всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

TERNOPIĽŚKA OBLASŤ

1138500

1119574

13562

-

247

79

33

39

398

166

13

18

346

8

27

13

4

-

470

3503

м. ТЕРНОПІЛЬ

m. TERNOPIĽ

226029

214282

7608

-

53

19

15

15

158

40

5

10

96

6

16

9

-

-

207

3490

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОН

BEREŽANŚKYJ RAJON

44477

44149

284

-

3

1

1

2

10

3

-

-

10

-

-

-

-

-

14

-

м. БЕРЕЖАНИm. BEREŽANY1713016866234---1251--9-----12-
с. ЛІСНИКИs. LISNYKY9859803--1------1-------
с. РАЙs. RAJ7577525-----------------
БІЩІВСЬКА сільрадаBIŠČIVŚKA siľrada11681168------------------
с. БІЩЕs. BIŠČE547547------------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA122122------------------
с. ПОРУЧИНs. PORUČYN499499------------------
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada856856------------------
с. ВЕРБІВs. VERBIV856856------------------
ЖОВНІВСЬКА сільрадаŽOVNIVŚKA siľrada469468------1-----------
с. ЖОВНІВКАs. ŽOVNIVKA469468------1-----------
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada171017091-----------------
с. ЖУКІВs. ŽUKIV9289271-----------------
с. ГИНОВИЧІs. HYNOVYČI488488------------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE294294------------------
КОТІВСЬКА сільрадаKOTIVŚKA siľrada5635603-----------------
с. КОТІВs. KOTIV5315283-----------------
с. МОЛОХІВs. MOLOCHIV3232------------------
КУРОПАТНИЦЬКА сільрадаKUROPATNYĆKA siľrada125812514-1---11----------
с. КУРОПАТНИКИs. KUROPATNYKY9789723-1---11----------
с. БАРАНІВКАs. BARANIVKA2502491-----------------
с. ЯСНЕs. JASNE3030------------------
КУРЯНІВСЬКА сільрадаKURJANIVŚKA siľrada10211020------1-----------
с. КУРЯНИs. KURJANY830830------------------
с. ПАВЛІВs. PAVLIV191190------1-----------
ЛАПШИНСЬКА сільрадаLAPŠYNŚKA siľrada131913145-----------------
с. ЛАПШИНs. LAPŠYN115211475-----------------
с. ГАЙОКs. HAJOK167167------------------
ЛІТЯТИНСЬКА сільрадаLITJATYNŚKA siľrada7757741-----------------
с. ЛІТЯТИНs. LITJATYN7757741-----------------
МЕЧИЩІВСЬКА сільрадаMEČYŠČIVŚKA siľrada117411695-----------------
с. МЕЧИЩІВs. MEČYŠČIV5915883-----------------
с. КУТИs. KUTY1721711-----------------
с. НАДОРОЖНІВs. NADOROŽNIV368368------------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE43421-----------------
НАДРІЧНЯНСЬКА сільрадаNADRIČNJANŚKA siľrada7937912-----------------
с. НАДРІЧНЕs. NADRIČNE7937912-----------------
НАРАІВСЬКА сільрадаNARAIVŚKA siľrada209320893-1---------------
с. НАРАІВs. NARAIV179917953-1---------------
с. ДУЛЯБИs. DULJABY7777------------------
с. ШАЙБІВКАs. ŠAJBIVKA217217------------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada765765------------------
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ765765------------------
ПІДВИСОЦЬКА сільрадаPIDVYSOĆKA siľrada5725675-----------------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE3173143-----------------
с. ГУТИСЬКОs. HUTYŚKO1221202-----------------
с. ДЕМНЯs. DEMNJA133133------------------
ПОСУХІВСЬКА сільрадаPOSUCHIVŚKA siľrada6546522-----------------
с. ПОСУХІВs. POSUCHIV6546522-----------------
ПОТУТОРСЬКА сільрадаPOTUTORŚKA siľrada6046021-----1-----------
с. ПОТУТОРИs. POTUTORY6046021-----1-----------
БОЖИКІВСЬКА сільрадаBOŽYKIVŚKA siľrada132313203-----------------
с. БОЖИКІВs. BOŽYKIV6706673-----------------
с. КВІТКОВЕs. KVITKOVE243243------------------
с. ВОЛОЩИНАs. VOLOŠČYNA410410------------------
РЕКШИНСЬКА сільрадаREKŠYNŚKA siľrada165716552-----------------
с. РЕКШИНs. REKŠYN468468------------------
с. ДВІРЦІs. DVIRCI1941931-----------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA9898------------------
с. ПОТОЧАНИs. POTOČANY395395------------------
с. СТРИГАНЦІs. STRYHANCI5025011-----------------
РОГАЧИНСЬКА сільрадаROHAČYNŚKA siľrada14191418----------------1-
с. РОГАЧИНs. ROHAČYN886886------------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA533532----------------1-
РИБНИКІВСЬКА сільрадаRYBNYKIVŚKA siľrada342342------------------
с. РИБНИКИs. RYBNYKY323323------------------
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA1919------------------
САРАНЧУКІВСЬКА сільрадаSARANČUKIVŚKA siľrada106610641---------------1-
с. САРАНЧУКИs. SARANČUKY9509481---------------1-
с. БАЗНИКІВКАs. BAZNYKIVKA116116------------------
СЛОВ'ЯТИНСЬКА сільрадаSLOV`JATYNŚKA siľrada9449412-----1-----------
с. СЛОВ'ЯТИНs. SLOV`JATYN8708672-----1-----------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA7474------------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada478478------------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ478478------------------
УРМАНСЬКА сільрадаURMANŚKA siľrada100310012-----------------
с. УРМАНЬs. URMAŃ687687------------------
с. КРАСНОПУЩАs. KRASNOPUŠČA1911892-----------------
с. ПЛІХІВs. PLICHIV125125------------------
ШИБАЛИНСЬКА сільрадаŠYBALYNŚKA siľrada15791577--1----1----------
с. ШИБАЛИНs. ŠYBALYN13591357--1----1----------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA220220------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН

BORŠČIVŚKYJ RAJON

75358

74721

487

-

28

4

8

5

28

37

1

-

11

-

1

1

-

-

20

6

м. БОРЩІВm. BORŠČIV1125111080133-41-1616--4-11--4-
смт МЕЛЬНИЦЯ-ПОДІЛЬСЬКАsmt MEĽNYCJA-PODIĽŚKA3866382932-11---2--------1-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE408408------------------
смт СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКАsmt SKALA-PODIĽŚKA45044334135-21-14131-3-----46
ОЛЕКСИНСЬКА сільрадаOLEKSYNŚKA siľrada107310673-3---------------
с. ОЛЕКСИНЦІs. OLEKSYNCI107310673-3---------------
БАБИНЕЦЬКА сільрадаBABYNEĆKA siľrada8998962-----1-----------
с. БАБИНЦІs. BABYNCI8998962-----1-----------
БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКА сільрадаBIĽČE-ZOLOTEĆKA siľrada2772275713-1---1-----------
с. БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕs. BIĽČE-ZOLOTE2002199011-----1-----------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK265265------------------
с. МУШКАРІВs. MUŠKARIV1611582-1---------------
с. ЮР'ЯМПІЛЬs. JUR`JAMPIĽ344344------------------
БУРДЯКІВСЬКА сільрадаBURDJAKIVŚKA siľrada120411992--1--1---------1-
с. БУРДЯКІВЦІs. BURDJAKIVCI108810832--1--1---------1-
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA9898------------------
с. ЗБРИЖs. ZBRYŽ1818------------------
ВЕРХНЯКІВСЬКА сільрадаVERCHNJAKIVŚKA siľrada688688------------------
с. ВЕРХНЯКІВЦІs. VERCHNJAKIVCI688688------------------
ВОВКОВЕЦЬКА сільрадаVOVKOVEĆKA siľrada131613097-----------------
с. ВОВКІВЦІs. VOVKIVCI131613097-----------------
ВИГОДСЬКА сільрадаVYHODŚKA siľrada248224738-----1-----------
с. ВИГОДАs. VYHODA4574525-----------------
с. БІЛІВЦІs. BILIVCI579578------1-----------
с. БОРИШКІВЦІs. BORYŠKIVCI6256223-----------------
с. ОКОПИs. OKOPY557557------------------
с. ТРУБЧИНs. TRUBČYN264264------------------
ВИСІЧАНСЬКА сільрадаVYSIČANŚKA siľrada5865851-----------------
с. ВИСІЧКАs. VYSIČKA5865851-----------------
ГЕРМАКІВСЬКА сільрадаHERMAKIVŚKA siľrada185418475----11-----------
с. ГЕРМАКІВКАs. HERMAKIVKA185418475----11-----------
ГЛИБОЧЕЦЬКА сільрадаHLYBOČEĆKA siľrada162116136---------1-----1-
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK162116136---------1-----1-
ГОРОШІВСЬКА сільрадаHOROŠIVŚKA siľrada18911890------1-----------
с. ГОРОШОВАs. HOROŠOVA18911890------1-----------
ГУШТИНСЬКА сільрадаHUŠTYNŚKA siľrada5895845-----------------
с. ГУШТИНs. HUŠTYN5895845-----------------
ДНІСТРОВСЬКА сільрадаDNISTROVŚKA siľrada7577561-----------------
с. ДНІСТРОВЕs. DNISTROVE7577561-----------------
ЗАЛІСЬКА сільрадаZALIŚKA siľrada9399323-3-------------1-
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA9399323-3-------------1-
ІВАНКІВСЬКА сільрадаIVANKIVŚKA siľrada242524177-----1-----------
с. ІВАНКІВs. IVANKIV171817126-----------------
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA2372361-----------------
с. ГУШТИНКАs. HUŠTYNKA411410------1-----------
с. ТРІЙЦЯs. TRIJCJA5959------------------
ЖИЛИНСЬКА сільрадаŽYLYNŚKA siľrada4044031-----------------
с. ЖИЛИНЦІs. ŽYLYNCI4044031-----------------
ІВАНО-ПУСТЕНСЬКА сільрадаIVANO-PUSTENŚKA siľrada199519858-1-------1-------
с. ІВАНЕ-ПУСТЕs. IVANE-PUSTE199519858-1-------1-------
ЗБРУЧАНСЬКА сільрадаZBRUČANŚKA siľrada433430-----21-----------
с. ЗБРУЧАНСЬКЕs. ZBRUČANŚKE433430-----21-----------
ДЗВИНЯЦЬКА сільрадаDZVYNJAĆKA siľrada105910525-----2-----------
с. ДЗВИНЯЧКАs. DZVYNJAČKA105910525-----2-----------
КОРОЛІВСЬКА сільрадаKOROLIVŚKA siľrada109410913-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA109410913-----------------
КРИВЧЕНСЬКА сільрадаKRYVČENŚKA siľrada186518587-----------------
с. КРИВЧЕs. KRYVČE186518587-----------------
КУДРИНЕЦЬКА сільрадаKUDRYNEĆKA siľrada216321574-----1---------1-
с. КУДРИНЦІs. KUDRYNCI158215764-----1---------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA581581------------------
ЛАНОВЕЦЬКА сільрадаLANOVEĆKA siľrada180117982-----1-----------
с. ЛАНІВЦІs. LANIVCI116911681-----------------
с. КОЗАЧЧИНАs. KOZAČČYNA4104081-----1-----------
с. ТУЛИНs. TULYN222222------------------
ЛОСЯЦЬКА сільрадаLOSJAĆKA siľrada125212464-----1---1-------
с. ЛОСЯЧs. LOSJAČ125212464-----1---1-------
МУШКАТІВСЬКА сільрадаMUŠKATIVŚKA siľrada2034201912-1-1-----1-------
с. МУШКАТІВКАs. MUŠKATIVKA116611586-1-------1-------
с. СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКАs. SLOBIDKA-MUŠKATIVŚKA8688616---1-------------
НИВРЯНСЬКА сільрадаNYVRJANŚKA siľrada106110583-----------------
с. НИВРАs. NYVRA8378343-----------------
с. ЗАЛУЧЧЯs. ZALUČČJA224224------------------
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada238523666-1-6--4--------2-
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY194519266-1-6--4--------2-
с. КОНСТАНЦІЯs. KONSTANCIJA440440------------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada166316585-----------------
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ166316585-----------------
ПАНІВЕЦЬКА сільрадаPANIVEĆKA siľrada135413503-1---------------
с. ПАНІВЦІs. PANIVCI135413503-1---------------
ПИЛАТКІВСЬКА сільрадаPYLATKIVŚKA siľrada4934921-----------------
с. ПИЛАТКІВЦІs. PYLATKIVCI4244231-----------------
с. ГРАБІВЦІs. HRABIVCI6969------------------
ПИЛИПЧЕНСЬКА сільрадаPYLYPČENŚKA siľrada107910781-----------------
с. ПИЛИПЧЕs. PYLYPČE107910781-----------------
ПИЩАТИНСЬКА сільрадаPYŠČATYNŚKA siľrada7447391-4---------------
с. ПИЩАТИНЦІs. PYŠČATYNCI7447391-4---------------
ЦИГАНСЬКА сільрадаCYHANŚKA siľrada151115025-1-1-1---------1-
с. ЦИГАНИs. CYHANY151115025-1-1-1---------1-
САПОГІВСЬКА сільрадаSAPOHIVŚKA siľrada876875--1---------------
с. САПОГІВs. SAPOHIV876875--1---------------
СКОВ'ЯТИНСЬКА сільрадаSKOV`JATYNŚKA siľrada7937885-----------------
с. СКОВ'ЯТИНs. SKOV`JATYN5305282-----------------
с. ШИШКІВЦІs. ŠYŠKIVCI2632603-----------------
СТРІЛКОВЕЦЬКА сільрадаSTRILKOVEĆKA siľrada103510286------1----------
с. СТРІЛКІВЦІs. STRILKIVCI103510286------1----------
ТУРИЛЬЧЕНСЬКА сільрадаTURYĽČENŚKA siľrada1175115414-1---11--------4-
с. ТУРИЛЬЧЕs. TURYĽČE8067909-1---11--------4-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA2392345-----------------
с. ПІДПИЛИП'Яs. PIDPYLYP`JA130130------------------
УРОЖАЙНІВСЬКА сільрадаUROŽAJNIVŚKA siľrada9049004-----------------
с. УРОЖАЙНЕs. UROŽAJNE3133112-----------------
с. ДЗВЕНИГОРОДs. DZVENYHOROD2692681-----------------
с. ЛАТКІВЦІs. LATKIVCI3223211-----------------
УСТЯНСЬКА сільрадаUSTJANŚKA siľrada1346133310-1---2-----------
с. УСТЯs. USTJA1099108610-1---2-----------
с. МИХАЛКІВs. MYCHALKIV247247------------------
ХУДИКІВСЬКА сільрадаCHUDYKIVŚKA siľrada6946885-1---------------
с. ХУДИКІВЦІs. CHUDYKIVCI6946885-1---------------
ШЕРШЕНІВСЬКА сільрадаŠERŠENIVŚKA siľrada7707663-1---------------
с. ШЕРШЕНІВКАs. ŠERŠENIVKA7707663-1---------------
ШУПАРСЬКА сільрадаŠUPARŚKA siľrada225022436-----1-----------
с. ШУПАРКАs. ŠUPARKA190719033-----1-----------
с. ХУДІЇВЦІs. CHUDIJIVCI3433403-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БУЧАЦЬКИЙ РАЙОН

