TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

西藏自治区

xīzàng zìzhìqū

2616329

158570

690

9031

2427168

701

389

287

192

437

51

153

66

26

722

303

24

8

14

3

17

7

6

-

19

-

111

1223

-

-

335

3

5

20

16

228

-

32

-

-

15

4

408

1

20

-

1

24

3

-

-

6

-

1

8481

2691

-

3817

-

拉萨市

lāsà shì

474499

80584

200

4741

387124

143

158

106

54

173

27

93

21

10

271

184

13

4

4

1

-

-

2

-

3

-

50

25

-

-

252

2

5

11

-

95

-

11

-

-

5

-

2

-

3

-

-

4

1

-

-

4

-

-

83

16

-

14

-

城关区chéngguān qū223001765811454429140387821018531352087211024817911341--2-1-4322--2492511-72-10--3-2-1--31--4--8115-14-
公德林街道gōngdélín jiēdào5540424840295592960919302868925738455---------64--118-16-7-3---------3---1--232---
扎细街道zhāxì jiēdào26298117312445213870437184421142537221-------57--48-41-2-4----1--------1--64-5-
吉崩岗街道jíbēnggǎng jiēdào301831014921393194905364731811711------1----7--352---3------1-----1--1--94---
八廓街道bākuò jiēdào1565844661041610675731013552-2716--11--1---11--4----2------------------1----
吉日街道jírì jiēdào320167918271785219222611113419741493441--------53--27--2-40----3---1------1--143-1-
冲赛康街道chōngsàikāng jiēdào121603122142988637211212-2--485--2-----1-----------------------------12--1-
蔡公堂乡càigōngtáng xiāng715279124634721--1----3---------------------------------------1----
纳金乡nàjīn xiāng2045452959367147107-32------1----------22---14----17------------------7----
娘热乡niángrè xiāng16537590297610461834104-16---27----------2---1-----------------------52-7-
夺底乡duódǐ xiāng71392367-794666223-2-1--13----------2---2--2-1-3----------------3----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
林周县línzhōu xiàn508954191149503352016910141---61--------1-------------------1---------2----
甘曲镇gānqū zhèn811129944177436921-----31--------------------------------------2----
春堆乡chūnduī xiāng511851151082--1--------------------------------------------------
卡孜乡kǎzī xiāng501442-4999221211------------------------------------------------
强嘎乡qiánggā xiāng55443--553031231--------------1----------------------------------
松盘乡sōngpán xiāng4189--341804---1----------------------------------1--------------
江热夏乡jiāngrèxià xiāng47052--4698---14-------------------------------------------------
边角林乡biānjiǎolín xiāng470695244597112-4-------------------------------------------------
旁多乡pángduō xiāng43121--4306-2-1-----2--------------------------------------------
阿朗乡ālǎng xiāng412911-41231---2----1--------------------------------------------
唐古乡tánggǔ xiāng506791-505111211-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
当雄县dāngxióng xiàn39169347106738689125-321---6--1--------23--3----18-----------------------
羊八井镇yángbājǐng zhèn4348451-42992--------1--------------------------------------------
当曲卡镇dāngqūkǎ zhèn418225216038371--------5-----------23--3----18-----------------------
格达乡gédá xiāng371911-3711-2-21-------1-----------------------------------------
宁中乡nìngzhōng xiāng787911-7785243-1-1------------------------------------------------
公塘乡gōngtáng xiāng5147181-5127----1-------------------------------------------------
龙仁乡lóngrén xiāng38103--38043-----------------------------------------------------
乌马乡wūmǎ xiāng579335-57841-----------------------------------------------------
纳木湖乡nàmùhú xiāng4291141-42751-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尼木县nímù xiàn273751917212713842144----21-------------------------------------------
塔荣镇tǎróng zhèn608216211758982--1------1-------------------------------------------
吞巴乡tūnbā xiāng230817212285-1-------2--------------------------------------------
续迈乡xùmài xiāng503022150211-12--------------------------------------------------
普松乡pǔsōng xiāng19472-11943----1-------------------------------------------------
帕故乡pàgù xiāng297911-2975---11-------------------------------------------------
麻江乡májiāng xiāng2219---2219------------------------------------------------------
克如乡kèrú xiāng10942-11091------------------------------------------------------
尼木乡nímù xiāng571651-570611--2-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
曲水县qūshuǐ xiàn296907461242889151051111----1--------------------1------1--1-----------
曲水镇qūshuǐ zhèn7406340-177042-31-111-----------------------------------------------
聂当乡nièdāng xiāng4103242143851121---------------------------------------1-----------
茶巴拉乡chábālā xiāng38319--3820--2---------------------------------------------------
才纳乡cáinà xiāng44005-243921-----------------------------------------------------
南木乡nánmù xiāng290968--2840---1--------------------------------------------------
达嘎乡dágā xiāng704182-16946351--------1--------------------1------1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
堆龙德庆县duīlóngdéqìng xiàn4054318681912838455912511715--731-------1-5--------5-------------------1---
东嘎镇dōnggā zhèn9359159641217602121-1215--331---------5--------1-------------------1---
乃琼镇nǎiqióng zhèn783838417787123-1--------------1----------------------------------
德庆乡déqìng xiāng5731151571912--1----1--------------------------------------------
马乡mǎ xiāng4458521444123--2----2--------------------------------------------
古荣乡gǔróng xiāng56646225646331-1-------------------------------------------------
羊达乡yángdá xiāng36642132134411--1-----1--------------------4-----------------------
柳梧乡liǔwú xiāng38299-13819------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
达孜县dázī xiàn249062122162466237-111-----------------------------1------------------
德庆镇déqìng zhèn738219011571713--1-1------------------------------------------------
塔杰乡tǎjié xiāng28524--2841-5--1------------------------------1------------------
章多乡zhāngduō xiāng39657--3958------------------------------------------------------
唐嘎乡tánggā xiāng468331-4678-1----------------------------------------------------
雪乡xuě xiāng24716--2464-1----------------------------------------------------
帮堆乡bāngduī xiāng35532-13550------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
墨竹工卡县mòzhúgōngkǎ xiàn3892022057385678513992---2-------------------------1------------------
工卡镇gōngkǎ zhèn5409161-352352311-1---2--------------------------------------------
甲玛乡jiǎmǎ xiāng304316--3025----11------------------------------------------------
唐加乡tángjiā xiāng57151--57112--1--------------------------------------------------
扎西岗乡zhāxīgǎng xiāng6640821657111--56-------------------------------------------------
尼玛江热乡nímǎjiāngrè xiāng71814-1716711--7-------------------------------------------------
扎雪乡zhāxuě xiāng626421-6260-----------------------------------1------------------
日多乡rìduō xiāng1750261217191---1-------------------------------------------------
门巴乡ménbā xiāng291821-28791--134-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

