TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

山西省

shānxī shěng

32471242

32368083

9446

61690

1544

1084

2805

2473

2084

912

1813

13665

632

202

353

2362

55

23

68

92

101

120

251

7

35

20

9

57

52

1

236

92

35

159

6

8

8

55

152

2

11

94

9

3

8

24

2

2

8

4

-

127

1

2

8

2

4

134

7

太原市

tàiyuán shì

3344392

3320346

1702

13119

577

182

501

309

341

163

513

5280

151

116

94

584

4

13

3

25

3

13

42

2

3

2

-

23

2

-

52

18

8

51

1

1

1

17

49

-

-

23

6

3

6

4

-

-

-

1

-

17

-

-

5

2

1

8

5

小店区xiǎodiàn qū491250487388376165842831695260341048412717216738-511132---7--331-1-1-7--7-31---------5212-
坞城街道wùchéng jiēdào10175710044311834035491518259293271385263--1-----------11---1-3--3-31---------1----
营盘街道yíngpán jiēdào830028202985682101539-151462211-7---------1----------1--2-----------------
北营街道běiyíng jiēdào3774637462201864312411541--3---1------------------2--1-----------------
平阳街道píngyáng jiēdào7431373745422124931068436168-3-15-----1--------12--1------1------------32-1-
黄陵街道huánglíng jiēdào392573905433722134119950-111---2---2------------------------------1--1-
小店镇xiǎodiàn zhèn604396004153111442712291490931421-1-11-13----6--2-------1--------------------
北格镇běigé zhèn3719637117134814161--22-------------------------------------------1--
西温庄乡xīwēnzhuāng xiāng2549825471103351--2-3-----------------------------------------------
刘家堡乡liújiābǎo xiāng3204232026241161---1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
迎泽区yíngzé qū470917464977287406032496132442785104315272487-527--10----4--4-31---28--16-14---1-7------1
柳巷街道liǔxiàng jiēdào34088335752240738311-832-18-1--1-------------3------------------5-------
文庙街道wénmiào jiēdào6383962953396146-94581815812311-5-2-----------------------------1---------
庙前街道miàoqián jiēdào64643633714398946456151963-43---1------------------1-------------------1
迎泽街道yíngzé jiēdào10294510184968618761991963325961415--14--4----4--4--1---22--1--12-------------
桥东街道qiáodōng jiēdào11455611316346101372695911821235714------4---------------4---6--2-----2-------
老军营街道lǎojūnyíng jiēdào5997259326324071-743110174-122------1---------------1--------------------
郝庄乡hǎozhuāng xiāng28266281333612431041-3122-441------1------------------------------------
孟家井乡mèngjiājǐng xiāng260826071--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
杏花岭区xìnghuālǐng qū5207025154482243420213640193413831250484518---61------3--183-----11--1---------------14
巨轮街道jùlún jiēdào756147471523698-13-359147--1----------------4------5--------------------
三桥街道sānqiáo jiēdào779527681648581-417312119432---6---5-----------4------2-------------------2
鼓楼街道gǔlóu jiēdào324713199816365--12-1480-------1-------3-------------------------------
杏花岭街道xìnghuālǐng jiēdào3298132663121901-112-22861---------------------------------------------2
坝陵桥街道bàlíngqiáo jiēdào336763339215196121---761---1-------------------------------------------
大东关街道dàdōngguān jiēdào4249741920313189185410231546334--------------1-3-----2--1-----------------
职工新街街道zhígōngxīn jiēdào4184941507182713-112114111-1-------------------------------------------
敦化坊街道dūnhuàfāng jiēdào746017396617429463-3-8160---5-------------------------------------------
涧河街道jiànhé jiēdào6839267930263382572217654-1-----------------------2--------------------
杨家峪乡yángjiāyù xiāng16937168761020--12-1322--------1------------------------------------1-
中涧河乡zhōngjiànhé xiāng16880168544131--4-1-2---1-------------------------------------------
小返乡xiǎofǎn xiāng6852681141--------36----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尖草坪区jiāncǎopíng qū33841733590918612392363828402277731107451---3-110-1-----51-3---79--2---------4-------
尖草坪街道jiāncǎopíng jiēdào3038230120201711-6-17244-3-2--------------5----------------------------
光社街道guāngshè jiēdào2076220509111511-112-477---4-------------------------1-----------------
上兰街道shànglán jiēdào1482714583292722206121108974325------1-1------1-----31--------------------
南寨街道nánzhài jiēdào566485608735247414711625207---11---1------------------2--------------------
迎新街街道yíngxīn jiēdào190431879110119----2-5116-----------------------------------------------
古城街道gǔchéng jiēdào21974218161497--4---830--1-----------------------4--------------------
汇丰街道huìfēng jiēdào5798157343483758-1982181431--6---2--9----------3---32--------------------
柴村镇cháicūn zhèn3163831605452---12413-------------------------1---1-----------------
上兰镇shànglán zhèn80658050164--1-1-2-----------------------------------------------
向阳镇xiàngyáng zhèn170421703034-1-1--12-----------------------------------------------
阳曲镇yángqū zhèn144121440331--2-11-----------1-------------------------------------
马头水乡mǎtóushuǐ xiāng428842841-----1---2----------------------------------------------
柏板乡bǎibǎn xiāng113121129411012-2-------2-------------------------------------------
西焉乡xīyān xiāng44464428-18-------------------------------------------------------
新城乡xīnchéng xiāng255972556668---112-8---1-----------------------------------4-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
万柏林区wànbǎilín qū556931552685347212831131379910235108100025332970--13185-2--7--126120-1-212--1--1------1-----5-
千峰街道qiānfēng jiēdào477954727952198311910216716163313--1-1------4--12-3----1--------------------
下元街道xiàyuán jiēdào1096781086036966091815153192468-117---1--1-------2----------------------------
和平街道hépíng jiēdào7069569794383312372294582924510291511---1--1----1--6419---23--1---------------5-
兴华街道xìnghuá jiēdào2315022872201772-21--764---2---1-------1--1----------------------------
万柏林街道wànbólín jiēdào35237350381695--151-1141-110------8--2-------------7-----1--------------
杜儿坪街道dù'érpíng jiēdào25789256723119-1211--638---8----------------------1--------------------
白家庄街道báijiāzhuāng jiēdào207632057871542113--112---4-------------------------------------------
南寒街道nánhán jiēdào5193251463432601-1587510114---4-----------1-----------------------1-------
开城里街道kāichénglǐ jiēdào78627832832---13-13-----------------------------------------------
官地街道guānde jiēdào1839118343231-----1-81--3--------------2----------------------------
大虎沟街道dàhǔgōu jiēdào165821656166--2-2--5-----------------------------------------------
小井峪乡xiǎojǐngyù xiāng862728594536165731313961839---6------3----------8-1-----------------------
西铭乡xīmíng xiāng19381193464152--3---11-----------------------------------------------
