TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

山东省

shāndōng shěng

89971789

89339046

23743

497597

2733

2386

6949

6208

5444

2426

27795

33527

1245

468

2405

2719

3041

49

1797

297

1919

4693

330

86

1403

95

28

249

343

16

304

541

130

41

279

21

35

97

356

92

81

81

97

4

68

107

18

3

7

7

9

100

60

33

5

7

17

131

21

济南市

jǐnán shì

5921891

5812583

2884

97043

407

542

669

499

585

377

729

3231

249

47

102

283

984

5

64

33

106

106

46

11

55

2

2

12

4

2

14

10

23

2

20

2

6

10

38

-

6

9

7

-

15

8

-

-

-

-

2

28

3

10

-

2

5

5

4

历下区lìxià qū58252057386529968851892704176581687832089699-33333-2--1--226-----11---1-3--------6----1
解放路街道jiěfànglù jiēdào318633140618381-34-32833---2------1-------11---------------------------
司里街街道sīlǐ jiēdào5656955623437422841733192---92---------------------2--------------------
趵突泉街道bàotūquán jiēdào444144336519907161132137931-9--1-------------1-----2--------------------
泉城路街道quánchénglù jiēdào2085720443103136165441418412114---32--2-------2-----1---1----------------
东门街道dōngmén jiēdào327043212114494-43-2-15453-2----1---------------------------------------
东关街道dōngguān jiēdào45501448102756413215-9641--8---2-------1----------3--------------------
建筑新村街道jiànzhùxīncūn jiēdào530795216916744-6317419105---4------1------------------------------------
文化东路街道wénhuà dōnglù jiēdào968639561745967-298122118211074214----------------1-----3-----1--------1----1
和平路街道hépínglù jiēdào350303455717347282312211534-152-----1--------1------------2--------------
甸柳新村街道diànliǔxīncūn jiēdào417934097430655110817467312111--2-------------2--------------------5-----
姚家镇yáojiā zhèn12384712278060771514291651921114-2261----1--------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
济南市市中区jǐnán shì shìzhōng qū572141544297454259621174991601353711459617129613248411212410113-1229-3-129-----32------12--1--
杆石桥街道gānshíqiáo jiēdào3126229627211592----412121-11-------------------------------------------
经二路街道jīng'èrlù jiēdào96779466-200-------11-----------------------------------------------
馆驿街街道guǎnyì jiēdào92889013142461-21--29-----------------------------------------------
魏家庄街道wèijiāzhuāng jiēdào1746316926164721--241622---11----------------2--------------------------
大观园街道dàguānyuán jiēdào1624515946162641-----110----------6---------------1--------------------
经七路街道jīngqīlù jiēdào118491146643561--141-15---1-------------------------------------------
岔路街街道chàlù jiēdào111591091614210--3--1361--5-------------------------------------------
四里村街道sìlǐcūn jiēdào296692898011616--231-6412--5---1---1-----------------------------------
泺源街道luòyuán jiēdào32105239482780481113323242---5--2-------1--11-4----1---------------------
王官庄街道wángguānzhuāng jiēdào36146352532281121212-93711-1--1-------------------2--------------------
二七新村街道èrqīxīncūn jiēdào3342232558237891-533--29---8----------------------------3--------------
六里山街道liùlǐshān jiēdào39832387973188521-33731056---21-----1---------------2-------------1------
七里山街道qīlǐshān jiēdào33563322472212132-445-1248-1-3----------------------2--------------------
玉函路街道yùhánlù jiēdào193091905116194-1--11435------1---4---------------1--------------------
舜玉路街道shùnyùlù jiēdào463764529442770173212230229978641224-3--1----3----1---1--------2-------2-----
七贤镇qīxián zhèn779327700811756310726162416189913452-2-13---------21-1--11-----------------1--
十六里河镇shíliùlǐhé zhèn5312952672182927646111464102---11-1-----1-----1----------------------------
党家庄镇dǎngjiāzhuāng zhèn63715551294084412216104261711-216-1--9-391------1-2------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
槐荫区huáiyìn qū39684638232820513472171114818414653699222343-2-1-61------2-31-2319-----3------------1-
道德街街道dàodé jiēdào1745817100143161-----1231-----1-------------1--------------------------
西市场街道xīshìchǎng jiēdào1979617937261786-62-2-826------1---2------------------------------------
中大槐树街道zhōngdàhuáishù jiēdào21722210175660--512-222---8-------------------------------------------
振兴街街道zhènxīng jiēdào3391333059237821-2-41233---32----------------1-------------------------
营市街街道yíngshìjiē jiēdào3475034086235682-134-3515--1------2---------1--------------------------
五里沟街道wǔlǐgōu jiēdào296772893196701-11121240---7-------------------2-----------------------
青年公园街道qīngnián gōngyuán jiēdào19113186721138721226--2621---------1-----------------------------------
南辛庄街道nánxīnzhuāng jiēdào2786027208165911--13-5243--1----------------------7--------------------
匡山街道kuāngshān jiēdào3170131015126291---41133--13-----------------------------------------1-
张庄路街道zhāngzhuānglù jiēdào2798527488244202-733-722111-----1---------------3-2--------------------
段店北路街道duàndiànběilù jiēdào328213232019413335-11-11291---1-----2-------2-1--------------------------
美里湖街道měilǐhú jiēdào15666155826572-11--104--------------------------------3--------------
段店镇duàndiàn zhèn62473569761752281112261-13673--11-------------------------------------------
吴家堡镇wújiābǎo zhèn2191120937-965------2-6------------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天桥区tiānqiáo qū5702965533112751562736546334773611051314830471-2262203--141-1111---33-21--31-------1---1-
堤口路街道dīkǒulù jiēdào5284949014233664-564143157431113---1-11----2---------21--------------1-----
制锦市街道zhìjǐnshì jiēdào21251206399559--2-3-727---4-------1-----------------------------------
纬北路街道wěiběilù jiēdào115231129871911121--128---1-----------1-------------------------------
工人新村北村街道gōngrén xīncūn běicūn jiēdào289862824821642514-255431--3-------2-------------1------3--------------
官扎营街道guānzhāyíng jiēdào15936155455368-22-1-471--------------------------------1-------------
刘家庄街道liújiāzhuāng jiēdào10778105775174-111214102----------------------------------------------
宝华街街道bǎohuá jiēdào14228139321025525312359--------------------------1--------------------
北坦街道běitǎn jiēdào1722116853163201-112-621-----------------------------------------------
工人新村南村街道gōngrén xīncūn náncūn jiēdào286952780315842223-31220---2-------------------------------------------
陈家楼街道chénjiālóu jiēdào14536137583753---14-1141--------------1-------------------------------
天桥东街街道tiānqiáodōng jiēdào132281291810267312111717-----------------------------------------------
无影山街道wúyǐngshān jiēdào3493634159186463-624-11742--9--------------1----------1-----------------
药山街道yàoshān jiēdào20496201054358--17----9---2-----1-------------------------------------
北园镇běiyuán zhèn208124203270105436118231318371736168379121-----19---1-1--111----1------------------1-
桑梓店镇sāngzǐdiàn zhèn3064228397112215-1---3291-1---2----------------------------------------
大桥镇dàqiáo zhèn237552372318-1-221-1--15-------------------------1------------------
靳家乡jìnjiā xiāng23112230721241-23--32--41---16-------------------1------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
历城区lìchéng qū878131871786405399447217381106451135633781744636-2328365234--211223-10--16--11-23----122---311
洪家楼镇hóngjiālóu zhèn1934631906631582091151131134511712741369242-21--421--1--1-2-----5--1--21------2-----1
华山镇huàshān zhèn5812457919231276312-142221-12-------------1-----------------------------
王舍人镇wángshèrén zhèn112601111589456956214253920851-101--------------2--1---1------2-------------
仲宫镇zhònggōng zhèn703536922323889123106229--31145-31-12--13---------1--1------------------3--
柳埠镇liǔbù zhèn51385509072873--4142-227--1314-4--131-5--1------6----------------------1-
西营镇xīyíng zhèn279312787715---11-126----24-1--1--1-------------------------1--------
港沟镇gǎnggōu zhèn55876557491343-1220242571-1510-6--4--5-----1-1---------1--------2-------
孙村镇sūncūn zhèn51138510472428411552363-1-3---5--------------------------------------
郭店镇guōdiàn zhèn44119440496431-115138------1----------------------------------------
董家镇dǒngjiā zhèn4649346440122332112-36-----------------------------------------------
唐王镇tángwáng zhèn56958569082556-111-253-------1--------------------------------------
遥墙镇yáoqiáng zhèn48687486441281-1215251-1-1---2-------1------------------------------
高而乡gāo'ér xiāng134741332521---52-1---1-122-4--4--5---------2------------------------
