всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

IVANO-FRANKIVŚKA OBLASŤ

1406129

1375275

24984

-

369

104

61

53

639

162

10

175

462

6

54

40

9

3

600

3123

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК (міськрада)

IVANO-FRANKIVŚK (miśkrada)

230443

213502

14701

-

88

21

15

28

207

78

111

214

3

24

22

-

239

1183

м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКm. IVANO-FRANKIVŚK21528819846814614-852114282007810221432221-2291183
ВОВЧИНЕЦЬКА сільрадаVOVČYNEĆKA siľrada264726432-1---------1-----
с. ВОВЧИНЕЦЬs. VOVČYNEĆ264726432-1---------1-----
КРИХОВЕЦЬКА сільрадаKRYCHOVEĆKA siľrada4125405657-2---3-----1---6-
с. КРИХІВЦІs. KRYCHIVCI4125405657-2---3-----1---6-
МИКИТИНЕЦЬКА сільрадаMYKYTYNEĆKA siľrada326832569-------------1-2-
с. МИКИТИНЦІs. MYKYTYNCI326832569-------------1-2-
УГОРНИЦЬКА сільрадаUHORNYĆKA siľrada3228320212---1-2--9---1--1-
с. УГОРНИКИs. UHORNYKY3228320212---1-2--9---1--1-
ХРИПЛИНСЬКА сільрадаCHRYPLYNŚKA siľrada188718777-----2---------1-
с. ХРИПЛИНs. CHRYPLYN188718777-----2---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОЛЕХІВ (міськрада)

BOLECHIV (miśkrada)

21232

21050

143

-

2

1

1

1

5

1

-

-

15

1

-

-

-

-

12

-

м. БОЛЕХІВm. BOLECHIV1059010429125-211151--141----10-
ГУЗІЇВСЬКА сільрадаHUZIJIVŚKA siľrada115911581-----------------
с. ГУЗІЇВs. HUZIJIV115911581-----------------
КОЗАКІВСЬКА сільрадаKOZAKIVŚKA siľrada144314392---------------2-
с. КОЗАКІВКАs. KOZAKIVKA9199161---------------2-
с. СУКІЛЬs. SUKIĽ5245231-----------------
МІЖРІЧАНСЬКА сільрадаMIŽRIČANŚKA siľrada189118874-----------------
с. МІЖРІЧЧЯs. MIŽRIČČJA170617042-----------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA1851832-----------------
ПІДБЕРЕЗЬКА сільрадаPIDBEREŹKA siľrada138513787-----------------
с. ПІДБЕРЕЖЖЯs. PIDBEREŽŽJA138513787-----------------
ПОЛЯНИЦЬКА сільрадаPOLJANYĆKA siľrada14121412------------------
с. ПОЛЯНИЦЯs. POLJANYCJA800800------------------
с. БУБНИЩЕs. BUBNYŠČE445445------------------
с. БУКОВЕЦЬs. BUKOVEĆ167167------------------
ТИСІВСЬКА сільрадаTYSIVŚKA siľrada335233474---------1-------
с. ТИСІВs. TYSIV318931844---------1-------
с. ТАНЯВАs. TANJAVA163163------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. КАЛУШ

m. KALUŠ

67887

64715

2163

-

22

17

70

-

21

-

-

-

-

36

822

м. КОЛОМИЯ

m. KOLOMYJA

61448

57214

3075

-

47

25

15

83

92

-

-

65

799

ЯРЕМЧЕ(міськрада)

JAREMČE(miśkrada)

20821

20649

132

-

10

1

-

2

10

1

-

-

-

-

2

-

-

-

14

-

м. ЯРЕМЧЕm. JAREMČE7543746759-41--3---------9-
смт ВОРОХТАsmt VOROCHTA3787374239-2---3---------1-
ТАТАРІВСЬКА сільрадаTATARIVŚKA siľrada1508148815-----2---------3-
с. ТАТАРІВs. TATARIV1508148815-----2---------3-
МИКУЛИЧИНСЬКА сільрадаMYKULYČYNŚKA siľrada4961494314-2---11----------
с. МИКУЛИЧИНs. MYKULYČYN4961494314-2---11----------
ПАЛЯНИЦЬКА сільрадаPALJANYĆKA siľrada615615------------------
с. ПАЛЯНИЦЯs. PALJANYCJA615615------------------
ЯБЛУНИЦЬКА сільрадаJABLUNYĆKA siľrada240723945-2--21-----2---1-
с. ЯБЛУНИЦЯs. JABLUNYCJA198619753-2--21-----2---1-
с. ВОРОНЕНКОs. VORONENKO4214192-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН

BOHORODČANŚKYJ RAJON

70212

69949

218

-

12

2

1

-

8

3

-

-

4

-

2

-

1

-

12

-

смт БОГОРОДЧАНИsmt BOHORODČANY7464737975-11--3---2---1-2-
смт СОЛОТВИНsmt SOLOTVYN3867384419-----11--------2-
БАБЧЕНСЬКА сільрадаBABČENŚKA siľrada248424822-----------------
с. БАБЧЕs. BABČE248424822-----------------
БОГРІВСЬКА сільрадаBOHRIVŚKA siľrada860859--1---------------
с. БОГРІВКАs. BOHRIVKA860859--1---------------
ГЛИБОКІВСЬКА сільрадаHLYBOKIVŚKA siľrada151215102-----------------
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE151215102-----------------
ГЛИБІВСЬКА сільрадаHLYBIVŚKA siľrada11291128--1---------------
с. ГЛИБІВКАs. HLYBIVKA11291128--1---------------
ГОРОХОЛИНСЬКА сільрадаHOROCHOLYNŚKA siľrada3077306313-1---------------
с. ГОРОХОЛИНАs. HOROCHOLYNA2414240311-----------------
с. ГОРОХОЛИН ЛІСs. HOROCHOLYN LIS6636602-1---------------
ГРАБОВЕЦЬКА сільрадаHRABOVEĆKA siľrada132513231---------------1-
с. ГРАБОВЕЦЬs. HRABOVEĆ121512131---------------1-
с. КОПАЧІВКАs. KOPAČIVKA110110------------------
ГУТЯНСЬКА сільрадаHUTJANŚKA siľrada106410595-----------------
с. ГУТАs. HUTA7387335-----------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA326326------------------
ДЗВИНЯЦЬКА сільрадаDZVYNJAĆKA siľrada246824606---------------2-
с. ДЗВИНЯЧs. DZVYNJAČ246824606---------------2-
ЖУРАКІВСЬКА сільрадаŽURAKIVŚKA siľrada190319012-----------------
с. ЖУРАКИs. ŽURAKY190319012-----------------
ЗАБЕРЕЗЬКА сільрадаZABEREŹKA siľrada8718701-----------------
с. ЗАБЕРЕЖЖЯs. ZABEREŽŽJA8718701-----------------
ІВАНИКІВСЬКА сільрадаIVANYKIVŚKA siľrada234523404---------------1-
с. ІВАНИКІВКАs. IVANYKIVKA234523404---------------1-
КОСМАЦЬКА сільрадаKOSMAĆKA siľrada151715115-1---------------
с. КОСМАЧs. KOSMAČ151715115-1---------------
КРИВЕЦЬКА сільрадаKRYVEĆKA siľrada181718143-----------------
с. КРИВЕЦЬs. KRYVEĆ181718143-----------------
КРИЧКІВСЬКА сільрадаKRYČKIVŚKA siľrada17951795------------------
с. КРИЧКАs. KRYČKA17951795------------------
ЛУКВИЦЬКА сільрадаLUKVYĆKA siľrada8418326-1----2----------
с. ЛУКВИЦЯs. LUKVYCJA8418326-1----2----------
МАНЯВСЬКА сільрадаMANJAVŚKA siľrada353835209-4-1-------1---3-
с. МАНЯВАs. MANJAVA349134739-4-1-------1---3-
с-ще БОЙКИs-šče BOJKY4747------------------
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada301030081-1---------------
с. МАРКОВАs. MARKOVA301030081-1---------------
МІЖГІРСЬКА сільрадаMIŽHIRŚKA siľrada652652------------------
с. МІЖГІР'Яs. MIŽHIR`JA652652------------------
МОНАСТИРЧАНСЬКА сільрадаMONASTYRČANŚKA siľrada154815443-----1-----------
с. МОНАСТИРЧАНИs. MONASTYRČANY154815443-----1-----------
НИВОЧИНСЬКА сільрадаNYVOČYNŚKA siľrada181218111-----------------
с. НИВОЧИНs. NYVOČYN7627611-----------------
с. ГРИНІВКАs. HRYNIVKA687687------------------
с. ЛЕСІВКАs. LESIVKA363363------------------
ПІДГІРСЬКА сільрадаPIDHIRŚKA siľrada2529251313-----1---1-1-----
с. ПІДГІР'Яs. PIDHIR`JA2289227313-----1---1-1-----
с. ДІБРОВАs. DIBROVA240240------------------
ПОРОГІВСЬКА сільрадаPOROHIVŚKA siľrada312631232-----1-----------
с. ПОРОГИs. POROHY312631232-----1-----------
ПОХІВСЬКА сільрадаPOCHIVŚKA siľrada4974942-----1-----------
с. ПОХІВКАs. POCHIVKA4974942-----1-----------
РАКОВЕЦЬКА сільрадаRAKOVEĆKA siľrada193419322-----------------
с. РАКОВЕЦЬs. RAKOVEĆ193419322-----------------
РОСІЛЬНЯНСЬКА сільрадаROSIĽNJANŚKA siľrada3212320011---------------1-
с. РОСІЛЬНАs. ROSIĽNA3212320011---------------1-
САДЖАВСЬКА сільрадаSADŽAVŚKA siľrada182518241-----------------
с. САДЖАВАs. SADŽAVA182518241-----------------
СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКА сільрадаSTAROBOHORODČANŚKA siľrada4336431915-11--------------
с. СТАРІ БОГОРОДЧАНИs. STARI BOHORODČANY3569355215-11--------------
с. СКОБИЧІВКАs. SKOBYČIVKA767767------------------
СТАРУНСЬКА сільрадаSTARUNŚKA siľrada323932336-----------------
с. СТАРУНЯs. STARUNJA195419495-----------------
с. ЛАСТІВЦІs. LASTIVCI128512841-----------------
ХМЕЛІВСЬКА сільрадаCHMELIVŚKA siľrada7097071---------1-------
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA7097071---------1-------
ЯБЛУНСЬКА сільрадаJABLUNŚKA siľrada190618997-----------------
с. ЯБЛУНЬКАs. JABLUŃKA190618997-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

VERCHOVYNŚKYJ RAJON

30079

29971

95

-

3

-

-

-

7

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

смт ВЕРХОВИНАsmt VERCHOVYNA5412535551-----4-----2-----
с. ВІПЧЕs. VIPČE227227------------------
БІЛОБЕРІЗЬКА сільрадаBILOBERIŹKA siľrada123412312-----1-----------
с. БІЛОБЕРІЗКАs. BILOBERIZKA123412312-----1-----------
БИСТРЕЦЬКА сільрадаBYSTREĆKA siľrada607606--1---------------
с. БИСТРЕЦЬs. BYSTREĆ362362------------------
с. БЕРЕСТЕЧКОs. BERESTEČKO245244--1---------------
БУКОВЕЦЬКА сільрадаBUKOVEĆKA siľrada8138121-----------------
с. БУКОВЕЦЬs. BUKOVEĆ4884871-----------------
с. ЧЕРЕТІВs. ČERETIV325325------------------
ВЕРХНЬОЯСЕНІВСЬКА сільрадаVERCHNJOJASENIVŚKA siľrada176117583-----------------
с. ВЕРХНІЙ ЯСЕНІВs. VERCHNIJ JASENIV120512041-----------------
с. РІВНЯs. RIVNJA5565542-----------------
ГОЛОВІВСЬКА сільрадаHOLOVIVŚKA siľrada19561955------1-----------
с. ГОЛОВИs. HOLOVY15991599------------------
с. ЧОРНА РІЧКАs. ČORNA RIČKA357356------1-----------
ГОЛОШИНСЬКА сільрадаHOLOŠYNŚKA siľrada4154141-----------------
с. ГОЛОШИНАs. HOLOŠYNA4154141-----------------
ГРИНЯВСЬКА сільрадаHRYNJAVŚKA siľrada106110555---------------1-
с. ГРИНЯВАs. HRYNJAVA9048985---------------1-
с. БІЛА РІЧКАs. BILA RIČKA157157------------------
ДОВГОПІЛЬСЬКА сільрадаDOVHOPIĽŚKA siľrada136113583-----------------
с. ДОВГОПОЛЕs. DOVHOPOLE6106082-----------------
с. КОХАНs. KOCHAN1471461-----------------
с. ПОЛЯНКИs. POLJANKY604604------------------
ЗАМАГІРСЬКА сільрадаZAMAHIRŚKA siľrada118511823-----------------
с. ЗАМАГОРАs. ZAMAHORA118511823-----------------
ЗЕЛЕНСЬКА сільрадаZELENŚKA siľrada132313202-----1-----------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE8158141-----------------
с. БУРКУТs. BURKUT1010------------------
с. ТОПІЛЬЧЕs. TOPIĽČE204204------------------
с. ЯВІРНИКs. JAVIRNYK2942921-----1-----------
ІЛЬЦІВСЬКА сільрадаIĽCIVŚKA siľrada183418277-----------------
с. ІЛЬЦІs. IĽCI165316467-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ХОДАКs. VELYKYJ CHODAK181181------------------
КРАСНИКІВСЬКА сільрадаKRASNYKIVŚKA siľrada108610832-1---------------
с. КРАСНИКs. KRASNYK108610832-1---------------
КРАСНОЇЛЬСЬКА сільрадаKRASNOJIĽŚKA siľrada144914472-----------------
с. КРАСНОЇЛЛЯs. KRASNOJILLJA128212811-----------------
с. ВИГОДАs. VYHODA1671661-----------------
КРИВОПІЛЬСЬКА сільрадаKRYVOPIĽŚKA siľrada143514305-----------------
с. КРИВОПІЛЛЯs. KRYVOPILLJA9599545-----------------
с. ВОЛОВАs. VOLOVA230230------------------
с. СТАЇЩЕs. STAJIŠČE246246------------------
КРИВОРІВНЯНСЬКА сільрадаKRYVORIVNJANŚKA siľrada180718061-----------------
с. КРИВОРІВНЯs. KRYVORIVNJA149814971-----------------
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA309309------------------
ПЕРЕХРЕСНЕНСЬКА сільрадаPERECHRESNENŚKA siľrada525525------------------
с. ПЕРЕХРЕСНЕs. PERECHRESNE525525------------------
ПРОБІЙНІВСЬКА сільрадаPROBIJNIVŚKA siľrada8078061-----------------
с. ПРОБІЙНІВКАs. PROBIJNIVKA373373------------------
с. ГРАМОТНЕs. HRAMOTNE371371------------------
с-ще СТОВПНІs-šče STOVPNI63621-----------------
СТЕБНІВСЬКА сільрадаSTEBNIVŚKA siľrada728728------------------
с. СТЕБНІs. STEBNI728728------------------
УСТЕРІКІВСЬКА сільрадаUSTERIKIVŚKA siľrada7467451-----------------
с. УСТЕРІКІs. USTERIKI7467451-----------------
ХОРОЦІВСЬКА сільрадаCHOROCIVŚKA siľrada7677642-1---------------
с. ХОРОЦЕВЕs. CHOROCEVE4764742-----------------
с. БАРВІНКІВs. BARVINKIV291290--1---------------
ЯБЛУНИЦЬКА сільрадаJABLUNYĆKA siľrada154015373-----------------
с. ЯБЛУНИЦЯs. JABLUNYCJA8538503-----------------
с. СЕНЬКІВСЬКЕs. SEŃKIVŚKE3737------------------
с. ЧЕРЕМОШНАs. ČEREMOŠNA650650------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

