TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

云南省

yúnnán shěng

42360089

28201274

28110

643238

128432

1161

1043535

4705658

1144021

54695

1693

12187

3498

190610

1505644

3907

1424990

199

1142139

1426

609768

383023

499

91

447631

12533

179

295464

130212

42

3157

152

244

506

90388

55

99

2835

130

33519

32923

17

27738

6

32

16

17804

7

10

508

12

5884

6

13

7

5

20685

7404

68

昆明市

kūnmíng shì

5781294

5028360

4157

147420

2323

481

54033

384531

16382

8286

681

4266

1273

1048

68561

1095

11521

36

13013

432

16664

1352

190

20

1653

373

98

8252

954

4

609

28

102

77

416

33

42

440

52

214

428

3

245

-

20

6

65

2

1

106

1

92

2

8

3

1

236

598

5

五华区wǔhuá qū41342036762049011683457141174105801895483789472421599801130149211877346142722023535842100208278821158293681341123-45-10-14--13-151---47222
崇仁街道chóngrén jiēdào10210839851123864616049112311022281019-43-11--2-240--31--11-1--------2----------4-
华山街道huàshān jiēdào16690149022637212-4450445135431054351657-56-2313-1102-655-21-23--2-15-2-1-1----1----14-
北门街道běimén jiēdào247202164250616402796561162598021158275117-952249-1294-20711-51112--3-216-2------3------11-
大观街道dàguān jiēdào36655321253588668-13910972103876819209474195-229288401-743-2286215---8--42818-7---2----4----101-
西站街道xīzhàn jiēdào642935714610015789211471751318689137232215915289-2984108353-436140312-1812-16--92718-8---1--5-2----932
武成街道wǔchéng jiēdào9823905372245-1518239711091179312-32-32--41-271--------4--1--------1---------
新村街道xīncūn jiēdào21196189783277321-854256526559113449650-49212191-8--90913-2242-2--1--------1---------
土桥街道tǔqiáo jiēdào332823033526114111-7349171284691110708449-67-531-76-1313-2---2--2--6---2-2----4-----8-
西坝街道xībà jiēdào416413796642120018-607231446451091568382060-1038164--93-1705-82513--14218---7-----------2--
虹山街道hóngshān jiēdào18985169451343618-4554511214226263831877-142-3523--132-8910-1-115412-54-2---2---------1--
永昌街道yǒngchāng jiēdào67200631936017601139162614165149459117182364-7361683-93-1117-1122-4--731---------1---------
莲华街道liánhuá jiēdào68725569379415741532350342058512415221525824981650316901028311511-14528153983-20-8834221841646-24---4--2-41---231-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
盘龙区pánlóng qū344754319129349832013625748546895034769733147615306158600-6321721040926532191828-684121030751362125-18-2-2--19-3----8-1
珠玑街道zhūjī jiēdào1773716287845612-353095932159552831638-42-15---4--48--6---9--2-1--1-1----3---------
太和街道tàihé jiēdào6573261625731294151117929158551314037128116115-943199--61011444-14-113133114-4------3-1----1--
南强街道nánqiáng jiēdào6901640421523-291202544125-72625-18-61--1--9--2---1------------------------
金碧街道jīnbì jiēdào1668915205236298-925751169446-299325-44-11--8--326-6-12--2-------------------1-1
拓东街道tàdōng jiēdào27472254522065471534406231366116434844-52-106--21-861-3-1313-5-41---------------1--
东站街道dōngzhàn jiēdào50546468224011482610156859161514742516715966-10728236-123-1125-10---51-1-55-1---2---------2--
董家湾街道dǒngjiāwān jiēdào40256371165589522282698119377791246882868-10441710--96-1652-104--4---3-2--------4---------
东华街道dōnghuá jiēdào2494823219287171153301531895213-3351739-23271--3--421-3--1-----31-3-------------2--
环城街道huánchéng jiēdào7190666416731807359156107318386171662813122346125-1195367321510-1937-9-5-32-2277-7------7-1----1--
小南街道xiǎonán jiēdào106769804123211-34211365-432178915-9-3----2-241-----------1---1--------------
长春街道chángchūn jiēdào11891107791524761242714312237232681040-201142--5--631-5-434-----4-2------2-1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
官渡区guāndù qū1398305127414613232479410642696382473115870358226114255344811548032537022435441431408547906685129326602551158124828194102022226831562110-73352-38-4116-11195381
关上镇guānshang zhèn153755140497221299314410962437961040334532051101321564494863524141186220111017130151-151432137244722-5-4-2--8-5----1130-
前卫镇qiánwèi zhèn1596501496521361893708516092223723536138949361110483512203408236--3421-17126-7-8-19--33-58-1-2-14--6-2----10297-
官渡镇guāndù zhèn26765263555911-24140431821--31717-9-2------5--2---1------1---------------10-
茨坝镇cíbà zhèn4864541748631658136-27219383187424527281093832722921180741-621-15518-9---2712--1325-16---4--1-5----163-
金马镇jīnmǎ zhèn2605352386582924724195269606843119448184397134883586486634650382387216211223165641-35818734172671718-21-1162-4-9-2--2164-
龙泉镇lóngquán zhèn15799214474915332261191251737935753852217532432234295186449111864921877-36225-28-12233163-1624-20---3--5-6----1614-
小板桥镇xiǎobǎnqiáo zhèn527495039332444171210845881136185102092488-5983713--1115-494-2-1----71-3-3---2--1-1-----29-
大板桥镇dàbǎnqiáo zhèn322552467019544123836394762247862261442-3042311-4--501-4-1-31------2----------------
联盟镇liánméng zhèn18987817195718648412151748944369525493021066803009365742762827912310-16517-57456-22281236-32251433-20--22--7-4---130111
阿拉乡ālā xiāng701535719465781322301979626718911148582266115205-11811591482158-899112-135--15734-5------1-414---7-
福海乡fúhǎi xiāng14355313403712326676314518225639883023113302512873625152984975532-5313113816-18141141-24238-4---1--5-3----873-
矣六乡yǐliù xiāng37921335631056827-241300868161425157270-5413221--176-203-3---6--1--6-5--------1----3--
六甲乡liùjiǎ xiāng30228295646651-30296461662-191345-231113--2--51--------7---1---------1----1--
小哨乡xiǎoshào xiāng1732415802716429-219473561521125213359-7024823--12--823-1---5----35-6---1---------3--
双龙乡shuānglóng xiāng8445719741231-2610132441-11-815-3-14---11-3----2------1--2----------------
小河乡xiǎohé xiāng45564331-41-174352-----121---21------1----------1-------------------
双哨乡shuāngshào xiāng39013779181-8526--1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西山区xīshān qū6033635180724591433242079323530617220516681175611631612434794152231857626322235052284553135523211293111856357564656-49---8-123-18-2--479-
棕树营街道zōngshùyíng jiēdào82890762106916145011288153931558929128291712176160-237660242-154-19022-11---4--9-310-9------1------93-
马街镇mǎjiē zhèn237086214693219578721357780597310315775227391584250224932839392751011538717536611571543101318-43743025-20---3-115-9-2--145-
黑林铺镇hēilínpù zhèn115598102876782122955535448949741420861845237535559-50915178602618310-27137-24--522312511013-18---3--4-8----211-
碧鸡镇bìjī zhèn3394427817212763451611648804112331021325028144-110255222-232-9016-11-1-7--4127-----2--3------3--
海口镇hǎikǒu zhèn765636712966446926-16123362624243812181454-138-152-3413511910-136--29---5----1--2--------1-------
团结彝族白族乡tuánjié yízú báizú xiāng231018862225--3591012952-32-3688210-2-42---2-2-------------------------------
谷律彝族白族乡gǔlǜ yízú báizú xiāng752513671---50042295-----1418-11--2---1----------------------------------
沙朗白族乡shālǎng báizú xiāng17536104483261-15719631--126647117-6-22------4------------1------------------
厂口乡chǎngkǒu xiāng91208670-13112947872----48---2-21-----1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东川区dōngchuān qū275564256994239415437623018984229115023945206844946-5648741411-276-257--29--32142--5-4-1----2-2-----1-
新村镇xīncūn zhèn6262357178142186882104814459411510502143553117-271331710-113-118--6--321-2--3-4-1------2-------
碧谷镇bìgǔ zhèn297852680234349416289392578637-59684-192261--71-27--6-----4---1------------------
汤丹镇tāngdān zhèn30341282592074410-92993229-111-8446-4-1111-3--59--6------------------1---------
因民镇yīnmín zhèn1708716291524932881928118312--6236-2-13---2-51--11---------1--------1---------
阿旺乡āwàng xiāng325172895911246-453221-16315--71-7----1--1--2-------------------------------
姑海乡gūhǎi xiāng63126120591-6166--1---2----1----1----------------------------------
绿茂乡lǜmào xiāng1295212622717--186702318--3----32-1-------------------------------------
乌龙乡wūlóng xiāng17974170829848--61517311-----1----------------------------------------
新田乡xīntián xiāng89158781-711111711----4-1------------------------------------------
法者乡fǎzhě xiāng1276411188-242-1361395-1----6-3-1-4---3--------------------------------1-
杉木乡shāmù xiāng104671043941--6112-1----3-------------------------------------------
拖布卡乡tuōbùkǎ xiāng163091614017--5555-47---11---2----------------------------------------
播卡乡bōkǎ xiāng1047810464-62-32----------------1----------------------------------
舍块乡shěkuài xiāng7040666911--13631---1---2---1--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
呈贡县chénggòng xiàn1806851729574429232513401220234817974528680344233-148534221-4015-1067-5-217--9-78-1---1---------341
龙城镇lóngchéng zhèn3011527797109703112259610847222632201671-4141121-62-332-1-1-1--5-32---------------24-
洛羊镇luòyáng zhèn286582691510239141108639874819723381370-4211212--812-474-3--15--2-32-1-------------1-1
斗南镇dòunán zhèn3482134081939-111012938031255185930-25-21--21-61----------1-------------------
大渔乡dàyú xiāng1723316996165--1378145-24-26118-5-21-----1--1----------------------------
吴家营乡wújiāyíng xiāng2334521564215101-121502431-35-2619---2---1--1----1----2---------------------
马金铺乡mǎjīnpù xiāng27606273114301-2916296----17-16-20---------------------------1------------
七甸乡qīdiàn xiāng18907182938706-162842611241-91419-15-56--23--18------1-----4------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
晋宁县jìnnìng xiàn267739241252126210624738620443344693515322286692813271267146226-35412-14068-16---92-15-54-4--14----2----29-
昆阳镇kūnyáng zhèn22521199721856211-681125105162447131681466-159111915-3114-2465-3---2--1-42-1---1----1----13-
古城镇gǔchéng zhèn2462323211282784-2051192646976185383-18-191--94-471-3------10--2----1-----1-------
晋城镇jìnchéng zhèn407843994312360-252233566851121-58-8154--2--4-------1---------------------1-
二街乡èrjiē xiāng1503513681511--2512702----213-16-4-3-------1-------------2----------------
中和乡zhōnghé xiāng37538361242927212506403831123152136260-29234--91-391-4---41-2-1-----------------3-
