TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

新疆维吾尔自治区

xīnjiāng wéiwú'ěr zìzhìqū

18459511

7489919

149857

839837

6153

8345622

7006

1593

5642

977

1463

19493

946

723

409

15787

62

1245023

59

115

34

68

166

41

28

301

55841

73

27

158775

2837

5541

29

284

9

3762

9

110

34566

2

10

39493

18

12096

8935

72

14

571

302

12

4501

51

14

22

11

33

-

109

58

乌鲁木齐市

wūlǔmùqí shì

2081834

1567562

7252

167148

665

266342

620

233

878

112

588

7682

129

138

143

1613

21

48772

17

21

1

6

48

6

1

14

621

9

2

1436

252

369

1

52

-

251

4

28

3674

-

2

216

-

1406

2603

9

-

18

60

7

767

2

11

5

2

2

-

6

7

天山区tiānshān qū47143232224720393341887984491194818817150192432274322118354-5--84--681253416132-19-91-21143-1100-6389074-245380-2------
乌拉泊街道wūlābó jiēdào1126510712131435142-44-162-1228-127-------------2-----------514--------------
燕尔窝街道yàn'ěrwō jiēdào234271807282118522267247-9565-15-1627--------2--6-4---12--30--3-728-----11--------
胜利路街道shènglìlù jiēdào600913182837431438216231161651218543223-2014--------712166110-2-7--160--14-162119--1--182--------
团结路街道tuánjiélù jiēdào4269816980292295862028512119-1517754115-1248-----1-----133122-1-4--133--22-181100--1-180--------
解放南路街道jiěfàngnánlù jiēdào230771083581283628776326-695-611-191----11--8--3226---6--60--9-4445-----22--------
新华南路街道xīnhuánánlù jiēdào29852203421032307463131621529138-2210-338----1---10--21314---4--64--9-3974-----10--------
和平路街道hépínglù jiēdào4764521981175881610156481416-13150--213-572-----1--18--1623---41--59--2-1666-----20--------
解放北路街道jiěfàngběilù jiēdào3177426558136147082908549212206--124-206-1--4---2--25-13-6----69----2482---2-6--------
幸福路街道xìngfúlù jiēdào4590435856267291955601962121421932-231478-3------1--41-16-4-2--221--10-45128-----7--------
东门街道dōngmén jiēdào323772861112310471188021223-221578-1017-267-----------916---2--74--5-20612--143--------
新华北路街道xīnhuáběilù jiēdào29722249821071498424749618-41535-417-214----1------18114---4-279--8-3067-----1-2------
青年路街道qīngniánlù jiēdào34117296011121074924599310471741826-332--------5--33510-2-3--114-12-31682----30--------
碱泉街虚拟街道jiǎnquánjiē xūnǐ jiēdào433893681312819241537649312226113-1424-350-1--1---11--23-10-4-3--58--10-2650---1-3--------
延安路虚拟街道yán'ānlù xūnǐ jiēdào103525032371124239462-9--28---3-106-----1--4--11-----3--22--6-75-----4--------
盐湖化工厂虚拟街道yánhú huàgōngchǎng xūnǐ jiēdào42363442841762491013--111--32-52-------------2-----------1------1--------
柴窝堡林场虚拟乡cháiwōbǎo línchǎng xūnǐ xiāng15066021557-114-----------232-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沙依巴克区shāyībākè qū4822353803412312260871396137615446242371621865424136335661351061320-14574-3603096-9-2748943--37-348747--482140--1-1-26
长江路街道chángjiānglù jiēdào288422373069179652782411417139-1213-12621-----25--554---4-342----1554-----10--------
和田街街道hétián jiēdào62051515891743173186114168331926226435-2583---4---4--161015-1-6--111--5-35125---2-12--------
扬子江路街道yángzǐjiānglù jiēdào3440826138340170755128511341918322718-5631-------3--2029-2-34393--8-3675--2--11----1---
友好南路街道yǒuhǎonánlù jiēdào30892234691291984104446851732018481-9425722-2----22-1929---4--139--7-4189--11-16--------
友好北路街道yǒuhǎoběilù jiēdào447513278187033771163391211742419596215-645--------91-6729---2-1154--1-7297---1-25------2-
八一街街道bāyī jiēdào62339484093452308389068152385273273273221069-1-14-12---109-18-2-4--251--10-79127-----27-------6
炉院街街道lúyuàn jiēdào569124674210331381661172252722023087823-238-11-5---15--20-11-3-1-150--1-2446---4220--1-----
西山街道xīshān jiēdào31461278979313764147833522-1514363285-203-1------8----5---1--32----1528-----6--------
雅玛里克山街道yǎmǎlǐkèshān jiēdào5718637546623177111601810216-575-6111-1621---2---3--7-7---1--24--5-1018-----6--------
红庙子街道hóngmiàozǐ jiēdào44664384548118501336302254131511637351-1511---3---6--4289-1----40----1982--1--7--------
后峡地区虚拟街道hòuxiá dìqū xūnǐ jiēdào3792334716204-444-23-1---8-155--------1--31----1-------2---------------
兵团一零四团虚拟乡bīngtuán yìlíngsìtuán xūnǐ xiāng20016168822158161613112111101--32-2225----2---11-52--------7-----6--------------
兵团西山农牧场虚拟乡bīngtuán xīshānnóng mùchǎng xūnǐ xiāng4921335791416251---------3-83-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌鲁木齐新市区wūlǔmùqí xīnshì qū3792203111881182163101234120313925192269519113428323367400545-191-11214-3314790-7-31-8818--54-203507--919-111-2----1-
北京路街道běijīnglù jiēdào65445499072243811695032293382437057646-829---1----4--88116---6-5230--24-92115---5-48--------
二工街道èrgōng jiēdào672795861525321413245709247711640251134643932------7--39928---2--197--7-27100--55-22-2------
三工街道sāngōng jiēdào708275294827828942412089308463725958671-1605----4--1111-134625-3-12--187--16-4081--32-20--------
石油新村街道shíyóu xīncūn jiēdào4233938279911497201910173132151662--49-129----3------7211---5-160----551---1----------
迎宾路街道yíngbīnlù jiēdào40529359788298922971712427199144347159-----1------32---2--44----369---3-12--------
喀什东路街道kāshí dōnglù jiēdào28949211181221782948511221421112453138-56712------941-36-4-2-3-252--5-2456---2-3------1-
北站街道běizhàn jiēdào63515683918424204-3-213-----28------------2-------------1--------------
乌鲁木齐经济技术开发区街道wūlǔmùqí jīngjì jìshù kāifāqū jiēdào410223516586105221406236-111119811537-307--------22-27214------35--2-919--1--6--------
高新技术产业开发区虚拟街道gāoxīn jìshù chǎnyè kāifāqū xūnǐ jiēdào164791349537196078272-11742---14-42-1--2---3---3--2-1--13----315---1----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
水磨沟区shuǐmógōu qū1806541462236137038362404752209094065662416190199413--7--221--57616-10-12--220--10-421643--1-20--3-1---
水磨沟街道shuǐmógōu jiēdào35629277939717153551116477785-4-1412461-------4--2113---1--46--2-8292----1--------
六道湾街道liùdàowān jiēdào386122787580893594366-18-9135-1213-73----6---12--712---3--13--4-810--------------
苇湖梁街道wěihúliáng jiēdào194911411559809141974127-27139249-64-2------5--7-3------35----7151-------3-----
八道湾街道bādàowān jiēdào5226372810125212815-4--3-2-58-4---------------2-------2-----------------
新民路街道xīnmínlù jiēdào5828451952225251118261914122321024838942-368-1-----2---1415-4-5--83--2-1184---1-6----1---
南湖街道nánhú jiēdào2341220760142985710037311-12114--314-239----1------833-4-3--43----826-----13--------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
头屯河区tóutúnhé qū13014698258320145781001433550276231568265665-100812---1--39--15905-2-32-10307--2-2385--15-2-4------
头屯河街道tóutúnhé jiēdào51660378181232170141038261023-816243-27-628-1---1--3--5-1---1--208--2-351--13-2--------
火车西站街道huǒchēxīzhàn jiēdào3208629308155727249875141125496---8-184-----------10-----4-1092----1325---2---4------
王家沟街道wángjiāgōu jiēdào26382032520623363-2--1021-2-29--------1----1------2----31--------------
乌昌路街道wūchānglù jiēdào5105437311619468211--10---7-2---------------1-1--2-----3--------------
兵团三坪农场虚拟乡bīngtuán sānpíng nóngchǎng xūnǐ xiāng13071690494488416302-------63-14-1------1---2--1-3-------21--------------
兵团五一农场虚拟乡bīngtuán wǔyī nóngchǎng xūnǐ xiāng10855708993321528028-21122---9-481-------12--------23--2-----2--------------
兵团头屯河农场虚拟乡bīngtuán tóutúnhé nóngchǎng xūnǐ xiāng14731107348304747652424--2-1-9-103--------22---883------1----22--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南泉区nánquán qū881578661717426714-3-434---5-19----2--------2------9-----2---1----------
艾维尔沟街道àiwéi'ěrgōu jiēdào49874511272-3644-3-48---5-8----2---------------3---------1----------
星火街道xīnghuǒ jiēdào328314-6-8-----------------------------------------------------
东风街道dōngfēng jiēdào3500304115962299-----26-----11-------------2------6-----2--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东山区dōngshān qū100796822972718780486490241838-1129856415121979----2--330--56448-3-13--89--4-392---19-7-------1
石化街道shíhuà jiēdào2548321334731265112329166-5168--344-134----2------461------30--2-150-----7-------1
地磅街道dìbàng jiēdào15668140174555448311517-4422--41-69--------13---2----5--8-----3---5----------
卡子湾街道qiǎziwān jiēdào406303594413811952426108725-253361442373-------310--44367---2--50--2-237---2----------
芦草沟乡lúcǎogōu xiāng19015110021557669720-4---35---22-1403--------7--8---3-6--1-----2---12----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌鲁木齐县wūlǔmùqí xiàn3285362191424986076313019771784963201113124763104262781--2---4285--83192012-45--145-19-149992-23-1072312--3-
达坂城镇dábǎnchéng zhèn5217161333172933331--1----11-70--------------------1--------------------
安宁渠镇ānníngqú zhèn1148588501289821656254--12---11-25------------4-------------4--------------
东沟乡dōnggōu xiāng465546313575-547---1-----2-59--------6--------------------------1-----
西沟乡xīgōu xiāng335645212814-3-----------86-----------------------------------------
阿克苏乡ākèsū xiāng234243-116-38-----------2136-----------9-----------------------------
柴窝堡乡cháiwōbǎo xiāng1145191312-87-----------852-----------------------------------------
青圪垯湖乡qīnggēdahú xiāng55154873758733121--3----4--------------1-------------3--------------
四十户乡sìshíhù xiāng60402057-3574-339511--7---36----------9--8--------3--------------------
六十户乡liùshíhù xiāng71194616101724-4404-3-112-1-1-290--------7--6--------------4--------------
萨尔达坂乡sà'ěrdábǎn xiāng37298745405-52-5---1-----2309-----------1-----4-------29---1--43--------
干沟乡gàngōu xiāng3495454-126-48-1---------2848--------2--9--------------------7--------
小渠子乡xiǎoqúzǐ xiāng2343269-20-54-1---------1973-----------1--------------------25--------
永丰乡yǒngfēng xiāng727348171121796651111-1-----188------------2----------------------------
水西沟乡shuǐxīgōu xiāng75592669219181126--4--1---5-2803-------------------------30---------------
板房沟乡bǎnfánggōu xiāng127923588605041512611-------7-3950--------4--7-----1---------------------1-
地窝堡乡dìwōbǎo xiāng1657212620843110342812331227-2-3-14-----------1--------4-----3--------------
二工乡èrgōng xiāng8528466146122157011527702211236499934422-119--------39--1485-1-11--51--1-228---1-3---2--2-
大湾乡dàwān xiāng6538241910125142451780361271453346---3345261--1----203--1725-1-29--56--2-931---1-101-------
七道湾乡qīdàowān xiāng665356097412533955714531410103221011-2175-95--------15--3251-----29-16-3262--1--13------
托里乡tuōlǐ xiāng37304511172435-----1-----3006---1---------5-----------52------2--------
高崖子牧场虚拟乡gāoyázǐ mùchǎng xūnǐ xiāng2539836-309-49---3-4-----1337-----------1-----------------------------
萨尔乔克牧场虚拟乡sà'ěrqiáokè mùchǎng xūnǐ xiāng23402402340122-1---------1690-----------6-------------21---1--16--------
天山牧场虚拟乡tiānshān mùchǎng xūnǐ xiāng120983-5-32-----------1085-------------------------3------1--------
种羊场虚拟乡zhǒng yángchǎng xūnǐ xiāng88053-4-1-----------817-------4------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

