всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ČERKAŚKA OBLASŤ

1398313

1293342

93079

-

883

108

29

138

1281

1227

29

702

69

21

35

68

2

-

1620

5680

ЧЕРКАСИ (міськрада)

ČERKASY (miśkrada)

293556

232101

54796

-

67

54

356

243

115

29

17

13

34

-

-

609

5105

м. ЧЕРКАСИm. ČERKASY29276123144154677-665335024311529171334--6075099
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ районPRYDNIPROVŚKYJ rajon14302911250627120-41-3217116238176--3072605
СОСНІВСЬКИЙ районSOSNIVŚKYJ rajon14973211893527557-252117981771228--3002494
с-ще ОРШАНЕЦЬs-šče ORŠANEĆ795660119-1--16---------26
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВАТУТІНЕ (міськрада)

VATUTINE (miśkrada)

20845

19150

1624

-

-

1

23

-

-

1

-

1

-

-

27

1

м. ВАТУТІНЕm. VATUTINE20027183621594--123--1-1--271
с. СКАЛИВАТКАs. SKALYVATKA81878830-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. КАНІВ

m. KANIV

26735

23641

3006

-

-

-

29

22

-

-

1

1

-

1

-

27

-

ЗОЛОТОНОША (міськрада)

ZOLOTONOŠA (miśkrada)

29515

27386

1864

-

21

1

-

28

77

62

-

-

-

-

-

54

15

м. ЗОЛОТОНОШАm. ZOLOTONOŠA28375262671846-191-287662-----5415
с-ще ГРИШКІВКАs-šče HRYŠKIVKA1301273-----------------
с. ЗГАРs. ZHAR99097215-2----1----------
с-ще ЯРКИs-šče JARKY2020------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СМІЛА (міськрада)

SMILA (miśkrada)

68710

61221

6959

-

25

-

-

66

49

67

-

-

-

101

202

м. СМІЛАm. SMILA68671611866956-25--664967---100202
с-ще ІРДИНІВКАs-šče IRDYNIVKA39353---------------1-

м. УМАНЬ

m. UMAŃ

87843

81933

5600

-

32

11

66

52

-

20

1

14

-

-

93

10

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

HORODYŠČENŚKYJ RAJON

49201

48002

981

-

28

1

2

4

38

104

3

3

3

-

-

-

-

-

32

-

м. ГОРОДИЩЕm. HORODYŠČE1549115054390-41--1221112-----5-
с. НАБОКІВs. NABOKIV4624556-----1-----------
смт ВІЛЬШАНАsmt VIĽŠANA3650359153-2---3---------1-
с-ще НЕЗАМОЖНИКs-šče NEZAMOŽNYK44------------------
с-ще САГАЙДАЧНЕs-šče SAHAJDAČNE87861-----------------
смт ЦВІТКОВЕsmt CVITKOVE1313126931-4---2-1-------6-
БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА сільрадаBUDA-ORLOVEĆKA siľrada52450914---------------1-
с. БУДА-ОРЛОВЕЦЬКАs. BUDA-ORLOVEĆKA52450914---------------1-
ВАЛЯВСЬКА сільрадаVALJAVŚKA siľrada2641259937---------1-----4-
с. ВАЛЯВАs. VALJAVA2641259937---------1-----4-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada2032198738-1---2---------4-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA2028198338-1---2---------4-
с-ще КЛИЧКОВЕs-šče KLYČKOVE44------------------
ВОРОНІВСЬКА сільрадаVORONIVŚKA siľrada1237120630-----1-----------
с. ВОРОНІВКАs. VORONIVKA1164113330-----1-----------
с. ДМИТРОВЕs. DMYTROVE7373------------------
В'ЯЗІВСЬКА сільрадаV`JAZIVŚKA siľrada2972288651-1---427-2------1-
с. В'ЯЗІВОКs. V`JAZIVOK2972288651-1---427-2------1-
ДИРДИНСЬКА сільрадаDYRDYNŚKA siľrada1440141024-1---3---------2-
с. ДИРДИНs. DYRDYN1440141024-1---3---------2-
ЖУРАВСЬКА сільрадаŽURAVŚKA siľrada77275712---2---1---------
с. ЖУРАВКАs. ŽURAVKA73071512---2---1---------
с. ТИХІ ВЕРБИs. TYCHI VERBY4242------------------
ЗЕЛЕНОДІБРІВСЬКА сільрадаZELENODIBRIVŚKA siľrada6856778-----------------
с. ЗЕЛЕНА ДІБРОВАs. ZELENA DIBROVA6856778-----------------
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada84481814-2--216--------1-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA84481814-2--216--------1-
КСАВЕРІВСЬКА сільрадаKSAVERIVŚKA siľrada5375237-2----5----------
с. КСАВЕРОВЕs. KSAVEROVE5375237-2----5----------
МЛІЇВСЬКА сільрадаMLIJIVŚKA siľrada43304199102-5---419--------1-
с. МЛІЇВs. MLIJIV43304199102-5---419--------1-
ОРЛОВЕЦЬКА сільрадаORLOVEĆKA siľrada2260221936-2---1---------2-
с. ОРЛОВЕЦЬs. ORLOVEĆ2260221936-2---1---------2-
ПЕТРИКІВСЬКА сільрадаPETRYKIVŚKA siľrada80478814-2---------------
с. ПЕТРИКИs. PETRYKY3453367-2---------------
с-ще ІЛЬЧЕНКОВЕs-šče IĽČENKOVE1111------------------
с-ще КУДИНІВКАs-šče KUDYNIVKA77------------------
с-ще МОРГУНОВЕs-šče MORHUNOVE56551-----------------
с. СЕГЕДИНЦІs. SEHEDYNCI3243204-----------------
с-ще ТРИХУТОРІВКАs-šče TRYCHUTORIVKA61592-----------------
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKA siľrada1224120813-2-------------1-
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA1224120813-2-------------1-
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada2587251866-----1---------2-
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA2587251866-----1---------2-
ТОВСТІВСЬКА сільрадаTOVSTIVŚKA siľrada8768564-----115----------
с. ТОВСТАs. TOVSTA8318124-----114----------
с-ще СТАДНИЦЯs-šče STADNYCJA4544-------1----------
ХЛИСТУНІВСЬКА сільрадаCHLYSTUNIVŚKA siľrada2429238330----2211--------1-
с. ХЛИСТУНІВКАs. CHLYSTUNIVKA2429238330----2211--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН

DRABIVŚKYJ RAJON

42818

41966

668

-

24

37

-

-

42

21

-

-

-

-

1

-

-

-

59

-

смт ДРАБІВsmt DRABIV71727040120-1---41--------6-
смт ШРАМКІВКАsmt ŠRAMKIVKA3187310659-6---21--------13-
с-ще ВИШНЕВЕs-šče VYŠNEVE2742693-----2-----------
БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА сільрадаBEZBOROĎKIVŚKA siľrada1211115949-1---2-----------
с. БЕЗБОРОДЬКИs. BEZBOROĎKY1211115949-1---2-----------
БІЛОУСІВСЬКА сільрадаBILOUSIVŚKA siľrada2473242834-4---13--------3-
с. БІЛОУСІВКАs. BILOUSIVKA2473242834-4---13--------3-
БЕЗПАЛЬЧІВСЬКА сільрадаBEZPAĽČIVŚKA siľrada7967858-2-------------1-
с. БЕЗПАЛЬЧЕs. BEZPAĽČE7967858-2-------------1-
БОЙКІВЩИНСЬКА сільрадаBOJKIVŠČYNŚKA siľrada71469610-15--1---------1-
с. БОЙКІВЩИНАs. BOJKIVŠČYNA71469610-15--1---------1-
БИРЛІВСЬКА сільрадаBYRLIVŚKA siľrada1880186119-----------------
с. БИРЛІВКАs. BYRLIVKA1729171118-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA1511501-----------------
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА сільрадаVELYKOCHUTIRŚKA siľrada2246220838-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ХУТІРs. VELYKYJ CHUTIR2184214836-----------------
с. АШАНІВКАs. AŠANIVKA62602-----------------
ВЕРШИНО-ЗГАРСЬКА сільрадаVERŠYNO-ZHARŚKA siľrada3063024-----------------
с. ВЕРШИНА-ЗГАРСЬКАs. VERŠYNA-ZHARŚKA3063024-----------------
ДЕМКІВСЬКА сільрадаDEMKIVŚKA siľrada1248123215-1---------------
с. ДЕМКИs. DEMKY95193515-1---------------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA297297------------------
ДРАБОВО-БАРЯТИНСЬКА сільрадаDRABOVO-BARJATYNŚKA siľrada2531244367-4---112----1---3-
с-ще ДРАБОВЕ-БАРЯТИНСЬКЕs-šče DRABOVE-BARJATYNŚKE2531244367-4---112----1---3-
ЖОРНОКЛЬОВІВСЬКА сільрадаŽORNOKLJOVIVŚKA siľrada4584552------1----------
с. ЖОРНОКЛЬОВИs. ŽORNOKLJOVY4584552------1----------
ЗОЛОТОНОШКІВСЬКА сільрадаZOLOTONOŠKIVŚKA siľrada7517447-----------------
с. ЗОЛОТОНОШКАs. ZOLOTONOŠKA7517447-----------------
КАНТАКУЗІВСЬКА сільрадаKANTAKUZIVŚKA siľrada8968828-----2---------4-
с. КАНТАКУЗІВКАs. KANTAKUZIVKA8968828-----2---------4-
КОВАЛІВСЬКА сільрадаKOVALIVŚKA siľrada97295417------1----------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA70068910------1----------
с. ГРЕЧАНІВКАs. HREČANIVKA2722657-----------------
КОЛОМИЦЬКА сільрадаKOLOMYĆKA siľrada7927837-1-------------1-
с. КОЛОМИЦІs. KOLOMYCI7927837-1-------------1-
КОНОНІВСЬКА сільрадаKONONIVŚKA siľrada1363134418---------------1-
с. КОНОНІВКАs. KONONIVKA84182713---------------1-
с-ще КОНОНІВКАs-šče KONONIVKA5225175-----------------
КРИШТОПІВСЬКА сільрадаKRYŠTOPIVŚKA siľrada3873654---------------18-
с. КРИШТОПІВКАs. KRYŠTOPIVKA3873654---------------18-
ЛЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаLEVČENKIVŚKA siľrada8027983---------------1-
с. ЛЕВЧЕНКОВЕs. LEVČENKOVE495494----------------1-
с. ТОПОЛІs. TOPOLI3073043-----------------
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada55152516-----10-----------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE35634110-----5-----------
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE1951846-----5-----------
МЕХЕДІВСЬКА сільрадаMECHEDIVŚKA siľrada9058879-----25--------2-
с. МЕХЕДІВКАs. MECHEDIVKA9058879-----25--------2-
МИТЛАШІВСЬКА сільрадаMYTLAŠIVŚKA siľrada1458144114--1---1--------1-
с. МИТЛАШІВКАs. MYTLAŠIVKA10099979--1---1--------1-
с. КОЗАЧЕs. KOZAČE159159------------------
с. ОЛІМПІАДІВКАs. OLIMPIADIVKA2902855-----------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1436140527-21------------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1096107121-21------------1-
с. ПАВЛІВЩИНАs. PAVLIVŠČYNA3403346-----------------
МОЙСІВСЬКА сільрадаMOJSIVŚKA siľrada6396334------1--------1-
с. МОЙСІВКАs. MOJSIVKA6396334------1--------1-
НЕХАЙКІВСЬКА сільрадаNECHAJKIVŚKA siľrada1361133031-----------------
с. НЕХАЙКИs. NECHAJKY1051103120-----------------
с. ПЕТРОВСЬКОГОs. PETROVŚKOHO31029911-----------------
ОСТАПІВСЬКА сільрадаOSTAPIVŚKA siľrada39037611------3----------
с. ОСТАПІВКАs. OSTAPIVKA2732657------1----------
с. КОВТУНІВКАs. KOVTUNIVKA1171114------2----------
ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА сільрадаPERERVYNCIVŚKA siľrada89888710-----1-----------
с. ПЕРЕРВИНЦІs. PERERVYNCI87486310-----1-----------
с-ще КОЗОРІЗИs-šče KOZORIZY2424------------------
ПОГРЕБІВСЬКА сільрадаPOHREBIVŚKA siľrada1230121712---------------1-
с. ПОГРЕБИs. POHREBY107910727-----------------
с-ще БОНДАРІВКАs-šče BONDARIVKA3030------------------
с. ГАЙs. HAJ1211155---------------1-
РЕЦЮКІВЩИНСЬКА сільрадаRECJUKIVŠČYNŚKA siľrada52851414-----------------
с-ще РЕЦЮКІВЩИНАs-šče RECJUKIVŠČYNA52851414-----------------
РОЖДЕСТВЕНСЬКА сільрадаROŽDESTVENŚKA siľrada3473398-----------------
с. РОЖДЕСТВЕНСЬКЕs. ROŽDESTVENŚKE3473398-----------------
СВІЧКІВСЬКА сільрадаSVIČKIVŚKA siľrada6265857--30--4-----------
с. СВІЧКІВКАs. SVIČKIVKA5014926-----3-----------
с. ХОМІВЩИНАs. CHOMIVŠČYNA125931--30--1-----------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada109510877---------------1-
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA109510877---------------1-
ЯВОРІВСЬКА сільрадаJAVORIVŚKA siľrada8958866-1----2----------
с. ЯВОРІВКАs. JAVORIVKA8678586-1----2----------
с-ще ЧЕРВОНА ДАЧАs-šče ČERVONA DAČA2828------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЖАШКІВСЬКИЙ РАЙОН

ŽAŠKIVŚKYJ RAJON

45483

44622

682

-

23

-

1

3

44

32

-

46

-

-

-

-

-

-

29

1

м. ЖАШКІВm. ŽAŠKIV1568715270314-5--12025-40------12-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada8148082------3--------1-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA8148082------3--------1-
БАШТЕЧКІВСЬКА сільрадаBAŠTEČKIVŚKA siľrada8668632-----1-----------
с. БАШТЕЧКИs. BAŠTEČKY8668632-----1-----------
БЕЗПЕЧНІВСЬКА сільрадаBEZPEČNIVŚKA siľrada4364315-----------------
с. БЕЗПЕЧНАs. BEZPEČNA4364315-----------------
БУЗІВСЬКА сільрадаBUZIVŚKA siľrada2084204631-----1--6--------
с. БУЗІВКАs. BUZIVKA2084204631-----1--6--------
ВОРОНЕНСЬКА сільрадаVORONENŚKA siľrada1186115328-2---1---------2-
с. ВОРОНЕs. VORONE1186115328-2---1---------2-
ЖИТНИЦЬКА сільрадаŽYTNYĆKA siľrada86485310-----1-----------
с. ЖИТНИКИs. ŽYTNYKY86485310-----1-----------
ЗЕЛЕНОРІЗЬКА сільрадаZELENORIŹKA siľrada6146076----------------1
с. ЗЕЛЕНИЙ РІГs. ZELENYJ RIH6146076----------------1
КОНЕЛЬСЬКА сільрадаKONEĽŚKA siľrada65163415-----1---------1-
с. КОНЕЛАs. KONELA65163415-----1---------1-
КОНЕЛЬСЬКО-ПОПІВСЬКА сільрадаKONEĽŚKO-POPIVŚKA siľrada7557487-----------------
с. КОНЕЛЬСЬКА ПОПІВКАs. KONEĽŚKA POPIVKA7557487-----------------
КОНЕЛЬСЬКО-ХУТІРСЬКА сільрадаKONEĽŚKO-CHUTIRŚKA siľrada74973610-2---1-----------
с. КОНЕЛЬСЬКІ ХУТОРИs. KONEĽŚKI CHUTORY5755648-2---1-----------
с. МЕДУВАТАs. MEDUVATA1741722-----------------
КОРОЛІВСЬКА сільрадаKOROLIVŚKA siľrada2182134-----1-----------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA2182134-----1-----------
КРИВЧУНСЬКА сільрадаKRYVČUNŚKA siľrada8027956---1-------------
с. КРИВЧУНКАs. KRYVČUNKA8027956---1-------------
ЛЕМІЩИСЬКА сільрадаLEMIŠČYŚKA siľrada81980411-----4-----------
с. ЛЕМІЩИХАs. LEMIŠČYCHA81980411-----4-----------
ЛИТВИНІВСЬКА сільрадаLYTVYNIVŚKA siľrada77275616-----------------
с. ЛИТВИНІВКАs. LYTVYNIVKA77275616-----------------
МАРІЙКІВСЬКА сільрадаMARIJKIVŚKA siľrada3333265-1---1-----------
с. МАРІЙКАs. MARIJKA3333265-1---1-----------
НАГІРНЯНСЬКА сільрадаNAHIRNJANŚKA siľrada1315128425-----3---------3-
с. НАГІРНАs. NAHIRNA68367110-----2-----------
с-ще КОСТЯНТИНІВКАs-šče KOSTJANTYNIVKA76714---------------1-
с. ПОБІЙНАs. POBIJNA55654211-----1---------2-
НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаNOVOHREBEĽŚKA siľrada76975612---------------1-
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA76975612---------------1-
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada3513427-----2-----------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA3513427-----2-----------
ОСТРОЖАНСЬКА сільрадаOSTROŽANŚKA siľrada89587916-----------------
с. ОСТРОЖАНИs. OSTROŽANY89587916-----------------
ОХМАТІВСЬКА сільрадаOCHMATIVŚKA siľrada87785810-4--12---------2-
с. ОХМАТІВs. OCHMATIV87785810-4--12---------2-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada86685412-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA86685412-----------------
ПУГАЧІВСЬКА сільрадаPUHAČIVŚKA siľrada1226121114-1---------------
с. ПУГАЧІВКАs. PUHAČIVKA1226121114-1---------------
САБАДАСЬКА сільрадаSABADAŚKA siľrada6136082-----2---------1-
с. САБАДАШs. SABADAŠ6136082-----2---------1-
СКИБИНСЬКА сільрадаSKYBYNŚKA siľrada208320749-----------------
с. СКИБИНs. SKYBYN208320749-----------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada1290126322-2--11---------1-
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA1290126322-2--11---------1-
СОРОКОТЯЗЬКА сільрадаSOROKOTJAŹKA siľrada98997810---------------1-
с. СОРОКОТЯГАs. SOROKOTJAHA98997810---------------1-
ТЕТЕРІВСЬКА сільрадаTETERIVŚKA siľrada1338132017-1---------------
с. ТЕТЕРІВКАs. TETERIVKA1338132017-1---------------
ТИХОХУТІРСЬКА сільрадаTYCHOCHUTIRŚKA siľrada6666614-1---------------
с. ТИХИЙ ХУТІРs. TYCHYJ CHUTIR6666614-1---------------
ТИНІВСЬКА сільрадаTYNIVŚKA siľrada1523150811------4----------
с. ТИНІВКАs. TYNIVKA1523150811------4----------
ХИЖНЯНСЬКА сільрадаCHYŽNJANŚKA siľrada98496416-4---------------
с. ХИЖНЯs. CHYŽNJA83081115-4---------------
с. ОДАЙs. ODAJ1541531-----------------
ЧЕРВОНОКУТСЬКА сільрадаČERVONOKUTŚKA siľrada1457143516-----2---------4-
с. ЧЕРВОНИЙ КУТs. ČERVONYJ KUT1457143516-----2---------4-
ШУЛЯКІВСЬКА сільрадаŠULJAKIVŚKA siľrada5915847-----------------
с. ШУЛЯКИs. ŠULJAKY5365297-----------------
с-ще АДАМІВКАs-šče ADAMIVKA5555------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

ZVENYHORODŚKYJ RAJON

53683

52417

1084

-

36

1

35

34

-

42

-

-

1

-

-

-

24

2

м. ЗВЕНИГОРОДКАm. ZVENYHORODKA1984119118593-25-2027-42------13-
БОГАЧІВСЬКА сільрадаBOHAČIVŚKA siľrada1108108718--1--2-----------
с. БОГАЧІВКАs. BOHAČIVKA74673214-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2482414--1--2-----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA114114------------------
БОРОВИКІВСЬКА сільрадаBOROVYKIVŚKA siľrada6376352-----------------
с. БОРОВИКОВЕs. BOROVYKOVE3313301-----------------
с-ще ЮРКОВЕs-šče JURKOVE3063051-----------------
БУДИЩЕНСЬКА сільрадаBUDYŠČENŚKA siľrada71169910-2---------------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE71169910-2---------------
ВОДЯНИЦЬКА сільрадаVODJANYĆKA siľrada7717683-----------------
с. ВОДЯНИКИs. VODJANYKY7717683-----------------
ГУДЗІВСЬКА сільрадаHUDZIVŚKA siľrada7887853-----------------
с. ГУДЗІВКАs. HUDZIVKA7887853-----------------
ГУСАКІВСЬКА сільрадаHUSAKIVŚKA siľrada66164414-----2---------1-
с. ГУСАКОВЕs. HUSAKOVE66164414-----2---------1-
КОЗАЦЬКА сільрадаKOZAĆKA siľrada1853180145-6---1-----------
с. КОЗАЦЬКЕs. KOZAĆKE1853180145-6---1-----------
КНЯЖИЦЬКА сільрадаKNJAŽYĆKA siľrada1522151011-----------1-----
с. КНЯЖАs. KNJAŽA1522151011-----------1-----
КОБИЛЯЦЬКА сільрадаKOBYLJAĆKA siľrada6005928-----------------
с. КОБИЛЯКИs. KOBYLJAKY6005928-----------------
МИЗИНІВСЬКА сільрадаMYZYNIVŚKA siľrada5585571-----------------
с. МИЗИНІВКАs. MYZYNIVKA3103091-----------------
с-ще ОЛЕКСАНДРІВКАs-šče OLEKSANDRIVKA4343------------------
с. СТАРА БУДАs. STARA BUDA205205------------------
МОРИНСЬКА сільрадаMORYNŚKA siľrada2300227426-----------------
с. МОРИНЦІs. MORYNCI2103207726-----------------
с. ГНИЛЕЦЬs. HNYLEĆ197197------------------
НЕМОРОЗЬКА сільрадаNEMOROŹKA siľrada1126108039---1-24----------
с. НЕМОРОЖs. NEMOROŽ82280114---1-24----------
с. МУРЗИНЦІs. MURZYNCI30427925-----------------
ОЗІРНЯНСЬКА сільрадаOZIRNJANŚKA siľrada1209117827-2--1----------1-
с. ОЗІРНАs. OZIRNA1209117827-2--1----------1-
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada3048300639----11---------1-
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ3048300639----11---------1-
ПЕДИНІВСЬКА сільрадаPEDYNIVŚKA siľrada7567458---------------3-
с. ПЕДИНІВКАs. PEDYNIVKA6836737---------------3-
с-ще ШАМПАНІЯs-šče ŠAMPANIJA73721-----------------
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada60359013-----------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA60359013-----------------
РИЗИНСЬКА сільрадаRYZYNŚKA siľrada1093107515---1-----------2-
с. РИЗИНЕs. RYZYNE1093107515---1-----------2-
РИЖАНІВСЬКА сільрадаRYŽANIVŚKA siľrada96793430-1-------------2-
с. РИЖАНІВКАs. RYŽANIVKA96793430-1-------------2-
СТЕБНІВСЬКА сільрадаSTEBNIVŚKA siľrada1485146025-----------------
с. СТЕБНЕs. STEBNE1485146025-----------------
СТЕЦІВСЬКА сільрадаSTECIVŚKA siľrada1953193615-----11----------
с. СТЕЦІВКАs. STECIVKA1953193615-----11----------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada1126109528-----21----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1126109528-----21----------
ХЛИПНІВСЬКА сільрадаCHLYPNIVŚKA siľrada90689610-----------------
с. ХЛИПНІВКАs. CHLYPNIVKA5995909-----------------
с. МАЙДАНІВКАs. MAJDANIVKA3073061-----------------
ЧЕМЕРИСЬКА сільрадаČEMERYŚKA siľrada2962951-----------------
с. ЧЕМЕРИСЬКЕs. ČEMERYŚKE2422411-----------------
с. БАРВІНОКs. BARVINOK5454------------------
ЧИЖІВСЬКА сільрадаČYŽIVŚKA siľrada102910245-----------------
с. ЧИЖІВКАs. ČYŽIVKA102910245-----------------
ЧИЧИРКОЗІВСЬКА сільрадаČYČYRKOZIVŚKA siľrada6746686-----------------
с. ЧИЧИРКОЗІВКАs. ČYČYRKOZIVKA6746686-----------------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada3039301720-----11----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE2802278614-----11----------
с. ДЕМКОВЕs. DEMKOVE95932-----------------
с-ще КОНОНОВЕ-ІВАСІВs-šče KONONOVE-IVASIV1421384-----------------
ЮРКІВСЬКА сільрадаJURKIVŚKA siľrada3023294869-----3---------12
с. ЮРКІВКАs. JURKIVKA3023294869-----3---------12
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН

ZOLOTONIŚKYJ RAJON

48831

47123

1447

-

22

-

5

3

52

75

1

37

-

1

-

1

-

-

64

-

АНТИПІВСЬКА сільрадаANTYPIVŚKA siľrada1127105368-3---2---------1-
с. АНТИПІВКАs. ANTYPIVKA86583726-----2-----------
с. БАКАЇВКАs. BAKAJIVKA26221642-3-------------1-
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada5915837-1---------------
с. БОГДАНИs. BOHDANY5425356-1---------------
с-ще ШКОДУНІВКАs-šče ŠKODUNIVKA49481-----------------
БОГУСЛАВЕЦЬКА сільрадаBOHUSLAVEĆKA siľrada86483924---------------1-
с. БОГУСЛАВЕЦЬs. BOHUSLAVEĆ86483924---------------1-
БРОВАРКІВСЬКА сільрадаBROVARKIVŚKA siľrada5185134------1----------
с. БРОВАРКИs. BROVARKY3833803-----------------
с-ще МАЛИНІВЩИНАs-šče MALYNIVŠČYNA1351331------1----------
БУБНІВСЬКО-СЛОБІДСЬКА сільрадаBUBNIVŚKO-SLOBIDŚKA siľrada1454143218---------------4-
с. БУБНІВСЬКА СЛОБІДКАs. BUBNIVŚKA SLOBIDKA1454143218---------------4-
ВІЛЬХІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVŚKA siľrada93188938-1-1-----------2-
с. ВІЛЬХИs. VIĽCHY86682834-1-1-----------2-
с-ще ХОЛОДНЕs-šče CHOLODNE65614-----------------
ВОЗНЕСЕНСЬКА сільрадаVOZNESENŚKA siľrada41143985125----121----------
с. ВОЗНЕСЕНСЬКЕs. VOZNESENŚKE38633743116----121----------
с-ще КАНІВЩИНАs-šče KANIVŠČYNA2182126-----------------
с-ще ПЕТРОВСЬКОГОs-šče PETROVŚKOHO33303-----------------
ГЕЛЬМЯЗІВСЬКА сільрадаHEĽMJAZIVŚKA siľrada51714955146-6---220136------5-
с. ГЕЛЬМЯЗІВs. HEĽMJAZIV51714955146-6---220136------5-
ГЛАДКІВЩИНСЬКА сільрадаHLADKIVŠČYNŚKA siľrada1213117633---------------4-
с. ГЛАДКІВЩИНАs. HLADKIVŠČYNA1065102932---------------4-
с-ще ГЛАДКІВЩИНАs-šče HLADKIVŠČYNA1481471-----------------
ДЕНЬГІВСЬКА сільрадаDEŃHIVŚKA siľrada1668159855---3124-----1--4-
с. ДЕНЬГИs. DEŃHY1326126549---3-14-----1--3-
с. ХВИЛЬОВО-СОРОЧИНs. CHVYLJOVO-SOROČYN3423336----11---------1-
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada1514147537-----11----------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA1391135732-----11----------
с. МАТВІЇВКАs. MATVIJIVKA1231185-----------------
ДОМАНТІВСЬКА сільрадаDOMANTIVŚKA siľrada2245215775-----17--------5-
с. ДОМАНТОВЕs. DOMANTOVE2245215775-----17--------5-
ДРАБОВЕЦЬКА сільрадаDRABOVEĆKA siľrada1164114416-3-------------1-
с. ДРАБІВЦІs. DRABIVCI69768411-1-------------1-
с. МАРКІЗІВКАs. MARKIZIVKA1761713-2---------------
с. СЕНЬКІВЦІs. SEŃKIVCI2912892-----------------
ЗОРІВСЬКА сільрадаZORIVŚKA siľrada1152112823------1----------
с. ЗОРІВКАs. ZORIVKA85183614------1----------
с. ЧЕРНЕЩИНАs. ČERNEŠČYNA3012929-----------------
КАЛЕНИКІВСЬКА сільрадаKALENYKIVŚKA siľrada66464419-----1-----------
с. КАЛЕНИКИs. KALENYKY53151416-----1-----------
с-ще КОВТУНІВКАs-šče KOVTUNIVKA1331303-----------------
КОВРАЙСЬКА сільрадаKOVRAJŚKA siľrada85183415-1-------------1-
с. КОВРАЙs. KOVRAJ85183415-1-------------1-
КОВРАЙСЬКА ДРУГА сільрадаKOVRAJŚKA DRUHA siľrada4894809-----------------
с. КОВРАЙ ДРУГИЙs. KOVRAJ DRUHYJ4894809-----------------
КОВТУНІВСЬКА сільрадаKOVTUNIVŚKA siľrada94592514-1---2---------3-
с. КОВТУНИs. KOVTUNY5014907-----1---------3-
с. МИЦАЛІВКАs. MYCALIVKA4444357-1---1-----------
КОРОБІВСЬКА сільрадаKOROBIVŚKA siľrada1533145181-----1-----------
с. КОРОБІВКАs. KOROBIVKA1155108767-----1-----------
с. КЕДИНА ГОРАs. KEDYNA HORA35934910-----------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA15114-----------------
с-ще СНІГУРІВКАs-šče SNIHURIVKA44------------------
КРОПИВНЯНСЬКА сільрадаKROPYVNJANŚKA siľrada1754170542-----5---------2-
с. КРОПИВНАs. KROPYVNA1261122331-----5---------2-
с. МАЛІЇВКАs. MALIJIVKA2052005-----------------
с. ЩЕРБИНІВКАs. ŠČERBYNIVKA2882826-----------------
КРИВОНОСІВСЬКА сільрадаKRYVONOSIVŚKA siľrada76273812------12----------
с. КРИВОНОСІВКАs. KRYVONOSIVKA76273812------12----------
КРУПСЬКА сільрадаKRUPŚKA siľrada64460715-----109-1------2-
с. КРУПСЬКЕs. KRUPŚKE64460715-----109-1------2-
ЛУКАШІВСЬКА сільрадаLUKAŠIVŚKA siľrada1134110527-1---1-----------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA39838412-1---1-----------
с. ХРУЩІВКАs. CHRUŠČIVKA73672115-----------------
НОВОДМИТРІВСЬКА сільрадаNOVODMYTRIVŚKA siľrada30642939100---1-35--------16-
с. НОВА ДМИТРІВКАs. NOVA DMYTRIVKA2305221468---1-35--------14-
с-ще ДІБРІВКАs-šče DIBRIVKA24322517---------------1-
с. МЕЛЕСІВКАs. MELESIVKA51650015---------------1-
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada4073397089-1---6---------7-
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE3827372489-1---6---------7-
с. КОВРАЙСЬКІ ХУТОРИs. KOVRAJŚKI CHUTORY246246------------------
ПЛЕШКАНІВСЬКА сільрадаPLEŠKANIVŚKA siľrada6516429-----------------
с. ПЛЕШКАНІs. PLEŠKANI6516429-----------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada77275017-----14----------
с. ПОДІЛЬСЬКЕs. PODIĽŚKE77275017-----14----------
ПІДСТАВКІВСЬКА сільрадаPIDSTAVKIVŚKA siľrada6446357-2---------------
с. ПІДСТАВКИs. PIDSTAVKY6446357-2---------------
ПРИВІТНЕНСЬКА сільрадаPRYVITNENŚKA siľrada60156634------1----------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE59455934------1----------
с-ще РОЗДОЛs-šče ROZDOL77------------------
СИНЬООКІВСЬКА сільрадаSYNJOOKIVŚKA siľrada7437382-----1----1----1-
с. СИНЬООКІВКАs. SYNJOOKIVKA7437382-----1----1----1-
СКОРИКІВСЬКА сільрадаSKORYKIVŚKA siľrada87886512---------------1-
с. СКОРИКІВКАs. SKORYKIVKA58857710---------------1-
с. ЛЬВІВКАs. ĽVIVKA2902882-----------------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada65463222-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA65463222-----------------
ЧАПАЄВСЬКА сільрадаČAPAJEVŚKA siľrada31682931211-2--1109--------4-
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA31682931211-2--1109--------4-
ШАБЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаŠABEĽNYKIVŚKA siľrada1081103941-----1-----------
с. ШАБЕЛЬНИКИs. ŠABEĽNYKY69967524-----------------
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA38236417-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