昌都地区

chāngdōu dìqū

586152

19673

116

628

563831

168

64

48

44

104

6

13

5

-

207

19

1

1

3

-

-

6

-

-

9

-

-

1169

-

-

3

-

-

1

4

-

-

2

-

-

1

-

4

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

16

-

昌都县chāngdōu xiàn94419115092220782424121413623383-11511--2--1--1--30--3---1--1----2-1----------1-6-
城关镇chéngguān zhèn310819874111872083219941373-8811--2--1--1--30--3------1----2------------1---
卡若镇kǎruò zhèn4137729--3408------------------------------------------------------
俄洛镇éluò zhèn5621287-153211---4----1------------------------------------------6-
芒达乡mángdá xiāng58985141115345-11-1-1--23--------------------------------------------
沙贡乡shāgòng xiāng468482-46711-1-1-------------------------------------------------
若巴乡ruòbā xiāng3126-1-3125------------------------------------------------------
埃西乡āixī xiāng4295291-42511--19----2-----------------------------1--------------
如意乡rúyì xiāng26002--2597-1----------------------------------------------------
日通乡rìtōng xiāng41435--41323---2----1--------------------------------------------
柴堆乡cháiduī xiāng609352160811-1-1------------------------1------------------------
约巴乡yuēbā xiāng31551-13153------------------------------------------------------
嘎玛乡gāmǎ xiāng35072--3504----1-------------------------------------------------
面达乡miàndá xiāng49476--49391---1-------------------------------------------------
拉多乡lāduō xiāng5421101-5410------------------------------------------------------
妥坝乡tuǒbà xiāng57113736565533112-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江达县jiāngdá xiàn68993918163767962297169-----51-----------------1---------1--------------
江达镇jiāngdá zhèn35375913322905----------51------------------------------------------
岗托镇gǎngtuō zhèn3509273--32341--1--------------------------------------------------
同普乡tóngpǔ xiāng7873121-78562---2-------------------------------------------------
波罗乡bōluó xiāng649675-6476311-3-------------------------------------------------
岩比乡yánbǐ xiāng3691--136854--1--------------------------------------------------
汪布顶乡wāngbùdǐng xiāng755961-7550----1------------------------1------------------------
邓柯乡dèngkē xiāng552410--5512---11-------------------------------------------------
德登乡dédēng xiāng5395-3-5391-1----------------------------------------------------
生达乡shēngdá xiāng844611-843641-11----------------------------------1--------------
字嘎乡zìgā xiāng70062-1699831--1-------------------------------------------------
卡贡乡kǎgòng xiāng369982-36863-----------------------------------------------------
娘西乡niángxī xiāng25695--25604-----------------------------------------------------
青泥洞乡qīngnídòng xiāng36893-3367353-2--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贡觉县gòngjué xiàn43160949755420861253512-1--24---------1----------------------------------
莫洛乡mòluò xiāng1201291623311020542-4-1--24---------1----------------------------------
相皮乡xiāngpí xiāng62999--6288---11-------------------------------------------------
哈加乡hājiā xiāng583251-5824----2-------------------------------------------------
则巴乡zébā xiāng265232-26451---1-------------------------------------------------
阿旺乡āwàng xiāng27143-20268911----------------------------------------------------
拉妥乡lātuǒ xiāng20301-120233---2-------------------------------------------------
木协乡mùxié xiāng29932--29901-----------------------------------------------------
雄松乡xióngsōng xiāng237752-23641-131-------------------------------------------------
敏都乡mǐndōu xiāng19505--1943---11-------------------------------------------------
罗麦乡luómài xiāng1526---1526------------------------------------------------------
沙东乡shādōng xiāng1855--11854------------------------------------------------------
克日乡kèrì xiāng920---920------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
类乌齐县lèiwūqí xiàn408958147840028154238-21-1------------1----------------1--------------
桑多镇sāngduō zhèn755159336694012--1-21-1------------1-------------------------------
类乌齐镇lèiwūqí zhèn5224732151443---1-------------------------------------------------
宾达乡bīndá xiāng20964--20902-----------------------------------------------------
卡玛多乡kǎmǎduō xiāng3939-1-3938------------------------------------------------------
尚卡乡shàngkǎ xiāng34483--34402--21-------------------------------------------------
伊日乡yīrì xiāng2584-1-2582----1-------------------------------------------------
吉多乡jíduō xiāng5059102-149494-2-1-------------------------------------------------
岗色乡gǎngsè xiāng1772---1767-1--3----------------------------------1--------------
加桑卡乡jiāsāngkǎ xiāng37222--37181--1--------------------------------------------------
长毛岭乡chángmáolǐng xiāng550037--546021----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丁青县dīngqīng xiàn60586477101260047164463-1--5-------------------1------------------------
丁青镇dīngqīng zhèn86654545981808-211-1--3-------------------1------------------------
沙贡乡shāgòng xiāng31919--31811-----------------------------------------------------
桑多乡sāngduō xiāng337411133681--1-----1--------------------------------------------
觉恩乡jué'ēn xiāng830231182941-11--------------------------------------------------
当堆乡dāngduī xiāng551421-55101-----------------------------------------------------
协雄乡xiéxióng xiāng6230--16227---2--------------------------------------------------
色扎乡sèzhā xiāng755241-754312-------1--------------------------------------------
尺牍乡chǐdú xiāng82262--822121----------------------------------------------------
嘎塔乡gātǎ xiāng307011-3066--1-1-------------------------------------------------
巴达乡bādá xiāng1881---1881------------------------------------------------------
甘岩乡gānyán xiāng1619---16181-----------------------------------------------------
木塔乡mùtǎ xiāng10341--1031---11-------------------------------------------------
布塔乡bùtǎ xiāng1928---1927-1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
察雅县cháyǎ xiàn530097331324751973155217----5------1--4--2------------1------------------
烟多镇yānduō zhèn93143603189348-1-1----4------------2-------------------------------
吉塘镇jítáng zhèn35279--3516----2-------------------------------------------------
香堆镇xiāngduī zhèn763392576141--11-------------------------------------------------
新卡乡xīnkǎ xiāng1765254-2401267-2--1-----------1-------------------------------------
王卡乡wángkǎ xiāng4688961-458711-----------------2----------------------------------
扩大乡kuòdà xiāng531724-53091------------------1----------------------------------