克拉玛依市

kèlāmǎyī shì

270232

210980

1842

6018

50

37245

480

76

183

144

47

785

73

32

31

652

1

9919

2

7

-

-

5

4

-

29

17

2

-

96

32

90

8

6

-

35

-

7

635

-

1

9

-

170

441

2

-

-

7

-

55

-

-

-

1

-

-

12

1

独山子区dúshānzi qū50732385052931340876924616421141521134160-21502------71--101123-----78--1-511192--3-4-------1
金山路街道jīnshānlù jiēdào282312055015176034993269247281111489-13872-------1---16------31----28572--2-2-------1
西宁路街道xīnínglù jiēdào213361685414254552692197184271-2-59-754-------7---10-63-----47--1-2362---1-2--------
北村虚拟街道běicūn xūnǐ jiēdào11651101-35-71--------12-9-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
克拉玛依区kèlāmǎyī qū1454521151606123203271917626546868934401461318298-5079-3--4--1391-43205326-24-1376--8-84227---4-18---1--2-
天山路街道tiānshānlù jiēdào35837266651358605650249631154112204-50-1117-2-----211-11610-5-10--99--2-3671-----6--------
胜利路街道shènglìlù jiēdào4276134702164869556386320222415966510122-757----4--64--8725---1-199--4-2160---1-2--------
昆仑路街道kūnlúnlù jiēdào2073316373985163284340810887591-44-580-----------14362-----47----1328-----2------2-
银河路街道yínhélù jiēdào28394233591326238293648916147828-537-908-1-----22--849-1-13--100--2-1046---3-----1----
金龙镇街道jīnlóngzhèn jiēdào13995119517319261117613428-3033340-426-------32--1-3------26----413-----3--------
五五新镇街道wǔwǔ xīnzhèn jiēdào803702-95-1-----------4-----------1-----------------------------
小拐乡xiǎoguǎi xiāng1152139-4-15-----------994-----------------------------------------
克拉玛依金矿虚拟乡kèlāmǎyī jīnkuàng xūnǐ xiāng177712691044-1244-3--6---5-293--------------------5-----9-----5--------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白碱滩区báijiǎntān qū642975020831012551393091371249368205206818212151-4--14-9---3411253--6-6152-1--2169-----31------10-
中兴路街道zhōngxīnglù jiēdào4672436673239910865401061039267187132413811544-4--14-7---24316---6-6111-1--1358-----18------5-
三平镇街道sānpíngzhèn jiēdào17573135357134552769312101011874444-607-------2---10893-----41----811-----13------5-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌尔禾区wū'ěrhé qū9751710762722021068322681276-112-539--------71-9-----5--29----1426-----2--------
百口泉街道bǎikǒuquán jiēdào67815056961352805222681256-112-522--------1--9-----4--27----1425-----2--------
乌尔禾乡wū'ěrhé xiāng2970205153185-26310----2-----17--------61-------1--2-----1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

吐鲁番地区

tǔlǔfān dìqū

550731

128313

158

35140

105

385546

98

25

88

18

22

254

10

14

8

274

1

321

1

-

4

-

7

1

-

-

79

1

-

2

154

5

-

6

-

-

-

-

18

-

-

2

-

5

38

-

-

-

2

-

6

3

-

-

-

1

-

1

-

吐鲁番市tǔlǔfān shì25165255238771848270177106451231515132722182-561----1--30--1984-3----8--2-333-----5----1---
老城路街道lǎochénglù jiēdào15551541753470-6624--1-57---4-7-----------1-3---------1--6--------------
高昌路街道gāochānglù jiēdào2670012865103866698005115-75431-24-12--------2---21------6--1--19--------------
七泉湖镇qīquánhú zhèn1197977924284337491232--6--2121----------1--------------------------------
大河沿镇dàhéyán zhèn1108197251144198062-2--37-1-6-261----1--9-----------2----11--------------
亚尔乡yà'ěr xiāng58068578277470104471411271214---11-1--------18------3---------27-----5----1---
艾丁湖乡àidīnghú xiāng193281876-2763171672---1----3-------------------------------------------
葡萄乡pútao xiāng24035990315673214642211-----1-1-----------------------------------------
恰特卡勒乡qiàtèkǎlè xiāng27294252014051243536122-----3-------------------------------------------
二堡乡èrbǎo xiāng1145395-8-11303-1-------5--------------41----------------------------
三堡乡sānbǎo xiāng13669322120-133192--------1-4-----------------------------------------
胜金乡shèngjīn xiāng22898842158412146521-1-----1-------------------------------------------
市红柳河园艺场虚拟乡shìhóngliǔhé yuányìchǎng xūnǐ xiāng2837227418-548-1---------5-----------------------------------------
市原种场虚拟乡shìyuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng2049213-49-1787-----------------------------------------------------
兵团二二一团虚拟乡bīngtuán èr'èryìtuán xūnǐ xiāng4710452533343471-1--144--2--------------55----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鄯善县shànshàn xiàn1969295637359997631129970411145122113312579178--1-----331--551-3----10----25---2-13-----1-
鄯善镇shànshàn zhèn28235140552227668112877173-3514515-6--------4---1-------2-----4-----11-------
七克台镇qīkètái zhèn160467680818422639913-8--1-6-17-12--1-----4---50--3-------------------------
鄯善火车站镇shànshàn huǒchēzhàn zhèn159631540914267151263-1812681--1714--------4---41------6-----1---1----------
连木沁镇liánmùqìn zhèn30626380011054-2571248---1---3-41---------1-----------------------------1-
鲁克沁镇lǔkèqìn zhèn2951432112205-260567261-----16-5--------1----------------2---------------
辟展乡pìzhǎn xiāng2334239296807-185672-1--31--3-3--------19---------------------1----------
东巴扎乡dōngbāzhā xiāng4227185-256011480--1--------------------------------------------------
吐峪沟乡tǔyùgōu xiāng22161206511232199611--7-1-----------------------------------------------
达浪坎乡dálàngkǎn xiāng142221411-39-127651-3------1-----------------------------------2-------
迪坎乡díkǎn xiāng677539414-6370--1--1---4-------------------------------------------
双水磨公安管理区虚拟乡shuāngshuǐmó gōng'ān guǎnlǐqū xūnǐ xiāng581842344309312473----3-2-3-7--------1-----------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
托克逊县tuōkèxùn xiàn1021501670222668247847012212159--113-187--3-7---16--11----------------------------
托克逊镇tuōkèxùn zhèn16723690172308-7479--6-18---5------7------1-----------------------------
库米什镇kùmǐshén zhèn1119372-96-648-----1---1--------------1----------------------------
库加依镇kùjiāyī zhèn2011137-2-16871----------184-----------------------------------------
夏乡xià xiāng280833744518641224391--13---12-3--3-----16--------------------------------
郭勒布衣乡guōlèbùyī xiāng1839219683765315640526--------------------------------------------------
伊拉湖乡yīlāhú xiāng1538518732674-128292---1----4-------------------------------------------
博斯坦乡bósītǎn xiāng2043717075973-177483--------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

哈密地区

hāmìdeqū dìqū

492096

339296

1970

14636

191

90624

45

41

119

11

48

1293

18

2

1

110

1

43104

1

6

1

1

1

3

2

-

121

-

-

10

142

6

-

3

-

4

-

1

101

-

-

-

-

9

77

-

-

2

73

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

哈密市hāmì shì388714278815792138441798237443321011047126018211031105461611132-119--101406-3-4-1101----966--171----------
东河区街道dōnghéqū jiēdào470824079716015011441647818-121374-14-203--1-1---11--62--1---19-----18---2----------
西河区街道xīhéqū jiēdào13640817333198343352-11--16-----69------2-------------3----12--------------
新市区街道xīnshìqū jiēdào78225689512962254375111125214215504--22-85013------5--43--1----31-----29---10----------
雅满苏镇yǎmǎnsū zhèn258620763450-415-----5-----5-----------------------------1-----------
七角井镇qījiǎojǐng zhèn2212217231674-----2-----4--------2--------1--------1--------------
星星峡镇xīngxingxiá zhèn297276-21-------------------------------------------------------
二堡镇èrbǎo zhèn1196059193114754767--1-1------110--------------------------7--------------
沁城乡qìnchéng xiāng765041512462971-----------515------------1----------------------------
乌拉台哈萨克民族乡wūlātái hāsàkè mínzú xiāng8039-2-15-----------777-----------------------------------------
双井子乡shuāngjǐngzǐ xiāng74629---180-----------537-----------------------------------------
大泉湾乡dàquánwān xiāng1083694244104823190--1--23--1-89------------------------------51----------
陶家宫乡táojiāgōng xiāng22315119069142918307-461-73--4-616--------12----4----------------6----------
回城乡huíchéng xiāng88692119122511963261----------133--------8--------------------------------
花园乡huāyuán xiāng8572683-13737634---1-------114-----------------------------------------
南湖乡nánhú xiāng240516272311744-----------------------------------------------------
五堡乡wǔbǎo xiāng1139115052591981811111------1-----------------------------------------
德外里都如克哈萨克乡déwàilǐdōurúkè hāsàkè xiāng242513-4-195-----------2213-----------------------------------------
西山乡xīshān xiāng2982154-10-1692-1-------1-1124-----------------------------------------
天山乡tiānshān xiāng594074-8-5675-----------183-----------------------------------------
白石头乡báishítóu xiāng1494253174-945-----------221-----------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng16969985937126745724----115-----40--------12---1--1---------8---------------
柳树沟乡liǔshùgōu xiāng114414115-48-----------949-----------------------------------------
石油矿区虚拟街道shíyóu kuàngqū xūnǐ jiēdào3359433240431789675411-1632-7---1-1----1---7----3--2-----1---2----------
三道岭矿区虚拟镇sāndàolǐng kuàngqū xūnǐ zhèn3236927622113767332027-282-496---21-40--------5----2------53-----8--------------
园林场虚拟乡yuán línchǎng xūnǐ xiāng954812-3725-----------98-----------------------------------------
伊吾军马场虚拟乡yīwújūn mǎcháng xūnǐ xiāng3829223565731091-12------6-426------------2----------------------------
兵团红星一场虚拟乡bīngtuán hóngxīngyìchǎng xūnǐ xiāng798075263386447-5--2---91---------32---1----------------------------
兵团红星二场虚拟乡bīngtuán hóngxīng'èrchǎng xūnǐ xiāng743373724195---8------6-12-2---3------2----------------------------
兵团红星三场虚拟乡bīngtuán hóngxīngsānchǎng xūnǐ xiāng43814219710583--2-1----5----------31--------------------------------
兵团红星四场虚拟乡bīngtuán hóngxīngsìchǎng xūnǐ xiāng42304184418-31---241--13-------------------------------------------
兵团黄田农场虚拟乡bīngtuán huángtián nóngchǎng xūnǐ xiāng95155905227853241--6--------73------------5----------------------------
兵团火箭农场虚拟乡bīngtuán huǒjiàn nóngchǎng xūnǐ xiāng126191028022561518532---86---3-123------------68-------3--------------------
兵团柳树泉农场虚拟乡bīngtuán liǔshùquán nóngchǎng xūnǐ xiāng897238235436-4541-7---2-----110------------48----------------------------
兵团红星二牧场虚拟乡bīngtuán hóngxīng'èr mùchǎng xūnǐ xiāng2295128646-87---------1-911-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巴里坤哈萨克自治县bālǐkūn hāsàkè zìzhìxiàn859645516911731645134-97--26---2-29236--------1---2-------------11--12-22--------
巴里坤镇bālǐkūn zhèn12552963715865-111-----5-----2576-----------------------------------------
博尔羌吉镇bó'ěrqiāngjí zhèn443423212----3--------3-----------------------------------------
萨尔乔克乡sà'ěrqiáokè xiāng4472153--12-----------4293-----------------------------1--22--------
海子沿乡hǎiziyán xiāng622971-3-1-----------6154-----------------------------------------
下涝坝乡xiàlàobà xiāng527318---------5-----5250-----------------------------------------
大河乡dàhé xiāng178421645419631-7-----3-----1139--------------------------10---2----------
奎苏乡kuísū xiāng1001886605217-6-4---7-----1272-----------------------------------------
石人子乡shírénzǐ xiāng753163575781---2---1-----591--------------------------1--------------
花园乡huāyuán xiāng65045342166144------3---1-974-----------------------------------------
三塘湖乡sāntánghú xiāng14031274128-3-----------106-----------------------------------------
大红柳峡乡dàhóngliǔxiá xiāng291536-2-1-----------2876-----------------------------------------
八墙子乡bāqiángzǐ xiāng1458----------------1458-----------------------------------------
兵团红山农场虚拟乡bīngtuán hóngshān nóngchǎng xūnǐ xiāng6533582046---31--1-----695--------1---2----------------------------
兵团红星一牧场虚拟乡bīngtuán hóngxīngyí mùchǎng xūnǐ xiāng279192455-3--3--1---1-1849-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
伊吾县yīwú xiàn1741853125628781162-11117---5-3322--------1--------------------------------
伊吾镇yīwú zhèn3022145544711384--2--6-----123-----------------------------------------
淖毛湖乡nàomáohú xiāng39051420-399-1812--2-1------271-----------------------------------------
苇子峡乡wěizixiá xiāng59412---5792----------1-----------------------------------------
下马崖乡xiàmǎyá xiāng688411--645-----1-----------------------------------------------
盐池乡yánchí xiāng2840463-8-1561-----------808-----------------------------------------
吐葫芦乡tǔhúlu xiāng2222300-23-1899-----------------------------------------------------
前山哈萨克民族乡qiánshān hāsàkè mínzú xiāng235750---188-----------2119-----------------------------------------
兵团淖毛湖农场虚拟乡bīngtuán nàomáohú nóngchǎng xūnǐ xiāng17901571-151648--71-----5----------1--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

