всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ZAKARPATŚKA OBLASŤ

1254614

1016268

36412

-

366

158729

32224

63

597

290

12

2990

130

10

1850

85

2575

-

1719

294

м. УЖГОРОД

m. UŽHOROD

115568

89624

14335

-

30

8123

56

16

124

134

1

1494

45

2

54

13

984

-

350

183

БЕРЕГОВЕ (міськрада)

BEREHOVE (miśkrada)

26554

10204

1669

-

14561

1

11

14

-

11

1

3

13

18

-

22

5

м. БЕРЕГОВЕm. BEREHOVE2605097151661-1455511114-11131318-215
с. ЗАТИШНЕs. ZATYŠNE5044898--6------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. МУКАЧЕВЕ

m. MUKAČEVE

81637

63371

8753

-

24

7873

22

14

121

58

1

40

18

2

912

24

98

-

253

53

ХУСТ (міськрада)

CHUST (miśkrada)

31864

28991

1221

-

1374

3

20

1

113

-

18

18

-

37

33

м. ХУСТm. CHUST28559257651167-13563191113-1818-3533
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE3843748--1--1-----------
с. КІРЕШІs. KIREŠI1404138420-----------------
с. ЧЕРТІЖs. ČERTIŽ1517146826-317------1-----2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН

BEREHIVŚKYJ RAJON

54062

10182

408

-

9

43376

4

-

17

8

-

13

1

1

10

-

4

-

26

3

смт БАТЬОВОsmt BATJOVO302399361-119543-41----1---5-
БАТРАДІВСЬКА сільрадаBATRADIVŚKA siľrada264356027--2055----------1---
с. БАТРАДЬs. BATRAĎ184640218--1425----------1---
с. ГОРОНГЛАБs. HORONHLAB7971589--630--------------
ВЕЛИКОБЕРЕЗЬКА сільрадаVELYKOBEREŹKA siľrada254029715-12221-----5------1-
с. ВЕЛИКІ БЕРЕГИs. VELYKI BEREHY254029715-12221-----5------1-
БАДАЛІВСЬКА сільрадаBADALIVŚKA siľrada1714235--1683--2---------1-
с. БАДАЛОВОs. BADALOVO1714235--1683--2---------1-
ВАРІВСЬКА сільрадаVARIVŚKA siľrada3147506--3087-----1------12
с. ВАРИs. VARY3147506--3087-----1------12
БОРЖАВСЬКА сільрадаBORŽAVŚKA siľrada1502694--1428--1-----------
с. БОРЖАВАs. BORŽAVA1502694--1428--1-----------
ВЕЛИКОБИЙГАНСЬКА сільрадаVELYKOBYJHANŚKA siľrada319327317--2900-----2-1------
с. ВЕЛИКА БИЙГАНЬs. VELYKA BYJHAŃ189322510--1657-----1--------
с. МАЛА БИЙГАНЬs. MALA BYJHAŃ1300487--1243-----1-1------
ГАЛАБОРСЬКА сільрадаHALABORŚKA siľrada752122--738--------------
с. ГАЛАБОРs. HALABOR752122--738--------------
ГУТІВСЬКА сільрадаHUTIVŚKA siľrada1353516--1296--------------
с. ГУТs. HUT1353516--1296--------------
ГАТЯНСЬКА сільрадаHATJANŚKA siľrada32022277-22963--1---1-1-----
с. ГАТЬs. HAŤ31221707-22941------1-1-----
с. ЧІКОШ-ГОРОНДАs. ČIKOŠ-HORONDA8057---22--1-----------
ГЕЧАНСЬКА сільрадаHEČANŚKA siľrada10301077--913--1-----1---1-
с. ГЕЧАs. HEČA10301077--913--1-----1---1-
ВЕЛИКОБАКТЯНСЬКА сільрадаVELYKOBAKTJANŚKA siľrada104763669-2327--17----1-2-2-
с. ВЕЛИКА БАКТАs. VELYKA BAKTA104763669-2327--17----1-2-2-
ЧОМСЬКА сільрадаČOMŚKA siľrada9161055--806--------------
с. ЧОМАs. ČOMA9161055--806--------------
КІДЬОШСЬКА сільрадаKIDJOŠŚKA siľrada8951133--778--1-----------
с. КІДЬОШs. KIDJOŠ8951133--778--1-----------
ДИЙДЯНСЬКА сільрадаDYJDJANŚKA siľrada20133249--1679------------1-
с. ДИЙДАs. DYJDA20133249--1679------------1-
ШОМІВСЬКА сільрадаŠOMIVŚKA siľrada13533036--1042-----1-------1
с. ШОМs. ŠOM1091482--1039-----1-------1
с. КАШТАНОВОs. KAŠTANOVO2622554--3--------------
БЕНЯНСЬКА сільрадаBENJANŚKA siľrada140911911-11277------------1-
с. БЕНЕs. BENE140911911-11277------------1-
ЗАПСОНСЬКА сільрадаZAPSONŚKA siľrada1799948--1696------------1-
с. ЗАПСОНЬs. ZAPSOŃ1799948--1696------------1-
ЯНОШІВСЬКА сільрадаJANOŠIVŚKA siľrada28462416--2595--------3---1-
с. ЯНОШІs. JANOŠI20301653--1858--------3---1-
с. БАЛАЖЕРs. BALAŽER816763--737--------------
КВАСІВСЬКА сільрадаKVASIVŚKA siľrada89983711--51--------------
с. КВАСОВОs. KVASOVO89983711--51--------------
КОСОНЬСЬКА сільрадаKOSOŃŚKA siľrada23386818--2247--2--2------1-
с. КОСОНЬs. KOSOŃ23386818--2247--2--2------1-
МОЧОЛЯНСЬКА сільрадаMOČOLJANŚKA siľrada167751912--11411-1---------3-
с. МОЧОЛАs. MOČOLA6751247--541--1---------2-
с. АСТЕЙs. ASTEJ677795--5911-----------1-
с. ГУНЯДІs. HUNJADI325316---9--------------
МУЖІЇВСЬКА сільрадаMUŽIJIVŚKA siľrada208634225--1717--1---------1-
с. МУЖІЄВОs. MUŽIJEVO208634225--1717--1---------1-
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА сільрадаNYŽNJOREMETIVŚKA siľrada1354132515-112--1-----------
с. НИЖНІ РЕМЕТИs. NYŽNI REMETY86584610-17--1-----------
с. ВЕРХНІ РЕМЕТИs. VERCHNI REMETY4894795--5--------------
БЕРЕГУЙФАЛІВСЬКА сільрадаBEREHUJFALIVŚKA siľrada19263383--1583-----1------1-
с. БЕРЕГУЙФАЛУs. BEREHUJFALU19263383--1583-----1------1-
ОРОСІЇВСЬКА сільрадаOROSIJIVŚKA siľrada895403--851--1-----------
с. ОРОСІЄВОs. OROSIJEVO895403--851--1-----------
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada1900266--1864-----1--1-1-1-
с. ПОПОВОs. POPOVO929135--910----------1---
с. ГЕТЕНs. HETEN76171--750-----1--1---1-
с. МАЛЕ ПОПОВОs. MALE POPOVO2106---204--------------
РАФАЙНІВСЬКА сільрадаRAFAJNIVŚKA siľrada974259-1939--------------
с. РАФАЙНОВОs. RAFAJNOVO974259-1939--------------
СВОБОДЯНСЬКА сільрадаSVOBODJANŚKA siľrada2881204730--798--------2---4-
с. СВОБОДАs. SVOBODA85455410--287--------2---1-
с. БАДІВs. BADIV5465394--3--------------
с. БАКОШs. BAKOŠ98848510--491------------2-
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA4934696--17------------1-
ЧЕТФАЛВІВСЬКА сільрадаČETFALVIVŚKA siľrada755182--735--------------
с. ЧЕТФАЛВАs. ČETFALVA755182--735--------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН

VELYKOBEREZNJANŚKYJ RAJON

28211

27924

177

-

4

15

2

-

13

4

1

2

1

-

-

-

54

-

14

-

смт ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙsmt VELYKYJ BEREZNYJ6655650483--92-6--2----46-3-
с. ЗАБРІДЬs. ZABRIĎ125012354-1---1---1---7-1-
БУКІВЦІВСЬКА сільрадаBUKIVCIVŚKA siľrada235235------------------
с. БУКІВЦЬОВОs. BUKIVCJOVO235235------------------
ВЕРХОВИНО-БИСТРЯНСЬКА сільрадаVERCHOVYNO-BYSTRJANŚKA siľrada6316301-----------------
с. ВЕРХОВИНА-БИСТРАs. VERCHOVYNA-BYSTRA6316301-----------------
ВОЛОСЯНКІВСЬКА сільрадаVOLOSJANKIVŚKA siľrada208020728-----------------
с. ВОЛОСЯНКАs. VOLOSJANKA164616397-----------------
с. ЛУГs. LUH4344331-----------------
ВИШКІВСЬКА сільрадаVYŠKIVŚKA siľrada8978941--2--------------
с. ВИШКАs. VYŠKA8978941--2--------------
ЗАГОРБСЬКА сільрадаZAHORBŚKA siľrada117211647-----1-----------
с. ЗАГОРБs. ZAHORB571571------------------
с. ЖОРНАВАs. ŽORNAVA6015937-----1-----------
КОСТРИНСЬКА сільрадаKOSTRYNŚKA siľrada1618160610-----1---------1-
с. КОСТРИНОs. KOSTRYNO110810979-----1---------1-
с. КОСТРИНСЬКА РОЗТОКАs. KOSTRYNŚKA ROZTOKA5105091-----------------
ЛУБНЯНСЬКА сільрадаLUBNJANŚKA siľrada2122111-----------------
с. ЛУБНЯs. LUBNJA2122111-----------------
ЛЮТЯНСЬКА сільрадаLJUTJANŚKA siľrada241224093-----------------
с. ЛЮТАs. LJUTA241224093-----------------
МАЛОБЕРЕЗНЯНСЬКА сільрадаMALOBEREZNJANŚKA siľrada2476245013--3---4------1-5-
с. МАЛИЙ БЕРЕЗНИЙs. MALYJ BEREZNYJ1597157511--3---4--------4-
с. ЗАВОСИНОs. ZAVOSYNO1931911---------------1-
с. МИРЧАs. MYRČA6866841-------------1---
РОЗТОЦЬКО-ПАСТІЛЬСЬКА сільрадаROZTOĆKO-PASTIĽŚKA siľrada9409364-----------------
с. РОЗТОЦЬКА ПАСТІЛЬs. ROZTOĆKA PASTIĽ293293------------------
с. БЕГЕНДЕЦЬКА ПАСТІЛЬs. BEHENDEĆKA PASTIĽ2062042-----------------
с. КОСТЕВА ПАСТІЛЬs. KOSTEVA PASTIĽ3043031-----------------
с. РУСЬКИЙ МОЧАРs. RUŚKYJ MOČAR1371361-----------------
СМЕРЕКІВСЬКА сільрадаSMEREKIVŚKA siľrada384383--------1---------
с. СМЕРЕКОВОs. SMEREKOVO384383--------1---------
СОЛЯНСЬКА сільрадаSOLJANŚKA siľrada116111526--1--2-----------
с. СІЛЬs. SIĽ6116054--1--1-----------
с. ДОМАШИНs. DOMAŠYN5505472-----1-----------
СТАВНЕНСЬКА сільрадаSTAVNENŚKA siľrada1623160711-1---1---------3-
с. СТАВНЕs. STAVNE1623160711-1---1---------3-
СТРИЧАВСЬКА сільрадаSTRYČAVŚKA siľrada5655575-2---1-----------
с. СТРИЧАВАs. STRYČAVA2462432-----1-----------
с. КНЯГИНЯs. KNJAHYNJA3193143-2---------------
СТУЖИЦЬКА сільрадаSTUŽYĆKA siľrada10029992---------------1-
с. СТУЖИЦЯs. STUŽYCJA10029992---------------1-
ТИХІВСЬКА сільрадаTYCHIVŚKA siľrada7787771-----------------
с. ТИХИЙs. TYCHYJ5055041-----------------
с. ГУСНИЙs. HUSNYJ8686------------------
с. СУХИЙs. SUCHYJ187187------------------
УЖОЦЬКА сільрадаUŽOĆKA siľrada7727684-----------------
с. УЖОКs. UŽOK7727684-----------------
ЧОРНОГОЛІВСЬКА сільрадаČORNOHOLIVŚKA siľrada1348133513-----------------
с. ЧОРНОГОЛОВАs. ČORNOHOLOVA1348133513-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН

VYNOHRADIVŚKYJ RAJON

117957

84900

1511

-

27

31019

17

11

42

3

-

309

9

-

6

8

16

-

79

-

м. ВИНОГРАДІВm. VYNOHRADIV2538320846970-4343699142-239-5712-37-
смт ВИЛОКsmt VYLOK342257645-22788113--1------5-
смт КОРОЛЕВОsmt KOROLEVO8064754993--4151-1-------2-3-
БОРЖАВСЬКА сільрадаBORŽAVŚKA siľrada290929034--2--------------
с. БОРЖАВСЬКЕs. BORŽAVŚKE290929034--2--------------
БУКІВСЬКА сільрадаBUKIVŚKA siľrada2154213616-11--------------
с. БУКОВЕs. BUKOVE2154213616-11--------------
ВЕЛИКОКОМ'ЯТІВСЬКА сільрадаVELYKOKOM`JATIVŚKA siľrada6772673728-24--1-----------
с. ВЕЛИКІ КОМ'ЯТИs. VELYKI KOM`JATY6772673728-24--1-----------
ВЕЛИКОПАЛАДСЬКА сільрадаVELYKOPALADŚKA siľrada2894784-12809------------2-
с. ВЕЛИКА ПАЛАДЬs. VELYKA PALAĎ1824471-11774------------1-
с. ФЕРТЕШОЛМАШs. FERTEŠOLMAŠ1070313--1035------------1-
ВЕЛИКОКОПАНСЬКА сільрадаVELYKOKOPANŚKA siľrada3457343715--21-1---------1-
с. ВЕЛИКА КОПАНЯs. VELYKA KOPANJA3457343715--21-1---------1-
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada228010310-12158------------8-
с. ВЕРБОВЕЦЬs. VERBOVEĆ1206664--1135------------1-
с. ЧОРНИЙ ПОТІКs. ČORNYJ POTIK1074376-11023------------7-
ВЕРЯЦЬКА сільрадаVERJAĆKA siľrada2647261115-117--2---------1-
с. ВЕРЯЦЯs. VERJACJA2032199714-117--2---------1-
с. ГОРБКИs. HORBKY6156141-----------------
ДРОТИНСЬКА сільрадаDROTYNŚKA siľrada2000197711--9--2---------1-
с. ДРОТИНЦІs. DROTYNCI2000197711--9--2---------1-
НЕВЕТЛЕНФОЛІВСЬКА сільрадаNEVETLENFOLIVŚKA siľrada384733924-23473111-------1-5-
с. НЕВЕТЛЕНФОЛУs. NEVETLENFOLU163219218-114171-1---------2-
с. БОТАРs. BOTAR924293--890----------1-1-
с. ОКЛІs. OKLI3669---354-1----------2-
с. ОКЛІ ГЕДЬs. OKLI HEĎ611131--597--------------
с. НОВЕ КЛИНОВЕs. NOVE KLYNOVE314962-1215--------------
МАТІЇВСЬКА сільрадаMATIJIVŚKA siľrada15437724-1766--------------
с. МАТІЙОВОs. MATIJOVO10793601--718--------------
с. ВЕРБОВЕs. VERBOVE2222------------------
с. РУСЬКА ДОЛИНАs. RUŚKA DOLYNA4423903-148--------------
МАЛОКОПАНСЬКА сільрадаMALOKOPANŚKA siľrada1360134611--3--------------
с. МАЛА КОПАНЯs. MALA KOPANJA1360134611--3--------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada143514267--1------------1-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA143514267--1------------1-
НОВОСІЛЬСЬКА сільрадаNOVOSIĽŚKA siľrada18655825--1277---------1----
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO18655825--1277---------1----
ОЛЕШНИЦЬКА сільрадаOLEŠNYĆKA siľrada4696463935-119--1---------1-
с. ОЛЕШНИКs. OLEŠNYK4696463935-119--1---------1-
ОНОЦЬКА сільрадаONOĆKA siľrada3094308211---------------1-
с. ОНОКs. ONOK3094308211---------------1-
ПЕРЕХРЕСТІВСЬКА сільрадаPERECHRESTIVŚKA siľrada2748167522-21046--3-----------
с. ПЕРЕХРЕСТЯs. PERECHRESTJA92722910--688--------------
с. КАРАЧИНs. KARAČYN400661--333--------------
с. ПУШКІНОs. PUŠKINO1421138011-225--3-----------
ПИЙТЕРФОЛВІВСЬКА сільрадаPYJTERFOLVIVŚKA siľrada512214011--4966-----1--1---3-
с. ПИЙТЕРФОЛВОs. PYJTERFOLVO2016706--1937-----1--1---1-
с. ТИСОБИКЕНЬs. TYSOBYKEŃ2216474--2164------------1-
с. ФОРГОЛАНЬs. FORHOLAŃ890231--865------------1-
ПІДВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаPIDVYNOHRADIVŚKA siľrada4388403329-232--4--283----1-4-
с. ПІДВИНОГРАДІВs. PIDVYNOHRADIV4388403329-232--4--283----1-4-
САСІВСЬКА сільрадаSASIVŚKA siľrada2281224918-18--3---------2-
с. САСОВОs. SASOVO2281224918-18--3---------2-
ТЕКІВСЬКА сільрадаTEKIVŚKA siľrada2138142416-1696--1-----------
с. ТЕКОВОs. TEKOVO154611239-1412--1-----------
с. ГУДЯs. HUDJA5923017--284--------------
ФАНЧИКІВСЬКА сільрадаFANČYKIVŚKA siľrada4405356724-18111-----------1-
с. ФАНЧИКОВОs. FANČYKOVO2059128214--763--------------
с. ПРИТИСЯНСЬКЕs. PRYTYSJANŚKE1241191--4--------------
с. ТРОСНИКs. TROSNYK222221669-1441-----------1-
ХИЖАНСЬКА сільрадаCHYŽANŚKA siľrada1714169712-112-1-----------
с. ХИЖАs. CHYŽA1714169712-112-1-----------
ЧЕПІВСЬКА сільрадаČEPIVŚKA siľrada3224182619--1377---1--------1-
с. ЧЕПАs. ČEPA19436348--1300------------1-
с. ГЕТИНЯs. HETYNJA7537354--13---1----------
с. ЗАТИСІВКАs. ZATYSIVKA5284577--64--------------
ЧОРНОТИСІВСЬКА сільрадаČORNOTYSIVŚKA siľrada4368223717-22110------------2-
с. ЧОРНОТИСІВs. ČORNOTYSIV223214919--731------------1-
с. ХОЛМОВЕЦЬs. CHOLMOVEĆ7156944-214------------1-
с. ДЮЛАs. DJULA1421524--1365--------------
ЧЕРНЯНСЬКА сільрадаČERNJANŚKA siľrada2226220712-151-------------
с. ЧЕРНАs. ČERNA2226220712-151-------------
ШАЛАНКІВСЬКА сільрадаŠALANKIVŚKA siľrada311030315--2787--4--1--------
с. ШАЛАНКИs. ŠALANKY311030315--2787--4--1--------
ШИРОКІВСЬКА сільрадаŠYROKIVŚKA siľrada241124038-----------------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE241124038-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