荣周乡róngzhōu xiāng4928-1-4925--1--------------------------------1------------------
卡贡乡kǎgòng xiāng40971--409311-------1--------------------------------------------
宗沙乡zōngshā xiāng4008--14007------------------------------------------------------
阿孜乡āzī xiāng1710---17091-----------------------------------------------------
巴日乡bārì xiāng418211-417521--2-------------------------------------------------
肯通乡kěntōng xiāng184011-1837-------------------1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
八宿县bāsù xiàn381701189573693394422--1--1-----------------1--------2--------------10-
白马镇báimǎ zhèn51396381-4479-2112--1--1-----------------1--------2--------------10-
然乌镇ránwū zhèn385676-13777-11---------------------------------------------------
同卡乡tóngkǎ xiāng4893-1-48863111--------------------------------------------------
郭庆乡guōqìng xiāng4570-1-45681-----------------------------------------------------
益青乡yìqīng xiāng22363-12232------------------------------------------------------
集中乡jízhōng xiāng15328111522------------------------------------------------------
帮达乡bāngdá xiāng27723891223781-1---------------------------------------------------
卡瓦百庆乡kǎwǎbǎiqìng xiāng12161--1215------------------------------------------------------
林卡乡línkǎ xiāng336324--33372-----------------------------------------------------
拉根乡lāgēn xiāng19194--1915------------------------------------------------------
夏里乡xiàlǐ xiāng8891--888------------------------------------------------------
瓦乡wǎ xiāng7071-17041-----------------------------------------------------
拥乡yōng xiāng1138--111361-----------------------------------------------------
吉达乡jídá xiāng394044--3896------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
左贡县zuǒgòng xiàn41803744410409881445-9----4------1-----18------1--1---------------------
旺达镇wàngdá zhèn8057707287306332-1----4------1-----18------1--1---------------------
田妥镇tiántuǒ zhèn48641-14860----2-------------------------------------------------
沙夷乡shāyí xiāng13291--1328------------------------------------------------------
美玉乡měiyù xiāng39001--389531----------------------------------------------------
古米乡gǔmǐ xiāng802---800----2-------------------------------------------------
吾通乡wútōng xiāng2116---21142-----------------------------------------------------
觉马乡juémǎ xiāng175911-1757------------------------------------------------------
碧土乡bìtǔ xiāng2001---19982---1-------------------------------------------------
绕金乡ràojīn xiāng1809---18081-----------------------------------------------------
加卡乡jiākǎ xiāng1758---17571-----------------------------------------------------
仁果乡rénguǒ xiāng1285---1285------------------------------------------------------
下林卡乡xiàlínkǎ xiāng25942-125881-2---------------------------------------------------
东巴乡dōngbā xiāng26725--26641-1-1-------------------------------------------------
中林卡乡zhōnglínkǎ xiāng555624--5531----1-------------------------------------------------
拉物乡lāwù xiāng130121-1297----1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
芒康县mángkāng xiàn7315514671822704163047712-1--501-1---3--2--1113----------------1--------------
嘎托镇gātuō zhèn113101054513101717-1-1-1--461--------1--9-------------------------------
如美镇rúměi zhèn49852161447601--------3--------------------------------------------
曲登乡qūdēng xiāng29754--2971------------------------------------------------------
徐中乡xúzhōng xiāng515861-51471--1------------------2-------------------------------
曲孜卡乡qūzīkǎ xiāng30459--303411----------------------------------------------------
纳西民族自治乡nàxī mínzú zìzhìxiāng43821552-31183-11--------1---3-----1097----------------1--------------
朱巴龙乡zhūbālóng xiāng43505--43401--11-----------------2-------------------------------
嘎波乡gābō xiāng27882-227821---1-------------------------------------------------
昂多乡ángduō xiāng17161--1715------------------------------------------------------
洛尼乡luòní xiāng319131-3185----------------------2-------------------------------
措瓦乡cuòwǎ xiāng7766131774861122----1--------------------------------------------
宗西乡zōngxī xiāng44998--44872-11--------------------------------------------------
木许乡mùxǔ xiāng21731--21702-----------------------------------------------------
莽岭乡mǎnglǐng xiāng2961-2129551--1---------------1----------------------------------
索多西乡suǒduōxī xiāng5037-1-503211--1-----------------1-------------------------------
帮达乡bāngdá xiāng68192216801313-6-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洛隆县luòlóng xiàn411444239194064210105663---31--------1--5----------------1--------------
孜托镇zītuō zhèn924039441688073511-2---11--------1--3----------------1--------------
硕督镇shuòdū zhèn411521-4108-22---------------------------------------------------
达龙乡dálóng xiāng139051-1382---1-1------------------------------------------------
新荣乡xīnróng xiāng3227--13224---1------------------1-------------------------------
白达乡báidá xiāng687---687------------------------------------------------------
马利乡mǎlì xiāng371911--37052--------1--------------------------------------------
玉西乡yùxī xiāng110831-1100-1-3--------------------------------------------------
康沙乡kāngshā xiāng48805--4872-11------1--------------------------------------------
中亦乡zhōngyì xiāng251421-25063---1-----------------1-------------------------------
俄西乡éxī xiāng54491115442-1--3-------------------------------------------------
腊久乡làjiǔ xiāng4815--148092-1-2-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
边坝县biānbà xiàn308184505430332632213--------1----------------------------------------
边坝镇biānbà zhèn4375169--4202211---------------------------------------------------
草卡镇cǎokǎ zhèn5648261125382-1-----------1----------------------------------------
金岭乡jīnlǐng xiāng345541-3442111-5-------------------------------------------------
加贡乡jiāgòng xiāng793-1-792------------------------------------------------------
热玉乡rèyù xiāng1749---1748----1-------------------------------------------------
都瓦乡dōuwǎ xiāng2510---25091-----------------------------------------------------
拉孜乡lāzī xiāng328321-3280------------------------------------------------------
马武乡mǎwǔ xiāng20712-120641---3-------------------------------------------------
马秀乡mǎxiù xiāng20461--2045------------------------------------------------------
沙丁乡shādīng xiāng289881128871-----------------------------------------------------
尼木乡nímù xiāng19903--1981---24-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