宝峰乡bǎofēng xiāng1651815158412111712096---1147141-13-3-------------------------3------------
双河乡shuānghé xiāng96822662121-10268921-----3-16-2----------------------------------------
夕阳乡xīyáng xiāng1069632321122-56525612---211869-6-1------8--2------1------------------1--
上蒜乡shàngsuàn xiāng33388327039302-33394292131353746-21-61--213-12--4---2----------------------2-
六街乡liùjiē xiāng1213210636410--11471--1-----5-2--------2-------------------------------
化乐乡huàlè xiāng132521274933871--5173----5-3911-1---2---------1--1---------------------
新街乡xīnjiē xiāng31570311811217012131222451--17-28-4-21-----4--------------1----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
富民县fùmín xiàn14004611967626509218150104228078575175616134-575614--9--261-3---1--8--3------------------
永定镇yǒngdìng zhèn280762509010294--2622112364114511321318-103141--2--13--3---1--8--2------------------
大营镇dàyíng zhèn1905717472533--72762162912--12017-1029---6--6-------------------------------
勤劳乡qínláo xiāng1319612201312--2485031321---188-4-11-9---1----------------------------------
者北乡zhěběi xiāng1156710736-21--2205594-1---8-6-2-22-----6-------------------------------
罗免乡luómiǎn xiāng9015518916--1429236531----6-3-3-9--------------------------------------
赤鹫乡chìjiù xiāng92986518-107--62618024-----239-2------------------------------------------
东村乡dōngcūn xiāng1318811222113-111287301-------75-7-9------1-------------------------------
款庄乡kuǎnzhuāng xiāng20727179242141-15281192-5-1--30-18-3-81-------------------------------------
散旦乡sàndàn xiāng1592213324491-198253813-1---3321-11-1-------1-----------1------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜良县yíliáng xiàn39667736388649458520182188240513951921618413048759256-108134833--32234514-1412-12-311-24-----1--316--1-81-
匡远镇kuāngyuǎn zhèn5105948234158554141101183130802111331983445-405216--361182-7---2-17--1--------211--1-3--
北古城镇běigǔchéng zhèn41648374588375111836701414324118729-6213--62-----------3-------------2-------
南羊镇nányáng zhèn3472433693338--4674392310---12619-12-2--------------------------------------
狗街镇gǒujiē zhèn559995358911062-1222069156--2836-8-11-92--13-8--1----------------------------
汤池镇tāngchí zhèn425403989831829-282037131822118107832-151112--51-18--6-1----1-23----------3----5--
蓬莱乡pénglái xiāng631345792121851--12429814246127-56448-11221--158312-------2---------1--1---------
北羊街乡běiyángjiē xiāng14340125712231-358130013152--312-28-72-2-----1-------------------------------
草甸乡cǎodiàn xiāng157021558521512346533-1-2-30-3--------------------------------------1-
马街乡mǎjiē xiāng1766616555640112627641733---642-11---------------------------------------
耿家营乡gěngjiāyíng xiāng169081134951601-4734885-3----7115-1--3---2-1----1-1------------------------
九乡乡jiǔxiāng xiāng17466127012880--293821-3---64-9---1----1-1---1--7------------------------
竹山乡zhúshān xiāng2549124332-60--19485651-13-15-1-1-114--2--3------2------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石林彝族自治县shílín yízú zìzhìxiàn223978148798454313825747277956926582241522277-5853344-1514-223-5----------1--------------1--
鹿阜镇lùfù zhèn52574455691521445-516319116112714881128-293224-310-8--5----------------------------
石林镇shílín zhèn96325922516--153618101-1--15110-4-15--22-4-------------------------------
路美邑乡lùměiyì xiāng28612225302841-21256822687---114315-2--3--22---------------------------------
板桥乡bǎnqiáo xiāng315532664010101-154819152---513-5-2--8--1--7-------------------------------
大可乡dàkě xiāng150651285829--6720862521--34-1-2--------23------------------------------
北大村乡běidàcūn xiāng2874115630252461-110126292621---11-4-112-15----------------------------------1--
西街口乡xījiēkǒu xiāng148007392215--873691---1317--------1----------------------------------
维则乡wéizé xiāng131451142-111-5119801----21-2------------------------------------------
圭山乡guīshān xiāng172175598115--2661124776-1--52---6----------------------------------------
亩竹箐乡mǔzhúqìng xiāng12639551726--257030311---13-12-2--1--6--1-------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
嵩明县sōngmíng xiàn33051430779257159072073315248014171104510272992591-56-2229--3073531-4-11--11-22-2------1-------1-
嵩阳镇sōngyáng zhèn65642572601274741142113773345130214811114-17-62--533171-1-11--11-12------------------
小街镇xiǎojiē zhèn603285643413338031418374324-51525-1------1---------------------------------
杨林镇yánglín zhèn51652497421410574264365741121067137354-24-1216--143-30---------------------1---------
杨桥乡yángqiáo xiāng396833828239431-3061193-3---13-1-3-11--2--1-----------1-------------------
四营乡sìyíng xiāng300982879481106--1611691----1833-7-2---9--4--2----------------------------
小新街乡xiǎoxīnjiē xiāng1986518511-400--2277112--1-14-6-2----------------------------------------
白邑乡báiyì xiāng3000727284514391-114087551-2-1735-2-17--------1-----------2----------------
阿子营乡āzǐyíng xiāng2970628384196--9152691161---1233----3-----1-----------------------------1-
大哨乡dàshào xiāng35333101112--18399------2--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
禄劝彝族苗族自治县lùquàn yízú miáozú zìzhìxiàn429355297814280943198129889638824162623311041411011785371676132278--1171144-----3-----1----------2----1--
屏山镇píngshān zhèn4281434323163212418284927548321-50336-12211091---8--63-----3----------------2-------
撒营盘镇sāyíngpán zhèn27521144972419--1701234653-7--7--3105424-------1------------------------------
转龙镇zhuǎnlóng zhèn302972384447480219588118313------2-51-------------------------------------
崇德乡chóngdé xiāng1769912339515--14322947123----4-852-22561---2----------------------------------
茂山乡màoshān xiāng343632728993--140951633122133-2-224446-----------------------------------1--
翠华乡cuìhuá xiāng347012312411914-1441635003-1---8-202-215193079--------------------------------------
团街乡tuánjiē xiāng238981659567--109350922--14-6172-13310021-------------------------------------
云龙乡yúnlóng xiāng21682961726--10518213141---633-7-2765------2------------1------------------
中屏乡zhōngpíng xiāng19019111923105-5896453369---1-11-1-439331------2-------------------------------
双化乡shuānghuà xiāng16601807442--293750022--1-1-1-53713--------------------------------------
皎西乡jiǎoxī xiāng213281394428-1-5403----------835-1135--------------------------------------
汤郎乡tāngláng xiāng14046736423--1492621--1---2-375-1368-----1--------------------------------
马鹿塘乡mǎlùtáng xiāng181771549412--752064417--111----121594--------------------------------------
大松树乡dàsōngshù xiāng14676111245---315306--1----1-1476-5255-------------------------------------
九龙乡jiǔlóng xiāng409272711729278-599124484431141--41311179-91--1--4-------------------------------
则黑乡zéhēi xiāng2520319060-711165205472--13----3123412177----1---------------------------------
乌蒙乡wūméng xiāng15979137174191-11497582-----4-2-144-2----6---------------------------------
雪山乡xuěshān xiāng1042491002---3129325-1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
寻甸回族彝族自治县xúndiàn huízú yízú zìzhìxiàn481721379834111528812613549642934582421177111142145132-820--6--36--1---1-----2----------------1-
仁德镇réndé zhèn208201454985635-38345212-11-23576-3-37-----13-------------------------------
塘子镇tángzǐ zhèn276172229744277218771021218-211125-10--5-------------------------------------
羊街镇yángjiē zhèn414423342167562211842312-142-16-1-3-21--3----------------------------------
柯渡镇kēdù zhèn3282021790480473-3962572-1---12-2-2----------------------------------------
倘甸镇tǎngdiàn zhèn396953636128944293180-452--2-----1------3-------------------------------
功山镇gōngshān zhèn39256353669172211185190055-11-23-23-6-----3--3--1---1------------------------
河口乡hékǒu xiāng329252611823121--60030741------8------------------------1------------------
七星乡qīxīng xiāng176781578131156-1710211311-----------------------------------------------
城关乡chéngguān xiāng330932703835613224535564-115141----------12-------------------------------
金所乡jīnsuǒ xiāng345862689262913-136943787-----11-1-1--2-----4------------1------------------
先锋乡xiānfēng xiāng2002111738171604-34675381-1-2--1-3--3-------------------------------------
六哨乡liùshào xiāng1722710651118--30662431111----4------------------------------------------
鸡街乡jījiē xiāng3081025833637--8994022---1--2-1-4-21-----1-----------------------------1-
凤仪乡fèngyí xiāng3684228524439431-1435412-1--10------1-------------------------------------
联合乡liánhé xiāng122629129-75-33118---------------------------------------------------
金源乡jīnyuán xiāng26999213174109511-4576-2--1-1--1-----------------------------------------
甸沙乡diànshā xiāng1762813029224811-48336032-43-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安宁市ānníng shì295173260390150397065196695987288239111182573595221148181605102618052982529514143-99-511911161739-12--2---7-3--2--12-
连然镇liánrán zhèn156769139478108330339121123421465432741593130514579577-4394172562-651829394121-86-511611141531-5--2---5-1-----12-
八街镇bājiē zhèn278242567354110111877131110122-68822-15-63--42-30--6---1-----2--------1---------
温泉镇wēnquán zhèn132441176153961403602567111122169-46138-393--92-232-1--------12-1------1---------
青龙镇qīnglóng zhèn72726439-15--20255941-3--29-12---5---2-----1----------------------------
禄脿镇lùbiāo zhèn12044105387401-84551355243-38313-10-2---2--93-----------1------------------
草铺镇cǎopū zhèn199731687169931167787247713-1194877-34-1983-9--197-----1----1--4--------1-------
一六街乡yíliùjiē xiāng10151877117--20710874-----30124-13--------42------------------------------
鸣矣河乡míngyǐhé xiāng11828109251192-145720481--1-23-3-6-2---1---3------------------------------
县街乡xiànjiē xiāng124751143933621470412213---148-7-6-2----2-13--5------1--1-------------2----
太平白族乡tàipíng báizú xiāng2359318495141984212469672302-8137781537-4461410-261-225-----1--1--2-2--------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