锦绣川乡jǐnxiùchuān xiāng184361838496--122152-1-114-2--2--4----------------------------------
彩石乡cǎishí xiāng29093290621011-1263133----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长清县chángqīng xiàn5065795014501824391421743281512204182116259-7598--7--12--1----1---215-11-----1-------
长清镇chángqīng zhèn9964199406401483438214172--2-----------------------------------1-------
平安店镇píng'āndiàn zhèn50155490902510215121212-4-------1--------------------------------------
归德镇guīdé zhèn759047588884-1-----11----------------------------1-----------------
孝里镇xiàolǐ zhèn46366463266841452131---------------12--1------------1--------------
崮山镇gùshān zhèn3510034232158349-2111-3----2------------------------------------------
张夏镇zhāngxià zhèn4531342999152226511012142--1-24-157---------------1---2-5--1-------------
万德镇wàndé zhèn52918526432210881664224-1-2105-2-1---1----------------------------------
五峰山镇wǔfēngshān zhèn28748286879301112--13-1-38-------1----------------------------------
马山镇mǎshān zhèn3074430673244446-13431--27-1--7-------------------------------------
双泉乡shuāngquán xiāng266902662897237111-4---718-2----------------------------------------
武家庄乡wǔjiāzhuāng xiāng1500014878911-23-1-3----95-1--1--5----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平阴县píngyīn xiàn34438634374616615017582440331524496212-1-1421-----1---------1---1---------2-----21
平阴镇píngyīn zhèn10281110257059906304131386111----------------------------------------------
玫瑰镇méigui zhèn187071869531--11--311-------1--------------------------------------
刁山坡镇diāoshānpō zhèn266302660372--213--11----------------------------------------------1
东阿镇dōng'ā zhèn3686236811121755-72-2------------------------------1-----------------
洪范池镇hóngfànchí zhèn2496624917291-1211-534-------2--------------------------------------
孔村镇kǒngcūn zhèn26482264435112-2221-6---1----6------------------------------------1-
孝直镇xiàozhí zhèn34887347842613113798217--------12------1-----------------------2-----1-
栾湾乡luánwān xiāng214892147341-132--21-1-----------------------1---------------------
安城乡ānchéng xiāng1481814806-6---11-12-1---------------------------------------------
李沟乡lǐgōu xiāng1287812830125-8133434---1----31-------------------------------------
店子乡diànzi xiāng2385623814933-2---13--1--1-118--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
济阳县jìyáng xiàn51887950775724410302401184062458529631212824-35234--11--------------2----------7-1-----
济阳镇jìyáng zhèn66415651663911709-4413892----------------------------------------------
孙耿镇sūngěng zhèn30308285441017432-31--11----3------------------------------------------
垛石桥镇duǒshíqiáo zhèn27524274661324121252-8-----------------------------------------------
曲堤镇qūdī zhèn25287252567813--25-32----------------------------------------------
仁风镇rénfēng zhèn3282732797964421--21------1----------------------------------------
回河镇huíhé zhèn2628526231105-466-10-72-------12---1---------------------------------
青宁镇qīngníng zhèn19137190301232-135118615--1----210-------------------1------------------
稍门乡shāomén xiāng20907207931226131511515-6---1-----------------------------------1-------
崔寨乡cuīzhài xiāng239392385914921322311--25---23101--1----------------------------------
店子回族乡diànzi huízú xiāng17740151513257217111-21-----------------------------------------------
辛集回族乡xīnjí huízú xiāng165381321821328722-21--4-----------------------------------------1-----
二太平乡èrtàipíng xiāng2671726678224-5--15--1---1------------------------------------------
庙廊乡miàoláng xiāng29431292666129383134-21-11----2-------------------1------------------
新市乡xīnshì xiāng251722512194315-337421----------------------------------------------
江店乡jiāngdiàn xiāng122311219046-337311121----------------------------------------------
唐庙乡tángmiào xiāng227332141826125557128423-1-------1-------------------------------------
索庙乡suǒmiào xiāng2221022191343314-1-------------------------------------------------
姜集乡jiāngjí xiāng1892518913223-1--1-3-----------------------------------------------
三教乡sānjiào xiāng27776277151114-9-32574---------------------------------------6-------
王圈乡wángquān xiāng2677726754112-111-3-12-1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
商河县shānghé xiàn57478956477529491963773316628603912011344--15411-11------11--------4---1----115---2---
商河镇shānghé zhèn666166617248322911511568111--------3-----------------------------3---1---
龙桑寺镇lóngsāngsì zhèn15878158492131-33513-------131-------------------1---------1-------
殷巷镇yīnxiàng zhèn29267291582516113374921611-2-----2-------------------2---------5-------
怀仁镇huáirén zhèn32289322421891-31-715---------1-----------------------------1-------
玉皇庙镇yùhuángmiào zhèn385123844128944341747-----------------------------------------------
郑路镇zhènglù zhèn35577354891194102536133---1---1------------------------------11-------
贾庄镇gǔzhuāng zhèn19161191161016-11343-5-2---------------------------------------------
牛堡乡niúbǎo xiāng186831866453211--1141----------------------------------------------
孙集乡sūnjí xiāng306453060517311-111825----------------------------------------------
常庄乡chángzhuāng xiāng2605225996163-1314-523--2---1----------------------1---1-----3---1---
燕家乡yānjiā xiāng199871995988-2-1-114--1------1--1----------------------------------
沙河乡shāhé xiāng1946116107533421-11------1-----1--1--------1--------------------------
韩庙乡hánmiào xiāng2992628223121676-1-32--4-------2-1---------1-------------------1-------
赵魁元乡zhàokuíyuán xiāng29517294491910511361625-----------------------------------------------
张坊乡zhāngfāng xiāng2158917814937571-1211-3-----------------------------------------------
胡集乡hújí xiāng29429293921821-131145---------1-------------------------------------
杨庄铺乡yángzhuāngpù xiāng2226022239112-112-1-12----------------------------------------------
钱铺乡qiánpù xiāng21095210746221141-12---1-------------------------------------------
岳桥乡yuèqiáo xiāng193871937522--3---14-----------------------------------------------
白桥乡báiqiáo xiāng258512582510212131-221--------1-------------------------------------
展家乡zhǎnjiā xiāng23607235861421--2---1-------1---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
章丘市zhāngqiū shì9773249692683607064364986692925471343211440-156929--------51--7-12---1---------1----1-1
明水镇míngshuǐ zhèn15400015342560328814425-496726--1--4-----------31-----2-------------1-------
普集镇pǔjí zhèn5737457309188-43431471---8---11--------------1----1-----------------
相公庄镇xiānggōngzhuāng zhèn61487614361362628-217---1---11-------------------------------------1
绣惠镇xiùhuì zhèn564535640313263-111-32-----------------------------------------------
刁镇diāo zhèn6428964202244014531223-11--------------------------------------------
水寨镇shuǐzhài zhèn35998359481614-41214251----------------------------------------------
龙山镇lóngshān zhèn25992259758--1231-11-----------------------------------------------
枣园镇zǎoyuán zhèn33881337971263-1121-31-----------------------------------------------
埠村镇bùcūn zhèn3301529131123852362111-51----------------------------------------------
垛庄镇duǒzhuāng zhèn305462964558803-1312-1-------22---------1----------------------------
文祖镇wénzǔ zhèn451034502316401-1242481--------1-------------------------------------
高官寨镇gāoguānzhài zhèn53756537201832-331-2---------3-----------------------------------1--
白云湖镇báiyúnhú zhèn329323289914412113-312---1------------------------------------------
宁家埠镇níngjiābù zhèn331263310311131211--2---1-------------------------------------------
党家镇dǎngjiā zhèn32805327711933214--11-----------------------------------------------
圣井镇shèngjǐng zhèn37605366262393821522122---1-------------------------------------------
曹范镇cáofàn zhèn365073632315135116134-33--------2---------1----------------------------
黄河乡huánghé xiāng5284252812142--12-334----1------------------------------------------
辛寨乡xīnzhài xiāng3555235515253223-2--------------------------------------------------
闫家峪乡yánjiāyù xiāng2409023993631-2612------29-113-26------------7------------------------
官庄乡guānzhuāng xiāng261852543817715----1-48----1----1-------------------------------------
旭升乡xùshēng xiāng13786137741---13-1-6-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