山南地区

shānnán dìqū

318106

10968

28

451

305709

39

20

15

10

16

4

15

2

4

22

20

2

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

1

-

-

6

-

-

3

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

656

106

-

-

-

乃东县nǎidōng xiàn58808762493745069857212212211092---1-2----1--2--3---2------1---------315---
泽当镇zédāng zhèn297707388637221911262-1111211092---1-2----1--2--2---2----------------315---
昌珠镇chāngzhū zhèn639961-63891----1---------------------------------1--------------
结巴乡jiēba xiāng451036--4474------------------------------------------------------
索珠乡suǒzhū xiāng25423--25371---1-------------------------------------------------
亚堆乡yàduī xiāng67792126774------------------------------------------------------
颇章乡pōzhāng xiāng692041-691211----1-----------------------------------------------
多颇章乡duōpōzhāng xiāng1888185--1701---1------------------------1-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
扎囊县zhānáng xiàn35278235283501835-1--1---4--------------1----------------------------
扎塘镇zhātáng zhèn9181223188940-3----1---4--------------1----------------------------
桑耶镇sāngyē zhèn45781--457312-1--------------------------------------------------
扎期乡zhāqī xiāng87044--8700------------------------------------------------------
吉汝乡jírǔ xiāng1062861-106201-----------------------------------------------------
安扎乡ānzhá xiāng21871--21851-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贡嘎县gònggā xiàn44624997410435882-1131--133--------------2-----------------------8----
吉雄镇jíxióng zhèn4931433184474--------132--------------2-----------------------7----
甲竹林镇jiǎzhúlín zhèn78794921-73851-----------------------------------------------------
杰德秀镇jiédéxiù zhèn77464--7741----------1-------------------------------------------
岗堆镇gǎngduī zhèn667031166641-----------------------------------------------------
江塘镇jiāngtáng zhèn470563--4638--11-1-------------------------------------------1----
东拉乡dōnglā xiāng38081--3806----1-------------------------------------------------
朗杰学乡lǎngjiéxué xiāng6076-116072----2-------------------------------------------------
昌果乡chāngguǒ xiāng28091--2808------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桑日县sāngrì xiàn160333602315658111---2--11--------------1-----------------------2----
桑日镇sāngrì zhèn4212153-14051-11---2---1--------------------------------------2----
绒乡róng xiāng552032--5486---------1---------------1----------------------------
白堆乡báiduī xiāng2261175--2086------------------------------------------------------
增期乡zēngqī xiāng4040-2240351-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
琼结县qióngjié xiàn17031178-116846-1--3--------------------------------------------2----
琼结镇qióngjié zhèn4971173-14795-------------------------------------------------2----
加麻乡jiāmá xiāng45942--4589----3-------------------------------------------------
下水乡xiàshuǐ xiāng30383--3034-1----------------------------------------------------
拉玉乡lāyù xiāng4428---4428------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
曲松县qūsōng xiàn16037251-2157737-211-------------------------------------------------
曲松镇qūsōng zhèn6760190-265633-1-1-------------------------------------------------
罗布沙镇luóbùshā zhèn190660--1846------------------------------------------------------
邱多江乡qiūduōjiāng xiāng25661--25604-1---------------------------------------------------
堆随乡duīsuí xiāng2920---2920------------------------------------------------------
下江乡xiàjiāng xiāng1885---1884---1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
措美县cuòměi xiàn1352974-2134483--1-1------------------------------------------------
措美镇cuòměi zhèn489359-148302--1--------------------------------------------------
哲古镇zhégǔ zhèn46851--46821----1------------------------------------------------
乃西乡nǎixī xiāng260314-12588------------------------------------------------------
古堆乡gǔduī xiāng1348---1348------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洛扎县luòzhā xiàn18407206-4181873-13------1------------------------1---1--------------
洛扎镇luòzhā zhèn5366202-451552--1------1----------------------------1--------------
拉康镇lākāng zhèn19601--1956---2-------------------------------1------------------
扎日乡zhārì xiāng48192--4817------------------------------------------------------
色乡sè xiāng1917---1917------------------------------------------------------
生格乡shēnggé xiāng3054---3054------------------------------------------------------
边巴乡biānbā xiāng12911--12881-1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
加查县jiāchá xiàn1826335458178842351----1---------------------------------------------
加查镇jiāchá zhèn252638112481-221--------------------------------------------------
安绕镇ānrào zhèn3788304-734751-------1---------------------------------------------
冷达乡lěngdá xiāng211342-21051-1---------------------------------------------------
坝乡bà xiāng996---996------------------------------------------------------
洛林乡luòlín xiāng479241-4784-12---------------------------------------------------
拉绥乡lāsuí xiāng351941-3514------------------------------------------------------
崔久乡cuījiǔ xiāng529---529------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
隆子县lóngzǐ xiàn3218426922831763322-3---172--------------------------------------1101---
隆子镇lóngzǐ zhèn7206215-2269621-------1-2--------------------------------------12---
日当镇rìdāng zhèn734616-3732511----------------------------------------------------
准巴乡zhǔnbā xiāng435---433--------------------------------------------------2---
加玉乡jiāyù xiāng38081--3806--1---------------------------------------------------
列麦乡lièmài xiāng235332--2312----2----7--------------------------------------------
热荣乡rèróng xiāng3713-113709-1--1-------------------------------------------------
雪沙乡xuěshā xiāng384831138411-1---------------------------------------------------
三林乡sānlín xiāng29892-12889--------------------------------------------------97---
扎日乡zhārì xiāng464---464------------------------------------------------------
玉门乡yùmén xiāng22---22------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
错那县cuònà xiàn15277313-10143317-11-----1-------------------------1-------------612----
勒布街道lèbù jiēdào741---144-------------------------------------------------597----
错那镇cuònà zhèn2468194-62251---1-----1---------------------------------------15----
觉拉乡juélā xiāng49403--49296-1--------------------------------1------------------
卡达乡kǎdá xiāng22611--2260------------------------------------------------------
曲卓木乡qūzhuómù xiāng40781--40761-----------------------------------------------------
库局乡kùjú xiāng371---371------------------------------------------------------
浪波乡làngbō xiāng418114-4300------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浪卡子县làngqiǎzi xiàn32635107413251531--4-------------------------------------------------
浪卡子镇làngqiǎzi zhèn4280102114175----1-------------------------------------------------
打隆镇dǎlóng zhèn46731--4670----2-------------------------------------------------
张达乡zhāngdá xiāng3444---3444------------------------------------------------------
工布学乡gōngbùxué xiāng582911-5826----1-------------------------------------------------
多却乡duōquè xiāng52192--5216-1----------------------------------------------------
普马江塘乡pǔmǎjiāngtáng xiāng883---883------------------------------------------------------
阿扎乡āzhā xiāng1918---19171-----------------------------------------------------
卡龙乡kǎlóng xiāng1975-1-1974------------------------------------------------------
白地乡báidì xiāng1925-1-1924------------------------------------------------------
卡热乡kǎrè xiāng24891--24862-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