KAM`JANŚKYJ RAJON

35580

34433

1057

-

22

-

1

3

29

1

8

-

-

-

-

-

21

-

м. КАМ'ЯНКАm. KAM`JANKA1504314408595-4---1817-----7-
БАЛАНДИНСЬКА сільрадаBALANDYNŚKA siľrada1070105018-----1---------1-
с. БАЛАНДИНЕs. BALANDYNE1070105018-----1---------1-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada7597509-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA7287199-----------------
с-ще КАЛИНІВКАs-šče KALYNIVKA3131------------------
ГРУШКІВСЬКА сільрадаHRUŠKIVŚKA siľrada1222117149--------1------1-
с. ГРУШКІВКАs. HRUŠKIVKA1222117149--------1------1-
ЖАБОТИНСЬКА сільрадаŽABOTYNŚKA siľrada1776174925---------------2-
с. ЖАБОТИНs. ŽABOTYN1270124920---------------1-
с-ще СОКИРНЕs-šče SOKYRNE31301-----------------
с. ФЛЯРКІВКАs. FLJARKIVKA4754704---------------1-
КАТЕРИНІВСЬКА сільрадаKATERYNIVŚKA siľrada54152417-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA54152417-----------------
КОСАРСЬКА сільрадаKOSARŚKA siľrada2243216661-13--12-----------
с. КОСАРІs. KOSARI2243216661-13--12-----------
КОХАНІВСЬКА сільрадаKOCHANIVŚKA siľrada2572525-----------------
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA2572525-----------------
ЛЕБЕДІВСЬКА сільрадаLEBEDIVŚKA siľrada5905846-----------------
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA5295236-----------------
с-ще КОПІЙЧАНАs-šče KOPIJČANA6161------------------
ЛУБЕНЕЦЬКА сільрадаLUBENEĆKA siľrada56555111-2-------------1-
с. ЛУБЕНЦІs. LUBENCI3113026-2-------------1-
с-ще ГРЕКОВЕs-šče HREKOVE1010------------------
с. КУЛИКІВКАs. KULYKIVKA2442395-----------------
ЛУЗАНІВСЬКА сільрадаLUZANIVŚKA siľrada94691527-1---2---------1-
с. ЛУЗАНІВКАs. LUZANIVKA94691527-1---2---------1-
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada2122208038-----21--------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2043200337-----2---------1-
с-ще ПЕТРІВСЬКЕs-šče PETRIVŚKE79771------1----------
РАДИВАНІВСЬКА сільрадаRADYVANIVŚKA siľrada71670213---------------1-
с. РАДИВАНІВКАs. RADYVANIVKA5245149---------------1-
с-ще БОГДАНІВСЬКЕs-šče BOHDANIVŚKE31301-----------------
с. ОЛЯНИНЕs. OLJANYNE1611583-----------------
РАЙГОРОДСЬКА сільрадаRAJHORODŚKA siľrada1527149925-1---2-----------
с. РАЙГОРОДs. RAJHOROD1350132623-1---------------
с. ЯРОВЕs. JAROVE1771732-----2-----------
РЕБЕДАЙЛІВСЬКА сільрадаREBEDAJLIVŚKA siľrada1083106221-----------------
с. РЕБЕДАЙЛІВКАs. REBEDAJLIVKA1083106221-----------------
РЕВІВСЬКА сільрадаREVIVŚKA siľrada1460140449----22---------3-
с. РЕВІВКАs. REVIVKA63061412----21---------1-
с. ПЛЯКІВКАs. PLJAKIVKA83079037-----1---------2-
ТЕЛЕПИНСЬКА сільрадаTELEPYNŚKA siľrada1652161531-1-1-------1---3-
с. ТЕЛЕПИНЕs. TELEPYNE1652161531-1-1-------1---3-
ТИМОШІВСЬКА сільрадаTYMOŠIVŚKA siľrada83081614-----------------
с. ТИМОШІВКАs. TYMOŠIVKA83081614-----------------
ЮРЧИСЬКА сільрадаJURČYŚKA siľrada1178113543-----------------
с. ЮРЧИХАs. JURČYCHA1178113543-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН

KANIVŚKYJ RAJON

24843

24086

684

-

10

2

1

1

13

31

-

-

-

-

1

-

-

-

14

-

БЕРКОЗІВСЬКА сільрадаBERKOZIVŚKA siľrada5535417-3-------------2-
с. БЕРКОЗІВКАs. BERKOZIVKA5074957-3-------------2-
с. ЛІЗКИs. LIZKY4646------------------
БОБРИЦЬКА сільрадаBOBRYĆKA siľrada1296124546-----21----1---1-
с. БОБРИЦЯs. BOBRYCJA101296642-----21----1-----
с. СТУДЕНЕЦЬs. STUDENEĆ2842794---------------1-
ГОРОБІЇВСЬКА сільрадаHOROBIJIVŚKA siľrada5695627-----------------
с. ГОРОБІЇВКАs. HOROBIJIVKA4224157-----------------
с. БУДА-ГОРОБІЇВСЬКАs. BUDA-HOROBIJIVŚKA147147------------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada51749619--1--1-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA48046117--1--1-----------
с. ЛУКОВИЦЯs. LUKOVYCJA28271-----------------
с. ТРАХТЕМИРІВs. TRACHTEMYRIV981-----------------
ГРИЩИНЕЦЬКА сільрадаHRYŠČYNEĆKA siľrada6446316-----16----------
с. ГРИЩИНЦІs. HRYŠČYNCI6446316-----16----------
КЕЛЕБЕРДЯНСЬКА сільрадаKELEBERDJANŚKA siľrada1194113942------13----------
с. КЕЛЕБЕРДАs. KELEBERDA1194113942------13----------
КОЗАРІВСЬКА сільрадаKOZARIVŚKA siľrada78977413-----11----------
с. КОЗАРІВКАs. KOZARIVKA3123046-----11----------
с. БЕРЕСНЯГИs. BERESNJAHY9797------------------
с-ще ОРЛОВЕЦЬs-šče ORLOVEĆ58562-----------------
с. СИНЯВКАs. SYNJAVKA3223175-----------------
КОНОНЧАНСЬКА сільрадаKONONČANŚKA siľrada79778311-----2---------1-
с. КОНОНЧАs. KONONČA4624555-----1---------1-
с. ГАМАРНЯs. HAMARNJA3353286-----1-----------
КОПІЮВАТСЬКА сільрадаKOPIJUVATŚKA siľrada40839114--1------------2-
с. КОПІЮВАТАs. KOPIJUVATA30629410---------------2-
с-ще КОПІЮВАТЕs-šče KOPIJUVATE102974--1--------------
КУРИЛІВСЬКА сільрадаKURYLIVŚKA siľrada2642595-----------------
с. КУРИЛІВКАs. KURYLIVKA2642595-----------------
ЛІПЛЯВСЬКА сільрадаLIPLJAVŚKA siľrada2069197587-----16----------
с. ЛІПЛЯВЕs. LIPLJAVE2069197587-----16----------
ЛИТВИНЕЦЬКА сільрадаLYTVYNEĆKA siľrada1037101620---------------1-
с. ЛИТВИНЕЦЬs. LYTVYNEĆ84082613---------------1-
с. КОВАЛІs. KOVALI1971907-----------------
МАРТИНІВСЬКА сільрадаMARTYNIVŚKA siľrada1565151743-3---1---------1-
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA1324129029-3---1---------1-
с. ДАРІВКАs. DARIVKA1791718-----------------
с. КЛЮЧНИКИs. KLJUČNYKY62566-----------------
МЕЖИРІЦЬКА сільрадаMEŽYRIĆKA siľrada1481145525---------------1-
с. МЕЖИРІЧs. MEŽYRIČ90489113-----------------
с. БАБИЧІs. BABYČI1641631-----------------
с. ЛУКАs. LUKA41340111---------------1-
МЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаMEĽNYKIVŚKA siľrada8868769---------------1-
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY4824766-----------------
с. ГОЛЯКИs. HOLJAKY4044003---------------1-
ОЗЕРИЩАНСЬКА сільрадаOZERYŠČANŚKA siľrada31428430-----------------
с. ОЗЕРИЩЕs. OZERYŠČE31428430-----------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada4064033-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA3012992-----------------
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA1051041-----------------
ПЕКАРІВСЬКА сільрадаPEKARIVŚKA siľrada50549113---1-------------
с. ПЕКАРІs. PEKARI50549113---1-------------
ПОЛСТВИНСЬКА сільрадаPOLSTVYNŚKA siľrada65163117-2-------------1-
с. ПОЛСТВИНs. POLSTVYN36034711-2---------------
с. МАЛИЙ РЖАВЕЦЬs. MALYJ RŽAVEĆ2912846---------------1-
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada2882844-----------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA2882844-----------------
ПОТАПЦІВСЬКА сільрадаPOTAPCIVŚKA siľrada62260218----1----------1-
с. ПОТАПЦІs. POTAPCI3433375---------------1-
с. ЛАЗІРЦІs. LAZIRCI94913-----------------
с. ПИЩАЛЬНИКИs. PYŠČAĽNYKY1681589----1------------
с-ще РАЙОКs-šče RAJOK17161-----------------
ПРОХОРІВСЬКА сільрадаPROCHORIVŚKA siľrada1223118336-1----2--------1-
с. ПРОХОРІВКАs. PROCHORIVKA4054022-1---------------
с. СУШКИs. SUŠKY81878134------2--------1-
ПШЕНИЧНИЦЬКА сільрадаPŠENYČNYĆKA siľrada45743026-----1-----------
с. ПШЕНИЧНИКИs. PŠENYČNYKY1751705-----------------
с. БУЧАКs. BUČAK15141-----------------
с. ГЛИНЧАs. HLYNČA58561-----1-----------
с. ІВАНЬКІВs. IVAŃKIV12010119-----------------
с. ТРОЩИНs. TROŠČYN8989------------------
СТЕПАНЕЦЬКА сільрадаSTEPANEĆKA siľrada2501242573-1---11----------
с. СТЕПАНЦІs. STEPANCI2005194161-1---11----------
с. ПИЛЯВАs. PYLJAVA1151114-----------------
с-ще СТЕПАНЕЦЬКЕs-šče STEPANEĆKE3813738-----------------
ТАГАНЧАНСЬКА сільрадаTAHANČANŚKA siľrada1536148252------1--------1-
с. ТАГАНЧАs. TAHANČA1196115935------1--------1-
с. ПОТАШНЯs. POTAŠNJA34032317-----------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada2242168-----------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ2242168-----------------
ХМІЛЬНЯНСЬКА сільрадаCHMIĽNJANŚKA siľrada1355133124-----------------
с. ХМІЛЬНАs. CHMIĽNA5985926-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA42041010-----------------
с. ХУТІР-ХМІЛЬНАs. CHUTIR-CHMIĽNA3373298-----------------
ЧЕРНИШІВСЬКА сільрадаČERNYŠIVŚKA siľrada20919811-----------------
с. ЧЕРНИШІs. ČERNYŠI20919811-----------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada48346615-----2-----------
с. ЯБЛУНІВs. JABLUNIV48346615-----2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