青岛市

qīngdǎo shì

7494194

7461172

3179

3027

214

191

765

422

831

142

14491

7959

119

66

202

613

45

4

84

39

191

19

43

4

10

4

5

6

28

2

28

100

21

5

1

3

2

6

81

7

5

3

7

-

13

12

-

-

1

2

1

1

4

3

-

-

1

9

1

青岛市南区qīngdǎo shì nán qū44753244341837476215285825128161153141094459--28-215--1-1--498--1--13--1--1--------3-----
浮山街道fúshān jiēdào336083320519701-2232-15312711-3----------------------1--------------------
八大峡街道bādàxiá jiēdào18089179521728--1111958---11-----11-------14------1--------------2-----
台西街道táixī jiēdào54408541283366--236225140-1------------------2--------------------------
云南路街道yúnnánlù jiēdào4432844100145411013--23110---5------3--------3---------1-----------------
中山路街道zhōngshānlù jiēdào27149270091951674-121138--1--------------------------------------------
观海路街道guānhǎilù jiēdào183051818121321-3-11746--110-----------1-------------------------------
江苏路街道jiāngsūlù jiēdào24895247441751-2-1-112601---------3--------21--------------------------
金口路街道jīnkǒulù jiēdào223092195432941295302351182118---7--3--1------4--------------------------
八大关街道bādàguān jiēdào15101149861022-12-51859---6----------------1--------------------------
湛山街道zhànshān jiēdào25218248623324--2---22559---3--1--12---------------6--------------------
金湖路街道jīnhúlù jiēdào35443351174464---1121731252--4-------------------------------------------
八大湖街道bādàhú jiēdào4519544814397213379378155-1-2--11--2------------1--2--------------1-----
金门路街道jīnménlu jiēdào53278526785286218-422481883-11--------------1-------3--------------------
珠海路街道zhūhǎilù jiēdào30206296882448221157-246127---6------1-------2-------------1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青岛市北区qīngdǎo shì běi qū50421350100529860510252923468710135993633-131-112-------81----1201----12-----------1-
冠县路街道guānxiànlù jiēdào1904418942324---36-3431---1-------------------------------------------
泰山路街道tàishānlù jiēdào17242171331041---11-14401--1-------------------------------------------
胶州路街道jiāozhōulù jiēdào2569625574845122-211838--22--1----------------------------------------
热河路街道rèhélù jiēdào31180310073244-1325-18651-------------------------2--------------------
辽宁路街道liáonínglù jiēdào257052554693928512-1275---2--1-------------------3--------------------
黄台路街道huángtáilù jiēdào27397272022044-2424-1198--15----------------------3------------------1-
华阳路街道huáyánglù jiēdào220952196014241-32-11771--2--------------------------------------------
登州路街道dēngzhōulù jiēdào35613354451941--458-186821-----1------------------1--------------------
利津路街道lìjīnlù jiēdào2959829431923------29105--------------------1--------------------------
延安路街道yán'ānlù jiēdào3581035605135112-24-22103--13------1--------1-------1-------------------
威海路街道wēihǎilù jiēdào3017530018122211-1112292---3-1-----------------------------------------
北仲路街道běizhònglù jiēdào34424342492616122--24480---------1---------1---------------------------
宁夏路街道níngxiàlù jiēdào353783514416571---3-27119-1-4-------2--------------2------2-------------
敦化路街道dūnhuàlù jiēdào363563610924251-24--10086---3---------------1------1--------------------
辽源路街道liáoyuánlù jiēdào55932554645667-61-7114516611-9---------------3-----13-----1--------------
合肥路街道héféilù jiēdào42568421762742113-321791224-----1------------2------5--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
四方区sìfāng qū4293894265332106246283111456391137612141155-12-1-61--21--5--1--2-11------2-----------1-
阜新路街道fùxīnlù jiēdào30154299961032-1--1-1196-1-4--------------2----------------------------
鞍山路街道ānshānlù jiēdào52331518984082-12-14-322383228------11--------------7--------------------
海伦路街道hǎilúnlù jiēdào36401360361852-131411421282-66-----------------1-------------------------
嘉兴路街道jiāxìnglù jiēdào423174202912102--212126133-321------1---------------2--------------------
瑞昌路街道ruìchānglù jiēdào2537825253542-2-2--567---2-------------------------------------------
平安路街道píng'ānlù jiēdào21943218171323-2--3-873---2------2------------------------------------
杭州路街道hángzhōulù jiēdào2788127742844-131--666---6------1-------2--------------1-------------
兴隆路街道xīnglónglù jiēdào21268211461140-41-3-1447--1-------1------------------------------------
湖岛街道húdǎo jiēdào9437938858----2-527---1-----------1-------------------------------
水清沟街道shuǐqīnggōu jiēdào39341391301657--21--2310214-1--------------------2-1------1-------------
开平路街道kāipínglù jiēdào406924046738192-821217136-----------------------------------------------
洛阳路街道luòyánglù jiēdào30004297881052-11-3-20127---1--1----------------------------------------
郑州路街道zhèngzhōulù jiēdào23802236059483-71121128544-10-----------------------------------------1-
河西街道héxī jiēdào1408614004841-11-137261--2-------------------------------------------
双山街道shuāngshān jiēdào1435414234719-1511--33251--11-11-1-----2---1-------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
黄岛区huángdǎo qū2384052361112442103320733787678025829--2---2--2---2233------21------3-------------
黄岛街道huángdǎo jiēdào568745628538612-2281246201--311--1---1--2----25------3--------------------
辛安街道xīn'ān jiēdào4538445263137--4-115035-3----1-------------------6--------------------
薛家岛街道xuējiādǎo jiēdào41802415453524--2-17-69971--8------1--------3---------------------------
柳花泊街道liǔhuābó jiēdào1269712659531-21--914---3-------------------------------------------
长江路街道chángjiānglù jiēdào8164880359153115-3104755024331257-------------2-25------12------3-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
崂山区láoshān qū2546252526071011372424104121412205168127--1111-4--1-1---11-----4-----3--------------
中韩街道zhōnghán jiēdào12254512083372112231453311232168168118--1111-3--1-1---11-----4-----3--------------
沙子口街道shāzikǒu jiēdào60600603342821-1847-16324---9------1------------------------------------
王哥庄街道wánggēzhuāng jiēdào451744514613--21--1110-----------------------------------------------
北宅街道běizhái jiēdào2630626294-1----1163-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
李沧区lǐcāng qū3528013480201732729855171543014114212-13531----5---2----6------1-----4-------2------
李村街道lǐcūn jiēdào7134269689234725182611352164---231---------2----6------1--------------------
虎山路街道hǔshānlù jiēdào29444288101914--6---530508--4-1--------------------------2--------------
浮山路街道fúshānlù jiēdào307503008929141--3-1546641-------------------------------2--------------
永清路街道yǒngqīnglù jiēdào27177269862313115-4-48951----------------------------------------------
振华路街道zhènhuálù jiēdào2452224116245321412-1318-----------------------------------------------
永安路街道yǒng'ānlù jiēdào429904266816782162--28181--12------5------------------------------------
兴华路街道xìnghuálù jiēdào2566725531523---1-122811---------------------------------------2------
兴城路街道xìngchénglù jiēdào195591947266------1263-----------------------------------------------
楼山街道lóushān jiēdào147341463062--2---7222-----------------------------------------------
湘潭路街道xiāngtánlù jiēdào35408349871516--1313-284821--6-------------------------------------------
九水路街道jiǔshuǐlù jiēdào3120831042761-17-111922----2------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
城阳区chéngyáng qū4940074900701955321113529156329323622-110-----11--------6--------------------1----1-
城阳镇chéngyáng zhèn1163881148686215511195-1308902-14------1--------5--------------------1------
流亭镇liútíng zhèn898938844676167585331249658--2-------------------------------------------
夏庄镇xiàzhuāng zhèn784457787417643145-24733112--4-------------------------------------------
惜福镇xīfú zhèn40141399245311-3-118616-------------------1---------------------------
棘洪滩镇jíhóngtān zhèn452274515714711264-2310---------1-----------------------------------1-
上马镇shàngmǎ zhèn44979449091461--11-3611-----------------------------------------------
河套镇hétào zhèn40761407362-----2-813-----------------------------------------------
红岛镇hóngdǎo zhèn38173381565-2-----10------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
胶州市jiāozhōu shì7834787804283761402728484032271684411916222--151067231----4-515-1----632----1---2--1----41
阜安街道fù'ān jiēdào757337527554236139265247811-12------2--------3------2-------------1------
中云街道zhōngyún jiēdào608176050477835225-140613--2---------------5---------------------------
北关街道běiguān jiēdào3923339051937--11--5968---1-------1-------5---------------------------
南关街道nánguān jiēdào400653980930412231-19518-----------------------------------------------
云溪街道yúnxī jiēdào2017919599419--14--5418---3-------------------------------------------
胶东镇jiāodōng zhèn35220350772513--1-1-7523---1----------------------4--------------------
李哥庄镇lǐgēzhuāng zhèn587345837625311543-255581--1---------------1---------------------------
北王珠镇běiwángzhū zhèn41282412221444-3211710--18--1---------2--1--------------------------1
马店镇mǎdiàn zhèn37084370262143131-188------6---1-------1----------------------------
胶西镇jiāoxī zhèn4083540785954-42161141-21-------------------------------------------
苑戈庄镇yuàngēzhuāng zhèn185981857771--1----101-------1--------------------------------------
张应镇zhāngyīng zhèn3128931189156--42-13212--15-----11-------1-----------1------------------
铺集镇pūjí zhèn37939378546--1--431810--7---3325-------1----------3---------1---------
张家屯镇zhāngjiātún zhèn224422240911--41--21--1----515------------------------------------2-
里岔镇lǐchà zhèn29193291486----1--136--2----214-------------------1------------------
洋河镇yánghé zhèn34519344758--1441553--51----1---------4--1-----------1-------------
九龙镇jiǔlóng zhèn28498284711012214--2-------3--2-------------------------------------
营海镇yínghǎi zhèn343803432518221-28113511-1-------------------------------------------
前店口乡qiándiànkǒu xiāng2532225236113--1--15513------2----------------------------------------
后屯乡hòutún xiāng3039430378-111131113-------------------------------------1-------2-
南杜村乡nándùcūn xiāng2140321347224--12-2111-211-------------------------------------------
董城乡dǒngchéng xiāng203192029541------48--7--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
即墨市jímò shì11112021108712415852713228833032566153772614189-71361-2---2-353-------2-3--------1-------
通济街道tōngjì jiēdào106294105936371724392322844--13-----11---------1-------2------------------
