2005-10-18 (pres.)2005-10-18 (perm.)
Լեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությունLerrnayin Gharabaghi Hanrapetutyun134862137737
ք. Ստեփանակերտk. Stepanakert4930049986
ք. Ստեփանակերտk. Stepanakert4930049986
Ասկերանի շրջանAskerani shrjan1639916979
ք. Ասկերանk. Askeran19571967
ԱկնաղբյուրAknaghbyur557578
ԱյգեստանAygestan10711091
ԱստղաշենAstghashen520520
ԱվետարանոցAvetaranots9201039
ԱրանզամինAranzamin2525
ԱրմենակավանArmenakavan6767
ԲադարաBadara827849
ԲերքաձորBerkadzor149165
ԴահրազDahraz88
ԴահրավDahrav216216
ԴաշուշենDashushen119120
ԻվանյանIvanyan869908
ԼուսաձորLusadzor174177
ԽանաբադKhanabad826827
ԽանցքKhantsk231231
ԽաչենKhachen352369
ԽաչմաչKhachmach202202
ԽնածախKhnatsakh578592
ԽնձրիստանKhndzristan751814
ԽրամորթKhramort403403
ԾաղկաշատTsaghkashat202200
Կարմիր գյուղKarmir gyugh174170
ՀարավHarav289300
ՀիլիսHilis165172
ՀովսեփավանHovsepavan119128
ՄադաթաշենMadatashen9094
ՄխիթարիշենMkhitarishen7790
ՄոշխմհատMoshkhmhat5261
ՆախիջևանիկNakhijevanik211211
Ներքին ՍզնեքNerkin Sznek126129
ՆորագյուղNoragyugh13341396
ՇոշShosh527544
ՈւղտասարUghtasar129144
ՋրաղացներJraghatsner116117
ՌևRrev113113
ՍառնաղբյուրSarrnaghbyur10597
ՍարդարաշենSardarashen181181
ՍարուշենSarushen380388
ՍղնախSghnakh225251
ՎարդաձորVardadzor223223
Վերին ՍզնեքVerin Sznek2928
ՓառուխParrukh4242
ՔյաթուկKyatuk88
ՔռասնիKrrasni213213
այլ տարածքներother settlements447511
Հադրութի շրջանHadruti shrjan1185012005
ք. Հադրութk. Hadrut27352770
ԱզոխAzokh795806
ԱկնաղբյուրAknaghbyur333330
ԱյգեստանAygestan301294
ԱռաքելArrakel107106
ԱրևշատArevshat178180
ԲանաձորBanadzor150143
ԴրախտիկDrakhtik415417
ԹաղասեռTaghaserr496491
ԹաղուտTaghut197198
ԽանձաձորKhandzadzor131137
ԽծաբերդKhtsaberd143143
ԾակուռիTsakurri99100
ԾաղկավանքTsaghkavank2316
ԾամձորTsamdzor5654
ԿարմրակուճKarmrakuch127125
ՀախլլուHakhllu101101
ՀակակուHakaku146145
ՀայկավանHaykavan6568
Հին ԹաղլարHin Taghlar168168
ՀողերHogher44
ՁորագյուղDzoragyugh3737
ՄարիամաձորMariamadzor260258
ՄելիքաշենMelikashen1414
Մեծ ԹաղլարMets Taghlar14111503
ՄոխրենեսMokhrenes215212
ՆորաշենNorashen112112
ՈւխտաձորUkhtadzor328327
ՊլեթանցPletants5958
ՋրաբերդJraberd42
ՋրակուսJrakus228233
ՍարալանջSaralanj2828
ՍարինշենSarinshen2727
ՍպիտակաշենSpitakashen2222
ՎանքVank130133
ՎարդաշատVardashat163166
ՏյաքTyak7171
ՏողTogh679700
ՏումիTumi752760
ՑորTsor2424
ՔյուրաթաղKyuratagh269274
այլ տարածքներother settlements247248
Մարտակերտի շրջանMartakerti shrjan1851918963
ք. Մարտակերտk. Martakert42144262
ԱղաբեկալանջAghabekalanj154155
ԱնձավներAndzavner1212
ԱռաջաձորArrajadzor700741
ԳառնաքարGarrnakar124124