KATERYNOPIĽŚKYJ RAJON

28993

28417

463

-

45

1

1

6

25

11

-

-

-

-

1

-

-

-

23

-

смт КАТЕРИНОПІЛЬsmt KATERYNOPIĽ63666234117-5--53-----1---1-
смт ЄРКИsmt JERKY4364426991-1---2---------1-
с. ЗАЛІЗНЯЧКАs. ZALIZNJAČKA85584410-1---------------
БРОДЕЦЬКА сільрадаBRODEĆKA siľrada5195126-----1-----------
с. БРОДЕЦЬКЕs. BRODEĆKE5195126-----1-----------
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada70768812-5---1---------1-
с. ВЕРБОВЕЦЬs. VERBOVEĆ70768812-5---1---------1-
ГОНЧАРИСЬКА сільрадаHONČARYŚKA siľrada8588485-5---------------
с. ГОНЧАРИХАs. HONČARYCHA4404353-2---------------
с-ще НОВОУКРАЇНКАs-šče NOVOUKRAJINKA9897--1---------------
с. РОМЕЙКОВЕs. ROMEJKOVE3203162-2---------------
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА сільрадаHULJAJPIĽŚKA siľrada66364616---------------1-
с. ГУЛЯЙПОЛЕs. HULJAJPOLE66364616---------------1-
ЄЛИЗАВЕТСЬКА сільрадаJELYZAVETŚKA siľrada6256178-----------------
с. ЄЛИЗАВЕТКАs. JELYZAVETKA6055978-----------------
с-ще ЧЕРВОНИЙ БРІДs-šče ČERVONYJ BRID2020------------------
КАЙТАНІВСЬКА сільрадаKAJTANIVŚKA siľrada71770013-3-------------1-
с. КАЙТАНІВКАs. KAJTANIVKA71770013-3-------------1-
КИСЕЛІВСЬКА сільрадаKYSELIVŚKA siľrada5205127-----1-----------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA5205127-----1-----------
ЛИСИЧО-БАЛКІВСЬКА сільрадаLYSYČO-BALKIVŚKA siľrada5985886-11--1---------1-
с. ЛИСИЧА БАЛКАs. LYSYČA BALKA5985886-11--1---------1-
МОКРОКАЛИГІРСЬКА сільрадаMOKROKALYHIRŚKA siľrada2125210610-2--113--------2-
с. МОКРА КАЛИГІРКАs. MOKRA KALYHIRKA197519599-2----3--------2-
с. ЛЮБИСТОКs. LJUBYSTOK1501471----11-----------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada1102107129---1-----------1-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA1102107129---1-----------1-
ВІКНИНСЬКА сільрадаVIKNYNŚKA siľrada1073105913---------------1-
с. ВІКНИНЕs. VIKNYNE7567469---------------1-
с. ГРУШКІВКАs. HRUŠKIVKA3173134-----------------
ПАЛЬЧИКІВСЬКА сільрадаPAĽČYKIVŚKA siľrada76574811-2---11--------2-
с. ПАЛЬЧИКs. PAĽČYK4944857------1--------1-
с. ЛУКІВКАs. LUKIVKA2712634-2---1---------1-
ПЕТРАКІВСЬКА сільрадаPETRAKIVŚKA siľrada85884215-----1-----------
с. ПЕТРАКІВКАs. PETRAKIVKA85884215-----1-----------
ПОТОКІВСЬКА сільрадаPOTOKIVŚKA siľrada45243711-3-------------1-
с. ПОТОКИs. POTOKY3283207---------------1-
с. КОБИЛЯНКАs. KOBYLJANKA1241174-3---------------
РАДЧИСЬКА сільрадаRADČYŚKA siľrada51449914-1---------------
с. РАДЧИХАs. RADČYCHA51449914-1---------------
РОЗСОХУВАТСЬКА сільрадаROZSOCHUVATŚKA siľrada9179098-----------------
с. РОЗСОХУВАТКАs. ROZSOCHUVATKA9179098-----------------
СТІЙКІВСЬКА сільрадаSTIJKIVŚKA siľrada2472442-1---------------
с. СТІЙКОВЕs. STIJKOVE2472442-1---------------
СТУПИЧНЕНСЬКА сільрадаSTUPYČNENŚKA siľrada6746665-1---2-----------
с. СТУПИЧНЕs. STUPYČNE6746665-1---2-----------
СУХОКАЛИГІРСЬКА сільрадаSUCHOKALYHIRŚKA siľrada5795698-2---------------
с. СУХА КАЛИГІРКАs. SUCHA KALYHIRKA5795698-2---------------
ШОСТАКІВСЬКА сільрадаŠOSTAKIVŚKA siľrada4974889-----------------
с. ШОСТАКОВЕs. ŠOSTAKOVE4974889-----------------
ЯМПІЛЬСЬКА сільрадаJAMPIĽŚKA siľrada37334819-4---2-----------
с. ЯМПІЛЬs. JAMPIĽ37334819-4---2-----------
ЯРОШІВСЬКА сільрадаJAROŠIVŚKA siľrada2025197318-8---97--------10-
с. ЯРОШІВКАs. JAROŠIVKA1823178614-5---37--------8-
с. НАДВИССЯs. NADVYSSJA2021874-3---6---------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

KORSUŃ-ŠEVČENKIVŚKYJ RAJON

50052

48336

1251

-

24

-

-

32

7

1

54

-

-

-

-

28

311

м. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙm. KORSUŃ-ŠEVČENKIVŚKYJ1932818158765-3--147-52----10311
с. ГАРБУЗИНs. HARBUZYN1662162433-1---2-1-------1-
с. САМОРІДНЯs. SAMORIDNJA4254196-----------------
смт СТЕБЛІВsmt STEBLIV4020393379-1---2---------5-
БРОВАХІВСЬКА сільрадаBROVACHIVŚKA siľrada6676588-1---------------
с. БРОВАХИs. BROVACHY5545458-1---------------
с. БУДА-БРОВАХІВСЬКАs. BUDA-BROVACHIVŚKA113113------------------
ВИГРАЇВСЬКА сільрадаVYHRAJIVŚKA siľrada6146027-5---------------
с. ВИГРАЇВs. VYHRAJIV6146027-5---------------
ДЕРЕНКОВЕЦЬКА сільрадаDERENKOVEĆKA siľrada1780174530-4---1-----------
с. ДЕРЕНКОВЕЦЬs. DERENKOVEĆ1780174530-4---1-----------
ДРАБІВСЬКА сільрадаDRABIVŚKA siľrada1357134313-----1-----------
с. ДРАБІВКАs. DRABIVKA1327131313-----1-----------
с-ще ЧЕРВОНЕs-šče ČERVONE3030------------------
ЗАВАДІВСЬКА сільрадаZAVADIVŚKA siľrada84983712-----------------
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA84983712-----------------
ЗАРІЧЧАНСЬКА сільрадаZARIČČANŚKA siľrada1105109111-----2---------1-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA5955894-----1---------1-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA2692653-----1-----------
с. СКЛИМЕНЦІs. SKLYMENCI2232194-----------------
с-ще ХЛЕРІВКАs-šče CHLERIVKA1818------------------
КВІТЧАНСЬКА сільрадаKVITČANŚKA siľrada1332131411-2-------------5-
с. КВІТКИs. KVITKY1332131411-2-------------5-
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada6366288-----------------
с. КІРОВЕs. KIROVE6316238-----------------
с. ПАСЬКІВs. PAŚKIV55------------------
КИЧИНЕЦЬКА сільрадаKYČYNEĆKA siľrada5105046-----------------
с. КИЧИНЦІs. KYČYNCI4634612-----------------
с. МІРОШНИКІВКАs. MIROŠNYKIVKA47434-----------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada66264913-----------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA44343013-----------------
с. ХИЛЬКИs. CHYĽKY219219------------------
КОШМАКІВСЬКА сільрадаKOŠMAKIVŚKA siľrada65864610---------------2-
с. КОШМАКs. KOŠMAK2752685---------------2-
с. ГЛУШКИs. HLUŠKY196196------------------
с. МИРОПІЛЛЯs. MYROPILLJA1871825-----------------
МОРИНСЬКА сільрадаMORYNŚKA siľrada71569518---------------2-
с. МОРИНЦІs. MORYNCI3173098-----------------
с-ще БЕРЛЮТИНЕs-šče BERLJUTYNE24231-----------------
с. СИТНИКИs. SYTNYKY3743639---------------2-
НЕТЕРЕБСЬКА сільрадаNETEREBŚKA siľrada2161211541-2---2---------1-
с. НЕТЕРЕБКАs. NETEREBKA1254123217-2---2---------1-
с. НАБУТІВs. NABUTIV87585124-----------------
с-ще САХНІВСЬКЕs-šče SACHNIVŚKE3232------------------
ДАЦЬКІВСЬКА сільрадаDAĆKIVŚKA siľrada1419138232-1---2--2--------
с. ДАЦЬКИs. DAĆKY3513438-----------------
с. ПЕРЕМОЖИНЦІs. PEREMOŽYNCI3573533-1---------------
с. ПРИТУЛЬЦІs. PRYTUĽCI1941902--------2--------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA51749619-----2-----------
ПЕТРУШКІВСЬКА сільрадаPETRUŠKIVŚKA siľrada100199110-----------------
с. ПЕТРУШКИs. PETRUŠKY4524484-----------------
с. ЛИСТВИНАs. LYSTVYNA5495436-----------------
ПІШКІВСЬКА сільрадаPIŠKIVŚKA siľrada5855823-----------------
с. ПІШКИs. PIŠKY3793763-----------------
с-ще ЗЕЛЕНА ДІБРОВАs-šče ZELENA DIBROVA4040------------------
с. НЕХВОРОЩs. NECHVOROŠČ166166------------------
САХНІВСЬКА сільрадаSACHNIVŚKA siľrada1479144830---------------1-
с. САХНІВКАs. SACHNIVKA1479144830---------------1-
СЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаSELYŠČENŚKA siľrada2138210232-2---2-----------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE1576155420-2---------------
с. ГУТА-СЕЛИЦЬКАs. HUTA-SELYĆKA2112019-----1-----------
с. ТАРАЩАs. TARAŠČA3513473-----1-----------
СИДОРІВСЬКА сільрадаSYDORIVŚKA siľrada1114110111-1---1-----------
с. СИДОРІВКАs. SYDORIVKA81780411-1---1-----------
с. ГУТА-СТЕБЛІВСЬКАs. HUTA-STEBLIVŚKA5959------------------
с. СКРИПЧИНЦІs. SKRYPČYNCI238238------------------
СОТНИЦЬКА сільрадаSOTNYĆKA siľrada5155123-----------------
с. СОТНИКИs. SOTNYKY5155123-----------------
СУХИНІВСЬКА сільрадаSUCHYNIVŚKA siľrada83982315-----1-----------
с. СУХИНИs. SUCHYNY83982315-----1-----------
ЧЕРЕПИНСЬКА сільрадаČEREPYNŚKA siľrada1335131717-----1-----------
с. ЧЕРЕПИНs. ČEREPYN4644622-----------------
с. ВІЛЬХІВЧИКs. VIĽCHIVČYK2552514-----------------
с. КАРАШИНАs. KARAŠYNA61660411-----1-----------
ШЕНДЕРІВСЬКА сільрадаŠENDERIVŚKA siľrada1146111727-1---1-----------
с. ШЕНДЕРІВКАs. ŠENDERIVKA95192920-1---1-----------
с. НОВА БУДАs. NOVA BUDA1951887-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН

LYSJANŚKYJ RAJON

28762

28271

408

-

15

1

2

-

13

23

-

-

-

-

1

-

1

-

26

1

смт ЛИСЯНКАsmt LYSJANKA81617968160-2---420----1---6-
БОСІВСЬКА сільрадаBOSIVŚKA siľrada101610068---------------2-
с. БОСІВКАs. BOSIVKA8748666---------------2-
с. ТОВСТІ РОГИs. TOVSTI ROHY1421402-----------------
БОЯРСЬКА сільрадаBOJARŚKA siľrada7507378--1--11--------2-
с. БОЯРКАs. BOJARKA7507378--1--11--------2-
БУДИЩЕНСЬКА сільрадаBUDYŠČENŚKA siľrada92089619---------------5-
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE61158918---------------4-
с. ОРЛИs. ORLY3093071---------------1-
БУЖАНСЬКА сільрадаBUŽANŚKA siľrada196319546-----1---------2-
с. БУЖАНКАs. BUŽANKA196319546-----1---------2-
ВИНОГРАДСЬКА сільрадаVYNOHRADŚKA siľrada1294127912-3---------------
с. ВИНОГРАДs. VYNOHRAD1294127912-3---------------
ВОТИЛІВСЬКА сільрадаVOTYLIVŚKA siľrada7537503-----------------
с. ВОТИЛІВКАs. VOTYLIVKA7537503-----------------
ДАШУКІВСЬКА сільрадаDAŠUKIVŚKA siľrada4704671---------------2-
с. ДАШУКІВКАs. DAŠUKIVKA4704671---------------2-
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada2702691-----------------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA2702691-----------------
ЖАБ'ЯНСЬКА сільрадаŽAB`JANŚKA siľrada5605545---------------1-
с. ЖАБ'ЯНКАs. ŽAB`JANKA5605545---------------1-
ЖУРЖИНЕЦЬКА сільрадаŽURŽYNEĆKA siľrada1135111417-1---2----------1
с. ЖУРЖИНЦІs. ŽURŽYNCI94692616-1---2----------1
с. ПЕТРІВСЬКА ГУТАs. PETRIVŚKA HUTA1891881-----------------
КАМ'ЯНОБРІДСЬКА сільрадаKAM`JANOBRIDŚKA siľrada102110145-1-------------1-
с. КАМ'ЯНИЙ БРІДs. KAM`JANYJ BRID102110145-1-------------1-
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada84082119-----------------
с-ще МАР'ЯНІВКАs-šče MAR`JANIVKA43341815-----------------
с. РОЗКОШІВКАs. ROZKOŠIVKA4074034-----------------
ПЕТРІВСЬКО-ПОПІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKO-POPIVŚKA siľrada296295----------------1-
с. ПЕТРІВКА-ПОПІВКАs. PETRIVKA-POPIVKA296295----------------1-
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada256256------------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA256256------------------
ПОГИБЛЯКІВСЬКА сільрадаPOHYBLJAKIVŚKA siľrada4904882-----------------
с. ПОГИБЛЯКs. POHYBLJAK4344322-----------------
с-ще ДУБИНАs-šče DUBYNA5656------------------
ПОЧАПИНСЬКА сільрадаPOČAPYNŚKA siľrada1722169721-1---21----------
с. ПОЧАПИНЦІs. POČAPYNCI1395137715-1---11----------
с. ВЕРЕЩАКИs. VEREŠČAKY3273206-----1-----------
РІПКІВСЬКА сільрадаRIPKIVŚKA siľrada5915809-----1---------1-
с. РІПКИs. RIPKY5915809-----1---------1-
РУБАНОМОСТІВСЬКА сільрадаRUBANOMOSTIVŚKA siľrada4844812---------------1-
с. РУБАНИЙ МІСТs. RUBANYJ MIST4844812---------------1-
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada4124066-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA4124066-----------------
СМІЛЬЧИНЕЦЬКА сільрадаSMIĽČYNEĆKA siľrada82780621-----------------
с. СМІЛЬЧИНЦІs. SMIĽČYNCI60158714-----------------
с. ГАНЖАЛІВКАs. HANŽALIVKA2262197-----------------
ТИХОНІВСЬКА сільрадаTYCHONIVŚKA siľrada3133082-2-----------1---
с. ТИХОНІВКАs. TYCHONIVKA3133082-2-----------1---
ФЕДЮКІВСЬКА сільрадаFEDJUKIVŚKA siľrada6976916-----------------
с. ФЕДЮКІВКАs. FEDJUKIVKA6976916-----------------
ХИЖИНСЬКА сільрадаCHYŽYNŚKA siľrada87083435-1---------------
с. ХИЖИНЦІs. CHYŽYNCI71167535-1---------------
с. ЧЕСНІВКАs. ČESNIVKA159159------------------
ЧАПЛИНСЬКА сільрадаČAPLYNŚKA siľrada77775719------1----------
с. ЧАПЛИНКАs. ČAPLYNKA67265516------1----------
с. ШУШКІВКАs. ŠUŠKIVKA1051023-----------------
ШЕСТЕРИНСЬКА сільрадаŠESTERYNŚKA siľrada4554469-----------------
с. ШЕСТЕРИНЦІs. ŠESTERYNCI4554469-----------------
ШУБИНОСТАВСЬКА сільрадаŠUBYNOSTAVŚKA siľrada8007849-4-2-----------1-
с. ШУБИНІ СТАВИs. ŠUBYNI STAVY7557399-4-2-----------1-
с-ще МИХАЙЛІВКАs-šče MYCHAJLIVKA4545------------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada6196133-----2---------1-
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA5505453-----2-----------
с. КУЧКІВКАs. KUČKIVKA6968----------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