BUČAĆKYJ RAJON

65078

64829

177

-

14

-

1

2

14

1

1

-

22

-

-

1

1

-

15

-

м. БУЧАЧm. BUČAČ125111242268-3--14-1-6--11-4-
смт ЗОЛОТИЙ ПОТІКsmt ZOLOTYJ POTIK2395238410-----1-----------
с. РУБЛИНs. RUBLYN286286------------------
БАРИСЬКА сільрадаBARYŚKA siľrada248924749-1---1---------4-
с. БАРИШs. BARYŠ248924749-1---1---------4-
БЕРЕМ'ЯНСЬКА сільрадаBEREM`JANŚKA siľrada732730------1---------1-
с. БЕРЕМ'ЯНИs. BEREM`JANY732730------1---------1-
БОБУЛИНСЬКА сільрадаBOBULYNŚKA siľrada7637603-----------------
с. БОБУЛИНЦІs. BOBULYNCI7637603-----------------
ЗАРИВИНЕЦЬКА сільрадаZARYVYNEĆKA siľrada104110392-----------------
с. ЗАРИВИНЦІs. ZARYVYNCI6146122-----------------
с. РУКОМИШs. RUKOMYŠ427427------------------
ЖИЗНОМИРСЬКА сільрадаŽYZNOMYRŚKA siľrada165216472-2-------------1-
с. ЖИЗНОМИРs. ŽYZNOMYR165216472-2-------------1-
ОСОВЕЦЬКА сільрадаOSOVEĆKA siľrada10181018------------------
с. ОСІВЦІs. OSIVCI10181018------------------
ЗЕЛЕНСЬКА сільрадаZELENŚKA siľrada6886871-----------------
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA6886871-----------------
ВОЗИЛІВСЬКА сільрадаVOZYLIVŚKA siľrada120411995-----------------
с. ВОЗИЛІВs. VOZYLIV120411995-----------------
ДОБРОПІЛЬСЬКА сільрадаDOBROPIĽŚKA siľrada8338303-----------------
с. ДОБРОПОЛЕs. DOBROPOLE6176143-----------------
с. МАТЕУШІВКАs. MATEUŠIVKA216216------------------
ТРИБУХІВСЬКА сільрадаTRYBUCHIVŚKA siľrada430843025------1----------
с. ТРИБУХІВЦІs. TRYBUCHIVCI430843025------1----------
ДУЛІБІВСЬКА сільрадаDULIBIVŚKA siľrada8558541-----------------
с. ДУЛІБИs. DULIBY8558541-----------------
ЗУБРЕЦЬКА сільрадаZUBREĆKA siľrada1567155610-1---------------
с. ЗУБРЕЦЬs. ZUBREĆ1567155610-1---------------
КИДАНІВСЬКА сільрадаKYDANIVŚKA siľrada3113101-----------------
с. КИДАНІВs. KYDANIV3113101-----------------
КОСМИРИНСЬКА сільрадаKOSMYRYNŚKA siľrada11801180------------------
с. КОСМИРИНs. KOSMYRYN948948------------------
с. НАБЕРЕЖНЕs. NABEREŽNE232232------------------
КОСТІЛЬНИЦЬКА сільрадаKOSTIĽNYĆKA siľrada10251025------------------
с. КОСТІЛЬНИКИs. KOSTIĽNYKY10251025------------------
ЛІЩАНЕЦЬКА сільрадаLIŠČANEĆKA siľrada105810552-----1-----------
с. ЛІЩАНЦІs. LIŠČANCI105810552-----1-----------
МЕДВЕДІВСЬКА сільрадаMEDVEDIVŚKA siľrada128012764-----------------
с. МЕДВЕДІВЦІs. MEDVEDIVCI128012764-----------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada100910035-1---------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA5185144-----------------
с. ГУБИНs. HUBYN210209--1---------------
с. СОКІЛЕЦЬs. SOKILEĆ2812801-----------------
НОВОПЕТЛИКІВСЬКА сільрадаNOVOPETLYKIVŚKA siľrada8258203-1--1------------
с. НОВІ ПЕТЛИКІВЦІs. NOVI PETLYKIVCI6666613-1--1------------
с. ПУШКАРІs. PUŠKARI159159------------------
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada142114181-2---------------
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY105510521-2---------------
с. ВЕРБ'ЯТИНs. VERB`JATYN366366------------------
ПЕРЕВОЛОЦЬКА сільрадаPEREVOLOĆKA siľrada239123891-1---------------
с. ПЕРЕВОЛОКАs. PEREVOLOKA236823661-1---------------
с. КУРДИБАНІВКАs. KURDYBANIVKA2323------------------
ПИЛЯВСЬКА сільрадаPYLJAVŚKA siľrada16261608------1---16-----1-
с. ПИЛЯВАs. PYLJAVA474474------------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA313297----------16-------
с. НОВОСТАВЦІs. NOVOSTAVCI839837------1---------1-
ПІДЗАМОЧКІВСЬКА сільрадаPIDZAMOČKIVŚKA siľrada2804278717-----------------
с. ПІДЗАМОЧОКs. PIDZAMOČOK154115338-----------------
с. ЗВЕНИГОРОДs. ZVENYHOROD8418347-----------------
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA4224202-----------------
ПОРОХІВСЬКА сільрадаPOROCHIVŚKA siľrada11671165------2-----------
с. ПОРОХОВАs. POROCHOVA11671165------2-----------
ПЕРЕДМІСТЯНСЬКА сільрадаPEREDMISTJANŚKA siľrada843843------------------
с. ПЕРЕДМІСТЯs. PEREDMISTJA370370------------------
с. ЗАЛIЩИКИs. ZALIŠČYKY473473------------------
ПИШКІВСЬКА сільрадаPYŠKIVŚKA siľrada127912763-----------------
с. ПИШКІВЦІs. PYŠKIVCI127912763-----------------
РІПИНЕЦЬКА сільрадаRIPYNEĆKA siľrada114111401-----------------
с. РІПИНЦІs. RIPYNCI624624------------------
с. ПОМІРЦІs. POMIRCI5175161-----------------
РУСИЛІВСЬКА сільрадаRUSYLIVŚKA siľrada294294------------------
с. РУСИЛІВs. RUSYLIV294294------------------
СКОМОРОСЬКА сільрадаSKOMOROŚKA siľrada116011572-----1-----------
с. СКОМОРОХИs. SKOMOROCHY116011572-----1-----------
СНОВИДІВСЬКА сільрадаSNOVYDIVŚKA siľrada189718951-1---------------
с. СНОВИДІВs. SNOVYDIV189718951-1---------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada18001800------------------
с. СОКОЛІВs. SOKOLIV18001800------------------
СОРОКІВСЬКА сільрадаSOROKIVŚKA siľrada124812434---1-------------
с. СОРОКИs. SOROKY124812434---1-------------
СТАРОПЕТЛИКІВСЬКА сільрадаSTAROPETLYKIVŚKA siľrada16481645----------------3-
с. СТАРІ ПЕТЛИКІВЦІs. STARI PETLYKIVCI10241024------------------
с. БІЛЯВИНЦІs. BILJAVYNCI624621----------------3-
СТІНКІВСЬКА сільрадаSTINKIVŚKA siľrada238923844-----1-----------
с. СТІНКАs. STINKA209020864-----------------
с. МЛИНКИs. MLYNKY299298------1-----------
ЦВІТІВСЬКА сільрадаCVITIVŚKA siľrada6516491-1---------------
с. ЦВІТОВАs. CVITOVA6516491-1---------------
ЯЗЛОВЕЦЬКА сільрадаJAZLOVEĆKA siľrada157615668-----1---------1-
с. ЯЗЛОВЕЦЬs. JAZLOVEĆ5865796---------------1-
с. БРОВАРІs. BROVARI3623611-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA5895871-----1-----------
с. ПОЖЕЖАs. POŽEŽA3939------------------
ЖНИБОРІДСЬКА сільрадаŽNYBORIDŚKA siľrada713713------------------
с. ЖНИБОРОДИs. ŽNYBORODY713713------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

HUSJATYNŚKYJ RAJON

66803

66394

297

-

19

14

-

3

9

19

1

-

25

-

1

-

-

-

21

-

м. КОПИЧИНЦІm. KOPYČYNCI7003690272-41--214--5-----3-
м. ХОРОСТКІВm. CHOROSTKIV7304724645-41-121--2-----2-
с. КАРАШИНЦІs. KARAŠYNCI511511------------------
смт ГУСЯТИНsmt HUSJATYN6506638693-7--2-21-9-----6-
смт ГРИМАЙЛІВsmt HRYMAJLIV2004199110-----1---2-------
с. БУЦИКИs. BUCYKY4394381-----------------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA3493481-----------------
ВАСИЛЬКОВЕЦЬКА сільрадаVASYĽKOVEĆKA siľrada137113582--11--------------
с. ВАСИЛЬКІВЦІs. VASYĽKIVCI137113582--11--------------
ГЛІБІВСЬКА сільрадаHLIBIVŚKA siľrada9819781---------------2-
с. ГЛІБІВs. HLIBIV9819781---------------2-
ГОРОДНИЦЬКА сільрадаHORODNYĆKA siľrada160316002---------1-------
с. ГОРОДНИЦЯs. HORODNYCJA160316002---------1-------
ЖАБИНЕЦЬКА сільрадаŽABYNEĆKA siľrada6676652-----------------
с. ЖАБИНЦІs. ŽABYNCI6676652-----------------
ЗЕЛЕНІВСЬКА сільрадаZELENIVŚKA siľrada9759732-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE4784771-----------------
с. ПАІВКАs. PAIVKA4974961-----------------
КАЛАГАРІВСЬКА сільрадаKALAHARIVŚKA siľrada103310311-----1-----------
с. КАЛАГАРІВКАs. KALAHARIVKA685684------1-----------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA3033021-----------------
с. КРУТИЛІВs. KRUTYLIV4545------------------
КЛЮВИНСЬКА сільрадаKLJUVYNŚKA siľrada130012991-----------------
с. КЛЮВИНЦІs. KLJUVYNCI130012991-----------------
ГАДИНКІВСЬКА сільрадаHADYNKIVŚKA siľrada136313621-----------------
с. ГАДИНКІВЦІs. HADYNKIVCI104610451-----------------
с. ВИГОДАs. VYHODA317317------------------
КОТІВСЬКА сільрадаKOTIVŚKA siľrada119711923------1--------1-
с. КОТІВКАs. KOTIVKA8078023------1--------1-
с. ЄМЕЛІВКАs. JEMELIVKA147147------------------
с. ТЕКЛІВКАs. TEKLIVKA243243------------------
КОЦЮБИНСЬКА сільрадаKOCJUBYNŚKA siľrada211321082------1--1-----1-
с. КОЦЮБИНЦІs. KOCJUBYNCI183718341---------1-----1-
с. ЧАГАРІs. ČAHARI2762741------1----------
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada9599562---------1-------
с. КРАСНЕs. KRASNE6616591---------1-------
с. КОЗИНАs. KOZYNA2062051-----------------
с. СТАВКИs. STAVKY9292------------------
КРОГУЛЕЦЬКА сільрадаKROHULEĆKA siľrada8698654-----------------
с. КРОГУЛЕЦЬs. KROHULEĆ8698654-----------------
ЛЕЖАНІВСЬКА сільрадаLEŽANIVŚKA siľrada313313------------------
с. ЛЕЖАНІВКАs. LEŽANIVKA254254------------------
с. БІЛИНІВКАs. BILYNIVKA5959------------------
ЛИЧКОВЕЦЬКА сільрадаLYČKOVEĆKA siľrada214621421---------2-----1-
с. ЛИЧКІВЦІs. LYČKIVCI131313121-----------------
с. ТРИБУХІВЦІs. TRYBUCHIVCI833830----------2-----1-
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada310310------------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN310310------------------
МАЛОБІРКІВСЬКА сільрадаMALOBIRKIVŚKA siľrada6886853-----------------
с. МАЛІ БІРКИs. MALI BIRKY3863851-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA3023002-----------------
МАЛОЛУЦЬКА сільрадаMALOLUĆKA siľrada9139121-----------------
с. МАЛА ЛУКАs. MALA LUKA446446------------------
с. КОКОШИНЦІs. KOKOŠYNCI176176------------------
с. МОНАСТИРИХАs. MONASTYRYCHA2912901-----------------
НИЖБІРКІВСЬКА сільрадаNYŽBIRKIVŚKA siľrada135713532-1-------------1-
с. НИЖБІРОКs. NYŽBIROK135713532-1-------------1-
ВІКНЯНСЬКА сільрадаVIKNJANŚKA siľrada133213292--1--------------
с. ВІКНОs. VIKNO133213292--1--------------
ВІЛЬХІВЧИЦЬКА сільрадаVIĽCHIVČYĆKA siľrada6616592-----------------
с. ВІЛЬХІВЧИКs. VIĽCHIVČYK6616592-----------------
ОРІШКІВСЬКА сільрадаORIŠKIVŚKA siľrada1606159311-1---1-----------
с. ОРІШКІВЦІs. ORIŠKIVCI1606159311-1---1-----------
ПЕРЕМИЛІВСЬКА сільрадаPEREMYLIVŚKA siľrada165016482-----------------
с. ПЕРЕМИЛІВs. PEREMYLIV12021202------------------
с. ВЕРХІВЦІs. VERCHIVCI4484462-----------------
ПІЗНАНСЬКА сільрадаPIZNANŚKA siľrada308308------------------
с. ПІЗНАНКАs. PIZNANKA308308------------------
ПОСТОЛІВСЬКА сільрадаPOSTOLIVŚKA siľrada136313602-----------1-----
с. ПОСТОЛІВКАs. POSTOLIVKA136313602-----------1-----
РАШТОВЕЦЬКА сільрадаRAŠTOVEĆKA siľrada7827782-2---------------
с. РАШТІВЦІs. RAŠTIVCI7827782-2---------------
САДЖІВЕЦЬКА сільрадаSADŽIVEĆKA siľrada4284244-----------------
с. САДЖІВКАs. SADŽIVKA4284244-----------------
САМОЛУСКІВСЬКА сільрадаSAMOLUSKIVŚKA siľrada105910563-----------------
с. САМОЛУСКІВЦІs. SAMOLUSKIVCI105910563-----------------
СИДОРІВСЬКА сільрадаSYDORIVŚKA siľrada136613642-----------------
с. СИДОРІВs. SYDORIV112511232-----------------
с. ШИДЛІВЦІs. ŠYDLIVCI241241------------------
СОРОКІВСЬКА сільрадаSOROKIVŚKA siľrada836836------------------
с. СОРОКАs. SOROKA836836------------------
СТАРОНИЖБІРКІВСЬКА сільрадаSTARONYŽBIRKIVŚKA siľrada9909881---------------1-
с. СТАРИЙ НИЖБІРОКs. STARYJ NYŽBIROK9909881---------------1-
СУХОДІЛЬСЬКА сільрадаSUCHODIĽŚKA siľrada7747722-----------------
с. СУХОДІЛs. SUCHODIL6446422-----------------
с. БОНДАРІВКАs. BONDARIVKA130130------------------
СУХОСТАВСЬКА сільрадаSUCHOSTAVŚKA siľrada9829783---------1-------
с. СУХОСТАВs. SUCHOSTAV9829783---------1-------
ТОВСТЕНСЬКА сільрадаTOVSTENŚKA siľrada7937921-----------------
с. ТОВСТЕs. TOVSTE5475461-----------------
с. КУТs. KUT246246------------------
УВИСЛІВСЬКА сільрадаUVYSLIVŚKA siľrada135013481---------1-------
с. УВИСЛАs. UVYSLA135013481---------1-------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada543543------------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA543543------------------
ХЛОПІВСЬКА сільрадаCHLOPIVŚKA siľrada11321132------------------
с. ХЛОПІВКАs. CHLOPIVKA11321132------------------
ЦЕЛІЇВСЬКА сільрадаCELIJIVŚKA siľrada14031402------1-----------
с. ЦЕЛІЇВs. CELIJIV14031402------1-----------
ЧАБАРІВСЬКА сільрадаČABARIVŚKA siľrada120011964-----------------
с. ЧАБАРІВКАs. ČABARIVKA120011964-----------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada197119643-----1---------3-
с. ЯБЛУНІВs. JABLUNIV191019033-----1---------3-
с. РУДКИs. RUDKY6161------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН

ZALIŠČYĆKYJ RAJON

52915

52635

236

-

10

1

-

1

6

6

-

-

9

-

-

-

-

-

11

-

м. ЗАЛІЩИКИm. ZALIŠČYKY97399618102-21-114--7-----3-
смт ТОВСТЕsmt TOVSTE3460343421-1---12--1-------
БЕДРИКІВСЬКА сільрадаBEDRYKIVŚKA siľrada166716643-----------------
с. БЕДРИКІВЦІs. BEDRYKIVCI166716643-----------------
БЛИЩАНСЬКА сільрадаBLYŠČANŚKA siľrada8668603-----1---------2-
с. БЛИЩАНКАs. BLYŠČANKA6886832-----1---------2-
с. СТАВКИs. STAVKY1781771-----------------
БУРЯКІВСЬКА сільрадаBURJAKIVŚKA siľrada8508491-----------------
с. БУРЯКІВКАs. BURJAKIVKA8508491-----------------
ВИНЯТИНСЬКА сільрадаVYNJATYNŚKA siľrada124112356-----------------
с. ВИНЯТИНЦІs. VYNJATYNCI8017956-----------------
с. ГОЛІГРАДИs. HOLIHRADY440440------------------
ВОРВУЛИНСЬКА сільрадаVORVULYNŚKA siľrada105810551-2---------------
с. ВОРВУЛИНЦІs. VORVULYNCI7087061-1---------------
с. ГИНЬКІВЦІs. HYŃKIVCI350349--1---------------
ГОЛОВЧИНСЬКА сільрадаHOLOVČYNŚKA siľrada7257223-----------------
с. ГОЛОВЧИНЦІs. HOLOVČYNCI6336303-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA9292------------------
ГОРОДОЦЬКА сільрадаHORODOĆKA siľrada7277242-----1-----------
с. ГОРОДОКs. HORODOK7277242-----1-----------
ДЗВИНЯЦЬКА сільрадаDZVYNJAĆKA siľrada110611015-----------------
с. ДЗВИНЯЧs. DZVYNJAČ110611015-----------------
ДОБРІВЛЯНСЬКА сільрадаDOBRIVLJANŚKA siľrada198019746-----------------
с. ДОБРІВЛЯНИs. DOBRIVLJANY198019746-----------------
ДОРОГИЧІВСЬКА сільрадаDOROHYČIVŚKA siľrada880880------------------
с. ДОРОГИЧІВКАs. DOROHYČIVKA880880------------------
ДУНІВСЬКА сільрадаDUNIVŚKA siľrada141614142-----------------
с. ДУНІВs. DUNIV4274261-----------------
с. ВИГОДАs. VYHODA4094081-----------------
с. ЩИТІВЦІs. ŠČYTIVCI580580------------------
ДУПЛИСЬКА сільрадаDUPLYŚKA siľrada2982962-----------------
с. ДУПЛИСЬКАs. DUPLYŚKA2982962-----------------
ЗЕЛЕНОГАЙСЬКА сільрадаZELENOHAJŚKA siľrada110310955-1-------------2-
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ5925872-1-------------2-
с. ПЕЧОРНАs. PEČORNA5115083-----------------
ЗОЗУЛИНСЬКА сільрадаZOZULYNŚKA siľrada1798178711-----------------
с. ЗОЗУЛИНЦІs. ZOZULYNCI114111338-----------------
с. ВИНОГРАДНЕs. VYNOHRADNE6576543-----------------
ІВАНО-ЗОЛОТІВСЬКА сільрадаIVANO-ZOLOTIVŚKA siľrada9008963-----1-----------
с. ІВАНЕ-ЗОЛОТЕs. IVANE-ZOLOTE9008963-----1-----------
КАСПЕРІВСЬКА сільрадаKASPERIVŚKA siľrada181318084---------------1-
с. КАСПЕРІВЦІs. KASPERIVCI110010973-----------------
с. ЛИСИЧНИКИs. LYSYČNYKY7137111---------------1-
КОЛОДРІБСЬКА сільрадаKOLODRIBŚKA siľrada133713287---------------2-
с. КОЛОДРІБКАs. KOLODRIBKA133713287---------------2-
КОШИЛІВСЬКА сільрадаKOŠYLIVŚKA siľrada113111291---------------1-
с. КОШИЛІВЦІs. KOŠYLIVCI618617----------------1-
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI5135121-----------------
КУЛАКІВСЬКА сільрадаKULAKIVŚKA siľrada436436------------------
с. КУЛАКІВЦІs. KULAKIVCI436436------------------
ЛИТЯЧІВСЬКА сільрадаLYTJAČIVŚKA siľrada8308237-----------------
с. ЛИТЯЧІs. LYTJAČI8308237-----------------
ЛИСІВСЬКА сільрадаLYSIVŚKA siľrada194319403-----------------
с. ЛИСІВЦІs. LYSIVCI194319403-----------------
МИШКІВСЬКА сільрадаMYŠKIVŚKA siľrada539538------1-----------
с. МИШКІВs. MYŠKIV539538------1-----------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada169116837-1---------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA169116837-1---------------
НИРКІВСЬКА сільрадаNYRKIVŚKA siľrada160616042-----------------
с. НИРКІВs. NYRKIV101310121-----------------
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY5935921-----------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada194419376---------1-------
с. ПОДІЛЛЯs. PODILLJA173117265-----------------
с. АНГЕЛІВКАs. ANHELIVKA2132111---------1-------
САДКІВСЬКА сільрадаSADKIVŚKA siľrada104010382-----------------
с. САДКИs. SADKY104010382-----------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada653653------------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA653653------------------
СИНЬКІВСЬКА сільрадаSYŃKIVŚKA siľrada122112174-----------------
с. СИНЬКІВs. SYŃKIV122112174-----------------
СОЛОНЕНСЬКА сільрадаSOLONENŚKA siľrada135413513-----------------
с. СОЛОНЕs. SOLONE6596572-----------------
с. РОЖАНІВКАs. ROŽANIVKA6956941-----------------
ТОРСЬКІВСЬКА сільрадаTORŚKIVŚKA siľrada117811726-----------------
с. ТОРСЬКЕs. TORŚKE8438376-----------------
с. ГЛУШКАs. HLUŠKA163163------------------
с. ЯКУБІВКАs. JAKUBIVKA172172------------------
УГРИНЬКІВСЬКА сільрадаUHRYŃKIVŚKA siľrada11131113------------------
с. УГРИНЬКІВЦІs. UHRYŃKIVCI642642------------------
с. БЕРЕСТОКs. BERESTOK223223------------------
с. ХАРТОНІВЦІs. CHARTONIVCI248248------------------
УСТЕЧКІВСЬКА сільрадаUSTEČKIVŚKA siľrada8818773-1---------------
с. УСТЕЧКОs. USTEČKO8818773-1---------------
ХМЕЛІВСЬКА сільрадаCHMELIVŚKA siľrada8708691-----------------
с. ХМЕЛЕВАs. CHMELEVA4644631-----------------
с. СВЕРШКІВЦІs. SVERŠKIVCI406406------------------
ШИПІВЕЦЬКА сільрадаŠYPIVEĆKA siľrada8958903-2---------------
с. ШИПІВЦІs. ŠYPIVCI8958903-2---------------
ШУТРОМИНСЬКА сільрадаŠUTROMYNŚKA siľrada6266251-----------------
с. ШУТРОМИНЦІs. ŠUTROMYNCI6266251-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН

ZBARAŹKYJ RAJON

60349

59333

937

-

17

1

-

5

21

1

1

3

8

-

-

-

2

-

19

1

м. ЗБАРАЖm. ZBARAŽ1305312809218-3--141135-----8-
смт ВИШНІВЕЦЬsmt VYŠNIVEĆ3469344121----15---------1-
с. ЗАГОРОДДЯs. ZAHORODDJA4444403-1---------------
БАЗАРИНСЬКА сільрадаBAZARYNŚKA siľrada1266125214-----------------
с. БАЗАРИНЦІs. BAZARYNCI68467113-----------------
с. МАЛИЙ ГЛИБОЧОКs. MALYJ HLYBOČOK1111101-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA323323------------------
с. ЧОРНИЙ ЛІСs. ČORNYJ LIS148148------------------
БОДАКІВСЬКА сільрадаBODAKIVŚKA siľrada1148112918-1---------------
с. БОДАКИs. BODAKY1148112918-1---------------
БУТИНСЬКА сільрадаBUTYNŚKA siľrada6086052-1---------------
с. БУТИНs. BUTYN6086052-1---------------
ВЕЛИКОКУНИНЕЦЬКА сільрадаVELYKOKUNYNEĆKA siľrada1281125523-1--11-----------
с. ВЕЛИКИЙ КУНИНЕЦЬs. VELYKYJ KUNYNEĆ1036101023-1--11-----------
с. МАЛИЙ КУНИНЕЦЬs. MALYJ KUNYNEĆ245245------------------
ВЕЛИКОВІКНИНСЬКА сільрадаVELYKOVIKNYNŚKA siľrada2137210132-2-------------2-
с. ВЕЛИКІ ВІКНИНИs. VELYKI VIKNYNY1079104928-1-------------1-
с. КОТЮЖИНИs. KOTJUŽYNY5715681-1-------------1-
с. МАЛІ ВІКНИНИs. MALI VIKNYNY4874843-----------------
ВИЩЕЛУБ'ЯНСЬКА сільрадаVYŠČELUB`JANŚKA siľrada1499147623-----------------
с. ВИЩІ ЛУБ'ЯНКИs. VYŠČI LUB`JANKY101299022-----------------
с. НОВИЙ РОГОВЕЦЬs. NOVYJ ROHOVEĆ4874861-----------------
ГНІЗДИЧНЕНСЬКА сільрадаHNIZDYČNENŚKA siľrada1807178223-1--1------------
с. ГНІЗДИЧНЕs. HNIZDYČNE1277125521-1---------------
с. ХОМИs. CHOMY2462441----1------------
с. ЧЕСНІВСЬКИЙ РАКОВЕЦЬs. ČESNIVŚKYJ RAKOVEĆ2842831-----------------
ДЗВИНЯЧАНСЬКА сільрадаDZVYNJAČANŚKA siľrada101997444-1---------------
с. ДЗВИНЯЧАs. DZVYNJAČA101997444-1---------------
ДОБРОВОДІВСЬКА сільрадаDOBROVODIVŚKA siľrada1917184074-1---1---------1-
с. ДОБРОВОДИs. DOBROVODY1917184074-1---1---------1-
ДОБРОМІРКІВСЬКА сільрадаDOBROMIRKIVŚKA siľrada5295272-----------------
с. ДОБРОМІРКАs. DOBROMIRKA5295272-----------------
ЗАЛІСЕЦЬКА сільрадаZALISEĆKA siľrada1617158232---------1-----2-
с. ЗАЛІСЦІs. ZALISCI1617158232---------1-----2-
ЗАЛУЖАНСЬКА сільрадаZALUŽANŚKA siľrada1837181225-----------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA1242121725-----------------
с. ІВАШКІВЦІs. IVAŠKIVCI244244------------------
с. ЛІСКИs. LISKY351351------------------
ЗАРУБИНЕЦЬКА сільрадаZARUBYNEĆKA siľrada653653------------------
с. ЗАРУБИНЦІs. ZARUBYNCI653653------------------
ЗАРУДЯНСЬКА сільрадаZARUDJANŚKA siľrada1548152620-----1---------1-
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA76774619-----1---------1-
с. ВИТКІВЦІs. VYTKIVCI241241------------------
с. ОЛИШКІВЦІs. OLYŠKIVCI5405391-----------------
ІВАНЧАНСЬКА сільрадаIVANČANŚKA siľrada9319218-1---1-----------
с. ІВАНЧАНИs. IVANČANY6956867-1---1-----------
с. МАЛА БЕРЕЗОВИЦЯs. MALA BEREZOVYCJA2362351-----------------
КАПУСТИНСЬКА сільрадаKAPUSTYNŚKA siľrada5735703-----------------
с. КАПУСТИНЦІs. KAPUSTYNCI2042031-----------------
с. ЗАРУДЕЧКОs. ZARUDEČKO111111------------------
с. КАПУСТИНСЬКИЙ ЛІСs. KAPUSTYNŚKYJ LIS42411-----------------
с. МУСОРІВЦІs. MUSORIVCI2162151-----------------
КИДАНЕЦЬКА сільрадаKYDANEĆKA siľrada88887018-----------------
с. КИДАНЦІs. KYDANCI88887018-----------------
КОБИЛЬСЬКА сільрадаKOBYĽŚKA siľrada8027948-----------------
с. КОБИЛЛЯs. KOBYLLJA8027948-----------------
КОЛОДНЕНСЬКА сільрадаKOLODNENŚKA siľrada1957192036---------------1-
с. КОЛОДНЕs. KOLODNE1445140936-----------------
с. БОЛЯЗУБИs. BOLJAZUBY480479----------------1-
с. ГЛИНЧУКИs. HLYNČUKY3232------------------
КОХАНІВСЬКА сільрадаKOCHANIVŚKA siľrada90789017-----------------
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA27225715-----------------
с. ГНИДАВАs. HNYDAVA4144122-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA221221------------------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada7757741-----------------
с. КРАСНОСІЛЬЦІs. KRASNOSIĽCI4554541-----------------
с. РОЗНОШИНЦІs. ROZNOŠYNCI320320------------------
КРЕТІВСЬКА сільрадаKRETIVŚKA siľrada6326302-----------------
с. КРЕТІВЦІs. KRETIVCI3033012-----------------
с. ГРИЦІВЦІs. HRYCIVCI329329------------------
ЛОЗІВСЬКА сільрадаLOZIVŚKA siľrada1443142813-1-------------1-
с. ЛОЗИs. LOZY66465210-1-------------1-
с. КРИВЧИКИs. KRYVČYKY7797763-----------------
МАКСИМІВСЬКА сільрадаMAKSYMIVŚKA siľrada1357132430-----2---1-------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA85983523-----1-----------
с. ГОРИ-СТРИЙОВЕЦЬКІs. HORY-STRYJOVEĆKI1991944---------1-------
с. ЧАГАРІ-ЗБАРАЗЬКІs. ČAHARI-ZBARAŹKI2992953-----1-----------
НИЖЧЕЛУБ'ЯНСЬКА сільрадаNYŽČELUB`JANŚKA siľrada1451141333-1--11-------1-1-
с. НИЖЧІ ЛУБ'ЯНКИs. NYŽČI LUB`JANKY1451141333-1--11-------1-1-
НОВИКІВСЬКА сільрадаNOVYKIVŚKA siľrada109210883-----1-----------
с. НОВИКИs. NOVYKY4044022-----------------
с. ОПРІЛІВЦІs. OPRILIVCI4184171-----------------
с. ЧУМАЛІs. ČUMALI270269------1-----------
ОХРИМІВЕЦЬКА сільрадаOCHRYMIVEĆKA siľrada2402391-----------------
с. ОХРИМІВЦІs. OCHRYMIVCI2402391-----------------
РАКОВЕЦЬКА сільрадаRAKOVEĆKA siľrada84582817-----------------
с. РАКОВЕЦЬs. RAKOVEĆ79277517-----------------
с. ЗАШЛЯХОМs. ZAŠLJACHOM5353------------------
РОМАНОВОСІЛЬСЬКА сільрадаROMANOVOSIĽŚKA siľrada8878798-----------------
с. РОМАНОВЕ СЕЛОs. ROMANOVE SELO8878798-----------------
СИНЯВСЬКА сільрадаSYNJAVŚKA siľrada102310202---------------1-
с. СИНЯВАs. SYNJAVA102310202---------------1-
СТАРОВИШНІВЕЦЬКА сільрадаSTAROVYŠNIVEĆKA siľrada2970290067-----2----------1
с. СТАРИЙ ВИШНІВЕЦЬs. STARYJ VYŠNIVEĆ1625156260-----2----------1
с. КИНАХІВЦІs. KYNACHIVCI3633621-----------------
с. ПОЛЯНИs. POLJANY124124------------------
с. МИШКІВЦІs. MYŠKIVCI327327------------------
с. ФЕДЬКІВЦІs. FEĎKIVCI5315256-----------------
СТАРОЗБАРАЗЬКА сільрадаSTAROZBARAŹKA siľrada78276714-1---------------
с. СТАРИЙ ЗБАРАЖs. STARYJ ZBARAŽ78276714-1---------------
СТРИЇВСЬКА сільрадаSTRYJIVŚKA siľrada1578155820-----------------
с. СТРИЇВКАs. STRYJIVKA1095107817-----------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE4834803-----------------
ЧЕРНИХОВЕЦЬКА сільрадаČERNYCHOVEĆKA siľrada1435139439--1------1-------
с. ЧЕРНИХІВЦІs. ČERNYCHIVCI1435139439--1------1-------
ШИЛІВСЬКА сільрадаŠYLIVŚKA siľrada7097026-------------1---
с. ШИЛИs. ŠYLY5705636-------------1---
с. ДІБРОВАs. DIBROVA139139------------------
ШИМКОВЕЦЬКА сільрадаŠYMKOVEĆKA siľrada1240122017-1---2-----------
с. ШИМКІВЦІs. ŠYMKIVCI77675617-1---2-----------
с. РЕШНІВКАs. REŠNIVKA464464------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗБОРІВСЬКИЙ РАЙОН

ZBORIVŚKYJ RAJON

47040

46891

106

-

3

-

1

1

8

12

1

-

5

-

-

-

-

-

12

-

м. ЗБОРІВm. ZBORIV7339730427-----5-1-------2-
смт ЗАЛІЗЦІsmt ZALIZCI268026708---------2-------
с. ФУТОРИs. FUTORY3283241---------------3-
БІЛОГОЛІВСЬКА сільрадаBILOHOLIVŚKA siľrada956956------------------
с. БІЛОГОЛОВИs. BILOHOLOVY765765------------------
с. НЕТЕРПИНЦІs. NETERPYNCI191191------------------
БЕРИМІВСЬКА сільрадаBERYMIVŚKA siľrada508508------------------
с. БЕРИМІВЦІs. BERYMIVCI377377------------------
с. КУДИНІВЦІs. KUDYNIVCI131131------------------
БЗОВИЦЬКА сільрадаBZOVYĆKA siľrada289289------------------
с. БЗОВИЦЯs. BZOVYCJA289289------------------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada9489452---------------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA203203------------------
с. БІЛКІВЦІs. BILKIVCI219219------------------
с. СИРОВАРИs. SYROVARY2772761-----------------
с. ЯЦКІВЦІs. JACKIVCI2492471---------------1-
ВІРЛІВСЬКА сільрадаVIRLIVŚKA siľrada477477------------------
с. ВІРЛІВs. VIRLIV329329------------------
с. ХРАБУЗНАs. CHRABUZNA148148------------------
ВОВЧКІВСЬКА сільрадаVOVČKIVŚKA siľrada7917883-----------------
с. ВОВЧКІВЦІs. VOVČKIVCI2522511-----------------
с. ІВАЧІВs. IVAČIV2902891-----------------
с. КОРЧУНОКs. KORČUNOK4747------------------
с. НИЩЕs. NYŠČE2022011-----------------
ВИСИПОВЕЦЬКА сільрадаVYSYPOVEĆKA siľrada9229202-----------------
с. ВИСИПІВЦІs. VYSYPIVCI297297------------------
с. ВОРОБІІВКАs. VOROBIIVKA2552541-----------------
с. КОКУТКІВЦІs. KOKUTKIVCI133133------------------
с. СЕРЕДИНЦІs. SEREDYNCI2372361-----------------
ГАЄ-ЗА-РУДІВСЬКА сільрадаHAJE-ZA-RUDIVŚKA siľrada820819----------------1-
с. ГАЇ-ЗА-РУДОЮs. HAJI-ZA-RUDOJU820819----------------1-
ГАЄ-РОЗТОЦЬКА сільрадаHAJE-ROZTOĆKA siľrada10501050------------------
с. ГАЇ-РОЗТОЦЬКІs. HAJI-ROZTOĆKI10501050------------------
ГАРБУЗІВСЬКА сільрадаHARBUZIVŚKA siľrada670670------------------
с. ГАРБУЗІВs. HARBUZIV303303------------------
с. МАНАІВs. MANAIV367367------------------
ГОДІВСЬКА сільрадаHODIVŚKA siľrada8508481---------------1-
с. ГОДІВs. HODIV7157131---------------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA117117------------------
с. ЦЕЦІВКАs. CECIVKA1818------------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada278278------------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE142142------------------
с. НОСІВЦІs. NOSIVCI136136------------------
ГУКАЛІВСЬКА сільрадаHUKALIVŚKA siľrada430430------------------
с. ГУКАЛІВЦІs. HUKALIVCI250250------------------
с. ЛОПУШАНИs. LOPUŠANY180180------------------
ЗАГІР'ЯНСЬКА сільрадаZAHIR`JANŚKA siľrada122712252-----------------
с. ЗАГІР'Яs. ZAHIR`JA122712252-----------------
ЗАРУДЯНСЬКА сільрадаZARUDJANŚKA siľrada120111964-1---------------
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA4034011-1---------------
с. КОРШИЛІВs. KORŠYLIV2592572-----------------
с. ЛАВРИКІВЦІs. LAVRYKIVCI130130------------------
с. ОЗЕРЯНКАs. OZERJANKA3002991-----------------
с. ТРАВОТОЛОКИs. TRAVOTOLOKY109109------------------
КАБАРІВЕЦЬКА сільрадаKABARIVEĆKA siľrada5865824-----------------
с. КАБАРІВЦІs. KABARIVCI4674652-----------------
с. МЕТЕНІВs. METENIV1191172-----------------
ПОГРІБЕЦЬКА сільрадаPOHRIBEĆKA siľrada8368351-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA250250------------------
с. КРАСНЕs. KRASNE262262------------------
с. ПОГРІБЦІs. POHRIBCI3243231-----------------
КАЛЬНЕНСЬКА сільрадаKAĽNENŚKA siľrada10621060----------2-------
с. КАЛЬНЕs. KAĽNE537535----------2-------
с. ЖАБИНЯs. ŽABYNJA525525------------------
КОБЗАРІВСЬКА сільрадаKOBZARIVŚKA siľrada7827802-----------------
с. КОБЗАРІВКАs. KOBZARIVKA4114092-----------------
с. ВЕРТЕЛКАs. VERTELKA371371------------------
КУРОВЕЦЬКА сільрадаKUROVEĆKA siľrada7107082-----------------
с. КУРІВЦІs. KURIVCI7107082-----------------
МАЛАШОВЕЦЬКА сільрадаMALAŠOVEĆKA siľrada705705------------------
с. МАЛАШІВЦІs. MALAŠIVCI295295------------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI410410------------------
МИЛЬНІВСЬКА сільрадаMYĽNIVŚKA siľrada139213901-1---------------
с. МИЛЬНЕs. MYĽNE8988971-----------------
с. БЛІХs. BLICH494493--1---------------
МЛИНОВЕЦЬКА сільрадаMLYNOVEĆKA siľrada238823795-1---12----------
с. МЛИНІВЦІs. MLYNIVCI8428371-1---12----------
с. ГРАБКІВЦІs. HRABKIVCI146146------------------
с. КУДОБИНЦІs. KUDOBYNCI3963933-----------------
с. ПРИСІВЦІs. PRYSIVCI7827811-----------------
с. ТУСТОГОЛОВИs. TUSTOHOLOVY222222------------------
НЕСТЕРІВСЬКА сільрадаNESTERIVŚKA siľrada404404------------------
с. НЕСТЕРІВЦІs. NESTERIVCI404404------------------
ОЗЕРНЯНСЬКА сільрадаOZERNJANŚKA siľrada3615359218-----1---1-----3-
с. ОЗЕРНАs. OZERNA3615359218-----1---1-----3-
ОЛІЇВСЬКА сільрадаOLIJIVŚKA siľrada7787753-----------------
с. ОЛІЇВs. OLIJIV7787753-----------------
ОСТАШІВСЬКА сільрадаOSTAŠIVŚKA siľrada103810371-----------------
с. ОСТАШІВЦІs. OSTAŠIVCI606606------------------
с. ДАНИЛІВЦІs. DANYLIVCI4324311-----------------
ПАНАСІВСЬКА сільрадаPANASIVŚKA siľrada7777734-----------------
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA426426------------------
с. ЧОРНИЙ ЛІСs. ČORNYJ LIS3513474-----------------
МШАНЕЦЬКА сільрадаMŠANEĆKA siľrada134313421-----------------
с. МШАНЕЦЬs. MŠANEĆ728728------------------
с. ДІТКІВЦІs. DITKIVCI419419------------------
с. ХОМІВКАs. CHOMIVKA1961951-----------------
ПЕРЕПЕЛЬНИЦЬКА сільрадаPEREPEĽNYĆKA siľrada546545----1-------------
с. ПЕРЕПЕЛЬНИКИs. PEREPEĽNYKY546545----1-------------
ПЛІСНЯНСЬКА сільрадаPLISNJANŚKA siľrada528528------------------
с. ПЛІСНЯНИs. PLISNJANY528528------------------
РАТИЩІВСЬКА сільрадаRATYŠČIVŚKA siľrada558558------------------
с. РАТИЩІs. RATYŠČI315315------------------
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE243243------------------
РЕНІВСЬКА сільрадаRENIVŚKA siľrada9309282-----------------
с. РЕНІВs. RENIV9309282-----------------
РОЗГАДІВСЬКА сільрадаROZHADIVŚKA siľrada4294271----1------------
с. РОЗГАДІВs. ROZHADIV4294271----1------------
СЕРЕТЕЦЬКА сільрадаSERETEĆKA siľrada9469451-----------------
с. СЕРЕТЕЦЬs. SERETEĆ4784771-----------------
с. ПІДБЕРІЗЦІs. PIDBERIZCI468468------------------
СЛАВНІВСЬКА сільрадаSLAVNIVŚKA siľrada313313------------------
с. СЛАВНАs. SLAVNA313313------------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada4624601-----1-----------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ2272251-----1-----------
с. БІЛОКРИНИЦЯs. BILOKRYNYCJA235235------------------
ЦЕБРІВСЬКА сільрадаCEBRIVŚKA siľrada7167052------9----------
с. ЦЕБРІВs. CEBRIV7167052------9----------
ЧЕРНИХІВСЬКА сільрадаČERNYCHIVŚKA siľrada9749704-----------------
с. ЧЕРНИХІВs. ČERNYCHIV7026984-----------------
с. ГЛЯДКИs. HLJADKY272272------------------
ЧИСТОПАДІВСЬКА сільрадаČYSTOPADIVŚKA siľrada6056023-----------------
с. ЧИСТОПАДИs. ČYSTOPADY6056023-----------------
ЯРОСЛАВИЦЬКА сільрадаJAROSLAVYĆKA siľrada503502----------------1-
с. ЯРОСЛАВИЧІs. JAROSLAVYČI246245----------------1-
с. МОНИЛІВКАs. MONYLIVKA257257------------------
ЯРЧОВЕЦЬКА сільрадаJARČOVEĆKA siľrada13501349-------1----------
с. ЯРЧІВЦІs. JARČIVCI394393-------1----------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA218218------------------
с. ЖУКІВЦІs. ŽUKIVCI4949------------------
с. МШАНАs. MŠANA154154------------------
с. ПІДГАЙЧИКИs. PIDHAJČYKY186186------------------
с. ВОЛОСІВКАs. VOLOSIVKA349349------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОЗІВСЬКИЙ РАЙОН

KOZIVŚKYJ RAJON

41841

41690

119

-

3

-

-

-

6

3

-

-

4

-

6

-

1

-

9

-

смт КОЗОВАsmt KOZOVA9252918858-----2---1-----3-
смт КОЗЛІВsmt KOZLIV193919309-----------------
с. ДМУХІВЦІs. DMUCHIVCI679677--------------1-1-
АВГУСТІВСЬКА сільрадаAVHUSTIVŚKA siľrada10271027------------------
с. АВГУСТІВКАs. AVHUSTIVKA589589------------------
с. ХОРОСТЕЦЬs. CHOROSTEĆ267267------------------
с. ХОРОБРІВs. CHOROBRIV171171------------------
БИШКІВСЬКА сільрадаBYŠKIVŚKA siľrada5805773-----------------
с. БИШКИs. BYŠKY5805773-----------------
БУДИЛІВСЬКА сільрадаBUDYLIVŚKA siľrada115711534-----------------
с. БУДИЛІВs. BUDYLIV7857814-----------------
с. МЕДОВАs. MEDOVA372372------------------
ВЕЛИКОПЛАВУЧАНСЬКА сільрадаVELYKOPLAVUČANŚKA siľrada7987934---------1-------
с. ВЕЛИКА ПЛАВУЧАs. VELYKA PLAVUČA7287234---------1-------
с. ЦИЦОРИs. CYCORY7070------------------
ВЕЛИКОХОДАЧКІВСЬКА сільрадаVELYKOCHODAČKIVŚKA siľrada139213883-----1-----------
с. ВЕЛИКИЙ ХОДАЧКІВs. VELYKYJ CHODAČKIV139213883-----1-----------
ВІВСЯНСЬКА сільрадаVIVSJANŚKA siľrada9008955-----------------
с. ВІВСЯs. VIVSJA9008955-----------------
ВIКТОРIВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada5735693-----1-----------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA5735693-----1-----------
ВИБУДІВСЬКА сільрадаVYBUDIVŚKA siľrada771770----------------1-
с. ВИБУДІВs. VYBUDIV531530----------------1-
с. ВИМИСЛІВКАs. VYMYSLIVKA240240------------------
ГЕЛЕНКІВСЬКА сільрадаHELENKIVŚKA siľrada5675661-----------------
с. ГЕЛЕНКИs. HELENKY5675661-----------------
ГЛИНСЬКА сільрадаHLYNŚKA siľrada929929------------------
с. ГЛИННАs. HLYNNA603603------------------
с. ЗОЛОЧІВКАs. ZOLOČIVKA326326------------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada115511504---------------1-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE9599554-----------------
с. ГОРБИs. HORBY121121------------------
с. МЛИНЦІs. MLYNCI7574----------------1-
ДЕНИСІВСЬКА сільрадаDENYSIVŚKA siľrada108710861-----------------
с. ДЕНИСІВs. DENYSIV9949931-----------------
с. ВЕСНІВКАs. VESNIVKA9393------------------
ДИБЩЕНСЬКА сільрадаDYBŠČENŚKA siľrada836829--1---------6-----
с. ДИБЩЕs. DYBŠČE836829--1---------6-----
ЗОЛОТОСЛОБІДСЬКА сільрадаZOLOTOSLOBIDŚKA siľrada9018992-----------------
с. ЗОЛОТА СЛОБОДАs. ZOLOTA SLOBODA9018992-----------------
ІШКІВСЬКА сільрадаIŠKIVŚKA siľrada9639603-----------------
с. ІШКІВs. IŠKIV4254232-----------------
с. РОСОХУВАТЕЦЬs. ROSOCHUVATEĆ4774761-----------------
с. ДВОРИЩЕs. DVORYŠČE6161------------------
КАЛЬНЕНСЬКА сільрадаKAĽNENŚKA siľrada152715252-----------------
с. КАЛЬНЕs. KAĽNE140714061-----------------
с. БУДОВАs. BUDOVA56551-----------------
с. МАКОВИСЬКОs. MAKOVYŚKO6464------------------
КОЗІВСЬКА сільрадаKOZIVŚKA siľrada6966951-----------------
с. КОЗІВКАs. KOZIVKA6966951-----------------
КОНЮХІВСЬКА сільрадаKONJUCHIVŚKA siľrada278227801-1---------------
с. КОНЮХИs. KONJUCHY260025981-1---------------
с. ЗАБЕРІЗКИs. ZABERIZKY112112------------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA7070------------------
КРИВЕНСЬКА сільрадаKRYVENŚKA siľrada143314282------2--------1-
с. КРИВЕs. KRYVE122912242------2--------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA204204------------------
КУПЧИНЕЦЬКА сільрадаKUPČYNEĆKA siľrada130213011-----------------
с. КУПЧИНЦІs. KUPČYNCI124412431-----------------
с. ДРАГОМАНІВКАs. DRAHOMANIVKA5858------------------
МАЛОПЛАВУЧАНСЬКА сільрадаMALOPLAVUČANŚKA siľrada4894881-----------------
с. МАЛА ПЛАВУЧАs. MALA PLAVUČA4894881-----------------
ОЛЕСИНСЬКА сільрадаOLESYNŚKA siľrada7537512-----------------
с. ОЛЕСИНЕs. OLESYNE5325302-----------------
с. УРИТВАs. URYTVA221221------------------
СЛОБІДКІВСЬКА сільрадаSLOBIDKIVŚKA siľrada660660------------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA660660------------------
ПЛОТИЧАНСЬКА сільрадаPLOTYČANŚKA siľrada586581--1---2---2-------
с. ПЛОТИЧАs. PLOTYČA586581--1---2---2-------
ПОКРОПИВНЯНСЬКА сільрадаPOKROPYVNJANŚKA siľrada601601------------------
с. ПОКРОПИВНАs. POKROPYVNA601601------------------
ПОТІЦЬКА сільрадаPOTIĆKA siľrada6406391-----------------
с. ПОТІКs. POTIK5825811-----------------
с. СЕНЬКІВs. SEŃKIV5858------------------
ТАУРІВСЬКА сільрадаTAURIVŚKA siľrada106010582-----------------
с. ТАУРІВs. TAURIV106010582-----------------
ТЕОФІПІЛЬСЬКА сільрадаTEOFIPIĽŚKA siľrada9049031-----------------
с. ТЕОФІПІЛКАs. TEOFIPILKA8768751-----------------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE2828------------------
ЦЕНІВСЬКА сільрадаCENIVŚKA siľrada123812342---------------2-
с. ЦЕНІВs. CENIV123812342---------------2-
ЯСТРУБІВСЬКА сільрадаJASTRUBIVŚKA siľrada101410122-----------------
с. ЯСТРУБОВЕs. JASTRUBOVE101410122-----------------
ЩЕПАНІВСЬКА сільрадаŠČEPANIVŚKA siľrada6506481------1----------
с. ЩЕПАНІВs. ŠČEPANIV5585561------1----------
с. БАРТОШІВКАs. BARTOŠIVKA9292------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН

KREMENEĆKYJ RAJON

73190

72231

811

-

29

16

1

1

41

4

-

-

26

-

-

-

-

-

26

4

м. КРЕМЕНЕЦЬm. KREMENEĆ2188021351465-6-1-122--24-----154
м. ПОЧАІВm. POČAIV80277853137-17--192--2-----6-
с. ЗАТИШШЯs. ZATYŠŠJA295295------------------
БАШУКІВСЬКА сільрадаBAŠUKIVŚKA siľrada154715283--16--------------
с. БАШУКИs. BAŠUKY9199021--16--------------
с. НОВИЙ ОЛЕКСИНЕЦЬs. NOVYJ OLEKSYNEĆ6286262-----------------
БІЛОКРИНИЦЬКА сільрадаBILOKRYNYĆKA siľrada3119308428-1---5---------1-
с. БІЛОКРИНИЦЯs. BILOKRYNYCJA2215218425-1---4---------1-
с. АНДРУГАs. ANDRUHA2792781-----------------
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA4334312-----------------
с. ЛІШНЯs. LIŠNJA192191------1-----------
БУДКІВСЬКА сільрадаBUDKIVŚKA siľrada218121755-----1-----------
с. БУДКИs. BUDKY104510422-----1-----------
с. ВАЛИГОРИs. VALYHORY226226------------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA9109073-----------------
ВЕЛИКОБЕРЕЖЕЦЬКА сільрадаVELYKOBEREŽEĆKA siľrada2130209631-----2---------1-
с. ВЕЛИКІ БЕРЕЖЦІs. VELYKI BEREŽCI101199515---------------1-
с. МАЛІ БЕРЕЖЦІs. MALI BEREŽCI39638411-----1-----------
с. ХОТІВКАs. CHOTIVKA1461451-----------------
с. ІКВАs. IKVA5775724-----1-----------
ВЕЛИКОГОРЯНСЬКА сільрадаVELYKOHORJANŚKA siľrada808807--1---------------
с. ВЕЛИКА ГОРЯНКАs. VELYKA HORJANKA454454------------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA148147--1---------------
с. МАЛА ГОРЯНКАs. MALA HORJANKA206206------------------
ГАЇВСЬКА сільрадаHAJIVŚKA siľrada197819687-----1---------2-
с. ГАІs. HAI3673652-----------------
с. ГРАДАs. HRADA5785762-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA1601581---------------1-
с. КІМНАТКАs. KIMNATKA8738692-----1---------1-
ГОРИНСЬКА сільрадаHORYNŚKA siľrada2452244012-----------------
с. ГОРИНКАs. HORYNKA142014137-----------------
с. ДУХІВs. DUCHIV1921902-----------------
с. КУШЛИНs. KUŠLYN8408373-----------------
ДУНАЇВСЬКА сільрадаDUNAJIVŚKA siľrada1729171315-1---------------
с. ДУНАІВs. DUNAIV5155078-----------------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA4164133-----------------
с. КУЛИКІВs. KULYKIV4064032-1---------------
с. САВЧИНЦІs. SAVČYNCI3923902-----------------
ЖОЛОБІВСЬКА сільрадаŽOLOBIVŚKA siľrada116911654-----------------
с. ЖОЛОБИs. ŽOLOBY116911654-----------------
КАТЕРИНІВСЬКА сільрадаKATERYNIVŚKA siľrada8768724-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA3913892-----------------
с. РИБЧАs. RYBČA97961-----------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI3883871-----------------
КОЛОСІВСЬКА сільрадаKOLOSIVŚKA siľrada124312393-----1-----------
с. КОЛОСОВАs. KOLOSOVA3933921-----------------
с. ДВІРЕЦЬs. DVIREĆ188188------------------
с. РУДКАs. RUDKA6626592-----1-----------
КРИЖІВСЬКА сільрадаKRYŽIVŚKA siľrada8358312-----2-----------
с. КРИЖІs. KRYŽI6526492-----1-----------
с. МИСИКИs. MYSYKY183182------1-----------
ЛІДИХІВСЬКА сільрадаLIDYCHIVŚKA siľrada237223711-----------------
с. ЛІДИХІВs. LIDYCHIV237223711-----------------
ЛОПУШНЕНСЬКА сільрадаLOPUŠNENŚKA siľrada180818026-----------------
с. ЛОПУШНЕs. LOPUŠNE7437421-----------------
с. КРУТНІВs. KRUTNIV6266242-----------------
с. РАСЛАВКАs. RASLAVKA4394363-----------------
ЛОСЯТИНСЬКА сільрадаLOSJATYNŚKA siľrada1741171227-----2-----------
с. ЛОСЯТИНs. LOSJATYN1519149522-----2-----------
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA2222175-----------------
МЛИНОВЕЦЬКА сільрадаMLYNOVEĆKA siľrada105010481-----1-----------
с. МЛИНІВЦІs. MLYNIVCI430430------------------
с. БАКОТИs. BAKOTY275274------1-----------
с. ХОТОВИЦЯs. CHOTOVYCJA3453441-----------------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada7277251-----1-----------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE5035021-----------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE224223------1-----------
ПОПІВЦІВСЬКА сільрадаPOPIVCIVŚKA siľrada151815153-----------------
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI3713701-----------------
с. ВЕСЕЛАs. VESELA2542522-----------------
с. НОВИЙ КОКОРІВs. NOVYJ KOKORIV505505------------------
с. СТАРИЙ КОКОРІВs. STARYJ KOKORIV388388------------------
ВЕЛИКОМЛИНІВЕЦЬКА сільрадаVELYKOMLYNIVEĆKA siľrada2166214419-----3-----------
с. ВЕЛИКІ МЛИНІВЦІs. VELYKI MLYNIVCI117411676-----1-----------
с. ПІДЛІСЦІs. PIDLISCI99297713-----2-----------
РОЗТОЦЬКА сільрадаROZTOĆKA siľrada113911336-----------------
с. РОЗТОКИs. ROZTOKY113911336-----------------
РИДОМИЛЬСЬКА сільрадаRYDOMYĽŚKA siľrada192619223-1---------------
с. РИДОМИЛЬs. RYDOMYĽ192619223-1---------------
САПАНІВСЬКА сільрадаSAPANIVŚKA siľrada165616486-----1---------1-
с. САПАНІВs. SAPANIV165616486-----1---------1-
СТАРООЛЕКСИНЕЦЬКА сільрадаSTAROOLEKSYNEĆKA siľrada115411495-----------------
с. СТАРИЙ ОЛЕКСИНЕЦЬs. STARYJ OLEKSYNEĆ9839785-----------------
с. ІВАННЯs. IVANNJA171171------------------
СТАРОПОЧАІВСЬКА сільрадаSTAROPOČAIVŚKA siľrada156515614-----------------
с. СТАРИЙ ПОЧАІВs. STARYJ POČAIV156515614-----------------
СТАРОТАРАЗЬКА сільрадаSTAROTARAŹKA siľrada156515604-1---------------
с. СТАРИЙ ТАРАЖs. STARYJ TARAŽ106610632-1---------------
с. КОМАРИНs. KOMARYN4994972-----------------
УСТЕЧКІВСЬКА сільрадаUSTEČKIVŚKA siľrada106810653-----------------
с. УСТЕЧКОs. USTEČKO6126102-----------------
с. ОЧЕРЕТНЕs. OČERETNE4564551-----------------
ЧУГАЛІВСЬКА сільрадаČUHALIVŚKA siľrada9839794-----------------
с. ЧУГАЛІs. ČUHALI2822802-----------------
с. БОНІВКАs. BONIVKA5525502-----------------
с. ЗЕБЛОЗИs. ZEBLOZY149149------------------
ШПИКОЛОСІВСЬКА сільрадаŠPYKOLOSIVŚKA siľrada4834802-1---------------
с. ШПИКОЛОСИs. ŠPYKOLOSY4834802-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

LANOVEĆKYJ RAJON

33294

33014

220

-

18

-

-

-

10

14

-

-

-

1

-

-

-

-

17

-

м. ЛАНІВЦІm. LANIVCI8547843697-4---41---1----4-
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA216216------------------
с. МАЛІ КУСКІВЦІs. MALI KUSKIVCI2402382-----------------
с. ОРИШКІВЦІs. ORYŠKIVCI404404------------------
ЯКИМІВСЬКА сільрадаJAKYMIVŚKA siľrada9799726-1---------------
с. ЯКИМІВЦІs. JAKYMIVCI4914883-----------------
с. ТАТАРИНЦІs. TATARYNCI4884843-1---------------
БОРСУКІВСЬКА сільрадаBORSUKIVŚKA siľrada2455243910-1-------------5-
с. БОРСУКИs. BORSUKY9669624-----------------
с. НАПАДІВКАs. NAPADIVKA112811166-1-------------5-
с. СИНІВЦІs. SYNIVCI361361------------------
БІЛОЗІРСЬКА сільрадаBILOZIRŚKA siľrada138513754------6----------
с. БІЛОЗІРКАs. BILOZIRKA110210924------6----------
с. ШУШКІВЦІs. ŠUŠKIVCI283283------------------
БЕРЕЖАНСЬКА сільрадаBEREŽANŚKA siľrada8228184-----------------
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA5505464-----------------
с. ЖУКІВЦІs. ŽUKIVCI272272------------------
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada1197118114-2---------------
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA1197118114-2---------------
БУГЛІВСЬКА сільрадаBUHLIVŚKA siľrada9439364-----2---------1-
с. БУГЛІВs. BUHLIV3853831-----1-----------
с. ЛЮЛИНЦІs. LJULYNCI2652632-----------------
с. ОГРИЗКІВЦІs. OHRYZKIVCI2932901-----1---------1-
ВАНЖУЛІВСЬКА сільрадаVANŽULIVŚKA siľrada6896863-----------------
с. ВАНЖУЛІВs. VANŽULIV4674652-----------------
с. МАЛА КАРНАЧІВКАs. MALA KARNAČIVKA2222211-----------------
ВЕЛИКОКУСКОВЕЦЬКА сільрадаVELYKOKUSKOVEĆKA siľrada7327247-1---------------
с. ВЕЛИКІ КУСКІВЦІs. VELYKI KUSKIVCI7327247-1---------------
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada9889799-----------------
с. ВЕРБОВЕЦЬs. VERBOVEĆ9889799-----------------
ВЕРЕЩАКІВСЬКА сільрадаVEREŠČAKIVŚKA siľrada8958856-2-------------2-
с. ВЕРЕЩАКИs. VEREŠČAKY7297234---------------2-
с. КОРЖКІВЦІs. KORŽKIVCI1661622-2---------------
ВЛАЩИНЕЦЬКА сільрадаVLAŠČYNEĆKA siľrada3293225-1-------------1-
с. ВЛАЩИНЦІs. VLAŠČYNCI3293225-1-------------1-
ВИШГОРОДОЦЬКА сільрадаVYŠHORODOĆKA siľrada9169132-----1-----------
с. ВИШГОРОДОКs. VYŠHORODOK6906881-----1-----------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA2262251-----------------
ГРИНЬКІВСЬКА сільрадаHRYŃKIVŚKA siľrada1394138210---------------2-
с. ГРИНЬКИs. HRYŃKY264263----------------1-
с. ГРИБОВАs. HRYBOVA8458377---------------1-
с. КОЗАЧКИs. KOZAČKY2852823-----------------
ЗАГІРЦІВСЬКА сільрадаZAHIRCIVŚKA siľrada9309226-1---1-----------
с. ЗАГІРЦІs. ZAHIRCI4964922-1---1-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA4344304-----------------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada633632----------------1-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI633632----------------1-
КАРНАЧІВСЬКА сільрадаKARNAČIVŚKA siľrada6676555-----16----------
с. КАРНАЧІВКАs. KARNAČIVKA3173133-----1-----------
с. ШИЛИs. ŠYLY3503422------6----------
КРАСНОЛУЦЬКА сільрадаKRASNOLUĆKA siľrada5795752-1-------------1-
с. КРАСНОЛУКАs. KRASNOLUKA5795752-1-------------1-
ЛОПУШНЕНСЬКА сільрадаLOPUŠNENŚKA siľrada9699662-1---------------
с. ЛОПУШНЕs. LOPUŠNE8007972-1---------------
с. ПАХИНЯs. PACHYNJA169169------------------
МАЛОБІЛКІВСЬКА сільрадаMALOBILKIVŚKA siľrada437436--1---------------
с. МАЛА БІЛКАs. MALA BILKA169168--1---------------
с. ВЕЛИКА БІЛКАs. VELYKA BILKA180180------------------
с. МАРТИШКІВЦІs. MARTYŠKIVCI8888------------------
МОЛОТКІВСЬКА сільрадаMOLOTKIVŚKA siľrada8578552-----------------
с. МОЛОТКІВs. MOLOTKIV6466442-----------------
с. ОСНИКИs. OSNYKY211211------------------
МОСКАЛІВСЬКА сільрадаMOSKALIVŚKA siľrada9018973-1---------------
с. МОСКАЛІВКАs. MOSKALIVKA5825792-1---------------
с. ПЛИСКАs. PLYSKA3193181-----------------
ПЕРЕДМІРСЬКА сільрадаPEREDMIRŚKA siľrada7217147-----------------
с. ПЕРЕДМІРКАs. PEREDMIRKA7217147-----------------
ПЕЧІРНЯНСЬКА сільрадаPEČIRNJANŚKA siľrada5715691------1----------
с. ПЕЧІРНАs. PEČIRNA307307------------------
с. КОРОСТОВАs. KOROSTOVA8585------------------
с. КУТИСКАs. KUTYSKA1791771------1----------
СНІГУРІВСЬКА сільрадаSNIHURIVŚKA siľrada125712542-1---------------
с. СНІГУРІВКАs. SNIHURIVKA5545521-1---------------
с. МАЛА СНІГУРІВКАs. MALA SNIHURIVKA285285------------------
с. МАНЕВЕs. MANEVE4184171-----------------
ЧАЙЧИНЕЦЬКА сільрадаČAJČYNEĆKA siľrada5945931-----------------
с. ЧАЙЧИНЦІs. ČAJČYNCI5945931-----------------
ЮСЬКОВЕЦЬКА сільрадаJUŚKOVEĆKA siľrada104710406-----1-----------
с. ЮСЬКІВЦІs. JUŚKIVCI104710406-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОН

MONASTYRYŚKYJ RAJON

34537

34407

105

-

5

4

-

-

4

-

1

-

4

-

-

-

-

-

5

2

м. МОНАСТИРИСЬКАm. MONASTYRYŚKA6277622939-11--1---3-----21
смт КОРОПЕЦЬsmt KOROPEĆ375237429-1---------------
с. СВІТЛЕs. SVITLE3203181-1---------------
с. СТИГЛАs. STYHLA331331------------------
БЕРТНИКІВСЬКА сільрадаBERTNYKIVŚKA siľrada4504482-----------------
с. БЕРТНИКИs. BERTNYKY4504482-----------------
ВЕЛЕСНІВСЬКА сільрадаVELESNIVŚKA siľrada975975------------------
с. ВЕЛЕСНІВs. VELESNIV687687------------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA288288------------------
ВЕРБКІВСЬКА сільрадаVERBKIVŚKA siľrada8238176-----------------
с. ВЕРБКАs. VERBKA4674634-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA3563542-----------------
ВИСОЦЬКА сільрадаVYSOĆKA siľrada128612832----------------1
с. ВИСОКЕs. VYSOKE128612832----------------1
ВІСТРЯНСЬКА сільрадаVISTRJANŚKA siľrada105010482-----------------
с. ВІСТРЯs. VISTRJA105010482-----------------
ГОНЧАРІВСЬКА сільрадаHONČARIVŚKA siľrada108610841-1---------------
с. ГОНЧАРІВКАs. HONČARIVKA108610841-1---------------
ГОРИГЛЯДІВСЬКА сільрадаHORYHLJADIVŚKA siľrada122012127-----1-----------
с. ГОРИГЛЯДИs. HORYHLJADY122012127-----1-----------
ГОРІШНЬОСЛОБІДСЬКА сільрадаHORIŠNJOSLOBIDŚKA siľrada100910062---------1-------
с. ГОРІШНЯ СЛОБІДКАs. HORIŠNJA SLOBIDKA7807782-----------------
с. НОВА ГУТАs. NOVA HUTA164163----------1-------
с. РІДКОЛІССЯs. RIDKOLISSJA6565------------------
ГОРОЖАНСЬКА сільрадаHOROŽANŚKA siľrada110811061-1---------------
с. ГОРОЖАНКАs. HOROŽANKA9579551-1---------------
с. САДЖІВКАs. SADŽIVKA151151------------------
ГРАНІТНЕНСЬКА сільрадаHRANITNENŚKA siľrada384381---3--------------
с. ГРАНІТНЕs. HRANITNE384381---3--------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada6866851-----------------
с. ГРИГОРІВs. HRYHORIV6866851-----------------
ДОБРОВОДІВСЬКА сільрадаDOBROVODIVŚKA siľrada7267233-----------------
с. ДОБРОВОДИs. DOBROVODY7267233-----------------
ДУБЕНКІВСЬКА сільрадаDUBENKIVŚKA siľrada679679------------------
с. ДУБЕНКИs. DUBENKY679679------------------
ЗАВАДІВСЬКА сільрадаZAVADIVŚKA siľrada106910663-----------------
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA2332312-----------------
с. КОРЖОВАs. KORŽOVA3323311-----------------
с. МАРКОВАs. MARKOVA504504------------------
ЗАДАРІВСЬКА сільрадаZADARIVŚKA siľrada139713943-----------------
с. ЗАДАРІВs. ZADARIV115411513-----------------
с. СЕНЬКІВs. SEŃKIV243243------------------
ЗАСТАВЕЦЬКА сільрадаZASTAVEĆKA siľrada3913881-----1---------1-
с. ЗАСТАВЦІs. ZASTAVCI3913881-----1---------1-
КОВАЛІВСЬКА сільрадаKOVALIVŚKA siľrada121712134-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA121712134-----------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada3933902-------1---------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA2932902-------1---------
с. ЗАТИШНЕs. ZATYŠNE100100------------------
КРАСІІВСЬКА сільрадаKRASIIVŚKA siľrada8188171-----------------
с. КРАСІІВs. KRASIIV8188171-----------------
КРИНИЦЬКА сільрадаKRYNYĆKA siľrada6316283-----------------
с. КРИНИЦЯs. KRYNYCJA6316283-----------------
ЛАЗАРІВСЬКА сільрадаLAZARIVŚKA siľrada682682------------------
с. ЛАЗАРІВКАs. LAZARIVKA502502------------------
с. НИЗЬКОЛИЗИs. NYŹKOLYZY180180------------------
ОЛЕШІВСЬКА сільрадаOLEŠIVŚKA siľrada6146103-----1-----------
с. ОЛЕШАs. OLEŠA3633621-----------------
с. САВЕЛІВКАs. SAVELIVKA2512482-----1-----------
ПІДЛІСНЯНСЬКА сільрадаPIDLISNJANŚKA siľrada4484471-----------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE4484471-----------------
САДІВСЬКА сільрадаSADIVŚKA siľrada282282------------------
с. САДОВЕs. SADOVE282282------------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada478477----------------1-
с. ТРОСТЯНЦІs. TROSTJANCI478477----------------1-
ШВЕЙКІВСЬКА сільрадаŠVEJKIVŚKA siľrada7877852-----------------
с. ШВЕЙКІВs. ŠVEJKIV7877852-----------------
УСТЄ-ЗЕЛЕНСЬКА сільрадаUSTJE-ZELENŚKA siľrada134313394-----------------
с. УСТЯ-ЗЕЛЕНЕs. USTJA-ZELENE5855841-----------------
с. ЛУКАs. LUKA4114101-----------------
с. МЕЖИГІР'Яs. MEŽYHIR`JA3473452-----------------
ЛЯДСЬКА сільрадаLJADŚKA siľrada844843----------------1-
с. ЛЯДСЬКЕs. LJADŚKE434434------------------
с. БОБРІВНИКИs. BOBRIVNYKY410409----------------1-
ЧЕХІВСЬКА сільрадаČECHIVŚKA siľrada324324------------------
с. ЧЕХІВs. ČECHIV324324------------------
ЯРГОРІВСЬКА сільрадаJARHORIVŚKA siľrada6576552-----------------
с. ЯРГОРІВs. JARHORIV6576552-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