昌吉回族自治州

chāngjí huízú zìzhìzhōu

1503097

1129384

6062

173563

1090

58984

580

159

546

46

150

2828

64

75

52

1248

12

119942

5

3

12

6

16

4

-

3

2908

20

-

124

581

58

1

56

-

149

-

20

490

-

-

14

-

2189

609

4

7

4

49

-

968

6

-

3

1

-

-

2

-

昌吉市chāngjí shì387169299901114453936339111181454919518531025243535498116919-19213---6176-5123613-24-41-8282--5-122227--26-66--1---2-
老城街道lǎochéng jiēdào182601327365339211107586112859---10-301--------7--2--------4----911-----6--------
延安北路街道yán'ānběilù jiēdào56968430553586242344667241449-1032954-3011775--1-----34--1814-5-4--137--1-6272-----32--------
延安南路街道yán'ānnánlù jiēdào75919667613575285451870301660141139514172929-700-1813---136-638-10-7--112--1-2373---4-5--1---1-
城郊街道chéngjiāo jiēdào40138330116255332888341--735-2214-500--------28---4-------7----312-----2--------
五家渠镇wǔjiāqú zhèn326653168512146782612318-139521232-114----4---8--16----1--12----131--2-----------
硫磺沟镇liúhuánggōu zhèn58484401261333825----3---42-373--------17---3------------4---------------
三工镇sāngōng zhèn1784613259323832294477-3--9---8-97--------104---19----------------------------
榆树沟镇yúshùgōu zhèn11391502945075122746113--4-6-3-839--------111---10-------------------4--------
二六工乡èrliùgōng xiāng1084220453833912321-1--------73--------135---3----8--------1--------------
大西渠乡dàxīqú xiāng13988732113482739315--7-21---31-1345--------37---291---3-------511------------1-
佃坝乡diànbà xiāng67786682148610-1--112-----16--------------------------1--------------
滨湖乡bīnhú xiāng886687534351430518--3-----2------------11----------------------------
六工乡liùgōng xiāng1182494134919077371-25--3---2-41--------18------1----3---------2----------
阿什里哈萨克民族乡āshílǐ hāsàkè mínzú xiāng7203127-82-33-----------6935-----------5-------------9------12--------
庙尔沟乡miào'ěrgōu xiāng354134-39-8-1----11---3438-----------9-------------6------4--------
园艺场虚拟乡yuányìchǎng xūnǐ xiāng10041923711510418481--129---1-49---1----1---1-------2-----------1--------
兵团一零一团虚拟乡bīngtuán yìlíngyìtuán xūnǐ xiāng1800617416184392131521--222--8-17------------6--8----2-----8--------------
兵团一零三团虚拟乡bīngtuán yìlíngsāntuán xūnǐ xiāng16809155121297826-21-11--18-32144-2----6---34---27------6------7--------------
兵团共青团农场虚拟乡bīngtuán gòngqīngtuán nóngchǎng xūnǐ xiāng84927908139341229-32-6-1-138-164------------87------23--------------------
兵团军户农场虚拟乡bīngtuán jūnhù nóngchǎng xūnǐ xiāng11744497919620010258--5--2---6-138--------70--1026----18-----3-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阜康市fùkāng shì15296511334335817093122865516982514311651448163-119844---2---502--10858-----255----1884-----381-------
博峰街街道bófēng jiēdào1497012742401011564832-17543--10-3933---1---18-----------11----26-----10--------
阜新街街道fùxīn jiēdào1088090653265617161--23331122-343-------------2------7----17-----5--------
准东街道zhǔndōng jiēdào1665112152703817363712-364324-133-220-----------1025-----233----333-----1--------
甘河子镇gānhézǐ zhèn82226771303044898312-27--39-176--------6----1------------4------1-------
城关镇chéngguān zhèn209771782339185331014121--381--17-129--------52---5-------------14-----3--------
九运街镇jiǔyùnjiē zhèn168181135079439133744134-1212-1-444--------138---3-------2-----------6--------
滋泥泉子镇zīníquánzǐ zhèn152391112610330581881-1-11-1-20-540--------35-----------------2--------------
三工河哈萨克民族乡sāngōnghé hāsàkè mínzú xiāng420712584370-602----1-----2461--------51--------------------------------
上户沟哈萨克民族乡shànghùgōu hāsàkè mínzú xiāng61532285-407-77------2--2-33571-------22--------------------------------
水磨沟乡shuǐmógōu xiāng38352022-54-53-----2-----1704-----------------------------------------
有色公司管理处虚拟街道yǒusè gōngsī guǎnlǐchù xūnǐ jiēdào47773680142233435312-13---8-359--------------------2----1218-----13--------
兵团大黄山煤矿虚拟镇bīngtuán dàhuángshān méikuàng xūnǐ zhèn307129548115437----1---39-3-----------------------------------------
种羊场虚拟乡zhǒng yángchǎng xūnǐ xiāng1510560-121-18-----3-----808-----------------------------------------
小泉牧场虚拟乡xiǎoquán mùchǎng xūnǐ xiāng1470431-2-48-1--621----979-----------------------------------------
五宫煤矿虚拟乡wǔgōng méikuàng xūnǐ xiāng1323969-92318----31-----21-----------------------------------------
兵团土墩子农场虚拟乡bīngtuán tǔdūnzǐ nóngchǎng xūnǐ xiāng4699289241707554----------33--------8---41----------------------------
兵团六运湖农场虚拟乡bīngtuán liùyùnhú nóngchǎng xūnǐ xiāng65934010112207-112105-91-4--------------134--------------------------------
兵团二二二团农场虚拟乡bīngtuán èr'èr'èrtuán nóngchǎng xūnǐ xiāng1157011253178176111215-111-222-14----1---38---34----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
米泉市mǐquán shì18095211637455654060545300773961428205845217-3515--3-----2172-34278110-31-431--6-758---1-4---1----
东路街道dōnglù jiēdào28527213301044919101708218-1462--49-319--------3---41-5-2--9----18---1-3--------
西路街道xīlù jiēdào2539817858626715135281-13-563--127-56--------12--1271--2--17-----13---------1----
友好路街道yǒuhǎolù jiēdào1527112658666938143623210233323-11-250--------1--31--------2--5-418-----1--------
古牧地镇gǔmùdì zhèn274161252928140519675414--19---6-14--------54---6--1-7-------26--------------
铁场沟镇tiěchǎnggōu zhèn12965922538321553483-10------68-21--------21---11----------------------------
长山子镇chángshānzi zhèn210188569812125619813---25---7----------61--2-----17--3-----2--------------
羊毛工镇yángmáogōng zhèn17559595121121712931-1-4----2-33--------52--------2-----------------------
三道坝镇sāndàobà zhèn122121152419575-9191---163--11-17------------4--4----------10--------------
柏杨河乡bǎiyánghé xiāng494616781531229781---11--24-2805-----------------1-----1-----------------
兵团一零二团场虚拟乡bīngtuán yìlíng'èr tuánchǎng xūnǐ xiāng1564015052214238-8243152-621-52----3-----132---------4------1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
呼图壁县hūtúbì xiàn210643167961307141081995228115108931417361021458211181--2----9413-1152-10-33-528--1-663--2--304-------
呼图壁镇hūtúbì zhèn349802876293261351222115130-55732219-994--------37---1----1--17----140-----15--------
大丰镇dàfēng zhèn122421074419208-5451-15--7-7-1-681--------71----------------6--------------
雀尔沟镇què'ěrgōu zhèn1350224483224-115132---41--6-10581--------86--12----14-2---------------------
二十里店镇èrshílǐdiàn zhèn138881153945247291174-1---6---3-834--------6-----------------------4--------
园户村乡yuánhùcūn xiāng211551164814696627603--4--9-----11681-------701--------7--4--------2--1--------
五工台乡wǔgōngtái xiāng167711155924345511153921--10---2-1437--------80--------11-------58-----4--------
石梯子哈萨克民族乡shítīzi hāsàkè mínzú xiāng6548162442626307--------2-4819------------4-------------------6--------
兵团一零五团场虚拟乡bīngtuán yìlíngwǔ tuánchǎng xūnǐ xiāng1016099801123241421-1--32--50-30-----------------------1-----------------
兵团一零六团场虚拟乡bīngtuán yìlíngliù tuánchǎng xūnǐ xiāng773375761585512113--10---2815-----------------------------------------
兵团一一一团场虚拟乡bīngtuán yīyīyì tuánchǎng xūnǐ xiāng5156494035649440--114---52-6-----------------------------------------
兵团芳草湖总场虚拟乡bīngtuán fāngcǎohú zǒngchǎng xūnǐ xiāng6101760403351251716583302636-1-8-137---2--------82-10---35-----7------4-------
种牛场虚拟乡zhǒngniúchǎng xūnǐ xiāng74916738972-192--5-227-----416--------242----------2-----2--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
玛纳斯县mǎnàsī xiàn1705331410001356844102492714251073101525112180316410-1------2698-277810-9-1-135--1-15101---39-8--------
玛纳斯镇mǎnàsī zhèn305762547141152282336-221117617-4-947--------432-3---5----15----361---3-3--------
乐土驿镇lètǔyì zhèn1078495892214-264-12--1--2--642--------67--------------------------------
包家店镇bāojiādiàn zhèn16360139011271516315-110--17-----1362-----------11-------------4-----5--------
凉州户镇liángzhōuhù zhèn64854627115887114-111-7---5-117--------15--------1-----------------------
北五岔镇běiwǔchà zhèn76727421538316-66--20---3-148--------------------------5---1----------
六户地镇liùhùde zhèn66826441524549-1-------6-150--------------------1--------------------
头工乡tóugōng xiāng132211170345382782--10-19---412117---------1----------1--1-45--------------
广东地乡guǎngdōngdì xiāng613757566762121-11--3-----266---------------2----------2--------------
兰州湾乡lánzhōuwān xiāng131601095713111153461-1--4---13-646--------183-----2----2-----4---34----------
清水河哈萨克民族乡qīngshuǐhé hāsàkè mínzú xiāng75051394-66242--2------5-5990--------4--------------------------------
塔西河哈萨克民族乡tǎxīhé hāsàkè mínzú xiāng4764923-80-12125-------14-3543--------53--23-----------------------------
旱卡滩哈萨克民族乡hànkǎtān hāsàkè mínzú xiāng44261644-38611137-319------4-2170--------44----------------8---------------
玛纳斯火力发电厂虚拟镇mǎnàsī huǒlì fādiànchǎng xūnǐ zhèn3770315421119-309--3-41011-8-101---------2--18------16-----11---1----------
县园艺场虚拟乡xiàn yuányìchǎng xūnǐ xiāng27902516-96167--7------55-23--------25--------------------------------
兵团新湖农场虚拟乡bīngtuán xīnhú nóngchǎng xūnǐ xiāng36201355032527140171051414533-221188-1----------762-----1------9--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
奇台县qítái xiàn20479615541215171064413213887531659399535--34-20629-1-214-31781---17---27--46----54458-7-1-553--------
奇台镇qítái zhèn403383072453531279411111511-44681--16-953----14-33----16---3--16----23829-----50--------
老奇台镇lǎoqítái zhèn120411150915307-17114---1201----2--------------------------1--------------
半截沟镇bànjiégōu zhèn186871432325507581-21--10---3-3609--------119----------------1--1------------
吉布库镇jíbùkù zhèn1271189341693615383--21161--1-2368--------4--------15-------420-----4--------
东湾镇dōngwān zhèn884673644412952261-----10---2-4--------38-------------------6------------
西地镇xīde zhèn131381042259555941306-22--31-----201--------------------16--------------------
碧流河乡bìliúhé xiāng9431901223168-----11146-----66-1-2----7--------1--------2---1----------
西北湾乡xīběiwān xiāng197371425712454113596211--180-----981---------1---------------461-----5--------
坎尔孜乡kǎn'ěrzī xiāng4250183816520-1810-----13---1-38-----------------4-------10---------------
五马场乡wǔ mǎcháng xiāng668011161214-452-1---------4715--------7----------------171------3--------
古城乡gǔchéng xiāng874964214065131433-3---34-----141--------------------5----18---------------
乔仁乡qiáorén xiāng32058747207-1693-----2----1868-------------------------32------43--------
七户乡qīhù xiāng709864397630--5-1-13---3----------------------9--------------------
三个庄子乡sāngezhuāngzi xiāng4040368843284123----1-----------------------------------------------
大泉塔塔尔民族乡dàquán tǎtǎ'ěr mínzú xiāng372481119914186-----------2142-------------------------23------448--------
兵团一零八团虚拟乡bīngtuán yìlíngbātuán xūnǐ xiāng4432377423362931114--3-----527-------------1------------2--------------
兵团一零九团虚拟乡bīngtuán yìlíngjiǔtuán xūnǐ xiāng4010388068120---3--9---8-2--------------------------1--------------
兵团一一零团虚拟乡bīngtuán yīyīlíngtuán xūnǐ xiāng458541574529464-17--------296-----------------------------------------
兵团奇台农场虚拟乡bīngtuán qítái nóngchǎng xūnǐ xiāng16103156029391735101171119-----4-----------------4--------2--------------
兵团北塔山牧场虚拟乡bīngtuán běitǎshān mùchǎng xūnǐ xiāng299126743-4-----------2712-------------------------1---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
吉木萨尔县jímùsà'ěr xiàn117867831662016161788758844101014109111-9-9501--------143--1133--3-16--7--1-369134--2-1811-2-----
吉木萨尔镇jímùsà'ěr zhèn299452196828238578274933611511--4-911--------4--------9--2----593-----21--2-----
三台镇sāntái zhèn1201990536163011586-----4-----1436--------5------3---------194-------------
泉子街镇quánzǐjiē zhèn1013356918724292201-1--17---5-1432--------52--11----4--2----58------1581-------
二工乡èrgōng xiāng98898256368588853-----33-11---48--------9----------------245---------------
北庭乡běitíng xiāng6958667910743-21-1---------107-----------------------------------------
庆阳湖乡qìngyánghú xiāng7655590010810124491----------1167------------4------------2------2--------
老台乡lǎotái xiāng8269557919657-784--1--------1594--------56-----------2--------------------
大有乡dàyǒu xiāng1409946021228868188-----6-----391--------17--------3--------1--------------
新地乡xīndì xiāng4713284059320-143-----6-----1339-------------------------4----2----------
兵团红旗农场虚拟乡bīngtuán hóngqí nóngchǎng xūnǐ xiāng112371078132230551-31-1------4------------128----------1-----------------
兵团一零七团虚拟乡bīngtuán yìlíngqītuán xūnǐ xiāng29501817395-9-22-12-----1072--------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
木垒哈萨克自治县mùlěi hāsàkè zìzhìxiàn78172522272970055398532--1461--2-19866--------41---7-------6----11085-----88--------
木垒镇mùlěi zhèn1724613245712551113-----39---2-2498------------4-------6----1543-----45--------
西吉尔镇xījí'ěr zhèn67306483868351341----1-----------------------------------------------
东城镇dōngchéng zhèn1210394721793931-1--15-----1578--------16----------------141-----1--------
英格堡乡yīnggébǎo xiāng61916156213-------------20-----------------------------------------
照壁山乡zhàobìshān xiāng80546871-16333152-----1----690------------3------------6---------------
新户乡xīnhù xiāng701964541184299-----------210-------------------------19------14--------
雀仁乡quèrén xiāng48771763-51117-1---1-----2878-------------------------1101--------------
白杨河乡báiyánghé xiāng25181179-112-290-----------937-----------------------------------------
大石头乡dàshítou xiāng7037123-2-4-----------6903-------------------------4------1--------
大南沟乌孜别克民族乡dànángōu wūzībiékè mínzú xiāng264511---27-----------1907-------------------------673------27--------
博斯塘乡bósītáng xiāng3752470-1254755-----------2245--------25----------------128---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