东社乡dōngshè xiāng1108911059912-3-112-2-----------------------------------------------
王封乡wángfēng xiāng673467282-1-1--------2-------------------------------------------
化客头乡huàkètóu xiāng5581557242--1--1-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
晋源区jìnyuán qū1801651795275335113186541315817213---1---------------------1---------1-------
义井街道yìjǐng jiēdào330283269120209-1213139013-1-------------------------1---------1-------
罗城街道luóchéng jiēdào1947519335590--7---431---3-------------------------------------------
金胜镇jīnshèng zhèn3195631876942--14-3217---2-------------------------------------------
晋源镇jìnyuán zhèn365053647435-24---312--2--------------------------------------------
晋祠镇jìncí zhèn3541235384921--1---7---7---1---------------------------------------
姚村镇yáocūn zhèn237892376773--4-2-11-4---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
清徐县qīngxú xiàn3287873283151071331326233616102138-5110-----2------2----20---3---2---------4-------
清源镇qīngyuán zhèn600275997321419251-46---1-------------------------------------------
徐沟镇xúgōu zhèn26983269461061-122-25-5--------------2----------------------1-------
东于镇dōngyú zhèn288412882013-1--21-12-----------------------------1-----------------
孟封镇mèngfēng zhèn16862168501-12-1---6---------1-------------------------------------
马峪乡mǎyù xiāng151861517482----1--1-----------------------------------------------
碾底乡niǎndǐ xiāng4928491542--5-2--------------------------------------------------
吴村乡wúcūn xiāng23423233898232-231111---------1-------------------------------------
柳杜乡liǔdù xiāng19930198988135-22361--1--------------------------------------------
西谷乡xīgǔ xiāng20230202222---14-------1-------------------------------------------
王答乡wángdá xiāng509235072517105161083355---8-----------------20---3---1---------3-------
杨房乡yángfáng xiāng142251421071-1-5---1-----------------------------------------------
高花乡gāohuā xiāng19604195745102-43132------------------------------------------------
集义乡jíyì xiāng27625276193--1-2---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳曲县yángqū xiàn14210914195939710261725535-24-------4--2-------2-------8-----------------
黄寨镇huángzhài zhèn343313428618312---1-20-----------------------------------------------
大盂镇dàyú zhèn13951139431---11--1--------------2-------2-------------------------
东黄水镇dōnghuángshuǐ zhèn14886148641----121313-1---------------------------------------------
泥屯镇nítún zhèn1937319361--8--1--2------------------------------1-----------------
高村乡gāocūn xiāng13180131764--------------------------------------------------------
北留乡běiliú xiāng607160632--------6-----------------------------------------------
候村乡hòucūn xiāng145211449791-------6--2--------------------------6-----------------
岔上乡chàshàng xiāng3127312221---2---------------------------------------------------
凌井店乡língjǐngdiàn xiāng1116711159----3--1---12--------------------------1-----------------
西凌井乡xīlíngjǐng xiāng14201419-1-------------------------------------------------------
北小店乡běixiǎodiàn xiāng23872385-----11--------------------------------------------------
西庄乡xīzhuāng xiāng1527151911--1---1-----------4------------------------------------
伙路坪乡huǒlùpíng xiāng619618--1------------------------------------------------------
杨兴乡yángxīng xiāng32413240----1----------------------------------------------------
温川乡wēnchuān xiāng230823071--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
娄烦县lóufán xiàn10941210928921843138209474--19--------------3----------------------------
娄烦镇lóufán zhèn2407724057533-22-11----3-------------------------------------------
静游镇jìngyóu zhèn11370113623--111---11----------------------------------------------
杜交曲镇dùjiāoqū zhèn747274653---12--1------------------------------------------------
庙湾乡miàowān xiāng6926691611--5-2--1-----------------------------------------------
龙泉乡lóngquán xiāng6418640741-1---1-1------------------3----------------------------
河杨树底乡héyángshùdǐ xiāng4704470111--1----------------------------------------------------
四家坪乡sìjiāpíng xiāng322932261---11---------------------------------------------------
马家庄乡mǎjiāzhuāng xiāng1129911288-2------14---4-------------------------------------------
罗家岔乡luójiāchà xiāng702370142--1-1211-1----------------------------------------------
盖家庄乡gàijiāzhuāng xiāng52715269----11---------------------------------------------------
米峪镇乡mǐyùzhèn xiāng978197621-1-1-16--------------------------------------------------
天池店乡tiānchídiàn xiāng1184211822-------6--2--12-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
古交市gǔjiāo shì205702204849621151413961218413177211442491----1-----2--24--5---32-----3--------------
东曲街道dōngqū jiēdào34575342835216-36112278116-115-----------2--3--1----2--------------------
西曲街道xīqū jiēdào3312633030111217525-2451--2----------------------------3--------------
屯兰街道túnlán jiēdào12495123927314-9---32742410--------------2----------------------------
马兰街道mǎlán jiēdào145631452666-25--2-215-3--------------2------3---------------------
镇城底街道zhènchéngdǐ jiēdào1901518841337--34412-11741-40--------------17--4-------------------------
古交镇gǔjiāo zhèn7053703874-11----2-----------------------------------------------
河口镇hékǒu zhèn12222122115-11-----3---1-------------------------------------------
镇城底镇zhènchéngdǐ zhèn787878761-1------------------------------------------------------
河南乡hénán xiāng416840953---21--21---64-------------------------------------------
大南坪乡dànánpíng xiāng3497349511-------------------------------------------------------
曹坪乡cáopíng xiāng292029172---1----------------------------------------------------
阁上乡géshàng xiāng12551255---------------------------------------------------------
加乐泉乡jiālèquán xiāng442144135------------3-------------------------------------------
梭峪乡suōyù xiāng926692622---1---1------------------------------------------------
姬家庄乡jījiāzhuāng xiāng690068981-------1------------------------------------------------
岔口乡chàkǒu xiāng8930892411-11----2-----------------------------------------------
常安乡cháng'ān xiāng84698456-2-----------11-------------------------------------------
原相乡yuánxiāng xiāng543154232--113--------1------------------------------------------
草庄头乡cǎozhuāngtóu xiāng55855583--1-----1------------------------------------------------
邢家社乡xíngjiāshè xiāng39333931-----1-------------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