ԳետավանGetavan274278
ԴաշտագլուխDashtaglukh1515
ԴրմբոնDrmbon625645
ԶագլիկZaglik199200
ԶարդախաչZardakhach125125
ԹալիշTalish569581
ԹբլղուTblghu155176
ԽնկավանKhnkavan163169
ԾաղկաշենTsaghkashen127137
ԾաղկունքTsaghkunk22
ԾմակահողTsmakahogh217228
ԿիչանKichan158168
ԿոճողոտKochoghot513534
ԿուսապատKusapat237276
ՀաթերքHaterk15261531
ՀարությունագոմերHarutyunagomer485400
ՀովտաշենHovtashen245246
ՂազարահողGhazarahogh7575
ՃանկաթաղChankatagh268272
ՃրագChrag1212
ՄադաղիսMadaghis403404
ՄաղավուզMaghavuz403468
Մեծ շենMets shen318322
ՄեհմանաMehmana2727
ՄոխրաթաղMokhratagh335345
ՆարեշտարNareshtar1010
Ներքին ՀոռաթաղNerkin Horratagh755776
Նոր ԱյգեստանNor Aygestan313321
Նոր ԿարմիրավանNor Karmiravan4244
Նոր ՀայկաջուրNor Haykajur7981
Նոր ՂազանչիNor Ghazanchi165177
Նոր ՄարաղաNor Maragha331349
Նոր ՍեյսուլանNor Seysulan125138
ՇահմասուրShahmasur136139
ՉափարChapar248252
ՉլդրանChldran464467
ՊողոսագոմերPoghosagomer157157
ՋրաբերդJraberd6363
ՎաղուհասVaghuhas616638
ՎանքVank12801284
ՎարդաձորVardadzor155193
ՎարնկաթաղVarnkatagh6868
Վերին ՀոռաթաղVerin Horratagh434449
ՏոնաշենTonashen7979
ՔմքաձորKmkadzor7075
ՔոլատակKolatak249273
Մարտունու շրջանMartunu shrjan2261923157
ք. Մարտունիk. Martuni47754878
ԱշանAshan585588
ԱվդուռAvdurr151151
ԲերդաշենBerdashen14801498
ԳիշիGishi12071234
ԵմիշճանEmishchan164194
ԶարդանաշենZardanashen9295
ԹաղավարդTaghavard12931315
ԽերխանKherkhan106111
ԽնուշինակKhnushinak634664
ԾովատեղTsovategh149151
ԿաղարծիKaghartsi319337
Կարմիր ՇուկաKarmir Shuka904926
ԿաքավաձորKakavadzor3030
ԿոլխոզաշենKolkhozashen302309
ՀաղորտիHaghorti227231
ՀացիHatsi226234
ՀերհերHerher577577
ՂավախանGhavakhan123124
Ղուզե ՃարտարGhuze Chartar16771738
ՃարտարChartar21612213
ՄաճկալաշենMachkalashen576593
ՄյուրիշենMyurishen190200
ՄուշկապատMushkapat348351
ՄսմնաMsmna7171
ՆնգիNngi369374
Նոր շենNor shen347372
ՇեխերShekher406408
ՊառավաթումբParravatumb171171
ՋիվանիJivani145143
ՍարգսաշենSargsashen264264
ՍխտորաշենSkhtorashen1919
ՍոսSos10111016
ՍպիտակաշենSpitakashen422437
ՎազգենաշենVazgenashen219226
ՎարանդաVaranda6770
ՔաջավանKajavan9099
ՔարահունջKarahunj173178
ՔերթKert549567
Շահումյանի շրջանShahumyani shrjan25532560
ք. Քարվաճառk. Karvacharr492491
ԱկնաբերդAknaberd482482
ԴադիվանքDadivank9094
ԵղեգնուտEghegnut171171
ԶուարZuar7173
ԽարխափուտKharkhaput4343
ԾարTsar5252
ՀավսաթաղHavsatagh6565
Նոր ԲրաջուրNor Brajur165165
Նոր ԳետաշենNor Getashen215215
Նոր ԷրքեջNor Erkej110109
Նոր ԿարաչինարNor Karachinar9191
Նոր ՄանաշիդNor Manashid7171
Նոր Վերին շենNor Verin shen200200
ՉարեքտարCharektar156159
այլ տարածքներother settlements7979