博尔塔拉蒙古自治州

bó'ěrtǎlā měnggǔ zìzhìzhōu

424040

284915

23927

19053

211

53145

182

50

459

31

49

317

11

41

16

417

-

38744

1

1

1

-

-

-

1

1

1587

1

1

86

20

31

-

12

2

34

1

2

321

-

-

7

1

100

133

1

4

96

2

-

11

-

-

7

-

3

-

4

-

博乐市bólè shì224869152835101919332863471210836219928230876347-1595511----112191137811-721512231--7-731061416--10----3-1-
青得里街道qīngdelǐ jiēdào25116178212009595437319819-1394-1-18-664--------1--8---2-4-271--3-1016-36--4--------
顾里木图街道gùlǐmùtú jiēdào1421184161792347426551517-848---3-756--------3--1-1-2----98--3-2423--3--1--------
克尔根卓街道kè'ěrgēnzhuó jiēdào27801250645705939113314442-471--20-281--------5--3-7-2----25-----11112--2--------
小营盘镇xiǎoyíngpán zhèn235101322423941087-32892542--14---1-3424--------15-------13--6--------3-----------
达勒特镇dálètè zhèn15457101527357711310254110--42-12-2533--------172--5--------1-----26--------------
乌图布拉格镇wūtúbùlāgé zhèn1493670123881614348634176-----2-1025---------1----------1----9---------------
青得里乡qīngdelǐ xiāng260677643853933214591417-72---7-1943-------1---14-1---1--14----1920--1--2------1-
贝林哈日莫墩乡bèilínhārìmòdūn xiāng766367084141121081917-----139-352--------------------------------1--------
阿拉山口虚拟镇ālāshānkǒu xūnǐ zhèn3010264829177733113------76-27------------4--11---2--------------------
阿热勒托海牧场虚拟乡ārèlètuōhǎi mùchǎng xūnǐ xiāng726336111722121258174--5-6---2980-----------1--------------5--------------
兵团八十一团场虚拟乡bīngtuán bāshiyī tuánchǎng xūnǐ xiāng115571105461333151730-11-----24-10-1------7---3----------------------------
兵团八十四团场虚拟乡bīngtuán bāshisì tuánchǎng xūnǐ xiāng853068921805436113--11------1-769------1-8---------1------2-----------3---
兵团八十五团场虚拟乡bīngtuán bāshiwǔ tuánchǎng xūnǐ xiāng443738564821142-------4--474-----------------------------------------
兵团八十六团场虚拟乡bīngtuán bāshiliù tuánchǎng xūnǐ xiāng109057118981031825587----4---6-50--------5--51------------95--------------
兵团八十九团场虚拟乡bīngtuán bāshijiǔ tuánchǎng xūnǐ xiāng141621173948282663049-5--41--108-654--------3-1------7--12--------1-----------
兵团九十团场虚拟乡bīngtuán jiǔshí tuánchǎng xūnǐ xiāng102449877101775201282--84--40-131------------2------1--1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
精河县jīnghé xiàn133530935744266743868155504162002219552251069-11048--1-----983--2712--5-19--40----1625--5--1------3-
精河镇jīnghé zhèn14401896979074912654219-16261-21-1109--------1--------9--35----1012-----1------3-
大河沿子镇dàhéyánzǐ zhèn28338160076321205-51571222821-2-246-4483--------749--22--------2----13--------------
茫丁乡mángdīng xiāng2084813196544605150761-10-28-3---1385--------------------2----510--------------
托里乡tuōlǐ xiāng208111350219953054910941-121--6-442-801--------206---5--1----1--------5-----------
托托乡tuōtuō xiāng30672630311-44------1----360-----------------------------------------
阿合其农场虚拟乡āhéqí nóngchǎng xūnǐ xiāng7528502710125113092113------1-1020--------4--5-----10-----------------------
八家户农场虚拟乡bājiāhù nóngchǎng xūnǐ xiāng1261992062261047219831151-2-10-49-1854--------5--------------------------------
兵团八十二团场虚拟乡bīngtuán bāshi'èr tuánchǎng xūnǐ xiāng6475642651921-----2---4-16-----------------------------------------
兵团八十三团场虚拟乡bīngtuán bāshisān tuánchǎng xūnǐ xiāng15318147593144712111813-18-6-2-8------------7--4-------------------------
兵团九十一团场虚拟乡bīngtuán jiǔshiyī tuánchǎng xūnǐ xiāng4125385221864062-1--1---4-12--1-----18--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
温泉县wēnquán xiàn65641385069470228357288333840-23219-1-11741--------385--22-20------50---1112--752----7-----
博格达尔镇bógédá'ěr zhèn7846357617771264927229--18-----1357-------------3------34----11---------------
哈日布呼镇hārìbùhū zhèn13841943620571596784--5--2-----1376-------------11------2--------3-----------
安格里格乡āngélǐgé xiāng98225439107288412706----1319---1455--------225--1-6------1---1----6-----------
查干屯格乡chágàntúngé xiāng7540452719252442023-18-1----1-976-----------17--------4--------------------
扎勒木特乡zhālèmùtè xiāng24914080671-3-----------1571-----------------------------------------
塔秀乡tǎxiù xiāng629143739032821144-26--------461--------53--4-----------------602----------
呼和托哈种畜场虚拟乡hūhétuōhā zhǒngchùchǎng xūnǐ xiāng5828327335155-1863-1--5-----2102--------59-----------1-----2--6-----------
昆得仑牧场虚拟乡kūndelún mùchǎng xūnǐ xiāng32015918222512546-31--------1423--------39--------------------------------
兵团八十七团场虚拟乡bīngtuán bāshiqī tuánchǎng xūnǐ xiāng497539771451-55-1---------853--------9-----------8--------------7-----
兵团八十八团场虚拟乡bīngtuán bāshibā tuánchǎng xūnǐ xiāng38063274592805125----4-----167-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