大同市

dàtóng shì

3001508

2987645

2072

6861

137

123

330

318

141

73

303

2648

71

20

84

395

8

3

17

20

60

11

41

-

4

2

3

15

2

-

7

2

3

7

-

4

2

3

30

-

5

5

1

-

-

6

-

2

4

2

-

7

1

2

1

-

1

4

2

大同市城区dàtóng shì chéng qū53759852977859955563460365036121201149131325213361210-1231--2211-32226--5---1-14--311-----
南关街道nánguān jiēdào78518774546179211126322513633-16-----1----------------2--------------------
北关街道běiguān jiēdào545985399178407115112-1964---9---------------1------6--3-----------------
东街街道dōng jiēdào2630925872403433211--4373--2---1---------------------------------------
西街街道xījiē jiēdào201561978215328-311--323-----------------------------------------------
南街街道nán jiēdào15263143323085913--1-1023---1------2----------------------1-------------
北街街道běi jiēdào325303225832191--33--734----------2------------------------------------
新建南路街道xīnjiànnánlù jiēdào4190641322473301113121121632--7-----1----------------2--1-----------------
新建北路街道xīnjiànběilù jiēdào367563623443402-2-7111153---1----------------------1--------------------
大庆路街道dàqìnglù jiēdào3227931811432582--5213145-2-2----------------------5--------------------
新华街街道xīnhuá jiēdào787227765489721193104315201---4---1---------------1--2--1---------3-------
西花园街道xīhuāyuán jiēdào24947246951811532-11-1108--------------------------3--------------------
老平旺街道lǎopíngwàng jiēdào1722116975197419157202235582413341-6-1231--2111-222---------14---11-----
向阳里街道xiàngyánglǐ jiēdào250152465415274-445-2644---2----------------------5--------------------
振华南街街道zhènhuánán jiēdào5337852744694622732--283---4-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大同市矿区dàtóng shì kuàng qū460714459352283548231248232065725711--62---2-1--3-----3-------3--------------------
新胜街道xīnshèng jiēdào425534232324133112-3-13521----------------------------------------------
新平旺街道xīnpíngwàng jiēdào431114289726129-2341-1401--7-------------------------------------------
煤峪口街道méiyùkǒu jiēdào2370523665224-27---14-----------------------------------------------
永定庄街道yǒngdìngzhuāng jiēdào23807237579291-1---451----------------------------------------------
同家梁街道tóngjiāliáng jiēdào211342109427211124-2------------------------------------------------
四老沟街道sìlǎogōu jiēdào2213322098717-11-3114-----------------------------------------------
忻州窑街道xīnzhōuyáo jiēdào1646816442951----118---------1-------------------------------------
白洞街道báidòng jiēdào6543652945-1--1-21-----------------------------------------------
雁崖街道yànyá jiēdào1179611772971--11-5------------------------------------------------
挖金湾街道wājīnwān jiēdào1562415600153-11----31----------------------------------------------
晋华宫街道jìnhuágōng jiēdào2969729623212571-311311---1-------------------------------------------
马脊梁街道mǎjǐliang jiēdào80017990211-3---4------------------------------------------------
大斗沟街道dàdòugōu jiēdào58695863-12------3-----------------------------------------------
王村街道wángcūn jiēdào1159411580811-2---2------------------------------------------------
姜家湾街道jiāngjiāwān jiēdào3078230747118-21-1-1101----------------------------------------------
新泉路街道xīnquánlù jiēdào12734126945311---1-11-----------------------------------------------
民胜街道mínshèng jiēdào1394013840830--131-539---13-------------------------------------------
口泉街道kǒuquán jiēdào308933080522243-121-227---3----------------------3--------------------
马口街道mǎkǒu jiēdào35073507---------------------------------------------------------
燕子山街道yànzishān jiēdào1329913268111--132-121--9-------------------------------------------
杏儿沟街道xìng'érgōu jiēdào5408540131------3------------------------------------------------
青磁窑街道qīngcíyáo jiēdào81908184231------------------------------------------------------
平泉路街道píngquánlù jiēdào477324755043652-53-25315--18--------------3----------------------------
四台沟街道sìtáigōu jiēdào1219412123153--182-1-16---11---2----3----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大同南郊区dàtóng nánjiāo qū422517421046437328714966712152837413-527--372-23----1--1--1----1------3---2-------4-
古店镇gǔdiàn zhèn1650016472177--1-3--------------------------------------------------
高山镇gāoshān zhèn1833918187253-1322128227--53---3--17----------1-----------------------2-
云冈镇yúngāng zhèn3459734465291111719121373--14---4--1-------1----------------------------
口泉乡kǒuquán xiāng1850118473134-1-31--31--2-------------------------------------------
城关乡chéngguān xiāng425184231520147152-21811------1---5------------------------------------
水泊寺乡shuǐbósì xiāng45325451776718--2632-325---------------------------------2---2---------
小南头乡xiǎonántóu xiāng18606185641721114-2212-----------------------------------------------
北村乡běicūn xiāng9375935681--14---4---------------1-------------------------------
马军营乡mǎjūnyíng xiāng847318441012411123471-461---1----2-----------------1--------------------
西韩岭乡xīhánlǐng xiāng199451991711--11--159-----------------------------------------------
平旺乡píngwàng xiāng3510135017389-1-3-12204--3--2--------------------------1-------------
赵家小村乡zhàojiāxiǎocūn xiāng2723827206201--1---19-----------------------------------------------
西万庄乡xīwànzhuāng xiāng1431214300311-------5--2-------------------------------------------
鸦儿崖乡yā'éryá xiāng140931404318161------13---2-------------------------------------------
峰子涧乡fēngzǐjiàn xiāng2333623144277--103---143---------------------------------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新荣区xīnróng qū105915105678637753517510955-54--1----------------------------1---2-1--1--
新荣镇xīnróng zhèn260302600643----23282----------------------------------------------
破鲁堡乡pòlǔbǎo xiāng7730768610--------34-----------------------------------------------
东胜庄乡dōngshèngzhuāng xiāng479347736---1----12--1--------------------------------------------
郭家窑乡guōjiāyáo xiāng51015090-13-----15------1----------------------------------------
花园屯乡huāyuántún xiāng733273222-111---131----------------------------------------------
镇川堡乡zhènchuānbǎo xiāng729072871--1----1------------------------------------------------
户部乡hùbù xiāng3472344442-2--141-----1-----------------------------------2-1--1--
西村乡xīcūn xiāng13025129811811--211291-43-------------------------------1-----------
上深涧乡shàngshēnjiàn xiāng14355143288-11-1--1141----------------------------------------------
拒墙堡乡jùqiángbǎo xiāng437443712---1----------------------------------------------------
堡子湾乡bǔziwān xiāng12413123908-1--2--210-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳高县yánggāo xiàn2625652623181123274530637204-49------1-------1-1------------1-------------
城关镇chéngguān zhèn66009659473282214-2153-2--------------------------------------------
罗文皂镇luówénzào zhèn21578215688-11-----------------------------------------------------
大白登镇dàbáidēng zhèn122301222621---1---------------------------------------------------
王官屯镇wángguāntún zhèn12907129052--------------------------------------------------------
古城镇gǔchéng zhèn1007610063441-111--1-----------------------------------------------
东小村镇dōngxiǎocūn zhèn99129912---------------------------------------------------------
友宰镇yǒuzǎi zhèn1209612075----112-------8-------------------------------------------
孙仁堡乡sūnrénbǎo xiāng10212102053-2--1--1------------------------------------------------
长城乡chángchéng xiāng6425640532--1---47--2-------1------------------------------------
北徐屯乡běixútún xiāng14853148416--1-2---2--------------------1--------------------------
太平堡乡tàipíngbǎo xiāng636863611---13--1-1----------------------------------------------
狮子屯乡shīzitún xiāng1344113434-11---21-1------------------1----------------------------
潘寺乡pānsì xiāng6307629721---33--1-----------------------------------------------
后营乡hòuyíng xiāng41604160---------------------------------------------------------
张官屯乡zhāngguāntún xiāng673267273----1-------------------------------------1-------------
朱家窑头乡zhūjiāyáotóu xiāng865286483------------1-------------------------------------------
下深井乡xiàshēnjǐng xiāng70277026---------1-----------------------------------------------
下神峪乡xiàshényù xiāng71997199---------------------------------------------------------
马家皂乡mǎjiāzào xiāng14848147933815---1---1-----------------------------------------------
鳌石乡áoshí xiāng11533115265----1---1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天镇县tiānzhèn xiàn187832187572125191242021939184-182--1-4-------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn4385743791375326111541----------------------------------------------
谷前堡镇gǔqiánbǎo zhèn19987199451052-68---11-121--1-4-------------------------------------
米薪关镇mǐxīnguān zhèn991199091--1-----------------------------------------------------
逯家湾镇lùjiāwān zhèn94549450-2------11-----------------------------------------------
新平镇xīnpíng zhèn767976733----2--1------------------------------------------------
卅里铺乡sàlǐpū xiāng1352613503212-271--7----1------------------------------------------
孙家店乡sūnjiādiàn xiāng737473653--1--5--------------------------------------------------
南河堡乡nánhébǎo xiāng1252312518211---1--------------------------------------------------
东沙河乡dōngshāhé xiāng10623106041411--11--1-----------------------------------------------
贾家屯乡gǔjiātún xiāng5929592512-----------1-------------------------------------------