环秀街道huánxiù jiēdào70054697121551-20316-19386---1----------------2--------------------------
潮海街道cháohǎi jiēdào5043350312232--40-2233181----------------------------------------------
留村镇liúcūn zhèn377103760878-1354121321--36-----1-------------------------------------
营上镇yíngshàng zhèn379673786424112612183818-6-------1---------3---------------------------
段村镇duàncūn zhèn287762869734--81304217--1--------------------------------------------
鳌山卫镇áoshānwèi zhèn48397483241921-3461142012---------------------------------------------
温泉镇wēnquán zhèn46845467892712-751-38---1----1--------------------------------------
王村镇wángcūn zhèn399813996671--11---5-----------------------------------------------
田横镇tiánhéng zhèn30437304203----13--9-1---------------------------------------------
丰城镇fēngchéng zhèn494974946371--413--12--31-----2-------------------------------------
金口镇jīnkǒu zhèn31234312067-1-317-531----------------------------------------------
店集镇diànjí zhèn3015130098171-1636238-3-1----1---------1----------------------------
大官庄镇dàguānzhuāng zhèn22078219531051112262-2212-1-2-------2-----------------2----------------
华山镇huàshān zhèn32226321231222128628-3915-11-111---------------------1----------------
灵山镇língshān zhèn2591725861721-2623-59--1--------------------------------------------
长直镇chángzhí zhèn2755127522112--414115-----------------------------------------------
段泊岚镇duànbólán zhèn163171629710---2-3-13------1----------------------------------------
瓦戈庄镇wǎgēzhuāng zhèn155171547751117115-53---------------------------------------1-------
刘家庄镇liújiāzhuāng zhèn291912916381--152252----2------------------------------------------
移风店镇yífēngdiàn zhèn38602385761712--2---4-----------------------------------------------
七级镇qījí zhèn3382233767149--12-1421---1---------------2---------------------------
蓝村镇láncūn zhèn449734481045931341121721-2--------------------------------------------
南泉镇nánquán zhèn36273361731321-4---1655---11-5---------2------------------------------
普东镇pǔdōng zhèn23518235006-1--1--64-----------------------------------------------
大信镇dàxìn zhèn265602653912---2----6--1--------------------------------------------
马山镇mǎshān zhèn47941478371732191145110--1-3----1-------------------------------------
石门乡shímén xiāng2597525887912-10337-214-8----------------2----------------------------
太祉庄乡tàizhǐzhuāng xiāng151491511216-1------20-----------------------------------------------
乔家屯乡qiáojiātún xiāng1124011191431-2321--14-1---------------------------------------------
即墨经济开发区虚拟街道jímò jīngjì kāifāqū xūnǐ jiēdào15191151493-1-5---265---2-------------------------------------------
田横岛旅游度假区虚拟镇tiánhéngdǎo lǚyóu dùjiàqū xūnǐ zhèn1538515380-1---1--21-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平度市píngdù shì13219751320574220442312100794418229173111142882311555723-1---3-7471-2-34-----32----1-----1--
城关街道chéngguān jiēdào781427805521451221-3219-----------------------------------------------
李园街道lǐyuán jiēdào624256238651--4-1-1691-------------------------2--------------------
同和街道tónghé jiēdào3328333257-1----11184---1-------------------------------------------
香店街道xiāngdiàn jiēdào284282841222--22---6----------2------------------------------------
麻兰镇málán zhèn4022040196522--3-131---4-----11---------------------------1--------
古岘镇gǔxiàn zhèn43548435186-2--21--6--46-----1---------1------------------------1--
仁兆镇rénzhào zhèn66886668508---3-32411--1-1---1------------------------2-------------
张戈庄镇zhānggēzhuāng zhèn458814584811721-1--351--2-------------------------------------------
郭庄镇guōzhuāng zhèn29628296103---51-121---5-------------------------------------------
南村镇náncūn zhèn6011259997115-847--3625---31-2-10-------3------------------------------
兰底镇lándǐ zhèn358593580916---352-24---16----2--------------------------------------
万家镇wànjiā zhèn41105410391031-13462-65--11--------------3------2---------------------
蓼兰镇liǎolán zhèn4597445950432-1-31232-1---------------2----------------------------
中庄镇zhōngzhuāng zhèn2678326754131--45--14--------1--------------------------------------
崔家集镇cuījiājí zhèn47846478051113-731-71--1-5---1--------------------------------------
明村镇míngcūn zhèn54403543262----23--46---11110324-----------2--------------------------
白埠镇báibù zhèn277832776531---1--24----1-1-4---------1----------------------------
门村镇méncūn zhèn39321393081-----1-251-1--------------------2-----------------------
田庄镇tiánzhuāng zhèn31044310318----1--21--------1--------------------------------------
马戈庄镇mǎgēzhuāng zhèn28580285634-2-22--2----1----2------------1---1---------------------
张舍镇zhāngshě zhèn398343981472-1---153--------------------------1--------------------
新河镇xīnhé zhèn2241522401-----12-23------114--------------------------------------
灰埠镇huībù zhèn496584939441--17210162---221-------------------------------------------
长乐镇chánglè zhèn30336303143-----4-110-------1------------------------3--------------
店子镇diànzi zhèn5538955371811-311111-----------------------------------------------
蟠桃镇pántáo zhèn22713227081-------31-----------------------------------------------
大泽山镇dàzéshān zhèn320303200412121311121--------1--------------------------------------
大田镇dàtián zhèn325793254151--121--15--1110-------------1----------------------------
旧店镇jiùdiàn zhèn352963527811------210--1-3------------------------------------------
祝沟镇zhùgōu zhèn335853354341--10-2116---9--1-----1------24--------------------------
云山镇yúnshān zhèn52337522582841-353310-11471---6----------11--------------------------
崔召镇cuīzhào zhèn3043130422----13-2-3-----------------------------------------------
平度经济开发区虚拟街道píngdù jīngjì kāifāqū xūnǐ jiēdào181211804731--131-577--------------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
胶南市jiāonán shì827771826353360453515414358144961946-714--36-62--2-1319--71----213-2---2--1--------2-
珠海街道zhūhǎi jiēdào783337808923951-34116427------1------------4-------------2-------------
珠山街道zhūshān jiēdào723887227446632442-1824---2-----------3-------------------------------
灵海街道línghǎi jiēdào2824928026112----3-18415--16---------------1---------------------------
隐珠镇yǐnzhū zhèn3746237428714113--512-----------------------------------------------
大珠山镇dàzhūshān zhèn3889938834203-1231-1222------1----------------------------------------
张家楼镇zhāngjiālóu zhèn25436254041523-2-31--------2---------4------------------------------
寨里镇zhàilǐ zhèn24223241679-1-266-310------14---------4---1--------------------------
琅琊镇lángyá zhèn35601355641732123-241------1-------------------1--------------------
藏南镇cángnán zhèn277262765420---3210-84---2--14---------7----------1-----------------1-
泊里镇bólǐ zhèn5148151434241523-11131-----1---------2--1-------------------------1-
信阳镇xìnyáng zhèn18441184228--23-1-5------------------------------------------------
大场镇dàchǎng zhèn345023448082---12-32---2---------------------2---------------------
海青镇hǎiqīng zhèn411674114861111-2-33------------1----------------------------------
大村镇dàcūn zhèn32755327001233-7182122---2-----1------2------------------------------
六汪镇liùwāng zhèn22741227168-211-12311-----1--1---------1-------2-------------------
胶河镇jiāohé zhèn212762125731113----22-2-----4--------------------------------------
宝山镇bǎoshān zhèn295092949042------93--------1--------------------------------------
铁山镇tiěshān zhèn227252269622---24------------1--------------------------------------
黄山镇huángshān zhèn217922177151--1-1-28--3--------------------------------------------
王台镇wángtái zhèn461454607420242-5122212--1--------------------------------------------
红石崖镇hóngshíyá zhèn3112331069181----111912-----------------------------2-----------------
灵山卫镇língshānwèi zhèn2904928981263--134-1516-----------------------------------------------
塔山乡tǎshān xiāng1796017923141--2162152-----1-------1---------------------1----------
理务关乡lǐwùguān xiāng18741187273----31-33------------1----------------------------------
市美乡shìměi xiāng17856178341111-11---7-----------------------------------------------
灵山岛乡língshāndǎo xiāng21912191---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莱西市láixī shì728796727341213503616965571957213644732310-135632-5-----26-21-----1-4-1--------------
水集街道shuǐjí jiēdào1016971013863915114674217934---4--------------14-1-------------------------
望城街道wàngchéng jiēdào4590645827222354221197-14----15---------1----------------------------
滨河路街道bīnhélù jiēdào210832092782--111-1327--------2----------2---------------------------
周格庄镇zhōugézhuāng zhèn1983719765424211123171-15---------1----------------------------------
河头店镇hétóudiàn zhèn24157240975-1-164-3---141---120---2---------1-------1----------------
马连庄镇mǎliánzhuāng zhèn2812328045453-2111107--20-7--114-------------------1-1----------------
南岚镇nánlán zhèn173551732210111--4-5---2-----9--------------------------------------
唐家庄镇tángjiāzhuāng zhèn2534325327321--1--53--1--------------------------------------------
河里吴家镇hélǐwújiā zhèn12839128264----1--51-2---------------------------------------------
南墅镇nánshù zhèn3118531094165--4-313513---13-----------------1-------------------------
院里镇yuànlǐ zhèn2439124388--------3------------------------------------------------
日庄镇rìzhuāng zhèn3278232767-----2--24--3-----3---1----------------------------------
韶存庄镇sháocúnzhuāng zhèn22669226471----1--110--11----322------------------------------------
牛溪埠镇niúxībù zhèn3887138825171-11251293-22-------------------------------------------
武备镇wǔbèi zhèn294182940112---111-11-----------------------------------------------
院上镇yuànshàng zhèn40571405582211311-11-----------------------------------------------
店埠镇diànbù zhèn303943038241---2---5-----------------------------------------------
朴木镇pǔmù zhèn253592535342-------------------------------------------------------
夏格庄镇xiàgézhuāng zhèn329823293217222535-75--1---------1----------------------------------
李权庄镇lǐquánzhuāng zhèn4039540266834-18618-5314--1-3-------------------------1----------------
姜山镇jiāngshān zhèn30051298901432-414191713-1----------------------------1-1--------------
绕岭镇ràolǐng zhèn19724196799-1-6122-65---2--1--1-------------------------------------
孙受镇sūnshòu zhèn33664336371022-21--1---9--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