巴音郭楞蒙古自治州

bāyīnguōléng měnggǔ zìzhìzhōu

1056970

607774

43544

52252

389

345595

1195

93

431

74

87

840

67

90

36

1680

4

983

5

25

2

8

1

-

6

3

1044

1

1

153

97

18

1

15

-

58

-

8

126

-

1

4

4

41

176

2

-

-

8

-

23

5

-

-

-

-

-

-

-

库尔勒市kù'ěrlè shì381943266760402175306810068970031182186263438501665735325-31-1-23-11339714-12-3117-124201522--6-102-------
团结街道tuánjié jiēdào361802589650112433837413312-105363-26-6--------1---4-------7-1--312---3----------
萨办街道sàbàn jiēdào659705308021602464127734318611141321517555-20-3------13-14211--5-235---41177-----11-------
天山街道tiānshān jiēdào22659195214736206188839629-133-311531----1-------4----5--4-----6--------------
新城街道xīnchéng jiēdào45738415414911236620132532610422962547-5--------2--2142------39--2--24---3-1--------
建设路街道jiànshè lù jiēdào269982167420553110426059119-810719137-8--------5--332---1--27----225--------------
塔什店镇tǎshéndiàn zhèn21559189386126742057111661111322-64-4--------1--14-------------6--------------
上户镇shànghù zhèn155671060416129447341725621632-12-522------1----------14--------------------
铁克其乡tiěkèqí xiāng229301105315334-114761-3-513310-9-4-------------------------4---------------
恰尔巴格乡qià'ěrbāgé xiāng2148399864132611109412-1-51---12-------------3--------1--------------------
英下乡yīngxià xiāng104182600145377635--------1-------------------------------------------
兰干乡lángān xiāng62801045-46-517316----------------------------------------------------
和什力克乡héshílìkè xiāng5484353-2151271----------------------------------------------------
哈拉玉宫乡hālāyùgōng xiāng80841497-9-65665--------7-------------------------------------------
阿瓦提乡āwǎtí xiāng106171497322190814----4---4-----------------------------------1-------
托布力其乡tuōbùlìqí xiāng5361662214-463244--------5----------------------------2--------------
普惠乡pǔhuì xiāng5375314549-21796--------21-----1--1-----5--4-------------------------
库尔楚园艺场虚拟乡kù'ěrchǔ yuányìchǎng xūnǐ xiāng28341446233313411---1----3----------------------------------4--------
包头湖农场虚拟乡bāotóuhú nóngchǎng xūnǐ xiāng21531352213-781---------5-------------------------------------------
普惠农场虚拟乡pǔhuì nóngchǎng xūnǐ xiāng54064833623-5266-9--2---1-------------------------------------------
阿瓦提农场虚拟乡āwǎtí nóngchǎng xūnǐ xiāng2359229056-4851------4--------------------------------------------
沙依东园艺场虚拟乡shāyīdōng yuányìchǎng xūnǐ xiāng60862225515-379822-1------11-----1---------1---1---------2----4--------
兵团二十八团虚拟乡bīngtuán èrshibātuán xūnǐ xiāng807179485481330---13-2-28--------------2----------------------------
兵团二十九团虚拟乡bīngtuán èrshijiǔtuán xūnǐ xiāng1480414570659-3139-4--231--69-----1---------1---------------------------
兵团三十团虚拟乡bīngtuán sānshítuán xūnǐ xiāng952790041736131020816--51--225--------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
轮台县lúntái xiàn9198615869493841975539414632-10-1-7-1---1----------------4--1-51-----102-------
轮台镇lúntái zhèn160488834282411690716-3--7-1-2-----1----------------4--1-11--------------
轮南镇lúnnán zhèn1078796-60-2134-1--3---1-------------------------------------------
大道南乡dàdào nán xiāng14806123755-135552-1--------1-----------------------------------------
哈尔巴克乡hā'ěrbākè xiāng9788359---94124--13-------------------------------------------------
群巴克乡qúnbākè xiāng116462112531895011--------2---------------------------4---------------
阿克萨来乡ākèsàlái xiāng4881279-11-4590---------------------------------------------1-------
塔尔拉克乡tǎ'ěrlākè xiāng4134341-5-3770---18-------------------------------------------------
阳霞乡yángxiá xiāng10808978---981312311-------------------------------------------------
铁热克巴扎乡tiěrèkèbāzhā xiāng86859242-857411------------------------------------------101-------
策大雅乡cèdàyǎ xiāng6045608749-53781--------2-------------------------------------------
野云沟乡yěyúngōu xiāng3083135---2948-----------------------------------------------------
草湖乡cǎohú xiāng98498-8-878-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尉犁县wèilí xiàn103681742497545823285636811765919916811231-1---1----16-5----2----23--------------
尉犁镇wèilí zhèn1369782211481153392-22187115-2-------------5-----------23--------------
西尼尔镇xīní'ěr zhèn5683487832047578-1-13--15----------------------2--------------------
塔里木乡tǎlǐmù xiāng72262697441-4455312011----3-------------------------------------------
兴平乡xīngpíng xiāng1001748581511251222---13---2---------------1---------------------------
团结乡tuánjié xiāng4493408313-400--5------1-------------------------------------------
墩阔坦乡dūnkuòtǎn xiāng382467249-3139-----------------------------------------------------
喀尔曲尕乡kā'ěrqūgǎ xiāng47681393-22-3353-----------------------------------------------------
阿克苏普乡ākèsūpǔ xiāng2345470---1875-----------------------------------------------------
古勒巴格乡gǔlèbāgé xiāng87584656--4401923-41-1----11--3----------------------------------------
兵团三十一团虚拟乡bīngtuán sānshiyītuán xūnǐ xiāng10333102561032-812-1112---9--------------1----------------------------
兵团三十二团虚拟乡bīngtuán sānshi'èrtuán xūnǐ xiāng8335810214158223692------14-----1-----------4-------------------------
兵团三十三团虚拟乡bīngtuán sānshisāntuán xūnǐ xiāng8487843537715-13-1-2--11---1-------------1-------------------------
兵团三十四团虚拟乡bīngtuán sānshisìtuán xūnǐ xiāng88648795110-38--1113---131------------------------------------------
兵团三十五团虚拟乡bīngtuán sānshiwǔtuán xūnǐ xiāng6851673366432012---1---47---------1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
若羌县ruòqiāng xiàn28636166873164622108743526--274167-2--------233---7--3-3-1-----3---------------
若羌镇ruòqiāng zhèn63763316649-29931-1--2---3-2-------------------------3---------------
依吞布拉克镇yītūnbùlakè zhèn65460911134-1----------------------7----------------------------
铁干里克乡tiěgànlǐkè xiāng445716081104102734-----------------------------------------------------
吾塔木乡wútǎmù xiāng35501137112-2395--------------------5--------------------------------
瓦石峡乡wǎshíxiá xiāng469120144408-20322-------------------228--------3-----------------------
铁木里克乡tiěmùlǐkè xiāng2484---244-----------------------------------------------------
祁曼塔克乡qímàntǎkè xiāng67----67-----------------------------------------------------
兵团三十六团虚拟乡bīngtuán sānshiliùtuán xūnǐ xiāng859379991872113753215---74164-----------------3---1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
且末县qiěmò xiàn55540139011014724141810-51-626-24-3--------3-----------1-----------1--------
且末镇qiěmò zhèn14755633378728299--2--4---14-3--------3-----------1--------------------
阿热勒乡ārèlè xiāng219663317-1548--1----6---------------------------------------------
琼库勒乡qióngkùlè xiāng5568513-7-50451----1--------------------------------------1--------
托格拉克勒克乡tuōgélākèlèkè xiāng71335561--65713-11-------------------------------------------------
巴格艾日克乡bāgé'àirìkè xiāng3462299-6-31532----11----------------------------------------------
英吾斯塘乡yīngwúsītáng xiāng5768834---4934-----------------------------------------------------
阿克提坎墩乡ākètíkǎndūn xiāng37391859131-18393--------6-------------------------------------------
阔什萨特玛乡kuòshísàtèmǎ xiāng2359765-2-15911----------------------------------------------------
塔提让乡tǎtíràng xiāng3244740-5-2495--1---1--2-------------------------------------------
阿羌乡āqiāng xiāng23661---2365-----------------------------------------------------
库拉木勒克乡kùlāmùlèkè xiāng1996----1996-----------------------------------------------------
奥依亚依拉克乡àoyīyàyīlākè xiāng15746---1568-----------------------------------------------------
兵团工程支队虚拟乡bīngtuán gōngchéng zhīduì xūnǐ xiāng13801362-2-14---------2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
焉耆回族自治县yānqí huízú zìzhìxiàn117529544082803259775533619701428712501710150-23--------182--4613----38-----1-111---2--1-------
焉耆镇yānqí zhèn2900016711262605855853762-1233-4-17-2--------8--13----8-----1-6-------1-------
七个星镇qīgexīng zhèn12629612177011632944456114-----24----------47--------18-----------------------
永宁镇yǒngnìng zhèn182354903397921253205111-10-148-3--------9--------6--------1--------------
北大渠乡běidàqú xiāng902623411259254080--1------1-------------------5-----------------------
五号渠乡wǔhàoqú xiāng147913060106453352442-------2--------------11-----1-------5---------------
四十里城子乡sìshílǐ chéngzǐ xiāng87223440608399141549------2-25-4--------72--71----------------------------
查汗采开乡cháhàncǎikāi xiāng58413482281443-1595-14--2-----------------274-----------------2----------
包尔海乡bāo'ěrhǎi xiāng6614299681069412050514--1---1-14--------37--------------------------------
王家庄牧场虚拟乡wángjiāzhuāng mùchǎng xūnǐ xiāng12217135145-348-----1--------------9--------------------------------
苏海良种场虚拟乡sūhǎiliáng zhǒngchǎng xūnǐ xiāng15559432766525--------3--------------------------------------------
兵团二十七团虚拟乡bīngtuán èrshiqītuán xūnǐ xiāng98959698153335364152-31-174--------------5----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
和静县héjìng xiàn161157874302760258761673808220326829-69511-377-872-221--1-2001-84331---5--2-----12-----2--------
和静镇héjìng zhèn378651870540312276431236818-15--4025-15-230-1------521-48-1---2--2-----8-----2--------
巴仑台镇bālúntái zhèn4050910254263-2141----------302-----------18-----------------------------
巴润哈尔莫墩镇bārùnhā'ěrmòdūn zhèn189908922134918718496619------4-13-----------11----------------------------
乃门莫墩乡nǎiménmòdūn xiāng7085212514171215421953-1--6-----3--------113--------3-----------------------
协比乃尔布呼乡xiébǐnǎi'ěrbùhū xiāng488318541685422133--------------------2---22----------------------------
哈尔莫墩乡hā'ěrmòdūn xiāng203409348346813518728016-17--11--1-53--------------------------2--------------
克尔古提乡kè'ěrgǔtí xiāng104611045--------------------------------------------------------
阿拉沟乡ālāgōu xiāng15725814902-22-----------------------------------------------------
额勒再特乌鲁乡élèzàitèwūlǔ xiāng15183214678-11-----------------------------------------------------
巴音郭楞乡bāyīnguōléng xiāng693277050556955715-----------251--------14--3-----------------------------
巴音乌鲁乡bāyīnwūlǔ xiāng365769347441109-----------------------------------------------------
巩乃斯沟乡gǒngnǎisīgōu xiāng14212171052441897----------6--------5--------------------------------
和静钢铁厂虚拟镇héjìng gāngtiě chǎng xūnǐ zhèn3675359214142351----4---13-------------------------------------------
乌拉斯台农场虚拟乡wūlāsītái nóngchǎng xūnǐ xiāng79694547567574122431-7------2----1-----14--12-----------------------------
兵团二十一团虚拟乡bīngtuán èrshiyītuán xūnǐ xiāng121261180948372631522182-7-6-111-----1-------21----------------------------
兵团二十二团虚拟乡bīngtuán èrshi'èrtuán xūnǐ xiāng132551275522144727118324-32--147-13-1----------5-------------2--------------
兵团二十三团虚拟乡bīngtuán èrshisāntuán xūnǐ xiāng70616931913-1115-10--2---70-------------------------------------------
兵团二二三团虚拟乡bīngtuán èr'èrsāntuán xūnǐ xiāng771247855362376210312-33-6---14-1--1---1-----4----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
和硕县héshuò xiàn629704303851145791118551504202328293292-11-17-2--4-3----1-3---4------7--------------
特吾里克镇tèwúlǐkè zhèn1302386391330589523949-3--19--315-1-8-------------1----------7--------------
乌什塔拉回族乡wūshítǎlā huízú xiāng1034044485333593117284-----1--16-9------4-3--------------------------------
曲惠乡qūhuì xiāng3844165117974011268-2-------3-------------------------------------------
塔哈其乡tǎhāqí xiāng72665115693239112102--------3-1---------------2-------------------------
苏哈特乡sūhātè xiāng267724505631-1252-2----8-----3---------------------------------------
那音克乡nàyīnkè xiāng1213561142915-----------------------------------------------------
清水河农场虚拟乡qīngshuǐhé nóngchǎng xūnǐ xiāng67954549545121-15614----2---12---------------------1---------------------
包尔图牧场虚拟乡bāo'ěrtú mùchǎng xūnǐ xiāng280315066293892259--10---1--1---6---------------------------------------
马兰村公安管区虚拟乡mǎláncūn gōng'ān guǎnqū xūnǐ xiāng38183742451--22--37-1-5---------------1---------------------------
兵团二十四团虚拟乡bīngtuán èrshisìtuán xūnǐ xiāng97579461327-122-52-----231-----2---------------3---------------------
兵团二十六团虚拟乡bīngtuán èrshiliùtuán xūnǐ xiāng14341421-2--5--------6-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
博湖县bóhú xiàn53528354323839544322826018126-12231-25-16-------2400--1043---------------------------
博湖镇bóhú zhèn1253193928968304130414-8-117---5-13--------33--1013---------------------------
塔温觉肯乡tǎwēnjuékěn xiāng76404708329538720522--------1--------------3----------------------------
本布图乡běnbùtú xiāng935452076011885-15682-5--111-1----------82--------------------------------
乌兰再格森乡wūlánzàigésēn xiāng3062209158837-346-----------------------------------------------------
才坎诺尔乡cáikǎnnuò'ěr xiāng72715343884612-355--7------1----------69--------------------------------
查干诺尔乡chágànnuò'ěr xiāng728629265271496-2118-1---1-----1--------216--------------------------------
博斯腾湖乡bósīténghú xiāng9223771284517-----------2-------2---------------------------------
兵团二十五团虚拟乡bīngtuán èrshiwǔtuán xūnǐ xiāng546253882377---6--32--17-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