曲靖市

qūjìng shì

5466089

5071533

5057

69135

245

81

28976

210351

28589

27539

161

591

294

1944

5662

271

1551

4

881

134

274

203

8

11

246

11228

17

515

30

-

140

-

22

12

39

2

5

84

13

15

40

4

11

1

-

-

10

1

-

16

-

21

-

-

-

-

6

116

-

麒麟区qílín qū6489566226115145284748909140418325892826715644182598449-35625136586-519372473-60-6313-34511410-7---4--4-3----270-
南宁街道nánníng jiēdào7381069616791042152202142717813616166144903118-76125015--1224387--8-2-1-325214-3------2-3----126-
建宁街道jiànnìng jiēdào6758164100918522011661310170100659309362276-523912--817-67--25-235--4321-----1----------13-
白石江街道báishíjiāng jiēdào65772618125193321-141169318873-4617437511141-94648164-217-361-6-1-4--5315-4-------------13-
廖廓街道liàokuò jiēdào7509570916106103611-153149621822268429134423850-111214102-735-432-17-1-1--93----------2-------16-
三宝镇sānbǎo zhèn57872567285379-2109256942--33211-1------2-4-----------------------------1-
越州镇yuèzhōu zhèn712867065327136213528723918--471417-1-91--14-4------1-----------3----------2-
东山镇dōngshān zhèn761777221420108112936732612442-272415-41-----2-2--2--------------------------6-
西山乡xīshān xiāng287832752941005--105961142--310-8-1131-------------------------------------
珠街乡zhūjiē xiāng44666437664162-22809103-110-811---32--223---1----------------------------
沿江乡yánjiāng xiāng3972039252443811262921232--11939-7--1-----4---------2-------------------3-
潇湘乡xiāoxiāng xiāng1355413471119--355----------5----------------------------------------
茨营乡cíyíng xiāng346403255434201-171978-8222-12-3-4-------1---1---1------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
马龙县mǎlóng xiàn185766172399422975633634632652269131691163131-22-64--93-91-17---1-2--3-1-----------------
通泉镇tōngquán zhèn3440832909124561-3325241817-733671226-11-----4--5------1------------------------
旧县镇jiùxiàn zhèn2806725934212261-4863892151-112-1-3-----2---1------------------------------
马过河镇mǎguòhé zhèn14628133966341-11255541----112-1-1--------------------------------------
王家庄镇wángjiāzhuāng zhèn312712823161156-23621451422510114141-2--1--13-2-------------1-----------------
马鸣乡mǎmíng xiāng13310115038321-264146431--34164----4------------------3-------------------
张安屯乡zhāng'āntún xiāng93229213312--76153--------------------------------------------------
大庄乡dàzhuāng xiāng1296612458-161-148411----1---------1-----------2----------------------
月望乡yuèwàng xiāng2782325128415-19871654132---4-1-4-----1--1--17----------------------------
纳章乡nàzhāng xiāng13971136271281-129016-----1---1-13-----1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
陆良县lùliáng xiàn581764572290113345724985500716217915241110144372-6513104--99-7--4---4--3-18--------4-1-----17-
中枢镇zhōngshū zhèn1033801018022659417733441881595107-84140-33432--93-5--1---4----11------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn85582839292112692116220223232-39-11-4932---2-1--1------3-----------4-------13-
三岔河镇sānchàhé zhèn10663910628572572193744-6--5-7-12------2----1----------------------------
马街镇mǎjiē zhèn977279752428321-9817641-51027-9-1--------------------------------------
召夸镇zhàokuā zhèn2991229462633--7381611--22-5-2-1-------------------1----------1-----1-
大莫古镇dàmògǔ zhèn451124451114384--51807411--1---4----------------------------------------
芳华镇fānghuá zhèn306652928344161--94431--1-1------------1--1---------6----------------3-
活水乡huóshuǐ xiāng1550514734-175--25854111----1-1----------------------------------------
核桃村乡hétaocūn xiāng139031294727--1946---------------------------------------------------
双箐口乡shuāngqìngkǒu xiāng1507914284-5---7891--------------------------------------------------
小百户乡xiǎobǎihù xiāng382603752952851-340320-12132-1---2----2---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
师宗县shīzōng xiàn3497702901226529741271041421718222909511761794762422-6283612119-63-12---------3--------4-3-------
丹凤镇dānfèng zhèn670796425130509121351445491545421648127-3332--236-3--9---------2--------4---------
雄壁镇xióngbì zhèn497164636949373-3236421--1-13-3-3-----4----------------------------------
大同镇dàtóng zhèn27591255743210-271764181---23---3------1-2------------1------------------
竹基乡zhújī xiāng45847429408121-132854131--------2---1--2---------------------------------
葵山乡kuíshān xiāng348563318629301111652295---21-1-17-16--4---3-1--------------------3-------
彩云乡cǎiyún xiāng35809337557492-9194129261---7--1----------------------------------------
龙庆乡lóngqìng xiāng3303517561535321130880754732-1-22210------------------------------------------
五龙乡wǔlóng xiāng30150194122270--11661482777512---19531-3----------------------------------------
高良乡gāoliáng xiāng2568770744221-7940409844118--4175214----5-------1--2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
罗平县luópíng xiàn5152114475511253376148426833159404251522114395742852-54241441-7324-12--4-1----3-11----------2-----1-
罗雄镇luóxióng zhèn506504715526689--200116320810339626611110-287--1-225-3--2--------11----------------1-
板桥镇bǎnqiáo zhèn455684328013292-24164936455-1--5076-22-1--14-3----1------------------2-------
马街镇mǎjiē zhèn52825472871359213537912021--132---141--135---------------------------------
富乐镇fùlè zhèn4240235515112037-1443208246-1--25531------------------------------------------
环城乡huánchéng xiāng61228552704381128754373910683-37-2-32----311-----------3---------------------
大水井乡dàshuǐjǐng xiāng250402355626--57667118187-2--5-11-2------4---------------------------------
鲁布革乡lǔbùgé xiāng170942363-8-125032344911934--1-1--------------------------------------------
旧屋基乡jiùwūjī xiāng10257657214--64529063116----7-2----------1-------------------------------
钟山乡zhōngshān xiāng3002726938156461-222713743----12-2-2------2----2----------------------------
长底乡chángdǐ xiāng151889770270--7636-4667----1121-312-1---6---------------------------------
牛街乡niújiē xiāng4357137071136312917042644231---12-6-11-1---234-3-------------------------------
阿鲁乡ālǔ xiāng2758324518175-122962218------2----------2-------------------------------
老厂乡lǎochǎng xiāng345783213119198--584611201----15227-13------3---------------------------------
阿岗乡āgǎng xiāng59200561255362-33025-31------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
富源县fùyuán xiàn6574745910688784215124466470761601097102139151014167222231914-127105673224-13-13831-12----1------1-2-----6-
中安镇zhōng'ān zhèn1183461123901012563426426324079-7--159-1012976---51423141-4-2--1-1-----------1-------6-
营上镇yíngshàng zhèn641906018275103--33651361111--71-23---41---9-1--4--8---6---------------------
黄泥河镇huángníhé zhèn52151443692625291-221320930356-4--420215--1011-1122697-23-2-3---------1----------------
后所乡hòusuǒ xiāng60714545744772-113594943-2--20-11-4--4--82---------------------------------
大河乡dàhé xiāng74517724737751-9189983----1011-5--8--112-4-------------------------------
墨红乡mòhóng xiāng548864802118582-667621--2-1-14--------5-1--1---3------------------------
竹园乡zhúyuán xiāng42533362577168---5873-4----208-6--------10---------------------------------
富村乡fùcūn xiāng78749720941114511175442515-315231---2------761----2-8----3-------------2-------
古敢水族乡gǔgǎn shuǐzú xiāng13442534491110--102848105217-23114----67----6277---------------------------------
雨汪乡yǔwāng xiāng5953350296255343--20791577722--229-6-2------379---------------------------------
老厂乡lǎochǎng xiāng38413350684493-1128961928----4810----1---1273-----------2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
会泽县huìzé xiàn844485802454358196254216104716910297258248915746717172-4082516--1910-72--5------5--91---------1-----1-
钟屏镇zhōngpíng zhèn2191620701244362-265665574212-3369-523------7---------2--4----------1-------
娜姑镇nuógū zhèn6275961343195352-9254814215293-29-3-1-----33-9---------1---------------------
迤车镇yǐchē zhèn5540854339165011480014743-3-31-5-2-2--------------------------------------
罗布古镇luóbùgǔ zhèn3001329584121--4110291-------2------------------------------------------
矿山镇kuàngshān zhèn224372185224603-6456253-1--31--------11-1-------------------------------
者海镇zhěhǎi zhèn9143285823243335115641749117116382715686-41131--33-35--5------2--2----------------1-
待补镇dàibǔ zhèn4405643392126343544011-1-1-36-85-2--------1-------------------------------
纸厂乡zhǐchǎng xiāng15227144584-1-76351172----3--------------------------------------------
梨园乡líyuán xiāng15220148501324-171411744----3---1------2---------------------------------
马路乡mǎlù xiāng2271120840791125510944971----3-3------------------------------------------
火红乡huǒhóng xiāng270582604898--6485470-11--1---2----------------------------------------
乐业乡lèyè xiāng3269631593107--6783287-------6-1-----3----------------------------------
大井乡dàjǐng xiāng367693514712143137837880411---27-2---1--------------------------------------
新街乡xīnjiē xiāng30991190662112703--6251-----6---3--14--1----------------------------------
金钟乡jīnzhōng xiāng1027349615665291333433433356273-2025-125----6--15-------------------------------
雨碌乡yǔlù xiāng33199322121217--77547------------1-------------------------------------
大海乡dàhǎi xiāng25473253281311--8104--1-----3----------2------------3------------------
鲁纳乡lǔnà xiāng20465197274518--320611-1--1---1-1----1---------------------------------
老厂乡lǎochǎng xiāng17725172236183124251-----------1--------------------------------------
上村乡shàngcūn xiāng2926729061556--1141-2-------------------------------1-----------------
五星乡wǔxīng xiāng254112479165---607-1------1------------------------------------------
驾车乡jiàchē xiāng25210244954315-45025-210--99-39-6-4---2--2-------------------------------
大桥乡dàqiáo xiāng2526324753811--14756-----8-1------------------------------------------
田坝乡tiánbà xiāng31045296721423--601084179-111-8-2------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沾益县zhānyì xiàn389838366504128938828163765840619815119613646300303532128233231--272375419-18-2-51-8243-----2----1----116-
西平镇xīpíng zhèn410913803430119512132058081068513921431231587-10272818--181372719---2-3--7241-----2---------113-
花山镇huāshān zhèn2691425415192813-51940149254810294828-8434--12-15--7---------2----------------2-
白水镇báishuǐ zhèn34991323553124212312064185233-34-128243-2--11-3------11-----------------------
沾益乡zhānyì xiāng66771615091840502-28371982057-137-91-41-----5-5--4--------------------1-----1-
盘江乡pánjiāng xiāng435814268111452313335765121-314-68-3-----1--2----------------------------
炎方乡yánfāng xiāng3984836730171126--747120036311-4-4-1--1--21----1----------------------------
播乐乡bōlè xiāng3261631919684--11577-2------7-2--3--41---------------------------------
大坡乡dàpō xiāng424534045012534-7961125311---221-1-----1---------1------------------------
菱角乡língjiao xiāng436604061851993--567456312----42---1------3--4------1---------------------
德泽乡dézé xiāng1791316793730217399921-1--3-1------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宣威市xuānwēi shì12928251206534283417841331043885770815191922495481665026233-132102966-886190-86--7--113--8-26231--41-3-8----35-
榕城镇róngchéng zhèn12979112184519830967124836801511033291481581066-406711-82720-28--4---5--2--3-2------1-2----35-
来宾镇láibīn zhèn849598206113902102120117211-1252337-13-1-13--2--1--1-----------1------1---------
格宜镇géyí zhèn52580479147971-234354481--3-13-12---22---102-------------------------1-------
田坝镇tiánbà zhèn70480647991572482-2650231112-21-119-10-17-42---35-6---------6---------------------
羊场镇yángchǎng zhèn560945135244233521612129733182-82-33-12-----11-5------------3------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn76973724683521384-9219614118374-59-29-283-23--222-32------3----------------1-------
倘塘镇tǎngtáng zhèn7291865324943331-1678149157-5-1-11-----1---3---------------------4------------
靖外乡jìngwài xiāng165671568186---85571-1-3--5------------------------------------------
龙场乡lóngchǎng xiāng4890347085555-14172431-1--1035-1-3----2---------------------------------
宝山乡bǎoshān xiāng5983655926676--437935-1---74----21--2--5------4------------------------
普立乡pǔlì xiāng3659534831626--101688-1----27---1-1----4---------------------------------
东山乡dōngshān xiāng52048468135392-651453---2--24-14-3---25-2---------------1---------------
海岱乡hǎidài xiāng56234501322440-11159813233--5-13-11-1---11-------1---------------1---------
落水乡luòshuǐ xiāng38116367194594--771423-1--4222-5-316--131-5------1------------------------
热水乡rèshuǐ xiāng723066662512200041122223762213-225-7-5--3--8--2-------------2-----1---3-------
西泽乡xīzé xiāng4042435856529242-60833906-1-3-3-1-1----------------------------------------
务德乡wùdé xiāng442904244111613125312162352131-58---2-1---1----------------------------------
龙潭乡lóngtán xiāng5618352204340992293481711---16-10-4--1--4-----2----------------------------
得禄乡delù xiāng33573327031164--60371361-------1----2-------------------------------------
杨柳乡yángliǔ xiāng367343531091095-12322759---2-111--------5---------------------------------
双河乡shuānghé xiāng2697326195513--16481255111--31---------1---------------------------------
乐丰乡lèfēng xiāng451114051181019--7352944--10-1231-------1--------------2-------------------
文兴乡wénxīng xiāng49482481826321--112111817-12-------1----1---------------------------------
阿都乡ādōu xiāng35655335575141---180612320--1--------1-----------------------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