将军庙乡jiāngjūnmiào xiāng363336281---31---------------------------------------------------
赵家沟乡zhàojiāgōu xiāng751074975-1--1---32--1-------------------------------------------
谷大屯乡gǔdàtún xiāng739273882-------11-----------------------------------------------
南高崖乡nángāoyá xiāng779277872-1-1---1------------------------------------------------
张西河乡zhāngxīhé xiāng10742107281011----2-------------------------------------------------
宣家塔乡xuānjiātǎ xiāng483048291--------------------------------------------------------
大营盘乡dàyíngpán xiāng50705032311--2--------4-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
广灵县guǎnglíng xiàn1625481622282097228506514103-6411--101571-----132---13---1--1-1----------------
城关镇chéngguān zhèn37458374308-11521-22--14---------------------1---------------------
南村镇náncūn zhèn219722192113--252131--4---10-111-----3----13-------------------------
一斗泉乡yídòuquán xiāng1031610287----18--31--71----8--------------------------------------
王洼乡wángwā xiāng49924967--1--81--11-41----5------2--------------1----------------
蕉山乡jiāoshān xiāng1538615357--2-26-3-41-3-----7------1-------------------------------
加斗乡jiādòu xiāng1572515691-2--32------152----9------1-------------------------------
张岔乡zhāngchà xiāng983982------------1--------------------------------------------
邵庄乡shàozhuāng xiāng22302228----11---------------------------------------------------
宜兴乡yíxīng xiāng993699066-1-42--1---71----7-------------------1------------------
作疃乡zuòtuǎn xiāng1438514350532-8211--1-10-----2--------------------------------------
平城乡píngchéng xiāng66386613---1-71-----6----17-------2------------------------------
梁庄乡liángzhuāng xiāng1182411804-1--16---1--41----1------5-------------------------------
香炉台乡xiānglútái xiāng39553953------------2--------------------------------------------
望狐乡wànghú xiāng67486739----11--5----1-----------1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灵丘县língqiū xiàn2097132095814816121109216182-2------1------------------3----1-------------
城关镇chéngguān zhèn5478754748186--112-191----------------------------------------------
东河南镇dōnghénán zhèn2652826514222-13--211----------------------------------------------
上寨镇shàngzhài zhèn14534145331--------------------------------------------------------
落水河乡luòshuǐhé xiāng2001220003-14-2--------------1-----------------------1-------------
唐之洼乡tángzhīwā xiāng729872888---1----1-----------------------------------------------
高家庄乡gāojiāzhuāng xiāng12181121715---11-1-2-----------------------------------------------
史庄乡shǐzhuāng xiāng68366829----2-------2-------------------------3------------------
王城庄乡wángchéngzhuāng xiāng10310103052111-----------------------------------------------------
赵北乡zhàoběi xiāng5581557821-------------------------------------------------------
石家田乡shíjiātián xiāng88708864212------1-----------------------------------------------
柳科乡liǔkē xiāng749574921-2------------------------------------------------------
白崖台乡báiyátái xiāng5723571621--12--1------------------------------------------------
招柏乡zhāobǎi xiāng33343333--------1------------------------------------------------
红石塄乡hóngshíléng xiāng43014295-2-------4-----------------------------------------------
狼牙沟乡lángyágōu xiāng13941393--1------------------------------------------------------
下关乡xiàguān xiāng810681051--------------------------------------------------------
独峪乡dúyù xiāng452045171----2---------------------------------------------------
三楼乡sānlóu xiāng368436802---1---1------------------------------------------------
银厂乡yínchǎng xiāng4219421711-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浑源县húnyuán xiàn325763325443123241511172915942105-144--3-2-------------1---------------2--1---2
城关镇chéngguān zhèn8614886077278234-411621------1-1--------------------------------1----
西坊城镇xīfāngchéng zhèn13944139276-2-11-2-1----4------------------------------------------
蔡村镇càicūn zhèn12665126622--------1-----------------------------------------------
沙圪坨镇shāgētuó zhèn971097025----2--1------------------------------------------------
王庄堡镇wángzhuāngbǎo zhèn1301213000412111--1----------1-------------------------------------
大磁窑镇dàcíyáo zhèn810280921-3--4---11----------------------------------------------
张庄乡zhāngzhuāng xiāng971697053-1-1-2-1---1-------------------------------------------2
东坊城乡dōngfāngchéng xiāng142501423131-1182-1----2-------------------------------------------
荆庄乡jīngzhuāng xiāng12464124488-1----15----------------------------------------1-------
什义号乡shényìhào xiāng168971688761--11----1----------------------------------------------
驼峰乡tuófēng xiāng1162411603241112441----1-------------------------------------------
西留村乡xīliúcūn xiāng128141280110----2--1------------------------------------------------
下韩村乡xiàháncūn xiāng110931108071--1-1-3------------------------------------------------
杨庄乡yángzhuāng xiāng1503015007122-1-3--3--------2---------------------------------------
北榆林乡běiyúlín xiāng7853784311-124--1------------------------------------------------
南水头乡nánshuǐtóu xiāng2445244021----1------1-------------------------------------------
吴城乡wúchéng xiāng29132910----2--1-------------------------------------------------
大洼乡dàwā xiāng64976496---------1-----------------------------------------------
黄花滩乡huánghuātān xiāng84298421521------------------------------------------------------
大仁庄乡dàrénzhuāng xiāng713471303--1-----------------------------------------------------
官王铺乡guānwángpù xiāng438643851--------------------------------------------------------
中庄铺乡zhōngzhuāngpù xiāng1131311299421-2----41----------------------------------------------
温庄乡wēnzhuāng xiāng396239601----1---------------------------------------------------
西河口乡xīhékǒu xiāng23902390---------------------------------------------------------
官儿乡guānr xiāng500249992-------1------------------------------------------------
土岭乡tǔlǐng xiāng602460211-1----------------------------------------------1-------
青磁窑乡qīngcíyáo xiāng799079805--2--1---1----------------------1-----------------------
林场乡línchǎng xiāng195619472-------7------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
左云县zuǒyún xiàn1633661622291344194521771246455--198------7----------2-------------------------
城关镇chéngguān zhèn4408444007194112313241-----------------------------------------------
鹊儿山镇què'érshān zhèn1708716843101--106---206---4------7------------------------------------
店湾镇diànwān zhèn358233544141271-172481109---172-------------------------------------------
管家堡乡guǎnjiābǎo xiāng520851183-------186-----------------------------------------------
张家场乡zhāngjiāchǎng xiāng881187101512-1----82-----------------------------------------------
威鲁乡wēilǔ xiāng46424567621------651----------------------------------------------
陈家窑乡chénjiāyáo xiāng8007991--------------------------------------------------------
汉圪塔乡hàngēda xiāng209820903---1----4-----------------------------------------------
三屯乡sāntún xiāng6482645334---1---201----------------------------------------------
马道头乡mǎdàotóu xiāng131301309310-1--1-1-14---8-----------------2-------------------------
小京庄乡xiǎojīngzhuāng xiāng518351725-11-2---2-----------------------------------------------
酸茨河乡suāncíhé xiāng412841251-1------1-----------------------------------------------
水窑乡shuǐyáo xiāng885088269-12-12--9-----------------------------------------------
杨千堡乡yángqiānbǎo xiāng7040698582--211---63--14-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大同县dàtóng xiàn16297716242012828146151711265267-201-----------------------1------------------
湖东街道húdōng jiēdào37683736134---13----7-4-------------------------------------------
西坪镇xīpíng zhèn163881634924111-3--18-----------------------------------------------
倍加造镇bèijiāzào zhèn1619616162149-11----81----------------------------------------------
周士庄镇zhōushìzhuāng zhèn17866177661864--351--51--3-------------------------------------------
麻峪口乡máyùkǒu xiāng5737573012----1-11---1-------------------------------------------
吉家庄乡jíjiāzhuāng xiāng44514443----12--1----4-------------------------------------------
峰峪乡fēngyù xiāng599959876---2-2--1----------------------------1------------------
徐町乡xútǐng xiāng3452344731----1--------------------------------------------------
杜庄乡dùzhuāng xiāng13636134517170-------4---31------------------------------------------
党留庄乡dǎngliúzhuāng xiāng118171180471--11-1-11----------------------------------------------
陈庄乡chénzhuāng xiāng378137751--------5-----------------------------------------------
瓜园乡guāyuán xiāng41874184---1-----2-----------------------------------------------
中高庄乡zhōnggāozhuāng xiāng6953694524--1---1------------------------------------------------
巨乐乡jùlè xiāng401039973---4--1113----------------------------------------------
阁老山乡gélǎoshān xiāng356135448111----15-----------------------------------------------
许堡乡xǔbǎo xiāng1097110959211-24---1---1-------------------------------------------
册田乡cètián xiāng514351333111--1--2---1-------------------------------------------
东街虚拟街道dōngjiē xūnǐ jiēdào13670136391011---11--5---3-------------------------------------------
西街虚拟街道xījiē xūnǐ jiēdào5785576848-1--1--3-----------------------------------------------
樊庄开发区虚拟乡fánzhuāng kāifāqū xūnǐ xiāng5606560123-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