日喀则地区

rìkāzé dìqū

634962

12500

155

1224

618270

154

62

66

37

30

7

8

4

1

19

17

7

2

1

-

-

1

-

-

4

-

18

5

-

-

11

1

-

-

3

14

-

1

-

-

2

-

1

-

5

-

1

-

-

-

-

2

-

1

4

-

-

2324

-

日喀则市rìkāzé shì99863765229989909864626374124541710511-----3-41--61--114-1--2-1-3-1----2--4----
城南街道chéngnán jiēdào35366722698302717314930-83541310511-----1-41--6---114-1--1---1---------4----
城北街道chéngběi jiēdào1069434721481017510132---------------1------1--------1-1--------2-------
联乡lián xiāng47682334472734--11---1-------------------------------1------------
年木乡niánmù xiāng2926--129223-----------------------------------------------------
甲措雄乡jiǎcuòxióng xiāng1145429111432511-3-------------------------------------------------
曲布雄乡qūbùxióng xiāng51602--5150131------2---------1----------------------------------
曲美乡qūměi xiāng56921225685-2----------------------------------------------------
东嘎乡dōnggā xiāng874832-87372211--------------------------------------------------
纳尔乡nà'ěr xiāng1765---175914-1--------------------------------------------------
江当乡jiāngdāng xiāng463620-146094-1------------------------------------1--------------
边雄乡biānxióng xiāng389742138881--------1--------------------------------------------
聂日雄乡nièrìxióng xiāng475724-147292--------------------------------------1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南木林县nánmùlín xiàn692141599969022122--1-------------------------------------------------
南木林镇nánmùlín zhèn84491422782962-----------------------------------------------------
达那乡dánà xiāng2380--12379------------------------------------------------------
秋木乡qiūmù xiāng2318---2318------------------------------------------------------
卡孜乡kǎzī xiāng52741--5273------------------------------------------------------
多角乡duōjiǎo xiāng45612--45581-----------------------------------------------------
艾玛乡àimǎ xiāng813041181221---1-------------------------------------------------
茶尔乡chá'ěr xiāng2336-1-2335------------------------------------------------------
土布加乡tǔbùjiā xiāng51901--51872-----------------------------------------------------
奴玛乡númǎ xiāng299511-29921-----------------------------------------------------
达孜乡dázī xiāng39521--3951------------------------------------------------------
索金乡suǒjīn xiāng3426---34251-----------------------------------------------------
芒热乡mángrè xiāng2881---2881------------------------------------------------------
拉布普乡lābùpǔ xiāng1833---1833------------------------------------------------------
热当乡rèdāng xiāng68236--6817------------------------------------------------------
甲措乡jiǎcuò xiāng44741--44721-----------------------------------------------------
普当乡pǔdāng xiāng2923-2-291722----------------------------------------------------
仁堆乡rénduī xiāng1269-2-12661-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江孜县jiāngzī xiàn614317521788605231943541---21-----1----10--------------------------1-----
江孜镇jiāngzī zhèn1027164438495221--211----1-----1----10--------------------------1-----
纳入乡nàrù xiāng411431-410721----------------------------------------------------
卡堆乡kǎduī xiāng4820-7-48081112--------------------------------------------------
卡麦乡kǎmài xiāng4822-1-48182-1---------------------------------------------------
达孜乡dázī xiāng24662122461------------------------------------------------------
藏改乡cánggǎi xiāng24711--2469---1--------------------------------------------------
热索乡rèsuǒ xiāng29844--2976111------1--------------------------------------------
重孜乡zhòngzī xiāng445031-44441---1-------------------------------------------------
紫金乡zǐjīn xiāng3473--134711-----------------------------------------------------
江热乡jiāngrè xiāng38966--38891-----------------------------------------------------
康卓乡kāngzhuó xiāng2116---2115---------1--------------------------------------------
日星乡rìxīng xiāng21171-1211311----------------------------------------------------
金嘎乡jīngā xiāng2463---24585-----------------------------------------------------
甲克西乡jiǎkèxī xiāng578---578------------------------------------------------------
日朗乡rìlǎng xiāng974---974------------------------------------------------------
年堆乡niánduī xiāng2894---2894------------------------------------------------------
车仁乡chērén xiāng2593---2593------------------------------------------------------
龙马乡lóngmǎ xiāng1976863-18832---2-------------------------------------------------
热龙乡rèlóng xiāng19532--19501-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
定日县dìngrì xiàn46585311108462343324211--3-----------11----------------1--------------
协格尔镇xiégé'ěr zhèn876722526852422--211---------------1----------------1--------------
岗嘎镇gǎnggā zhèn662242326569-1-1-----3-----------1--------------------------------
尼辖乡níxiá xiāng171412-1711------------------------------------------------------
扎西宗乡zhāxīzōng xiāng6049131-6035------------------------------------------------------
盆吉乡pénjí xiāng1213---1213------------------------------------------------------
克玛乡kèmǎ xiāng3590---3590------------------------------------------------------
长所乡chángsuǒ xiāng3379271-3351------------------------------------------------------
曲洛乡qūluò xiāng2745---2744---1--------------------------------------------------
措果乡cuòguǒ xiāng3217-1-3215---1--------------------------------------------------
加措乡jiācuò xiāng1260---1260------------------------------------------------------
曲当乡qūdāng xiāng53601--53561-11--------------------------------------------------
扎果乡zhāguǒ xiāng20672--2064--1---------------------------------------------------
绒辖乡róngxiá xiāng602---602------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
萨迦县sàjiā xiàn4259019764423709-22--------------------------------------------------
吉定镇jídìng zhèn588861-58764--1--------------------------------------------------
萨迦镇sàjiā zhèn4334185--41454-----------------------------------------------------
木拉乡mùlā xiāng28611-12858---1--------------------------------------------------
赛乡sài xiāng3084-1-3083------------------------------------------------------
拉洛乡lāluò xiāng330411133001-----------------------------------------------------
查荣乡cháróng xiāng3691--13689--1---------------------------------------------------
雄玛乡xióngmǎ xiāng51902115186------------------------------------------------------
扯休乡chěxiū xiāng413311-4131------------------------------------------------------
雄麦乡xióngmài xiāng2111-1-2110------------------------------------------------------
麻布加乡mábùjiā xiāng38081--3807------------------------------------------------------
扎西岗乡zhāxīgǎng xiāng4186---4185--1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
拉孜县lāzī xiàn4589524311394558921231----12------------------1------------------------
曲下镇qūxià zhèn51662343384884211-1----11-------------------------------------------
拉孜镇lāzī zhèn54163--5410--12--------------------------------------------------
查务乡cháwù xiāng3393-1-3392------------------------------------------------------
芒普乡mángpǔ xiāng3104-2-3102------------------------------------------------------
扎西岗乡zhāxīgǎng xiāng615312-6150------------------------------------------------------
锡钦乡xīqīn xiāng5717-1-5715----------1-------------------------------------------
扎西宗乡zhāxīzōng xiāng26041--2603------------------------------------------------------
热萨乡rèsà xiāng33041113301------------------------------------------------------
柳乡liǔ xiāng3362---3361-----------------------------1------------------------
曲玛乡qūmǎ xiāng4155---4155------------------------------------------------------
彭措林乡péngcuòlín xiāng352131-3516---1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
昂仁县ángrén xiàn45172992044502993413-------------------------------------------------
卡嘎镇kǎgā zhèn694169426863111---------------------------------------------------
桑桑镇sāngsāng zhèn3739141-37221---1-------------------------------------------------
达居乡dájū xiāng381031-3806------------------------------------------------------
亚木乡yàmù xiāng591844159072-----------------------------------------------------
秋窝乡qiūwō xiāng61124416100-111--------------------------------------------------
多白乡duōbái xiāng544114-5432112---------------------------------------------------
日吾其乡rìwúqí xiāng4426---44242-----------------------------------------------------
切热乡qièrè xiāng11312--1129------------------------------------------------------
雄巴乡xióngbā xiāng631-1-630------------------------------------------------------
如沙乡rúshā xiāng601-1-5991-----------------------------------------------------
孔隆乡kǒnglóng xiāng6152--613------------------------------------------------------
阿木雄乡āmùxióng xiāng694---694------------------------------------------------------
尼果乡níguǒ xiāng1190---1190------------------------------------------------------
达若乡dáruò xiāng523---522----1-------------------------------------------------
措迈乡cuòmài xiāng1323---1322----1-------------------------------------------------
贡入布乡gòngrùbù xiāng1027---10261-----------------------------------------------------
查孜乡cházī xiāng1050---1050------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
谢通门县xiètōngmén xiàn3995540761539506104132-----1-------------------------------------------
卡嘎镇kǎgā zhèn625123011260052---------1-------------------------------------------