HALYĆKYJ RAJON

65640

64989

563

-

13

5

1

1

21

10

-

-

13

-

1

-

-

3

20

-

м. ГАЛИЧm. HALYČ6406630676-3---33--7----35-
м. БУРШТИНm. BURŠTYN1518214786369-7---11---2-----7-
с. ВИГІВКАs. VYHIVKA404403------------1-----
смт БІЛЬШІВЦІsmt BIĽŠIVCI2254223616-----1---------1-
с. СЛОБІДКА БІЛЬШІВЦІВСЬКАs. SLOBIDKA BIĽŠIVCIVŚKA5775725-----------------
БЛЮДНИКІВСЬКА сільрадаBLJUDNYKIVŚKA siľrada153815306-----2-----------
с. БЛЮДНИКИs. BLJUDNYKY7167124-----------------
с. ГАННІВЦІs. HANNIVCI1611601-----------------
с. КУРИПІВs. KURYPIV169169------------------
с. ПУКАСІВЦІs. PUKASIVCI207206------1-----------
с. ТЕМИРІВЦІs. TEMYRIVCI2852831-----1-----------
БОВШІВСЬКА сільрадаBOVŠIVŚKA siľrada147314721-----------------
с. БОВШІВs. BOVŠIV147314721-----------------
БРИНСЬКА сільрадаBRYNŚKA siľrada7067011------4----------
с. БРИНЬs. BRYŃ7067011------4----------
ВІКТОРІВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada18811881------------------
с. ВІКТОРІВs. VIKTORIV18811881------------------
ВИСОЧАНКІВСЬКА сільрадаVYSOČANKIVŚKA siľrada4784762-----------------
с. ВИСОЧАНКАs. VYSOČANKA4784762-----------------
ДЕЛІЇВСЬКА сільрадаDELIJIVŚKA siľrada758758------------------
с. ДЕЛІЄВЕs. DELIJEVE473473------------------
с. БИШІВs. BYŠIV285285------------------
ДЕМЕШКІВСЬКА сільрадаDEMEŠKIVŚKA siľrada156915681-----------------
с. ДЕМЕШКІВЦІs. DEMEŠKIVCI266266------------------
с. НІМШИНs. NIMŠYN523523------------------
с. ПОПЛАВНИКИs. POPLAVNYKY273273------------------
с. ПРИДНІСТРОВ'Яs. PRYDNISTROV`JA5075061-----------------
ДЕМ'ЯНІВСЬКА сільрадаDEM`JANIVŚKA siľrada1699168016-----1---1-----1-
с. ДЕМ'ЯНІВs. DEM`JANIV1699168016-----1---1-----1-
ДИТЯТИНСЬКА сільрадаDYTJATYNŚKA siľrada100410013-----------------
с. ДИТЯТИНs. DYTJATYN5055032-----------------
с. НАБЕРЕЖНЕs. NABEREŽNE7171------------------
с. ХОХОНІВs. CHOCHONIV4284271-----------------
ДОРОГІВСЬКА сільрадаDOROHIVŚKA siľrada141714142-----1-----------
с. ДОРОГІВs. DOROHIV7317291-----1-----------
с. КОЛОДІЇВs. KOLODIJIV6866851-----------------
ДУБОВЕЦЬКА сільрадаDUBOVEĆKA siľrada205920553-----1-----------
с. ДУБІВЦІs. DUBIVCI205920553-----1-----------
ЖАЛИБОРІВСЬКА сільрадаŽALYBORIVŚKA siľrada631631------------------
с. ЖАЛИБОРИs. ŽALYBORY631631------------------
ЗАДНІСТРЯНСЬКА сільрадаZADNISTRJANŚKA siľrada1325131411-----------------
с. ЗАДНІСТРЯНСЬКЕs. ZADNISTRJANŚKE1325131411-----------------
ЗАЛУКВ'ЯНСЬКА сільрадаZALUKV`JANŚKA siľrada2562254811---1-1---1-------
с. ЗАЛУКВАs. ZALUKVA240323919---1-1---1-------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE1591572-----------------
КІНАШІВСЬКА сільрадаKINAŠIVŚKA siľrada112511194---------------2-
с. КІНАШІВs. KINAŠIV112511194---------------2-
КІНЧАКІВСЬКА сільрадаKINČAKIVŚKA siľrada8188162-----------------
с. КІНЧАКИs. KINČAKY516516------------------
с. КРЕМИДІВs. KREMYDIV1781762-----------------
с. ОЗЕРЦЕs. OZERCE5151------------------
с. САДКИs. SADKY7373------------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada182418222-----------------
с. КОМАРІВs. KOMARIV158015791-----------------
с. СОКІЛs. SOKIL2442431-----------------
КОРОСТОВИЧІВСЬКА сільрадаKOROSTOVYČIVŚKA siľrada911911------------------
с. КОРОСТОВИЧІs. KOROSTOVYČI502502------------------
с. КУРОПАТНИКИs. KUROPATNYKY409409------------------
КРИЛОСІВСЬКА сільрадаKRYLOSIVŚKA siľrada169716951-1---------------
с. КРИЛОСs. KRYLOS169716951-1---------------
ЛАНІВСЬКА сільрадаLANIVŚKA siľrada6456432-----------------
с. ЛАНИs. LANY6456432-----------------
КУКІЛЬНИЦЬКА сільрадаKUKIĽNYĆKA siľrada101410131-----------------
с. КУКІЛЬНИКИs. KUKIĽNYKY509509------------------
с. ЗАГІР'Я КУКІЛЬНИЦЬКЕs. ZAHIR`JA KUKIĽNYĆKE5055041-----------------
КУРІВСЬКА сільрадаKURIVŚKA siľrada2942922-----------------
с. КУРІВs. KURIV2942922-----------------
МАРИНОПІЛЬСЬКА сільрадаMARYNOPIĽŚKA siľrada151715094-1-------2-----1-
с. МАРИНОПІЛЬs. MARYNOPIĽ101510074-1-------2-----1-
с. ВОДНИКИs. VODNYKY502502------------------
МЕДУХІВСЬКА сільрадаMEDUCHIVŚKA siľrada4744694------1----------
с. МЕДУХАs. MEDUCHA4424374------1----------
с. ВОРОНИЦЯs. VORONYCJA3232------------------
МЕДИНСЬКА сільрадаMEDYNŚKA siľrada151115101-----------------
с. МЕДИНЯs. MEDYNJA151115101-----------------
НАРАЇВСЬКА сільрадаNARAJIVŚKA siľrada5645631-----------------
с. НАРАЇВКАs. NARAJIVKA5645631-----------------
НАСТАШИНСЬКА сільрадаNASTAŠYNŚKA siľrada114411431-----------------
с. НАСТАШИНЕs. NASTAŠYNE9169151-----------------
с. КУНИЧІs. KUNYČI228228------------------
НОВОСКОМОРОХІВСЬКА сільрадаNOVOSKOMOROCHIVŚKA siľrada111111101-----------------
с. НОВІ СКОМОРОХИs. NOVI SKOMOROCHY684684------------------
с. ПІДШУМЛЯНЦІs. PIDŠUMLJANCI181181------------------
с. СТАРІ СКОМОРОХИs. STARI SKOMOROCHY2462451-----------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada350350------------------
с. ПОДІЛЛЯs. PODILLJA350350------------------
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada926924-------1--------1-
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY447445-------1--------1-
с. СЛОБОДАs. SLOBODA479479------------------
МЕЖИГІРСЬКА сільрадаMEŽYHIRŚKA siľrada638638------------------
с. МЕЖИГІРЦІs. MEŽYHIRCI638638------------------
ПЕРЛІВЕЦЬКА сільрадаPERLIVEĆKA siľrada401401------------------
с. ПЕРЛІВЦІs. PERLIVCI106106------------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV183183------------------
с. СУБОТІВs. SUBOTIV112112------------------
САПОГІВСКА сільрадаSAPOHIVSKA siľrada4124092----1------------
с. САПОГІВs. SAPOHIV4124092----1------------
СТАРОМАРТИНІВСЬКА сільрадаSTAROMARTYNIVŚKA siľrada6836821-----------------
с. СТАРИЙ МАРТИНІВs. STARYJ MARTYNIV4674661-----------------
с. РІЗДВ'ЯНИs. RIZDV`JANY216216------------------
ТЕНЕТНИКІВСЬКА сільрадаTENETNYKIVŚKA siľrada9199076--5---1----------
с. ТЕНЕТНИКИs. TENETNYKY5044962--5---1----------
с. НОВИЙ МАРТИНІВs. NOVYJ MARTYNIV4154114-----------------
ТУМИРСЬКА сільрадаTUMYRŚKA siľrada781781------------------
с. ТУМИРs. TUMYR781781------------------
ТУСТАНСЬКА сільрадаTUSTANŚKA siľrada14121410----------------2-
с. ТУСТАНЬs. TUSTAŃ14121410----------------2-
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada5465405-1---------------
с. ЯБЛУНІВs. JABLUNIV5465405-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