阳泉市

yángquán shì

1273126

1269290

678

1587

33

27

154

89

255

35

84

662

31

7

12

105

2

-

3

3

2

3

15

-

-

2

-

1

-

-

5

4

8

3

-

-

1

4

9

1

-

4

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4

-

阳泉市城区yángquán shì chéng qū164288162696961080510101216633311-114----11-----1----------4--------------------
上站街道shàngzhàn jiēdào4611945461285312--344776--------------------------3--------------------
下站街道xiàzhàn jiēdào274982726921149-5111-742---2-------------------------------------------
北大街街道běidàjiē jiēdào25639255297612--5--231--1------1-------------------------------------
南山路街道nánshānlù jiēdào50199497882926915726-681---2----1------1----------1--------------------
义井街道yìjǐng jiēdào1092210753961--115-1180-1---------------------------------------------
坡底街道pōdǐ jiēdào3911389629--1--2-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳泉市矿区yángquán shì kuàng qū217592216940583166123331031714642321---1-----------------35--------------------
平潭街道píngtán jiēdào4171141484111481---22159-------1------------------2--------------------
桥头街道qiáotóu jiēdào3909138981472--641--20-2-1-------------------------------------------
蔡洼街道càiwā jiēdào393963933893011-51-29-----------------------------------------------
赛鱼街道sàiyú jiēdào45467453846213--134-426---3----------------------3--------------------
沙坪街道shāpíng jiēdào331663308614331--5-110151----------------------------------------------
贵石沟街道guìshígōu jiēdào18761186671412--1762--173-317---------------------3---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳泉市郊区yángquán shìjiāo qū273437272826115159123401419181812751250--11-27-------2451-------1---1-----------3-
荫营镇yìnyíng zhèn450744493517443165-41032-119--11-2--------1----------1-----------------
河底镇hédǐ zhèn31590314824302-6215-411-111--------------1--1-----------------------2-
义井镇yìjǐng zhèn358723581616111-182---71----------------------------------------------
平坦镇píngtǎn zhèn236802361692121--17371--5------4--------3---------------------------
西南舁乡xīnányú xiāng14575145447-1---3-21---16-----------------------------1-------------
东村乡dōngcūn xiāng147291469613---2-10111--------------------4------------------------1-
燕龛乡yānkān xiāng54935464741-1-1--3---9------3------------------------------------
三郊乡sānjiāo xiāng161211611261-------2-----------------------------------------------
白泉乡báiquán xiāng132191319113-1-43-1-5--------------------1--------------------------
杨家庄乡yángjiāzhuāng xiāng1177911777-----1---1-----------------------------------------------
李家庄乡lǐjiāzhuāng xiāng2640626367813-1--1-1141----------------------------------------------
辛兴乡xīnxīng xiāng7921791322--11--1-1----------------------------------------------
旧街乡jiùjiē xiāng670266918---1-2--------------------------------------------------
五渡开发区虚拟镇wǔdù kāifāqū xūnǐ zhèn20276202225331-1----13-------------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平定县píngdìng xiàn3236333234452013793692626333-512--1------1------1----1---2---------------1-
城关镇chéngguān zhèn563715632192-810---318-----------------------------------------------
冶西镇yěxī zhèn1589115882----3----1---5-------------------------------------------
南坳镇nán'ào zhèn2028620279-41-11---------------------------------------------------
锁簧镇suǒhuáng zhèn31955319491-1-11---2-----------------------------------------------
张庄镇zhāngzhuāng zhèn2485224839-11---11--------------------------------------------------
东回镇dōnghuí zhèn1355813557---------------------------------------1-----------------
娘子关镇niángzǐguān zhèn15311152873-1-631--33-1---1------1-------------------------------1-
巨城镇jùchéng zhèn1713817138---------------------------------------------------------
维社乡wéishè xiāng1840318400---1-----2-----------------------------------------------
石门口乡shíménkǒu xiāng1743417424111-1-21-1---2-------------------------------------------
南阳胜乡nányángshèng xiāng768276791-------11-----------------------------------------------
古贝乡gǔbèi xiāng1068410674----2-5-1----2-------------------------------------------
柏井乡bǎijǐng xiāng112281121943--1---1------------------------------------------------
马山乡mǎshān xiāng1011010104-----1-1----31-------------------------------------------
潺泉乡chánquán xiāng66186618---------------------------------------------------------
槐树铺乡huáishùpū xiāng1203012016-1--82------12-------------------------------------------
岩会乡yánhuì xiāng1319013189-1-------------------------------------------------------
岔口乡chàkǒu xiāng14633146131-1-317--5--------------------1----1---------------------
黄统岭乡huángtǒnglǐng xiāng62596257--1------------------------------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
盂县yú xiàn29417629338338919344521184610451931182-111-8--1----3-22--1--1-1---1-----1-------
城关镇chéngguān zhèn6413063770326511--71415-----------------------------------------------
路家村镇lùjiācūn zhèn10962109464-----423--------1-------------2-------------------------
牛村镇niúcūn zhèn2061420589----5-18----2---------------------------------------------
上社镇shàngshè zhèn11205111821---2411--2------------------3----------------------------
西烟镇xīyān zhèn150211501321--1-1--11-1--------------------------------------------
孙家庄乡sūnjiāzhuāng xiāng173541733432---114--------------------------------------------------
清城乡qīngchéng xiāng12143121242---1-1--52--8-------------------------------------------
南娄乡nánlóu xiāng1393113880211---12-314---9-------------------------------------------
下曹乡xiàcáo xiāng154391541411--3171-1----------8----------------1-----------1-------
仙人乡xiānrén xiāng115271146031122-56-----------------------1---1----------------------
东木口乡dōngmùkǒu xiāng49064877----2-25-----------------------1------------1-------------
东庄头乡dōngzhuāngtóu xiāng449744922-----2--------------------------------1-----------------
北下庄乡běixiàzhuāng xiāng69296923------5--1-----------------------------------------------
土塔乡tǔtǎ xiāng840883972-----7----1-----------1---------------------------------
苌池乡chángchí xiāng172731722877--2024--2---11-1----------------------------------------
王村乡wángcūn xiāng64786470----132---1---1------------------------------------------
下社乡xiàshè xiāng536853603---211---1----------------------------------------------
肖家汇乡xiàojiāhuì xiāng62866282----31---------------------------------------------------
梁家寨乡liángjiāzhài xiāng72337231----1--1-------------------------------------------------
北峪口乡běiyùkǒu xiāng384838451----2---------------------------------------------------
榆林坪乡yúlínpíng xiāng28062806---------------------------------------------------------
庄里乡zhuānglǐ xiāng391639091---------6----------------------------------------------
西潘乡xīpān xiāng9037901911--113--28-------1--------------------------------------
南社乡nánshè xiāng471446996--1-17--------------------------------------------------
东梁乡dōngliáng xiāng10151101333-1-1371-2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