通门乡tōngmén xiāng2956---2956------------------------------------------------------
塔丁乡tǎdīng xiāng189411-1891--1---------------------------------------------------
荣玛乡róngmǎ xiāng2358168-12188----1-------------------------------------------------
达塔乡dátǎ xiāng34091213404---1--------------------------------------------------
仁青则乡rénqīngzé xiāng518721-518022----------------------------------------------------
达那普乡dánàpǔ xiāng2226---2225-1----------------------------------------------------
达木夏乡dámùxià xiāng411811-411221-1--------------------------------------------------
列巴乡lièbā xiāng13761--13741-----------------------------------------------------
美巴切乡měibāqiè xiāng1052---1052------------------------------------------------------
切穷乡qièqióng xiāng542---542------------------------------------------------------
措布西乡cuòbùxī xiāng1509---1509------------------------------------------------------
那当乡nàdāng xiāng1259--11258------------------------------------------------------
青都乡qīngdōu xiāng598---598------------------------------------------------------
娘热乡niángrè xiāng905---905------------------------------------------------------
孜许乡zīxǔ xiāng639---638---1--------------------------------------------------
查布乡chábù xiāng15082--15033-----------------------------------------------------
南木切乡nánmùqiè xiāng10111--1009----1-------------------------------------------------
春哲乡chūnzhé xiāng1157---1157------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白朗县báilǎng xiàn401112074639866153262-------------------------------------------------
洛江镇luòjiāng zhèn64791951162792--1--------------------------------------------------
东喜乡dōngxǐ xiāng1181-1-117811----------------------------------------------------
者下乡zhěxià xiāng18561--1855------------------------------------------------------
嘎普乡gāpǔ xiāng1973---1973------------------------------------------------------
旺丹乡wàngdān xiāng3819-1-38171-----------------------------------------------------
玛乡mǎ xiāng4515---4511-1111-------------------------------------------------
曲奴乡qūnú xiāng313531-31301-----------------------------------------------------
杜琼乡dùqióng xiāng3009---3008---1--------------------------------------------------
强堆乡qiángduī xiāng23461--23403-11--------------------------------------------------
巴扎乡bāzhā xiāng50045-1499241--1-------------------------------------------------
嘎东乡gādōng xiāng67942-467833--2--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
仁布县rénbù xiàn2825510741428120251-1--------------------1----------------------------
德吉林镇déjílín zhèn478490-124681----1-------------------------------------------------
切娃乡qièwá xiāng326821-326311----------------------------------------------------
母乡mǔ xiāng32682--3262-4----------------------------------------------------
仁布乡rénbù xiāng260913--2596------------------------------------------------------
查巴乡chábā xiāng4012-1-4011------------------------------------------------------
然巴乡ránbā xiāng1887-1-1886------------------------------------------------------
帕当乡pàdāng xiāng3172---3171-------------------------1----------------------------
普松乡pǔsōng xiāng1817---1817------------------------------------------------------
康雄乡kāngxióng xiāng3438-1234331-1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
康马县kāngmǎ xiàn195011487-19324141411------1------------------------------------------
康马镇kāngmǎ zhèn27371051-2625212--------1------------------------------------------
南尼乡nánní xiāng213512-2131----1-------------------------------------------------
少岗乡shǎogǎng xiāng224510--22296-----------------------------------------------------
康如乡kāngrú xiāng1823---1823------------------------------------------------------
雄章乡xióngzhāng xiāng18532--18491--1--------------------------------------------------
萨马达乡sàmǎdá xiāng1838---18352-1---------------------------------------------------
嘎拉乡gālā xiāng316820--31453-----------------------------------------------------
涅如堆乡nièrúduī xiāng2068103-2054--1---------------------------------------------------
涅如麦乡nièrúmài xiāng1634-1-1633------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
定结县dìngjié xiàn17691101251613322-------3------------------------------------------1443-
江嘎镇jiānggā zhèn274890-42645---------3------------------------------------------6-
日屋镇rìwū zhèn9761--975------------------------------------------------------
陈塘镇chéntáng zhèn1591---155----------------------------------------------------1436-
郭加乡guōjiā xiāng12682--1266------------------------------------------------------
萨尔乡sà'ěr xiāng2143311213611----------------------------------------------------
琼结乡qióngjié xiāng242211-24191-----------------------------------------------------
定结乡dìngjié xiāng15551--1554------------------------------------------------------
多布扎乡duōbùzhā xiāng15411--1538-1--------------------------------------------------1-
扎西岗乡zhāxīgǎng xiāng19081--1907------------------------------------------------------
确布乡quèbù xiāng15391--1538------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
仲巴县zhòngbā xiàn1786048126177766215---------------------4----------------------------
帕羊镇pàyáng zhèn18513541834---5--------------------------------------------------
琼果乡qióngguǒ xiāng1225---1225------------------------------------------------------
拉让乡lāràng xiāng134240--129611-----------------------4----------------------------
亚热乡yàrè xiāng1094-1-109111----------------------------------------------------
布多乡bùduō xiāng451---4501-----------------------------------------------------
偏吉乡piānjí xiāng15432--15401-----------------------------------------------------
纳久乡nàjiǔ xiāng1044-1-1043------------------------------------------------------
吉拉乡jílā xiāng679---679------------------------------------------------------
霍尔巴乡huò'ěrbā xiāng1085-1-10831-----------------------------------------------------
吉玛乡jímǎ xiāng149311-1491------------------------------------------------------
隆嘎尔乡lónggā'ěr xiāng2510-122506--1---------------------------------------------------
帕江乡pàjiāng xiāng186721-1864------------------------------------------------------
仁多乡rénduō xiāng1676-1-16741-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
亚东县yàdōng xiàn1203873882711260-31---------1-----------------------------------------
帕里镇pàlǐ zhèn227228-32241------------------------------------------------------
下司马镇xiàsīmǎ zhèn2783668-242087-31---------------------------------------------------
堆纳乡duīnà xiāng239928-2389------------------------------------------------------
吉汝乡jírǔ xiāng768---768------------------------------------------------------
康布乡kāngbù xiāng9923--989------------------------------------------------------
上亚东乡shàngyàdōng xiāng145412--1441------------1-----------------------------------------
下亚东乡xiàyàdōng xiāng137025--1345------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
吉隆县jílóng xiàn121742151-11951--1-1----32-------------------------------------------
宗嘎镇zōnggā zhèn3083152--2927---------22-------------------------------------------
吉隆镇jílóng zhèn3913621-3850------------------------------------------------------
差那乡chànà xiāng2343---2342---------1--------------------------------------------
折巴乡zhébā xiāng1956---1956------------------------------------------------------
贡当乡gòngdāng xiāng8791--876--1-1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
聂拉木县nièlāmù xiàn154798802913700--11--2---------------3-----------------------------881-
樟木镇zhāngmù zhèn2852717191243---1--2---------------3-----------------------------876-
聂拉木镇nièlāmù zhèn2607162--2440----------------------------------------------------5-
亚来乡yàlái xiāng140611-1404------------------------------------------------------
琐华乡suǒhuá xiāng2992---2992------------------------------------------------------
乃隆乡nǎilóng xiāng1211---1211------------------------------------------------------
门布乡ménbù xiāng2427---2426--1---------------------------------------------------
波绒乡bōróng xiāng1984---1984------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
萨嘎县sàgā xiàn119471553111783112--------------------------1------------------------
加加镇jiājiā zhèn2407137112265-12---------------------------------------------------
夏如乡xiàrú xiāng2326---2326------------------------------------------------------
旦嘎乡dàngā xiāng1315---1315------------------------------------------------------
昌果乡chāngguǒ xiāng120018--1182------------------------------------------------------
雄如乡xióngrú xiāng1612---16111-----------------------------------------------------
拉舞乡lāwǔ xiāng1311---1311------------------------------------------------------
如角乡rújiǎo xiāng762-2-759-----------------------------1------------------------
达右岭乡dáyòulǐng xiāng1014---1014------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岗巴县gǎngbā xiàn9201814-90984222-1----11-------1-3-----------------1--------------
贡巴楼镇gòngbālóu zhèn275381--2659-222-1----11---------3-----------------1--------------
昌龙乡chānglóng xiāng1953-1-19492------------------1----------------------------------
直克乡zhíkè xiāng1095-1-10922-----------------------------------------------------
孔玛乡kǒngmǎ xiāng1258-1-1257------------------------------------------------------
龙中乡lóngzhōng xiāng2142-1-2141------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