玉溪市

yùxī shì

2073005

1413451

7006

40362

137

41

9436

400412

1946

1363

86

212

142

183

10355

276

110013

13

69388

17

191

191

21

1

6769

42

4

341

125

-

95

2

8

20

52

1

1

50

3

46

22

-

14

-

5

1

8

1

-

23

-

19

2

-

1

4

14

85

4

红塔区hóngtǎ qū40904435300739888416820106736905410790149450502985562596-1101168268-18716-1508-1012129--132511-9--1---8-1----935-
玉兴路街道yùxìnglù jiēdào6128655389109133536142582416149117744222647237451-24611931-252-633-3--21--2-12-1--1---1------423-
凤凰路街道fènghuánglù jiēdào57956497271471121131129446314713323021155828690-505-22132-765-583-11-31--5238-4------7------26-
玉带路街道yùdàilù jiēdào3432231795454265-197107853188-12151146256-98-215-12--121-1---5----11---------------2--
北城镇běichéng zhèn56135489132152467214310579181-1-5062139-41-3---85-4--1-1-1----------------------6-
春和镇chūnhé zhèn5076243136916232144597941824411175-82-25-3---4--2------1--1-------------1-------
李棋镇lǐqí zhèn2796727241619--242975271---118156-16--1--8--2---------1---------------------
大营街镇dàyíngjiē zhèn43944385543361-1194947524121-321157-38--1--51-3--2-16---4---------------------
研和镇yánhé zhèn415393663523843-3240733312-2-2751401-88-187--38--41-2-----------4-------------1--
高仓镇gāocāng zhèn195171688323-120247348----7-84-21-1---7--2-----1-------------------------
小石桥彝族乡xiǎoshíqiáo yízú xiāng584933541431---20291-----2-7-20-----4----------------------------------
洛河彝族乡luòhé yízú xiāng9767138028--18093-11---2-273-3------3---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江川县jiāngchuān xiàn25707824076730112747914087597171612987921886-9511424--222-16--2---7--4--1-----3----9-----3-
大街镇dàjiē zhèn17871172573481-343111753-37231844-29-1---2--9--2------3--------3----------3-
江城镇jiāngchéng zhèn2391523688710-11113354-21-8-25-11-2---3---------3--1---------------------
龙街镇lóngjiē zhèn2364723498-2-1588-1----5133-11--1--1----------------------------------
前卫镇qiánwèi zhèn2403522286121141561691-1--3-91-4-4---4--1------1------------------------
伏家营镇fújiāyíng zhèn2794427337172-615214476---169192-5--1--1--2------2------------------------
九溪镇jiǔxī zhèn241762163769--22417631---4-82-4-----1--3------1------------------------
路居镇lùjū zhèn2636026181111--87175-4--8-58-51---------------------------------------
翠峰乡cuìfēng xiāng1873718623221-2405-32--1-31-5-115--4----------------------------------
后卫乡hòuwèi xiāng196961958921--25724----7-21-3-26-------------------------------------
安化彝族乡ānhuà yízú xiāng8703321-2---8345--------30-2-----3----------------------------------
大庄乡dàzhuāng xiāng3160930161617213809331212-1543215-7-41--32-1------------1----------9-------
雄关乡xióngguān xiāng103851018911--2103113----2-64-9----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
澄江县chéngjiāng xiàn149748141318254697963902726343292043645260-87-21--73-81-1--13----3--2------------1-26-
凤麓镇fènglù zhèn22005208742808-43117276293133411-23-1---2--4--1--12----3---------------1---
龙街镇lóngjiē zhèn5016846651113118612617511546129-109-20------3-1------1----------------------8-
阳宗镇yángzōng zhèn21703215982151-22451----3-42-7-1---2----------------------------------
右所镇yòusuǒ zhèn3478533761772421171381116-4--17142-20--1--1--31----------------------------18-
海口镇hǎikǒu zhèn104047873222--3012140---1--2-45-16-----2----------------------------------
九村乡jiǔcūn xiāng1068310561110--1377-43-----11-1-----------------------2----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
通海县tōnghǎi xiàn2750632344366081115292133616017146164153715149781958-39922614--2712-102-3-645--9-11----------1---157-
秀山镇xiùshān zhèn3179929453251519-1967868465123086164141-206-2---15-61-2-5----6-----------------12--
杨广镇yángguǎng zhèn58862575224427--84685717-1-127-322-110--1--91--------------1---------------3--
九街镇jiǔjiē zhèn5816955135172181-7518082345-141203742-101-14--53-21-----2--2---------------------
河西镇héxī zhèn485584221014935991-2421061324--1118-323-57138--71-1--1---3----------------------7-
四街镇sìjiē zhèn414573814313621--142930612-1-29-132-47--1-----1-----------1-----------1-------
纳古镇nàgǔ zhèn111623489127325--342238---2-11145-81----12---------------------------------
里山彝族乡lǐshān yízú xiāng84124394106--8382611----3-61-95-----3--------4-------------------------
高大傣族彝族乡gāodà dǎizú yízú xiāng1101438202811--135973----19-182-3360-------------1----1---------------------
兴蒙蒙古族乡xìngméng měnggǔzú xiāng563027052793---561----11-10-8-----1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
华宁县huáníng xiàn1965191427987069083-4111418444635341179913403-5011211--22--36--4---4--4-43--------5--1----34
宁州镇nìngzhōu zhèn733036103034690--242108422132-293574232-32-66--17--32--2------4-1---------2-------3-
盘溪镇pánxī zhèn50395291621761422-61114349182--2315139-13-4------2--2---2-----1--------3--1-----4
华溪镇huáxī zhèn1272852001031--34371212-1----111-3-2---2--1-------------------------------
青龙镇qīnglóng zhèn50049415478401-143668475-22-1277110-21-5--1--1------1----32------------------
通红甸彝族苗族乡tōnghóngdiàn yízú miáozú xiāng10044585915--14792685-1------11-------2---------1------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
易门县yìmén xiàn16958111743266123918-121645362161371239621453263158112122542--351-496-101-16--1-212-1-3-1--3-2---1---
龙泉镇lóngquán zhèn55494488463524416-3584988131316831520311374-92-1534--31--166-4--16--1-101-1-3-1----2---1---
六街镇liùjiē zhèn23915193093794--150359923----11-21-4--5--2------1-------9---------2---------
绿汁镇lǜzhī zhèn2338315367241921-2463761033252-191111097-12-72-----29--5---------1--------1---------
浦贝彝族乡pǔbèi yízú xiāng176798604111-358749612-11-42-11871322----1-2-------------------------------
十街彝族乡shíjiē yízú xiāng129445823-----6842--21--21270-3----------------------------------------
铜厂彝族乡tóngchǎng yízú xiāng219158017-1--2138623---111-22-2--1-----------------2-------------------
小街乡xiǎojiē xiāng142511146637--32421993--4-1433187-5-1---2--2--1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
峨山彝族自治县éshān yízú zìzhìxiàn15142655307258539614316979289135792864166311011523395136--351-163-3--25--3-11-1-1----1-------6-
双江镇shuāngjiāng zhèn482012335772276323721826494731753112203088-199291--231-11--2---4--2-11-1-1----1-------6-
小街镇xiǎojiē zhèn25078133691752590--582454-----137648-16311-----1-------------------------------
甸中镇diànzhōng zhèn182775754162-1114442-1---2-1052-10--1---------------1---------------------
化念镇huàniàn zhèn120995623626--793815204---12722382-97-32--8--3--1----------------------------
塔甸镇tǎdiàn zhèn1570332464106-4122487--11-4-155-10-----4--1-----11------------------------
岔河乡chàhé xiāng9246854-1---70945-------1291----------------1-------------------------
大龙潭乡dàlóngtán xiāng126012536-----8591------4-146422---------2------------------------------
富良棚乡fùliángpéng xiāng10221568--4-8958832----4235-5--1------1------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新平彝族傣族自治县xīnpíng yízú dǎizú zìzhìxiàn2646158214831142976204122259163286151135490131171410403261453913154326335100-3---6116181-----31-1-51-11-5-
桂山镇guìshān zhèn351862329417627143889915916354279167083955193211147122698-----21-2-71-----1-----1----4-
扬武镇yángwǔ zhèn224085418111222171635323-21--16-2701132-3---464-------------1------21---1-------
漠沙镇mòshā zhèn394166365192--81835620--4-172-3681220286-233--4251--2--------1---------------------
戛洒镇jiásǎ zhèn2491081877228--39564543812348871805-8269-4212-550-12------1-1------------1---------
水塘镇shuǐtáng zhèn209547606-791-9722010---4256-54-4559-----1349--2----------1---------------11---
腰街镇yāojiē zhèn155632614111--13621711----19-239-5508-----936--1-----------------------2-------
平甸乡píngdiàn xiāng2319856573243--21717531------71-29-----12--1-----------------------------1-
新化乡xīnhuà xiāng246686082-121--1852412-1--3-25111-----4--1-------------------------------
建兴乡jiànxīng xiāng136213404-3--268732--2-125-28761144-4---274-----3---2--3-------------2-------
老厂乡lǎochǎng xiāng205534864-141-215565--------46142-----17---------1------------------------
者垄乡zhělǒng xiāng120365666-5---6048------5-74-183-----55----------------------------------
平掌乡píngzhǎng xiāng121022991131-152921-----115-18651208-22--1617--2-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
元江哈尼族彝族傣族自治县yuánjiāng hānízú yízú dǎizú zìzhìxiàn19993146238472119118644192325427331584058703378923-232774628--100211215-59---7--10-32-1-1-1--5-1-------
澧江镇lǐjiāng zhèn5479018165161474141120879122-5423125987167-155961525--8711153-----5--4-2---------4-1-------
因远镇yīnyuǎn zhèn2666634086122-315910---214304-18698-532----3--1------------1---1--------------
青龙厂镇qīnglóngchǎng zhèn2297555901921--17321144914012--15592687-31661-3--21--1--58------6--1--------1---------
东峨镇dōng'é zhèn2000096502292-7318251131321153233418-4243-1---551--41-1---2----1-------------------
羊岔街乡yángchàjiē xiāng10799232122--257--82--11-8382-8-----2---1-------------1----------------
羊街乡yángjiē xiāng166011653----4267--82--20-14436-14-----197----------------------------------
那诺乡nànuò xiāng156891233--1-5143--12---16-14263-13-----3----------------------------------
洼垤乡wādié xiāng1083112431----9264-1----14-143-164---------------------------1------------
咪哩乡mīli xiāng1360717011---11071-23--28-11612-13-----138----------------------------------
龙潭乡lóngtán xiāng79731274----365651-----6-117-7----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