阿克苏地区

ākèsū dìqū

2141745

570147

775

11811

743

1540633

1373

122

405

100

42

374

137

43

11

4265

5

189

3

5

4

11

2

1

1

10

330

2

2

9748

102

2

1

10

-

41

-

4

46

-

1

4

-

47

95

8

-

70

3

2

5

6

-

-

-

4

-

-

-

阿克苏市ākèsū shì561822337419447406016821389610555620435202681264393497474241102-110222-18831213-2-433--3-13557-382212-------
兰干街道lángàn jiēdào47179331433174016130002541526436-51-16-1-1---1---572-------2----16------1-------
英巴扎街道yīngbāzhā jiēdào31687143004253921666212210--3423124-------------263----1--6----99--------------
红桥街道hóngqiáo jiēdào21849689262594146062--1-21---9--1------3---37--------------35-------------
新城街道xīnchéng jiēdào5703143500448131112436264211-42125-49-5-1-----21--333--1----6-----12---2--1-------
南城街道nánchéng jiēdào27086228603020516381922127125-1-82-------------1--------10-----2----2---------
喀拉塔勒镇kālātǎlè zhèn3427731074713109030-211----32-------------2-----------------------------
阿依库勒镇āyīkùlè zhèn3382237017-3341918---1----2-------------4-----------------------------
依干其乡yīgànqí xiāng2960810418925491886810-1-1--5-24-----1-------6-1-----------1---------------
拜什吐格曼乡bàishítǔgémàn xiāng21006361-31206334------------------2-----------------1-1-------------
托普鲁克乡tuōpǔlǔkè xiāng13093158112-11496813------1-------------------------------------------
库木巴什乡kùmùbāshí xiāng18975958721179715-3------26-1-------1---------------------------------
托喀依乡tuōkāyī xiāng333784-1253226-1---------------------------------------------------
林园虚拟街道línyuán xūnǐ jiēdào849280209106-31412-1--9---16--------------2----------1--2--------------
兵团阿拉尔管理局虚拟镇bīngtuán ālā'ěr guǎnlǐjú xūnǐ zhèn178841587041162210591514123-21--1466-47--1-----1--1781---1--8--2-1---4--1--------
良种繁育场虚拟乡liángzhǒngfán yùchǎng xūnǐ xiāng42711373--628863--------3-------------------------------------------
红旗坡农场虚拟乡hóngqípō nóngchǎng xūnǐ xiāng17503117662287425438201204-21---69--1------1---55--------------1-------------
兵团一团虚拟乡bīngtuán yìtuán xūnǐ xiāng2304917630121731513272471591--5----------16-----------------8--------------
兵团二团虚拟乡bīngtuán èrtuán xūnǐ xiāng1150311318739557102--15--257-------------------------------------------
兵团七团虚拟乡bīngtuán qītuán xūnǐ xiāng1302512651164061013931121532-105-----1-----1--1-------------1--------------
兵团八团虚拟乡bīngtuán bātuán xūnǐ xiāng1116010830631-732912--413--171-------------------------------------------
兵团九团虚拟乡bīngtuán jiǔtuán xūnǐ xiāng209582030764220873621148142211773----2--1-1-----12---1---------3-----------
兵团十团虚拟乡bīngtuán shítuán xūnǐ xiāng12417120731410871935110237122120------2---3-----------------7--1-----------
兵团十一团虚拟乡bīngtuán shíyītuán xūnǐ xiāng1147995352376-966982141-311-755-------------------------------4-----------
兵团十二团虚拟乡bīngtuán shí'èrtuán xūnǐ xiāng19722192821942-5934311-230-2210-5-1----------5----------------26-----------
兵团十三团虚拟乡bīngtuán shísāntuán xūnǐ xiāng143411362913563422036-11223-3771--------------------11--------------------
兵团十四团虚拟乡bīngtuán shísìtuán xūnǐ xiāng1351112956418240536332-1512-59---1----------2------2---------------------
兵团十五团虚拟乡bīngtuán shíwǔtuán xūnǐ xiāng988595141046-19701012--11-209-----1-----1-------------------------------
兵团十六团虚拟乡bīngtuán shíliùtuán xūnǐ xiāng13672130911224-2784410--13---398-----4----------------------5--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
温宿县wēnsù xiàn2192196076831849302153082831231101131-1382-5--1--1-----362416----2--------4--------------
温宿镇wēnsù zhèn33084106813367221788629--3--19-4-----------205--------------4--------------
托乎拉乡tuōhūlā xiāng123042535223-97421----1-----------------------------------------------
阿热勒乡ārèlè xiāng193206911254185672--1-----25-------------31----------------------------
恰格拉克乡qiàgélākè xiāng1333611972--12129---------3-------------5-----------------------------
吐木秀克乡tǔmùxiùkè xiāng10230298-1-9616-----------------------315-----------------------------
佳木乡jiāmù xiāng156711137214-14500---1-----4----1--------93----------------------------
依希来木其乡yīxīláimùqí xiāng116141025213105601-11-----11-------------72----------------------------
克孜勒乡kèzīlè xiāng1575741838-153144-6------4-------------------------------------------
古勒阿瓦提乡gǔlè'āwǎtí xiāng14074276-13-137627--------10-------------6-----------------------------
博孜墩柯尔克孜族乡bózīdūn kē'ěrkèzīzú xiāng5426806-1-2670-----------------------1949-----------------------------
水稻农场虚拟乡shuǐdào nóngchǎng xūnǐ xiāng61533002123930935--------2-------------72----------------------------
青年农场虚拟乡qīngnián nóngchǎng xūnǐ xiāng512613941423720--2------3-------------------------------------------
共青团农场虚拟乡gòngqīngtuán nóngchǎng xūnǐ xiāng25611294-21441004---------117-------------------------------------------
塔格拉克牧场虚拟乡tǎgélākè mùchǎng xūnǐ xiāng2416202---1724-----------------------490-----------------------------
博孜墩牧场虚拟乡bózīdūn mùchǎng xūnǐ xiāng2843651-2-2048--1------2-------------139-----------------------------
萨瓦甫齐牧场虚拟乡sàwǎfǔqí mùchǎng xūnǐ xiāng2830238-1-2101---1-------------------489-----------------------------
恰其力克牧场虚拟乡qiàqílìkè mùchǎng xūnǐ xiāng1359534---825-----------------------------------------------------
佳木林场虚拟乡jiāmù línchǎng xūnǐ xiāng5864185144739802--------11--------------5----------------------------
地区实验林场虚拟乡dìqūshíyàn línchǎng xūnǐ xiāng76174438-491030742-9------34-1-----------------------------------------
兵团五团虚拟乡bīngtuán wǔtuán xūnǐ xiāng1979116472629491275533936-71--108-------1------3----2-----------------------
兵团六团虚拟乡bīngtuán liùtuán xūnǐ xiāng1184311628438-110201--12---39-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
库车县kùchē xiàn3885934359674196728342440391647148498--54-56-11-----11--1426--7-1--10--1--11-----23---1---
库车镇kùchē zhèn692512646150135911411601841745445--17-27-11-----10--326-------7--1--11--------------
乌恰乡wūqià xiāng35181304221132320022-231----3-8-------------------------------------1---
伊西哈拉乡yīxīhālā xiāng242609842641231862-4------2-9-----------6-----------------------------
玉奇吾斯塘乡yùqíwúsītáng xiāng25064374133246771221-------------------------------------------------
阿拉哈格乡ālāhāgé xiāng35031116452348983--------1----------------------------------11-------
比西巴格乡bǐxībāgé xiāng244662201121242311----------------------------------------------------
齐满乡qímǎn xiāng34576592161339673122-----1-------------------------------------------
哈尼喀塔木乡hāníkātǎmù xiāng31625392211312223-1------1----------------------2--------------------
墩阔坦乡dūnkuòtǎn xiāng16178829-16115324121111---1-------------------------------------------
牙哈乡yáhā xiāng2849952522-27956146--1---2-------------------------------------------
阿克吾斯塘乡ākèwúsītáng xiāng1433062-1114265---1-------------------------------------------------
乌尊乡wūzūn xiāng255052342812525211111----1-----------------------------------2-------
阿格乡āgé xiāng338463--13319--------------------------------------------1--------
塔里木乡tǎlǐmù xiāng38951664-10-22171-11--1----------------------------------------------
水电二处虚拟镇shuǐdiàn'èrchù xūnǐ zhèn410131864255-629--1---2--24-------------------------------------------
西北石油局塔北前指虚拟镇xīběi shíyóu jútǎběiqiánzhǐ xūnǐ zhèn8728522914-----3--------------------------1--------------------
二八台农场虚拟乡èrbātái nóngchǎng xūnǐ xiāng40671103-712948--1------------------------7-------------------------
良种繁育场虚拟乡liángzhǒngfán yùchǎng xūnǐ xiāng27191297-66-13541-1--------------------------------------------------