淄博市

zībó shì

4184430

4160376

2790

16648

159

165

404

388

175

124

413

2012

81

19

40

86

54

2

60

13

26

159

27

3

73

9

7

3

5

1

20

19

2

4

10

1

-

-

30

2

2

4

-

-

2

2

-

-

-

-

1

1

2

-

-

-

1

5

-

淄川区zīchuān qū69717869563838871131252636291944163163-15512-291--------1-33---4-----1------------2-
般阳路街道bānyánglù jiēdào470754686725139-2-121532---1-------------------------------------------
松龄路街道sōnglínglù jiēdào366923653929803212-17212--4---------------1---------------------------
商城路街道shāngchénglù jiēdào27174270791747224121117---1-------------------------------------------
黄家铺镇huángjiāpū zhèn2589725864165-111--33---3-------------------------------------------
城南镇chéngnán zhèn35503354709911331-15-----------------------------------------------
昆仑镇kūnlún zhèn53307531632684-2135-882----1--11----------------2--------------------
磁村镇cícūn zhèn26505264592345--2-22-1---4----1-----------------------------------2-
岭子镇lǐngzǐ zhèn364123635915142--323-4---------7------------3------------------------
商家镇shāngjiā zhèn2734527308197212---22----1---------------------------1--------------
杨寨镇yángzhài zhèn446874464813531-1-2256--1-------------------------------------------
双沟镇shuānggōu zhèn20093200651122-121143--------------------------1--------------------
黑旺镇hēiwàng zhèn245162450059-1--1--------------------------------------------------
淄河镇zīhé zhèn2038920369911-2----1-3-------------------3-------------------------
东坪镇dōngpíng zhèn158401582952--1-1-2------------------------------------------------
西河镇xīhé zhèn2334123323151--1-1--------------------------------------------------
龙泉镇lóngquán zhèn4513045087239-112--123-------1--------------------------------------
寨里镇zhàilǐ zhèn343303427328163211---5--------------------------1--------------------
罗村镇luócūn zhèn57410572872844273877314-----------------------------------------------
洪山镇hóngshān zhèn46789464514323022345-140---5--2---1------------------------------------
太河乡tàihé xiāng18501184791421-11111------------------------------------------------
峨庄乡ézhuāng xiāng1531515304711-------2----------------------------------------------
张庄乡zhāngzhuāng xiāng14927149158-1--1--11-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
张店区zhāngdiàn qū71229070841433524961528463939151036721251144-2--2152222---313------8------------------1-
车站街道chēzhàn jiēdào500064963732245-483-18621---------3---------------2--------------------
公园街道gōngyuán jiēdào610446066140236-34423579111---1-------1---1-------1--------------------
杏园街道xìngyuán jiēdào37913376302819513233263211-2----------1----2------1--------------------
和平街道hépíng jiēdào4100040692311881-2-1121601----------2-----------------------------------
科苑街道kēyuàn jiēdào745937411428263235-5-1914442-2---------------2---------------------------
体育场街道tǐyùchǎng jiēdào581385768224321256232578-1-1--1------------4------1--------------------
马尚镇mǎshàng zhèn431154271112349----323321-------------------------2--------------------
南定镇nándìng zhèn984589775139514116681111151--------11-------1--------------------------1-
沣水镇fēngshuǐ zhèn409974091915271--12-625------------------1----------------------------
湖田镇hútián zhèn29765296941831-1-21-211---1---------------4---------------------------
傅家镇fùjiā zhèn3750237428122511434-2101--4------6---------------1--------------------
中埠镇zhōngbù zhèn21252212041128-1-2--32---------1-------------------------------------
卫固镇wèigù zhèn244872446724-2-3-2-1---1------4-1----------------------------------
大张镇dàzhāng zhèn1382213805161-11---6------------1----------------------------------
房镇镇fángzhèn zhèn14223142134---21---11---1------------------------------------------
宝石镇bǎoshí zhèn659756580638645468711214---33-----1--2-----1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
博山区bóshān qū473653472534195644221814171516381261322---212--------1----------------------------
城东街道chéngdōng jiēdào476574734816241154-234291------2----------1----------------------------
城西街道chéngxī jiēdào621636186824188742225850-3---------------------------------------------
域城镇yùchéng zhèn5832758231483212-2-1-9--1--------------------------------------------
白塔镇báitǎ zhèn42309422771192--2--17-----------------------------------------------
石门镇shímén zhèn6620661511-1--2--------------------------------------------------
夏家庄镇xiàjiāzhuāng zhèn298732983611711-3-256--1--------------------------------------------
山头镇shāntóu zhèn53708535662390421--5-17-----------------------------------------------
八陡镇bādǒu zhèn411234101627561113--124---2-------------------------------------------
崮山镇gùshān zhèn2137221346661-135-31-----------------------------------------------
石马镇shímǎ zhèn233872338122-1---------------1-------------------------------------
北博山镇běibóshān zhèn2597725966113-311--1-----------------------------------------------
南博山镇nánbóshān zhèn2352723498146---12-22--------11-------------------------------------
源泉镇yuánquán zhèn155021549523--1-1--------------------------------------------------
池上镇chíshàng zhèn221082209192111---3------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
临淄区línzī qū60718959583811978904272743401121948845-22191-361364-3---1121------16--------------------
闻韶街道wénsháo jiēdào59939580138115301-841-122651-37---1--2-------1-------9--------------------
雪宫街道xuěgōng jiēdào3623635512415442-613111106---5---2------------------2--------------------
辛店街道xīndiàn jiēdào44156435317343426-32211861-22---1---------------------------------------
齐都镇qídōu zhèn441884409037257236-6461------1---------------------------------------
齐陵镇qílíng zhèn31029302796942621442-37--11----1---3---1------------------------------
孙娄镇sūnlóu zhèn26435263671927---1--136----------2------------------------------------
永流镇yǒngliú zhèn18837187003086------415--------------------------2--------------------
皇城镇huángchéng zhèn2891528876312---1-1-1--2---------------1----------------------------
北羊镇běiyáng zhèn24454243941944552-1621-9-----2--------------------------------------
敬仲镇jìngzhòng zhèn3404333993214-2-1-356--------8--------------------------------------
朱台镇zhūtái zhèn29192291362842536-1-4--2--------------1-----------------------------
高阳镇gāoyáng zhèn21534214852062115-251--21--1-2--------------------------------------
路山镇lùshān zhèn2449224478423-1-1--3-----------------------------------------------
梧台镇wútái zhèn243002427017511-1--12----1-1----------------------------------------
金岭镇jīnlǐng zhèn14259950254746--1--1-1---------3-------------------------------------
大武镇dàwǔ zhèn183221783220443--1-1-124-----------------------------------------------
南王镇nánwáng zhèn7234170908401013-17113113441--2--11-3---------1------3--------------------
召口乡zhàokǒu xiāng246272461322---2--35-----------------------------------------------
边河乡biānhé xiāng29890298591511332--4---11-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
周村区zhōucūn qū327169325302157125827359319151255984032167112-35-9-----212-11--2--------------------
永安街道yǒng'ān jiēdào3409333407236232-313-2193---7------------------------------------------
丝绸路街道sīchóulù jiēdào38902385102123912691884923--2---1--2---------2--------------------------
大街街道dàjiē jiēdào38753385492514451221-6152-----------------1----------------------------
青年路街道qīngniánlù jiēdào3900838768151819123--6181-----------------11------2--------------------
南郊镇nánjiāo zhèn150571504071--1-----8----------------------------------------------
南阎镇nányán zhèn1945919430662---12---3----------9----------------------------------
王村镇wángcūn zhèn37133369312053330582127332-213-1-1---------------1-----------------------
萌水镇méngshuǐ zhèn297402972313---2---2------------------------------------------------
南营镇nányíng zhèn98099798521-11---1-----------------------------------------------
贾黄镇gǔhuáng zhèn1529215279311-31-11----------2-------------------------------------
高塘镇gāotáng zhèn10422104171-11-1--1------------------------------------------------
大姜镇dàjiāng zhèn1401213990341-21--41------1--13-----------1------------------------
张坊乡zhāngfāng xiāng109101090054-----------1-------------------------------------------
彭阳乡péngyáng xiāng145791456010-1-3---221----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桓台县huántái xiàn4749084743511355117123863172337322364--112236-1397-1--42--5----------2------2---12-
索镇镇suǒzhèn zhèn81444813453618-3461-714-2----1--1--------2--------------2------2------
耿桥镇gěngqiáo zhèn276432761871--18-----1----2--2--2------1---------------------------
起凤镇qǐfèng zhèn5550655470117-1----83---4----11-------------------------------------
邢家镇xíngjiā zhèn184851845042-24322----1------8--7----------------------------------
田庄镇tiánzhuāng zhèn5128951222214511233411-1-----1-----1----------------------------------
荆家镇jīngjiā zhèn436174354515831751852--1------7--7-------------------------------11-
马桥镇mǎqiáo zhèn2939629348823111742----1-----14--21----1----------------------------
陈庄镇chénzhuāng zhèn21396213557---5921-1--2---2--4--41----1---2------------------------
新城镇xīnchéng zhèn3558535538123--22-3-4--1---1--6--75-1-------------------------------
周家镇zhōujiā zhèn197211969721-1-2--43------11-2-15---------1------------------------
唐山镇tángshān zhèn394523942361-1-511-3------3--1--4---------2----------------------1-
果里镇guǒlǐ zhèn2689826875525-1221121------1---------------------------------------
侯庄镇hóuzhuāng zhèn2447624465121111111--------------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高青县gāoqīng xiàn3513483505531233710912116541914132261637-3916101--20-521-8---1-----22--1-----1--------
田镇镇tiánzhèn zhèn66060659882310--5861-5---3--3--1--6-------------------1--------------
青城镇qīngchéng zhèn34726345831883229237-2--1-34----37--4-----1----------1-----------------
高城镇gāochéng zhèn4143441383136123523541-----1-------41-------------------------------
黑里寨镇hēilizhài zhèn4099640887813-20355---1-1118-7-----7-----2----------------------------
唐坊镇tángfāng zhèn3183731800123--84--1-------8-------------------------------1--------
常家镇chángjiā zhèn2911429063711-411-312-13---13-----2-----2----------------------------
花沟镇huāgōu zhèn357243564641-3172292-1--146-2-21--------1---1-----1------------------
赵店镇zhàodiàn zhèn1941719377103--3162-3-----1----------1--1----------------------------
木李镇mùlǐ zhèn32415322491922130236-21---18-5--62--1---1-1----------1-----------------
樊林乡fánlín xiāng196251957792-12184-----14---14-----1-------------1------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沂源县yíyuán xiàn540695537746260254710112398928243-1---2-2-2-----3--1-1-----2-2---------1-------
南麻镇nánmá zhèn1131011127844324123611-117----------2------------------------------------
土门镇tǔmén zhèn20368203579---1----1-----------------------------------------------
鲁村镇lǔcūn zhèn49663496023653251312-1------------------1-1-------------------------
沟泉镇gōuquán zhèn182851827014-------1------------------------------------------------
东里镇dōnglǐ zhèn295442909911426-1--11-2--------1-------1----------1-------------------
韩旺镇hánwàng zhèn194291941012-----1-4---1-----1--------------------------------------
悦庄镇yuèzhuāng zhèn57952578983112---4-2221----------------------------------------------
徐家庄乡xújiāzhuāng xiāng215422153361-1-----1-----------------------------------------------
大张庄乡dàzhāngzhuāng xiāng3276432724247--1-134------------------------------------------------
燕崖乡yānyá xiāng269902697484--1-11--1----------------------------------------------
中庄乡zhōngzhuāng xiāng28347283122371-1--1-1-----------------------------1-----------------
金星乡jīnxīng xiāng216172022931383--1---------------------1------------------------------
梭背岭乡suōbèilǐng xiāng239952354134431-2---1-------2---------1----------1-------------------
张家坡乡zhāngjiāpō xiāng2553925516104--21--6------------------------------------------------
石桥乡shíqiáo xiāng288222877716132412--6------------------------------1-----------------
三岔乡sānchà xiāng22737227201111-2---1----------------------------------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