昭通地区

zhāotōng dìqū

4592388

4114628

999

159647

56

26

155766

148521

1843

3357

14

306

137

21

5733

172

172

-

240

23

34

36

3

1

23

431

-

103

4

22

18

2

4

3

6

-

-

11

-

1

7

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

昭通市zhāotōng shì7279596084001519307532196340187582144791292853426368-114171112--48-71-2215--11--2-------------1-------
东城街道dōngchéng jiēdào24650222771516571-227363221242-4876-323------3--7----------------------------
南城街道nánchéng jiēdào353172992911447031130537246-355-841321-716----1-26--5------2---------------------
西城街道xīchéng jiēdào373293441617189533129670188-254172299-105-3---1-7--3--1-------------------------
北城街道běichéng jiēdào27893256601213562-1654803213-295376911-6518--4--16-------------------------------
凤凰镇fènghuáng zhèn77317589462--1156111---22--2----------------------------------------
旧圃镇jiùpǔ zhèn2478923969815-327701-21------93-------6-------------------------------
永丰镇yǒngfēng zhèn3734231714141701-6313744-----8------------7-------------------------------
北闸镇běizhá zhèn57094543485985-2431691-3-3--8-3-2--------1-------------------------------
蒙泉乡méngquán xiāng416663939531938--182831--11-12-5-31-----3-1-----------------------1-------
土城乡tǔchéng xiāng3289932092711011136611---7-3---2---------------1------------------------
布嘎乡bùgā xiāng2640590614170975118945-1----1----------1---------------------------------
守望乡shǒuwàng xiāng4374115756227749224117816-4-----------------------------------------------
太平乡tàipíng xiāng365003419751427--7876472---1524-3------2-3-------------------------------
小龙洞乡xiǎolóngdòng xiāng3075267692221544-485127281--------56--------1-------------------------------
盘河乡pánhé xiāng2120618350215--2525290-1-31-61--11--1-------------------------------------
靖安乡jìng'ān xiāng3441928557134761-6441721-1----6--------------12-----------------------------
青岗岭乡qīnggǎnglǐng xiāng229501648234449--1151887------6-8------------------------------------------
洒渔乡sǎyú xiāng5075648537414-43431834-2-31-3-----1--------10-----------------------------
乐居乡lèjū xiāng2588125561112--5300--1-----1------------------------------------------
苏家院乡sūjiāyuàn xiāng32943320091116311037878-311----------------------------------------------
苏甲乡sūjiǎ xiāng22334211648221301856---------------------------------------------------
大山包乡dàshānbāo xiāng126711166043--457547---------------------------------------------------
大寨子乡dàzhàizi xiāng116551067118---37926--1-1-1--------------------------------------------
炎山乡yánshān xiāng184281791813--17382106-----1--------------------------------------------
田坝乡tiánbà xiāng10608103192-4-19984---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鲁甸县lǔdiàn xiàn34574027467268595992-179586867963-9--82125-4-----1--3---------1--2------------------
文屏镇wénpíng zhèn34607255242683632-63484501-9--736--1-----1--1---------1--2------------------
桃源乡táoyuán xiāng457705317440338--61014--------------------------------------------------
茨院乡cíyuàn xiāng241941761316268--262779--------------------------------------------------
小寨乡xiǎozhài xiāng19067185735162---23884------2--3----------------------------------------
大水井乡dàshuǐjǐng xiāng281282375413204--851080-1------3------------------------------------------
火德红乡huǒdéhóng xiāng16890164457120--1213104--------------------------------------------------
龙头山乡lóngtóushān xiāng29249282901277--76278322-----41-------------------------------------------
翠屏乡cuìpíng xiāng14741135034211--118770131-----4--------------------------------------------
龙树乡lóngshù xiāng31116296989522--1667156--------------------------------------------------
新街乡xīnjiē xiāng1515514746121--273591--------------------------------------------------
梭山乡suōshān xiāng2700624704412--1732093141-----3-----------2-------------------------------
乐红乡lèhóng xiāng2846727308254--27875867--------------------------------------------------
水磨乡shuǐmó xiāng1683715275-26--635901---------------------------------------------------
铁厂乡tiěchǎng xiāng1451313922321--1414194-----1-2------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巧家县qiǎojiā xiàn461034439119100419714291131835613063-10311-121613-22-63--3---2------------------------------
新华镇xīnhuá zhèn61314592912150--479827129420-6--4866-20-53--3----------------------------------
茂租乡màozū xiāng171881570417--2571093-122----3-----1--------------------------------------
东坪乡dōngpíng xiāng2476522552--6-3691632-202----4--------------------------------------------
红山乡hóngshān xiāng1853917289----497719-34-------------------------------------------------
大寨乡dàzhài xiāng3120828961-1--92181110333-------------------------------------------------
小河乡xiǎohé xiāng25274221011116--1451133513251----4-2------------------------------------------
六合乡liùhé xiāng126131210936--14833265-9511-21-3------------------------------------------
新店乡xīndiàn xiāng22413221742120--3693167-1-----------------------------------------------
巧家营乡qiǎojiāyíng xiāng2548123984-9--36381833----11---2----------------------------------------
荞麦地乡qiáomàide xiāng39669374512490--667142345-1--4--------------------------------------------
苞谷垴乡bāogǔnǎo xiāng1984019620-39--11170---------------------------------------------------
铅厂乡qiānchǎng xiāng2000019545-13--17422-2------1------------------------------------------
老店乡lǎodiàn xiāng2558124699-11--2847-22-------------------------------------------------
中寨乡zhōngzhài xiāng11112104803---1891471292-------------------------------------------------
崇溪乡chóngxī xiāng2998428927-14--28805-196----14--------------------------------------------
金塘乡jīntáng xiāng1441214336----1947-8------------------2------------------------------
马树乡mǎshù xiāng2780827409-11-1536819----3-1------------------------------------------
炉房乡lúfáng xiāng17987175311-1-7442-2----3--------------------------------------------
蒙姑乡ménggū xiāng15846149562532--148281398-----6--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
盐津县yánjīn xiàn323860311549111422-118521182313-11490415-8-33--8--7------4--1-------------1-------
盐井镇yánjǐng zhèn4183140216871--142829124--114721-2--3--2--3---------1---------------------
普洱镇pǔ'ěr zhèn3759837109351-4312713----9-2-4--------3-------------------------------
艾田乡àitián xiāng1993419756-2--15012------4-4-1-1-------------4------------------------
中和乡zhōnghé xiāng2008020024-2--43-1-----7-3------------------------------------------
兴隆乡xīnglóng xiāng3114029729-31-1389744----21-------------------------------------------
串丝乡chuànsī xiāng1446613796-3--652321---17-----1--------------------------------------
落雁乡luòyàn xiāng2196321897-2--484-1-1--21----1---5--1-------------------------------
滩头乡tāntóu xiāng2511623074-1--202951-----4-1----------------------------------1-------
牛寨乡niúzhài xiāng2877728468----29791-----1---1----------------------------------------
庙坝乡miàobà xiāng4165537974-4--36693------5--------------------------------------------
豆沙乡dòushā xiāng2034519847-42--438111----2--4------------------------------------------
柿子乡shìzi xiāng2095519659-7--12788------2---------1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大关县dàguān xiàn235802216010544536--1021246673162-43-127832-19--103--1-7---2-----1-1-----------12-------
翠华镇cuìhuá zhèn26315250564166--4844221459-21-50330-2---3----7---2-----1-1-----------8-------
上高桥乡shànggāoqiáo xiāng1525510116-3900--627608----2-1-1------------------------------------------
青龙乡qīnglóng xiāng1530014585-1--66142------1------10-------------------------------------
玉碗乡yùwǎn xiāng1269311957-70--631244-----7--------------------------------------------
悦乐乡yuèlè xiāng20436196761378--29967------1---13------1---------------------------------
黄葛乡huánggé xiāng1877218179406--2572473-----40--------------------------------------------
寿山乡shòushān xiāng234592135462--644143731----6---2--------------------------------4-------
吉利乡jílì xiāng1774416577-7--628520------75-------------------------------------------
天星乡tiānxīng xiāng410293748934--270581131-2--11--------------------------------------------
高桥乡gāoqiáo xiāng2063118624-1--15574461-----2--------------------------------------------
木杆乡mùgān xiāng2416822397-1--17194331----1-1-2----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永善县yǒngshàn xiàn3629433347541612891-958817130137-2-169110-44233--2--1-----1------4-2----------------
景新镇jǐngxīn zhèn5297650711852--691148225-1--71--15--------1-------------------------------
佛滩乡fótān xiāng1955218224-5--1921100---1--11---19----------------------------------------
团结乡tuánjié xiāng185971681832--1083690------1--------------------------------------------