库孜翁牧场虚拟乡kùzīwēng mùchǎng xūnǐ xiāng64869---463-2---------10-----------104-----------------------------
草湖牧场虚拟乡cǎohú mùchǎng xūnǐ xiāng9215---916-----------------------------------------------------
库车种羊场虚拟乡kùchēzhǒng yángchǎng xūnǐ xiāng2850117414-1671-----------------------------------------------------
劳改支队农场虚拟乡láogǎi zhīduì nóngchǎng xūnǐ xiāng1170352-26-7791-7------1-2--------1--------1-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沙雅县shāyǎ xiàn20299228392941601491723968185621113---34-12---1----181--129-------------16--5---1-------
沙雅镇shāyǎ zhèn349969810519432491514214--9---16-1--------3--12-------------6------1-------
古勒巴格乡gǔlèbāgé xiāng2001127974259316871311--1---------------34-----------------10--------------
托依堡勒迪乡tuōyībǎolèdí xiāng38425739859131029875321381-4---------1----142---5----------------------------
红旗乡hóngqí xiāng26498404227-2605711-3-----3-------------------------------------------
英买里乡yīngmǎilǐ xiāng378205504441371682-116-----13----------1---20----------------------------
海楼乡hǎilóu xiāng19961268-57119626-31--------------------------------------5-----------
努尔巴格乡nǔ'ěrbāgé xiāng7862460--37399-----------------------------------------------------
塔里木乡tǎlǐmù xiāng6133185264-42691-1--------------------------------------------------
新垦农场虚拟乡xīnkěn nóngchǎng xūnǐ xiāng41081700137252342---------1--------------2----------------------------
第一牧场虚拟乡dì-yī mùchǎng xūnǐ xiāng1621609--31009-----------------------------------------------------
第二牧场虚拟乡dì-èr mùchǎng xūnǐ xiāng102731---996-----------------------------------------------------
沙雅监狱虚拟乡shāyǎ jiānyù xūnǐ xiāng453025136766-1869--11-----1-11--------1--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新和县xīnhé xiàn139806912717264713026111422-1111--45-11--------6-25-----6--------4-----1--------
新和镇xīnhé zhèn17957325531161145493-10--8---2-7--------------------------3--------------
依其艾日克乡yīqí'àirìkè xiāng285642550639225927322-121--18-4-----------5--------------1-----1--------
排先拜巴扎乡páixiānbàibāzhā xiāng1517419712-14974-----------------------------------------------------
塔什艾日克乡tǎshí'àirìkè xiāng21644703-67120869--2-----------------2--------------------------------
渭干乡wèigàn xiāng17067125215-169241----------------------------------------------------
尤鲁都斯巴格乡yóulǔdōusībāgé xiāng18812140-42186641-1--------------------------------------------------
玉奇喀特乡yùqíkātè xiāng18904596516118266-22--1---3----------4-2------6-----------------------
桑塔木农场虚拟乡sāngtǎmù nóngchǎng xūnǐ xiāng16841561-5-883-5------22-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
拜城县bàichéng xiàn20366529165157491117240621316--11---69110--------3--11754------------4-1--1----------
拜城镇bàichéng zhèn32677126458421519499212--10---6-9--------3--66-----------------------------
铁热克镇tiěrèkè zhèn64933387-431297810----1---48-------------25-----------------------------
黑英山乡hēiyīngshān xiāng122528-1-122421----------------------------------------------------
克孜尔乡kèzī'ěr xiāng846663711017814----------11-----------1-----------------------------
赛里木乡sàilǐmù xiāng14878236-5-14637-----------------------------------------------------
托克逊乡tuōkèxùn xiāng15046534-2114509-----------------------------------------------------
亚吐尔乡yàtǔ'ěr xiāng16174463-55-15655---------1-------------------------------------------
康其乡kāngqí xiāng154439201331144782----------------------7---------------1-------------
布隆乡bùlóng xiāng112212175192-8855-----------------------96-------------2---------------
米吉克乡mǐjíkè xiāng126482428-61102012--------1-------------9-----------------------------
温巴什乡wēnbāshén xiāng149351118-311380512----------------------4-----------------1----------
大桥乡dàqiáo xiāng8549157314-6959--10----------------------------------2---------------
老虎台乡lǎohǔtái xiāng1097637-24-10339-----------------------576-----------------------------
大宛其农场虚拟乡dàyuānqí nóngchǎng xūnǐ xiāng59611373-8-4576--4--------------------------------------------------
察尔其农场虚拟乡chá'ěrqí nóngchǎng xūnǐ xiāng154001108342-141623--------11-------------71-----------------------------
拜城县种羊场虚拟乡bàichéng xiàn zhǒngyángchǎng xūnǐ xiāng2546523---1697---------2-------------324-----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌什县wūshén xiàn177410109852612753316035413741191--113-6--------55--455513----9----1--30---6--1----2---
乌什镇wūshén zhèn2211237848990-170803----------6--------1--2032------------30---4--1--------
阿克托海依乡ākètuōhǎiyī xiāng206264502152200821----------------------72-------------------------2---
亚科瑞克乡yàkēruìkè xiāng1527656-1115117--2--------------------99-----------------------------
阿恰塔格乡āqiàtǎgé xiāng1662650-32158041221-----1-------------760-----------------------------
阿合亚乡āhéyà xiāng31876608-1802296922--1----------------54--1327-----9----1------------------
依麻木乡yīmámù xiāng202258042420108-3-1-----1-------------22-----------------------------
英阿瓦提乡yīng'āwǎtí xiāng1476034-141446112--1------------------256-----------------------------
亚曼苏柯尔克孜族乡yàmànsū kē'ěrkèzīzú xiāng826740---6744---6-------------------1477-----------------------------
奥特贝希乡àotèbèixī xiāng2053474312-20104---2-------------------339-----------------------------
兵团四团虚拟乡bīngtuán sìtuán xūnǐ xiāng710858099711811625---81--111--------------11----------------2-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阿瓦提县āwǎtí xiàn209654488866910261431591126414258281--158-131-1-----52--183----21--3-----5--21-----------
阿瓦提镇āwǎtí zhèn2504168251227318125421-12---24-1-----------43-------3-----4--------------
乌鲁却勒镇wūlǔquèlè zhèn34975141512911332142553-----5----1-----11--------------------21-----------
拜什艾日克镇bàishí'àirìkè zhèn33724220463001311851113-----1-------------------21-----------------------
阿依巴格乡āyībāgé xiāng2327110072214221962-5-1----2----------31--------------------------------
塔木托格拉克乡tǎmùtuōgélākè xiāng161231024-33181504611---------------------------------------------------
英艾日克乡yīng'àirìkè xiāng2726618487862253124131-1---1-------------------------------------------
多浪乡duōlàng xiāng679856053-6223122--1---1-------------------------------------------
巴格托格拉克乡bāgétuōgélākè xiāng3022190-8-2819---------5-------------------------------------------
良种繁育场虚拟乡liángzhǒngfán yùchǎng xūnǐ xiāng18991871--3139--------3-------------------------------------------
丰收一场虚拟乡fēngshōu yìchǎng xūnǐ xiāng613944901723301570--4------5-------------------------------------------
丰收三场虚拟乡fēngshōu sānchǎng xūnǐ xiāng10371855325076167521-1-----11-------------------------------------------
兵团三团虚拟乡bīngtuán sāntuán xūnǐ xiāng18445176551614045003814--41--71--1-------9-----------------1--------------
阿克苏监狱虚拟乡ākèsū jiānyù xūnǐ xiāng2580124414411234---------29-12--------1--14-----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
柯坪县kēpíng xiàn38584180922023668662-1-----13-2-----------40-------------------------1---
柯坪镇kēpíng zhèn60211164-10-48281--------6-1-----------11-----------------------------
盖孜力克乡gàizīlìkè xiāng12096165-5-119071--1-------------------17-----------------------------
玉尔其乡yù'ěrqí xiāng10885204-12106661--------2-------------9-----------------------------
阿恰勒乡āqiàlè xiāng67048424-660432---------1-----------3-------------------------1---
启浪乡qǐlàng xiāng2878192---2681---------5-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