PIDVOLOČYŚKYJ RAJON

46309

46067

167

-

1

1

-

-

16

2

1

4

35

1

-

1

-

-

13

-

м. СКАЛАТm. SKALAT4042401920-----1-1-------1-
с. ПОПЛАВИs. POPLAVY1311292-----------------
смт ПІДВОЛОЧИСЬКsmt PIDVOLOČYŚK7977788370-----8--471-1--3-
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada113111274-----------------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA113111274-----------------
ВОРОБІЇВСЬКА сільрадаVOROBIJIVŚKA siľrada10071003----------------4-
с. ВОРОБІЇВКАs. VOROBIJIVKA282278----------------4-
с. МЕДИНs. MEDYN512512------------------
с. ПЕНЬКІВЦІs. PEŃKIVCI125125------------------
с. ПРОСІВЦІs. PROSIVCI8888------------------
ГАЛУЩИНСЬКА сільрадаHALUŠČYNŚKA siľrada6816642------1--13-----1-
с. ГАЛУЩИНЦІs. HALUŠČYNCI6816642------1--13-----1-
ГНИЛИЦЬКА сільрадаHNYLYĆKA siľrada779779------------------
с. ГНИЛИЦІs. HNYLYCI779779------------------
ГОРОДНИЦЬКА сільрадаHORODNYĆKA siľrada106510632-----------------
с. ГОРОДНИЦЯs. HORODNYCJA106510632-----------------
ДОРОФІЇВСЬКА сільрадаDOROFIJIVŚKA siľrada4804772---------------1-
с. ДОРОФІЇВКАs. DOROFIJIVKA4804772---------------1-
ЖЕРЕБКІВСЬКА сільрадаŽEREBKIVŚKA siľrada686686------------------
с. ЖЕРЕБКИs. ŽEREBKY686686------------------
ЗАРУБИНЦІВСЬКА сільрадаZARUBYNCIVŚKA siľrada5195124---------3-------
с. ЗАРУБИНЦІs. ZARUBYNCI5195124---------3-------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada116611633-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA116611633-----------------
КАМ'ЯНКІВСЬКА сільрадаKAM`JANKIVŚKA siľrada191919107--1--1-----------
с. КАМ'ЯНКИs. KAM`JANKY149214855--1--1-----------
с. МОВЧАНІВКАs. MOVČANIVKA4274252-----------------
КАЧАНІВСЬКА сільрадаKAČANIVŚKA siľrada13031299------1---2-----1-
с. КАЧАНІВКАs. KAČANIVKA13031299------1---2-----1-
КЛЕБАНІВСЬКА сільрадаKLEBANIVŚKA siľrada6616601-----------------
с. КЛЕБАНІВКАs. KLEBANIVKA5085071-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE153153------------------
КОЛОДІЇВСЬКА сільрадаKOLODIJIVŚKA siľrada150514996-----------------
с. КОЛОДІЇВКАs. KOLODIJIVKA111011046-----------------
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA395395------------------
КОШЛЯКІВСЬКА сільрадаKOŠLJAKIVŚKA siľrada132913235---------------1-
с. КОШЛЯКИs. KOŠLJAKY9409345---------------1-
с. ГОЛОТКИs. HOLOTKY389389------------------
КРИВЕНСЬКА сільрадаKRYVENŚKA siľrada769767--1---1-----------
с. КРИВЕs. KRYVE769767--1---1-----------
ЛИСИЧАНСЬКА сільрадаLYSYČANŚKA siľrada949947------2-----------
с. ЛИСИЧИНЦІs. LYSYČYNCI477475------2-----------
с. ШЕЛЬПАКИs. ŠEĽPAKY472472------------------
МАГДАЛІВСЬКА сільрадаMAHDALIVŚKA siľrada111211111-----------------
с. МАГДАЛІВКАs. MAHDALIVKA674674------------------
с. МИТНИЦЯs. MYTNYCJA1801791-----------------
с. ТЕКЛІВКАs. TEKLIVKA258258------------------
МИСЛОВЕЦЬКА сільрадаMYSLOVEĆKA siľrada4704673-----------------
с. МИСЛОВАs. MYSLOVA4704673-----------------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada151415131-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA151415131-----------------
НОВОСІЛЬСЬКА сільрадаNOVOSIĽŚKA siľrada200320002---------1-------
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO6506491-----------------
с. ГНИЛИЧКИs. HNYLYČKY404404------------------
с. ГОЛОШИНЦІs. HOLOŠYNCI171170----------1-------
с. КОЗЯРІs. KOZJARI206206------------------
с. СУХІВЦІs. SUCHIVCI5725711-----------------
ОРІХОВЕЦЬКА сільрадаORICHOVEĆKA siľrada7777734-----------------
с. ОРІХОВЕЦЬs. ORICHOVEĆ7777734-----------------
ОСТАП'ЇВСЬКА сільрадаOSTAP`JIVŚKA siľrada178517822-----1-----------
с. ОСТАП'Єs. OSTAP`JE178517822-----1-----------
ПАЛЬЧИНСЬКА сільрадаPAĽČYNŚKA siľrada6576532---------2-------
с. ПАЛЬЧИНЦІs. PAĽČYNCI5525482---------2-------
с. ЩАСНІВКАs. ŠČASNIVKA105105------------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada655655------------------
с. ПОДІЛЛЯs. PODILLJA499499------------------
с. ХОПТЯНКАs. CHOPTJANKA156156------------------
РОЖИСЬКА сільрадаROŽYŚKA siľrada3473452-----------------
с. РОЖИСЬКs. ROŽYŚK3473452-----------------
СКОРИКІВСЬКА сільрадаSKORYKIVŚKA siľrada9028993-----------------
с. СКОРИКИs. SKORYKY6126093-----------------
с. КЛИМКІВЦІs. KLYMKIVCI290290------------------
СТАРОМІЩИНСЬКА сільрадаSTAROMIŠČYNŚKA siľrada8278223------1--------1-
с. СТАРОМІЩИНАs. STAROMIŠČYNA8278223------1--------1-
СТАРОСКАЛАТСЬКА сільрадаSTAROSKALATŚKA siľrada208920757---------7-------
с. СТАРИЙ СКАЛАТs. STARYJ SKALAT108110695---------7-------
с. ПОЛУПАНІВКАs. POLUPANIVKA100810062-----------------
СУПРАНІВСЬКА сільрадаSUPRANIVŚKA siľrada8828802-----------------
с. СУПРАНІВКАs. SUPRANIVKA3873861-----------------
с. КОРШИЛІВКАs. KORŠYLIVKA164164------------------
с. РОСОХУВАТЕЦЬs. ROSOCHUVATEĆ3313301-----------------
ТЕРПИЛІВСЬКА сільрадаTERPYLIVŚKA siľrada816816------------------
с. ТЕРПИЛІВКАs. TERPYLIVKA320320------------------
с. ГУЩАНКАs. HUŠČANKA143143------------------
с. ЛОЗІВКАs. LOZIVKA224224------------------
с. ОБОДІВКАs. OBODIVKA129129------------------
ТОКІВСЬКА сільрадаTOKIVŚKA siľrada119411921-----1-----------
с. ТОКИs. TOKY119411921-----1-----------
ТУРІВСЬКА сільрадаTURIVŚKA siľrada9619601-----------------
с. ТУРІВКАs. TURIVKA725725------------------
с. ТАРНОРУДАs. TARNORUDA2424------------------
с. ФАЩІВКАs. FAŠČIVKA2122111-----------------
ХМЕЛИСЬКІВСЬКА сільрадаCHMELYŚKIVŚKA siľrada7117065-----------------
с. ХМЕЛИСЬКАs. CHMELYŚKA7117065-----------------
ЧЕРНИЛІВСЬКА сільрадаČERNYLIVŚKA siľrada508508------------------
с. ЧЕРНИЛІВКАs. ČERNYLIVKA508508------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПІДГАЄЦЬКИЙ РАЙОН

PIDHAJEĆKYJ RAJON

22913

22874

30

-

1

1

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

м. ПІДГАЙЦІm. PIDHAJCI320331976-----------------
БІЛОКРИНИЦЬКА сільрадаBILOKRYNYĆKA siľrada605605------------------
с. БІЛОКРИНИЦЯs. BILOKRYNYCJA605605------------------
БОКІВСЬКА сільрадаBOKIVŚKA siľrada462462------------------
с. БОКІВs. BOKIV462462------------------
БРОНГАЛІВСЬКА сільрадаBRONHALIVŚKA siľrada441441------------------
с. БРОНГАЛІВКАs. BRONHALIVKA117117------------------
с. ВАГАs. VAHA210210------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA114114------------------
ГАЛИЦЬКА сільрадаHALYĆKA siľrada5665651-----------------
с. ГАЛИЧs. HALYČ5665651-----------------
ГНИЛЬЧЕНСЬКА сільрадаHNYĽČENŚKA siľrada932932------------------
с. ГНИЛЬЧЕs. HNYĽČE593593------------------
с. ПАНОВИЧІs. PANOVYČI132132------------------
с. ЧЕРВЕНЬs. ČERVEŃ207207------------------
ГОЛГОЧАНСЬКА сільрадаHOLHOČANŚKA siľrada239223883--1--------------
с. ГОЛГОЧАs. HOLHOČA214421403--1--------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA248248------------------
ЗАВАЛІВСЬКА сільрадаZAVALIVŚKA siľrada119911972-----------------
с. ЗАВАЛІВs. ZAVALIV4724711-----------------
с. ЗАТУРИНs. ZATURYN182182------------------
с. СЕРЕДНЄs. SEREDNJE2112101-----------------
с. ЗАСТАВЧЕs. ZASTAVČE334334------------------
ЛИСЕЦЬКА сільрадаLYSEĆKA siľrada363363------------------
с. ЛИСАs. LYSA363363------------------
ЛИТВИНІВСЬКА сільрадаLYTVYNIVŚKA siľrada121912181-----------------
с. ЛИТВИНІВs. LYTVYNIV9099081-----------------
с. РУДНИКИs. RUDNYKY240240------------------
с. СТАРИЙ ЛИТВИНІВs. STARYJ LYTVYNIV7070------------------
МИРНЕНСЬКА сільрадаMYRNENŚKA siľrada657656------1-----------
с. МИРНЕs. MYRNE657656------1-----------
МОЗОЛІВСЬКА сільрадаMOZOLIVŚKA siľrada182182------------------
с. МОЗОЛІВКАs. MOZOLIVKA182182------------------
МУЖИЛІВСЬКА сільрадаMUŽYLIVŚKA siľrada150415013-----------------
с. МУЖИЛІВs. MUŽYLIV150415013-----------------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada118511821-----11----------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA118511821-----11----------
НОСІВСЬКА сільрадаNOSIVŚKA siľrada6926864-1-------------1-
с. НОСІВs. NOSIV6926864-1-------------1-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada9689671-----------------
с. ВЕРБІВs. VERBIV9689671-----------------
ПОПЛАВСЬКА сільрадаPOPLAVŚKA siľrada6346331-----------------
с. ПОПЛАВИs. POPLAVY3933921-----------------
с. СОНЯЧНЕs. SONJAČNE5656------------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE185185------------------
СІЛЬЦІВСЬКА сільрадаSIĽCIVŚKA siľrada119411931-----------------
с. СІЛЬЦЕs. SIĽCE119411931-----------------
СТАРОМІСЬКА сільрадаSTAROMIŚKA siľrada165516522---------------1-
с. СТАРЕ МІСТОs. STARE MISTO10941093----------------1-
с. ГОЛЕНДРАs. HOLENDRA309309------------------
с. ЗАГАЙЦІs. ZAHAJCI2522502-----------------
УГРИНІВСЬКА сільрадаUHRYNIVŚKA siľrada129712941---------1-----1-
с. УГРИНІВs. UHRYNIV832830----------1-----1-
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA4654641-----------------
ШУМЛЯНСЬКА сільрадаŠUMLJANŚKA siľrada119611951-----------------
с. ШУМЛЯНИs. ŠUMLJANY119611951-----------------
ЮСТИНІВСЬКА сільрадаJUSTYNIVŚKA siľrada3673652-----------------
с. ЮСТИНІВКАs. JUSTYNIVKA3673652-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