MAŃKIVŚKYJ RAJON

33196

32571

527

-

8

-

-

9

27

7

-

3

2

-

-

-

-

-

37

5

смт МАНЬКІВКАsmt MAŃKIVKA85968391181----322-3------14-
с-ще ЖОЛУДЬКОВЕs-šče ŽOLUĎKOVE50491-----------------
смт БУКИsmt BUKY2230219334-1---1---------1-
БАГВЯНСЬКА сільрадаBAHVJANŚKA siľrada7257177-1---------------
с. БАГВАs. BAHVA5635575-1---------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA1621602-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada6156004-2--62---------1-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA6156004-2--62---------1-
ВІКТОРІВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada1201118115------4--------1-
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA1201118115------4--------1-
ДЗЕНЗЕЛІВСЬКА сільрадаDZENZELIVŚKA siľrada1736169735-----2---------2-
с. ДЗЕНЗЕЛІВКАs. DZENZELIVKA1736169735-----2---------2-
ДОБРЯНСЬКА сільрадаDOBRJANŚKA siľrada113011209---------------1-
с. ДОБРАs. DOBRA113011209---------------1-
ІВАНЬКІВСЬКА сільрадаIVAŃKIVŚKA siľrada3247320437-1---4---------1-
с. ІВАНЬКИs. IVAŃKY2974293236-1---4---------1-
с. ТИМОШІВКАs. TYMOŠIVKA2732721-----------------
КИСЛИНСЬКА сільрадаKYSLYNŚKA siľrada5465442-----------------
с. КИСЛИНs. KYSLYN5465442-----------------
КИЩЕНЕЦЬКА сільрадаKYŠČENEĆKA siľrada95692826---------1-----1-
с. КИЩЕНЦІs. KYŠČENCI95692826---------1-----1-
КРАЧКІВСЬКА сільрадаKRAČKIVŚKA siľrada7997943-1---1-----------
с. КРАЧКІВКАs. KRAČKIVKA7997943-1---1-----------
КРИВЕЦЬКА сільрадаKRYVEĆKA siľrada7597536-----------------
с. КРИВЕЦЬs. KRYVEĆ7207155-----------------
с-ще РУДКАs-šče RUDKA39381-----------------
КУТІВСЬКА сільрадаKUTIVŚKA siľrada4994945-----------------
с. КУТИs. KUTY4994945-----------------
ХАРКІВСЬКА сільрадаCHARKIVŚKA siľrada70869511-1----1----------
с. ХАРКІВКАs. CHARKIVKA5135047-1----1----------
с. МАЛА МАНЬКІВКАs. MALA MAŃKIVKA1951914-----------------
МОЛОДЕЦЬКА сільрадаMOLODEĆKA siľrada1827181412-----1-----------
с. МОЛОДЕЦЬКЕs. MOLODEĆKE1827181412-----1-----------
НЕСТЕРІВСЬКА сільрадаNESTERIVŚKA siľrada95092820-1-------------1-
с. НЕСТЕРІВКАs. NESTERIVKA95092820-1-------------1-
ПАЛАНОЦЬКА сільрадаPALANOĆKA siľrada5215115----------------5
с. ПАЛАНОЧКАs. PALANOČKA5215115----------------5
ПОДІБНЯНСЬКА сільрадаPODIBNJANŚKA siľrada1043101329---------------1-
с. ПОДІБНАs. PODIBNA1043101329---------------1-
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada74772216-----9-----------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA40639511-----------------
с-ще ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs-šče ZELENYJ HAJ2212144-----3-----------
с. ФІЛІЦІЯs. FILICIJA1201131-----6-----------
ПОТАШСЬКА сільрадаPOTAŠŚKA siľrada1280124526-----1---------8-
с. ПОТАШs. POTAŠ1280124526-----1---------8-
РОГІВСЬКА сільрадаROHIVŚKA siľrada1102107127---------1-----3-
с. РОГИs. ROHY1102107127---------1-----3-
РУСАЛІВСЬКА сільрадаRUSALIVŚKA siľrada7377322-----2---------1-
с. РУСАЛІВКАs. RUSALIVKA7377322-----2---------1-
ЧОРНОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаČORNOKAM`JANŚKA siľrada1192117514-----2---------1-
с. ЧОРНА КАМ'ЯНКАs. ČORNA KAM`JANKA1015100012-----2---------1-
с. ЮРПІЛЬs. JURPIĽ1771752-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

MONASTYRYŠČENŚKYJ RAJON

40501

39845

521

-

43

-

-

1

39

17

-

-

4

-

2

3

-

-

24

2

м. МОНАСТИРИЩЕm. MONASTYRYŠČE93669128199-4--1107--2-12--102
с-ще КУДИНІВ ЛІСs-šče KUDYNIV LIS4646------------------
с. НОВЕ МІСТОs. NOVE MISTO3639360232-3---2-----------
смт ЦИБУЛІВsmt CYBULIV3905381377-----7---2-----6-
с. АНТОНІНАs. ANTONINA2462379-----------------
АВРАМІВСЬКА сільрадаAVRAMIVŚKA siľrada3609356537-2---2------1--2-
с. АВРАМІВКАs. AVRAMIVKA1923189426-----1------1--1-
с. ЛЕТИЧІВКАs. LETYČIVKA1686167111-2---1---------1-
БАЧКУРИНСЬКА сільрадаBAČKURYNŚKA siľrada101610025------8--------1-
с. БАЧКУРИНЕs. BAČKURYNE101610025------8--------1-
ВЛАДИСЛАВЧИЦЬКА сільрадаVLADYSLAVČYĆKA siľrada4454432-----------------
с. ВЛАДИСЛАВЧИКs. VLADYSLAVČYK4454432-----------------
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada2402278-4-------------1-
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA2402278-4-------------1-
ДОЛИНКІВСЬКА сільрадаDOLYNKIVŚKA siľrada6806743-----3-----------
с. ДОЛИНКАs. DOLYNKA6806743-----3-----------
ІВАХНІВСЬКА сільрадаIVACHNIVŚKA siľrada134913379-----3-----------
с. ІВАХНИs. IVACHNY134913379-----3-----------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada3713674-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE3713674-----------------
ЗЮБРИХСЬКА сільрадаZJUBRYCHŚKA siľrada4214183-----------------
с. ЗЮБРИХАs. ZJUBRYCHA4214183-----------------
ЗАРУБИНЕЦЬКА сільрадаZARUBYNEĆKA siľrada5635583-1---1-----------
с. ЗАРУБИНЦІs. ZARUBYNCI5635583-1---1-----------
КНЯЖЕ-КРИНИЦЬКА сільрадаKNJAŽE-KRYNYĆKA siľrada122912214-1---21----------
с. КНЯЖА КРИНИЦЯs. KNJAŽA KRYNYCJA105410473-1---21----------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA1751741-----------------
КНЯЖИКІВСЬКА сільрадаKNJAŽYKIVŚKA siľrada6606554-----1-----------
с. КНЯЖИКИs. KNJAŽYKY6606554-----1-----------
КОПІЮВАТСЬКА сільрадаKOPIJUVATŚKA siľrada72771211-4---------------
с. КОПІЮВАТАs. KOPIJUVATA72771211-4---------------
КОРИТНЯНСЬКА сільрадаKORYTNJANŚKA siľrada111511077-1---------------
с. КОРИТНЯs. KORYTNJA111511077-1---------------
ЛЕСЬКІВСЬКА сільрадаLEŚKIVŚKA siľrada125512531---------------1-
с. ЛЕСЬКОВЕs. LEŚKOVE7797781-----------------
с. МАТВІЇХАs. MATVIJICHA476475----------------1-
ЛУКАШІВСЬКА сільрадаLUKAŠIVŚKA siľrada92991510-2---1-----1-----
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA81279810-2---1-----1-----
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA117117------------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada426425--1---------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA426425--1---------------
ПОЛОВИНЧИЦЬКА сільрадаPOLOVYNČYĆKA siľrada5265188-----------------
с. ПОЛОВИНЧИКs. POLOVYNČYK5265188-----------------
ПОПУДНЯНСЬКА сільрадаPOPUDNJANŚKA siľrada92289226-4---------------
с. ПОПУДНЯs. POPUDNJA86183819-4---------------
с-ще ЗАБІЛЯНИs-šče ZABILJANY61547-----------------
САРНІВСЬКА сільрадаSARNIVŚKA siľrada7277159-3---------------
с. САРНИs. SARNY6586478-3---------------
с-ще ВОЛОДИМИРІВКАs-šče VOLODYMYRIVKA69681-----------------
САТАНІВСЬКА сільрадаSATANIVŚKA siľrada1221120017-----1---------3-
с. САТАНІВКАs. SATANIVKA1155113714-----1---------3-
с-ще ПОКРОВКАs-šče POKROVKA66633-----------------
СТЕПІВСЬКА сільрадаSTEPIVŚKA siľrada4044031-----------------
с. СТЕПІВКАs. STEPIVKA4044031-----------------
ТАРНАВСЬКА сільрадаTARNAVŚKA siľrada3703682-----------------
с. ТАРНАВАs. TARNAVA3703682-----------------
ТЕОЛИНСЬКА сільрадаTEOLYNŚKA siľrada6136046-3---------------
с. ТЕОЛИНs. TEOLYN6136046-3---------------
ТЕРЛИЦЬКА сільрадаTERLYĆKA siľrada5185143-1---------------
с. ТЕРЛИЦЯs. TERLYCJA5185143-1---------------
ХАЛАЇДІВСЬКА сільрадаCHALAJIDIVŚKA siľrada88886814-6---------------
с. ХАЛАЇДОВЕs. CHALAJIDOVE88886814-6---------------
ЧАПАЄВСЬКА сільрадаČAPAJEVŚKA siľrada356356------------------
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA356356------------------
ШАБАСТІВСЬКА сільрадаŠABASTIVŚKA siľrada9919823-----51----------
с. ШАБАСТІВКАs. ŠABASTIVKA8198131-----5-----------
с-ще ВІЛЬНАs-šče VIĽNA1721692------1----------
ШАРНОПІЛЬСЬКА сільрадаŠARNOPIĽŚKA siľrada7287204-3---1-----------
с. ШАРНОПІЛЬs. ŠARNOPIĽ7287204-3---1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

SMILJANŚKYJ RAJON

38370

37208

1023

-

45

-

1

1

24

12

1

-

-

-

3

-

-

-

43

9

БАЛАКЛІЇВСЬКА сільрадаBALAKLIJIVŚKA siľrada51494974157-2---31----1---11-
с. БАЛАКЛІЯs. BALAKLIJA45444383146-----31----1---10-
с. ТЕКЛИНЕs. TEKLYNE60559111-2-------------1-
БЕРЕЗНЯКІВСЬКА сільрадаBEREZNJAKIVŚKA siľrada2505243553-14---2---------1-
с. БЕРЕЗНЯКИs. BEREZNJAKY2505243553-14---2---------1-
ВЕЛИКОЯБЛУНІВСЬКА сільрадаVELYKOJABLUNIVŚKA siľrada1966187469-21-------------2-
с. ВЕЛИКА ЯБЛУНІВКАs. VELYKA JABLUNIVKA1966187469-21-------------2-
ГОЛОВ'ЯТИНСЬКА сільрадаHOLOV`JATYNŚKA siľrada100698520-----1-----------
с. ГОЛОВ'ЯТИНЕs. HOLOV`JATYNE5535476-----------------
с. ГУЛЯЙГОРОДОКs. HULJAJHORODOK1441376-----1-----------
с. МАЛИЙ БУЗУКІВs. MALYJ BUZUKIV3093018-----------------
ЗАЛЕВКІВСЬКА сільрадаZALEVKIVŚKA siľrada59155236-2-1-------------
с. ЗАЛЕВКИs. ZALEVKY59155236-2-1-------------
КОВАЛИСЬКА сільрадаKOVALYŚKA siľrada82378933-----1-----------
с. КОВАЛИХАs. KOVALYCHA82378933-----1-----------
КОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаKOSTJANTYNIVŚKA siľrada58225625188-1---1-----2---5-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA27492633110-1---------1---4-
с. БУДКИs. BUDKY1423139132-----------------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE1650160146-----1-----1---1-
КУЦІВСЬКА сільрадаKUCIVŚKA siľrada8408228---------------10-
с. КУЦІВКАs. KUCIVKA8408228---------------10-
МАКІЇВСЬКА сільрадаMAKIJIVŚKA siľrada1648162816-----4-----------
с. МАКІЇВКАs. MAKIJIVKA1327131213-----2-----------
с. БУДА-МАКІЇВКАs. BUDA-MAKIJIVKA3213163-----2-----------
МАЛОСМІЛЯНСЬКА сільрадаMALOSMILJANŚKA siľrada24692350102-----6---------29
с. МАЛА СМІЛЯНКАs. MALA SMILJANKA87284119-----4----------8
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA62559031-----1---------21
с-ще ХОЛОДНЯНСЬКЕs-šče CHOLODNJANŚKE97291952-----1-----------
МАЛОСТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаMALOSTAROSIĽŚKA siľrada91589124-----------------
с. МАЛЕ СТАРОСІЛЛЯs. MALE STAROSILLJA91589124-----------------
МЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаMEĽNYKIVŚKA siľrada7287207-----1-----------
с. МЕЛЬНИКІВКАs. MEĽNYKIVKA7287207-----1-----------
НОСАЧІВСЬКА сільрадаNOSAČIVŚKA siľrada1828178840-----------------
с. НОСАЧІВs. NOSAČIV1553152231-----------------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE2752669-----------------
ПАСТИРСЬКА сільрадаPASTYRŚKA siľrada116111556-----------------
с. ПАСТИРСЬКЕs. PASTYRŚKE107810753-----------------
с-ще БОГУНОВЕs-šče BOHUNOVE83803-----------------
ПЛЕСКАЧІВСЬКА сільрадаPLESKAČIVŚKA siľrada1103107328-----1---------1-
с. ПЛЕСКАЧІВКАs. PLESKAČIVKA76273922---------------1-
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA3413346-----1-----------
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada1146112719-----------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA1039102415-----------------
с-ще ЧЕРВОНЕs-šče ČERVONE1071034-----------------
РОТМІСТРІВСЬКА сільрадаROTMISTRIVŚKA siľrada2229216360-2--11-1-------1-
с. РОТМІСТРІВКАs. ROTMISTRIVKA2156209159-2--11-1-------1-
с-ще ВОВКІВКАs-šče VOVKIVKA73721-----------------
САМГОРОДОЦЬКА сільрадаSAMHORODOĆKA siľrada5855774---------------4-
с. САМГОРОДОКs. SAMHORODOK5855774---------------4-
САНЖАРИСЬКА сільрадаSANŽARYŚKA siľrada65163218-----1-----------
с. САНЖАРИХАs. SANŽARYCHA65163218-----1-----------
СЕРДЮКІВСЬКА сільрадаSERDJUKIVŚKA siľrada80979116-1-------------1-
с. СЕРДЮКІВКАs. SERDJUKIVKA80979116-1-------------1-
СУНКІВСЬКА сільрадаSUNKIVŚKA siľrada1328128837-1---1---------1-
с. СУНКИs. SUNKY1328128837-1---1---------1-
ТАШЛИЦЬКА сільрадаTAŠLYĆKA siľrada1940188639-1----11--------3-
с. ТАШЛИКs. TAŠLYK1935188139-1----11--------3-
с-ще СТЕПОКs-šče STEPOK55------------------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada1128108343-----1---------1-
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA1128108343-----1---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН

TAĽNIVŚKYJ RAJON

43685

42663

774

-

52

-

2

4

31

83

-

36

4

-

-

-

-

-

34

2

м. ТАЛЬНЕm. TAĽNE1632015860336-5--31254-363-----11-
БІЛАШКІВСЬКА сільрадаBILAŠKIVŚKA siľrada1060104115------4----------
с. БІЛАШКИs. BILAŠKY8007915------4----------
с-ще ЛЕВАДАs-šče LEVADA26025010-----------------
ВЕСЕЛОКУТСЬКА сільрадаVESELOKUTŚKA siľrada65563812---2--2--------1-
с. ВЕСЕЛИЙ КУТs. VESELYJ KUT65563812---2--2--------1-
ВИШНОПІЛЬСЬКА сільрадаVYŠNOPIĽŚKA siľrada1140111816-----15----------
с. ВИШНОПІЛЬs. VYŠNOPIĽ1140111816-----15----------
ГЛИБОЧКІВСЬКА сільрадаHLYBOČKIVŚKA siľrada84182411-5---1-----------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK84182411-5---1-----------
ГОРДАШІВСЬКА сільрадаHORDAŠIVŚKA siľrada1125110914-1-------------1-
с. ГОРДАШІВКАs. HORDAŠIVKA1125110914-1-------------1-
ЗАЛІСЬКА сільрадаZALIŚKA siľrada8508339-3-------------5-
с. ЗАЛІСЬКЕs. ZALIŚKE8508339-3-------------5-
ЗДОБУТКІВСЬКА сільрадаZDOBUTKIVŚKA siľrada71870611-1---------------
с-ще ЗДОБУТОК ЖОВТНЯs-šče ZDOBUTOK ŽOVTNJA70369111-1---------------
с-ще ТАРАСІВКАs-šče TARASIVKA1515------------------
ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА сільрадаZELEŃKIVŚKA siľrada1253123813---------------2-
с. ЗЕЛЕНЬКІВs. ZELEŃKIV1253123813---------------2-
КОБРИНІВСЬКА сільрадаKOBRYNIVŚKA siľrada92290415-----1---------11
с. КОБРИНОВЕs. KOBRYNOVE71770411---------------11
с. ГУЛЯЙКАs. HULJAJKA2052004-----1-----------
КОБРИНОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаKOBRYNOVO-HREBEĽŚKA siľrada86985612-1---------------
с. КОБРИНОВА ГРЕБЛЯs. KOBRYNOVA HREBLJA5325275-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA3373297-1---------------
КОЛОДИСТЕНСЬКА сільрадаKOLODYSTENŚKA siľrada8248195-----------------
с. КОЛОДИСТЕs. KOLODYSTE8248195-----------------
КОРСУНСЬКА сільрадаKORSUNŚKA siľrada74070223-9---32--------1-
с. КОРСУНКАs. KORSUNKA54152116-1----2--------1-
с. ДОВГЕНЬКЕs. DOVHEŃKE1991817-8---3-----------
КРИВОКОЛІНСЬКА сільрадаKRYVOKOLINŚKA siľrada90487823-1----1--------1-
с. КРИВІ КОЛІНАs. KRYVI KOLINA71769718------1--------1-
с-ще ДОБРЯНКАs-šče DOBRJANKA48452-1---------------
с-ще НОВА ПАВЛІВКАs-šče NOVA PAVLIVKA33------------------
с. ЧЕСНОПІЛЬs. ČESNOPIĽ1361333-----------------
ЛАЩІВСЬКА сільрадаLAŠČIVŚKA siľrada55654511-----------------
с. ЛАЩОВАs. LAŠČOVA55654511-----------------
ЛЕГЕДЗИНСЬКА сільрадаLEHEDZYNŚKA siľrada1126110417-4--1------------
с. ЛЕГЕДЗИНЕs. LEHEDZYNE1126110417-4--1------------
ЛІСІВСЬКА сільрадаLISIVŚKA siľrada1140110826-----13--------2-
с. ЛІСОВЕs. LISOVE1140110826-----13--------2-
ЛОТАШІВСЬКА сільрадаLOTAŠIVŚKA siľrada78276113-----11--------6-
с. ЛОТАШЕВЕs. LOTAŠEVE45644310---------------3-
с. ПІЩАНАs. PIŠČANA3263183-----11--------3-
МАЙДАНЕЦЬКА сільрадаMAJDANEĆKA siľrada2369231039-17---1---------11
с. МАЙДАНЕЦЬКЕs. MAJDANEĆKE2069201138-17---1---------11
с-ще НОВОМАЙДАНЕЦЬКЕs-šče NOVOMAJDANEĆKE3002991-----------------
МОШУРІВСЬКА сільрадаMOŠURIVŚKA siľrada2015198428-2-------1-------
с. МОШУРІВs. MOŠURIV2015198428-2-------1-------
ОНОПРІЇВСЬКА сільрадаONOPRIJIVŚKA siľrada1106108915-----1---------1-
с. ОНОПРІЇВКАs. ONOPRIJIVKA93792114-----1---------1-
с. КОБИЛЯКИs. KOBYLJAKY3535------------------
с. ПАВЛІВКА ДРУГАs. PAVLIVKA DRUHA1341331-----------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada6766606------10----------
с. ПАВЛІВКА ПЕРШАs. PAVLIVKA PERŠA6766606------10----------
ПАПУЖИНСЬКА сільрадаPAPUŽYNŚKA siľrada64462515-----4-----------
с. ПАПУЖИНЦІs. PAPUŽYNCI64462515-----4-----------
ПОТАШСЬКА сільрадаPOTAŠŚKA siľrada76875115-2---------------
с. ПОТАШs. POTAŠ76875115-2---------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada1085106020-1---3---------1-
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA1083105820-1---3---------1-
с-ще ШАЛАСЬКЕs-šče ŠALAŚKE22------------------
СОКОЛІВОЦЬКА сільрадаSOKOLIVOĆKA siľrada97595716-----11----------
с. СОКОЛІВОЧКАs. SOKOLIVOČKA5535476-----------------
с-ще СТЕПНЕs-šče STEPNE1231212-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE2992898-----11----------
ТАЛЬЯНКІВСЬКА сільрадаTAĽJANKIVŚKA siľrada1720169128-----1-----------
с. ТАЛЬЯНКИs. TAĽJANKY1720169128-----1-----------
ШАУЛИХСЬКА сільрадаŠAULYCHŚKA siľrada50249210-----------------
с. ШАУЛИХАs. ŠAULYCHA50249210-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

UMANŚKYJ RAJON

51500

50131

1121

-

138

2

1

3

30

25

7

9

1

-

1

-

-

-

31

-

смт БАБАНКАsmt BABANKA2541250431------2--------4-
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada63761123-2---1-----------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA63761123-2---1-----------
АПОЛЯНСЬКА сільрадаAPOLJANŚKA siľrada57855115-5---1---------6-
с. АПОЛЯНКАs. APOLJANKA57855115-5---1---------6-
БЕРЕСТОВЕЦЬКА сільрадаBERESTOVEĆKA siľrada84382416-2-1-------------
с. БЕРЕСТОВЕЦЬs. BERESTOVEĆ84382416-2-1-------------
ГЕРЕЖЕНІВСЬКА сільрадаHEREŽENIVŚKA siľrada7787629-5----1--------1-
с. ГЕРЕЖЕНІВКАs. HEREŽENIVKA7787629-5----1--------1-
ГОРОДЕЦЬКА сільрадаHORODEĆKA siľrada1354131932-1---1---------1-
с. ГОРОДЕЦЬКЕs. HORODEĆKE1354131932-1---1---------1-
ГОРОДНИЦЬКА сільрадаHORODNYĆKA siľrada1140111610-12---11----------
с. ГОРОДНИЦЯs. HORODNYCJA1140111610-12---11----------
ГРОДЗІВСЬКА сільрадаHRODZIVŚKA siľrada75774113-2-------------1-
с. ГРОДЗЕВЕs. HRODZEVE75774113-2-------------1-
ГРОМІВСЬКА сільрадаHROMIVŚKA siľrada1160114314-1---11----------
с. ГРОМИs. HROMY1160114314-1---11----------
ДМИТРУШКІВСЬКА сільрадаDMYTRUŠKIVŚKA siľrada2044199744-2-------------1-
с. ДМИТРУШКИs. DMYTRUŠKY2044199744-2-------------1-
ДОБРОВОДІВСЬКА сільрадаDOBROVODIVŚKA siľrada97595716-1-------------1-
с. ДОБРОВОДИs. DOBROVODY97595716-1-------------1-
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada58957316-----------------
с. ДУБОВАs. DUBOVA58957316-----------------
ЗАТИШАНСЬКА сільрадаZATYŠANŚKA siľrada6546448-1---1-----------
с-ще ЗАТИШОКs-šče ZATYŠOK4134083-1---1-----------
с-ще ПОЛІТВІДДІЛОВЕЦЬs-šče POLITVIDDILOVEĆ2412365-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1425139718-8----2----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1154113017-5----2----------
с. ЯРОВАТКАs. JAROVATKA2712671-3---------------
КОЛОДИСТЕНСЬКА сільрадаKOLODYSTENŚKA siľrada2054202128-----23----------
с. КОЛОДИСТЕs. KOLODYSTE2054202128-----23----------
КОРЖОВОКУТСЬКА сільрадаKORŽOVOKUTŚKA siľrada2252222-1---------------
с. КОРЖОВИЙ КУТs. KORŽOVYJ KUT2252222-1---------------
КОРЖІВСЬКА сільрадаKORŽIVŚKA siľrada5655586-1---------------
с. КОРЖОВАs. KORŽOVA5655586-1---------------
КОСЕНІВСЬКА сільрадаKOSENIVŚKA siľrada1089107315-----1-----------
с. КОСЕНІВКАs. KOSENIVKA1089107315-----1-----------
КОРЖОВОСЛОБІДСЬКА сільрадаKORŽOVOSLOBIDŚKA siľrada2952814-9--1------------
с. КОРЖОВА СЛОБОДАs. KORŽOVA SLOBODA2952814-9--1------------
КОЧЕРЖИНСЬКА сільрадаKOČERŽYNŚKA siľrada1363133821-----13----------
с. КОЧЕРЖИНЦІs. KOČERŽYNCI1363133821-----13----------
КОЧУБЕЇВСЬКА сільрадаKOČUBEJIVŚKA siľrada78176314-2-------------2-
с. КОЧУБЕЇВКАs. KOČUBEJIVKA78176314-2-------------2-
КРАСНОПІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOPIĽŚKA siľrada87484624-1---2---------1-
с. КРАСНОПІЛКАs. KRASNOPILKA87484624-1---2---------1-
ЛАДИЖИНСЬКА сільрадаLADYŽYNŚKA siľrada2496246824-11--11----------
с. ЛАДИЖИНКАs. LADYŽYNKA2496246824-11--11----------
МАКСИМІВСЬКА сільрадаMAKSYMIVŚKA siľrada4654568-1---------------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA4654568-1---------------
ОКСАНИНСЬКА сільрадаOKSANYNŚKA siľrada1262123520-51---1----------
с. ОКСАНИНАs. OKSANYNA1262123520-51---1----------
ВІЛЬШАНО-СЛОБІДСЬКА сільрадаVIĽŠANO-SLOBIDŚKA siľrada285285------------------
с. ВІЛЬШАНА-СЛОБІДКАs. VIĽŠANA-SLOBIDKA285285------------------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada2152057-3---------------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA2152057-3---------------
ОСТРІВЕЦЬКА сільрадаOSTRIVEĆKA siľrada4584489-1---------------
с. ОСТРІВЕЦЬs. OSTRIVEĆ4584489-1---------------
ПАЛАНСЬКА сільрадаPALANŚKA siľrada1608157333---------------2-
с. ПАЛАНКАs. PALANKA1608157333---------------2-
ПІКОВЕЦЬКА сільрадаPIKOVEĆKA siľrada75171929-----1---------2-
с. ПІКОВЕЦЬs. PIKOVEĆ75171929-----1---------2-
ПОЛЯНЕЦЬКА сільрадаPOLJANEĆKA siľrada1291126720-1---2---1-------
с. ПОЛЯНЕЦЬКЕs. POLJANEĆKE1291126720-1---2---1-------
ПУГАЧІВСЬКА сільрадаPUHAČIVŚKA siľrada65262223-3---2-1-------1-
с. ПУГАЧІВКАs. PUHAČIVKA65262223-3---2-1-------1-
ПОСУХІВСЬКА сільрадаPOSUCHIVŚKA siľrada4134056-1---1-----------
с. ПОСУХІВКАs. POSUCHIVKA4134056-1---1-----------
РОДНИКІВСЬКА сільрадаRODNYKIVŚKA siľrada33853252118-2---53-4------1-
с. РОДНИКІВКАs. RODNYKIVKA33853252118-2---53-4------1-
РОГІВСЬКА сільрадаROHIVŚKA siľrada5375268------2----1-----
с. РОГОВАs. ROHOVA5375268------2----1-----
РОПОТУСЬКА сільрадаROPOTUŚKA siľrada7627566-----------------
с. РОПОТУХАs. ROPOTUCHA7627566-----------------
РИЖАВСЬКА сільрадаRYŽAVŚKA siľrada102599516-12---1---------1-
с. РИЖАВКАs. RYŽAVKA102599516-12---1---------1-
СВИНАРСЬКА сільрадаSVYNARŚKA siľrada43942810-----1-----------
с. СВИНАРКАs. SVYNARKA43942810-----1-----------
СОБКІВСЬКА сільрадаSOBKIVŚKA siľrada85583519-1---------------
с. СОБКІВКАs. SOBKIVKA85583519-1---------------
СТАРОБАБАНІВСЬКА сільрадаSTAROBABANIVŚKA siľrada1859182024-7---115-------1-
с. СТАРІ БАБАНИs. STARI BABANY1859182024-7---115-------1-
СТЕПКІВСЬКА сільрадаSTEPKIVŚKA siľrada43542210-3---------------
с. СТЕПКІВКАs. STEPKIVKA43542210-3---------------
СУШКІВСЬКА сільрадаSUŠKIVŚKA siľrada1459143617-1--113----------
с. СУШКІВКАs. SUŠKIVKA1248123210-1--113----------
с. ЗАЯЧКІВКАs. ZAJAČKIVKA2112047-----------------
ТАНСЬКА сільрадаTANŚKA siľrada98096118---------------1-
с. ТАНСЬКЕs. TANŚKE98096118---------------1-
ТЕКУЧАНСЬКА сільрадаTEKUČANŚKA siľrada104010391-----------------
с. ТЕКУЧАs. TEKUČA104010391-----------------
ТОМАШІВСЬКА сільрадаTOMAŠIVŚKA siľrada67165012-7---1---------1-
с. ТОМАШІВКАs. TOMAŠIVKA67165012-7---1---------1-
ФУРМАНСЬКА сільрадаFURMANŚKA siľrada5545467-1---------------
с. ФУРМАНКАs. FURMANKA5545467-1---------------
ЧЕРПОВОДСЬКА сільрадаČERPOVODŚKA siľrada7847617-15-------------1-
с. ЧЕРПОВОДИs. ČERPOVODY7847617-15-------------1-
ШАРИНСЬКА сільрадаŠARYNŚKA siľrada52851210-5--1------------
с. ШАРИНs. ŠARYN52851210-5--1------------
ЮРКІВСЬКА сільрадаJURKIVŚKA siľrada9669586-2---------------
с. ЮРКІВКАs. JURKIVKA9669586-2---------------
ЯТРАНІВСЬКА сільрадаJATRANIVŚKA siľrada26042310274-10---1115------2-
с. ЯТРАНІВКАs. JATRANIVKA26042310274-10---1115------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