那曲地区

nàqū dìqū

366710

7510

92

938

357673

69

35

22

32

47

3

11

1

-

169

5

1

-

1

-

-

-

-

-

2

-

7

-

-

-

11

-

-

1

2

47

-

8

-

-

1

1

1

-

2

-

-

15

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

那曲县nàqū xiàn8178655804258675340229643016--11931-1-----------2---222-5--111-----1------1---
那曲镇nàqū zhèn2436455533257918024135-416--1193--1-----------2---122-5---1------1------1---
德吉乡déjí xiāng30083--3005------------------------------------------------------
仁毛乡rénmáo xiāng30892--3087------------------------------------------------------
达仁乡dárén xiāng3725122371441-1--------------------------------------------------
达萨乡dásà xiāng3375-213367-1-21--------------------------------1----------------
罗麦乡luómài xiāng28151--2814------------------------------------------------------
色雄乡sèxióng xiāng2730---27291-----------------------------------------------------
尼玛乡nímǎ xiāng362821236221-----------------------------------------------------
达前乡dáqián xiāng33933--3387----2------------------------1------------------------
孔玛乡kǒngmǎ xiāng232211-23162---2-------------------------------------------------
当毛乡dāngmáo xiāng2194---2194------------------------------------------------------
门地乡méndì xiāng2157-1-21551-----------------------------------------------------
自日乡zìrì xiāng33261--3311----13------1------------------------------------------
那么切乡nàmeqiè xiāng345321-344631----------------------------------------------------
恩尼乡ēnní xiāng25931-12587211---------------------------------------------------
罗玛乡luómǎ xiāng35374--3531-1-1--------------------------------------------------
香茂乡xiāngmào xiāng25022--24991-----------------------------------------------------
羊吉乡yángjí xiāng3012---30111-----------------------------------------------------
古路乡gǔlù xiāng3203-1131893---8------------------------------1------------------
优恰乡yōuqià xiāng336041-335221----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
嘉黎县jiālí xiàn249531864112473143--21---7---------------3------1---------------------
阿扎乡āzhā xiāng3382167-1131891---21---7---------------3------1---------------------
措多乡cuòduō xiāng175521-1752------------------------------------------------------
夏玛乡xiàmǎ xiāng1942---1942------------------------------------------------------
多拉乡duōlā xiāng13914--1387------------------------------------------------------
桑前乡sāngqián xiāng1203---1203------------------------------------------------------
嘉黎乡jiālí xiāng1241---12401-----------------------------------------------------
鸽群乡gēqún xiāng1673---1672-1----------------------------------------------------
章若乡zhāngruò xiāng1533---1533------------------------------------------------------
措拉乡cuòlā xiāng2077-1-2076------------------------------------------------------
林堤乡líndī xiāng13911--13891-----------------------------------------------------
藏比乡cángbǐ xiāng1445---14441-----------------------------------------------------
绒多乡róngduō xiāng2423---2423------------------------------------------------------
措美乡cuòměi xiāng168012-1676-1----------------------------------------------------
忠义乡zhōngyì xiāng181711--1805-1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
比如县bǐrú xiàn452223134-4486795342-11-11----------------------1----------------1----
比如乡bǐrú xiāng51682981-4862-1----1--4----------------------1---------------------
夏曲乡xiàqū xiāng4885121-48661--11----3--------------------------------------------
布龙乡bùlóng xiāng4143---4140-11-1-------------------------------------------------
扎拉乡zhālā xiāng2181---2181------------------------------------------------------
恰则乡qiàzé xiāng15831--1582------------------------------------------------------
达塘乡dátáng xiāng5362---536011----------------------------------------------------
茶曲乡cháqū xiāng43191--43122-22--------------------------------------------------
良曲乡liángqū xiāng2909---2908-1----------------------------------------------------
香曲乡xiāngqū xiāng4174-2-41664--------1---------------------------------------1----
羊秀乡yángxiù xiāng4547---4544-------1-2--------------------------------------------
白嘎乡báigā xiāng59511--594611-1-----1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
聂荣县nièróng xiàn28192129332803853332----2-----------------------------1--------------
大众乡dàzhòng xiāng29971141-2877111-2-------------------------------------------------
查当乡chádāng xiāng2506---25051-----------------------------------------------------
果雄乡guǒxióng xiāng1263-2-12601-----------------------------------------------------
当木雄乡dāngmùxióng xiāng12531--1251---------------------------------------1--------------
永曲乡yǒngqū xiāng1764--21762------------------------------------------------------
索雄乡suǒxióng xiāng1453---1453------------------------------------------------------
白雄乡báixióng xiāng29952--2992--1---------------------------------------------------
桑龙乡sānglóng xiāng1601---1601------------------------------------------------------
夏曲乡xiàqū xiāng30532--3047--12-----1--------------------------------------------
色勤乡sèqín xiāng28332-1282811----------------------------------------------------
莎色乡shāsè xiāng20374--203111----------------------------------------------------
尼玛乡nímǎ xiāng28892--2886---------1--------------------------------------------
玉则乡yùzé xiāng15482--1545---1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安多县ānduō xiàn328434793118321914-251----132----------6--------19-----------------------
腰恰乡yāoqià xiāng52833641804801--11-----132----------6--------14-----------------------
布曲乡bùqū xiāng1370---1370------------------------------------------------------
多玛乡duōmǎ xiāng14821-11477---3--------------------------------------------------
玛曲乡mǎqū xiāng1595--115931-----------------------------------------------------
吉日乡jírì xiāng1589621361485------------------------------5-----------------------
滩堆乡tānduī xiāng1016---1016------------------------------------------------------
强玛乡qiángmǎ xiāng195334--1918---1--------------------------------------------------
邦爱乡bāng'ài xiāng1704---17031-----------------------------------------------------
措玛乡cuòmǎ xiāng3279---3279------------------------------------------------------
果祖乡guǒzǔ xiāng2074-1-2073------------------------------------------------------
加傲乡jiā'ào xiāng23442--23411-----------------------------------------------------
纳色乡nàsè xiāng25921--25891---1-------------------------------------------------
玛荣乡mǎróng xiāng904---904------------------------------------------------------
扎曲乡zhāqū xiāng956---956------------------------------------------------------
色务乡sèwù xiāng734---734------------------------------------------------------
岗尼乡gǎngní xiāng153414--1520------------------------------------------------------
德莎乡déshā xiāng24341--2432--1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
申扎县shēnzhā xiàn1648716238163012-1---2--4---------------3--1-------------------------
马跃乡mǎyuè xiāng15933--15891-----------------------------------------------------
申扎乡shēnzhā xiāng2940152382769---------4---------------3--1-------------------------
雄梅乡xióngméi xiāng29051--2903--1---------------------------------------------------
买巴乡mǎibā xiāng1180---1180------------------------------------------------------
塔尔玛乡tǎ'ěrmǎ xiāng29325--2927------------------------------------------------------
巴扎乡bāzhā xiāng1761---1761------------------------------------------------------
下过乡xiàguo xiāng1888---1886------2-----------------------------------------------
卡乡kǎ xiāng12881--12861-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
索县suǒ xiàn3473616814534525524321---1--------------------6-----------------------
亚拉镇yàlā zhèn2608157-42439--1------1--------------------6-----------------------
亚安乡yà'ān xiāng2926-1-2924--1---------------------------------------------------
西昌乡xīchāng xiāng275131-2746-----1------------------------------------------------
江达乡jiāngdá xiāng2844-2-28381111--------------------------------------------------
荣布乡róngbù xiāng556066-5548------------------------------------------------------
加勤乡jiāqín xiāng432111143171-----------------------------------------------------
永纳乡yǒngnà xiāng1810-1-1808----1-------------------------------------------------
若达乡ruòdá xiāng2034---2033----1-------------------------------------------------
赤多乡chìduō xiāng2484-1-247821-2--------------------------------------------------
热瓦乡rèwǎ xiāng1950---1949--1---------------------------------------------------
嘎美乡gāměi xiāng384911-38461-----------------------------------------------------
嘎木乡gāmù xiāng1599---1599------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
班戈县bāngē xiàn322871079732133731116-2------------1----------------------------------
普堡乡pǔbǎo xiāng32219815311211--1-2-----------------------------------------------
群学乡qúnxué xiāng2669-1-2668------------------------------------------------------
青龙乡qīnglóng xiāng1628---16271-----------------------------------------------------
尼玛乡nímǎ xiāng21012--20961---1--------------1----------------------------------
培达乡péidá xiāng214311-2141------------------------------------------------------
白拉乡báilā xiāng2266---2264--11--------------------------------------------------
加琼乡jiāqióng xiāng1815---1813----2-------------------------------------------------
康日乡kāngrì xiāng761---761------------------------------------------------------
马前乡mǎqián xiāng1994-211987---4--------------------------------------------------
德保乡débǎo xiāng1299---1296---3--------------------------------------------------
新吉乡xīnjí xiāng1711---170821----------------------------------------------------
嘎尔德乡gā'ěrdé xiāng855---854-1----------------------------------------------------
德庆乡déqìng xiāng14131--14101--1--------------------------------------------------
公莽乡gōngmǎng xiāng14801211474---2--------------------------------------------------
门当乡méndāng xiāng2130-1-21281-----------------------------------------------------
雪如乡xuěrú xiāng1983-1-1981----1-------------------------------------------------
纳木错乡nàmùcuò xiāng10812--1078----1-------------------------------------------------
保吉乡bǎojí xiāng17372--1735------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巴青县bāqīng xiàn35895174623569144111----11--------------------------------------------
拉西乡lāxī xiāng62531591-60801---1----11--------------------------------------------
荣青乡róngqīng xiāng1481---1481------------------------------------------------------
贡日乡gòngrì xiāng1378---1378------------------------------------------------------
满塔乡mǎntǎ xiāng25433--253811----------------------------------------------------
本塔乡běntǎ xiāng2578--12577------------------------------------------------------
阿秀乡āxiù xiāng20811--2077-111--------------------------------------------------
扎赛乡zhāsài xiāng34563--345012----------------------------------------------------
雅安乡yǎ'ān xiāng404231-4038------------------------------------------------------
巴青乡bāqīng xiāng16672--1665------------------------------------------------------
马儒乡mǎrú xiāng441414-44081-----------------------------------------------------
岗切乡gǎngqiè xiāng30392-13036------------------------------------------------------
高口乡gāokǒu xiāng2963---2963------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尼玛县nímǎ xiàn3430921241983385676111----1---------1-1---3------1------1--15-----------
吴尔多乡wú'ěrduō xiāng2699114-382546-------------------1----------------------------------
吉瓦乡jíwǎ xiāng1450---1450------------------------------------------------------
中仓乡zhōngcāng xiāng242847-153220311111----------------1---3-------------1--15-----------
俄久乡éjiǔ xiāng1833---18321-----------------------------------------------------
卓瓦乡zhuówǎ xiāng15901--1589------------------------------------------------------
岗龙乡gǎnglóng xiāng1872---186912----------------------------------------------------
甲谷乡jiǎgǔ xiāng16771--1675---------1--------------------------------------------
卓尼乡zhuóní xiāng1521---1521------------------------------------------------------
来多乡láiduō xiāng16784--1674------------------------------------------------------
申亚乡shēnyà xiāng155811-1556------------------------------------------------------
阿索乡āsuǒ xiāng14141--14121-----------------------------------------------------
文部乡wénbù xiāng16062--1604------------------------------------------------------
军仓乡jūncāng xiāng136011-1358------------------------------------------------------
达谷乡dágǔ xiāng1363---1363------------------------------------------------------
荣玛乡róngmǎ xiāng7371--736------------------------------------------------------
多玛乡duōmǎ xiāng214537--2107--------------------------------1---------------------
和平乡hépíng xiāng1676--71669------------------------------------------------------
南措折乡náncuòzhé xiāng236311-2358-3----------------------------------------------------
巴林乡bālín xiāng99911-9961-----------------------------------------------------
北措折乡běicuòzhé xiāng781---7801-----------------------------------------------------
嘎错乡gācuò xiāng501---501------------------------------------------------------
买玛乡mǎimǎ xiāng1058---10571-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