TEREBOVLJANŚKYJ RAJON

70185

69762

353

-

13

2

1

-

14

4

-

-

20

-

1

-

-

-

15

-

м. ТЕРЕБОВЛЯm. TEREBOVLJA1345513262170-511-32--4-----7-
с. БОРИЧІВКАs. BORYČIVKA5505482-----------------
смт ДРУЖБАsmt DRUŽBA164716387-----1-----1-----
смт МИКУЛИНЦІsmt MYKULYNCI3457341236-----21--6-------
с. ВОЛЯs. VOLJA8178152-----------------
с. КОНОПКІВКАs. KONOPKIVKA6886844-----------------
с. КРИВКИs. KRYVKY264263----------------1-
БЕНІВСЬКА сільрадаBENIVŚKA siľrada374373----------------1-
с. БЕНЕВАs. BENEVA374373----------------1-
БАГАТКІВСЬКА сільрадаBAHATKIVŚKA siľrada6826793-----------------
с. БАГАТКІВЦІs. BAHATKIVCI6826793-----------------
БУДАНІВСЬКА сільрадаBUDANIVŚKA siľrada190318907---------6-------
с. БУДАНІВs. BUDANIV163416217---------6-------
с. ПАПІРНЯs. PAPIRNJA269269------------------
БУРКАНІВСЬКА сільрадаBURKANIVŚKA siľrada8568522-1---1-----------
с. БУРКАНІВs. BURKANIV8568522-1---1-----------
ВЕЛИКОГОВИЛІВСЬКА сільрадаVELYKOHOVYLIVŚKA siľrada161016042-2---1---------1-
с. ВЕЛИКИЙ ГОВИЛІВs. VELYKYJ HOVYLIV117311701-2---------------
с. МАЛИЙ ГОВИЛІВs. MALYJ HOVYLIV4374341-----1---------1-
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada8928911-----------------
с. ВЕРБІВЦІs. VERBIVCI8928911-----------------
ВИШНІВЧИЦЬКА сільрадаVYŠNIVČYĆKA siľrada6546522-----------------
с. ВИШНІВЧИКs. VYŠNIVČYK6276252-----------------
с. ВИШЕНЬКИs. VYŠEŃKY2727------------------
ГАЙВОРОНКІВСЬКА сільрадаHAJVORONKIVŚKA siľrada5085061-----1-----------
с. ГАЙВОРОНКАs. HAJVORONKA5085061-----1-----------
ГВАРДІЙСЬКА сільрадаHVARDIJŚKA siľrada438437--1---------------
с. ГВАРДІЙСЬКЕs. HVARDIJŚKE438437--1---------------
ГЛЕЩАВСЬКА сільрадаHLEŠČAVŚKA siľrada7797772-----------------
с. ГЛЕЩАВАs. HLEŠČAVA7797772-----------------
ДАРАХІВСЬКА сільрадаDARACHIVŚKA siľrada286128518-----2-----------
с. ДАРАХІВs. DARACHIV211821142-----2-----------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA1861824-----------------
с. ТЮТЬКІВs. TJUŤKIV5575552-----------------
ДВОРІЧАНСЬКА сільрадаDVORIČANŚKA siľrada560559----------------1-
с. ДВОРІЧЧЯs. DVORIČČJA560559----------------1-
ДЕРЕНІВСЬКА сільрадаDERENIVŚKA siľrada531531------------------
с. ДЕРЕНІВКАs. DERENIVKA531531------------------
ДОВГЕНСЬКА сільрадаDOVHENŚKA siľrada6916901-----------------
с. ДОВГЕs. DOVHE6916901-----------------
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada132213175-----------------
с. ДОЛИНАs. DOLYNA8818765-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA441441------------------
ЗАРВАНИЦЬКА сільрадаZARVANYĆKA siľrada510510------------------
с. ЗАРВАНИЦЯs. ZARVANYCJA342342------------------
с. САПОВАs. SAPOVA168168------------------
КОБИЛОВОЛОКСЬКА сільрадаKOBYLOVOLOKŚKA siľrada203020226-1-------------1-
с. КОБИЛОВОЛОКИs. KOBYLOVOLOKY159215855-1-------------1-
с. МЛИНИСЬКАs. MLYNYŚKA4384371-----------------
ЗАЗДРІВСЬКА сільрадаZAZDRIVŚKA siľrada9299271-----1-----------
с. ЗАЗДРІСТЬs. ZAZDRISŤ9299271-----1-----------
ЗОЛОТНИКІВСЬКА сільрадаZOLOTNYKIVŚKA siľrada178917835------1----------
с. ЗОЛОТНИКИs. ZOLOTNYKY178917835------1----------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada173717334-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA159215884-----------------
с. ЛОЗІВКАs. LOZIVKA145145------------------
ІЛАВЧЕНСЬКА сільрадаILAVČENŚKA siľrada157515695-1---------------
с. ІЛАВЧЕs. ILAVČE157515695-1---------------
КОТУЗІВСЬКА сільрадаKOTUZIVŚKA siľrada455455------------------
с. КОТУЗІВs. KOTUZIV455455------------------
КРОВИНКІВСЬКА сільрадаKROVYNKIVŚKA siľrada142414157---------1-----1-
с. КРОВИНКАs. KROVYNKA142414157---------1-----1-
ЛАДИЧИНСЬКА сільрадаLADYČYNŚKA siľrada120812006-1---1-----------
с. ЛАДИЧИНs. LADYČYN120812006-1---1-----------
ЛАСКОВЕЦЬКА сільрадаLASKOVEĆKA siľrada194619424-----------------
с. ЛАСКІВЦІs. LASKIVCI194619424-----------------
ЛОШНІВСЬКА сільрадаLOŠNIVŚKA siľrada141914115-1-------2-------
с. ЛОШНІВs. LOŠNIV141914115-1-------2-------
МАЛОВОДІВСЬКА сільрадаMALOVODIVŚKA siľrada275275------------------
с. МАЛОВОДИs. MALOVODY275275------------------
МЩАНЕЦЬКА сільрадаMŠČANEĆKA siľrada1098108612-----------------
с. МШАНЕЦЬs. MŠANEĆ1098108612-----------------
НАДРІЧНЕНСЬКА сільрадаNADRIČNENŚKA siľrada5095072-----------------
с. НАДРІЧНЕs. NADRIČNE5095072-----------------
ОСТРІВЕЦЬКА сільрадаOSTRIVEĆKA siľrada160015963--1--------------
с. ОСТРІВЕЦЬs. OSTRIVEĆ420419---1--------------
с. ГУМНИСЬКАs. HUMNYŚKA691691------------------
с. ЗАСТІНОЧНЕs. ZASTINOČNE4894863-----------------
ПЛЕБАНІВСЬКА сільрадаPLEBANIVŚKA siľrada171717107-----------------
с. ПЛЕБАНІВКАs. PLEBANIVKA117211702-----------------
с. ЗАЛАВ'Єs. ZALAV`JE5455405-----------------
ПІДГАЙЧИЦЬКА сільрадаPIDHAJČYĆKA siľrada236723578---------------2-
с. ПІДГАЙЧИКИs. PIDHAJČYKY9529475-----------------
с. МАЛІВs. MALIV3543511---------------2-
с. СЕМЕНІВs. SEMENIV5455441-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE4314301-----------------
с. ПІДГОРАs. PIDHORA8585------------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada726726------------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA726726------------------
РІЗДВ'ЯНСЬКА сільрадаRIZDV`JANŚKA siľrada103310312-----------------
с. РІЗДВЯНИs. RIZDVJANY6206191-----------------
с. ЗУБІВs. ZUBIV4134121-----------------
СЕМИКІВСЬКА сільрадаSEMYKIVŚKA siľrada3363351-----------------
с. СЕМИКІВЦІs. SEMYKIVCI2412401-----------------
с. ПІДРУДАs. PIDRUDA9595------------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada8708691-----------------
с. СОКОЛІВs. SOKOLIV532532------------------
с. СОКІЛЬНИКИs. SOKIĽNYKY2732721-----------------
с. ПАНТАЛИХАs. PANTALYCHA6565------------------
СОРОЦЬКА сільрадаSOROĆKA siľrada942942------------------
с. СОРОЦЬКЕs. SOROĆKE942942------------------
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada9849831-----------------
с. СОСНІВs. SOSNIV6666651-----------------
с. ГОНЧАРКИs. HONČARKY3333------------------
с. РАКОВЕЦЬs. RAKOVEĆ285285------------------
СТРУСІВСЬКА сільрадаSTRUSIVŚKA siľrada3645363212---------1-------
с. СТРУСІВs. STRUSIV150114919---------1-------
с. ВАРВАРИНЦІs. VARVARYNCI135713543-----------------
с. БЕРНАДІВКАs. BERNADIVKA282282------------------
с. НАЛУЖЖЯs. NALUŽŽJA505505------------------
СУЩИНСЬКА сільрадаSUŠČYNŚKA siľrada9449413-----------------
с. СУЩИНs. SUŠČYN5165133-----------------
с. ОСТАЛЬЦІs. OSTAĽCI428428------------------
МОГИЛЬНИЦЬКА сільрадаMOHYĽNYĆKA siľrada125012491-----------------
с. НОВА МОГИЛЬНИЦЯs. NOVA MOHYĽNYCJA643643------------------
с. СТАРА МОГИЛЬНИЦЯs. STARA MOHYĽNYCJA6076061-----------------
ХМЕЛІВСЬКА сільрадаCHMELIVŚKA siľrada132813252-----1-----------
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA5865841-----1-----------
с. НОВА БРИКУЛЯs. NOVA BRYKULJA300300------------------
с. СТАРА БРИКУЛЯs. STARA BRYKULJA4424411-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

TERNOPIĽŚKYJ RAJON

60810

60525

220

-

10

2

1

3

16

5

-

-

12

-

-

-

-

-

16

-

смт ВЕЛИКА БЕРЕЗОВИЦЯsmt VELYKA BEREZOVYCJA6503646231-1--14---------4-
с. КИП'ЯЧКАs. KYP`JAČKA2352341-----------------
смт ВЕЛИКІ БІРКИsmt VELYKI BIRKY3238321126-1---------------
БАВОРІВСЬКА сільрадаBAVORIVŚKA siľrada113511322---------1-------
с. БАВОРІВs. BAVORIV6886852---------1-------
с. ЗАСТАВ'Єs. ZASTAV`JE447447------------------
БАЙКОВЕЦЬКА сільрадаBAJKOVEĆKA siľrada129612924-----------------
с. БАЙКІВЦІs. BAJKIVCI129612924-----------------
БІЛЕЦЬКА сільрадаBILEĆKA siľrada2927290218-----31--------3-
с. БІЛАs. BILA2927290218-----31--------3-
БУЦНІВСЬКА сільрадаBUCNIVŚKA siľrada143914371---------------1-
с. БУЦНІВs. BUCNIV122312211---------------1-
с. СЕРЕДИНКИs. SEREDYNKY216216------------------
ВЕЛИКОГАЇВСЬКА сільрадаVELYKOHAJIVŚKA siľrada368336699--1---2--1-----1-
с. ВЕЛИКІ ГАЇs. VELYKI HAJI368336699--1---2--1-----1-
ВЕЛИКОГЛИБОЧЕЦЬКА сільрадаVELYKOHLYBOČEĆKA siľrada2444242514-----2---2-----1-
с. ВЕЛИКИЙ ГЛИБОЧОКs. VELYKYJ HLYBOČOK2444242514-----2---2-----1-
ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаHAJI-ŠEVČENKIVŚKA siľrada7247166-2---------------
с. ГАЇ-ШЕВЧЕНКІВСЬКІs. HAJI-ŠEVČENKIVŚKI7247166-2---------------
ВЕЛИКОЛУЦЬКА сільрадаVELYKOLUĆKA siľrada127612742-----------------
с. ВЕЛИКА ЛУКАs. VELYKA LUKA122512232-----------------
с. ХАТКИs. CHATKY5151------------------
ГРАБОВЕЦЬКА сільрадаHRABOVEĆKA siľrada122012182-----------------
с. ГРАБОВЕЦЬs. HRABOVEĆ8498472-----------------
с. БІЛОСКІРКАs. BILOSKIRKA371371------------------
ДИЧКІВСЬКА сільрадаDYČKIVŚKA siľrada115211492-----1-----------
с. ДИЧКІВs. DYČKIV738737------1-----------
с. КРАСІВКАs. KRASIVKA4144122-----------------
ДОВЖАНСЬКА сільрадаDOVŽANŚKA siľrada101910181-----------------
с. ДОВЖАНКАs. DOVŽANKA101910181-----------------
ДОМАМОРИЦЬКА сільрадаDOMAMORYĆKA siľrada6926902-----------------
с. ДОМАМОРИЧs. DOMAMORYČ6926902-----------------
ДРАГАНІВСЬКА сільрадаDRAHANIVŚKA siľrada9319273---------1-------
с. ДРАГАНІВКАs. DRAHANIVKA9319273---------1-------
ДУБОВЕЦЬКА сільрадаDUBOVEĆKA siľrada7777714---------2-------
с. ДУБІВЦІs. DUBIVCI7777714---------2-------
ІГРОВИЦЬКА сільрадаIHROVYĆKA siľrada107410712---------------1-
с. ІГРОВИЦЯs. IHROVYCJA107410712---------------1-
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada4984962-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA4984962-----------------
КОЗІВСЬКА сільрадаKOZIVŚKA siľrada7907881---------1-------
с. КОЗІВКАs. KOZIVKA7907881---------1-------
ЛОЗІВСЬКА сільрадаLOZIVŚKA siľrada999998-----1------------
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA649648-----1------------
с. КУРНИКИs. KURNYKY350350------------------
МАЛОХОДАЧКІВСЬКА сільрадаMALOCHODAČKIVŚKA siľrada150414918-1---1---3-------
с. МАЛИЙ ХОДАЧКІВs. MALYJ CHODAČKIV135213398-1---1---3-------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA152152------------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada556556------------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA556556------------------
МИРОЛЮБІВСЬКА сільрадаMYROLJUBIVŚKA siľrada134013382-----------------
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA533533------------------
с. ЛУЧКАs. LUČKA8078052-----------------
МИШКОВИЦЬКА сільрадаMYŠKOVYĆKA siľrada207120663----1----------1-
с. МИШКОВИЧІs. MYŠKOVYČI207120663----1----------1-
НАСТАСІВСЬКА сільрадаNASTASIVŚKA siľrada18161814------1---------1-
с. НАСТАСІВs. NASTASIV18161814------1---------1-
ІВАЧЕВОДОЛІШНІВСЬКА сільрадаIVAČEVODOLIŠNIVŚKA siľrada766766------------------
с. ІВАЧІВ ДОЛІШНІЙs. IVAČIV DOLIŠNIJ505505------------------
с. ІВАЧІВ ГОРІШНІЙs. IVAČIV HORIŠNIJ261261------------------
ОСТРІВСЬКА сільрадаOSTRIVŚKA siľrada172617196---------------1-
с. ОСТРІВs. OSTRIV172617196---------------1-
ПЕТРИКІВСЬКА сільрадаPETRYKIVŚKA siľrada3159312724-3---22--------1-
с. ПЕТРИКІВs. PETRYKIV3159312724-3---22--------1-
ПЛОТИЦЬКА сільрадаPLOTYĆKA siľrada1271125812--1--------------
с. ПЛОТИЧАs. PLOTYČA1271125812--1--------------
ПІДГОРОДНЯНСЬКА сільрадаPIDHORODNJANŚKA siľrada130413004-----------------
с. ПІДГОРОДНЕs. PIDHORODNE130413004-----------------
ПОЧАПИНСЬКА сільрадаPOČAPYNŚKA siľrada15721572------------------
с. ПОЧАПИНЦІs. POČAPYNCI764764------------------
с. ЗАБОЙКИs. ZABOJKY808808------------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada115611485-1---1---------1-
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA5665632---------------1-
с. АНГЕЛІВКАs. ANHELIVKA5905853-1---1-----------
СКОМОРОХІВСЬКА сільрадаSKOMOROCHIVŚKA siľrada172117182---1-------------
с. СКОМОРОХИs. SKOMOROCHY5475452-----------------
с. ПРОШОВАs. PROŠOVA781780----1-------------
с. СМОЛЯНКАs. SMOLJANKA315315------------------
с. ТЕОФІЛІВКАs. TEOFILIVKA7878------------------
СМИКОВЕЦЬКА сільрадаSMYKOVEĆKA siľrada103510295-1---------------
с. СМИКІВЦІs. SMYKIVCI103510295-1---------------
СТЕГНИКІВСЬКА сільрадаSTEHNYKIVŚKA siľrada7297254-----------------
с. СТЕГНИКІВЦІs. STEHNYKIVCI7297254-----------------
СТУПКІВСЬКА сільрадаSTUPKIVŚKA siľrada6846803---------1-------
с. СТУПКИs. STUPKY6846803---------1-------
ТОВСТОЛУЗЬКА сільрадаTOVSTOLUŹKA siľrada110811071-----------------
с. ТОВСТОЛУГs. TOVSTOLUH7197181-----------------
с. ЗАСТІНКАs. ZASTINKA389389------------------
ЧЕРНЕЛЕВО-РУСЬКА сільрадаČERNELEVO-RUŚKA siľrada141714124-----1-----------
с. ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙs. ČERNELIV-RUŚKYJ7717692-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE6466432-----1-----------
ЧИСТИЛІВСЬКА сільрадаČYSTYLIVŚKA siľrada9749704-----------------
с. ЧИСТІЛІВs. ČYSTILIV9749704-----------------
ШЛЯХТИНЕЦЬКА сільрадаŠLJACHTYNEĆKA siľrada849849------------------
с. ШЛЯХТИНЦІs. ŠLJACHTYNCI849849------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН

ČORTKIVŚKYJ RAJON

80861

79465

1234

-

17

12

2

1

25

11

1

1

51

-

-

1

-

-

40

-

м. ЧОРТКІВm. ČORTKIV2885527773999-6121132-126--1--30-
смт ЗАВОДСЬКЕsmt ZAVODŚKE3087304434-1---3---4-----1-
БАЗАРСЬКА сільрадаBAZARŚKA siľrada9949876---------------1-
с. БАЗАРs. BAZAR9949876---------------1-
БІЛОБОЖНИЦЬКА сільрадаBILOBOŽNYĆKA siľrada2731271110-----1---9-------
с. БІЛОБОЖНИЦЯs. BILOBOŽNYCJA203520219-----1---4-------
с. КАЛИНІВЩИНАs. KALYNIVŠČYNA4704641---------5-------
с. СЕМАКІВЦІs. SEMAKIVCI226226------------------
БІЛІВСЬКА сільрадаBILIVŚKA siľrada3897388611-----------------
с. БІЛАs. BILA3897388611-----------------
БОСИРІВСЬКА сільрадаBOSYRIVŚKA siľrada184184------------------
с. БОСИРИs. BOSYRY184184------------------
БИЧКІВСЬКА сільрадаBYČKIVŚKA siľrada8368351-----------------
с. БИЧКІВЦІs. BYČKIVCI8368351-----------------
ГОРІШНЬОВИГНАНСЬКА сільрадаHORIŠNJOVYHNANŚKA siľrada1960193815-----11--4-----1-
с. ГОРІШНЯ ВИГНАНКАs. HORIŠNJA VYHNANKA120211879-----11--3-----1-
с. ПЕРЕХОДИs. PERECHODY7587516---------1-------
ДАВИДКІВСЬКА сільрадаDAVYDKIVŚKA siľrada108210811-----------------
с. ДАВИДКІВЦІs. DAVYDKIVCI108210811-----------------
ДЖУРИНСЬКА сільрадаDŽURYNŚKA siľrada178317729-----1---------1-
с. ДЖУРИНs. DŽURYN128912825-----1---------1-
с. ДЖУРИНСЬКА СЛОБІДКАs. DŽURYNŚKA SLOBIDKA4944904-----------------
ЗАБОЛОТІВСЬКА сільрадаZABOLOTIVŚKA siľrada6876833---------------1-
с. ЗАБОЛОТІВКАs. ZABOLOTIVKA6876833---------------1-
ЗАЛІСЯНСЬКА сільрадаZALISJANŚKA siľrada119711892-1-------5-------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA119711892-1-------5-------
ЗВИНЯЦЬКА сільрадаZVYNJAĆKA siľrada138413795-----------------
с. ЗВИНЯЧs. ZVYNJAČ106610633-----------------
с. СКОМОРОШЕs. SKOMOROŠE3183162-----------------
КАПУСТИНСЬКА сільрадаKAPUSTYNŚKA siľrada4944913-----------------
с. КАПУСТИНЦІs. KAPUSTYNCI4944913-----------------
КОЛИНДЯНСЬКА сільрадаKOLYNDJANŚKA siľrada1759174910-----------------
с. КОЛИНДЯНИs. KOLYNDJANY1759174910-----------------
КОСІВСЬКА сільрадаKOSIVŚKA siľrada15111510----------------1-
с. КОСІВs. KOSIV15111510----------------1-
КОЦЮБИНЧИЦЬКА сільрадаKOCJUBYNČYĆKA siľrada7367276-2----1----------
с. КОЦЮБИНЧИКИs. KOCJUBYNČYKY5955885-1----1----------
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA1411391-1---------------
КРИВЕНЬКІВСЬКА сільрадаKRYVEŃKIVŚKA siľrada8168132-1---------------
с. КРИВЕНЬКЕs. KRYVEŃKE5295272-----------------
с. ВАСИЛЬКІВs. VASYĽKIV287286--1---------------
МАЛОЧОРНОКІНЕЦЬКА сільрадаMALOČORNOKINEĆKA siľrada585584----------------1-
с. МАЛІ ЧОРНОКІНЦІs. MALI ČORNOKINCI585584----------------1-
МИЛІВЕЦЬКА сільрадаMYLIVEĆKA siľrada7827784-----------------
с. МИЛІВЦІs. MYLIVCI7827784-----------------
МУХАВСЬКА сільрадаMUCHAVŚKA siľrada70669313-----------------
с. МУХАВКАs. MUCHAVKA70669313-----------------
НАГІРЯНСЬКА сільрадаNAHIRJANŚKA siľrada2370235513-2---------------
с. НАГІРЯНКАs. NAHIRJANKA2370235513-2---------------
ПАЛАШІВСЬКА сільрадаPALAŠIVŚKA siľrada9129101-----1-----------
с. ПАЛАШІВКАs. PALAŠIVKA6886861-----1-----------
с. КРИВОЛУКАs. KRYVOLUKA224224------------------
ПАСТУШІВСЬКА сільрадаPASTUŠIVŚKA siľrada405404----------1-------
с. ПАСТУШЕs. PASTUŠE405404----------1-------
ПОЛІВЕЦЬКА сільрадаPOLIVEĆKA siľrada100299210-----------------
с. ПОЛІВЦІs. POLIVCI100299210-----------------
ПРОБІЖНЯНСЬКА сільрадаPROBIŽNJANŚKA siľrada1955193416------4--------1-
с. ПРОБІЖНАs. PROBIŽNA1955193416------4--------1-
РОМАШІВСЬКА сільрадаROMAŠIVŚKA siľrada7017001-----------------
с. РОМАШІВКАs. ROMAŠIVKA7017001-----------------
РОСОХАЦЬКА сільрадаROSOCHAĆKA siľrada194719442---------------1-
с. РОСОХАЧs. ROSOCHAČ194719442---------------1-
РИДОДУБІВСЬКА сільрадаRYDODUBIVŚKA siľrada9669604-1-------1-------
с. РИДОДУБИs. RYDODUBY6596543-1-------1-------
с. БІЛИЙ ПОТІКs. BILYJ POTIK3073061-----------------
СОКИРИНЕЦЬКА сільрадаSOKYRYNEĆKA siľrada253253------------------
с. СОКИРИНЦІs. SOKYRYNCI253253------------------
СВИДІВСЬКА сільрадаSVYDIVŚKA siľrada159315857-----1-----------
с. СВИДОВАs. SVYDOVA118711797-----1-----------
с. АНТОНІВs. ANTONIV406406------------------
СКОРОДИНСЬКА сільрадаSKORODYNŚKA siľrada792792------------------
с. СКОРОДИНЦІs. SKORODYNCI792792------------------
СОСУЛІВСЬКА сільрадаSOSULIVŚKA siľrada117611679-----------------
с. СОСУЛІВКАs. SOSULIVKA117611679-----------------
СТАРОЯГІЛЬНИЦЬКА сільрадаSTAROJAHIĽNYĆKA siľrada8017973-----1-----------
с. СТАРА ЯГІЛЬНИЦЯs. STARA JAHIĽNYCJA6756713-----1-----------
с. ЧЕРКАВЩИНАs. ČERKAVŠČYNA126126------------------
ТОВСТЕНЬКІВСЬКА сільрадаTOVSTEŃKIVŚKA siľrada9309253-1----1----------
с. ТОВСТЕНЬКЕs. TOVSTEŃKE9309253-1----1----------
ТАРНАВСЬКА сільрадаTARNAVŚKA siľrada4014001-----------------
с. ТАРНАВКАs. TARNAVKA4014001-----------------
УГРИНЬСЬКА сільрадаUHRYŃŚKA siľrada110411011-----2-----------
с. УГРИНЬs. UHRYŃ110411011-----2-----------
УЛАШКІВСЬКА сільрадаULAŠKIVŚKA siľrada142314157-1---------------
с. УЛАШКІВЦІs. ULAŠKIVCI142314157-1---------------
ВЕЛИКОЧОРНОКІНЕЦЬКА сільрадаVELYKOČORNOKINEĆKA siľrada122012172-------1---------
с. ВЕЛИКІ ЧОРНОКІНЦІs. VELYKI ČORNOKINCI122012172-------1---------
ЧОРНОКІНЕЦЬКО-ВОЛЯНСЬКА сільрадаČORNOKINEĆKO-VOLJANŚKA siľrada5425411-----------------
с. ЧОРНОКІНЕЦЬКА ВОЛЯs. ČORNOKINEĆKA VOLJA5425411-----------------
ШВАЙКІВСЬКА сільрадаŠVAJKIVŚKA siľrada2072032------2----------
с. ШВАЙКІВЦІs. ŠVAJKIVCI2072032------2----------
ШМАНЬКІВСЬКА сільрадаŠMAŃKIVŚKA siľrada745744--1---------------
с. ШМАНЬКІВЦІs. ŠMAŃKIVCI745744--1---------------
ШМАНЬКІВЧИЦЬКА сільрадаŠMAŃKIVČYĆKA siľrada8708663-----1-----------
с. ШМАНЬКІВЧИКИs. ŠMAŃKIVČYKY8708663-----1-----------
ШУЛЬГАНІВСЬКА сільрадаŠUĽHANIVŚKA siľrada116611633-----------------
с. ШУЛЬГАНІВКАs. ŠUĽHANIVKA5965951-----------------
с. ДОЛИНАs. DOLYNA5705682-----------------
ЯГІЛЬНИЦЬКА сільрадаJAHIĽNYĆKA siľrada1314129011--11------1-----1-
с. ЯГІЛЬНИЦЯs. JAHIĽNYCJA1314129011--11------1-----1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШУМСЬКИЙ РАЙОН

ŠUMŚKYJ RAJON

36511

36305

171

-

3

1

2

-

10

3

-

-

7

-

2

-

-

-

7

-

м. ШУМСЬКm. ŠUMŚK5010497826-1---11--3-------
АНДРУШІВСЬКА сільрадаANDRUŠIVŚKA siľrada115811486---1--2--------1-
с. АНДРУШІВКАs. ANDRUŠIVKA4094081-----------------
с. КУТЯНКАs. KUTJANKA2222201---1-------------
с. ПЕРЕМОРІВКАs. PEREMORIVKA2142092------2--------1-
с. РУСЬКА ГУТАs. RUŚKA HUTA3133112-----------------
БОЛОЖІВСЬКА сільрадаBOLOŽIVŚKA siľrada8958921-----2-----------
с. БОЛОЖІВКАs. BOLOŽIVKA8958921-----2-----------
БРИКІВСЬКА сільрадаBRYKIVŚKA siľrada110010935---------1-1-----
с. БРИКІВs. BRYKIV9969914-----------1-----
с. КОНОВИЦЯs. KONOVYCJA1041021---------1-------
БИКОВЕЦЬКА сільрадаBYKOVEĆKA siľrada7297205-----2---------2-
с. БИКІВЦІs. BYKIVCI7297205-----2---------2-
ВАСЬКОВЕЦЬКА сільрадаVAŚKOVEĆKA siľrada1806179410---------2-------
с. ВАСЬКІВЦІs. VAŚKIVCI8388353-----------------
с. КУТИs. KUTY5585544-----------------
с. МАЛІ САДКИs. MALI SADKY4104053---------2-------
ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА сільрадаVELYKODEDERKAĽŚKA siľrada2308228915-----3-----1-----
с. ВЕЛИКІ ДЕДЕРКАЛИs. VELYKI DEDERKALY1207119310-----3-----1-----
с. ВОВКІВЦІs. VOVKIVCI4714674-----------------
с. МАЛІ ДЕДЕРКАЛИs. MALI DEDERKALY6306291-----------------
ВЕЛИКОЗАГАЙЦІВСЬКА сільрадаVELYKOZAHAJCIVŚKA siľrada1598157125-2---------------
с. ВЕЛИКІ ЗАГАЙЦІs. VELYKI ZAHAJCI1258123521-2---------------
с. МАЛІ ЗАГАЙЦІs. MALI ZAHAJCI2792772-----------------
с. ТУРИs. TURY61592-----------------
ВІЛІЙСЬКА сільрадаVILIJŚKA siľrada134513405-----------------
с. ВІЛІЯs. VILIJA6156123-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA94922-----------------
с. ТЕТИЛЬКІВЦІs. TETYĽKIVCI636636------------------
ЖОЛОБКІВСЬКА сільрадаŽOLOBKIVŚKA siľrada486486------------------
с. ЖОЛОБКИs. ŽOLOBKY486486------------------
ЗАЛІСЦІВСЬКА сільрадаZALISCIVŚKA siľrada9429366-----------------
с. ЗАЛІСЦІs. ZALISCI8198163-----------------
с. ЗАБАРАs. ZABARA1231203-----------------
ІЛОВИЦЬКА сільрадаILOVYĆKA siľrada6406382-----------------
с. ВЕЛИКА ІЛОВИЦЯs. VELYKA ILOVYCJA3753741-----------------
с. АНТОНІВЦІs. ANTONIVCI2525------------------
с. МАЛА ІЛОВИЦЯs. MALA ILOVYCJA2402391-----------------
КОРДИШІВСЬКА сільрадаKORDYŠIVŚKA siľrada129812905---1-----1-----1-
с. КОРДИШІВs. KORDYŠIV555553----1-----------1-
с. КРУГОЛЕЦЬs. KRUHOLEĆ2952913---------1-------
с. МИРОВЕs. MYROVE4484462-----------------
ЛІТОВИЩЕНСЬКА сільрадаLITOVYŠČENŚKA siľrada5675625-----------------
с. ЛІТОВИЩЕs. LITOVYŠČE3903864-----------------
с. СОШИЩЕs. SOŠYŠČE1771761-----------------
ЛЮДВИЩЕНСЬКА сільрадаLJUDVYŠČENŚKA siľrada8298254-----------------
с. ЛЮДВИЩЕs. LJUDVYŠČE8298254-----------------
МАТВІІВСЬКА сільрадаMATVIIVŚKA siľrada108410758-----1-----------
с. МАТВІІВЦІs. MATVIIVCI7797735-----1-----------
с. ГРИНЬКІВЦІs. HRYŃKIVCI3053023-----------------
МІЗЮРИНСЬКА сільрадаMIZJURYNŚKA siľrada3483444-----------------
с. МІЗЮРИНЦІs. MIZJURYNCI3483444-----------------
ПІЩАТИНСЬКА сільрадаPIŠČATYNŚKA siľrada6276234-----------------
с. ПІЩАТИНЦІs. PIŠČATYNCI6276234-----------------
ОНИШКОВЕЦЬКА сільрадаONYŠKOVEĆKA siľrada6656631---------------1-
с. ОНИШКІВЦІs. ONYŠKIVCI6656631---------------1-
ПІДГАЄЦЬКА сільрадаPIDHAJEĆKA siľrada7787762-----------------
с. ПІДГАЙЦІs. PIDHAJCI530530------------------
с. ВЕРБИЦЯs. VERBYCJA22------------------
с. КУДЛАІВКАs. KUDLAIVKA2462442-----------------
УГОРСЬКА сільрадаUHORŚKA siľrada6776752-----------------
с. УГОРСЬКs. UHORŚK6776752-----------------
ПОТУТОРІВСЬКА сільрадаPOTUTORIVŚKA siľrada5135121-----------------
с. ПОТУТОРІВs. POTUTORIV5135121-----------------
РАДОШІВСЬКА сільрадаRADOŠIVŚKA siľrada4284235-----------------
с. РАДОШІВКАs. RADOŠIVKA4284235-----------------
РОХМАНІВСЬКА сільрадаROCHMANIVŚKA siľrada186218584-----------------
с. РОХМАНІВs. ROCHMANIV7697663-----------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA3203191-----------------
с. ОБИЧs. OBYČ773773------------------
САДКІВСЬКА сільрадаSADKIVŚKA siľrada5755732-----------------
с. САДКИs. SADKY5755732-----------------
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada102110201-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA5405391-----------------
с. БІРКИs. BIRKY481481------------------
СТІЖОЦЬКА сільрадаSTIŽOĆKA siľrada4964951-----------------
с. СТІЖОКs. STIŽOK4964951-----------------
СУРАЗЬКА сільрадаSURAŹKA siľrada188018782-----------------
с. СУРАЖs. SURAŽ14381438------------------
с. ХОДАКИs. CHODAKY4424402-----------------
ТЕМНОГАЄЦЬКА сільрадаTEMNOHAJEĆKA siľrada617616----------------1-
с. ТЕМНОГАЙЦІs. TEMNOHAJCI617616----------------1-
ТИЛЯВСЬКА сільрадаTYLJAVŚKA siľrada105810571-----------------
с. ТИЛЯВКАs. TYLJAVKA654654------------------
с. БАШКІВЦІs. BAŠKIVCI313313------------------
с. ОДЕРАДІВКАs. ODERADIVKA91901-----------------
ЦЕЦЕНІВСЬКА сільрадаCECENIVŚKA siľrada109410904-----------------
с. ЦЕЦЕНІВКАs. CECENIVKA109410904-----------------
ШКРОБОТІВСЬКА сільрадаŠKROBOTIVŚKA siľrada5725675-----------------
с. ШКРОБОТІВКАs. ŠKROBOTIVKA5725675-----------------
ШУМБАРСЬКА сільрадаŠUMBARŚKA siľrada150514984--1--1---------1-
с. ШУМБАРs. ŠUMBAR8488462-----------------
с. НОВОСТАВs. NOVOSTAV6576522--1--1---------1-

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018