HORODENKIVŚKYJ RAJON

60881

60632

195

-

13

-

2

-

11

5

-

-

7

-

-

-

-

-

16

-

м. ГОРОДЕНКАm. HORODENKA9508940887-2---1---5-----5-
смт ЧЕРНЕЛИЦЯsmt ČERNELYCJA188418776---1-------------
с. ХМЕЛЕВАs. CHMELEVA2992981-----------------
ВЕРБІВЦІВСЬКА сільрадаVERBIVCIVŚKA siľrada9569551-----------------
с. ВЕРБІВЦІs. VERBIVCI9569551-----------------
ВИНОГРАДСЬКА сільрадаVYNOHRADŚKA siľrada142514214-----------------
с. ВИНОГРАДs. VYNOHRAD109310894-----------------
с. ХВАЛИБОГАs. CHVALYBOHA332332------------------
ГЛУШКІВСЬКА сільрадаHLUŠKIVŚKA siľrada117111664-----1-----------
с. ГЛУШКІВs. HLUŠKIV117111664-----1-----------
ГОРОДНИЦЬКА сільрадаHORODNYĆKA siľrada140113945-----1---------1-
с. ГОРОДНИЦЯs. HORODNYCJA111511085-----1---------1-
с. ПЕРЕДІВАННЯs. PEREDIVANNJA286286------------------
ДАЛЕШІВСЬКА сільрадаDALEŠIVŚKA siľrada243624293-1----1--------2-
с. ДАЛЕШОВЕs. DALEŠOVE405404-------1----------
с. ДУБКАs. DUBKA8918882---------------1-
с. КОЛІНКИs. KOLINKY7267231-1-------------1-
с. РЕПУЖИНЦІs. REPUŽYNCI414414------------------
КОПАЧИНЕЦЬКА сільрадаKOPAČYNEĆKA siľrada110511005-----------------
с. КОПАЧИНЦІs. KOPAČYNCI110511005-----------------
КОРНІВСЬКА сільрадаKORNIVŚKA siľrada7647622-----------------
с. КОРНІВs. KORNIV7647622-----------------
КОТИКІВСЬКА сільрадаKOTYKIVŚKA siľrada229022766-----24--------2-
с. КОТИКІВКАs. KOTYKIVKA229022766-----24--------2-
КУНИСІВСЬКА сільрадаKUNYSIVŚKA siľrada9279241-2---------------
с. КУНИСІВЦІs. KUNYSIVCI9279241-2---------------
ЛУКІВСЬКА сільрадаLUKIVŚKA siľrada111611123-1---------------
с. ЛУКАs. LUKA8498453-1---------------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK111111------------------
с. УНІЖs. UNIŽ156156------------------
ЧОРТОВЕЦЬКА сільрадаČORTOVEĆKA siľrada303030246-----------------
с. ЧОРТОВЕЦЬs. ČORTOVEĆ303030246-----------------
МИХАЛЬЧІВСЬКА сільрадаMYCHAĽČIVŚKA siľrada910910------------------
с. МИХАЛЬЧЕs. MYCHAĽČE801801------------------
с. БІЛКАs. BILKA109109------------------
НЕЗВИСЬКА сільрадаNEZVYŚKA siľrada127012645-1---------------
с. НЕЗВИСЬКОs. NEZVYŚKO8007973-----------------
с. ВОРОНІВs. VORONIV4704672-1---------------
ВІКНЯНСЬКА сільрадаVIKNJANŚKA siľrada133913381-----------------
с. ВІКНОs. VIKNO133913381-----------------
ОЛІЄВО-КОРОЛІВСЬКА сільрадаOLIJEVO-KOROLIVŚKA siľrada17921791------1-----------
с. ОЛІЄВО-КОРОЛІВКАs. OLIJEVO-KOROLIVKA11611160------1-----------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA148148------------------
с. ОЛІЄВО-КОРНІВs. OLIJEVO-KORNIV483483------------------
ВІЛЬХІВЦІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVCIVŚKA siľrada6286262-----------------
с. ВІЛЬХІВЦІs. VIĽCHIVCI6286262-----------------
ОСТРІВЕЦЬКА сільрадаOSTRIVEĆKA siľrada11461145----------------1-
с. ОСТРІВЕЦЬs. OSTRIVEĆ649649------------------
с. РОГИНЯs. ROHYNJA497496----------------1-
ПОТОЧИЩЕНСЬКА сільрадаPOTOČYŠČENŚKA siľrada15121511----1-------------
с. ПОТОЧИЩЕs. POTOČYŠČE15121511----1-------------
РАКОВЕЦЬКА сільрадаRAKOVEĆKA siľrada155215511-----------------
с. РАКОВЕЦЬs. RAKOVEĆ8238221-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA729729------------------
РАШКІВСЬКА сільрадаRAŠKIVŚKA siľrada134413359-----------------
с. РАШКІВs. RAŠKIV10069997-----------------
с-ще ЯКУБІВКАs-šče JAKUBIVKA3383362-----------------
РОСОХАЦЬКА сільрадаROSOCHAĆKA siľrada176417594-1---------------
с. РОСОХАЧs. ROSOCHAČ118611832-1---------------
с. ПРИКМИЩЕs. PRYKMYŠČE5785762-----------------
СЕМАКІВСЬКА сільрадаSEMAKIVŚKA siľrada120712032-2---------------
с. СЕМАКІВЦІs. SEMAKIVCI120712032-2---------------
СЕРАФИНЕЦЬКА сільрадаSERAFYNEĆKA siľrada230222919-----2-----------
с. СЕРАФИНЦІs. SERAFYNCI230222919-----2-----------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada7687653-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA7687653-----------------
СОРОКІВСЬКА сільрадаSOROKIVŚKA siľrada102710213---------------3-
с. СОРОКИs. SOROKY102710213---------------3-
СТРІЛЬЧЕНСЬКА сільрадаSTRIĽČENŚKA siľrada182118136-----2-----------
с. СТРІЛЬЧЕs. STRIĽČE160816024-----2-----------
с. ПРОБАБИНs. PROBABYN2132112-----------------
ТОПОРІВСЬКА сільрадаTOPORIVŚKA siľrada20182018------------------
с. ТОПОРІВЦІs. TOPORIVCI20182018------------------
ТОРГОВИЦЬКА сільрадаTORHOVYĆKA siľrada212421165-1-------1-----1-
с. ТОРГОВИЦЯs. TORHOVYCJA212421165-1-------1-----1-
ТИШКІВСЬКА сільрадаTYŠKIVŚKA siľrada15821582------------------
с. ТИШКІВЦІs. TYŠKIVCI15821582------------------
ЧЕРНЯТИНСЬКА сільрадаČERNJATYNŚKA siľrada318531804-1---------------
с. ЧЕРНЯТИНs. ČERNJATYN318531804-1---------------
ЯСЕНЕВО-ПІЛЬНІВСЬКА сільрадаJASENEVO-PIĽNIVŚKA siľrada327832677-1---1---1-----1-
с. ЯСЕНІВ-ПІЛЬНИЙs. JASENIV-PIĽNYJ327832677-1---1---1-----1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

DOLYNŚKYJ RAJON

71059

70165

703

-

22

3

42

-

41

19

1

2

-

33

-

м. ДОЛИНАm. DOLYNA2069620119473-9123-271211-14-
смт ВИГОДАsmt VYHODA2278223439--1--2---1---1---
с. ПАЦИКІВs. PACYKIV8328284-----------------
БЕЛЕЇВСЬКА сільрадаBELEJIVŚKA siľrada8818801-----------------
с. БЕЛЕЇВs. BELEJIV8818801-----------------
ВЕЛИКОТУР'ЯНСЬКА сільрадаVELYKOTUR`JANŚKA siľrada2451243314-3-------------1-
с. ВЕЛИКА ТУР'Яs. VELYKA TUR`JA2451243314-3-------------1-
ВИТВИЦЬКА сільрадаVYTVYĆKA siľrada134513394-1---1-----------
с. ВИТВИЦЯs. VYTVYCJA125512522-----1-----------
с-ще ВИГОДІВКАs-šče VYHODIVKA90872-1---------------
ВИШКІВСЬКА сільрадаVYŠKIVŚKA siľrada6516483-----------------
с. ВИШКІВs. VYŠKIV6516483-----------------
ГОШІВСЬКА сільрадаHOŠIVŚKA siľrada188518792-----1------1--2-
с. ГОШІВs. HOŠIV188518792-----1------1--2-
ГЕРИНСЬКА сільрадаHERYNŚKA siľrada127812735-----------------
с. ГЕРИНЯs. HERYNJA127812735-----------------
КАЛЬНЯНСЬКА сільрадаKAĽNJANŚKA siľrada104310403-----------------
с. КАЛЬНАs. KAĽNA104310403-----------------
КНЯЖОЛУЦЬКА сільрадаKNJAŽOLUĆKA siľrada3041300310-----21-141-----10-
с. КНЯЖОЛУКАs. KNJAŽOLUKA3041300310-----21-141-----10-
КРОПИВНИЦЬКА сільрадаKROPYVNYĆKA siľrada185118409-1-------------1-
с. КРОПИВНИКs. KROPYVNYK185118409-1-------------1-
ЛОЛИНСЬКА сільрадаLOLYNŚKA siľrada198619815-----------------
с. ЛОЛИНs. LOLYN107510732-----------------
с. АНГЕЛІВКАs. ANHELIVKA315315------------------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA5965933-----------------
МАЛОТУР'ЯНСЬКА сільрадаMALOTUR`JANŚKA siľrada1682165819-3-------1-----1-
с. МАЛА ТУР'Яs. MALA TUR`JA1682165819-3-------1-----1-
НАДІЇВСЬКА сільрадаNADIJIVŚKA siľrada135413531-----------------
с. НАДІЇВs. NADIJIV135413531-----------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada1413140310-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA1413140310-----------------
НОВОШИНСЬКА сільрадаNOVOŠYNŚKA siľrada1707169211-2---1---------1-
с. НОВОШИНs. NOVOŠYN108310729-2---------------
с. ПШЕНИЧНИКИs. PŠENYČNYKY6246202-----1---------1-
НОВИЧКІВСЬКА сільрадаNOVYČKIVŚKA siľrada171717076---1-2---1-------
с. НОВИЧКАs. NOVYČKA171717076---1-2---1-------
ОБОЛОНСЬКА сільрадаOBOLONŚKA siľrada254425366-----1---1-------
с. ОБОЛОННЯs. OBOLONNJA254425366-----1---1-------
ПІДЛІСКІВСЬКА сільрадаPIDLISKIVŚKA siľrada514513------1-----------
с. ПІДЛІСКИs. PIDLISKY514513------1-----------
РАКІВСЬКА сільрадаRAKIVŚKA siľrada130012972-----1-----------
с. РАКІВs. RAKIV130012972-----1-----------
РАХИНЯНСЬКА сільрадаRACHYNJANŚKA siľrada114411374----11---------1-
с. РАХИНЯs. RACHYNJA114411374----11---------1-
РОЗТОЧКІВСЬКА сільрадаROZTOČKIVŚKA siľrada677677------------------
с. РОЗТОЧКИs. ROZTOČKY677677------------------
СЕНЕЧІВСЬКА сільрадаSENEČIVŚKA siľrada103110301-----------------
с. СЕНЕЧІВs. SENEČIV103110301-----------------
СЛОБІДСЬКО-БОЛЕХІВСЬКА сільрадаSLOBIDŚKO-BOLECHIVŚKA siľrada147614742-----------------
с. СЛОБОДА БОЛЕХІВСЬКАs. SLOBODA BOLECHIVŚKA8908882-----------------
с. ЛИПАs. LYPA306306------------------
с. ЛУЖКИs. LUŽKY280280------------------
СОЛУКІВСЬКА сільрадаSOLUKIVŚKA siľrada2491248010---------------1-
с. СОЛУКІВs. SOLUKIV107910727-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA3083062-----------------
с. ЯКУБІВs. JAKUBIV110411021---------------1-
СТАНКОВЕЦЬКА сільрадаSTANKOVEĆKA siľrada164416386-----------------
с. СТАНКІВЦІs. STANKIVCI6156132-----------------
с. ЦЕРКОВНАs. CERKOVNA102910254-----------------
СТАРОМІЗУНСЬКА сільрадаSTAROMIZUNŚKA siľrada3211317724-11--4---2---2---
с. СТАРИЙ МІЗУНЬs. STARYJ MIZUŃ2879285122-11------2---2---
с. НОВИЙ МІЗУНЬs. NOVYJ MIZUŃ3323262-----4-----------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada199319788-13111-----------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ131913057-13111-----------
с. СЛОБОДА ДОЛИНСЬКАs. SLOBODA DOLYNŚKA6746731-----------------
ТЯПЧАНСЬКА сільрадаTJAPČANŚKA siľrada147114682-----1-----------
с. ТЯПЧЕs. TJAPČE147114682-----1-----------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada2431241414-11------------1-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE211221018-11------------1-
с. МИСЛІВКАs. MYSLIVKA3193136-----------------
ЯВОРІВСЬКА сільрадаJAVORIVŚKA siľrada104110365-----------------
с. ЯВОРІВs. JAVORIV104110365-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН

KALUŚKYJ RAJON

62883

62666

186

-

5

-

1

1

11

1

-

-

1

-

-

-

-

-

11

-

смт ВОЙНИЛІВsmt VOJNYLIV2703269111---------------1-
с. ДОВПОТІВs. DOVPOTIV8007973-----------------
с. ДУБОВИЦЯs. DUBOVYCJA4514492-----------------
с. СЕРЕДНЯs. SEREDNJA442442------------------
БОДНАРІВСЬКА сільрадаBODNARIVŚKA siľrada2431241711-1---2-----------
с. БОДНАРІВs. BODNARIV2431241711-1---2-----------
ВЕРХНЯНСЬКА сільрадаVERCHNJANŚKA siľrada271327057-----1-----------
с. ВЕРХНЯs. VERCHNJA260525987-----------------
с. ІВАНКОВАs. IVANKOVA108107------1-----------
ВІСТІВСЬКА сільрадаVISTIVŚKA siľrada146514587-----------------
с. ВІСТОВАs. VISTOVA122012146-----------------
с. БАБИН-ЗАРІЧНИЙs. BABYN-ZARIČNYJ2452441-----------------
ГОЛИНСЬКА сільрадаHOLYNŚKA siľrada510951024---------------3-
с. ГОЛИНЬs. HOLYŃ510951024---------------3-
ДОВГОВОЙНИЛІВСЬКА сільрадаDOVHOVOJNYLIVŚKA siľrada140514005-----------------
с. ДОВГИЙ ВОЙНИЛІВs. DOVHYJ VOJNYLIV140514005-----------------
ЗАВАДКІВСЬКА сільрадаZAVADKIVŚKA siľrada2208219413---------------1-
с. ЗАВАДКАs. ZAVADKA148814825---------------1-
с. БОЛОХІВs. BOLOCHIV2442422-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA4764706-----------------
ЗАВІЙСЬКА сільрадаZAVIJŚKA siľrada310831033-2---------------
с. ЗАВІЙs. ZAVIJ208920852-2---------------
с. ГРАБІВКАs. HRABIVKA101910181-----------------
ЗБОРЯНСЬКА сільрадаZBORJANŚKA siľrada178517813----1------------
с. ЗБОРАs. ZBORA14851485------------------
с. КУЛИНКАs. KULYNKA3002963----1------------
КАДОБНЯНСЬКА сільрадаKADOBNJANŚKA siľrada132713233---------------1-
с. КАДОБНАs. KADOBNA132713233---------------1-
КОПАНКІВСЬКА сільрадаKOPANKIVŚKA siľrada205220418---------------3-
с. КОПАНКИs. KOPANKY205220418---------------3-
КРОПИВНИЦЬКА сільрадаKROPYVNYĆKA siľrada223922363-----------------
с. КРОПИВНИКs. KROPYVNYK223922363-----------------
ЛУКІВСЬКА сільрадаLUKIVŚKA siľrada112811243-----1-----------
с. ЛУКАs. LUKA4974952-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA1781761-----1-----------
с. ЦВІТОВАs. CVITOVA453453------------------
МОСТИЩЕНСЬКА сільрадаMOSTYŠČENŚKA siľrada102610212-----21----------
с. МОСТИЩЕs. MOSTYŠČE102610212-----21----------
НЕГІВСЬКА сільрадаNEHIVŚKA siľrada186618613-----2-----------
с. НЕГІВЦІs. NEHIVCI128612822-----2-----------
с. ГУМЕНІВs. HUMENIV5805791-----------------
НОВИЦЬКА сільрадаNOVYĆKA siľrada3909388919-1---------------
с. НОВИЦЯs. NOVYCJA3733371517-1---------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ЯРs. ZELENYJ JAR1761742-----------------
ПЕРЕВОЗЕЦЬКА сільрадаPEREVOZEĆKA siľrada235023471-1-------------1-
с. ПЕРЕВОЗЕЦЬs. PEREVOZEĆ10411040--1---------------
с. КУДЛАТІВКАs. KUDLATIVKA4534521-----------------
с. ПАВЛИКІВКАs. PAVLYKIVKA243242----------------1-
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA613613------------------
ПІЙЛІВСЬКА сільрадаPIJLIVŚKA siľrada302230128---1-1-----------
с. ПІЙЛОs. PIJLO215021427-----1-----------
с. ДОВГЕ-КАЛУСЬКЕs. DOVHE-KALUŚKE8728701---1-------------
ПІДМИХАЙЛІВСЬКА сільрадаPIDMYCHAJLIVŚKA siľrada5349533414---------1-------
с. ПІДМИХАЙЛЯs. PIDMYCHAJLJA2845283212---------1-------
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA101110101-----------------
с. ДОБРОВЛЯНИs. DOBROVLJANY149314921-----------------
РІП'ЯНСЬКА сільрадаRIP`JANŚKA siľrada1823181310-----------------
с. РІП'ЯНКАs. RIP`JANKA702702------------------
с. МИСЛІВs. MYSLIV7667588-----------------
с. ЯВОРІВКАs. JAVORIVKA3553532-----------------
СІВКО-ВОЙНИЛІВСЬКА сільрадаSIVKO-VOJNYLIVŚKA siľrada1168115512---------------1-
с. СІВКА-ВОЙНИЛІВСЬКАs. SIVKA-VOJNYLIVŚKA5875789-----------------
с. ДОВЖКАs. DOVŽKA2372343-----------------
с. МОШКІВЦІs. MOŠKIVCI344343----------------1-
СЕРЕДНЬОУГРИНІВСЬКА сільрадаSEREDNJOUHRYNIVŚKA siľrada1888187810-----------------
с. СЕРЕДНІЙ УГРИНІВs. SEREDNIJ UHRYNIV8788699-----------------
с. СТАРИЙ УГРИНІВs. STARYJ UHRYNIV101010091-----------------
СТАНЬКІВСЬКА сільрадаSTAŃKIVŚKA siľrada136913663-----------------
с. СТАНЬКОВАs. STAŃKOVA126612633-----------------
с. ВИЛКИs. VYLKY103103------------------
СІВКО-КАЛУСЬКА сільрадаSIVKO-KALUŚKA siľrada164616433-----------------
с. СІВКА-КАЛУСЬКАs. SIVKA-KALUŚKA164616433-----------------
СТУДІНСЬКА сільрадаSTUDINŚKA siľrada219221874-----1-----------
с. СТУДІНКАs. STUDINKA166016563-----1-----------
с. СЕРЕДНІЙ БАБИНs. SEREDNIJ BABYN5325311-----------------
ТОМАШІВСЬКА сільрадаTOMAŠIVŚKA siľrada211421058-----1-----------
с. ТОМАШІВЦІs. TOMAŠIVCI134213338-----1-----------
с. ПЕРЕКОСИs. PEREKOSY772772------------------
ТУЖИЛІВСЬКА сільрадаTUŽYLIVŚKA siľrada179517923-----------------
с. ТУЖИЛІВs. TUŽYLIV179517923-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН

KOLOMYJŚKYJ RAJON

105940

105456

380

-

27

8

4

3

25

3

-

1

13

-

2

-

-

-

18

-

смт ГВІЗДЕЦЬsmt HVIZDEĆ1887185822-211-----2-----1-
с. БЕРЕМ'ЯНИs. BEREM`JANY1191181-----------------
смт ОТИНІЯsmt OTYNIJA5327525656-34-12--1------4-
с. ГЛИБОКАs. HLYBOKA256256------------------
с. ГРАБИЧs. HRABYČ5895872-----------------
смт ПЕЧЕНІЖИНsmt PEČENIŽYN5350532322-2---1---1-----1-
ВЕЛИКОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаVELYKOKAM`JANŚKA siľrada276427539-1---1-----------
с. ВЕЛИКА КАМ'ЯНКАs. VELYKA KAM`JANKA230122947-----------------
с. ФАТОВЕЦЬs. FATOVEĆ4634592-1---1-----------
ВЕЛИКОКЛЮЧІВСЬКА сільрадаVELYKOKLJUČIVŚKA siľrada3417340410-1---2-----------
с. ВЕЛИКИЙ КЛЮЧІВs. VELYKYJ KLJUČIV3417340410-1---2-----------
ВЕРХНЬОВЕРБІЗЬКА сільрадаVERCHNJOVERBIŹKA siľrada151015064-----------------
с. ВЕРХНІЙ ВЕРБІЖs. VERCHNIJ VERBIŽ151015064-----------------
ВИНОГРАДСЬКА сільрадаVYNOHRADŚKA siľrada167916736-----------------
с. ВИНОГРАДs. VYNOHRAD131813153-----------------
с. НИЖНЯ ВЕЛЕСНИЦЯs. NYŽNJA VELESNYCJA3613583-----------------
ВОРОНІВСЬКА сільрадаVORONIVŚKA siľrada186018563-----1-----------
с. ВОРОНАs. VORONA186018563-----1-----------
ВОСКРЕСИНЦІВСЬКА сільрадаVOSKRESYNCIVŚKA siľrada214721433---------------1-
с. ВОСКРЕСИНЦІs. VOSKRESYNCI214721433---------------1-
ГОДО-ДОБРОВІДСЬКА сільрадаHODO-DOBROVIDŚKA siľrada9679624-----1-----------
с. ГОДИ-ДОБРОВІДКАs. HODY-DOBROVIDKA9679624-----1-----------
ГОЛОСКІВСЬКА сільрадаHOLOSKIVŚKA siľrada137313712-----------------
с. ГОЛОСКІВs. HOLOSKIV137313712-----------------
ДЕБЕСЛАВЦІВСЬКА сільрадаDEBESLAVCIVŚKA siľrada1927191511-----1-----------
с. ДЕБЕСЛАВЦІs. DEBESLAVCI8468432-----1-----------
с. ГАННІВs. HANNIV302302------------------
с. ЗАЛУЧЧЯs. ZALUČČJA6926848-----------------
с-ще ЛИПНИКИs-šče LYPNYKY87861-----------------
ДЖУРКІВСЬКА сільрадаDŽURKIVŚKA siľrada1545152811-3---1---1-----1-
с. ДЖУРКІВs. DŽURKIV1325131110-2---1---------1-
с. ПИЩАЧЕs. PYŠČAČE2202171-1-------1-------
ЖУКОТИНСЬКА сільрадаŽUKOTYNŚKA siľrada162016191-----------------
с. ЖУКОТИНs. ŽUKOTYN10641064------------------
с. БОГОРОДИЧИНs. BOHORODYČYN4504491-----------------
с. МИХАЛКІВs. MYCHALKIV106106------------------
ЗАГАЙПІЛЬСЬКА сільрадаZAHAJPIĽŚKA siľrada131813117-----------------
с. ЗАГАЙПІЛЬs. ZAHAJPIĽ8158087-----------------
с. КОБИЛЕЦЬs. KOBYLEĆ118118------------------
с. НАЗІРНАs. NAZIRNA385385------------------
ІВАНІВЕЦЬКА сільрадаIVANIVEĆKA siľrada133413276-1---------------
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI133413276-1---------------
КОВАЛІВСЬКА сільрадаKOVALIVŚKA siľrada115511457-----3-----------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA115511457-----3-----------
КОРОЛІВСЬКА сільрадаKOROLIVŚKA siľrada1026101212-----1---------1-
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA1026101212-----1---------1-
КОРНИЦЬКА сільрадаKORNYĆKA siľrada2294226923---1-----------1-
с. КОРНИЧs. KORNYČ2036201222---1-----------1-
с. ГРУШІВs. HRUŠIV2582571-----------------
КОРШІВСЬКА сільрадаKORŠIVŚKA siľrada440043927-----1-----------
с. КОРШІВs. KORŠIV236523605-----------------
с. КАЗАНІВs. KAZANIV107610732-----1-----------
с. ЛІСКИs. LISKY959959------------------
ЛІСНОСЛОБІДСЬКА сільрадаLISNOSLOBIDŚKA siľrada165116456-----------------
с. ЛІСНА СЛОБІДКАs. LISNA SLOBIDKA165116456-----------------
ЛІСНОХЛІБИЧИНСЬКА сільрадаLISNOCHLIBYČYNŚKA siľrada281528074-----2---------2-
с. ЛІСНИЙ ХЛІБИЧИНs. LISNYJ CHLIBYČYN236823643-----1-----------
с. СКОПІВКАs. SKOPIVKA4474431-----1---------2-
МАЛОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаMALOKAM`JANŚKA siľrada6005972--1--------------
с. МАЛА КАМ'ЯНКАs. MALA KAM`JANKA6005972--1--------------
МАЛОКЛЮЧІВСЬКА сільрадаMALOKLJUČIVŚKA siľrada131313112-----------------
с. МАЛИЙ КЛЮЧІВs. MALYJ KLJUČIV131313112-----------------
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada10891087------------2-----
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA10891087------------2-----
МАТЕЄВЕЦЬКА сільрадаMATEJEVEĆKA siľrada174217347-1---------------
с. МАТЕЇВЦІs. MATEJIVCI107710716-----------------
с. ПЕРЕРИВs. PERERYV6656631-1---------------
МОЛОДЯТИНСЬКА сільрадаMOLODJATYNŚKA siľrada183418274-11--1-----------
с. МОЛОДЯТИНs. MOLODJATYN183418274-11--1-----------
МИШИНСЬКА сільрадаMYŠYNŚKA siľrada284628414-1---------------
с. МИШИНs. MYŠYN284628414-1---------------
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА сільрадаNYŽNJOVERBIŹKA siľrada275127454-2---------------
с. НИЖНІЙ ВЕРБІЖs. NYŽNIJ VERBIŽ275127454-2---------------
КНЯЖДВІРСЬКА сільрадаKNJAŽDVIRŚKA siľrada2907289116-----------------
с. КНЯЖДВІРs. KNJAŽDVIR187518678-----------------
с. КИЙДАНЦІs. KYJDANCI103210248-----------------
РУНГУРСЬКА сільрадаRUNHURŚKA siľrada249224893-----------------
с. РУНГУРИs. RUNHURY249224893-----------------
ОСТАПКІВЦІВСЬКА сільрадаOSTAPKIVCIVŚKA siľrada108710815----1------------
с. ОСТАПКІВЦІs. OSTAPKIVCI7487425----1------------
с. ЧЕХОВАs. ČECHOVA339339------------------
ПИЛИПІВСЬКА сільрадаPYLYPIVŚKA siľrada161316093-1---------------
с. ПИЛИПИs. PYLYPY6236202-1---------------
с. КРОПИВИЩЕs. KROPYVYŠČE4794781-----------------
с. ТРОСТЯНКАs. TROSTJANKA511511------------------
ПІДГАЙЧИКІВСЬКА сільрадаPIDHAJČYKIVŚKA siľrada2657264610---------1-------
с. ПІДГАЙЧИКИs. PIDHAJČYKY2657264610---------1-------
П'ЯДИЦЬКА сільрадаP`JADYĆKA siľrada3567354114-2---12--7-------
с. П'ЯДИКИs. P`JADYKY3567354114-2---12--7-------
РАКІВЧИЦЬКА сільрадаRAKIVČYĆKA siľrada106710634-----------------
с. РАКІВЧИКs. RAKIVČYK106710634-----------------
СІДЛИЩЕНСЬКА сільрадаSIDLYŠČENŚKA siľrada9319283-----------------
с. СІДЛИЩЕs. SIDLYŠČE3333312-----------------
с. СТАНІСЛАВІВКАs. STANISLAVIVKA9999------------------
с. ХОРОСНАs. CHOROSNA146146------------------
с. МОЛОДИЛІВs. MOLODYLIV3533521-----------------
СЕМАКІВСЬКА сільрадаSEMAKIVŚKA siľrada200219982---1-----1-------
с. СЕМАКІВЦІs. SEMAKIVCI9929911-----------------
с. ЗАМУЛИНЦІs. ZAMULYNCI9789751---1-----1-------
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY3232------------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada10221021-------1----------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA10221021-------1----------
СТАРОГВІЗДЕЦЬКА сільрадаSTAROHVIZDEĆKA siľrada226222571----11---------2-
с. СТАРИЙ ГВІЗДЕЦЬs. STARYJ HVIZDEĆ117811741----11---------1-
с. МАЛИЙ ГВІЗДЕЦЬs. MALYJ HVIZDEĆ10841083----------------1-
СТРУПКІВСЬКА сільрадаSTRUPKIVŚKA siľrada189518922-----1-----------
с. СТРУПКІВs. STRUPKIV132513241-----------------
с. БАБ'ЯНКАs. BAB`JANKA5175151-----1-----------
с. БОДНАРІВs. BODNARIV5353------------------
СОПІВСЬКА сільрадаSOPIVŚKA siľrada2552254110-1---------------
с. СОПІВs. SOPIV2552254110-1---------------
СПАСЬКА сільрадаSPAŚKA siľrada309330882-1---1---------1-
с. СПАСs. SPAS309330882-1---1---------1-
ТОВМАЧИЦЬКА сільрадаTOVMAČYĆKA siľrada174617387---1-------------
с. ТОВМАЧИКs. TOVMAČYK174617387---1-------------
ТОРГОВИЦЬКА сільрадаTORHOVYĆKA siľrada244524413---------------1-
с. ТОРГОВИЦЯs. TORHOVYCJA165816553-----------------
с. ЗАКРІВЦІs. ZAKRIVCI787786----------------1-
ТУРКІВСЬКА сільрадаTURKIVŚKA siľrada267826715-1-------------1-
с. ТУРКАs. TURKA249224883-1---------------
с-ще СТУДЛІВs-šče STUDLIV44------------------
с. ЯСІНКИs. JASINKY1821792---------------1-
УГОРНИЦЬКА сільрадаUHORNYĆKA siľrada266026553-2---------------
с. УГОРНИКИs. UHORNYKY266026553-2---------------
ЦЕНЯВСЬКА сільрадаCENJAVŚKA siľrada165516496-----------------
с. ЦЕНЯВАs. CENJAVA165516496-----------------
ЧЕРЕМХІВСЬКА сільрадаČEREMCHIVŚKA siľrada156815616-1---------------
с. ЧЕРЕМХІВs. ČEREMCHIV156815616-1---------------
ШЕПАРІВЦІВСЬКА сільрадаŠEPARIVCIVŚKA siľrada1536151813--1--3---------1-
с. ШЕПАРІВЦІs. ŠEPARIVCI1536151813--1--3---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