Շուշիի շրջանShushii shrjan42254324
ք. Շուշիk. Shushi31053191
ԵղցահողEghtsahogh141132
ԼիսագորLisagor9988
Կանաչ թալաKanach tala99
ՀինշենHinshen169176
Մեծ շենMets shen9592
Տասը ՎերստTase Verst1515
Քարին տակKarin tak570588
ՔիրսավանKirsavan2233
Քաշաթաղի շրջանKashataghi shrjan93979763
ք. Բերձորk. Berdzor21902247
ք. Կովսականk. Kovsakan373376
ք. Միջնավանk. Mijnavan324344
ԱլաշկերտAlashkert158158
ԱղաձորAghadzor95101
ԱղանուսAghanus5555
ԱղավնատունAghavnatun3136
ԱղավնոAghavno125149
ԱղբրաձորAghbradzor24
ԱմիրյանAmiryan33
ԱմուտեղAmutegh33
ԱյգեկAygek98104
ԱյգեհովիտAygehovit157159
ԱնիAni2734
ԱնտառամեջAntarramej1010
ԱպարանAparan3131
ԱրախիշArakhish4350
ԱրծվաշենArtsvashen9192
ԱրջաձորArjadzor44
ԱրվականArvakan5660
ԱրտաշավիArtashavi8888
ԱրցախամայրArtsakhamayr44
ԲազմատուսBazmatus1617
ԲերդիկBerdik1919
ԳահանիստGahanist33
ԳանձաGandza5159
ԳետամեջGetamej8686
ԳետափGetap129131
ԳիհուտGihut1616
ԳողթանիկGoghtanik8386
ԴիցմայրիDitsmayri6767
ԴրախտաձորDrakhtadzor4344
ԵզնագոմերEznagomer4041
ԵրիցվանքEritsvank132146
ԶորախաչZorakhach77
ԹովմասարTovmasar66
ԻշխանաձորIshkhanadzor183183
ԼճաշենLchashen2121
ԽաչգետիկKhachgetik2224
Խաչին ՏափKhachin Tap77
ԾաղկաբերդTsaghkaberd266271
ԾիծեռնավանքTsitserrnavank113113
ԾոպաաձորTsopaadzor5152
ԿերենKeren2126
ԿումայրիKumayri5154
ԿրմենKrmen2733
ՀալեHale3538
ՀակHak99102
ՀակարիHakari127126
ՀայթաղHaytagh2020
ՀայկազյանHaykazyan7072
ՀարարHarar6772
ՀերիկHerik4648
ՀիմնաշենHimnashen2222
ՀոչանցHochants7474
ՁորափDzorap105106
ՂազարապատGhazarapat5056
ՄամարքMamark5459
ՄարատուկMaratuk2224
ՄարգիսMargis1212
ՄարտիրոսMartiros44
ՄարտունաշենMartunashen5567
ՄելիքաշենMelikashen4648
ՄեղվաձորMeghvadzor2424
ՄեղրաշենMeghrashen66
ՄիրիկMirik197199
ՄխանցMkhants5055
ՄշենիMsheni8584
ՄոշաթաղMoshatagh203214
ՄովսեսաշենMovsesashen3232
ՄորաջուրMorajur55
ՄուշMush105106
Ներքին ՍուսNerkin Sus107112
ՆորաշենիկNorashenik6363
ՇալուաShalua3030
ՇիրակShirak3939
ՇրվականShrvakan2023
ՈրդնավOrdnav2323
ՈրդուակOrduak2626
ՈւխտաձորUkhtadzor33
ՈւռեկանUrrekan156165
ՈւրմիաUrmia44
ՉորմանքChormank1114
ՋանֆիդաJanfida6565
ՍարատակSaratak126137
ՍոնասարSonasar6873
ՍուարասSuaras88
ՍուսSus3330
ՍպիտակաջուրSpitakajur3945
ՎազգենաշենVazgenashen55
ՎակունիսVakunis3839
ՎաղազինVaghazin5858
ՎանVan187187
ՎարդաբացVardabats7068
ՎարդանանցVardanants148161
Վերին ՔաշունիքVerin Kashunik4343
ՎերիշենVerishen1919
ՎուրգավանVurgavan159160
ՏանձուտTandzut157162
ՏիգրանավանTigranavan152153
ՓակահանPakahan8685
ՔաշունիքKashunik117127
ՔարաբակKarabak55
ՔարատակKaratak1017
ՔարեգահKaregah193229
ՔարոտանKarotan7070
ՔարուտKarut1616

© Tim Bespyatov, 2008-2013