枣庄市

zǎozhuāng shì

3545615

3526918

1339

14655

215

163

196

363

136

123

423

542

37

8

13

47

178

-

30

6

3

45

4

7

73

1

1

1

-

-

3

21

-

-

3

2

3

4

-

-

-

10

3

-

6

7

-

-

-

3

2

1

-

-

-

-

5

13

2

市中区shìzhōng qū482444474321310744716921271814851217--54--1-12-63-----13-----1----1-65-------------
龙山路街道lóngshānlù jiēdào444574359434790--122-1515------------1------------1-------2-------------
中心街街道zhōngxīn jiēdào40419376643726773222121215-------------------1----------1----------------
文化路街道wénhuàlù jiēdào751857354961149734344313361------1------------------------33-------------
矿区街道kuàngqū jiēdào2910528184248871-----141--3-------------------------------------------
各塔埠街道gètǎbù jiēdào58754574863711493-265214333--2-------6------12------------3--------------
齐村镇qícūn zhèn3932639135141551112--86----3------------------------------------------
渴口镇kěkǒu zhèn325623242012113-212-245------------1----------------------------------
孟庄镇mèngzhuāng zhèn195631953492--2---31---------12-------------------------------------
安城镇ānchéng zhèn2019020158126--2-12-------------------------------------------------
税郭镇shuìguō zhèn2134921330811-141111-----------------------------------------------
市郊乡shìjiāo xiāng1163311553177-------2-----------------------------------------------
郭里集乡guōlǐjí xiāng185311845215553--4-11------------------------------------------------
西王庄乡xīwángzhuāng xiāng2348423480----31---------------------------------------------------
永安乡yǒng'ān xiāng2106921036179----2-32-----------------------------------------------
黄庄乡huángzhuāng xiāng17268172063491-3-211011----------------------------------------------
周村乡zhōucūn xiāng954995406---------1---1-------1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
薛城区xuēchéng qū45405145249119694718363856401417143913176-2213-1-------7-----1---1----------------1
薛城镇xuēchéng zhèn72291719184826839954-1012-1-------1---------3---------------------------
沙沟镇shāgōu zhèn26695266441016262632-1------1-1-------------------------------------1
周营镇zhōuyíng zhèn32433323881814-224----2---1--2---------------------------------------
陶庄镇táozhuāng zhèn5517454693154171829115183------------------------1---------------------
邹坞镇zōuwù zhèn47606474961663143532391----------------------------------------------
常庄镇chángzhuāng zhèn338353364126531143511903-----1--1---------3---------1-----------------
张范镇zhāngfàn zhèn35174351071142-23212-1--1-1--------------1---------------------------
南石镇nánshí zhèn242092418810421-22--------------------------------------------------
夏庄乡xiàzhuāng xiāng26108260831023-213-22-----------------------------------------------
兴仁乡xīngrén xiāng36485363421656516116--19--2174------------------------------------------
金河乡jīnhé xiāng197421972843-11211-----------1-------------------------------------
南常乡náncháng xiāng254392542931-112---1-----------1-----------------------------------
陶官乡táoguān xiāng188601883498--3411-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
峄城区yìchéng qū33998033952784273174192063284--12-22-----1----------------2------3---------
峄城镇yìchéng zhèn4969549449-241--3---11-----------------------------------------------
底阁镇dǐgé zhèn2602326013611--1---1-----------------------------------------------
阴平镇yīnpíng zhèn3034630317784-142--3-----------------------------------------------
古邵镇gǔshào zhèn25586255764-1--1--11------11---------------------------------------
金陵寺镇jīnlíngsì zhèn17673176663---121--------------------------------------------------
曹庄镇cáozhuāng zhèn1840518392112-------------------------------------------------------
棠阴乡tángyīn xiāng291202908014523552-------2-------------------------2----------------
王庄乡wángzhuāng xiāng26026260041235-1--1-------------------------------------------------
吴林乡wúlín xiāng20199201926--------1-----------------------------------------------
肖桥乡xiàoqiáo xiāng1205512055---------------------------------------------------------
左庄乡zuǒzhuāng xiāng20408203911011--3----1------1---------------------------------------
峨山乡éshān xiāng14702146801022-221--12----------------------------------------------
甘露沟乡gānlùgōu xiāng13173131614-1-11----1-----1------------------------------3---------
萝藤乡luóténg xiāng1945819456-------------1---------1---------------------------------
坊上乡fāngshàng xiāng17111170957--151-2-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
台儿庄区tái'érzhuāng qū27634027316011428943116163461715157--45-1--2-----1-------2-----------------------
台儿庄镇tái'érzhuāng zhèn3971437164232509-2121-37---------1-----1-------------------------------
邳庄镇pīzhuāng zhèn25617253778216241321-21----------------------------------------------
彭楼镇pénglóu zhèn3086330790758--33-11------------------------------------------------
张山子镇zhāngshānzi zhèn1654116510863122-422---1-------------------------------------------
泥沟镇nígōu zhèn32753327115820-12--2----2-------------------2-----------------------
涧头集镇jiàntóují zhèn37066369521777-227-34-1--1-------------------------------------------
兰城店乡lánchéngdiàn xiāng237052369141--25----1---1------------------------------------------
侯孟乡hóumèng xiāng25328252811464232-2243---4----1-------------------------------------
薛庄乡xuēzhuāng xiāng20452204291421-122-1------------------------------------------------
马兰屯乡mǎlántún xiāng2430124255141115-616--1-----1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
山亭区shāntíng qū4439834426521488142322375715201413-24366-131-14--54-1-------3-11------------1------4-
山亭镇shāntíng zhèn78618784292851368747-5-21226-101-6--22----------------------------------
店子镇diànzi zhèn296882967171--1-1231------------1----------------------------------
西集镇xījí zhèn3039430360146212611----1--------------------------------------------
桑村镇sāngcūn zhèn54830547899623482313-----------------------------------------------
北庄镇běizhuāng zhèn2656126533105-1-2------1---1--1--6---------1------------------------
城头镇chéngtóu zhèn42114414901158111216232----------1-----------------------------------4-
徐庄镇xúzhuāng zhèn33614333941813931711212----24-1--2--15-1-------1--1---------------------
水泉镇shuǐquán zhèn401674012510564462------14------------------------------------------
冯卯镇féngmǎo zhèn50797507571452144-171--------------------------------------1--------
半湖乡bànhú xiāng116271161146-2111---------------1----------------------------------
东凫山乡dōngfúshān xiāng1018010163933-11---------------------------------------------------
付庄乡fùzhuāng xiāng8906888641--131-------2-1--4--3----------------------------------
张庄乡zhāngzhuāng xiāng8572855443-1-2--------2-------4---------1-1----------------------
辛召乡xīnzhào xiāng179151789062112--1-1--1-8-------2----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
滕州市téngzhōu shì1548817154476748722801107665169515529024210561795-12-2144-16-----211----21---9---2----11----591
龙山街道lóngshān jiēdào9672796294652897841376913-2--6--------------2---------1---------1-------
荆河街道jīnghé jiēdào700066970420226-134832717--2--------------------------------------------
东沙河镇dōngshāhé zhèn56474562321367347-618821---3-------1--------------------1-------------
洪绪镇hóngxù zhèn377893775515111132242---2-------------------------------------------
南沙河镇nánshāhé zhèn5672456652143742241232-1---------------------------------------------
大坞镇dàwù zhèn50611505461322-251-23-1--32---11-------------------------------------