长治市

chángzhì shì

3138991

3116591

389

20613

42

64

121

105

42

52

77

638

17

5

26

105

-

1

-

10

1

4

32

-

-

-

-

1

1

-

6

1

-

32

1

-

-

3

2

-

2

4

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

长治市城区chángzhì shì chéng qū361508342270112186041328263522313228331711---6123-------31-51--32-11---1-------------
太行东街街道tàihángdōng jiēdào4559645277151856-12127111147--32---111-----------2---3---------------------
东街街道dōng jiēdào44098438436206----1-729--32---------------1---------------------------
西街街道xījiē jiēdào19404103092907721-1-126--1-------2------------------------------------
南街街道nán jiēdào3520832444102683-816382341--4---1-------------2-------1-----------------
英雄街街道yīngxióng jiēdào30678302341537415252422911-----1--------------1----------1-------------
北关街街道běiguān jiēdào29900296648194245--2-21-----------------------------------------------
五一路街道wǔyīlù jiēdào3565830450851581412234231------1---------------------------------------
五马街道wǔmǎ jiēdào40757405062018411122-232---3------1----------1----1--------------------
北董街道běidǒng jiēdào30481303235128-3-411213----------------------------1------------------
太行西街街道tàixíngxī jiēdào354823499619403-24311-46-------2-1--------3-------1--------------------
捉马高新开发区虚拟乡zhuōmǎgāoxīn kāifāqū xūnǐ xiāng1424614224412----3--3-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长治市郊区chángzhì shìjiāo qū28747328665390393111641156112119151-4---1-1-----------11-------2-----------------
长北街道chángběi jiēdào354953507741206-315-311613111---------------------------------------------
故县街道gùxiàn jiēdào704937029219983613-23464--3---1-------------11-------1-----------------
黄碾镇huángniǎn zhèn1055710554-3-------------------------------------------------------
壶口乡húkǒu xiāng83558353-1----1--------------------------------------------------
关村乡guāncūn xiāng187211867443421---51------------------------------------------------
嶂头乡zhàngtóu xiāng869386893--1-----------------------------------------------------
老顶山乡lǎodǐngshān xiāng22292229---------------------------------------------------------
店上乡diànshàng xiāng1758117575312------------------------------------------------------
堠北庄乡hòuběizhuāng xiāng2010720095541-11---------------------------------------------------
小常乡xiǎocháng xiāng129241289012611-----5-----------------------------------------------
大辛庄乡dàxīnzhuāng xiāng11413114091--------3-----------------------------------------------
富村乡fùcūn xiāng1158011579-1-------------------------------------------------------
马厂乡mǎchǎng xiāng2104221011981233-3-1-----------------------------1-----------------
故漳乡gùzhāng xiāng269282688928112111-13-----------------------------------------------
西白兔乡xībáitù xiāng113551133723-1-71--2---1-----1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长治县chángzhì xiàn323236322777273732364222931-15---3--6----------------------------1-------
城关镇chéngguān zhèn3812738085424-112--141--2------2------------------------------------
苏店镇sūdiàn zhèn3099530984332-1-1---1----------------------------------------------
萌城镇méngchéng zhèn29696296941---------1----------------------------------------------
西火镇xīhuǒ zhèn18054180531--------------------------------------------------------
郝家庄乡hǎojiāzhuāng xiāng1971819660347--21--1----4-------------------------------------------
高河乡gāohé xiāng1379013779-10----1--------------------------------------------------
司马乡sīmǎ xiāng1128311282-------------1-------------------------------------------
贾掌乡gǔzhǎng xiāng163961639023-------1-----------------------------------------------
西故县乡xīgùxiàn xiāng1194511941-2-2-----------------------------------------------------
西池乡xīchí xiāng1227512275---------------------------------------------------------
柳林乡liǔlín xiāng1041010410---------------------------------------------------------
北呈乡běichéng xiāng2264522644---------1-----------------------------------------------
东和乡dōnghé xiāng14404141164283---------1---------------------------------------------
屈家山乡qūjiāshān xiāng67216721---------------------------------------------------------
师庄乡shīzhuāng xiāng61776176-----1---------------------------------------------------
八义乡bāyì xiāng1898318981-------1-1-----------------------------------------------
赵村乡zhàocūn xiāng94969487----2--1-2-------3--1------------------------------------
南宋乡nánsòng xiāng8226820581-----------8------3----------------------------1-------
王坊乡wángfāng xiāng15921159201--------------------------------------------------------
东火乡dōnghuǒ xiāng79747974---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
襄垣县xiāngyuán xiàn2483832481013398431710535462--41------9-------2--4-------------------------
城关镇chéngguān zhèn6398563881111022103322112--40--------------2--4-------------------------
王桥镇wángqiáo zhèn275392750981221-3--13-----------------------------------------------
候堡镇hòubǎo zhèn29926298151267--232-223-----------------------------------------------
夏店镇xiàdiàn zhèn160931607313--51---1----------9------------------------------------
虎亭镇hǔtíng zhèn1399713997---------------------------------------------------------
西营镇xīyíng zhèn1160211601-------1-------------------------------------------------
善福乡shànfú xiāng1011510109-5-------1-----------------------------------------------
北底乡běidǐ xiāng87408739-------------1-------------------------------------------
八里庄乡bālǐzhuāng xiāng37333733---------------------------------------------------------
原庄乡yuánzhuāng xiāng483548271--------7-----------------------------------------------
九庄乡jiǔzhuāng xiāng60366036---------------------------------------------------------
南邯乡nánhán xiāng61236123---------------------------------------------------------
榆林乡yúlín xiāng34313431---------------------------------------------------------
上马乡shàngmǎ xiāng46954695---------------------------------------------------------
东岭乡dōnglǐng xiāng32333233---------------------------------------------------------
史北乡shǐběi xiāng51215120-1-------------------------------------------------------
王村乡wángcūn xiāng72467246---------------------------------------------------------
龙王堂乡lóngwángtáng xiāng43704370---------------------------------------------------------
下良乡xiàliáng xiāng1262112621---------------------------------------------------------
强计乡qiángjì xiāng49424942---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
屯留县túnliú xiàn24822524812037211178--49--96-----------1--1----------------------------
城关镇chéngguān zhèn3758237558841-13---1--5------------1-------------------------------
张店镇zhāngdiàn zhèn54745474---------------------------------------------------------
丰宜镇fēngyí zhèn97639763---------------------------------------------------------
余吾镇yúwú zhèn189891898521------1------------------------------------------------
吾元镇wúyuán zhèn550054981-------1------------------------------------------------
河神庙乡héshénmiào xiāng1802518025---------------------------------------------------------
丈八庙乡zhàngbāmiào xiāng68746874---------------------------------------------------------
宜林乡yílín xiāng44634463---------------------------------------------------------
八泉乡bāquán xiāng53265325----------------------------1----------------------------
西流寨乡xīliúzhài xiāng499449931--------------------------------------------------------
西贾乡xīgǔ xiāng1292912928----1----------------------------------------------------
李高乡lǐgāo xiāng1653816528-1---5-------4-------------------------------------------
高头寺乡gāotóusì xiāng13198131886--11--------2-------------------------------------------
上村乡shàngcūn xiāng20599205971-------1------------------------------------------------
北岗乡běigǎng xiāng20152201261011--3---11-----------------------------------------------
路村乡lùcūn xiāng233352332813--1----1--1--------------------------------------------
西洼乡xīwā xiāng86728672---------------------------------------------------------
上莲乡shànglián xiāng4644463271-------1--3--------------------------------------------
西村乡xīcūn xiāng85458540---------5-----------------------------------------------
东坡乡dōngpō xiāng26232623---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平顺县píngshùn xiàn16086816084562111-2---1-62-1-----------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn27751277432211--1------1-------------------------------------------
龙镇镇lóngzhèn zhèn1759417594---------------------------------------------------------
石城镇shíchéng zhèn91809179------1--------------------------------------------------
苗庄镇miáozhuāng zhèn93209320---------------------------------------------------------
西沟乡xīgōu xiāng83598357----1--------1-------------------------------------------
杏城乡xìngchéng xiāng99089908---------------------------------------------------------
玉峡关乡yùxiáguān xiāng47974797---------------------------------------------------------
石窖滩乡shíjiàotān xiāng26302630---------------------------------------------------------
虹梯关乡hóngtīguān xiāng41274127---------------------------------------------------------
不兰岩乡bùlányán xiāng49804980---------------------------------------------------------
羊老岩乡yánglǎoyán xiāng32653265---------------------------------------------------------
东寺头乡dōngsìtóu xiāng62856285---------------------------------------------------------
王家庄乡wángjiāzhuāng xiāng35643564---------------------------------------------------------
阳高乡yánggāo xiāng1000610006---------------------------------------------------------
北耽车乡běidānchē xiāng48084808---------------------------------------------------------
实会乡shíhuì xiāng582858271--------------------------------------------------------
中五井乡zhōngwǔjǐng xiāng79127912---------------------------------------------------------
北社乡běishè xiāng81518151---------------------------------------------------------
东青北乡dōngqīngběi xiāng814581353-----------6--1-----------------------------------------
羊井底乡yángjǐngdǐ xiāng42584257----------1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
黎城县líchéng xiàn155075155033-15-219--391---------------1----------------------------1-
城关镇chéngguān zhèn3569235669-9-111--37----------------1------------------------------
东阳关镇dōngyángguān zhèn1425914258---------1-----------------------------------------------
上遥镇shàngyáo zhèn65316530-------------------------------------------------------1-
西井镇xījǐng zhèn1425314249-4-------------------------------------------------------
东崖底镇dōngyádǐ zhèn1373313725-----8---------------------------------------------------
西仵乡xīwǔ xiāng75687565-2-------1-----------------------------------------------
李庄乡lǐzhuāng xiāng65286528---------------------------------------------------------
停河铺乡tínghépū xiāng81588158---------------------------------------------------------
龙王庙乡lóngwángmiào xiāng31093109---------------------------------------------------------
岩井乡yánjǐng xiāng16321632---------------------------------------------------------
程家山乡chéngjiāshān xiāng83958395---------------------------------------------------------
柏峪乡bǎiyù xiāng73797379---------------------------------------------------------
平头乡píngtóu xiāng45714571---------------------------------------------------------
洪井乡hóngjǐng xiāng54605460---------------------------------------------------------