CHRYSTYNIVŚKYJ RAJON

39454

38307

888

-

38

-

1

2

40

75

3

46

1

-

1

-

-

-

52

-

м. ХРИСТИНІВКАm. CHRYSTYNIVKA1152811021402-6--1749-301-----11-
смт ВЕРХНЯЧКАsmt VERCHNJAČKA4291419278-2---99--------1-
БОТВИНІВСЬКА сільрадаBOTVYNIVŚKA siľrada6376316-----------------
с. БОТВИНІВКАs. BOTVYNIVKA4214183-----------------
с. ГРЕБЛЯs. HREBLJA2162133-----------------
ВЕЛИКОСЕВАСТЯНІВСЬКА сільрадаVELYKOSEVASTJANIVŚKA siľrada3006295549-1-------------1-
с. ВЕЛИКА СЕВАСТЯНІВКАs. VELYKA SEVASTJANIVKA3006295549-1-------------1-
ВЕРБУВАТСЬКА сільрадаVERBUVATŚKA siľrada6296217---------------1-
с. ВЕРБУВАТАs. VERBUVATA4314283-----------------
с. БАГАЧІВКАs. BAHAČIVKA1681644-----------------
с. МАЛА ІВАНІВКАs. MALA IVANIVKA3029----------------1-
ЗАЯЧКІВСЬКА сільрадаZAJAČKIVŚKA siľrada63561317-1-----13--------
с. ЗАЯЧКІВКАs. ZAJAČKIVKA63561317-1-----13--------
ЗОРЯНСЬКА сільрадаZORJANŚKA siľrada2542477-----------------
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE2542477-----------------
ІВАНГОРОДСЬКА сільрадаIVANHORODŚKA siľrada1193116720---------------6-
с. ІВАНГОРОДs. IVANHOROD1193116720---------------6-
КУЗЬМИНО-ГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаKUŹMYNO-HREBEĽŚKA siľrada1343131223-5---1---------2-
с. КУЗЬМИНА ГРЕБЛЯs. KUŹMYNA HREBLJA1337130623-5---1---------2-
с-ще ХАСАНІВКАs-šče CHASANIVKA66------------------
ЛІЩИНІВСЬКА сільрадаLIŠČYNIVŚKA siľrada84381714-----2-1-------9-
с. ЛІЩИНІВКАs. LIŠČYNIVKA84381714-----2-1-------9-
МАЛОСЕВАСТЯНІВСЬКА сільрадаMALOSEVASTJANIVŚKA siľrada1235118246-6-----1---------
с. МАЛА СЕВАСТЯНІВКАs. MALA SEVASTJANIVKA3653605-----------------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA2482426-----------------
с-ще ІВАНІВКАs-šče IVANIVKA34731921-6-----1---------
с. КОЗАЧЕs. KOZAČE27526114-----------------
ОРАДІВСЬКА сільрадаORADIVŚKA siľrada90787618-4------9--------
с. ОРАДІВКАs. ORADIVKA90787618-4------9--------
ОСІТНЯНСЬКА сільрадаOSITNJANŚKA siľrada78076612---------------2-
с. ОСІТНАs. OSITNA78076612---------------2-
ПЕНІЖКІВСЬКА сільрадаPENIŽKIVŚKA siľrada60859710-----1-----------
с. ПЕНІЖКОВЕs. PENIŽKOVE60859710-----1-----------
РОЗСІШКІВСЬКА сільрадаROZSIŠKIVŚKA siľrada1785174121-----316--------4-
с. РОЗСІШКИs. ROZSIŠKY1323128517-----216--------3-
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA4624564-----1---------1-
СИНИЦЬКА сільрадаSYNYĆKA siľrada91889112-5-------------10-
с. СИНИЦЯs. SYNYCJA91889112-5-------------10-
СИЧІВСЬКА сільрадаSYČIVŚKA siľrada1026100717-1---1-----------
с. СИЧІВКАs. SYČIVKA96594617-1---1-----------
с-ще СИЧІs-šče SYČI77------------------
с-ще ЯРИs-šče JARY5454------------------
ТАЛАЛАЇВСЬКА сільрадаTALALAJIVŚKA siľrada5175077-1-1-----------1-
с. ТАЛАЛАЇВКАs. TALALAJIVKA5175077-1-1-----------1-
УГЛУВАТСЬКА сільрадаUHLUVATŚKA siľrada93992118-----------------
с. УГЛУВАТКАs. UHLUVATKA79177615-----------------
с. ЧАЙКІВКАs. ČAJKIVKA1481453-----------------
ХРИСТИНІВСЬКА сільрадаCHRYSTYNIVŚKA siľrada3088301752-1---121-4------1-
с. ХРИСТИНІВКАs. CHRYSTYNIVKA3088301752-1---121-4------1-
ШЕЛЬПАХІВСЬКА сільрадаŠEĽPACHIVŚKA siľrada8428277-5---2-----1-----
с. ШЕЛЬПАХІВКАs. ŠEĽPACHIVKA8428277-5---2-----1-----
ШУКАЙВОДСЬКА сільрадаŠUKAJVODŚKA siľrada1307127529---------------3-
с. ШУКАЙВОДАs. ŠUKAJVODA1079105422---------------3-
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA2282217-----------------
ЯГУБЕЦЬКА сільрадаJAHUBEĆKA siľrada1143112416----12-----------
с. ЯГУБЕЦЬs. JAHUBEĆ1143112416----12-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН

ČERKAŚKYJ RAJON

78346

75867

2279

-

29

-

1

3

52

31

1

8

2

-

1

-

-

-

70

2

смт ІРДИНЬsmt IRDYŃ1048100143-----2---1-----1-
БАЙБУЗІВСЬКА сільрадаBAJBUZIVŚKA siľrada1845181233-----------------
с. БАЙБУЗИs. BAJBUZY1765173530-----------------
с-ще ЗАКРЕВКИs-šče ZAKREVKY80773-----------------
БІЛОЗІРСЬКА сільрадаBILOZIRŚKA siľrada8524845450-----1--8------11-
с. БІЛОЗІР'Яs. BILOZIR`JA8506843650-----1--8------11-
с-ще БАСИs-šče BASY1818------------------
БУДИЩЕНСЬКА сільрадаBUDYŠČENŚKA siľrada26662542112-1---45--------2-
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE1735167846-1---35--------2-
с. ЛОЗІВОКs. LOZIVOK73768452-----1-----------
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA1109911-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA84813-----------------
ВЕРГУНІВСЬКА сільрадаVERHUNIVŚKA siľrada31993057135-----15--------1-
с. ВЕРГУНИs. VERHUNY23412226108-----15--------1-
с. НЕЧАЇВКАs. NEČAJIVKA85883127-----------------
ГЕРОНИМІВСЬКА сільрадаHERONYMIVŚKA siľrada29882828154-1---2---------3-
с. ГЕРОНИМІВКАs. HERONYMIVKA29882828154-1---2---------3-
ДУБІЇВСЬКА сільрадаDUBIJIVŚKA siľrada33603225114-3--1-4--------13-
с. ДУБІЇВКАs. DUBIJIVKA33603225114-3--1-4--------13-
ДУМАНЕЦЬКА сільрадаDUMANEĆKA siľrada100695043-----16--------6-
с. ДУМАНЦІs. DUMANCI76071235-----16--------6-
с. ЧУБІВКАs. ČUBIVKA2462388-----------------
КУМЕЙКІВСЬКА сільрадаKUMEJKIVŚKA siľrada92189823-----------------
с. КУМЕЙКИs. KUMEJKY86384122-----------------
с. ГУТА МЕЖИРИЦЬКАs. HUTA MEŽYRYĆKA58571-----------------
ЛЕСЬКІВСЬКА сільрадаLEŚKIVŚKA siľrada41884059122-----6---------1-
с. ЛЕСЬКИs. LEŚKY41884059122-----6---------1-
МОШНІВСЬКА сільрадаMOŠNIVŚKA siľrada47994606188-1---2---1-----1-
с. МОШНИs. MOŠNY47994606188-1---2---1-----1-
РУСЬКО-ПОЛЯНСЬКА сільрадаRUŚKO-POLJANŚKA siľrada79087657222-11---8-----1---9-
с. РУСЬКА ПОЛЯНАs. RUŚKA POLJANA79087657222-11---8-----1---9-
САГУНІВСЬКА сільрадаSAHUNIVŚKA siľrada3327326752-2---41--------1-
с. САГУНІВКАs. SAHUNIVKA3327326752-2---41--------1-
СВИДІВОЦЬКА сільрадаSVYDIVOĆKA siľrada24192249166-1---1---------2-
с. СВИДІВОКs. SVYDIVOK22202060156-1---1---------2-
с-ще СОКИРНАs-šče SOKYRNA19918910-----------------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada1606154460-----2-----------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA77775323-----1-----------
с. ГУТА СТАНІСЛАВЧИЦЬКАs. HUTA STANISLAVČYĆKA15141-----------------
с. СТАНІСЛАВЧИКs. STANISLAVČYK96915-----------------
с. ШЕЛЕПУХИs. ŠELEPUCHY71868631-----1-----------
СТЕПАНКІВСЬКА сільрадаSTEPANKIVŚKA siľrada3283321265-2-------------4-
с. СТЕПАНКИs. STEPANKY2630257054-2-------------4-
с. БУЗУКІВs. BUZUKIV65364211-----------------
ТУБІЛЬЦІВСЬКА сільрадаTUBIĽCIVŚKA siľrada2913284561-2---21--------2-
с. ТУБІЛЬЦІs. TUBIĽCI1311127632-2-------------1-
с. БЕРЕЗНЯКИs. BEREZNJAKY60659510---------------1-
с. ХРЕЩАТИКs. CHREŠČATYK3733628-----21----------
с. ПЕРВОМАЙСЬКЕs. PERVOMAJŚKE62361211-----------------
ХАЦЬКІВСЬКА сільрадаCHAĆKIVŚKA siľrada3105301384-----23--------3-
с. ХАЦЬКИs. CHAĆKY3105301384-----23--------3-
ХУДЯКІВСЬКА сільрадаCHUDJAKIVŚKA siľrada2740268154-----5-----------
с. ХУДЯКИs. CHUDJAKY2740268154-----5-----------
ХУТІРСЬКА сільрадаCHUTIRŚKA siľrada2422230897-2--17-1-------6-
с. ХУТОРИs. CHUTORY2422230897-2--17-1-------6-
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА сільрадаČERVONOSLOBIDŚKA siľrada95019165319-3--126--------32
с. ЧЕРВОНА СЛОБОДАs. ČERVONA SLOBODA95019165319-3--126--------32
ЧОРНЯВСЬКА сільрадаČORNJAVŚKA siľrada88386221-----------------
с. ЧОРНЯВКАs. ČORNJAVKA88386221-----------------
ЯСНОЗІРСЬКА сільрадаJASNOZIRŚKA siľrada3695363261---1-----------1-
с. ЯСНОЗІР'Яs. JASNOZIR`JA3695363261---1-----------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