望庄镇wàngzhuāng zhèn49359492921017321711-71---15---1----------------1---------------------
峄庄镇yìzhuāng zhèn3691736868311-228--1---316-7--2-----------------------------------3-
岗头镇gǎngtóu zhèn611946032778205424-4-61---10----3--1----------------------------------
级索镇jísuǒ zhèn841578406025199-214-26111--41-------------------1----2-----------------
西岗镇xīgǎng zhèn1128901125862121310551233914---31-1---4------------------------------------
姜屯镇jiāngtún zhèn9096190884171944564128---14-1--------------------------------------1-
鲍沟镇bàogōu zhèn79915798082041-3693679-----------------------------2---------------1-
张汪镇zhāngwāng zhèn8424984103402887411437241-11-----2---------3---------1---1-------------
官桥镇guānqiáo zhèn734267329314973413124-1-----3----------------------------------------
柴胡店镇cháihúdiàn zhèn44176441341477234--31-------------------1---------------------------
羊庄镇yángzhuāng zhèn77147770223221103110-6752-212----1--14-----1-----1----2--------1------3-
木石镇mùshí zhèn5222951817473191-34-2-33-1--1----------------------------------------1-
界河镇jièhé zhèn7401373857292542118216591---1----1-------------------1--------------5--
龙阳镇lóngyáng zhèn680026794321892251141---23------------------------------------------
东郭镇dōngguō zhèn8095280862151464106839111--------1---------1--------------------------1
城郊乡chéngjiāo xiāng8311082972216824-1112813---------3--------14---------------------------
党山乡dǎngshān xiāng277892775611273-31-5---1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

东营市

dōngyíng shì

1793171

1787728

450

1998

35

100

203

138

149

42

185

1356

68

18

158

246

13

16

13

24

47

13

13

-

3

14

-

9

-

1

15

23

2

1

-

1

1

-

45

2

10

-

2

-

-

8

-

-

2

-

-

1

7

-

-

-

-

11

-

东营区dōngyíng qū5685105652153161336288873377122119929391118106-16-2216----7-161411-11-37-1-------2--1-----2-
泰安路街道tài'ānlù jiēdào877118672110932697224532554241123434-16----2----1-1291--11-23-1----------------2-
海河路街道hǎihélù jiēdào1152581142908144251316161943228461826------3----2--21------6------------1-------
东城街道dōngchéng jiēdào46842467261035---111162--11---1-------2-------------------------------
辛店镇xīndiàn zhèn102101101512672156-194591519110-430---1-11--------3-1----5---------2----------
胜利镇shènglì zhèn7080270368152384-107711110796-11-----------2--21------3--------------------
牛庄镇niúzhuāng zhèn26569265031019----3--30-1-3-------------------------------------------
六户镇liùhù zhèn2691026862732----1-521----------------------------------------------
史口镇shǐkǒu zhèn2453724498123-1--2--12-----------------------------------------------
油郭乡yóuguō xiāng1966719661----3-----1-------2--------------------------------------
西范乡xīfàn xiāng1516315160--2-1----------------------------------------------------
龙居乡lóngjū xiāng329503291416622-4121---11-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
河口区hékǒu qū2203342193015646638421119842243175764--2--21--11-1--14------4-1----7------4----4-
河口区街道hékǒuqū jiēdào5903858603171962622-144178744740------1--4-1----------2------7-------------
义和镇yìhé zhèn2355523549------1--5-----------------------------------------------
仙河镇xiānhé zhèn420994180626123-113132187561-11---------2----14------2-------------4------
孤岛镇gūdǎo zhèn4628646030714211661-2666--6--2------5--------------1----------------4-
新户乡xīnhù xiāng13128131251----1-------1-------------------------------------------
太平乡tàipíng xiāng1144711440-1-----------6-------------------------------------------
四扣乡sìkòu xiāng9595957854---2-1-41----------------------------------------------
六合乡liùhé xiāng1518615170----11-156---------2-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
垦利县kěnlì xiàn24265424218942146222017354169952-283--14155--2-1--321-----2-3----------------5-
垦利镇kěnlì zhèn4487744814412--312-919-------11-----2---------------------------------
胜坨镇shèngtuó zhèn32610325021055--116111171--1---1----------1-------2--------------------
郝家镇hǎojiā zhèn16648166351----2------------1-----------1-------3----------------5-
高盖镇gāogài zhèn30008298121565-2554354941-27---2--5-------22---------------------------
永安乡yǒng'ān xiāng12280122585-1---14--2-----------------------------------------------
下镇乡xiàzhèn xiāng99149911------3--------------------------------------------------
新安乡xīn'ān xiāng1107811067-2----3--4-1-------1-------------------------------------
建林乡jiànlín xiāng193061927838--125-18-----------------------------------------------
西宋乡xīsòng xiāng1393613930------3------------3-------------------------------------
宁海乡nìnghǎi xiāng206452063822------------3------------------------------------------
胜利乡shènglì xiāng11648116451-1--1---------------------------------------------------
董集乡dǒngjí xiāng197041969912-----------------1-----1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
利津县lìjīn xiàn2888322887061030-1169321231-2182-1---1-------4-------1------1-------------
利津镇lìjīn zhèn6289462858111-1131--91-12------1-------4----------------------------
北宋镇běisòng zhèn289282890029--71---2---7-------------------------------------------
盐窝镇yánwō zhèn355353553031-------1-----------------------------------------------
陈庄镇chénzhuāng zhèn2413224128-1--3----------------------------------------------------
汀罗镇tīngluó zhèn336453363121--1121-3--1-1---------------------1--------------------
南宋乡nánsòng xiāng1713717133-----1---1---1--1----------------------------------------
明集乡míngjí xiāng1746017447-2---1---2---8-------------------------------------------
北岭乡běilǐng xiāng20858208561--------1-----------------------------------------------
虎滩乡hǔtān xiāng1543215431-1-------------------------------------------------------
集贤乡jíxián xiāng1243712436--------------1------------------------------------------
付窝乡fùwō xiāng1647516465-3--42-1-------------------------------------------------
刁口乡diāokǒu xiāng3899389111------14---------------------------------1-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
广饶县guǎngráo xiàn47284147231726202152642167626-131308-108445--31----13------125-2---------3------
广饶镇guǎngráo zhèn5578055742-4--3-71-15--5-1--1-1-------------------------------------
大王镇dàwáng zhèn577315755261112531230--912----25---3---------------4-2----------------
稻庄镇dàozhuāng zhèn32460324334---26--11--63---13--------------------------------------
石村镇shícūn zhèn2218122159-5---111--1---21---1--------------------------------------
丁庄镇dīngzhuāng zhèn4822448196-1--83---41--72-11---------------------------------------
颜徐镇yánxú zhèn32968329462---5-3--1--14----3-------------------------------3------
花园乡huāyuán xiāng1738717382----1-------3------------------------1-------------------
李鹊乡lǐquè xiāng16297162821---1-------422--131-------------------------------------
小张乡xiǎozhāng xiāng2043220386-2--417-223--10-----22--------1--------1-------------------
西营乡xīyíng xiāng28884288593---943-1---2---2---------------------1------------------
大码头乡dàmǎtou xiāng31749317343---41--------2---1----------3------1--------------------
西刘桥乡xīliúqiáo xiāng2889628833751-61121135-8---5151---1---------------------------------
大营乡dàyíng xiāng1942919422----22----------2-1--------------------------------------
花官乡huāguān xiāng3814638131-2--1221-3---4-------------------------------------------
陈官乡chénguān xiāng2227722260----42---1--16---3---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