柏官庄乡bǎiguānzhuāng xiāng34933493---------------------------------------------------------
源庄乡yuánzhuāng xiāng54395438---1-----------------------------------------------------
南委泉乡nánwěiquán xiāng88758874----------1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
壶关县húguān xiàn2825642819592356622-233-4-----------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn454744544710712-231-1-----------------------------------------------
晋庄镇jìnzhuāng zhèn1539615396---------------------------------------------------------
店上镇diànshàng zhèn202632025714-----1-------------------------------------------------
百尺镇bǎichǐ zhèn2137821378---------------------------------------------------------
树掌镇shùzhǎng zhèn1360813608---------------------------------------------------------
西川底乡xīchuāndǐ xiāng1038410371210-------1-----------------------------------------------
辛村乡xīncūn xiāng15436154324--------------------------------------------------------
集店乡jídiàn xiāng1785817857--1------------------------------------------------------
东崇贤乡dōngchóngxián xiāng12223122221--------------------------------------------------------
黄山乡huángshān xiāng1666716666-1-------------------------------------------------------
黄家川乡huángjiāchuān xiāng1039710397---------------------------------------------------------
固村乡gùcūn xiāng95349533-1-------------------------------------------------------
五龙山乡wǔlóngshān xiāng1021396643543-----1-2-----------------------------------------------
东柏林乡dōngbólín xiāng1193011930---------------------------------------------------------
常行乡chángxíng xiāng94199419---------------------------------------------------------
东井岭乡dōngjǐnglǐng xiāng87868786---------------------------------------------------------
石坡乡shípō xiāng1099810998---------------------------------------------------------
桥上乡qiáoshàng xiāng793679342--------------------------------------------------------
石河沐乡shíhémù xiāng50535053---------------------------------------------------------
鹅屋乡éwū xiāng96119611---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长子县zhǎngzǐ xiàn33735433686110440-2110--75---18-------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn5120551120471---2---5---3-------------------------------------------
鲍店镇bàodiàn zhèn1083710671-165-----------1-------------------------------------------
石哲镇shízhé zhèn1167011669-1-------------------------------------------------------
大堡头镇dàbǎotóu zhèn22764225721186-2-3---------------------------------------------------
色头镇sètóu zhèn1883118829-----1-------1-------------------------------------------
东田良镇dōngtiánliáng zhèn170371703213---1---------------------------------------------------
草坊乡cǎofāng xiāng1535315349-2-----------2-------------------------------------------
岚水乡lánshuǐ xiāng1848618486---------------------------------------------------------
南常乡náncháng xiāng1139811397-1-------------------------------------------------------
碾张乡niǎnzhāng xiāng1524015239-1-------------------------------------------------------
常张乡chángzhāng xiāng89978997---------------------------------------------------------
壁村乡bìcūn xiāng63456344-1-------------------------------------------------------
晋义乡jìnyì xiāng62376237---------------------------------------------------------
岳阳乡yuèyáng xiāng48054799-6-------------------------------------------------------
横水乡héngshuǐ xiāng49604960---------------------------------------------------------
王峪乡wángyù xiāng35743574---------------------------------------------------------
西堡头乡xībǎotóu xiāng744374421--------------------------------------------------------
南陈乡nánchén xiāng1549315493---------------------------------------------------------
南张店乡nánzhāngdiàn xiāng1282112818-2-----------1-------------------------------------------
南郭村乡nánguōcūn xiāng1495414954---------------------------------------------------------
南漳乡nánzhāng xiāng25136251332------------1-------------------------------------------
宋村乡sòngcūn xiāng177091770211---1--3----1-------------------------------------------
谷村乡gǔcūn xiāng1605916044----12--4----8-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武乡县wǔxiāng xiàn196097196056853-121--1211-------------------7-------------------------
城关镇chéngguān zhèn3206232047112--1---8-1-------------------1-------------------------
洪水镇hóngshuǐ zhèn1612716113-41-1-1---1--------------------6-------------------------
蟠龙镇pánlóng zhèn1392713927---------------------------------------------------------
监漳镇jiānzhāng zhèn10614106122--------------------------------------------------------
故城镇gùchéng zhèn1154511545---------------------------------------------------------
墨镫乡mòdèng xiāng72227222---------------------------------------------------------
窖湾乡jiàowān xiāng44004400---------------------------------------------------------
广志乡guǎngzhì xiāng50545054---------------------------------------------------------
韩北乡hánběi xiāng1246412460---------4-----------------------------------------------
石门乡shímén xiāng55905590---------------------------------------------------------
东沟乡dōnggōu xiāng51255125---------------------------------------------------------
大有乡dàyǒu xiāng1233312333---------------------------------------------------------
贾豁乡gǔhuō xiāng1067410674---------------------------------------------------------
故县乡gùxiàn xiāng47954795---------------------------------------------------------
上司乡shàngsi xiāng89088908---------------------------------------------------------
曹村乡cáocūn xiāng85948593-----1---------------------------------------------------
石北乡shíběi xiāng581558132--------------------------------------------------------
涌泉乡yǒngquán xiāng846984672--------------------------------------------------------
东良乡dōngliáng xiāng573557341--------------------------------------------------------
分南乡fēnnán xiāng25702570---------------------------------------------------------
石盘乡shípán xiāng40744074---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沁县qìn xiàn1699591699201172211--311---1-------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn3451134489-12-11---34---1-------------------------------------------
郭村镇guōcūn zhèn1245912459---------------------------------------------------------
故县镇gùxiàn zhèn88768876---------------------------------------------------------
新店镇xīndiàn zhèn6157615015---1---------------------------------------------------
樊村乡fáncūn xiāng63946394---------------------------------------------------------
段柳乡duànliǔ xiāng96219621---------------------------------------------------------
迎春乡yíngchūn xiāng1009910091--11-----6-----------------------------------------------
松村乡sōngcūn xiāng1102811028---------------------------------------------------------
次村乡cìcūn xiāng47744774---------------------------------------------------------
漫水乡mànshuǐ xiāng49914991---------------------------------------------------------
漳源乡zhāngyuán xiāng89258924--1------------------------------------------------------
羊庄乡yángzhuāng xiāng52095209---------------------------------------------------------
西汤乡xītāng xiāng31103110---------------------------------------------------------
南涅水乡nánnièshuǐ xiāng39683968---------------------------------------------------------
南里乡nánlǐ xiāng89638963---------------------------------------------------------
册村乡cècūn xiāng1001410013---------1-----------------------------------------------
南仁乡nánrén xiāng47054705---------------------------------------------------------
南泉乡nánquán xiāng30713071---------------------------------------------------------
杨安乡yáng'ān xiāng36433643---------------------------------------------------------
南池乡nánchí xiāng52975297---------------------------------------------------------
待贤乡dàixián xiāng41444144---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沁源县qìnyuán xiàn15430515424013121252---51116-----114------------------1-----------------
城关镇chéngguān zhèn352733524810912-1-------------1-------------------1-----------------
郭道镇guōdào zhèn1675316746----5-----1-1--------------------------------------------
柏子镇bǎizǐ zhèn89378935-2-------------------------------------------------------
王和镇wánghé zhèn1045710448-----1---4---4-------------------------------------------
中峪乡zhōngyù xiāng55495549---------------------------------------------------------
五龙川乡wǔlóngchuān xiāng13141314---------------------------------------------------------
法中乡fǎzhōng xiāng77157715---------------------------------------------------------
柏木乡bǎimù xiāng13181318---------------------------------------------------------
交口乡jiāokǒu xiāng69206920---------------------------------------------------------
白狐窖乡báihújiào xiāng25702570---------------------------------------------------------
聪子峪乡cōngzǐyù xiāng59665966---------------------------------------------------------
定阳乡dìngyáng xiāng24442444---------------------------------------------------------
韩洪乡hánhóng xiāng9519951321---------1-2-------------------------------------------
鱼儿泉乡yúrquán xiāng12701270---------------------------------------------------------
官滩乡guāntān xiāng37453745---------------------------------------------------------
景凤乡jǐngfèng xiāng31443144---------------------------------------------------------
赤石桥乡chìshíqiáo xiāng55155515---------------------------------------------------------
庄儿上乡zhuāng'érshàng xiāng23582358---------------------------------------------------------
王陶乡wángtáo xiāng98369836---------------------------------------------------------
王凤乡wángfèng xiāng22012201---------------------------------------------------------
李元乡lǐyuán xiāng10580105641--------1----------14------------------------------------
花坡乡huāpō xiāng921921---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
潞城市lùchéng shì21394421375629672214712-54--31-----------------5------1------------------
城关镇chéngguān zhèn48801487061333---2---39--3------------------5-------------------------
店上镇diànshàng zhèn20355203511111-----------------------------------------------------
微子镇wēizǐ zhèn1476714759----44---------------------------------------------------
石窟乡shíkū xiāng1318413175----9----------------------------------------------------
王里堡乡wánglǐbǎo xiāng88968895-------------1-------------------------------------------
崇道乡chóngdào xiāng20654206511--------1----------------------------1------------------
史回乡shǐhuí xiāng996199533111-11--------------------------------------------------
申庄乡shēnzhuāng xiāng28112811---------------------------------------------------------
合室乡héshì xiāng750375021--------------------------------------------------------
东邑乡dōngyì xiāng1134511344-1-------------------------------------------------------
黄池乡huángchí xiāng70067006---------------------------------------------------------
黄牛蹄乡huángniútí xiāng81728172---------------------------------------------------------
下黄乡xiàhuáng xiāng68466845-1-------------------------------------------------------
漫流河乡mànliúhé xiāng72457245---------------------------------------------------------
石梁乡shíliáng xiāng958095791--------------------------------------------------------
西流乡xīliú xiāng48284827---------1-----------------------------------------------
山化虚拟镇shānhuà xūnǐ zhèn1199011935930--1--2-13-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