阿里地区

ālǐ dìqū

77253

3543

27

300

73111

90

14

7

6

57

-

2

-

-

3

14

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

6

1

-

-

16

-

-

-

-

45

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

普兰县pǔlán xiàn79192531-76547---4-------------------------------------------------
普兰镇pǔlán zhèn5026228--47934---1-------------------------------------------------
巴嘎乡bāgā xiāng1208101-1197------------------------------------------------------
霍尔乡huò'ěr xiāng168515--16643---3-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
札达县zhádá xiàn6384368-5159311023-3-1---1----------3---1----8-----------2-----------
托林镇tuōlín zhèn1797356-1514061023-3-1---1-------------------------------------------
香孜乡xiāngzī xiāng10892--1087------------------------------------------------------
曲松乡qūsōng xiāng918---918------------------------------------------------------
底雅乡dǐyǎ xiāng7431--742------------------------------------------------------
萨让乡sàràng xiāng7857-36728---------------------3---1----8-----------2-----------
达巴乡dábā xiāng10522--1050------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
噶尔县gá'ěr xiàn1336423574121107056794425-1--313--2-------31--5----37-1---------2-----------
狮泉河镇shīquánhé zhèn77312332412151076794415-1--313--2-------31--5----37-1---------2-----------
左左乡zuǒzuǒ xiāng125518--1237------------------------------------------------------
昆莎乡kūnshā xiāng17052--1700----3-------------------------------------------------
门士乡ménshì xiāng19443--1934----7-------------------------------------------------
扎西岗乡zhāxīgǎng xiāng7292--727------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
日土县rìtǔ xiàn7175172--7003------------------------------------------------------
日土镇rìtǔ zhèn1585172--1413------------------------------------------------------
多玛乡duōmǎ xiāng1063---1063------------------------------------------------------
日松乡rìsōng xiāng1765---1765------------------------------------------------------
热帮乡rèbāng xiāng1742---1742------------------------------------------------------
东汝乡dōngrǔ xiāng1020---1020------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
革吉县géjí xiàn1282612417-1267713-21----------------------------------1--------------
革吉镇géjí zhèn325211913-3119----1-------------------------------------------------
雄巴乡xióngbā xiāng265222-264412-------------------------------------1--------------
亚热乡yàrè xiāng287411-2871---1--------------------------------------------------
盐湖乡yánhú xiāng207211-2070------------------------------------------------------
文布当桑乡wénbùdāngsāng xiāng19761--1973-1-1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
改则县gǎizé xiàn175021572126171782---24--------------------10------1---------11----------
改则镇gǎizé zhèn3672122-7134692---6---------------------------1---------1-----------
麻米乡mámǐ xiāng360512-553525----2--------------------10-----------------1----------
洞措乡dòngcuò xiāng2054---2053----1-------------------------------------------------
察布乡chábù xiāng3033---3029----4-------------------------------------------------
物玛乡wùmǎ xiāng183411-1830----2-------------------------------------------------
先遣乡xiānqiǎn xiāng1447-1-1437----9-------------------------------------------------
古姆乡gǔmǔ xiāng185722--1835------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
措勤县cuòqín xiàn1208311232119633-----------------------------------------------------
措勤镇cuòqín zhèn3105109-229931-----------------------------------------------------
曲洛乡qūluò xiāng1956-1-1955------------------------------------------------------
江让乡jiāngràng xiāng258022-25742-----------------------------------------------------
达雄乡dáxióng xiāng2205---2205------------------------------------------------------
磁乡cí xiāng22371--2236------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

林芝地区

línzhī dìqū

158647

23792

72

749

121450

38

36

23

9

10

4

11

33

11

31

44

-

1

3

2

16

-

2

-

1

-

30

22

-

-

36

-

-

4

7

27

-

6

-

-

4

3

400

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7737

2567

-

1463

-

林芝县línzhī xiàn389601421622465233509148634873234---2--1-1-197--18----9-1--23-1----------64398-4-
八一镇bāyī zhèn243671291621424104933147624873234---2--1---117--17----9-1---2-1----------33434-4-
林芝镇línzhī zhèn445597111834212-1----------------------1-----------------------364---
百巴镇bǎibā zhèn3001105-152866-------------------1-8---------------------------6----
米瑞乡mǐruì xiāng203128--20021-----------------------------------------------------
布久乡bùjiǔ xiāng265979-725712-----------------------------------------------------
东久乡dōngjiǔ xiāng1823110-117061---1------------------------------2-------------2----
排龙乡páilóng xiāng6247--291------------------------------------1------------26560---
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
工布江达县gōngbùjiāngdá xiàn2497111333542372178211----------------6---3---214-1--2---1---------101-1-
金达镇jīndá zhèn3983171239581------------------------1---------1-------------11---
工布江达镇gōngbùjiāngdá zhèn41668391343247271------------------6-------214-1--1---1---------9--1-
巴河镇bāhé zhèn2832157-726641---1--------------------2----------------------------
加兴乡jiāxīng xiāng355162-103476-111--------------------------------------------------
娘蒲乡niángpú xiāng22121--2211------------------------------------------------------
江达乡jiāngdá xiāng193818--19191-----------------------------------------------------
仲莎乡zhòngshā xiāng208125--20551-----------------------------------------------------
朱拉乡zhūlā xiāng239661123871-----------------------------------------------------
措高乡cuògāo xiāng18128--1804------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
米林县mǐlín xiàn18047262271551389941311-1--39----------4---12--154-2------1---------1781134---
卧龙镇wòlóng zhèn29311742-2537---------11--------------2---1-------------------22191---
米林镇mǐlín zhèn446015553782378-11------17--------------9---44------------------89330---
派镇pài zhèn1771121-17112--1---------------------------------------------44----
里龙乡lǐlóng xiāng1384113-111223-------------------------------------------------631---
南伊乡nányī xiāng973354142209----------1----------2------1--------------------16347---
扎绕乡zhārào xiāng2909253-172508----1----1-----------2---1-------------1---------1124---
羌纳乡qiāngnà xiāng2149107-619742-1-----------------------------2-----------------57---
丹娘乡dānniáng xiāng147054-11359--1---1-------------------------------------------54---
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
墨脱县mòtuō xiàn9699235--1287-1-----------------------1-----------------------69051270---
墨脱镇mòtuō zhèn1878184--189-1-----------------------1-----------------------149310---
背崩乡bèibēng xiāng213812--1-------------------------------------------------21214---
德兴乡déxīng xiāng15496--1-------------------------------