KOSIVŚKYJ RAJON

90167

89690

371

-

15

3

2

1

29

10

1

-

14

-

3

1

-

-

27

-

м. КОСІВm. KOSIV82788132119-2-2-5---10--1--7-
смт КУТИsmt KUTY4272421148-2---421-------4-
смт ЯБЛУНІВsmt JABLUNIV1787177016-----1-----------
АКРЕШОРСЬКА сільрадаAKREŠORŚKA siľrada8388371-----------------
с. АКРЕШОРИs. AKREŠORY8388371-----------------
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada855855------------------
с. БАБИНs. BABYN855855------------------
БАНЕ-БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBANE-BEREZIVŚKA siľrada12601260------------------
с. БАНЯ-БЕРЕЗІВs. BANJA-BEREZIV12601260------------------
БРУСТУРІВСЬКА сільрадаBRUSTURIVŚKA siľrada14081406--1---1-----------
с. БРУСТУРІВs. BRUSTURIV14081406--1---1-----------
ВЕЛИКОРОЖИНСЬКА сільрадаVELYKOROŽYNŚKA siľrada157115701-----------------
с. ВЕЛИКИЙ РОЖИНs. VELYKYJ ROŽYN157115701-----------------
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada5101507221----1------1---6-
с. ВЕРБОВЕЦЬs. VERBOVEĆ3395337516----1------1---2-
с. СТАРИЙ КОСІВs. STARYJ KOSIV170616975---------------4-
ВИЖНЬОБЕРЕЗІВСЬКА сільрадаVYŽNJOBEREZIVŚKA siľrada162616222---------------2-
с. ВИЖНІЙ БЕРЕЗІВs. VYŽNIJ BEREZIV162616222---------------2-
ГОРОДЯНСЬКА сільрадаHORODJANŚKA siľrada511508--1---2-----------
с. ГОРОДs. HOROD511508--1---2-----------
КОБАКІВСЬКА сільрадаKOBAKIVŚKA siľrada2734270519-----28----------
с. КОБАКИs. KOBAKY2734270519-----28----------
КОСМАЦЬКА сільрадаKOSMAĆKA siľrada605460513-----------------
с. КОСМАЧs. KOSMAČ605460513-----------------
ЛЮЧАНСЬКА сільрадаLJUČANŚKA siľrada128712816-----------------
с. ЛЮЧАs. LJUČA128712816-----------------
НИЖНЬОБЕРЕЗІВСЬКА сільрадаNYŽNJOBEREZIVŚKA siľrada123112283-----------------
с. НИЖНІЙ БЕРЕЗІВs. NYŽNIJ BEREZIV123112283-----------------
МИКИТИНЕЦЬКА сільрадаMYKYTYNEĆKA siľrada8298254-----------------
с. МИКИТИНЦІs. MYKYTYNCI8298254-----------------
ПІСТИНСЬКА сільрадаPISTYNŚKA siľrada392139126-2---1-----------
с. ПІСТИНЬs. PISTYŃ392139126-2---1-----------
МАЛОРОЖИНСЬКА сільрадаMALOROŽYNŚKA siľrada9509462-----1---------1-
с. МАЛИЙ РОЖИНs. MALYJ ROŽYN9509462-----1---------1-
ПРОКУРАВСЬКА сільрадаPROKURAVŚKA siľrada119611941-1---------------
с. ПРОКУРАВАs. PROKURAVA119611941-1---------------
ЛЮЧКІВСЬКА сільрадаLJUČKIVŚKA siľrada5485471-----------------
с. ЛЮЧКИs. LJUČKY5485471-----------------
РІЧКІВСЬКА сільрадаRIČKIVŚKA siľrada20752075------------------
с. РІЧКАs. RIČKA20752075------------------
РИБНЕНСЬКА сільрадаRYBNENŚKA siľrada121912154-----------------
с. РИБНЕs. RYBNE121912154-----------------
РОЖНІВСЬКА сільрадаROŽNIVŚKA siľrada5563553722-1---2---------1-
с. РОЖНІВs. ROŽNIV5563553722-1---2---------1-
РОЗТОКІВСЬКА сільрадаROZTOKIVŚKA siľrada202020182-----------------
с. РОЗТОКИs. ROZTOKY202020182-----------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada8118025-----3-----1-----
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA8118025-----3-----1-----
СМОДНЯНСЬКА сільрадаSMODNJANŚKA siľrada185218455-----1---1-------
с. СМОДНАs. SMODNA185218455-----1---1-------
СНІДАВСЬКА сільрадаSNIDAVŚKA siľrada929929------------------
с. СНІДАВКАs. SNIDAVKA929929------------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada219321884-1---------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA219321884-1---------------
СЕРЕДНЬОБЕРЕЗІВСЬКА сільрадаSEREDNJOBEREZIVŚKA siľrada145714525-----------------
с. СЕРЕДНІЙ БЕРЕЗІВs. SEREDNIJ BEREZIV145714525-----------------
СТАРОКУТСЬКА сільрадаSTAROKUTŚKA siľrada5288526119-----3---2-1---2-
с. СТАРІ КУТИs. STARI KUTY5288526119-----3---2-1---2-
СТОПЧАТІВСЬКА сільрадаSTOPČATIVŚKA siľrada283128246-----1-----------
с. СТОПЧАТІВs. STOPČATIV283128246-----1-----------
ТЕКУЧЕНСЬКА сільрадаTEKUČENŚKA siľrada138413802-----1---------1-
с. ТЕКУЧЕs. TEKUČE138413802-----1---------1-
ТРАЦЬКА сільрадаTRAĆKA siľrada163816317-----------------
с. ТРАЧs. TRAČ3533512-----------------
с. ЦУЦУЛИНs. CUCULYN445445------------------
с. ГУЦУЛІВКАs. HUCULIVKA2102091-----------------
с. КОРОСТИs. KOROSTY3293272-----------------
с. КРИВОБРОДИs. KRYVOBRODY3012992-----------------
ТЮДІВСЬКА сільрадаTJUDIVŚKA siľrada203120262--3--------------
с. ТЮДІВs. TJUDIV203120262--3--------------
УТОРОПІВСЬКА сільрадаUTOROPIVŚKA siľrada221822096-1-------------2-
с. УТОРОПИs. UTOROPY221822096-1-------------2-
ХИМЧИНСЬКА сільрадаCHYMČYNŚKA siľrada324532385-2---------------
с. ХИМЧИНs. CHYMČYN324532385-2---------------
ЧЕРГАНІВСЬКА сільрадаČERHANIVŚKA siľrada9949839-----1---1-------
с. ЧЕРГАНІВКАs. ČERHANIVKA9949839-----1---1-------
ШЕПІТСЬКА сільрадаŠEPITŚKA siľrada17521752------------------
с. ШЕПІТs. ŠEPIT17521752------------------
ШЕШОРІВСЬКА сільрадаŠEŠORIVŚKA siľrada1984196814-1-------------1-
с. ШЕШОРИs. ŠEŠORY1984196814-1-------------1-
ЯВОРІВСЬКА сільрадаJAVORIVŚKA siľrada242624251-----------------
с. ЯВОРІВs. JAVORIV242624251-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

NADVIRNJANŚKYJ RAJON

113508

112118

953

-

30

3

40

2

-

1

13

-

1

-

-

19

319

м. НАДВІРНАm. NADVIRNA2062019593653-91191-18-1--8319
смт БИТКІВsmt BYTKIV4273424623-1---2---1-------
смт ДЕЛЯТИНsmt DELJATYN82838163104-6---5---3-----2-
смт ЛАНЧИНsmt LANČYN8027798638-1--11-----------
БІЛООСЛАВСЬКА сільрадаBILOOSLAVŚKA siľrada452545175-3---------------
с. БІЛІ ОСЛАВИs. BILI OSLAVY452545175-3---------------
БИСТРИЦЬКА сільрадаBYSTRYĆKA siľrada123612297-----------------
с. БИСТРИЦЯs. BYSTRYCJA106810617-----------------
с-ще ЗГАРИs-šče ZHARY2929------------------
с. КЛИМПУШІs. KLYMPUŠI121121------------------
с-ще ПРИЧІЛs-šče PRYČIL1818------------------
ВЕРХНЬОМАЙДАНСЬКА сільрадаVERCHNJOMAJDANŚKA siľrada150414975---------------2-
с. ВЕРХНІЙ МАЙДАНs. VERCHNIJ MAJDAN150414975---------------2-
ВОЛОСІВСЬКА сільрадаVOLOSIVŚKA siľrada160115937---------------1-
с. ВОЛОСІВs. VOLOSIV160115937---------------1-
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada276727624-1---------------
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA276727624-1---------------
ГВІЗДСЬКА сільрадаHVIZDŚKA siľrada36913691------------------
с. ГВІЗДs. HVIZD34413441------------------
с. МЛИНИs. MLYNY250250------------------
ДОБРОТІВСЬКА сільрадаDOBROTIVŚKA siľrada196819588--1--1-----------
с. ДОБРОТІВs. DOBROTIV196819588--1--1-----------
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada3997397915-----2---------1-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA3997397915-----2---------1-
ЗЕЛЕНСЬКА сільрадаZELENŚKA siľrada426542604-----1-----------
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA232823244-----------------
с. МАКСИМЕЦЬs. MAKSYMEĆ878877------1-----------
с. ЧЕРНИКs. ČERNYK10591059------------------
КАМІНСЬКА сільрадаKAMINŚKA siľrada110711033-1---------------
с. КАМІННЕs. KAMINNE110711033-1---------------
КРАСНЯНСЬКА сільрадаKRASNJANŚKA siľrada322632185-2---1-----------
с. КРАСНАs. KRASNA322632185-2---1-----------
ЛІСНОТАРНОВИЦЬКА сільрадаLISNOTARNOVYĆKA siľrada167516741-----------------
с. ЛІСНА ТАРНОВИЦЯs. LISNA TARNOVYCJA167516741-----------------
ЛОЇВСЬКА сільрадаLOJIVŚKA siľrada154715423-----1---------1-
с. ЛОЄВАs. LOJEVA154715423-----1---------1-
МОЛОДКІВСЬКА сільрадаMOLODKIVŚKA siľrada262926218-----------------
с. МОЛОДКІВs. MOLODKIV262926218-----------------
НАЗАВИЗІВСЬКА сільрадаNAZAVYZIVŚKA siľrada238623787-1---------------
с. НАЗАВИЗІВs. NAZAVYZIV189518886-1---------------
с. МИРНЕs. MYRNE4914901-----------------
ПАРИЩЕНСЬКА сільрадаPARYŠČENŚKA siľrada207920762---------------1-
с. ПАРИЩЕs. PARYŠČE174817452---------------1-
с. ЛІСНА ВЕЛЕСНИЦЯs. LISNA VELESNYCJA331331------------------
ПАСІЧНЯНСЬКА сільрадаPASIČNJANŚKA siľrada602660178------1----------
с. ПАСІЧНАs. PASIČNA471747116-----------------
с. БУКОВЕs. BUKOVE5445431-----------------
с. ПОСТОЯТАs. POSTOJATA7107081------1----------
с. СОКОЛОВИЦЯs. SOKOLOVYCJA5555------------------
ПЕРЕРІСЛЯНСЬКА сільрадаPERERISLJANŚKA siľrada243024226-1---1-----------
с. ПЕРЕРІСЛЬs. PERERISĽ243024226-1---1-----------
ПНІВСЬКА сільрадаPNIVŚKA siľrada6420640512-1---2-----------
с. ПНІВs. PNIV4620460811-----1-----------
с. БІЛОЗОРИНАs. BILOZORYNA8288271-----------------
с. МОЗОЛІВКАs. MOZOLIVKA972970--1---1-----------
САДЖАВСЬКА сільрадаSADŽAVŚKA siľrada349134826-2-------------1-
с. САДЖАВКАs. SADŽAVKA343834296-2-------------1-
с. КУБАЇВКАs. KUBAJIVKA5353------------------
СЕРЕДНЬОМАЙДАНСЬКА сільрадаSEREDNJOMAJDANŚKA siľrada131613103----12-----------
с. СЕРЕДНІЙ МАЙДАНs. SEREDNIJ MAJDAN874874------------------
с. ВИШНІВЦІs. VYŠNIVCI2582523----12-----------
с. ГЛИНКИs. HLYNKY184184------------------
СТРИМБІВСЬКА сільрадаSTRYMBIVŚKA siľrada208220764-----2-----------
с. СТРИМБАs. STRYMBA208220764-----2-----------
ТИСМЕНИЧАНСЬКА сільрадаTYSMENYČANŚKA siľrada307130645---------1-----1-
с. ТИСМЕНИЧАНИs. TYSMENYČANY307130645---------1-----1-
ФІТЬКІВСЬКА сільрадаFIŤKIVŚKA siľrada155115492-----------------
с. ФІТЬКІВs. FIŤKIV155115492-----------------
ЦУЦИЛІВСЬКА сільрадаCUCYLIVŚKA siľrada10029982--1------------1-
с. ЦУЦИЛІВs. CUCYLIV10029982--1------------1-
ЧОРНООСЛАВСЬКА сільрадаČORNOOSLAVŚKA siľrada201220101-1---------------
с. ЧОРНІ ОСЛАВИs. ČORNI OSLAVY201220101-1---------------
ЧОРНОПОТОКІВСЬКА сільрадаČORNOPOTOKIVŚKA siľrada270126992-----------------
с. ЧОРНИЙ ПОТІКs. ČORNYJ POTIK270126992-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН

ROHATYNŚKYJ RAJON

51125

50960

128

-

8

3

1

1

8

1

-

-

2

-

1

-

-

-

12

-

м. РОГАТИНm. ROHATYN8461840445-23--21--------4-
смт БУКАЧІВЦІsmt BUKAČIVCI150415003-----1-----------
с. БУКАЧІВСЬКА СЛОБОДАs. BUKAČIVŚKA SLOBODA249249------------------
с. ВИТАНЬs. VYTAŃ3131------------------
с. ПОСВІРЖs. POSVIRŽ223222------1-----------
БАБУХІВСЬКА сільрадаBABUCHIVŚKA siľrada114511394-----1---------1-
с. БАБУХІВs. BABUCHIV114511394-----1---------1-
ВАСЮЧИНСЬКА сільрадаVASJUČYNŚKA siľrada9979961-----------------
с. ВАСЮЧИНs. VASJUČYN817817------------------
с. ВІЛЬХОВАs. VIĽCHOVA1801791-----------------
ВЕРБИЛІВСЬКА сільрадаVERBYLIVŚKA siľrada177117672---------------2-
с. ВЕРБИЛІВЦІs. VERBYLIVCI7777751---------------1-
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA9949921---------------1-
ВЕРХНЬОЛИПИЦЬКА сільрадаVERCHNJOLYPYĆKA siľrada238223783-1---------------
с. ВЕРХНЯ ЛИПИЦЯs. VERCHNJA LYPYCJA147314712-----------------
с. ГОНОРАТІВКАs. HONORATIVKA117116--1---------------
с. ГОРОДИСЬКАs. HORODYŚKA1451441-----------------
с. ЗЕЛЕНІВs. ZELENIV162162------------------
с. ЛОПУШНЯs. LOPUŠNJA282282------------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA203203------------------
ВОРОНІВСЬКА сільрадаVORONIVŚKA siľrada116711643-----------------
с. ВОРОНІВs. VORONIV144144------------------
с. КРИВНЯs. KRYVNJA1941931-----------------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA8298272-----------------
ВИСПЯНСЬКА сільрадаVYSPJANŚKA siľrada671671------------------
с. ВИСПАs. VYSPA262262------------------
с-ще КАМ'ЯНКАs-šče KAM`JANKA2121------------------
с. ЛЮБШАs. LJUBŠA246246------------------
с. МЕЛЬНАs. MEĽNA142142------------------
ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada5395372-----------------
с. ВИШНІВs. VYŠNIV4894881-----------------
с. ЗРУБs. ZRUB50491-----------------
ВОСКРЕСИНЦІВСЬКА сільрадаVOSKRESYNCIVŚKA siľrada6986962-----------------
с. ВОСКРЕСИНЦІs. VOSKRESYNCI6986962-----------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada5465451-----------------
с. ГРИГОРІВs. HRYHORIV5315301-----------------
с-ще ГРИГОРІВСЬКА СЛОБОДАs-šče HRYHORIVŚKA SLOBODA1515------------------
ДАНИЛЬЧЕНСЬКА сільрадаDANYĽČENŚKA siľrada421420----------------1-
с. ДАНИЛЬЧЕs. DANYĽČE421420----------------1-
ДИЧКІВСЬКА сільрадаDYČKIVŚKA siľrada561561------------------
с. ДИЧКИs. DYČKY278278------------------
с. ЯГЛУШs. JAHLUŠ283283------------------
ДОБРИНІВСЬКА сільрадаDOBRYNIVŚKA siľrada8728702-----------------
с. ДОБРИНІВs. DOBRYNIV8408382-----------------
с. КОРЧУНОКs. KORČUNOK3232------------------
ДОЛИНЯНСЬКА сільрадаDOLYNJANŚKA siľrada101510114-----------------
с. ДОЛИНЯНИs. DOLYNJANY101510114-----------------
ЖОВЧІВСЬКА сільрадаŽOVČIVŚKA siľrada713713------------------
с. ЖОВЧІВs. ŽOVČIV713713------------------
ЗАЛАНІВСЬКА сільрадаZALANIVŚKA siľrada744744------------------
с. ЗАЛАНІВs. ZALANIV598598------------------
с. МАЛИЙ ЗАЛАНІВs. MALYJ ZALANIV146146------------------
КЛІЩІВНЯНСЬКА сільрадаKLIŠČIVNJANŚKA siľrada482482------------------
с. КЛІЩІВНАs. KLIŠČIVNA482482------------------
КНЯГИНИЦЬКА сільрадаKNJAHYNYĆKA siľrada135213492-1---------------
с. КНЯГИНИЧІs. KNJAHYNYČI7187162-----------------
с. ЗАГІР'Яs. ZAHIR`JA634633--1---------------
КОЗАРІВСЬКА сільрадаKOZARIVŚKA siľrada122612222-1--1------------
с. КОЗАРІs. KOZARI9869822-1--1------------
с. ЖУРАВЕНЬКИs. ŽURAVEŃKY240240------------------
КОЛОКОЛИНСЬКА сільрадаKOLOKOLYNŚKA siľrada682682------------------
с. КОЛОКОЛИНs. KOLOKOLYN682682------------------
КОНЮШКІВСЬКА сільрадаKONJUŠKIVŚKA siľrada163116218---------1-1-----
с. КОНЮШКИs. KONJUŠKY150414985-----------1-----
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA1271233---------1-------
ЛУКОВЕЦЬКО-ВИШНІВСЬКА сільрадаLUKOVEĆKO-VYŠNIVŚKA siľrada6886862-----------------
с. ЛУКОВЕЦЬ-ВИШНІВСЬКИЙs. LUKOVEĆ-VYŠNIVŚKYJ3563551-----------------
с. ЛУКОВЕЦЬ-ЖУРІВСЬКИЙs. LUKOVEĆ-ŽURIVŚKYJ3323311-----------------
ЛУЧИНЕЦЬКА сільрадаLUČYNEĆKA siľrada165816525-1---------------
с. ЛУЧИНЦІs. LUČYNCI119211875-----------------
с. ОБЕЛЬНИЦЯs. OBEĽNYCJA466465--1---------------
НИЖНЬОЛИПИЦЬКА сільрадаNYŽNJOLYPYĆKA siľrada720719--1---------------
с. НИЖНЯ ЛИПИЦЯs. NYŽNJA LYPYCJA719718--1---------------
с-ще ВИГОДАs-šče VYHODA11------------------
ПІДВИНЯНСЬКА сільрадаPIDVYNJANŚKA siľrada100910043-1---1-----------
с. ПІДВИННЯs. PIDVYNNJA432431------1-----------
с. КУТЦІs. KUTCI4084052-1---------------
с-ще ЛІСОВАs-šče LISOVA66------------------
с. ПЕРЕНІВКАs. PERENIVKA1631621-----------------
ПІДГОРОДЯНСЬКА сільрадаPIDHORODJANŚKA siľrada106410611-----1---------1-
с. ПІДГОРОДДЯs. PIDHORODDJA525524------1-----------
с. ЛУКОВИЩЕs. LUKOVYŠČE6666------------------
с. РУДАs. RUDA4734711---------------1-
ПОТІЦЬКА сільрадаPOTIĆKA siľrada9339303-----------------
с. ПОТІКs. POTIK6976961-----------------
с. ЗАЛИП'Яs. ZALYP`JA2362342-----------------
ПІДМИХАЙЛІВСЬКА сільрадаPIDMYCHAJLIVŚKA siľrada128412812-----1-----------
с. ПІДМИХАЙЛІВЦІs. PIDMYCHAJLIVCI8128102-----------------
с. ЖУРІВs. ŽURIV472471------1-----------
ПОМОНЯТІВСЬКА сільрадаPOMONJATIVŚKA siľrada875875------------------
с. ПОМОНЯТАs. POMONJATA875875------------------
ПІДКАМІНСЬКА сільрадаPIDKAMINŚKA siľrada5795763-----------------
с. ПІДКАМІНЬs. PIDKAMIŃ5795763-----------------
ДЕГІВСЬКА сільрадаDEHIVŚKA siľrada784784------------------
с. ДЕГОВАs. DEHOVA322322------------------
с. ПРИОЗЕРНЕs. PRYOZERNE462462------------------
ПУКІВСЬКА сільрадаPUKIVŚKA siľrada105210484-----------------
с. ПУКІВs. PUKIV105210484-----------------
ПУТЯТИНСЬКА сільрадаPUTJATYNŚKA siľrada101810132---1-----1-----1-
с. ПУТЯТИНЦІs. PUTJATYNCI101810132---1-----1-----1-
САРНИКІВСЬКА сільрадаSARNYKIVŚKA siľrada137013682-----------------
с. САРНИКИs. SARNYKY8968942-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA432432------------------
с. ЗАЛИВКИs. ZALYVKY4242------------------
СВІТАНКІВСЬКА сільрадаSVITANKIVŚKA siľrada742742------------------
с. СВІТАНОКs. SVITANOK725725------------------
с. БОЙКИs. BOJKY1616------------------
с-ще СТЕФАНІВКАs-šče STEFANIVKA11------------------
СТРАТИНСЬКА сільрадаSTRATYNŚKA siľrada6446422-----------------
с. СТРАТИНs. STRATYN5615592-----------------
с-ще ПИЛИПІВЦІs-šče PYLYPIVCI2323------------------
с. ПОГРЕБІВКАs. POHREBIVKA6060------------------
УЇЗДІВСЬКА сільрадаUJIZDIVŚKA siľrada358358------------------
с. УЇЗДs. UJIZD358358------------------
ФРАЗЬКА сільрадаFRAŹKA siľrada124612442-----------------
с. ФРАГАs. FRAHA651651------------------
с. БЕНЬКІВЦІs. BEŃKIVCI3463442-----------------
с. ПІДБІР'Яs. PIDBIR`JA249249------------------
ЧАГРІВСЬКА сільрадаČAHRIVŚKA siľrada8278233---------------1-
с. ЧАГРІВs. ČAHRIV8278233---------------1-
ЧЕРНІВСЬКА сільрадаČERNIVŚKA siľrada6166151-----------------
с. ЧЕРНІВs. ČERNIV6166151-----------------
ЧЕРЧЕНСЬКА сільрадаČERČENŚKA siľrada11681167----------------1-
с. ЧЕРЧЕs. ČERČE11681167----------------1-
ЧЕСНИКІВСЬКА сільрадаČESNYKIVŚKA siľrada8528511-----------------
с. ЧЕСНИКИs. ČESNYKY8528511-----------------
ЮНАШКІВСЬКА сільрадаJUNAŠKIVŚKA siľrada10069988-----------------
с. ЮНАШКІВs. JUNAŠKIV10069988-----------------
ЯВЧЕНСЬКА сільрадаJAVČENŚKA siľrada549549------------------
с. ЯВЧЕs. JAVČE477477------------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA5353------------------
с-ще МЕЖИГАЇs-šče MEŽYHAJI1919------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН

ROŽNJATIVŚKYJ RAJON

75598

75303

251

-

13

-

1

-

12

6

-

-

1

-

-

-

-

-

11

-

смт РОЖНЯТІВsmt ROŽNJATIV4003396040-----11--------1-
смт БРОШНІВ-ОСАДАsmt BROŠNIV-OSADA5760572532-1-------1-----1-
смт ПЕРЕГІНСЬКЕsmt PEREHINŚKE122721223233-----14--------2-
с. ЗАКЕРНИЧНЕs. ZAKERNYČNE8858823-----------------
БЕРЛОГІВСЬКА сільрадаBERLOHIVŚKA siľrada123812371-----------------
с. БЕРЛОГИs. BERLOHY123812371-----------------
БРОШНІВ-ОСАДСЬКА сільрадаBROŠNIV-OSADŚKA siľrada110010946-----------------
с. БРОШНІВs. BROŠNIV110010946-----------------
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada156515623-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA103810353-----------------
с. ТОПІЛЬСЬКЕs. TOPIĽŚKE527527------------------
ВЕРХНЬОСТРУТИНСЬКА сільрадаVERCHNJOSTRUTYNŚKA siľrada190719034-----------------
с. ВЕРХНІЙ СТРУТИНЬs. VERCHNIJ STRUTYŃ190719034-----------------
ГРАБІВСЬКА сільрадаHRABIVŚKA siľrada180817987---------------3-
с. ГРАБІВs. HRABIV172317137---------------3-
с. КРИВАs. KRYVA8585------------------
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada188818824-----1---------1-
с. ДУБАs. DUBA115011472---------------1-
с. ДУБШАРИs. DUBŠARY1531502-----1-----------
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA171171------------------
с. ЛЕЦІВКАs. LECIVKA414414------------------
ІЛЕМНЯНСЬКА сільрадаILEMNJANŚKA siľrada145614542-----------------
с. ІЛЕМНЯs. ILEMNJA145614542-----------------
ЛУГІВСЬКА сільрадаLUHIVŚKA siľrada8388361-1---------------
с. ЛУГИs. LUHY8388361-1---------------
КАМІНСЬКА сільрадаKAMINŚKA siľrada11721171------1-----------
с. КАМІНЬs. KAMIŃ11721171------1-----------
КНЯЗІВСЬКА сільрадаKNJAZIVŚKA siľrada8758686-1---------------
с. КНЯЗІВСЬКЕs. KNJAZIVŚKE8758686-1---------------
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada127612724-----------------
с. КРАСНЕs. KRASNE127612724-----------------
КРЕХОВИЦЬКА сільрадаKRECHOVYĆKA siľrada2469245811-----------------
с. КРЕХОВИЧІs. KRECHOVYČI2469245811-----------------
ЛИПОВИЦЬКА сільрадаLYPOVYĆKA siľrada161616122---1--1----------
с. ЛИПОВИЦЯs. LYPOVYCJA161616122---1--1----------
ЛОП'ЯНСЬКА сільрадаLOP`JANŚKA siľrada182818252---------------1-
с. ЛОП'ЯНКАs. LOP`JANKA182818252---------------1-
НЕБИЛІВСЬКА сільрадаNEBYLIVŚKA siľrada3880385920---------------1-
с. НЕБИЛІВs. NEBYLIV3400338118---------------1-
с. ЛОВАГИs. LOVAHY5656------------------
с. СЛОБОДА НЕБИЛІВСЬКАs. SLOBODA NEBYLIVŚKA4244222-----------------
НИЖНЬОСТРУТИНСЬКА сільрадаNYŽNJOSTRUTYNŚKA siľrada302330156-----2-----------
с. НИЖНІЙ СТРУТИНЬs. NYŽNIJ STRUTYŃ302330156-----2-----------
ВІЛЬХІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVŚKA siľrada9139094-----------------
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA6376343-----------------
с. РОШНЯТЕs. ROŠNJATE2762751-----------------
ОСМОЛОДСЬКА сільрадаOSMOLODŚKA siľrada606606------------------
с. ОСМОЛОДАs. OSMOLODA5959------------------
с. ГРИНЬКІВs. HRYŃKIV462462------------------
с-ще КУЗЬМИНЕЦЬs-šče KUŹMYNEĆ8585------------------
ПЕТРАНКІВСЬКА сільрадаPETRANKIVŚKA siľrada304930417-1---------------
с. ПЕТРАНКАs. PETRANKA304930417-1---------------
РІПНЕНСЬКА сільрадаRIPNENŚKA siľrada9649576---------------1-
с. РІПНЕs. RIPNE9649576---------------1-
РІВНЯНСЬКА сільрадаRIVNJANŚKA siľrada197519634-4---4-----------
с. РІВНЯs. RIVNJA139113813-4---3-----------
с. СЛОБОДА РІВНЯНСЬКАs. SLOBODA RIVNJANŚKA5845821-----1-----------
СВАРИЧІВСЬКА сільрадаSVARYČIVŚKA siľrada5039502315-1---------------
с. СВАРИЧІВs. SVARYČIV5039502315-1---------------
СЛИВКІВСЬКА сільрадаSLYVKIVŚKA siľrada121912181-----------------
с. СЛИВКИs. SLYVKY121912181-----------------
СПАСЬКА сільрадаSPAŚKA siľrada250324975-----1-----------
с. СПАСs. SPAS182018181-----1-----------
с. ПІДСУХИs. PIDSUCHY2312301-----------------
с. ПОГОРІЛЕЦЬs. POHORILEĆ4524493-----------------
СУХОДІЛЬСЬКА сільрадаSUCHODIĽŚKA siľrada135713552-----------------
с. СУХОДІЛs. SUCHODIL135713552-----------------
ЦІНІВСЬКА сільрадаCINIVŚKA siľrada164816387-3---------------
с. ЦІНЕВАs. CINEVA164816387-3---------------
ЯСЕНОВЕЦЬКА сільрадаJASENOVEĆKA siľrada133513296-----------------
с. ЯСЕНОВЕЦЬs. JASENOVEĆ7087044-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA6276252-----------------
ЯСЕНСЬКА сільрадаJASENŚKA siľrada413141227-1---1-----------
с. ЯСЕНЬs. JASEŃ356335547-1---1-----------
с. ЛАЗИs. LAZY287287------------------
с-ще ПОГАРs-šče POHAR99------------------
с-ще ТУРІВКАs-šče TURIVKA3838------------------
с-ще ЧЕРЕПИНАs-šče ČEREPYNA8181------------------
с-ще БАБСЬКЕs-šče BABŚKE153153------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

SNJATYNŚKYJ RAJON

68971

68608

273

-

12

2

4

-

23

5

-

-

22

-

1

3

-

-

18

-

м. СНЯТИНm. SNJATYN102101007994-3---94--13--3--5-
смт ЗАБОЛОТІВsmt ZABOLOTIV4129408736-2---1---2-----1-
БУДИЛІВСЬКА сільрадаBUDYLIVŚKA siľrada119411836-----2---------3-
с. БУДИЛІВs. BUDYLIV119411836-----2---------3-
БАЛИНЦІВСЬКА сільрадаBALYNCIVŚKA siľrada275427468-----------------
с. БАЛИНЦІs. BALYNCI134613442-----------------
с. БУЧАЧКИs. BUČAČKY7047013-----------------
с. ТРОФАНІВКАs. TROFANIVKA7047013-----------------
БЕЛЕЛУЇВСЬКА сільрадаBELELUJIVŚKA siľrada150014972---1-------------
с. БЕЛЕЛУЯs. BELELUJA150014972---1-------------
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada171517122---------1-------
с. БОРЩІВs. BORŠČIV877877------------------
с. БОРЩІВСЬКА ТУРКАs. BORŠČIVŚKA TURKA265265------------------
с. ХЛІБИЧИНs. CHLIBYČYN5735702---------1-------
ВИДИНІВСЬКА сільрадаVYDYNIVŚKA siľrada114811453-----------------
с. ВИДИНІВs. VYDYNIV114811453-----------------
ВОВЧКІВСЬКА сільрадаVOVČKIVŚKA siľrada230422958---------------1-
с. ВОВЧКІВЦІs. VOVČKIVCI230422958---------------1-
ГАНЬКІВСЬКА сільрадаHAŃKIVŚKA siľrada180417955-2---------1---1-
с. ГАНЬКІВЦІs. HAŃKIVCI170216954-1---------1---1-
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA1021001-1---------------
ГОРІШНЬОЗАЛУЧАНСЬКА сільрадаHORIŠNJOZALUČANŚKA siľrada314031316-----2---1-------
с. ГОРІШНЄ ЗАЛУЧЧЯs. HORIŠNJE ZALUČČJA129712942---------1-------
с. ДОЛІШНЄ ЗАЛУЧЧЯs. DOLIŠNJE ZALUČČJA184318374-----2-----------
ДЖУРІВСЬКА сільрадаDŽURIVŚKA siľrada1810179612-11--------------
с. ДЖУРІВs. DŽURIV1810179612-11--------------
ЗАВАЛЬСЬКА сільрадаZAVAĽŚKA siľrada132413168-----------------
с. ЗАВАЛЛЯs. ZAVALLJA114511378-----------------
с. ЗАПРУТТЯs. ZAPRUTTJA179179------------------
ЗАДУБРІВСЬКА сільрадаZADUBRIVŚKA siľrada183818323-1---1---------1-
с. ЗАДУБРІВЦІs. ZADUBRIVCI183818323-1---1---------1-
ІЛЛІНЕЦЬКА сільрадаILLINEĆKA siľrada236623586---1-----------1-
с. ІЛЛІНЦІs. ILLINCI236623586---1-----------1-
КНЯЖЕНСЬКА сільрадаKNJAŽENŚKA siľrada201920143--1------1-------
с. КНЯЖЕs. KNJAŽE147614723--1--------------
с. ДРАГАСИМІВs. DRAHASYMIV543542----------1-------
КРАСНОСТАВСЬКА сільрадаKRASNOSTAVŚKA siľrada10931090------11--1-------
с. КРАСНОСТАВЦІs. KRASNOSTAVCI10931090------11--1-------
КУЛАЧКІВСЬКА сільрадаKULAČKIVŚKA siľrada242024155-----------------
с. КУЛАЧКІВЦІs. KULAČKIVCI141014064-----------------
с. ХОМ'ЯКІВКАs. CHOM`JAKIVKA101010091-----------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada125212454-----2---------1-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA125212454-----2---------1-
ОЛЕШКІВСЬКА сільрадаOLEŠKIVŚKA siľrada128612832---1-------------
с. ОЛЕШКІВs. OLEŠKIV596595----1-------------
с. ЛЮБКІВЦІs. LJUBKIVCI6906882-----------------
ПІДВИСОЦЬКА сільрадаPIDVYSOĆKA siľrada25192518--1---------------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE25192518--1---------------
ПОПЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаPOPEĽNYKIVŚKA siľrada151215102-----------------
с. ПОПЕЛЬНИКИs. POPEĽNYKY151215102-----------------
ПОТІЧКІВСЬКА сільрадаPOTIČKIVŚKA siľrada120111992-----------------
с. ПОТІЧОКs. POTIČOK120111992-----------------
ПРУТІВСЬКА сільрадаPRUTIVŚKA siľrada151115074-----------------
с. ПРУТІВКАs. PRUTIVKA151115074-----------------
РУДНИКІВСЬКА сільрадаRUDNYKIVŚKA siľrada14291427----------------2-
с. РУДНИКИs. RUDNYKY14291427----------------2-
РУСІВСЬКА сільрадаRUSIVŚKA siľrada111911142-----2---1-------
с. РУСІВs. RUSIV111911142-----2---1-------
СТЕЦІВСЬКА сільрадаSTECIVŚKA siľrada3420340314-2---1-----------
с. СТЕЦЕВАs. STECEVA3204318813-2---1-----------
с. СТЕЦІВКАs. STECIVKA2162151-----------------
ТРОЇЦЬКА сільрадаTROJIĆKA siľrada189818962-----------------
с. ТРОЇЦЯs. TROJICJA189818962-----------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada141614133-----------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ141614133-----------------
ТУЛУКІВСЬКА сільрадаTULUKIVŚKA siľrada138113735-----1---2-------
с. ТУЛУКІВs. TULUKIV9719653-----1---2-------
с. КЕЛИХІВs. KELYCHIV4104082-----------------
ТУЧАПСЬКА сільрадаTUČAPŚKA siľrada542542------------------
с. ТУЧАПИs. TUČAPY542542------------------
УСТЯНСЬКА сільрадаUSTJANŚKA siľrada292629178-----1-----------
с. УСТЯs. USTJA124412412-----1-----------
с. ОРЕЛЕЦЬs. ORELEĆ7957941-----------------
с. ТУЛОВАs. TULOVA8878825-----------------
ХУТІР-БУДИЛІВСЬКА сільрадаCHUTIR-BUDYLIVŚKA siľrada1187117214---------------1-
с. ХУТІР-БУДИЛІВs. CHUTIR-BUDYLIV1187117214---------------1-
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada160415984---1-----------1-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE424422----1-----------1-
с. ЗІБРАНІВКАs. ZIBRANIVKA7567524-----------------
с. РОЖНЕВІ ПОЛЯs. ROŽNEVI POLJA424424------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН

TLUMAĆKYJ RAJON

52835

52660

135

-

13

1

1

1

10

1

-

-

3

-

1

-

-

-

9

-

м. ТЛУМАЧm. TLUMAČ8632857249-2-1-2-----1---5-
смт ОБЕРТИНsmt OBERTYN3359333619-1-------3-------
с. ГОНЧАРІВs. HONČARIV569569------------------
БОРТНИКІВСЬКА сільрадаBORTNYKIVŚKA siľrada11641164------------------
с. БОРТНИКИs. BORTNYKY11641164------------------
БРАТИШІВСЬКА сільрадаBRATYŠIVŚKA siľrada965964------1-----------
с. БРАТИШІВs. BRATYŠIV842841------1-----------
с. РАДЯНСЬКЕ ЗАГІР'Яs. RADJANŚKE ZAHIR`JA123123------------------
БУДЗИНСЬКА сільрадаBUDZYNŚKA siľrada141114073-1---------------
с. БУДЗИНs. BUDZYN4984962-----------------
с. ОДАЇВs. ODAJIV3623611-----------------
с. СУХОДІЛs. SUCHODIL106106------------------
с. МОСТИЩЕs. MOSTYŠČE445444--1---------------
ВІКНЯНСЬКА сільрадаVIKNJANŚKA siľrada8058023-----------------
с. ВІКНЯНИs. VIKNJANY8058023-----------------
ГАВРИЛЯЦЬКА сільрадаHAVRYLJAĆKA siľrada5945921-1---------------
с. ГАВРИЛЯКs. HAVRYLJAK5945921-1---------------
ГАРАСИМІВСЬКА сільрадаHARASYMIVŚKA siľrada143614342-----------------
с. ГАРАСИМІВs. HARASYMIV143614342-----------------
ГОСТІВСЬКА сільрадаHOSTIVŚKA siľrada11011101------------------
с. ГОСТІВs. HOSTIV11011101------------------
ГРИНОВЕЦЬКА сільрадаHRYNOVEĆKA siľrada119311901-----1---------1-
с. ГРИНІВЦІs. HRYNIVCI119311901-----1---------1-
ГРУШКІВСЬКА сільрадаHRUŠKIVŚKA siľrada189518932-----------------
с. ГРУШКАs. HRUŠKA162216202-----------------
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY273273------------------
ДЕЛІВСЬКА сільрадаDELIVŚKA siľrada189618951-----------------
с. ДЕЛЕВАs. DELEVA171217111-----------------
с. ЛУГs. LUH184184------------------
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada6236202-1---------------
с. ДОЛИНАs. DOLYNA6236202-1---------------
ЖИВАЧІВСЬКА сільрадаŽYVAČIVŚKA siľrada108510832-----------------
с. ЖИВАЧІВs. ŽYVAČIV108510832-----------------
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada184518414-----------------
с. ЖУКІВs. ŽUKIV156715634-----------------
с. ОЛЕЩИНs. OLEŠČYN278278------------------
ІСАКІВСЬКА сільрадаISAKIVŚKA siľrada8758741-----------------
с. ІСАКІВs. ISAKIV8758741-----------------
КОЛІНЦІВСЬКА сільрадаKOLINCIVŚKA siľrada9119082-----1-----------
с. КОЛІНЦІs. KOLINCI9119082-----1-----------
КОРОЛІВСЬКА сільрадаKOROLIVŚKA siľrada149214911-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA149214911-----------------
КУТИЩЕНСЬКА сільрадаKUTYŠČENŚKA siľrada153215292-1---------------
с. КУТИЩЕs. KUTYŠČE113711342-1---------------
с. ГРАБИЧАНКАs. HRABYČANKA101101------------------
с. ЛИСА ГОРАs. LYSA HORA294294------------------
НАДОРОЖНЯНСЬКА сільрадаNADOROŽNJANŚKA siľrada102310192-2---------------
с. НАДОРОЖНАs. NADOROŽNA102310192-2---------------
НИЖНІВСЬКА сільрадаNYŽNIVŚKA siľrada2318230611-----1-----------
с. НИЖНІВs. NYŽNIV1991198010-----1-----------
с. БУШКАЛИКs. BUŠKALYK180180------------------
с. КУПЕЛІВs. KUPELIV3939------------------
с. СМЕРКЛІВs. SMERKLIV1081071-----------------
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada626625---1--------------
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY626625---1--------------
ОЛЕШАНСЬКА сільрадаOLEŠANŚKA siľrada198819835-----------------
с. ОЛЕШАs. OLEŠA192519205-----------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA6363------------------
ОЛЕШІВСЬКА сільрадаOLEŠIVŚKA siľrada123112301-----------------
с. ОЛЕШІВs. OLEŠIV6346331-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA307307------------------
с. БУКІВНАs. BUKIVNA290290------------------
ОСТРИНСЬКА сільрадаOSTRYNŚKA siľrada908907------1-----------
с. ОСТРИНЯs. OSTRYNJA908907------1-----------
ПАЛАГИЦЬКА сільрадаPALAHYĆKA siľrada258925817-----1-----------
с. ПАЛАГИЧІs. PALAHYČI128412822-----------------
с. ГОНЧАРІВКАs. HONČARIVKA450450------------------
с. ЛОКІТКАs. LOKITKA5915865-----------------
с. ПОПЕЛІВs. POPELIV264263------1-----------
ПЕТРИЛІВСЬКА сільрадаPETRYLIVŚKA siľrada151515131-1---------------
с. ПЕТРИЛІВs. PETRYLIV9909891-----------------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE8989------------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA171171------------------
с. ЗОЛОТА ЛИПАs. ZOLOTA LYPA9191------------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA174173--1---------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada144714396-2---------------
с. ПЕТРІВs. PETRIV9149076-1---------------
с. СОКИРЧИНs. SOKYRČYN533532--1---------------
ПІДВЕРБЦІВСЬКА сільрадаPIDVERBCIVŚKA siľrada755752------1---------2-
с. ПІДВЕРБЦІs. PIDVERBCI755752------1---------2-
ПРИБИЛІВСЬКА сільрадаPRYBYLIVŚKA siľrada105310502-1---------------
с. ПРИБИЛІВs. PRYBYLIV105310502-1---------------
ПУЖНИКІВСЬКА сільрадаPUŽNYKIVŚKA siľrada833833------------------
с. ПУЖНИКИs. PUŽNYKY833833------------------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada324324------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA324324------------------
ХОТИМИРСЬКА сільрадаCHOTYMYRŚKA siľrada136213553----111--------1-
с. ХОТИМИРs. CHOTYMYR8898872-----------------
с. ЖАБОКРУКИs. ŽABOKRUKY4734681----111--------1-
ЯКІВСЬКА сільрадаJAKIVŚKA siľrada148014782-----------------
с. ЯКІВКАs. JAKIVKA148014782-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

TYSMENYĆKYJ RAJON

85400

84978

319

-

14

2

3

2

17

18

-

8

8

1

3

-

-

-

27

-

м. ТИСМЕНИЦЯm. TYSMENYCJA9720963864-5---21--311---5-
смт ЖОВТЕНЬsmt ŽOVTEŃ3026300914-11------1-------
смт ЛИСЕЦЬsmt LYSEĆ2749272818--1--1---------1-
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada136413554------3--------2-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA136413554------3--------2-
БРАТКОВЕЦЬКА сільрадаBRATKOVEĆKA siľrada236223566-----------------
с. БРАТКІВЦІs. BRATKIVCI236223566-----------------
ГАННУСІВСЬКА сільрадаHANNUSIVŚKA siľrada126312572-1-2-----------1-
с. ГАННУСІВКАs. HANNUSIVKA126312572-1-2-----------1-
ДРАГОМИРЧАНСЬКА сільрадаDRAHOMYRČANŚKA siľrada162716213-1--1------1-----
с. ДРАГОМИРЧАНИs. DRAHOMYRČANY162716213-1--1------1-----
ДОВГІВСЬКА сільрадаDOVHIVŚKA siľrada779779------------------
с. ДОВГЕs. DOVHE779779------------------
ЗАГВІЗДЯНСЬКА сільрадаZAHVIZDJANŚKA siľrada3684366018-1---12----1---1-
с. ЗАГВІЗДЯs. ZAHVIZDJA3684366018-1---12----1---1-
ДОБРОВЛЯНСЬКА сільрадаDOBROVLJANŚKA siľrada214213----------------1-
с. ДОБРОВЛЯНИs. DOBROVLJANY214213----------------1-
КЛУБОВЕЦЬКА сільрадаKLUBOVEĆKA siľrada14161416------------------
с. КЛУБІВЦІs. KLUBIVCI14161416------------------
КЛУЗІВСЬКА сільрадаKLUZIVŚKA siľrada3233174---1-1-----------
с. КЛУЗІВs. KLUZIV3233174---1-1-----------
КОЗИНСЬКА сільрадаKOZYNŚKA siľrada651651------------------
с. КОЗИНАs. KOZYNA651651------------------
КОЛОДІЇВСЬКА сільрадаKOLODIJIVŚKA siľrada5715673---------------1-
с. КОЛОДІЇВКАs. KOLODIJIVKA5715673---------------1-
ЛИПІВСЬКА сільрадаLYPIVŚKA siľrada229422853-----15----------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA188018732------5----------
с. НОВА ЛИПІВКАs. NOVA LYPIVKA7171------------------
с. СТУДИНЕЦЬs. STUDYNEĆ3433411-----1-----------
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada1305127916--------8------2-
с. МАЙДАНs. MAJDAN1117109612--------8------1-
с. НОВА ГУТАs. NOVA HUTA1881834---------------1-
МАРКОВЕЦЬКА сільрадаMARKOVEĆKA siľrada162316192-1-------------1-
с. МАРКІВЦІs. MARKIVCI10441043----------------1-
с. ОДАЇs. ODAJI5795762-1---------------
МИЛУВАНСЬКА сільрадаMYLUVANŚKA siľrada113511312-----11----------
с. МИЛУВАННЯs. MYLUVANNJA113511312-----11----------
НОВОКРИВОТУЛЬСЬКА сільрадаNOVOKRYVOTUĽŚKA siľrada137413713-----------------
с. НОВІ КРИВОТУЛИs. NOVI KRYVOTULY100810062-----------------
с. ТЕРНОВИЦЯs. TERNOVYCJA3663651-----------------
ВІЛЬШАНИЦЬКА сільрадаVIĽŠANYĆKA siľrada175217484-----------------
с. ВІЛЬШАНИЦЯs. VIĽŠANYCJA175217484-----------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada224522393-1---11----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA224522393-1---11----------
ПОБЕРЕЗЬКА сільрадаPOBEREŹKA siľrada1938191813-----1---1-----5-
с. ПОБЕРЕЖЖЯs. POBEREŽŽJA1938191813-----1---1-----5-
ПІДЛУЗЬКА сільрадаPIDLUŹKA siľrada174817435-----------------
с. ПІДЛУЖЖЯs. PIDLUŽŽJA174817435-----------------
ПІДПЕЧЕРІВСЬКА сільрадаPIDPEČERIVŚKA siľrada256825587----11---------1-
с. ПІДПЕЧЕРИs. PIDPEČERY256825587----11---------1-
ПІДЛІСЬКА сільрадаPIDLIŚKA siľrada2368235513-----------------
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA2368235513-----------------
ПШЕНИЧНИКІВСЬКА сільрадаPŠENYČNYKIVŚKA siľrada146514576-----11----------
с. ПШЕНИЧНИКИs. PŠENYČNYKY123012244-----11----------
с. ПОГОНЯs. POHONJA2352332-----------------
ПОСІЦЬКА сільрадаPOSIĆKA siľrada84831-----------------
с. ПОСІЧs. POSIČ84831-----------------
РАДЧАНСЬКА сільрадаRADČANŚKA siľrada306230546-----11----------
с. РАДЧАs. RADČA306230546-----11----------
РОШНІВСЬКА сільрадаROŠNIVŚKA siľrada9299281-----------------
с. РОШНІВs. ROŠNIV9299281-----------------
РИБНЕНСЬКА сільрадаRYBNENŚKA siľrada3303263---------------1-
с. РИБНЕs. RYBNE3303263---------------1-
СІЛЕЦЬКА сільрадаSILEĆKA siľrada131913154-----------------
с. СІЛЕЦЬs. SILEĆ131913154-----------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada12481247------1-----------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA12481247------1-----------
СТАРОКРИВОТУЛЬСЬКА сільрадаSTAROKRYVOTUĽŚKA siľrada311231092-1---------------
с. СТАРІ КРИВОТУЛИs. STARI KRYVOTULY246624641-1---------------
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA6466451-----------------
СТАРОЛИСЕЦЬКА сільрадаSTAROLYSEĆKA siľrada379537866------3----------
с. СТАРИЙ ЛИСЕЦЬs. STARYJ LYSEĆ379537866------3----------
СТЕБНИКІВСЬКА сільрадаSTEBNYKIVŚKA siľrada7977961-----------------
с. СТЕБНИКs. STEBNYK7977961-----------------
СТРИГАНЕЦЬКА сільрадаSTRYHANEĆKA siľrada9729711-----------------
с. СТРИГАНЦІs. STRYHANCI9729711-----------------
ТЯЗІВСЬКА сільрадаTJAZIVŚKA siľrada123412304-----------------
с. ТЯЗІВs. TJAZIV123412304-----------------
УГРИНІВСЬКА сільрадаUHRYNIVŚKA siľrada3227320417-1-------2-----3-
с. УГРИНІВs. UHRYNIV3227320417-1-------2-----3-
УЗИНСЬКА сільрадаUZYNŚKA siľrada9279224---------------1-
с. УЗИНs. UZYN9279224---------------1-
ХОМ'ЯКІВСЬКА сільрадаCHOM`JAKIVŚKA siľrada9669651-----------------
с. ХОМ'ЯКІВКАs. CHOM`JAKIVKA9669651-----------------
ЧЕРНІЇВСЬКА сільрадаČERNIJIVŚKA siľrada3972394922-1---------------
с. ЧЕРНІЇВs. ČERNIJIV3972394922-1---------------
ЧОРНОЛІЗЬКА сільрадаČORNOLIŹKA siľrada309730934-----------------
с. ЧОРНОЛІЗЦІs. ČORNOLIZCI309730934-----------------
ЧУКАЛІВСЬКА сільрадаČUKALIVŚKA siľrada1407139114-----2-----------
с. ЧУКАЛІВКАs. ČUKALIVKA1407139114-----2-----------
ЯМНИЦЬКА сільрадаJAMNYĆKA siľrada3358333915-----2---1-----1-
с. ЯМНИЦЯs. JAMNYCJA3358333915-----2---1-----1-

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018