ČORNOBAJIVŚKYJ RAJON

49741

48391

1127

-

23

-

-

1

50

102

1

-

2

-

1

-

-

-

42

1

смт ЧОРНОБАЙsmt ČORNOBAJ82638070158-4---913--------9-
с. САВКІВКАs. SAVKIVKA33532510-----------------
БОГОДУХІВСЬКА сільрадаBOHODUCHIVŚKA siľrada2815273465-----313----------
с. БОГОДУХІВКАs. BOHODUCHIVKA2521244263-----313----------
с. ГОЛОВАТІВКАs. HOLOVATIVKA2942922-----------------
ВАСЮТИНСЬКА сільрадаVASJUTYNŚKA siľrada1616154153-2----19--------1-
с. ВАСЮТИНЦІs. VASJUTYNCI1616154153-2----19--------1-
ВЕЛИКОБУРІМСЬКА сільрадаVELYKOBURIMŚKA siľrada2251216583-----21----------
с. ВЕЛИКА БУРІМКАs. VELYKA BURIMKA1967188679-----11----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2842794-----1-----------
ВЕЛИКОКАНІВЕЦЬКА сільрадаVELYKOKANIVEĆKA siľrada2124208834-----1---------1-
с. ВЕЛИКІ КАНІВЦІs. VELYKI KANIVCI1397138213-----1---------1-
с. МАЛІ КАНІВЦІs. MALI KANIVCI72770621-----------------
ВЕРЕМІЇВСЬКА сільрадаVEREMIJIVŚKA siľrada1862181646-----------------
с. ВЕРЕМІЇВКАs. VEREMIJIVKA1862181646-----------------
ВЕСЕЛОХУТІРСЬКА сільрадаVESELOCHUTIRŚKA siľrada72968637-2---2---1-----1-
с. ВЕСЕЛИЙ ХУТІРs. VESELYJ CHUTIR72968637-2---2---1-----1-
ЖОВНИНСЬКА сільрадаŽOVNYNŚKA siľrada1058103323-1-------------1-
с. ЖОВНИНЕs. ŽOVNYNE1058103323-1-------------1-
ІРКЛІЇВСЬКА сільрадаIRKLIJIVŚKA siľrada44174275131----151--------31
с. ІРКЛІЇВs. IRKLIJIV2309223269----14---------3-
с. ЗАГОРОДИЩЕs. ZAHORODYŠČE21019713-----------------
с. СКОРОДИСТИКs. SKORODYSTYK1555150844-----11---------1
с. ЧЕРВОНОГІРКАs. ČERVONOHIRKA3433385-----------------
КЛІЩИНСЬКА сільрадаKLIŠČYNŚKA siľrada1307125744-4---11----------
с. КЛІЩИНЦІs. KLIŠČYNCI1307125744-4---11----------
КОМІНТЕРНІВСЬКА сільрадаKOMINTERNIVŚKA siľrada66364714-----2-----------
с-ще КОМІНТЕРНs-šče KOMINTERN66364714-----2-----------
КРАСЕНІВСЬКА сільрадаKRASENIVŚKA siľrada1164114713-----4-----------
с. КРАСЕНІВКАs. KRASENIVKA1055104111-----3-----------
с-ще ІВАНІВКАs-šče IVANIVKA1091062-----1-----------
ХРЕСТИТЕЛІВСЬКА сільрадаCHRESTYTELIVŚKA siľrada1334131013------91-------1-
с. ХРЕСТИТЕЛЕВЕs. CHRESTYTELEVE1217119912------5--------1-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1171111------41---------
КРУТЬКІВСЬКА сільрадаKRUŤKIVŚKA siľrada2030198243-----2---------3-
с. КРУТЬКИs. KRUŤKY1385136022-----2---------1-
с-ще ЖОВТНЕВИЙ ПРОМІНЬs-šče ŽOVTNEVYJ PROMIŃ1211174-----------------
с. ЧЕХІВКАs. ČECHIVKA52450517---------------2-
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada7897832------1--------3-
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE7897832------1--------3-
ЛИХОЛІТСЬКА сільрадаLYCHOLITŚKA siľrada74971630-----11----1-----
с. ЛИХОЛІТИs. LYCHOLITY74971630-----11----1-----
ЛУКАШІВСЬКА сільрадаLUKAŠIVŚKA siľrada1738169442-2---------------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA94992423-2---------------
с. ВЕСЕЛИЙ ПОДІЛs. VESELYJ PODIL1181171-----------------
с-ще ВИШНІВКАs-šče VYŠNIVKA71692-----------------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA36234715-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA2382371-----------------
ЛЯЩІВСЬКА сільрадаLJAŠČIVŚKA siľrada1281125716------6--------2-
с. ЛЯЩІВКАs. LJAŠČIVKA1281125716------6--------2-
МАЛОБУРІМСЬКА сільрадаMALOBURIMŚKA siľrada91990310------5--------1-
с. МАЛА БУРІМКАs. MALA BURIMKA91990310------5--------1-
МЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаMEĽNYKIVŚKA siľrada2120204165-----47--1-----2-
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY1515146343-----17--------1-
с. ВОРОНИНЦІs. VORONYNCI48045322-----3---1-----1-
с. ЧЕРВОНОХИЖИНЦІs. ČERVONOCHYŽYNCI125125------------------
МОСКАЛЕНКІВСЬКА сільрадаMOSKALENKIVŚKA siľrada1623160118-----1---------3-
с. МОСКАЛЕНКИs. MOSKALENKY1623160118-----1---------3-
МОХНАЦЬКА сільрадаMOCHNAĆKA siľrada3963915-----------------
с. МОХНАЧs. MOCHNAČ2832821-----------------
с. СТАРИЙ МОХНАЧs. STARYJ MOCHNAČ1131094-----------------
НОВОЖИТТІВСЬКА сільрадаNOVOŽYTTIVŚKA siľrada89487216-----3---------3-
с. НОВЕ ЖИТТЯs. NOVE ŽYTTJA35634311---------------2-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA5385295-----3---------1-
НОВОУКРАЇНСЬКА сільрадаNOVOUKRAJINŚKA siľrada8448344-5-------------1-
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA8448344-5-------------1-
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada4454359-----1-----------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE4454359-----1-----------
ПРИДНІПРОВСЬКА сільрадаPRYDNIPROVŚKA siľrada1329128821-----317----------
с. ПРИДНІПРОВСЬКЕs. PRYDNIPROVŚKE1076103620-----317----------
с. КОВРАЙs. KOVRAJ2532521-----------------
РЕВБИНСЬКА сільрадаREVBYNŚKA siľrada8538419------3----------
с. РЕВБИНЦІs. REVBYNCI8538419------3----------
СТАРОКОВРАЙСЬКА сільрадаSTAROKOVRAJŚKA siľrada1350129842-3---4---------3-
с. СТАРИЙ КОВРАЙs. STARYJ KOVRAJ95091427-3---4---------2-
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE40038415---------------1-
ТИМЧЕНКІВСЬКА сільрадаTYMČENKIVŚKA siľrada1279125317-----25--------2-
с. ТИМЧЕНКИs. TYMČENKY1251122616-----25--------2-
с. БАТАЛИЙs. BATALYJ28271-----------------
ФРАНКІВСЬКА сільрадаFRANKIVŚKA siľrada1164110854---------------2-
с. ФРАНКІВКАs. FRANKIVKA57956415-----------------
с. БАКАЄВЕs. BAKAJEVE58554439---------------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН

ČYHYRYNŚKYJ RAJON

36111

34471

1312

-

47

34

-

3

35

37

-

146

-

-

-

1

-

-

25

-

м. ЧИГИРИНm. ČYHYRYN1196011139642-93-11115-133---1--6-
с-ще ЧЕРНЕЧЕs-šče ČERNEČE2292253-----1-----------
БОРОВИЦЬКА сільрадаBOROVYĆKA siľrada1909187335-1---------------
с. БОРОВИЦЯs. BOROVYCJA1909187335-1---------------
ВЕРШАЦЬКА сільрадаVERŠAĆKA siľrada1118106629-221--------------
с. ВЕРШАЦІs. VERŠACI86582522-18---------------
с-ще КУДАШЕВЕs-šče KUDAŠEVE92911-----------------
с. ТАРАСО-ГРИГОРІВКАs. TARASO-HRYHORIVKA1611506-41--------------
с-ще ЦИБИКІВКАs-šče CYBYKIVKA--------------------
ГАЛАГАНІВСЬКА сільрадаHALAHANIVŚKA siľrada92689229-1---2---------2-
с. ГАЛАГАНІВКАs. HALAHANIVKA92689229-1---2---------2-
ГОЛОВКІВСЬКА сільрадаHOLOVKIVŚKA siľrada1482140567-1--11--2------5-
с. ГОЛОВКІВКАs. HOLOVKIVKA1481140467-1--11--2------5-
с-ще СКЕЛІВКАs-šče SKELIVKA11------------------
ЗАМ'ЯТНИЦЬКА сільрадаZAM`JATNYĆKA siľrada35333715-----1-----------
с. ЗАМ'ЯТНИЦЯs. ZAM`JATNYCJA28026811-----1-----------
с. ДЕМЕНЦІs. DEMENCI73694-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada95891522-120--------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA85982513-120--------------
с-ще БУРЯКОВЕs-šče BURJAKOVE853-----------------
с. ВДОВИЧИНЕs. VDOVYČYNE87816-----------------
с-ще ГНЕННЕs-šče HNENNE44------------------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada80576236------5--------2-
с. КРАСНОСІЛЛЯs. KRASNOSILLJA44742621-----------------
с. ПОГОРІЛЬЦІs. POHORIĽCI1461424-----------------
с. РОЗСОШИНЦІs. ROZSOŠYNCI21219411------5--------2-
МАТВІЇВСЬКА сільрадаMATVIJIVŚKA siľrada7417374-----------------
с. МАТВІЇВКАs. MATVIJIVKA6756723-----------------
с-ще СКАРЖИНКАs-šče SKARŽYNKA66651-----------------
МЕДВЕДІВСЬКА сільрадаMEDVEDIVŚKA siľrada1843179842--1--2-----------
с. МЕДВЕДІВКАs. MEDVEDIVKA1441140533--1--2-----------
с. ІВКІВЦІs. IVKIVCI4023939-----------------
МЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаMEĽNYKIVŚKA siľrada1091107417-----------------
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY1050103317-----------------
с-ще БУДАs-šče BUDA4141------------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada98495428--2--------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA62260416--2--------------
с. ПОЛУДНІВКАs. POLUDNIVKA1571489-----------------
с. РУБЛІВКАs. RUBLIVKA80773-----------------
с. ЧМИРІВКАs. ČMYRIVKA125125------------------
РАЦІВСЬКА сільрадаRACIVŚKA siľrada36923487187-5---55--------3-
с. РАЦЕВЕs. RACEVE2554245983-4---41--------3-
с. ВІТОВЕs. VITOVE11381028104-1---14----------
СТЕЦІВСЬКА сільрадаSTECIVŚKA siľrada1548150538-31--1-----------
с. СТЕЦІВКАs. STECIVKA1548150538-31--1-----------
СУБОТІВСЬКА сільрадаSUBOTIVŚKA siľrada87583518-16--4--11--------
с. СУБОТІВs. SUBOTIV87583518-16--4--11--------
ТІНЬКІВСЬКА сільрадаTIŃKIVŚKA siľrada2400233448-2--1212--------1-
с. ТІНЬКИs. TIŃKY2400233448-2--1212--------1-
ТОПИЛІВСЬКА сільрадаTOPYLIVŚKA siľrada1113109513-----4---------1-
с. ТОПИЛІВКАs. TOPYLIVKA1113109513-----4---------1-
ТРУШІВСЬКА сільрадаTRUŠIVŚKA siľrada1346132025-1---------------
с. ТРУШІВЦІs. TRUŠIVCI1346132025-1---------------
ХУДОЛІЇВСЬКА сільрадаCHUDOLIJIVŚKA siľrada73871814-----1---------5-
с. ХУДОЛІЇВКАs. CHUDOLIJIVKA73871814-----1---------5-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

ŠPOLJANŚKYJ RAJON

51959

50783

933

-

57

18

3

62

52

1

-

1

-

-

-

31

11

м. ШПОЛАm. ŠPOLA1917618670428-4--2827------15-
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada88184918-1---12---------1-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA6065979-----------------
с. ГЛИНЯНА БАЛКАs. HLYNJANA BALKA1381242-----12-----------
с. КОРОТИНЕs. KOROTYNE1371287-1-------------1-
БУРТІВСЬКА сільрадаBURTIVŚKA siľrada90589015-----------------
с. БУРТИs. BURTY90589015-----------------
ВАСИЛЬКІВСЬКА сільрадаVASYĽKIVŚKA siľrada2356232125-3---41--------2-
с. ВАСИЛЬКІВs. VASYĽKIV2356232125-3---41--------2-
ВЕСЕЛОКУТСЬКА сільрадаVESELOKUTŚKA siľrada33330518-8-------------2-
с. ВЕСЕЛИЙ КУТs. VESELYJ KUT25122715-8-------------1-
с. ВИТЯЗЕВЕs. VYTJAZEVE59572-----------------
с. КОЗАЧАНИs. KOZAČANY23211---------------1-
ВОДЯНСЬКА сільрадаVODJANŚKA siľrada9969838-3---11----------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE9969838-3---11----------
ЖУРАВСЬКА сільрадаŽURAVŚKA siľrada1515149711---------------25
с. ЖУРАВКАs. ŽURAVKA1515149711---------------25
ІСКРЕНСЬКА сільрадаISKRENŚKA siľrada1141112312---3-21----------
с. ІСКРЕНЕs. ISKRENE92891012---3-21----------
с. ГЕОРГІЇВКАs. HEORHIJIVKA213213------------------
КАВУНІВСЬКА сільрадаKAVUNIVŚKA siľrada3022993-----------------
с. КАВУНІВКАs. KAVUNIVKA3022993-----------------
КАПУСТИНСЬКА сільрадаKAPUSTYNŚKA siľrada66864812-5---2---1-------
с. КАПУСТИНЕs. KAPUSTYNE66864812-5---2---1-------
КРИМКІВСЬКА сільрадаKRYMKIVŚKA siľrada95993022-3----31---------
с. КРИМКИs. KRYMKY95993022-3----31---------
ЛЕБЕДИНСЬКА сільрадаLEBEDYNŚKA siľrada4611449999-6---1---------33
с. ЛЕБЕДИНs. LEBEDYN4611449999-6---1---------33
ЛИП'ЯНСЬКА сільрадаLYP`JANŚKA siľrada1378135216-6---22----------
с. ЛИП'ЯНКАs. LYP`JANKA1190116714-6---12----------
с. МЕЖИГІРКАs. MEŽYHIRKA1881852-----1-----------
ЛОЗУВАТСЬКА сільрадаLOZUVATŚKA siľrada1431140116----1-13----------
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA1256122815----1-12----------
с. КАМ'ЯНУВАТКАs. KAM`JANUVATKA1751731------1----------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada1315128925---------------1-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1315128925---------------1-
МАСЛІВСЬКА сільрадаMASLIVŚKA siľrada3283073-117--------------
с. МАСЛОВЕs. MASLOVE3283073-117--------------
МАТУСІВСЬКА сільрадаMATUSIVŚKA siľrada4507445943-1--121----------
с. МАТУСІВs. MATUSIV4507445943-1--121----------
НАДТОЧАЇВСЬКА сільрадаNADTOČAJIVŚKA siľrada7247194---------------1-
с. НАДТОЧАЇВКАs. NADTOČAJIVKA7247194---------------1-
НЕЧАЄВСЬКА сільрадаNEČAJEVŚKA siľrada5034975-1---------------
с. НЕЧАЄВЕs. NEČAJEVE5034975-1---------------
СЕРДЕГІВСЬКА сільрадаSERDEHIVŚKA siľrada33132110-----------------
с. СЕРДЕГІВКАs. SERDEHIVKA33132110-----------------
СИГНАЇВСЬКА сільрадаSYHNAJIVŚKA siľrada1990194629-8---3---------4-
с. СИГНАЇВКАs. SYHNAJIVKA1990194629-8---3---------4-
СКОТАРІВСЬКА сільрадаSKOTARIVŚKA siľrada78577410-----1-----------
с. СКОТАРЕВЕs. SKOTAREVE78577410-----1-----------
СОБОЛІВСЬКА сільрадаSOBOLIVŚKA siľrada75972232-1--13-----------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA75972232-1--13-----------
СТАНІСЛАВЧИЦЬКА сільрадаSTANISLAVČYĆKA siľrada64362715--1--------------
с. СТАНІСЛАВЧИКs. STANISLAVČYK64362715--1--------------
ТЕРЕШКІВСЬКА сільрадаTEREŠKIVŚKA siľrada96793921-----13---------3
с. ТЕРЕШКИs. TEREŠKY89786921-----13---------3
с-ще ХОВКІВКАs-šče CHOVKIVKA7070------------------
ТОВМАЦЬКА сільрадаTOVMAĆKA siľrada9829729-1---------------
с. ТОВМАЧs. TOVMAČ9829729-1---------------
ТОПИЛЬНЯНСЬКА сільрадаTOPYĽNJANŚKA siľrada92590816-1---------------
с. ТОПИЛЬНАs. TOPYĽNA92590816-1---------------
ЯРОСЛАВСЬКА сільрадаJAROSLAVŚKA siľrada5485368-4---------------
с. ЯРОСЛАВКАs. JAROSLAVKA4664566-4---------------
с. НОВА ЯРОСЛАВКАs. NOVA JAROSLAVKA82802-----------------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018