VOLOVEĆKYJ RAJON

25474

25254

165

-

2

18

1

1

8

2

-

-

-

-

6

-

6

-

11

-

смт ВОЛОВЕЦЬsmt VOLOVEĆ5178508171--11-151------1-7-
с. КАНОРАs. KANORA7927874-----1-----------
смт ЖДЕНІЄВОsmt ŽDENIJEVO1128111612-----------------
с. ЗБИНИs. ZBYNY2212192-----------------
АБРАНСЬКА сільрадаABRANŚKA siľrada5895852--1------------1-
с. АБРАНКАs. ABRANKA5895852--1------------1-
БІЛАСОВИЦЬКА сільрадаBILASOVYĆKA siľrada111511123-----------------
с. БІЛАСОВИЦЯs. BILASOVYCJA5165133-----------------
с. ЛАТІРКАs. LATIRKA599599------------------
БУКОВЕЦЬКА сільрадаBUKOVEĆKA siľrada5985962-----------------
с. БУКОВЕЦЬs. BUKOVEĆ5985962-----------------
ВЕРБ'ЯЗЬКА сільрадаVERB`JAŹKA siľrada200319982-21--------------
с. ВЕРБ'ЯЖs. VERB`JAŽ9169121-21--------------
с. ЗАВАДКАs. ZAVADKA108710861-----------------
ВЕРХНЬОВОРІТСЬКА сільрадаVERCHNJOVORITŚKA siľrada225822517-----------------
с. ВЕРХНІ ВОРОТАs. VERCHNI VOROTA225822517-----------------
ГУКЛИВСЬКА сільрадаHUKLYVŚKA siľrada210921017--1--------------
с. ГУКЛИВИЙs. HUKLYVYJ210921017--1--------------
ЛАЗІВСЬКА сільрадаLAZIVŚKA siľrada102410204-----------------
с. ЛАЗИs. LAZY102410204-----------------
НИЖНЬОВОРІТСЬКА сільрадаNYŽNJOVORITŚKA siľrada2919289419--2--21--------1-
с. НИЖНІ ВОРОТАs. NYŽNI VOROTA2504248018--2--21--------1-
с. ЗАДІЛЬСЬКЕs. ZADIĽŚKE4154141-----------------
ПІДПОЛОЗЯНСЬКА сільрадаPIDPOLOZJANŚKA siľrada1498146517--21-------6-5-2-
с. ПІДПОЛОЗЗЯs. PIDPOLOZZJA7987828--2--------6-----
с. ВЕРХНЯ ГРАБІВНИЦЯs. VERCHNJA HRABIVNYCJA4224114-------------5-2-
с. ЯЛОВЕs. JALOVE2782725---1-------------
РОЗТОЦЬКА сільрадаROZTOĆKA siľrada126412613-----------------
с. РОЗТОКАs. ROZTOKA4834821-----------------
с. КІЧЕРНИЙs. KIČERNYJ4214192-----------------
с. ПЕРЕХРЕСНИЙs. PERECHRESNYJ360360------------------
СКОТАРСЬКА сільрадаSKOTARŚKA siľrada141314067-----------------
с. СКОТАРСЬКЕs. SKOTARŚKE141314067-----------------
ТИШІВСЬКА сільрадаTYŠIVŚKA siľrada9619592-----------------
с. ТИШІВs. TYŠIV517517------------------
с. КОТЕЛЬНИЦЯs. KOTEĽNYCJA4444422-----------------
ЩЕРБОВЕЦЬКА сільрадаŠČERBOVEĆKA siľrada4044031-----------------
с. ЩЕРБОВЕЦЬs. ŠČERBOVEĆ2512501-----------------
с. ПАШКІВЦІs. PAŠKIVCI153153------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН

IRŠAVŚKYJ RAJON

100905

99901

659

-

15

86

6

-

28

1

-

12

7

-

12

-

139

-

39

-

м. ІРШАВАm. IRŠAVA95129315131-1342-4--112-3-2-7-
с. СОБАТИНs. SOBATYN7997944---------------1-
АРДАНІВСЬКА сільрадаARDANIVŚKA siľrada327632732---------------1-
с. АРДАНОВОs. ARDANOVO161516122---------------1-
с. ДУНКОВИЦЯs. DUNKOVYCJA815815------------------
с. МІДЯНИЦЯs. MIDJANYCJA846846------------------
БІЛКІВСЬКА сільрадаBILKIVŚKA siľrada8064797659-217--2--13---2-2-
с. БІЛКИs. BILKY8064797659-217--2--13---2-2-
БРІДСЬКА сільрадаBRIDŚKA siľrada3074305812-12--1-----------
с. БРІДs. BRID2384237110--2--1-----------
с. ДЕШКОВИЦЯs. DEŠKOVYCJA6906872-1---------------
БРОНЬКІВСЬКА сільрадаBROŃKIVŚKA siľrada3718368525--4--2-------1-1-
с. БРОНЬКАs. BROŃKA1812179410--4--2-------1-1-
с. СУХАs. SUCHA1906189115-----------------
ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКА сільрадаVELYKORAKOVEĆKA siľrada5342530532-1-1-1-----1---1-
с. ВЕЛИКИЙ РАКОВЕЦЬs. VELYKYJ RAKOVEĆ4545451129-1-1-1-----1---1-
с. ЗАБОЛОТНЕs. ZABOLOTNE7977943-----------------
ГРЕБЛЯНСЬКА сільрадаHREBLJANŚKA siľrada131213075-----------------
с. ГРЕБЛЯs. HREBLJA131213075-----------------
ДУБРІВСЬКА сільрадаDUBRIVŚKA siľrada225422447--2--1-----------
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA113111226--2--1-----------
с. ВЕЛИКА РОЗТОКАs. VELYKA ROZTOKA613613------------------
с. МАЛА РОЗТОКАs. MALA ROZTOKA5105091-----------------
ДОВЖАНСЬКА сільрадаDOVŽANŚKA siľrada6790660460--52-3---1-4-104-7-
с. ДОВГЕs. DOVHE6790660460--52-3---1-4-104-7-
ДОРОБРАТІВСЬКА сільрадаDOROBRATIVŚKA siľrada281628049--2------------1-
с. ДОРОБРАТОВОs. DOROBRATOVO203820278--2------------1-
с. ГОРБОКs. HORBOK7787771-----------------
ЗАГАТЯНСЬКА сільрадаZAHATJANŚKA siľrada3650361724-12--1-----1-2-2-
с. ЗАГАТТЯs. ZAHATTJA2582256116--2--1-------1-1-
с. ДУБИs. DUBY197197------------------
с. ІВАШКОВИЦЯs. IVAŠKOVYCJA3483452-1---------------
с. КЛИМОВИЦЯs. KLYMOVYCJA3973924-------------1---
с. КОБАЛЕВИЦЯs. KOBALEVYCJA1261222-----------1---1-
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada393939372-----------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA393939372-----------------
ІМСТИЧІВСЬКА сільрадаIMSTYČIVŚKA siľrada2729271312-12----------1---
с. ІМСТИЧОВОs. IMSTYČOVO2729271312-12----------1---
ІЛЬНИЦЬКА сільрадаIĽNYĆKA siľrada8902881873-13--4---------3-
с. ІЛЬНИЦЯs. IĽNYCJA8902881873-13--4---------3-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada3110308319-11------------6-
с. КАМ'ЯНСЬКЕs. KAM`JANŚKE148214718---------------3-
с. БОГАРЕВИЦЯs. BOHAREVYCJA5135112-----------------
с. ВОЛОВИЦЯs. VOLOVYCJA2492461-11--------------
с. ХМІЛЬНИКs. CHMIĽNYK8668558---------------3-
КУШНИЦЬКА сільрадаKUŠNYĆKA siľrada4682462945-21--1-------1-3-
с. КУШНИЦЯs. KUŠNYCJA4682462945-21--1-------1-3-
ЛИСИЧІВСЬКА сільрадаLYSYČIVŚKA siľrada3187314912-------------26---
с. ЛИСИЧОВОs. LYSYČOVO3187314912-------------26---
ЛОЗЯНСЬКА сільрадаLOZJANŚKA siľrada124512266--8--2-----3-----
с. ЛОЗАs. LOZA124512266--8--2-----3-----
ЛУКІВСЬКА сільрадаLUKIVŚKA siľrada1558153818-----1---------1-
с. ЛУКОВОs. LUKOVO1558153818-----1---------1-
МАЛОРАКОВЕЦЬКА сільрадаMALORAKOVEĆKA siľrada308630767-2-------------1-
с. МАЛИЙ РАКОВЕЦЬs. MALYJ RAKOVEĆ308630767-2-------------1-
НЕГРІВСЬКА сільрадаNEHRIVŚKA siľrada111611133-----------------
с. НЕГРОВОs. NEHROVO111611133-----------------
ВІЛЬХІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVŚKA siľrada313531258-----1---------1-
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA185718525-----------------
с. НИЖНЄ БОЛОТНЕs. NYŽNJE BOLOTNE127812733-----1---------1-
ОСІЙСЬКА сільрадаOSIJŚKA siľrada3555353618-----1-----------
с. ОСІЙs. OSIJ3555353618-----1-----------
ПРИБОРЖАВСЬКА сільрадаPRYBORŽAVŚKA siľrada3585354633-221-1-----------
с. ПРИБОРЖАВСЬКЕs. PRYBORŽAVŚKE3585354633-221-1-----------
СІЛЕЦЬКА сільрадаSILEĆKA siľrada311231028--1--1-----------
с. СІЛЬЦЕs. SIĽCE311231028--1--1-----------
ЧОРНОПОТІЦЬКА сільрадаČORNOPOTIĆKA siľrada3357332825-----11--1-----1-
с. ЧОРНИЙ ПОТІКs. ČORNYJ POTIK1013100310-----------------
с. КРАЙНЯ МАРТИНКАs. KRAJNJA MARTYNKA5825792---------1-------
с. ЛОКІТЬs. LOKIŤ3363333-----------------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE105710468-----11--------1-
с. СМОЛОГОВИЦЯs. SMOLOHOVYCJA3693672-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН

MIŽHIRŚKYJ RAJON

49890

49525

225

-

3

3

-

1

7

1

-

117

1

-

1

-

-

-

6

-

смт МІЖГІР'Яsmt MIŽHIR`JA9421919498-13-141-1171-1-----
с. ЗАПЕРЕДІЛЛЯs. ZAPEREDILLJA104310393-----1-----------
с. СТРИГАЛЬНЯs. STRYHAĽNJA5075052-----------------
БУКОВЕЦЬКА сільрадаBUKOVEĆKA siľrada6126102-----------------
с. БУКОВЕЦЬs. BUKOVEĆ4654641-----------------
с. ПОТІКs. POTIK1471461-----------------
ВЕРХНЬОБИСТРЯНСЬКА сільрадаVERCHNJOBYSTRJANŚKA siľrada1249123810-----1-----------
с. ВЕРХНІЙ БИСТРИЙs. VERCHNIJ BYSTRYJ1249123810-----1-----------
ВУЧКІВСЬКА сільрадаVUČKIVŚKA siľrada8538449-----------------
с. ВУЧКОВЕs. VUČKOVE6976898-----------------
с. ПІДЧУМАЛЬs. PIDČUMAĽ1561551-----------------
ГОЛЯТИНСЬКА сільрадаHOLJATYNŚKA siľrada130012964-----------------
с. ГОЛЯТИНs. HOLJATYN130012964-----------------
ІЗКІВСЬКА сільрадаIZKIVŚKA siľrada8118064---------------1-
с. ІЗКИs. IZKY8118064---------------1-
КЕЛЕЧИНСЬКА сільрадаKELEČYNŚKA siľrada6796772-----------------
с. КЕЛЕЧИНs. KELEČYN6796772-----------------
КОЛОЧАВСЬКА сільрадаKOLOČAVŚKA siľrada7158714711-----------------
с. КОЛОЧАВАs. KOLOČAVA502950245-----------------
с. ГОРБs. HORB141814126-----------------
с. МЕРЕШОРs. MEREŠOR711711------------------
ЛІСКОВЕЦЬКА сільрадаLISKOVEĆKA siľrada8898871---------------1-
с. ЛІСКОВЕЦЬs. LISKOVEĆ571570----------------1-
с. РЕКІТИs. REKITY3183171-----------------
ЛОЗЯНСЬКА сільрадаLOZJANŚKA siľrada188718779---------------1-
с. ЛОЗЯНСЬКИЙs. LOZJANŚKYJ159215848-----------------
с. СОПКИs. SOPKY2952931---------------1-
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada1717170410-1---1---------1-
с. МАЙДАНs. MAJDAN1717170410-1---1---------1-
НЕГРОВЕЦЬКА сільрадаNEHROVEĆKA siľrada2247223512-----------------
с. НЕГРОВЕЦЬs. NEHROVEĆ2231221912-----------------
с. КОСІВ ВЕРХs. KOSIV VERCH1616------------------
НИЖНЬОСТУДЕНІВСЬКА сільрадаNYŽNJOSTUDENIVŚKA siľrada188318812-----------------
с. НИЖНІЙ СТУДЕНИЙs. NYŽNIJ STUDENYJ112411222-----------------
с. ВЕРХНІЙ СТУДЕНИЙs. VERCHNIJ STUDENYJ759759------------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada105410522-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA105410522-----------------
ПИЛИПЕЦЬКА сільрадаPYLYPEĆKA siľrada192419204-----------------
с. ПИЛИПЕЦЬs. PYLYPEĆ110411004-----------------
с. ПОДОБОВЕЦЬs. PODOBOVEĆ407407------------------
с. РОЗТОКАs. ROZTOKA413413------------------
ПРИСЛІПСЬКА сільрадаPRYSLIPŚKA siľrada124312394-----------------
с. ПРИСЛІПs. PRYSLIP8518492-----------------
с. ЗАВИЙКАs. ZAVYJKA187187------------------
с. ТІТКІВЦІs. TITKIVCI2052032-----------------
РЕПИНСЬКА сільрадаREPYNŚKA siľrada1722170912-1---------------
с. РЕПИННЕs. REPYNNE1144113310-1---------------
с. ДІЛs. DIL1831812-----------------
с. СУХИЙs. SUCHYJ395395------------------
РІЧКІВСЬКА сільрадаRIČKIVŚKA siľrada9469387---------------1-
с. РІЧКАs. RIČKA9469387---------------1-
СИНЕВИРСЬКА сільрадаSYNEVYRŚKA siľrada496949644---------------1-
с. СИНЕВИРs. SYNEVYR480548004---------------1-
с. ЗАВЕРХНЯ КИЧЕРАs. ZAVERCHNJA KYČERA164164------------------
СИНЕВИРСЬКО-ПОЛЯНСЬКА сільрадаSYNEVYRŚKO-POLJANŚKA siľrada18791879------------------
с. СИНЕВИРСЬКА ПОЛЯНАs. SYNEVYRŚKA POLJANA13541354------------------
с. БЕРЕГИs. BEREHY211211------------------
с. ЗАГОРБs. ZAHORB7575------------------
с. СВОБОДАs. SVOBODA239239------------------
СОЙМІВСЬКА сільрадаSOJMIVŚKA siľrada106810626-----------------
с. СОЙМИs. SOJMY106810626-----------------
ТОРУНСЬКА сільрадаTORUNŚKA siľrada199419895-----------------
с. ТОРУНЬs. TORUŃ134413404-----------------
с. ЛОПУШНЕs. LOPUŠNE6506491-----------------
ТЮШКІВСЬКА сільрадаTJUŠKIVŚKA siľrada8358332-----------------
с. ТЮШКАs. TJUŠKA8358332-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

MUKAČIVŚKYJ RAJON

101443

85439

730

-

23

14032

43

2

35

10

2

67

3

-

564

1

134

-

358

-

смт КОЛЬЧИНОsmt KOĽČYNO4407414697-226-111-1--12-113-7-
с. ЖБОРІВЦІs. ŽBORIVCI3353321-----1-------1---
с. КЛЕНОВЕЦЬs. KLENOVEĆ1287126512-----------2-7-1-
с. КЕНДЕРЕШІВs. KENDEREŠIV5955783--7--------6---1-
смт ЧИНАДІЙОВОsmt ČYNADIJOVO6823668376-5201-411---19-3-10-
с. КАРПАТИs. KARPATY2352274--3---1----------
с. СИНЯКs. SYNJAK2001691--2------1-26---1-
БАБИЧІВСЬКА сільрадаBABYČIVŚKA siľrada129412901-1---1-----1-----
с. БАБИЧІs. BABYČI9629601-----------1-----
с. ДІЛОКs. DILOK332330--1---1-----------
БОБОВИЩЕНСЬКА сільрадаBOBOVYŠČENŚKA siľrada223622276--2------------1-
с. БОБОВИЩЕs. BOBOVYŠČE161216063--2------------1-
с. ГРИБІВЦІs. HRYBIVCI5485453-----------------
с. ІЛЬКІВЦІs. IĽKIVCI7676------------------
БРЕСТІВСЬКА сільрадаBRESTIVŚKA siľrada143414275-----1-----1-----
с. БРЕСТІВs. BRESTIV3553513-----1-----------
с. ЛЕЦОВИЦЯs. LECOVYCJA8258232-----------------
с. ПЛОСКАНОВИЦЯs. PLOSKANOVYCJA254253------------1-----
БИСТРИЦЬКА сільрадаBYSTRYĆKA siľrada1835180918--2--------3---3-
с. БИСТРИЦЯs. BYSTRYCJA1086106615-----------3---2-
с. ВІЛЬХОВИЦЯs. VIĽCHOVYCJA7497433--2------------1-
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА сільрадаVELYKOLUČKIVŚKA siľrada9028866632-3314--5--1----1-6-
с. ВЕЛИКІ ЛУЧКИs. VELYKI LUČKY9028866632-3314--5--1----1-6-
ВЕРХНЬОВИЗНИЦЬКА сільрадаVERCHNJOVYZNYĆKA siľrada2022200217-----1-1-------1-
с. ВЕРХНЯ ВИЗНИЦЯs. VERCHNJA VYZNYCJA1453144012-------1---------
с. КЛОЧКИs. KLOČKY3002954-----1-----------
с. ЛІСАРНЯs. LISARNJA2692671---------------1-
ВЕРХНЬОКОРОПЕЦЬКА сільрадаVERCHNJOKOROPEĆKA siľrada2935279231-19--1-----99---2-
с. ВЕРХНІЙ КОРОПЕЦЬs. VERCHNIJ KOROPEĆ1362129611-17--------46---1-
с. БУКОВИНКАs. BUKOVYNKA5155063--1--------4---1-
с. КУЧАВАs. KUČAVA29323211--1--------49-----
с. КУШТАНОВИЦЯs. KUŠTANOVYCJA7657586-----1-----------
ГОРОНДІВСЬКА сільрадаHORONDIVŚKA siľrada4000395828-112------------1-
с. ГОРОНДАs. HORONDA4000395828-112------------1-
ДЕРЦЕНСЬКА сільрадаDERCENŚKA siľrada2793443--27321-1-----1---11-
с. ДЕРЦЕНs. DERCEN2793443--27321-1-----1---11-
ЖНЯТИНСЬКА сільрадаŽNJATYNŚKA siľrada22438118--1422------------2-
с. ЖНЯТИНОs. ŽNJATYNO22438118--1422------------2-
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada5575507-----------------
с. ЖУКОВОs. ŽUKOVO5575507-----------------
ЗАВИДІВСЬКА сільрадаZAVYDIVŚKA siľrada164716237--1--11--------14-
с. ЗАВИДОВОs. ZAVYDOVO164716237--1--11--------14-
ЗАЛУЖАНСЬКА сільрадаZALUŽANŚKA siľrada1828180811--4--3------1--1-
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA1268125111--3--1------1--1-
с. РОМОЧЕВИЦЯs. ROMOČEVYCJA560557---1--2-----------
ЗНЯЦІВСЬКА сільрадаZNJACIVŚKA siľrada4509421422--241-2---------246-
с. ЗНЯЦЬОВОs. ZNJACJOVO170716938--2--1---------3-
с. ВІНКОВЕs. VINKOVE76681--7--------------
с. ДРАГИНЯs. DRAHYNJA5525391--8--1---------3-
с. КІНЛОДЬs. KINLOĎ223223------------------
с. ЧЕРВЕНЬОВОs. ČERVENJOVO1951169112--71-----------240-
ЗУБІВСЬКА сільрадаZUBIVŚKA siľrada7877805-1-------------1-
с. ЗУБІВКАs. ZUBIVKA4014001-----------------
с. СОФІЯs. SOFIJA3863804-1-------------1-
ІВАНОВЕЦЬКА сільрадаIVANOVEĆKA siľrada3737368819--53-1-----1-1-19-
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI122211948--13-----------16-
с. КЛЯЧАНОВОs. KLJAČANOVO1905188810--2--1-----1---3-
с. СТАРЕ ДАВИДКОВОs. STARE DAVYDKOVO6106061--2----------1---
КАЛЬНИЦЬКА сільрадаKAĽNYĆKA siľrada1760174510-----21----1---1-
с. КАЛЬНИКs. KAĽNYK8728664-----1---------1-
с. КУЗЬМИНОs. KUŹMYNO2162123-----------1-----
с. МЕДВЕДІВЦІs. MEDVEDIVCI4704653-----11----------
с. РУСЬКА КУЧАВАs. RUŚKA KUČAVA8989------------------
с. ШКУРАТІВЦІs. ŠKURATIVCI113113------------------
КЛЮЧАРКІВСЬКА сільрадаKLJUČARKIVŚKA siľrada2632258234-26--1-----7-----
с. КЛЮЧАРКИs. KLJUČARKY2632258234-26--1-----7-----
КОПИНОВЕЦЬКА сільрадаKOPYNOVEĆKA siľrada159915924--3--------------
с. КОПИНІВЦІs. KOPYNIVCI8037964--3--------------
с. МИКУЛІВЦІs. MYKULIVCI289289------------------
с. РОСТОВ'ЯТИЦЯs. ROSTOV`JATYCJA191191------------------
с. ЩАСЛИВЕs. ŠČASLYVE316316------------------
ЛАВКІВСЬКА сільрадаLAVKIVŚKA siľrada1299127817--3------------1-
с. ЛАВКИs. LAVKY1299127817--3------------1-
ЛАЛІВСЬКА сільрадаLALIVŚKA siľrada1589154422--6--1---1-11-1-3-
с. ЛАЛОВОs. LALOVO9659474--3--1-----9-1---
с. БЕРЕЗИНКАs. BEREZYNKA62459718--3------1-2---3-
ЛОХІВСЬКА сільрадаLOCHIVŚKA siľrada144414367-1---------------
с. ЛОХОВОs. LOCHOVO118611806-----------------
с. ЧЕРЕЇВЦІs. ČEREJIVCI2582561-1---------------
ФОРНОШСЬКА сільрадаFORNOŠŚKA siľrada1455393--1412------------1-
с. ФОРНОШs. FORNOŠ1455393--1412------------1-
МАКАРІВСЬКА сільрадаMAKARIVŚKA siľrada2701264126-18--3-----21---1-
с. МАКАРЬОВОs. MAKARЬOVO1753172218--6--1-----5---1-
с. БАРБОВОs. BARBOVO9489198-12--2-----16-----
НИЖНЬОКОРОПЕЦЬКА сільрадаNYŽNJOKOROPEĆKA siľrada92783515--71--1-----5-----
с. НИЖНІЙ КОРОПЕЦЬs. NYŽNIJ KOROPEĆ92783515--71--1-----5-----
НОВОДАВИДКІВСЬКА сільрадаNOVODAVYDKIVŚKA siľrada4006395014--24--1--6--4-1-6-
с. НОВЕ ДАВИДКОВОs. NOVE DAVYDKOVO4006395014--24--1--6--4-1-6-
ОБАВСЬКА сільрадаOBAVŚKA siľrada2878284822------3----3-1-1-
с. ОБАВАs. OBAVA9909824------3----1-----
с. ДУБИНОs. DUBYNO6946904-----------------
с. КОСИНОs. KOSYNO102610168-------------1-1-
с. ЧАБИНs. ČABYN1681606-----------2-----
ПАВШИНСЬКА сільрадаPAVŠYNŚKA siľrada83841519--114-----2--287---1-
с. ПАВШИНОs. PAVŠYNO83841519--114-----2--287---1-
ПІСТРЯЛІВСЬКА сільрадаPISTRJALIVŚKA siľrada7737619-1---------1---1-
с. ПІСТРЯЛОВОs. PISTRJALOVO7737619-1---------1---1-
ПУЗНЯКОВЕЦЬКА сільрадаPUZNJAKOVEĆKA siľrada128812759--1---2--1-------
с. ПУЗНЯКІВЦІs. PUZNJAKIVCI5385308-----------------
с. ГЕРЦІВЦІs. HERCIVCI7979------------------
с. ГРАБОВОs. HRABOVO146145---1--------------
с. КРИТЕs. KRYTE346346------------------
с. ТРОСТЯНИЦЯs. TROSTJANYCJA1791751------2--1-------
РАКОШИНСЬКА сільрадаRAKOŠYNŚKA siľrada7071526529-3167536-1--56----2-4-
с. РАКОШИНОs. RAKOŠYNO3280176810-21495----------2-3-
с. БЕНЕДИКІВЦІs. BENEDYKIVCI7247097--8--------------
с. ДОМБОКИs. DOMBOKY493394---636----56------1-
с. КАЙДАНОВОs. KAJDANOVO122410614-1158--------------
с. РУСЬКЕs. RUŚKE9169007--8--1-----------
с. ЧОПІВЦІs. ČOPIVCI4344331-----------------
СЕРНЯНСЬКА сільрадаSERNJANŚKA siľrada421532314-13865-1---1--3-1-6-
с. СЕРНЕs. SERNE1979434--1929------------3-
с. БАРКАСОВОs. BARKASOVO223628010-11936-1---1--3-1-3-
СТАНІВСЬКА сільрадаSTANIVŚKA siľrada126912616--1------------1-
с. СТАНОВОs. STANOVO9859803--1------------1-
с. ГАНДЕРОВИЦЯs. HANDEROVYCJA2842813-----------------
СТРАБИЧІВСЬКА сільрадаSTRABYČIVŚKA siľrada3386333911--33----------1-2-
с. СТРАБИЧОВОs. STRABYČOVO3386333911--33----------1-2-
ЧОМОНИНСЬКА сільрадаČOMONYNŚKA siľrada2265473--2213----------1-1-
с. ЧОМОНИНs. ČOMONYN2265473--2213----------1-1-
ШЕНБОРНСЬКА сільрадаŠENBORNŚKA siľrada37727637--121-1-----50-----
с. ШЕНБОРНs. ŠENBORN37727637--121-1-----50-----
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada9048985-----1-----------
с. ЯБЛУНІВs. JABLUNIV6376333-----1-----------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA2672652-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОН

PEREČYNŚKYJ RAJON

32026

30938

409

-

9

60

272

-

8

1

-

81

-

-

5

-

184

-

58

1

смт ПЕРЕЧИНsmt PEREČYN70206644239-426--4--43--3-26-301
ВОРОЧІВСЬКА сільрадаVOROČIVŚKA siľrada80679511-----------------
с. ВОРОЧОВОs. VOROČOVO80679511-----------------
ДУБРИНИЦЬКА сільрадаDUBRYNYĆKA siľrada2449241917--2--1-------4-6-
с. ДУБРИНИЧІs. DUBRYNYČI2154212417--2--1-------4-6-
с. ПАСТІЛКИs. PASTILKY295295------------------
ЗАРІЧІВСЬКА сільрадаZARIČIVŚKA siľrada2283225514-34----------2-5-
с. ЗАРІЧОВОs. ZARIČOVO2283225514-34----------2-5-
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada4924883---------------1-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA4924883---------------1-
ВІЛЬШИНКІВСЬКА сільрадаVIĽŠYNKIVŚKA siľrada561561------------------
с. ВІЛЬШИНКИs. VIĽŠYNKY561561------------------
ПОРОШКІВСЬКА сільрадаPOROŠKIVŚKA siľrada4355406916-22216----38--1-4-7-
с. ПОРОШКОВОs. POROŠKOVO3821355113-22216----26--1-4-6-
с. МАЮРКИs. MAJURKY1811783-----------------
с. МОКРАs. MOKRA353340---------12------1-
СІМЕРКІВСЬКА сільрадаSIMERKIVŚKA siľrada9569542-----------------
с. СІМЕРКИs. SIMERKY9569542-----------------
СІМЕРСЬКА сільрадаSIMERŚKA siľrada1856183618--1----------1---
с. СІМЕРs. SIMER1856183618--1----------1---
ТУРИЦЬКА сільрадаTURYĆKA siľrada1098107621-----1-----------
с. ТУРИЦЯs. TURYCJA1098107621-----1-----------
ТУРИЧКІВСЬКА сільрадаTURYČKIVŚKA siľrada4894872-----------------
с. ТУРИЧКИs. TURYČKY2202191-----------------
с. ЛИПОВЕЦЬs. LYPOVEĆ131131------------------
с. ЛІКІЦАРИs. LIKICARY5454------------------
с. ЛУМШОРИs. LUMŠORY84831-----------------
ТУР'Є-БИСТРЯНСЬКА сільрадаTUR`JE-BYSTRJANŚKA siľrada161516008-----------1---6-
с. ТУР'Я БИСТРАs. TUR`JA BYSTRA145314407-----------1---5-
с. СВАЛЯВКАs. SVALJAVKA1621601---------------1-
ТУР'Є-ПАСІЧАНСЬКА сільрадаTUR`JE-PASIČANŚKA siľrada2786275923--3---1----------
с. ТУР'Я ПАСІКАs. TUR`JA PASIKA1695168210--2---1----------
с. ЗАВБУЧs. ZAVBUČ3073042--1--------------
с. РАКОВОs. RAKOVO78477311-----------------
ТУР'Є-ПОЛЯНСЬКА сільрадаTUR`JE-POLJANŚKA siľrada192019109---1-------------
с. ТУР'Я ПОЛЯНАs. TUR`JA POLJANA145514468---1-------------
с. ПОЛЯНСЬКА ГУТАs. POLJANŚKA HUTA4654641-----------------
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКА сільрадаTUR`JE-REMETIVŚKA siľrada3340308526--2255-2-------147-3-
с. ТУР'Ї РЕМЕТИs. TUR`JI REMETY3340308526--2255-2-------147-3-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