晋城市

jìnchéng shì

2160984

2153924

746

5046

118

88

201

132

50

124

120

203

43

-

9

103

4

1

3

1

-

6

14

4

-

1

-

2

4

-

7

1

5

2

2

-

1

7

6

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

晋城城区jìnchéng chéng qū3042213009231202913212712211112239711-672-3--2-----1--1------16------------1-------
东街街道dōng jiēdào39887388761495243-42-2212-51-----------1-------------------------------
西街街道xījiē jiēdào350463474782693242--362----------------------------------------------
南街街道nán jiēdào25310245717717-1213-26-----------------------------------------------
北街街道běi jiēdào3130230871103741016-11--15--11--1--------------------------------1-------
矿区街道kuàngqū jiēdào399383966221195---4181305--5----------------------6--------------------
钟家庄乡zhōngjiāzhuāng xiāng7092270551422812534437122---2-2--1--------1----------------------------
西上庄乡xīshàngzhuāng xiāng300702998712592-13-14----------1-------------------------------------
北石店乡běishídiàn xiāng3174631658666--22--47-------------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沁水县qìnshuǐ xiàn211440211183884514111923261091--62----27-----4---5------------------------3-
城关镇chéngguān zhèn3470834661188-3652-3----1------------1------------------------------
中村镇zhōngcūn zhèn135661355158-1---1-------------------------------------------------
端氏镇duānshì zhèn2315823130466312-122----1------------------------------------------
嘉丰镇jiāfēng zhèn30115300621581126-3-3---3-----17----------------------------------3-
王寨乡wángzhài xiāng36823679--------------------------3------------------------------
樊村河乡fáncūnhé xiāng280428012---1----------------------------------------------------
杏峪乡xìngyù xiāng793879236-2--1--1---------------------5--------------------------
下川乡xiàchuān xiāng192119201--------------------------------------------------------
土沃乡tǔwò xiāng85038498----1----2---2-------------------------------------------
张村乡zhāngcūn xiāng532553193----1-1------1------------------------------------------
郑庄乡zhèngzhuāng xiāng130471303841--11--2------------------------------------------------
王必乡wángbì xiāng4029402341-1-----------------------------------------------------
苏庄乡sūzhuāng xiāng249824971--------------------------------------------------------
必底乡bìdǐ xiāng175217511--------------------------------------------------------
郑村乡zhèngcūn xiāng155241551225---4-------------1-------------------------------------
胡底乡húdǐ xiāng4349433872------2------------------------------------------------
樊庄乡fánzhuāng xiāng568356802---1----------------------------------------------------
固县乡gùxiàn xiāng77557744511-31---------------------------------------------------
柿庄乡shìzhuāng xiāng1272212710622------11----------------------------------------------
十里乡shílǐ xiāng74627450131222---1-----------------------------------------------
东峪乡dōngyù xiāng489948961-1-1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳城县yángchéng xiàn40670840569112570916122614101232177-226------3-------21--2--1---------------------
城关镇chéngguān zhèn8803887485194934-931-78---9-------------------------------------------
北留镇běiliú zhèn4286142776737114142851--8--------------21--2--1---------------------
润城镇rùnchéng zhèn3590235818961-322421------------------------------------------------
八甲口镇bājiǎkǒu zhèn17116170565521--2---------------------------------------------------
町店镇tǐngdiàn zhèn1611316101131-1---1----5-------------------------------------------
河北镇héběi zhèn15582155709-----1-1---1--------------------------------------------
东冶镇dōngyě zhèn206242060944121--11-1----------------------------------------------
次营镇cìyíng zhèn15487154754212---21------------------------------------------------
尹庄乡yǐnzhuāng xiāng982298174--1-----------------------------------------------------
白桑乡báisāng xiāng172081719282112--11------------------------------------------------
寺头乡sìtóu xiāng10542105041711-43-3-14-13-------------------------------------------
芹池乡qínchí xiāng93399309119--1---51----------3------------------------------------
羊泉乡yángquán xiāng72477237361------------------------------------------------------
西河乡xīhé xiāng1476614754281-----1------------------------------------------------
演礼乡yǎnlǐ xiāng13382133689-21-1--1------------------------------------------------
固隆乡gùlóng xiāng8867885462--12--11-----------------------------------------------
董封乡dǒngfēng xiāng79577941214-------------------------------------------------------
李圪塔乡lǐgēda xiāng410341021--------------------------------------------------------
架岭乡jiàlǐng xiāng10889108786-------3-1--1-------------------------------------------
西交乡xījiāo xiāng32223221--1------------------------------------------------------
杨柏乡yángbǎi xiāng184318421--------------------------------------------------------
台头乡táitóu xiāng163371633312-1-----------------------------------------------------
桑林乡sānglín xiāng798679841------1-------------------------------------------------
三窑乡sānyáo xiāng4768476123--1----1-----------------------------------------------
横河乡hénghé xiāng670767043--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
陵川县língchuān xiàn24978224896738719966144565----------3------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn5039250115102511232--44-----------------------------------------------
礼义镇lǐyì zhèn3022030134572-1-12311-----------------------------------------------
附城镇fùchéng zhèn28753285362209-113-1-------------------------------------------------
西河底镇xīhédǐ zhèn20746207171241-11-1-------------------------------------------------
平城镇píngchéng zhèn234482332221222------------------------------------------------------
杨村乡yángcūn xiāng15860158469-1--1--------------3------------------------------------
河乡hé xiāng398639842--------------------------------------------------------
潞城乡lùchéng xiāng11770117662-2------------------------------------------------------
曹庄乡cáozhuāng xiāng70417041---------------------------------------------------------
夺火乡duóhuǒ xiāng553855371--------------------------------------------------------
横水河乡héngshuǐhé xiāng44844467115------1------------------------------------------------
马圪乡mǎgē xiāng28772850-25---11--------------------------------------------------
古郊乡gǔjiāo xiāng940494011--1-1---------------------------------------------------
马五寨乡mǎwǔzhài xiāng124612431-11-----------------------------------------------------
六泉乡liùquán xiāng60416038-1--11---------------------------------------------------
冶头乡yětóu xiāng912791241----11--------------------------------------------------
侯庄乡hóuzhuāng xiāng52905289-----1---------------------------------------------------
秦家庄乡qínjiāzhuāng xiāng1355913557--1--1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泽州县zézhōu xiàn5171625159903043653721114451176406719-156---1-11--1-1--3--1---5---2-----------------
南村镇náncūn zhèn438134366516543259112271--23---1-1---1----1----------------------------
下村镇xiàcūn zhèn47855475871232812413-5255------------------2--1---5---------------------
大东沟镇dàdōnggōu zhèn339323388718182-23----1----------------------------1-----------------
周村镇zhōucūn zhèn2575125704530-2-1233-----------1------------------------------------
梨川镇líchuān zhèn166911668342-11----------------------------------------------------
晋庙铺镇jìnmiàopū zhèn201072006816862-3--2-1----------------------------1-----------------
金村镇jīncūn zhèn25230251987118-111-11---1-------------------------------------------
高都镇gāodōu zhèn282922826191112111-5------------------------------------------------
巴公镇bāgōng zhèn5656256480183952112212---9-------------------------------------------
大阳镇dàyáng zhèn2955529386109751467--2---1--------------------------------------------
川底乡chuāndǐ xiāng22585225665511-2112----1-------------------------------------------
李寨乡lǐzhài xiāng1293212908341-122-82---------------1-------------------------------
南岭乡nánlǐng xiāng9174916191-1-1----1----------------------------------------------
衙道乡yádào xiāng1113511122112-------------------------------------------------------
追山乡zhuīshān xiāng684368363-1-----3------------------------------------------------
南河西乡nánhéxī xiāng7261725322-------3---1-------------------------------------------
大箕乡dàjī xiāng156741564381---2-15-5-----------------------------------------------
铺头乡pūtóu xiāng1519815142330---2-1119-----------------------------------------------
东下村乡dōngxiàcūn xiāng750774966-11-2--1------------------------------------------------
柳口乡liǔkǒu xiāng9354934341113-1--------------------------------------------------
水东乡shuǐdōng xiāng127101269158-1-2---3-----------------------------------------------
鲁村乡lǔcūn xiāng143031429812-----11------------------------------------------------
大兴乡dàxīng xiāng13305132965---21--1------------------------------------------------
北义城乡běiyìchéng xiāng147461473215-232--1------------------------------------------------
陈沟乡chéngōu xiāng9748969735--7-----15--21-------------------------------------------
土河乡tǔhé xiāng68996887911-----1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高平市gāopíng shì47167147117071295211124151213985--8-1---1-4------1--1--1----------------------
北城街道běichéng jiēdào3419034159512-11312311----1-----------------------------------------
东城街道dōngchéng jiēdào2413024099517-1224--------------------------------------------------
南城街道nánchéng jiēdào289932887431033-212--1-----------4-----------------------------------
米山镇mǐshān zhèn1981019799214-1-1--2-----------------------------------------------
三甲镇sānjiǎ zhèn24897248921--2--1-1------------------------------------------------
陈镇chén zhèn289592894151211213--1--------------------1-------------------------
北诗镇běishī zhèn1612516095421221----------------------------------------------------
河西镇héxī zhèn270612694621101-1--1-------------------------------------------------
马村镇mǎcūn zhèn199791996329-11---2-------------------------1----------------------
野川镇yěchuān zhèn149051490012--1---1------------------------------------------------
寺庄镇sìzhuāng zhèn3001429981982211-1-1---8-------------------------------------------
神农镇shénnóng zhèn2499224976223-25-1--------------------1----------------------------
唐庄乡tángzhuāng xiāng163931638742-------------------------------------------------------
云泉乡yúnquán xiāng14504144991-1-2----1-----------------------------------------------
建宁乡jiànnìng xiāng178471784111---11--11----------------------------------------------
拥万乡yōngwàn xiāng16365163613-1------------------------------------------------------
石末乡shímò xiāng17205171946---3---1-1----------------------------------------------
悬壶南乡xuánhúnán xiāng81478143-1--2--1-------------------------------------------------
东周乡dōngzhōu xiāng14761147562-1----11------------------------------------------------
原村乡yuáncūn xiāng204062039172112-1---1----------------------------------------------
杜寨乡dùzhài xiāng81208119-1-------------------------------------------------------
永录乡yǒnglù xiāng12810128063-----