克孜勒苏柯尔克孜自治州

kèzīlèsū kē'ěrkèzī zìzhìzhōu

439688

28197

52

432

32

281306

35

6

28

8

6

47

-

18

1

105

-

42

-

7

3

4

1

-

5

3

11

2

-

124533

2

1

-

4

-

-

-

-

5

-

-

4662

-

109

3

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

阿图什市ātúshén shì200345162282917011159774213213635-1-98-25-2------9--2386321------1--34-53--------------
幸福街道xìngfú jiēdào17613600783839748-16-414-1-2-12-----------1763-1---------4-1---------------
光明街道guāngmíng jiēdào241529100151193129505-111221---94-9--------8--17742-------1--30-43--------------
松他克乡sōngtākè xiāng305635191-13000261---------------------33-----------------------------
阿扎克乡āzhākè xiāng33966199362337504--1-------1-----------------------------------------
阿湖乡āhú xiāng1444888---14325-----------------------35-----------------------------
上阿图什乡shàng'ātúshí xiāng4102877232409333-31-------------------4-----------------------------
格达良乡gédáliáng xiāng141831-3-14172211--------------------3-----------------------------
哈拉峻乡hālājùn xiāng1276488-1-4811----------3-----------12190-----------------------------
吐古买提乡tǔgǔmǎití xiāng725013---28-------------1------1--7207-----------------------------
经济羊场虚拟乡jīngjì yángchǎng xūnǐ xiāng13281---472-------------1---------854-----------------------------
兵团红旗一场虚拟乡bīngtuán hóngqí yìchǎng xūnǐ xiāng3050135---2913---------2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阿克陶县ākètáo xiàn163024498312158211137719231-5-3-1-6-3111---22-39312-----------4628-81------18--------
阿克陶镇ākètáo zhèn2571136221851194833----4-3---3-1---------2355-----------120-29------1--------
奥依塔克镇àoyītǎkè zhèn431568---426---------1------1----1-3814-----------4-----------------
玉麦乡yùmài xiāng2206262-1-195471----------------------2435--------------------16--------
皮拉力乡pílālì xiāng34498129231313755----------------------2657-----------321-5---------------
巴仁乡bārén xiāng2510323---24154-131-1-----------------807-----------83-30---------------
喀热开其克乡kārèkāiqíkè xiāng425924---3176-----------------------1055-----------1-3---------------
加马铁力克乡jiāmǎtiělìkè xiāng959134-1-8629-1---------------------------------920-5------1--------
木吉乡mùjí xiāng32837---10-------------1---------3265-----------------------------
布仑口乡bùlúnkǒu xiāng5490511-1--------------1-----1--5480-----------------------------
克孜勒陶乡kèzīlètáo xiāng742743---21-----------------------7363-----------------------------
恰尔隆乡qià'ěrlóng xiāng40893---3-------------1-------1-4081-----------------------------
库斯拉甫乡kùsīlāfǔ xiāng29974---2984-----------------------5-----------4-----------------
塔尔乡tǎ'ěr xiāng315928-18-----------------------------------3140-----------------
多来提布拉克种羊场虚拟乡duōláitíbùlakè zhǒngyángchǎng xūnǐ xiāng5171158-1761355-----------3-----------3602-----------30-----------------
阿克达拉牧场虚拟乡ākèdálā mùchǎng xūnǐ xiāng245241---105---------------1-------2305-----------------------------
原种场虚拟乡yuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng51592-6-416-----------------------1-----------------------------
托尔塔依农场虚拟乡tuō'ěrtǎyī nóngchǎng xūnǐ xiāng2902666-44122078--------------------1--87-----------5-9---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阿合奇县āhéqí xiàn343173204574-10522-2--------6-212---1---29962---4-------------------------
阿合奇镇āhéqí zhèn98332675574-8222-2--------6-1---------6242---4-------------------------
库兰萨日克乡kùlánsàrìkè xiāng285089---15-----------------------2746-----------------------------
色帕巴依乡sèpàbāyī xiāng3678218---118-----------------------3342-----------------------------
苏木塔什乡sūmùtǎshí xiāng391881---7-------------------1---3829-----------------------------
哈拉奇乡hālāqí xiāng7203117---54-------------1-1-------7030-----------------------------
哈拉布拉克乡hālābùlakè xiāng683524---36--------------11-------6773-----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌恰县wūqià xiàn420023782630-67093124-7-1416-5--11--52---31396--------4----23---------------
乌恰镇wūqià zhèn61431913410-1107-1-2---141--2-----------3074-------------15---------------
康苏镇kāngsū zhèn4868654114-41223----5---1-------------68-----------------------------
乌鲁克恰提乡wūlǔkèqiàtí xiāng34776---5------------------11---3464-----------------------------
乌合沙鲁乡wūhéshālǔ xiāng135525---321-----------------------1009-----------------------------
吉根乡jígēn xiāng206938-------2-----------1--1----2027-----------------------------
膘尔托阔依乡biāo'ěrtuōkuòyī xiāng56618---11--------------1---21---5638-----------------------------
黑孜苇乡hēizīwěi xiāng5837757-3-885-----------3-----------4181-------------8---------------
托云乡tuōyún xiāng224341--7--1--------------------2230-----------------------------
铁列克乡tiělièkè xiāng312545---18-----------------------3062-----------------------------
巴音库鲁提乡bāyīnkùlǔtí xiāng2304144---44--1--2---5-------------2108-----------------------------
波斯坦列克乡bōsītǎnlièkè xiāng231419-2-6-----------------------2287-----------------------------
羊场虚拟乡yángchǎng xūnǐ xiāng2606169-1-183------------------1----2248--------4--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

喀什地区

kāshí dìqū

3405713

311770

634

5046

530

3042942

649

127

521

186

49

307

47

76

14

829

2

162

5

15

-

2

12

1

1

211

93

-

-

5078

38

5

2

4

1

23

-

9

37

-

2

33611

7

2496

68

15

-

4

1

3

30

20

1

-

-

11

-

7

9

喀什市kāshí shì34064074184138988252635077714981826142128-85-38-2--4---1--2312----1--23--253-69937-----172------8
恰萨街道qiàsà jiēdào68929222094632544593819516414553--17-2-2--1------1241-------11--49-687-----2-------7
亚瓦格街道yàwǎgé jiēdào2444843742911197683-5-26---1-1--------1--18-----1-----15-1518--------------
吾斯塘博依街道wúsītángbóyī jiēdào454261287525203531835911121282--23-7-----------36--------6--95-2457-----10--------
库木代瓦扎街道kùmùdàiwǎzhā jiēdào5046320075322936296691022338384--35-23----3------45--------6--90-8115-----1-------1
乃则尔巴格乡nǎizé'ěrbāgé xiāng46196148881744458613464-1---1---------------------------63------1--------
夏马勒巴格乡xiàmǎlèbāgé xiāng3960190621238330344211831233---------------81----------4-91------32-------
多来提巴格乡duōláitíbāgé xiāng3819635781018134529141132-12-5-8-5-----------------------------------------
浩罕乡hàohǎn xiāng27381523331268387-6--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
疏附县shūfù xiàn34528252873312830339301431181933-1-10-5-5---------3165----1-----1---3----22---2---
托克扎克镇tuōkèzhākè zhèn2477236112146210854-25--1-----5-5---------85----------1-----------------
乌怕尔乡wūpà'ěr xiāng308592747-306942211-----1-------------119-------------------------1---
塔什米里克乡tǎshímǐlǐkè xiāng256073311255921-2--1---3-------------------------------------------
铁日木乡tiěrìmù xiāng44583---445112-------1-------------------------------------------
布拉克苏乡bùlakèsū xiāng34727113363456751111----1-------------124---------------1-----1---1---
萨依巴格乡sàyībāgé xiāng20815133216-206535-22-----1-----------------------------1-------------
站敏乡zhànmǐn xiāng21093142151209332-52-1---1-------------------------------------------
吾库萨克乡wúkùsàkè xiāng15767179131155782-11---1---------------------------------------------
怕哈太克里乡pàhātàikèlǐ xiāng1208311-1-1206911---------------------------------------------------
色满乡sèmǎn xiāng157101395--15565---1-------------------------------------------------
荒地乡huāngdì xiāng10184116-9-1005252---------------------------------------------------
兰干乡lángān xiāng161731581211600511111----------------------------------1-------------
木什乡mùshén xiāng1378351133-131611-39--------------------65-----------------------------
伯什克然木乡bóshíkèránmù xiāng31314208-5311310363-1--------------------------1---------------1-------
阿瓦提乡āwǎtí xiāng268801238226847611--------------------------------------------------
英吾斯塘乡yīngwúsītáng xiāng317102122131675212-1----1----------------------------------2--------
阿克喀什乡ākèkāshí xiāng9347231-93382--------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
疏勒县shūlè xiàn2848531981536272212638844016257151--242-2---1---172---2967----1--1--1--1------6-------
疏勒镇shūlè zhèn300121071713167-190813-7--3---12-2-------5------------1-----1--------------
罕南力克镇hǎnnánlìkè zhèn229214112-22854524------6---------6---------------------------------
牙甫泉镇yáfǔquán zhèn237892012423718333------16---------19---------------------------------
巴仁乡bārén xiāng2904414905384274938113-----------------------------------------1-------
洋大曼乡yángdàmàn xiāng16210136-411606071-1-------------------------------------------------
亚曼牙乡yàmànyá xiāng1479474-1414695511------4---------5-------------------------4-------
巴合齐乡bāhéqí xiāng196872211111939222-------26---------41---------------------------------
塔孜洪乡tǎzīhóng xiāng2548595223252972-2------42---------39-------------------------1-------
英尔力克乡yīng'ěrlìkè xiāng18281412118229-221-----23---------15---------1-----------------------
库木西力克乡kùmùxīlìkè xiāng1985710-1-197811--------40---------24---------------------------------
塔合其乡tǎhéqí xiāng86128---86031----------------------------------------------------
艾尔木东乡ài'ěrmùdōng xiāng113331241211015-12--------------------296-----------------------------
阿拉力乡ālālì xiāng104071326-103491-21-----29---------4---------------------------------
阿拉甫乡ālāfǔ xiāng170613---17021-11---1--20---------14---------------------------------
英阿瓦提乡yīng'āwǎtí xiāng90642621-9033-1-1-------------------------------------------------
兵团四十一团虚拟乡bīngtuán sìshiyītuán xūnǐ xiāng62505848241-32221---2---23-----1--------7----------1-----------------
昆仑食品厂虚拟乡kūnlún shípǐnchǎng xūnǐ xiāng20461097231941----1----1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
英吉沙县yīngjíshā xiàn2133384073207012208473317162222---20-1-----------558-1-2-1-----24--1-----2--------
英吉沙镇yīngjíshā zhèn2251034533361189555-6--20---10-------------17-1-2----------1--------------
城关乡chéngguān xiāng145782292-114328-11------4-1-----------11-----------------------------
乔勒潘乡qiáolèpān xiāng9722--1-97174----------------------------------------------------
龙甫乡lóngfǔ xiāng6120411-56152---1------------------472-----------24-----------------
芒辛乡mángxīn xiāng2160392335214991----------------------------------------------------
色提力乡sètílì xiāng77905-1-7784-----------------------------------------------------
萨罕乡sàhǎn xiāng2333817371233023-2------2-------------------1-----------------------
英也尔乡yīngyě'ěr xiāng106542---10647-21------1----------------------------------1--------
克孜勒乡kèzīlè xiāng1961633-6319564412-1----2-------------------------------------------
托普鲁克乡tuōpǔlǔkè xiāng1068941--106271----------------------56-----------------------------
苏盖提乡sūgàití xiāng196803841-1963151---------------------------------------------------
乌恰乡wūqià xiāng33406833101332935132-2-----------------2--------------------1--------
艾古斯乡àigǔsī xiāng84596-3-8446111------1-------------------------------------------
依格孜也尔乡yīgézīyě'ěr xiāng41564---4152-----------------------------------------------------
兵团东风农场虚拟乡bīngtuán dōngfēng nóngchǎng xūnǐ xiāng1017103-1-913-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泽普县zépǔ xiàn181721374684671221313932295458853514265118-22---1-12520--73102-2---43--341221266----23---3--1
泽普镇zépǔ zhèn1953686271411161064511-13-21252-14-2----1-------8-------2--56-5---------------
奎依巴格镇kuíyībāgé zhèn884460153313524444-12--4312-14----------1--2-----------12-----------------
波斯喀木乡bōsīkāmù xiāng20147124222331884215-14-1-4-4-------------------------1-4-----------1---
依玛乡yīmǎ xiāng17008348241166397-2--1---1---------2-------------------1-------------
古勒巴格乡gǔlèbāgé xiāng1588526433-156122--------------------------------------------1-------
赛力乡sàilì xiāng13199726-11612424411--2---3-------------5-----------13-3---------------
依克苏乡yīkèsū xiāng2038610605471189757-1-1--7-2----------19--------------261-----------------
图呼其乡túhūqí xiāng8339405-117675212-12----322--------123---------------1811----------------
奎依巴格乡kuíyībāgé xiāng130912389246-1053021-81-25--8-------------34-----------45-----------------
阿克塔木乡ākètǎmù xiāng7239126217153124--------4-------------------------648-----------------
阿依库勒乡āyīkùlè xiāng1276112202112106401-71---1----1----------------------8701--3---------1---
布依鲁克塔吉克族乡bùyīlǔkè tǎjíkèzú xiāng33211066-131952-----------------------------------1289-----------------
泽普石油基地虚拟镇zépǔ shíyóu jīdì xūnǐ zhèn2196512844121321878617312-2131-246--1----------3222-2---41--36--62----22---1--1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'