RACHIVŚKYJ RAJON

90945

76968

809

-

42

2256

10491

6

26

3

1

174

7

-

25

6

12

-

114

5

м. РАХІВm. RACHIV1496913784342-37191315--66--1164-141
смт ВЕЛИКИЙ БИЧКІВsmt VELYKYJ BYČKIV9423897477-327178-41-11-1-1-11-
смт КОБИЛЕЦЬКА ПОЛЯНАsmt KOBYLEĆKA POLJANA3392281743-4486714--9----4-17-
смт ЯСІНЯsmt JASINJA8043719567-1661316--982-1---8-
с. СТЕБНИЙs. STEBNYJ8078042---------------1-
БІЛИНСЬКА сільрадаBILYNŚKA siľrada174617358-3---------------
с. БІЛИНs. BILYN174617358-3---------------
БІЛОЦЕРКІВСЬКА сільрадаBILOCERKIVŚKA siľrada30243830-542933--1--1-1---74
с. БІЛА ЦЕРКВАs. BILA CERKVA30243830-542933--1--1-1---74
БОГДАНСЬКА сільрадаBOHDANŚKA siľrada4074397118-178--1-----4---1-
с. БОГДАНs. BOHDAN3364326416-177--1-----4---1-
с. БРЕБОЯs. BREBOJA7107072--1--------------
ВЕРХНЬОВОДЯНСЬКА сільрадаVERCHNJOVODJANŚKA siľrada6612650742-134223-----2---10-
с. ВЕРХНЄ ВОДЯНЕs. VERCHNJE VODJANE5272519436-132523-----1---7-
с. СТРИМБАs. STRYMBA134013136---17-------1---3-
ВОДИЦЬКА сільрадаVODYĆKA siľrada2764201919-10-713--1--------2-
с. ВОДИЦЯs. VODYCJA1882183716-3-23--1--------2-
с. ПЛАЮЦЬs. PLAJUĆ8821823-7-690-------------
ВИДРИЧАНСЬКА сільрадаVYDRYČANŚKA siľrada232223134--5--------------
с. ВИДРИЧКАs. VYDRYČKA232223134--5--------------
ДІЛОВЕЦЬКА сільрадаDILOVEĆKA siľrada3197315619-2113-1---------5-
с. ДІЛОВЕs. DILOVE2673264212-2112-1---------3-
с. КРУГЛИЙs. KRUHLYJ9594----------------1-
с. ХМЕЛІВs. CHMELIV4294207---1-----------1-
КВАСІВСЬКА сільрадаKVASIVŚKA siľrada231323072-11------------2-
с. КВАСИs. KVASY179417882-11------------2-
с. СІТНИЙs. SITNYJ142142------------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ377377------------------
КОСІВСЬКО-ПОЛЯНСЬКА сільрадаKOSIVŚKO-POLJANŚKA siľrada4222417149-1-------------1-
с. КОСІВСЬКА ПОЛЯНАs. KOSIVŚKA POLJANA4222417149-1-------------1-
КОСТИЛІВСЬКА сільрадаKOSTYLIVŚKA siľrada300229839--21-1-------1-5-
с. КОСТИЛІВКАs. KOSTYLIVKA189018757--21-1-------1-3-
с. ВІЛЬХОВАТИЙs. VIĽCHOVATYJ111211082---------------2-
ЛАЗЕЩИНСЬКА сільрадаLAZEŠČYNŚKA siľrada4174414813-25--1-1-------4-
с. ЛАЗЕЩИНАs. LAZEŠČYNA4174414813-25--1-1-------4-
ЛУГІВСЬКА сільрадаLUHIVŚKA siľrada138813769--2----------1---
с. ЛУГИs. LUHY10089997--2--------------
с. ГОВЕРЛАs. HOVERLA3803772-------------1---
ЛУЖАНСЬКА сільрадаLUŽANŚKA siľrada1985195719-2-31----------3-
с. ЛУГs. LUH1985195719-2-31----------3-
РОЗТОКІВСЬКА сільрадаROZTOKIVŚKA siľrada280327928--1------------2-
с. РОЗТОКИs. ROZTOKY280327928--1------------2-
РОСІШКІВСЬКА сільрадаROSIŠKIVŚKA siľrada114411358-1---------------
с. РОСІШКАs. ROSIŠKA114411358-1---------------
СЕРЕДНЬОВОДЯНСЬКА сільрадаSEREDNJOVODJANŚKA siľrada67955611-226695-----3-5---21-
с. СЕРЕДНЄ ВОДЯНЕs. SEREDNJE VODJANE56894910-225608-----3-5---10-
с. ДОБРІКs. DOBRIK110671---1087-----------11-
ЧОРНОТИСЯНСЬКА сільрадаČORNOTYSJANŚKA siľrada2746273010--5----------1---
с. ЧОРНА ТИСАs. ČORNA TYSA2746273010--5----------1---
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН

SVALJAVŚKYJ RAJON

54869

53378

867

-

274

2

-

25

-

-

9

-

66

56

-

168

1

м. СВАЛЯВАm. SVALJAVA1698316049548-244--14--4-5329-33-
с. ДРАЧИНОs. DRAČYNO92688222--5---6----6-5---
БЕРЕЗНИКІВСЬКА сільрадаBEREZNYKIVŚKA siľrada3053296429-12--1---------56-
с. БЕРЕЗНИКИs. BEREZNYKY3053296429-12--1---------56-
ГАНЬКОВИЦЬКА сільрадаHAŃKOVYĆKA siľrada5185101---------3-----31
с. ГАНЬКОВИЦЯs. HAŃKOVYCJA5185101---------3-----31
ГОЛУБИНСЬКА сільрадаHOLUBYNŚKA siľrada2781274922--5--1---2---2---
с. ГОЛУБИНЕs. HOLUBYNE2781274922--5--1---2---2---
ДУСИНСЬКА сільрадаDUSYNŚKA siľrada5008493862-3---3---------2-
с. ДУСИНОs. DUSYNO1672165120-----1-----------
с. ЛОПУШАНКАs. LOPUŠANKA2412401-----------------
с. ПЛАВ'Яs. PLAV`JA84583114-----------------
с. РОСОШs. ROSOŠ2250221627-3---2---------2-
КЕРЕЦЬКІВСЬКА сільрадаKEREĆKIVŚKA siľrada4324426331-----2-------1-27-
с. КЕРЕЦЬКИs. KEREĆKY4324426331-----2-------1-27-
НЕЛІПИНСЬКА сільрадаNELIPYNŚKA siľrada5024496626-261-1-------1-21-
с. НЕЛІПИНОs. NELIPYNO3554350719-26--1-------1-18-
с. ВОВЧИЙs. VOVČYJ58542---------------2-
с. САСІВКАs. SASIVKA141214055---1-----------1-
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada289428865--1--1---------1-
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE108010773-----------------
с. ОЛЕНЬОВОs. OLENJOVO4404371--1------------1-
с. ПАВЛОВОs. PAVLOVO7707681-----1-----------
с. ПЛОСКИЙ ПОТІКs. PLOSKYJ POTIK269269------------------
с. ЯКІВСЬКЕs. JAKIVŚKE335335------------------
ПОЛЯНСЬКА сільрадаPOLJANŚKA siľrada3131305156-161-1-----2---13-
с. ПОЛЯНАs. POLJANA2747267548-161-1-----2---13-
с. УКЛИНs. UKLYN3843768-----------------
РОДНИКІВСЬКА сільрадаRODNYKIVŚKA siľrada134513171-------------18-9-
с. РОДНИКІВКАs. RODNYKIVKA8628531---------------8-
с. РОДНИКОВА ГУТАs. RODNYKOVA HUTA483464--------------18-1-
СОЛОЧИНСЬКА сільрадаSOLOČYNŚKA siľrada111111065-----------------
с. СОЛОЧИНs. SOLOČYN111111065-----------------
СТРОЙНЕНСЬКА сільрадаSTROJNENŚKA siľrada3290326224--2--1---------1-
с. СТРОЙНЕs. STROJNE2726270220--2--1---------1-
с. ЧЕРНИКs. ČERNYK5645604-----------------
СУСКІВСЬКА сільрадаSUSKIVŚKA siľrada2661263020-13--------5---2-
с. СУСКОВОs. SUSKOVO1468145011-1---------5---1-
с. ПАСІКАs. PASIKA119311809--3------------1-
ТИБАВСЬКА сільрадаTYBAVŚKA siľrada1820180515-----------------
с. ТИБАВАs. TYBAVA92391112-----------------
с. МАЛА МАРТИНКАs. MALA MARTYNKA8978943-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН

TJAČIVŚKYJ RAJON

171850

143536

1821

-

108

4750

21284

3

54

15

-

10

13

2

157

7

11

-

75

4

м. ТЯЧІВm. TJAČIV95196996264-1215376-26---13-5-12-
с. ТЯЧІВКАs. TJAČIVKA155515419--41-------------
смт БУШТИНОsmt BUŠTYNO85067976185-53085-54----321-12-
смт ДУБОВЕsmt DUBOVE92619084139-76--5--9-17---3-
с. ВЕРХНІЙ ДУБОВЕЦЬs. VERCHNIJ DUBOVEĆ7147131-----------------
с. НИЖНІЙ ДУБОВЕЦЬs. NYŽNIJ DUBOVEĆ1121110318-----------------
смт СОЛОТВИНОsmt SOLOTVYNO89561302285-4021765062171--1-683--10-
смт ТЕРЕСВАsmt TERESVA75547382101-24216-41----3---3-
смт УСТЬ-ЧОРНАsmt USŤ-ČORNA1456135822--11--------63-2---
БЕДЕВЛЯНСЬКА сільрадаBEDEVLJANŚKA siľrada5390533838-155-2-----1-----
с. БЕДЕВЛЯs. BEDEVLJA3971393030--54-2-----------
с. ГЛИНЯНИЙs. HLYNJANYJ3012946---1-------------
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA440439------------1-----
с. РУНЯs. RUNJA6786752-1---------------
БІЛОВАРСЬКА сільрадаBILOVARŚKA siľrada99297614--1---1----------
с. БІЛОВАРЦІs. BILOVARCI99297614--1---1----------
ВЕЛИКОУГОЛЬСЬКА сільрадаVELYKOUHOĽŚKA siľrada20522052------------------
с. ВЕЛИКА УГОЛЬКАs. VELYKA UHOĽKA20522052------------------
ВОНІГІВСЬКА сільрадаVONIHIVŚKA siľrada2654262527--2--------------
с. ВОНІГОВОs. VONIHOVO2654262527--2--------------
ГАНИЧІВСЬКА сільрадаHANYČIVŚKA siľrada5289520560--114-4--1----1-3-
с. ГАНИЧІs. HANYČI3986392446--18-4-------1-2-
с. СОЛОНЕs. SOLONE1303128114---6----1------1-
ГЛИБОКОПОТІЦЬКА сільрадаHLYBOKOPOTIĆKA siľrada55314516-1145442-----5-1---7-
с. ГЛИБОКИЙ ПОТІКs. HLYBOKYJ POTIK55314516-1145442-----5-1---7-
ГРУШІВСЬКА сільрадаHRUŠIVŚKA siľrada5897573468-1482-31------1-3-
с. ГРУШОВОs. HRUŠOVO5897573468-1482-31------1-3-
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada851413534-101830523---6-31--122
с. ДІБРОВАs. DIBROVA722711527-71705323---2-31--112
с. ПЕЩЕРАs. PEŠČERA104-----104-------------
с. ПОДІШОРs. PODIŠOR1183207-3-1148-----4-----1-
ДОБРЯНСЬКА сільрадаDOBRJANŚKA siľrada2714267931--2--2-----------
с. ДОБРЯНСЬКЕs. DOBRJANŚKE2714267931--2--2-----------
ДУЛІВСЬКА сільрадаDULIVŚKA siľrada242024119-----------------
с. ДУЛОВОs. DULOVO242024119-----------------
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada5844578753-3-1-------------
с. КАЛИНИs. KALYNY5844578753-3-1-------------
КОЛОДНЕНСЬКА сільрадаKOLODNENŚKA siľrada211921127-----------------
с. КОЛОДНЕs. KOLODNE211921127-----------------
КРАСНЯНСЬКА сільрадаKRASNJANŚKA siľrada2587257017-----------------
с. КРАСНАs. KRASNA2587257017-----------------
КРИВСЬКА сільрадаKRYVŚKA siľrada3024300814--1--1-----------
с. КРИВАs. KRYVA3024300814--1--1-----------
КРИЧІВСЬКА сільрадаKRYČIVŚKA siľrada3067304517-4-------------1-
с. КРИЧОВОs. KRYČOVO2723270216-4-------------1-
с. РОСОШs. ROSOŠ3443431-----------------
ЛАЗІВСЬКА сільрадаLAZIVŚKA siľrada4374429030-31532-11--------2-
с. ЛАЗИs. LAZY3801373527-2232-1---------2-
с. ОКРУГЛАs. OKRUHLA5735553-113---1----------
ЛОПУХІВСЬКА сільрадаLOPUCHIVŚKA siľrada3317330512-----------------
с. ЛОПУХІВs. LOPUCHIV3317330512-----------------
НЕРЕСНИЦЬКА сільрадаNERESNYĆKA siľrada4976492634-262-2-------1-21
с. НЕРЕСНИЦЯs. NERESNYCJA3732370119-16--2---------21
с. ПІДПЛЕШАs. PIDPLEŠA1244122515-1-2---------1---
НОВОБАРІВСЬКА сільрадаNOVOBARIVŚKA siľrada2007198819-----------------
с. НОВОБАРОВОs. NOVOBAROVO2007198819-----------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada4401438414-1-1-------1-----
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA3120310710-1-1-------1-----
с. ТИСАЛОВОs. TYSALOVO128112774-----------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada5241517856--13-3-----------
с. ВІЛЬХІВЦІs. VIĽCHIVCI3374331948--13-3-----------
с. ВІЛЬХІВЧИКs. VIĽCHIVČYK144114356-----------------
с. САСОВОs. SASOVO4264242-----------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКО-ЛАЗІВСЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKO-LAZIVŚKA siľrada4183416316-1---3-----------
с. ВІЛЬХІВЦІ-ЛАЗИs. VIĽCHIVCI-LAZY321532048-1---2-----------
с. РАКОВЕs. RAKOVE9689598-----1-----------
РУСЬКОМОКРЯНСЬКА сільрадаRUŚKOMOKRJANŚKA siľrada189818867-----------41----
с. РУСЬКА МОКРАs. RUŚKA MOKRA135813486-----------31----
с. КОМСОМОЛЬСЬКs. KOMSOMOĽŚK5405381-----------1-----
РУСЬКОПОЛІВСЬКА сільрадаRUŚKOPOLIVŚKA siľrada4364430348-371-1----------1
с. РУСЬКЕ ПОЛЕs. RUŚKE POLE4364430348-371-1----------1
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada306730625-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA306730625-----------------
ТЕРЕБЛЯНСЬКА сільрадаTEREBLJANŚKA siľrada370536987-----------------
с. ТЕРЕБЛЯs. TEREBLJA370536987-----------------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada8792867878-12-19-3---------2-
с. ТЕРНОВОs. TERNOVO4302424651---3-1---------1-
с. ВИШОВАТИЙs. VYŠOVATYJ180317994-----------------
с. ПЕТРУШІВs. PETRUŠIV2687263323-12-16-2---------1-
ТОПЧИНСЬКА сільрадаTOPČYNŚKA siľrada2238107-1-2217-----1-----2-
с. ТОПЧИНОs. TOPČYNO2238107-1-2217-----1-----2-
УГЛЯНСЬКА сільрадаUHLJANŚKA siľrada6234620725-----2-----------
с. УГЛЯs. UHLJA3117310312-----2-----------
с. БОБОВЕs. BOBOVE1981962-----------------
с. ГРУНИКИs. HRUNYKY141614133-----------------
с. МАЛА УГОЛЬКАs. MALA UHOĽKA150314958-----------------
ЧУМАЛІВСЬКА сільрадаČUMALIVŚKA siľrada3035300627-----1---------1-
с. ЧУМАЛЬОВОs. ČUMALJOVO2667264025-----1---------1-
с. РІВНЕs. RIVNE3683662-----------------
ШИРОКОЛУЗЬКА сільрадаŠYROKOLUŹKA siľrada328232757-----------------
с. ШИРОКИЙ ЛУГs. ŠYROKYJ LUH196419595-----------------
с. ПРИГІДЬs. PRYHIĎ6636621-----------------
с. ФОНТИНЯСИs. FONTYNJASY6556541-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

UŽHORODŚKYJ RAJON

74399

43817

1840

-

16

27172

4

4

36

21

5

547

3

1

5

1

838

-

85

4

м. ЧОПm. ČOP887041091029-6368311152-11---8-14-
смт СЕРЕДНЄsmt SEREDNJE3505284335--34-11--475----111-5-
с. ВОВКОВЕs. VOVKOVE5095062---------------1-
БАРАНИНСЬКА сільрадаBARANYNŚKA siľrada3025289437--87----------4-3-
с. БАРАНИНЦІs. BARANYNCI1609152221--63----------2-1-
с. БАРВІНОКs. BARVINOK4134101-------------2---
с. ДОВГЕ ПОЛЕs. DOVHE POLE5975734--19------------1-
с. ПІДГОРБs. PIDHORB40638911--5------------1-
ВЕЛИКОГЕЄВЕЦЬКА сільрадаVELYKOHEJEVEĆKA siľrada19482677--1669------------5-
с. ВЕЛИКІ ГЕЇВЦІs. VELYKI HEJIVCI1062863--972------------1-
с. МАЛІ ГЕЇВЦІs. MALI HEJIVCI760594--693------------4-
с. РУСЬКІ ГЕЇВЦІs. RUŚKI HEJIVCI126122---4--------------
ВЕЛИКОДОБРОНСЬКА сільрадаVELYKODOBRONŚKA siľrada56071099-15480--1---1-----6-
с. ВЕЛИКА ДОБРОНЬs. VELYKA DOBROŃ56071099-15480--1---1-----6-
ВЕЛИКОЛАЗІВСЬКА сільрадаVELYKOLAZIVŚKA siľrada1842181120--9----------1-1-
с. ВЕЛИКІ ЛАЗИs. VELYKI LAZY142614088--8----------1-1-
с. ЦИГАНІВЦІs. CYHANIVCI41640312--1--------------
ГАЛОЦЬКА сільрадаHALOĆKA siľrada115120812--930----------1---
с. ГАЛОЧs. HALOČ498519--438--------------
с. БАТФАs. BATFA231461--184--------------
с. ПАЛЛОs. PALLO4221112--308----------1---
РУСЬКОКОМАРІВСЬКА сільрадаRUŚKOKOMARIVŚKA siľrada2989266420-1260---1-2----39-2-
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE5775404--2----------31---
с. НИЖНЄ СОЛОТВИНОs. NYŽNJE SOLOTVYNO8368158--3----------8-2-
с. РУСЬКІ КОМАРІВЦІs. RUŚKI KOMARIVCI157613098-1255---1-2--------
ДУБРІВСЬКА сільрадаDUBRIVŚKA siľrada8107997--1------------3-
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA8107997--1------------3-
ІРЛЯВСЬКА сільрадаIRLJAVŚKA siľrada9929856-----1-----------
с. ІРЛЯВАs. IRLJAVA270270------------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA2802781-----1-----------
с. ЧАБАНІВКАs. ČABANIVKA4424375-----------------
КАМ'ЯНИЦЬКА сільрадаKAM`JANYĆKA siľrada2171205466-191-76------19-8-
с. КАМ'ЯНИЦЯs. KAM`JANYCJA1886179056-191-76------8-8-
с. ГУТАs. HUTA28526410-------------11---
КИБЛЯРІВСЬКА сільрадаKYBLJARIVŚKA siľrada2029201311-12--2-----------
с. КИБЛЯРИs. KYBLJARY7917824-12--2-----------
с. ГАЙДОШs. HAJDOŠ4544495-----------------
с. ЛІНЦІs. LINCI7847822-----------------
ПАЛАДЬ-КОМАРІВСЬКА сільрадаPALAĎ-KOMARIVŚKA siľrada1034113---921--------------
с. ПАЛАДЬ-КОМАРІВЦІs. PALAĎ-KOMARIVCI83498---736--------------
с. МАЛІ СЕЛМЕНЦІs. MALI SELMENCI20015---185--------------
КОРИТНЯНСЬКА сільрадаKORYTNJANŚKA siľrada2744213174--5271--1--1---8-1-
с. КОРИТНЯНИs. KORYTNJANY1596148156--511--1--1---4-1-
с. КІНЧЕШs. KINČEŠ3282555--67----------1---
с. ЧАСЛІВЦІs. ČASLIVCI82039513--409----------3---
МАЛОДОБРОНСЬКА сільрадаMALODOBRONŚKA siľrada29553595-12585-----1------4-
с. МАЛА ДОБРОНЬs. MALA DOBROŃ1872231-11843------------4-
с. ДЕМЕЧІs. DEMEČI3993263--69-----1--------
с. ТИСААГТЕЛЕКs. TYSAAHTELEK684101--673--------------
ТИСААШВАНСЬКА сільрадаTYSAAŠVANŚKA siľrada1129523-31070-------------1
с. ТИСААШВАНЬs. TYSAAŠVAŃ852303-3815-------------1
с. ТИСАУЙФАЛУs. TYSAUJFALU27722---255--------------
НЕВИЦЬКА сільрадаNEVYĆKA siľrada103210227--1------------2-
с. НЕВИЦЬКЕs. NEVYĆKE103210227--1------------2-
ОНОКІВСЬКА сільрадаONOKIVŚKA siľrada2791266081--40--1-5-----3-1-
с. ОНОКІВЦІs. ONOKIVCI2187206772--39--1-5-----2-1-
с. ОРІХОВИЦЯs. ORICHOVYCJA6045939--1----------1---
ПАЦКАНІВСЬКА сільрадаPACKANIVŚKA siľrada107410677-----------------
с. ПАЦКАНЬОВОs. PACKANJOVO107410677-----------------
РАТОВЕЦЬКА сільрадаRATOVEĆKA siľrada13252466--1069-----1--1---2-
с. РАТОВЦІs. RATOVCI13252466--1069-----1--1---2-
СОЛОВКІВСЬКА сільрадаSOLOVKIVŚKA siľrada12404396--792--1---------11
с. СОЛОВКАs. SOLOVKA825412--782--------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA4153984--10--1---------11
СОЛОМОНІВСЬКА сільрадаSOLOMONIVŚKA siľrada138751727-18311-26------1-1-
с. СОЛОМОНОВОs. SOLOMONOVO138751727-18311-26------1-1-
СТОРОЖНИЦЬКА сільрадаSTOROŽNYĆKA siľrada2623185079--198---------1492-21
с. СТОРОЖНИЦЯs. STOROŽNYCJA2623185079--198---------1492-21
СЮРТЯНСЬКА сільрадаSJURTJANŚKA siľrada244946819-11952--1--2-1--2-3-
с. СЮРТЕs. SJURTE189837518-11495--1--2-1--2-3-
с. ТИЙГЛАШs. TYJHLAŠ551931--457--------------
ТАРНОВЕЦЬКА сільрадаTARNOVEĆKA siľrada177179018--941-----1----18-3-
с. ТАРНІВЦІs. TARNIVCI8534737--357----------14-2-
с. БОТФАЛВАs. BOTFALVA5791883--382-----1----4-1-
с. ШИШЛІВЦІs. ŠYŠLIVCI3391298--202--------------
ХОЛМЕЦЬКА сільрадаCHOLMEĆKA siľrada9014326--460----------1-11
с. ХОЛМЦІs. CHOLMCI9014326--460----------1-11
ХОЛМКІВСЬКА сільрадаCHOLMKIVŚKA siľrada68934821174--1844-125-9--1-26-10-
с. ХОЛМОКs. CHOLMOK11795976--572------------4-
с. КОНЦОВОs. KONCOVO127860317--642-----9--1-3-3-
с. МИНАЙs. MYNAJ30882538111--416---5------17-1-
с. РОЗІВКАs. ROZIVKA1348108340--214-12-------6-2-
ХУДЛІВСЬКА сільрадаCHUDLIVŚKA siľrada3864365727--14-11--55--3-103-3-
с. ХУДЛЬОВОs. CHUDLJOVO1451137510--5-----55--3-3---
с. АНТАЛОВЦІs. ANTALOVCI105994110--5-1--------99-3-
с. ВЕРХНЄ СОЛОТВИНОs. VERCHNJE SOLOTVYNO308308------------------
с. ЛЯХІВЦІs. LJACHIVCI4304234--3--------------
с. ЧЕРТЕЖs. ČERTEŽ6166103--1--1-------1---
ЧЕРВОНІВСЬКА сільрадаČERVONIVŚKA siľrada8697437--117------------2-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE8697437--117------------2-
ЕСЕНЬСЬКА сільрадаESEŃŚKA siľrada1677347--1636--------------
с. ЕСЕНЬs. ESEŃ1677347--1636--------------
ЯРОЦЬКА сільрадаJAROĆKA siľrada1193115426--10--1-------1-1-
с. ЯРОКs. JAROK72469815--9--1-------1---
с. СТРИПАs. STRYPA46945611--1------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН

CHUSTŚKYJ RAJON

96960

92316

813

-

27

3737

6

1

22

-

-

-

1

1

6

1

3

-

24

2

смт ВИШКОВОsmt VYŠKOVO81424327113-536852-1----1----62
с. МОДЬОРОШs. MODJOROŠ3743644--4--1---------1-
с. РАКОШs. RAKOŠ1147113010-25--------------
с. ШАЯНs. ŠAJAN53451116--7--------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA145114309-38------------1-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada2279224831-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA2279224831-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada3350332722-----1-----------
с. БЕРЕЗОВОs. BEREZOVO3000297722-----1-----------
с. ГОНЦОШs. HONCOŠ5858------------------
с. РЯПІДЬs. RJAPIĎ292292------------------
БОРОНЯВСЬКА сільрадаBORONJAVŚKA siľrada3511347335--1--1-----1-----
с. БОРОНЯВОs. BORONJAVO3511347335--1--1-----1-----
ВЕЛЯТИНСЬКА сільрадаVELJATYNŚKA siľrada4576448283-311-1------1--4-
с. ВЕЛЯТИНОs. VELJATYNO4576448283-311-1------1--4-
ГОРІНЧІВСЬКА сільрадаHORINČIVŚKA siľrada4044401330-----1-----------
с. ГОРІНЧОВОs. HORINČOVO3071304526-----------------
с. ДІЛОКs. DILOK3023001-----1-----------
с. КУТЛАШs. KUTLAŠ5050------------------
с. ПОСІЧs. POSIČ2492481-----------------
с. СЮРЮКs. SJURJUK3723702-----------------
ДАНИЛІВСЬКА сільрадаDANYLIVŚKA siľrada1851184110-----------------
с. ДАНИЛОВОs. DANYLOVO1851184110-----------------
ДРАГІВСЬКА сільрадаDRAHIVŚKA siľrada6604656436-1---2---------1-
с. ДРАГОВОs. DRAHOVO4450442325-1---1-----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE7227165---------------1-
с. КІЧЕРЕЛИs. KIČERELY9469432-----1-----------
с. СТАНОВЕЦЬs. STANOVEĆ4864824-----------------
ЗАБРІДСЬКА сільрадаZABRIDŚKA siľrada207720725-----------------
с. ЗАБРІДЬs. ZABRIĎ207720725-----------------
ЗОЛОТАРІВСЬКА сільрадаZOLOTARIVŚKA siľrada4266423726-1---1---1-------
с. ЗОЛОТАРЬОВОs. ZOLOTARЬOVO4266423726-1---1---1-------
ІЗЯНСЬКА сільрадаIZJANŚKA siľrada5380534424--6--------3-2-1-
с. ІЗАs. IZA5237520124--6--------3-2-1-
с. КАРПОВТЛАШs. KARPOVTLAŠ143143------------------
КОПАШНІВСЬКА сільрадаKOPAŠNIVŚKA siľrada4990497611-3---------------
с. КОПАШНОВОs. KOPAŠNOVO316131547-----------------
с. ЛУНКАs. LUNKA7627573-2---------------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA238238------------------
с. ХУСТЕЦЬs. CHUSTEĆ8298271-1---------------
КОШЕЛІВСЬКА сільрадаKOŠELIVŚKA siľrada5424538930-11--2---------1-
с. КОШЕЛЬОВОs. KOŠELJOVO3101308117--1--1---------1-
с. ЗАЛОМs. ZALOM2323230813-1---1-----------
КРАЙНИКІВСЬКА сільрадаKRAJNYKIVŚKA siľrada1565153526-13--------------
с. КРАЙНИКОВОs. KRAJNYKOVO1565153526-13--------------
КРИВСЬКА сільрадаKRYVŚKA siľrada1365135014---------------1-
с. КРИВАs. KRYVA1365135014---------------1-
ЛИПЕЦЬКО-ПОЛЯНСЬКА сільрадаLYPEĆKO-POLJANŚKA siľrada2848282522-----1-----------
с. ЛИПЕЦЬКА ПОЛЯНАs. LYPEĆKA POLJANA2544252320-----1-----------
с. КАЛЛІВs. KALLIV9494------------------
с. ОЖОВЕРХs. OŽOVERCH1051032-----------------
с. СЛОПОВИЙs. SLOPOVYJ105105------------------
ЛИПОВЕЦЬКА сільрадаLYPOVEĆKA siľrada153015217-1---1-----------
с. ЛИПОВЕЦЬs. LYPOVEĆ153015217-1---1-----------
ЛИПЧАНСЬКА сільрадаLYPČANŚKA siľrada4530449727-21--2---------1-
с. ЛИПЧАs. LYPČA3769373924-21--2---------1-
с. КРАЙНАs. KRAJNA2792772-----------------
с. КРИВИЙs. KRYVYJ158158------------------
с. ОСАВАs. OSAVA3243231-----------------
МОНАСТИРЕЦЬКА сільрадаMONASTYREĆKA siľrada3378335918-1---------------
с. МОНАСТИРЕЦЬs. MONASTYREĆ1891187813-----------------
с. МЕДВЕЖИЙs. MEDVEŽYJ7474------------------
с. ОБЛАЗs. OBLAZ2192172-----------------
с. ПОТОЧОКs. POTOČOK8768733-----------------
с. ТОПОЛИНs. TOPOLYN318317--1---------------
НАНКІВСЬКА сільрадаNANKIVŚKA siľrada2567255313----1------------
с. НАНКОВОs. NANKOVO2567255313----1------------
НИЖНЬОБИСТРІВСЬКА сільрадаNYŽNJOBYSTRIVŚKA siľrada2319230711---------------1-
с. НИЖНІЙ БИСТРИЙs. NYŽNIJ BYSTRYJ119511905-----------------
с. ПРОТИВЕНЬs. PROTYVEŃ6526465---------------1-
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE4724711-----------------
НИЖНЬОСЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаNYŽNJOSELYŠČENŚKA siľrada3044303011--1--------2-----
с. НИЖНЄ СЕЛИЩЕs. NYŽNJE SELYŠČE3044303011--1--------2-----
ВІЛЬШАНІВСЬКА сільрадаVIĽŠANIVŚKA siľrada112511222-----1-----------
с. ВІЛЬШАНИs. VIĽŠANY112511222-----1-----------
РОКОСІВСЬКА сільрадаROKOSIVŚKA siľrada5241516067-16--4-------1-2-
с. РОКОСОВОs. ROKOSOVO4785470765-16--4---------2-
с. ВЕРТЕПs. VERTEP4564532-------------1---
СОКИРНИЦЬКА сільрадаSOKYRNYĆKA siľrada5217512576-253-2---------4-
с. СОКИРНИЦЯs. SOKYRNYCJA5217512576-253-2---------4-
СТЕБЛІВСЬКА сільрадаSTEBLIVŚKA siľrada2231220424--3--------------
с. СТЕБЛІВКАs. STEBLIVKA2231220424--3--------------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018