桧溪乡guìxī xiāng1419613293-1--440461-----1---------------------------------------------
细沙乡xìshā xiāng16947163031---3862532---------2----------------------------------------
青胜乡qīngshèng xiāng96839391-11--108167------4----2---------------------------------------
务基乡wùjī xiāng2533822775-81-1525204-----6-2----3------------------4------------------
黄华乡huánghuá xiāng347583342622--1412972-----10-3-1-1--------------------------------------
黄坪乡huángpíng xiāng1157611247-2--33291-1----------2--------------------------------------
马楠乡mǎnán xiāng125428603-12--18512073--------3------------------------------------------
水竹乡shuǐzhú xiāng77206315-9--1280114----------------2----------------------------------
莲峰乡liánfēng xiāng1760615385-981--490748------2--------------------------------------------
万和乡wànhé xiāng1475313770-67--113790------12------------------1-------------------------
墨翰乡mòhàn xiāng209022062721--53216------3--------------------------------------------
茂林乡màolín xiāng2045717248-105--18881210----------6----------------------------------------
伍寨乡wǔzhài xiāng93626962-4--8541542---------------------------------------------------
大兴乡dàxīng xiāng3155530340-26--24115531----4-1-1----------------------------------------
码口乡mǎkǒu xiāng2442323316-1--731021------9-1-------------------------2----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
绥江县suíjiāng xiàn1419891413022853-467104195-138-1115-822---5--1-------------------------------
中城镇zhōngchéng zhèn44295441941721-172951-116-5---5-1---1----------------------------------
南岸镇nán'àn zhèn1375413600132-1093222--1-----2----------------------------------------
田坝镇tiánbà zhèn22512224262---591461-21--1-------------------------------------------
新滩镇xīntān zhèn20076200692---121-----1--------------------------------------------
会仪镇huìyí zhèn21610215293---656------3-1--2-------1-------------------------------
板栗乡bǎnlì xiāng19742194843---2162151----2-4-1-1---4----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
镇雄县zhènxióng xiàn109709310010164632401426963634631283038-3474145-14------2-2--3----------------------------
乌峰镇wūfēng zhèn10517298743855-319160911317-354-1-6--------2--3----------------------------
泼机镇pōjī zhèn6622764202863--218170611----6---4----------------------------------------
黑树镇hēishù zhèn22153202747---10510341-----731---1----------------------------------------
母享镇mǔxiǎng zhèn38530332822651-17751804-9----16271-------------------------------------------
仁和镇rénhé zhèn141251298691--4713151-----342--------------------------------------------
大湾镇dàwān zhèn3995536066175--1546231441----11-------------------------------------------
以勒镇yǐlè zhèn3740934325883--22647232-----4--------------------------------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn380923560461--572419-1----4--------------------------------------------
芒部镇mángbù zhèn352813339462--6411234-3----1--------------------------------------------
雨河镇yǔhé zhèn3268130939523--3731339------1---1----------------------------------------
罗坎镇luókǎn zhèn305592896855--157731--------------------------------------------------
牛场镇niúchǎng zhèn3375629663578--148025264--------------------------------------------------
五德镇wǔdé zhèn42559391531016--483288632----2-4------------------------------------------
中屯乡zhōngtún xiāng5074149675133--2102541----18--------------------------------------------
亨地乡hēngde xiāng2626322389131--3453514------1--------------------------------------------
鱼洞乡yúdòng xiāng161761453727--525967------1371-------------------------------------------
堰塘乡yàntáng xiāng261542414529---1015586------3781-------------------------------------------
茶木乡chámù xiāng1723615689191--100848611----31--------------------------------------------
花朗乡huālǎng xiāng17921170097---283621------1--------------------------------------------
塘房乡tángfáng xiāng3728935246101--12028-2--------1----------------------------------------
尖山乡jiānshān xiāng3154929152244--72228841----4--------------------------------------------
木卓乡mùzhuó xiāng214432084336--55536---------------------------------------------------
李子乡lǐzi xiāng222472067763--146695---------------------------------------------------
干沟乡gàngōu xiāng185181730931--792413---------------------------------------------------
盐源乡yányuán xiāng260882586741--19915------2--------------------------------------------
碗厂乡wǎnchǎng xiāng183181785551--39562---------------------------------------------------
杉树乡shānshù xiāng18703173641---1104228------6--------------------------------------------
花山乡huāshān xiāng219821866914--7472560------1--------------------------------------------
坪上乡píngshàng xiāng304182928254-122679598311-------------2---------------------------------
安尔乡ān'ěr xiāng202691798913--8321921--------------------------------------------------
场坝乡chǎngbà xiāng34241315416---7971896--1------------------------------------------------
以古乡yǐgǔ xiāng14279114856---12231565---------------------------------------------------
果珠乡guǒzhū xiāng29926231214---1094570222----1--------------------------------------------
坡头乡pōtóu xiāng2349415292142--15625237------1387--------------------------------------------
林口乡línkǒu xiāng373392828191--27886258------1---1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
彝良县yíliáng xiàn477811411718442533-447362026910116-972182527---11-1-417-9----4----5--1------------------
角奎镇jiǎokuí zhèn474104523916363-139856932-310-2545--------88-8------------1------------------
洛泽河镇luòzéhé zhèn106467989-30--2311314------11-------------------------------------------
牛街镇niújiē zhèn350763271211--2216145-----------------1---------------------------------
新场乡xīnchǎng xiāng185541720431--1103170-------5---------68---------------------------------
毛坪乡máopíng xiāng4791840612310--58131312123-6621442-------1-20------4----4---------------------
龙街苗族乡lóngjiē miáozú xiāng38491292591130--58193195-84----3--------------------------------------------
奎香苗族彝族乡kuíxiāng miáozú yízú xiāng397543181224--4547338113----3----------1---------------------------------
树林彝族苗族乡shùlín yízú miáozú xiāng1908113505224--2374317411-------------------------------------------------
海子乡hǎizi xiāng2607823703-1--12081166---------------------------------------------------
发达乡fādá xiāng2409120695----2626646------25------1---98---------------------------------
荞山乡qiáoshān xiāng363513173811--125333551----------------2---------------------------------
龙安乡lóng'ān xiāng211441742711--2677901------1-1--------135---------------------------------
钟鸣乡zhōngmíng xiāng164501538761--69535423---------------2---------------------------------
两河乡liǎnghé xiāng1871618136-7--48087------5----------------------1---------------------
小草坝乡xiǎocǎobà xiāng202391972342--244731-----10----------1-1-------------------------------
龙海乡lónghǎi xiāng17698164001---988305------1-1---1----1---------------------------------
柳溪苗族乡liǔxī miáozú xiāng166851239633--3713567------3--------------------------------------------
洛旺苗族乡luòwàng miáozú xiāng2342917781-1--5491155------1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
威信县wēixìn xiàn3281842897394423--362932017152-9-12861-3--3-------------------------------------
扎西镇zhāxī zhèn632665651546--648720251-6-12661-3--3-------------------------------------
旧城镇jiùchéng zhèn260392162531--440631--------------------------------------------------
石坎乡shíkǎn xiāng30051279473---1869231-1-------------------------------------------------
双河乡shuānghé xiāng257791860941--6669496---------------------------------------------------
高田乡gāotián xiāng256472061635--50194---------------------------------------------------
罗布乡luóbù xiāng443003748563--679772--------------------------------------------------
林凤乡línfèng xiāng324203145671--94853--------------------------------------------------
长安乡cháng'ān xiāng251612477821--368111--------------------------------------------------
庙沟乡miàogōu xiāng16084157854---27817---------------------------------------------------
三桃乡sāntáo xiāng258752340144--245951-----1--------------------------------------------
水田乡shuǐtián xiāng135621152241--99310362--3--1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
水富县shuǐfù xiàn89973863492066523229126339219146401511-4281---3-22----11--1----2----------------
云富镇yúnfù zhèn3805737685963-135111338119136351510-4--1---3-2-----11--1---------------------
楼坝镇lóubà zhèn2054420527212-54------1----2---------------------------------------
太平乡tàipíng xiāng14874143742-114746-1----4-1---8---------------------2----------------
两碗乡liǎngwǎn xiāng1649813763722-27155--1-1---------------2------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

楚雄彝族自治州

chǔxióng yízú zìzhìzhōu

2542530

1714851

463

20189

252

56

41077

668937

857

341

106

471

105

380

15251

187

5376

16

20514

21

51553

171

11

1

195

29

10

684

40

3

106

8

2

22

40

-

10

34

-

19

46

2

14

-

-

2

6

-

1

9

1

5

-

3

-

-

10

42

1

楚雄市chǔxióng shì503682391197104739995121639959593681302219162336381511137026521248950518516-357222466-611-1024-923-4--23------3--626-
鹿城镇lùchéng zhèn129701111634372540767420108532544481353733191984239145383853551589-27721235--19-1021-712-2---2------3--321-
永安镇yǒng'ān zhèn4388638762114225-15535616169-231394941641-874586--56-52--76-----1-28----2-------------
东瓜镇dōngguā zhèn2508723079104295125117625331175144539-57-243--9--131-1---1-----3-2-------------33-
吕合镇lǚhé zhèn2696222327314431-1182891-11---150-1-13-91-----2-----------------------------1-
东华镇dōnghuá zhèn2475521554516-12931194-1---16-2-3-1---4----------------------------------
子午镇zǐwǔ zhèn2173921126516--1314103116--34-1-2-2------1-------------------------------
云龙镇yúnlóng zhèn100137956335--1771798211---23-12-1--2-----------2-------------------------
富民镇fùmín zhèn2896926378254711111979-312--1811214-1---1--2--2--11------------------------
苍岭镇cānglǐng zhèn299182449176904-2546056326--34317-11-43--2--4--1----------------------------
三街镇sānjiē zhèn2357112046361-1111136611-1--34-1------------------------------------------
前进乡qiánjìn xiāng1611611007334--385425951175236914-17-4---21-4-----2---2--------1------------
树苴乡shùjū xiāng17573115683603-125383------12-----1--------------------------------------
八角乡bājiǎo xiāng1639398672521--85963------32--------------------------------------------
中山乡zhōngshān xiāng2320917312135-12352141----143477---1--------1-------------------------------
大过口乡dàguòkǒu xiāng159031893241-31399411----4--------------------------------------------
宜茨乡yící xiāng63362770-1--53555------1---3--------1-------------------------------
大地基乡dàdìjī xiāng101187360471-1127272-1---4-1------------------------------------------
新村乡xīncūn xiāng144461022628---4197322--24--------------------------------------------
西舍路乡xīshělù xiāng189879841142---8909-----142461--------4--------------------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
双柏县shuāngbǎi xiàn15340381920112664-34166110381831115749337701911201--17--14--3---------1----------4-------
妥甸镇tuǒdiàn zhèn39967270864105--18611538261328115993339-29115---4--1--1---------1----------4-------
大庄乡dàzhuāng xiāng259481163018--91313132-2--7-1147-4-----4----------------------------------
鄂嘉乡èjiā xiāng2654619215590--871492-11-217-33-12-5---3--1--2----------------------------
法裱乡fǎbiǎo xiāng168958025128--67737-2----17-1071-2--1-----5-------------------------------
雨龙乡yǔlóng xiāng106064055-9--760364-----10-473-2-----3--7-------------------------------
安龙堡乡ānlóngbǎo xiāng9697690--1--861511----1-388------------------------------------------
大麦地乡dàmàide xiāng654382----36192------1-241123----------------------------------------
爱尼山乡àiníshān xiāng129638646-93-12140652----279-29-4-----3----------------------------------
独田乡dútián xiāng42382491-17--11647------18-49-15----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
牟定县móudìng xiàn19532215134342186423634303231661513132123142-334--27--14------6----4-----------------1-
共和镇gònghé zhèn18472161938103-121208242161-2617-5--2--5--3-----------1-------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn2906726710833--4321329--1--61-2-24-20---10--11-----------3-------------------
军屯乡jūntún xiāng2493319986-9--449113--2--8-611---------------2------------------------
蟠猫乡pánmāo xiāng117634212152-475344------------------------------------------------1-
戌街乡xūjiē xiāng164731002388--2642611----3------1-------------------------------------
安乐乡ānlè xiāng2348715552313--778805254--6-6---4--------------------------------------
江坡乡jiāngpō xiāng11390758843--17036002-----14---1-----8----------------------------------
新甸乡xīndiàn xiāng285682785766111075601--1-311-1-6-21--4----------------------------------
青龙乡qīnglóng xiāng2270920405421-5227121-1--1-1-4-7-------------4------------------------
凤屯乡fèngtún xiāng84602817-4---5636------2---1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南华县nánhuá xiàn22797013470515203539876822234522675-84841851351-9651-7--433-21--4-----11---------------13-
龙川镇lóngchuān zhèn587914732776862283885214020343-19221425-45-3451-4--423-21--1----------------------13-
沙桥镇shāqiáo zhèn22922169071384-658872---1-44216-3-6-------------3-----11-----------------
徐营乡xúyíng xiāng2044217669283-31508--31--123526---1------1-------------------------------
雨露乡yǔlù xiāng1370425031710-2361801---1-4978--------------------------------------------
天申堂乡tiānshēntáng xiāng9604133518---82461-----13--------------------------------------------
五街乡wǔjiē xiāng167421662-15--2150541-----8--------------------------------------------
一街乡yìjiē xiāng189581307414--25863-1----12---1----------------------------------------
罗武庄乡luówǔzhuāng xiāng118288094-4---3715---2--10-111----------------------------------------
红士坡乡hóngshìpō xiāng1315310302-369---2437-1----41-1---2--------------------------------------
五顶山乡wǔdǐngshān xiāng101586088-880--13177------9---1-2--------------------------------------
马街乡mǎjiē xiāng178603656-11--114004------184-22-----------------------------------------
兔街乡tùjiē xiāng13808608825---7631------28-----51---3----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
姚安县yáo'ān xiàn1990711470503198214545505262228111231776161573463--8--234-4---1-----1-1----------------
栋川镇dòngchuān zhèn19538169583589432017877914--7123-262321--2--101-1---------1-1----------------
光禄镇guānglù zhèn3121829757731--3138125-3--10-5-8-3------2--1----------------------------
前场镇qiánchǎng zhèn154334646-153--107651-----3--------------------------------------------
龙岗乡lónggǎng xiāng2891827989429541457935--1-1513-7-12--4----------------------------------
大龙口乡dàlóngkǒu xiāng2116720393410--2731-4--1-71116-1------2--2---1------------------------
仁和乡rénhé xiāng1946216912611--3250512----111--3-1------6-------------------------------
太平乡tàipíng xiāng857789713---76705-------------------1------------------------------
适中乡shìzhōng xiāng5888498-----53881------1-------------------------------------------
左门乡zuǒmén xiāng4774516-----424211----9-----5--------------------------------------
官屯乡guāntún xiāng15998956535-14637911-1--36---------2----------------------------------
弥兴乡míxīng xiāng20607161301193-54408-1-3-314-4-713------32------------------------------
大河口乡dàhékǒu xiāng7491278924--44691------1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大姚县dàyáo xiàn279838189237594042695418262063211117452622638-3767-262152-6--352-42-2-2--1-241---------1----2--
金碧镇jīnbì zhèn568635268718881135370616643-157816-125-51---1--8--24-2----1--4------------------
石羊镇shíyáng zhèn28261217292171211962872-1---7143-10-61--------4-------------------------2--
六苴镇liùjū zhèn17431880010779-1183302310161399-4-14-542----20--2----------------------------
七街乡qījiē xiāng1414511257121-428433232--9-2-9-1------4-----------2-------------------
仓街乡cāngjiē xiāng2312821425520--51615---12-12-5-26-6------3------2------1-----------------
龙街乡lóngjiē xiāng249271731691043375564211--4---6-3---3---2------------------------------
赵家店乡zhàojiādiàn xiāng16100683272---92343---11104--4-1---------1----------------------------
新街乡xīnjiē xiāng267882528258-2914249--2--17-8-16-----------6----------------------------
昙华乡tánhuá xiāng7409969-3--16430------3---2-1--------------------------------------
桂花乡guìhuā xiāng117212537--2129161------2---14-2--------------------------------------
湾碧乡wānbì xiāng175577521--1-28742871--2--23---3537-1898--------------------------------------
铁锁乡tiěsuǒ xiāng103122954-62-216876-11---4-----447--------------------------------------
三台乡sāntái xiāng118531059-621-105752-----9-----194---------4--------------------1-------
三岔河乡sānchàhé xiāng1334388692112-1444296------6---4-6---2-----1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永仁县yǒngrén xiàn103606433223162511455512233264111-6312281151683---2-13--4--1------1-3-----1-------1--
永定镇yǒngdìng zhèn281011502716298--1211931214221-501-17051103-----9--4--1------1---------------1--
莲池乡liánchí xiāng98615797491-173951-211--1---61-13------3-------------------------------
宜就乡yíjiù xiāng16784785116-1-88952---------25-----------------------3----------------
猛虎乡měnghǔ xiāng9634315677---64181-1---6--137----------------------------------------
中和乡zhōnghé xiāng98531244-3--1685352--2------51----------------------------------------
万马乡wànmǎ xiāng72503704-3--39114---------2619-5---------------------------1----------
永兴乡yǒngxīng xiāng103363858229810-115782--6--2-1-4570-5----2-1-------------------------------
维的乡wéide xiāng11787268511-369004------4-1-47-35--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
元谋县yuánmóu xiàn20277913283972154915312684917936211311148186521546311689692-23144---1-----7--2-2---3--7--------1
元马镇yuánmǎ zhèn23291184561213183131274119717-373310-8614924--2--14---------1----2---3-----------1
能禹镇néngyǔ zhèn2770323451571-192898116-92-201-1189-1017-----19---------2---------------------
黄瓜园镇huángguāyuán zhèn12714110083696131114122312--46-2-48-3291---3-5------------1--------1---------
苴林乡jūlín xiāng24350215253242-102332154181-16---18-3871-----2---1---------------------------
老城乡lǎochéng xiāng3024517967-21--13310940-12-1319-7-50-109322----2---------2---------------------
物茂乡wùmào xiāng15922105431151-152083-------1-21-122----------------------------6---------
平田乡píngtián xiāng111739304351-1641655------2---1-38--------------------------------------
江边乡jiāngbiān xiāng14802573116---5871---13-24---41-3122------11-------------------------------
新华乡xīnhuá xiāng76162791121-14805---------31-8------1---------2---------------------
姜驿乡jiāngyì xiāng138652434432--142137--249---1--8-9174-------------------1------------------
羊街乡yángjiē xiāng100805551-81-1813958--13--1-11--3731-------------------------------------
花同乡huātóng xiāng72713930-7--4942812------5-----23--------------------------------------
凉山乡liángshān xiāng3747148-1--1992681------------718--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武定县wǔdìng xiàn262601124334369881452093179254842023383477108441686922901331-5-230-14--------11-2--------------1-
近城镇jìnchéng zhèn52344374151877951308095042191121161834-3141105211-1--18-13-----------2----------------
高桥镇gāoqiáo zhèn2471013215115-120388482142-12-4-478-33-421------3-------------------------------
猫街镇māojiē zhèn253717969316241289214236-3---12-4115174---2--------------------------------1-
九厂乡jiǔchǎng xiāng2248716638-62-191637798-2---6-11-12-106---1----------------------------------
插甸乡chādiàn xiāng21977946119-129875710435---12312-37-34361----16-------------------------------
田心乡tiánxīn xiāng18110887521--8363085531---1-1-1928-3371------1-------------------------------
发窝乡fāwō xiāng14604424314--187161251-9-------8-2342--------------------------------------
白路乡báilù xiāng143223964-4--17236231---8--1-1-1-2389--------------------------------------
石腊它苗族乡shílàtā miáozú xiāng1032011411--1157668273-3-----1-2-764------1-------------------------------
万德乡wàndé xiāng168167817242-168154625-11-1----304-1536--------------------------------------
己衣乡jǐyī xiāng1542481257---1343383--11----1-1583-2188-----1--------------------------------
环州乡huánzhōu xiāng119582988----518461--15------6-70951--------1----------------------------
东坡傣族乡dōngpō dǎizú xiāng141582483-41-192458422----11-1-2626-4239---1--1-----------11------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
禄丰县lùfēng xiàn4142583189046257553081581868811138691759221613066241-4071227188--38871119-1--1516--2-312-2------21-----11-
金山镇jīnshān zhèn60923530321366611510495168334632092344233-162118361--122-407----96-----1-1------2---------
仁兴镇rénxīng zhèn3312726647-42--3394272612--13-199-9-9-1594--2--9---------1---------------------
碧城镇bìchéng zhèn4260139979433--97215501-----23-16-6-16------1-------------------------------
勤丰镇qínfēng zhèn2644721975-771-23411837215-5--49-34-37-58---1--2--1--11--1---------------------
一平浪镇yìpínglàng zhèn306252458110625--1994757181-23-271135-31-466--7--24-----3------4-1----------------
舍资镇shězī zhèn2095015127244--1396398272----21-15-13-3373-----1-------------------------------
广通镇guǎngtōng zhèn3643426749149329-6280898651324374117-47-327--867242----23----36---------------11-
黑井镇hēijǐng zhèn1724110635-1560--1324879-1----23-3-4-3---1----------------------------------
中村乡zhōngcūn xiāng159428708124-1200346022--2--2-10-4-583--------------------------------------
大路溪乡dàlùxī xiāng10525629529-210762303--2---4-2-16-813------1-------------------------------
和平乡hépíng xiāng1156088731112-157010322-2---7---44-11---2--3-------------------------------
腰站乡yāozhàn xiāng16022154651112-250267211---216-1-5---3--4-------------------------------
土官乡tǔguān xiāng1191110688214--52963313-1-47-9-15-11--1--2-------------------------------
川街乡chuānjiē xiāng1712515401-11--39812723----45-23----6--1-------------------------1--------
罗川乡luóchuān xiāng1766410960-1627--165485410111-111-11-8-10-------------4------------------------
旧庄乡jiùzhuāng xiāng1130285601192-582576732-5-35118-4-8-------------2-----1------------------
高峰乡gāofēng xiāng100911440-111-20384241-----10-----1--------------------------------------
妥安乡tuǒ'ān xiāng237681378911392-21986010-123-19---6-5--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

红河哈尼族彝族自治州

hónghé hānízú yízú zìzhìzhōu

4130463

1830245

1214

68033

126

66

274147

973732

99132

3736

255

425

434

76947

4161

250

685727

40

98164

107

150

171

16

12

9900

211

1

689

19

-

835

-

30

24

55

6

5

157

4

20

46

-

19

-

-

-

3

-

-

226

-

65

-

-

-

-

26

828

4

个旧市gejiù shì45331129434929216478276150219190214751501201507915414896211575-57715126171044567-1591-130-2-10--75487-4------25-21----117-
城区街道chéngqū jiēdào15899613534115523472025631344110742081512553101947123537-68036171314317-1231-55-2-6--36483-4------17-6----1--
锡城镇xīchéng zhèn201659658229--84833515519---72411804-2612-2--6-----------2--1----------------7-
鸡街镇jījiē zhèn2563113511131763319342851581851103622-273-353-----11-3--40------8-----------4-------7-
大屯镇dàtún zhèn8168059537534091-3761129233485492761421018937-1747122-23-20--23------28-----------2-1-----3-
乍甸镇zhàdiàn zhèn1879610436634--97660605154-1736-512-229-4---1--1------------1------------------
老厂镇lǎochǎng zhèn380552628831128-211017695112102-54516742301-5571-5-1023-4--2---1--1--1------------------
卡房镇kǎfáng zhèn430842239612433-4405148101035321125561109-48-11---25-2--2---------1----------3-------
沙甸镇shādiàn zhèn171043176911683--182142818414-1-10916358-22--------3--7------------------2---------
蔓耗镇mànhào zhèn34641241-1--74120127245---343415-192---------------3----------------10-------
倘甸乡tǎngdiàn xiāng127453702-16--117426492238---5143-23-2889--1-----3--1----------------------------
贾沙乡gǔshā xiāng1906356331112-1105711068780----11-93-406----------------------------------------
保和乡bǎohé xiāng109002512-3--19780371---1--36-517--------------------------------1-------
黄草坝乡huángcǎobà xiāng3628918-10--691163881----12177-180------2---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开远市kāiyuǎn shì2920391394812751450119132350496647136292791580685989334109025721535192-2510-2702-422-2236419--7-----1--25-8-----1-
乐百道街道lèbǎidào jiēdào6695332423771449216420245927401154322761733396-1576112--64-39--242--13--12--------1--6-3-------
灵泉街道língquán jiēdào9199366602174513065526511693128711673936344977432-274679--123-1711-140-21-626--4--------16-2-----1-
小龙潭街道xiǎolóngtán jiēdào31746200822110407415558138278382651519421105-11021482-42-601-22-----21--3--------2-2-------
大庄回族乡dàzhuāng huízú xiāng182914585149242-95253352457-----9-8-611---------8------------------1-1-------
羊街乡yángjiē xiāng340496165-1522133761159856433513-443137111-2---2-----6----------------------------
马者哨乡mǎzhěshào xiāng9721595-17--13907680261----4-214-----------1----------------------------
中和营乡zhōnghéyíng xiāng24770845414181-35339930239141---12-10-10-----11----3----------------------------
碑格乡bēigé xiāng1451657511--6281329417--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蒙自县méngzì xiàn3400511470851732864288481329991737938241225010616646032170245671127112-4590-742-45-16111-14-13-2---1--20-5-----184-
文澜镇wénlán zhèn74587609926914351339906077305513113358512328420661-3448119--194-451-30-1371--4-1--1------14-------89-
草坝镇cǎobà zhèn36437107211812213-130316743622522711-30-87-41111-----5--10-2----------------2-------1-
雨过铺镇yǔguòpū zhèn2211618243274-89217465178745-1115245-4--------1--1--3-----------------------5-
新安所镇xīn'ānsuǒ zhèn34719281689417-854218031341021-361-106-73-1411-72-211-1---------3-1--------1-----17-
芷村镇zhǐcūn zhèn3299013311570--111806967132973-9729535-14-1---114-2--------1----------------------
多法勒壮族乡duōfǎlè zhuàngzú xiāng2504643164013--10032083173316-2-2--171-13--------------1-----------------------65-
期路白苗族乡qīlùbái miáozú xiāng15679421724-1804432101231-3-432-24-1-----8---------------------1--1-3-------
老寨苗族乡lǎozhài miáozú xiāng111554705361-4210184725726---51-9-3---1--80------1--------------------------
鸣鹫苗族乡míngjiù miáozú xiāng168436136-2--72093328133-2--23321-3-----------1----------------------------
十里铺乡shílǐpū xiāng1870722781136--1441331225868-1-151222292642----------2------------------3---------
红寨乡hóngzhài xiāng163053266114-25138586918742---23-124-2--------------------------------1-----7-
冷泉乡lěngquán xiāng20488554014-1468010034673---1--15025----------------------------------------
水田乡shuǐtián xiāng64241334----652437621----1--40------------------------------------------
西北勒乡xīběilè xiāng855527711-11833642616--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
屏边苗族自治县píngbiān miáozú zìzhìxiàn1490885637830120636031227596372215546234550517131085611--2816--20------4---------------------
玉屏镇yùpíng zhèn175421023516532-209445413835422-3124-30-5113-----16--9------4---------------------
滴水层乡dīshuǐcéng xiāng132522023-6--177988393213---2404-2714-1---------4----------------------------
新现乡xīnxiàn xiāng205068750127--854930116611-2542-27-10---1-------4----------------------------
和平乡hépíng xiāng2750215734611293951721586141--2-16-2-2----27----1----------------------------
白河乡báihé xiāng2246832666132-123595033164242-3-1284542144-1---1----2----------------------------
白云乡báiyún xiāng16740828212--7755657221-1-41-14------------------------------------------
新华乡xīnhuá xiāng178595620-121-94882147586-------3-2----------------------------------------
湾塘乡wāntáng xiāng132192468-6-18893164711640---211-10-25----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
建水县jiànshuǐ xiàn5137123257997613161169615914907195210442827230378301105936206426161-795-673-129--99--7-44-13---1--10-8-----5-
临安镇lín'ān zhèn62044520112411129618762722294116591200181308-37241851-134-362-33--87--4-13-4------8-1-------
官厅镇guāntīng zhèn342101669779--52154181321-4272-274-1695--1--5------------2-1-------------------
西庄镇xīzhuāng zhèn34103261165161236645044----27-151-1265-----2-