烟台市

yāntái shì

6635735

6623164

1009

889

133

56

414

193

352

49

3164

3113

52

31

210

358

163

4

168

18

106

1282

103

12

266

3

-

9

14

1

58

97

7

4

67

4

3

37

58

-

5

-

7

1

8

8

6

-

1

-

-

5

6

6

-

-

1

5

5

芝罘区zhīfú qū68763968433628843271211491627712227594-713822-4251912------39307--4-1419-1--1-1-------------
向阳街道xiàngyáng jiēdào53060528871811-2276-5753--26-------1------26---------------------------
东山街道dōngshān jiēdào699306961831671-1114278101--17----11-2-------------4---------------------
毓璜顶街道yùhuángdǐng jiēdào76728763882841--113-1501011--6---2-----------3------3--------------------
通伸街道tōngshēn jiēdào303533018981463101-132927---2------4-----------------1--1---------------
凤凰台街道fènghuángtái jiēdào49852495491929-35---19938---211-------------2------4--------------------
奇山街道qíshān jiēdào595875927830100--11-1100643---------11-------3------4--------------------
白石街道báishí jiēdào5226852121293211----1556---11------4-------2------5--------------------
环海街道huánhǎi jiēdào44774445572134312-1-4194--18---2-1-3-------3------1------1-------------
黄务镇huángwù zhèn4121140987114-14---17524--1-----12--------1----------------------------
只楚镇zhǐchǔ zhèn46709465611816--42--6534---2--------------23------2--------------------
世回尧镇shìhuíyáo zhèn59300590372350211432-7669--1--1---1-1------317----8---------------------
幸福镇xìngfú zhèn103867103164523412104110123798--1104------14-------317---4-2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
福山区fúshān qū3558033538881459782315419016351-1241-22-14--------15-----1021--------------3----1
清洋街道qīngyáng jiēdào4881848734115--4-2-2730---5-------------------------------------------
福新街道fúxīn jiēdào12810127361610--7---1314---------3---------------92--------------------
奇泉街道qíquán jiēdào2806828040-2------520------------------1----------------------------
古现镇gǔxiàn zhèn2634126330-1----1-72-----------------------------------------------
高疃镇gāotuǎn zhèn2419124186----1---22-----------------------------------------------
张格庄镇zhānggézhuāng zhèn1737417370-------------2--11---------------------------------------
回里镇huílǐ zhèn3332733312-----1---1----1----11---------------1---------------------
兜余镇dōuyú zhèn25635256301-------2----2-------------------------------------------
门楼镇ménlóu zhèn30291302791331-3---1-----------------------------------------------
八角镇bājiǎo zhèn1658616576---------10-----------------------------------------------
臧家镇zāngjiā zhèn12406123951---5----4--1--------------------------------------------
东厅镇dōngtīng zhèn1342013417-----1-11------------------------------------------------
烟台经济技术开发区虚拟街道yāntái jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ jiēdào6653664883115765114-1-8445511--15--11-----------5------19--------------3----1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
牟平区móupíng qū49899949809351235419212711521653275419149-718719-37--210-13-41-391------------1-------
宁海镇nìnghǎi zhèn145139144890251422416-10177---1--2--2---------3-----9---------------------
埠西头镇bùxītóu zhèn2498324970----1-2------------10-------------------------------------
观水镇guānshuǐ zhèn320613195921--114-32-226-1-2--51--4---2------------------------------
院格庄镇yuàngézhuāng zhèn19336193093------1-1--2-8---17--4----------------------------------
武宁镇wǔníng zhèn3160031558---1----17211--------1-----1-------------------------------
养马岛镇yǎngmǎdǎo zhèn775577503---1-------------------------------1--------------------
大窑镇dàyáo zhèn3450234470-2----1-319---------7-------------------------------------
姜格庄镇jiānggézhuāng zhèn4484844808-1--2-4-9171--------3--1-----1--------------------1-------
龙泉镇lóngquán zhèn2844328364412-4-9-2171-1---5--33-------------------------------------
玉林店镇yùlíndiàn zhèn193911935921--471-2---3--17--1------2-----1------------------------
水道镇shuǐdào zhèn200431997642---5---6--5---11--173-8--15------------------------------
莒格庄镇jǔgézhuāng zhèn19951198721-1114--21--621-19--34--3-----------3----------------------
高陵镇gāolíng zhèn378773782051--11--14--7-8-1-1216-9----------------------------------
王格庄镇wánggézhuāng zhèn1985819817--------9---12-----513--1---1------------------------------
刘家夼镇liújiākuǎng zhèn13212131712----2--3---1311-2--6--7--------4-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莱山区láishān qū18196318100986571-171193463236845172-32-31-1--3---13------4-----12------1---1--
黄海路街道huánghǎilù jiēdào494694881265421-14116-298178433111--2--1----3---5------4-----12------1---1--
初家街道chūjiā jiēdào3183631706510----2-95941-4-------------------------------------------
滨海路街道bīnhǎilù jiēdào242112413515------2837-------------------5---------------------------
解甲庄镇jiějiǎzhuāng zhèn404754041212---1-132910---11----1--1------3---------------------------
莱山镇láishān zhèn35972359443---2---132--21--3--2-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长岛县chángdǎo xiàn5289052854114--2122-111------1-----------1---------------------------
南长山镇nánchángshān zhèn255062548094--1122-5-------1-----------1---------------------------
砣矶镇tuójī zhèn87908789----------1----------------------------------------------
北长山乡běichángshān xiāng437443721--------1-----------------------------------------------
庙岛乡miàodǎo xiāng557556---------1-----------------------------------------------
小黑山乡xiǎohēishān xiāng285284---------1-----------------------------------------------
大黑山乡dàhēishān xiāng190419021--------1-----------------------------------------------
大钦岛乡dàqīndǎo xiāng55545553----1----------------------------------------------------
小钦岛乡xiǎoqīndǎo xiāng11851185---------------------------------------------------------
南隍城乡nánhuángchéng xiāng19481946---------2-----------------------------------------------
北隍城乡běihuángchéng xiāng27872787---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙口市lóngkǒu shì6713356705337974107784-873602-3483-14--624-1----1-10--5--19-----3--------------
西城街道xīchéng jiēdào77267770892517-3--2-3786---2---------------2------4--------------------
城关镇chéngguān zhèn86911867791319-3----2754--28------4--------------11--------------------
羊岚镇yánglán zhèn21398213744----2---151--------1--1----------------------------------
徐福镇xúfú zhèn38371383471--------23-----------------------------------------------
新嘉镇xīnjiā zhèn272072719413------27-----------------------------------------------
中村镇zhōngcūn zhèn3201231946281-----548-------------------2---------------------------
海岱镇hǎidài zhèn22388223458-------626--1----------------2---------------------------
黄山馆镇huángshānguǎn zhèn1238912387--------2------------------------------------------------
大陈家镇dàchénjiā zhèn2042120414-7-------------------------------------------------------
北马镇běimǎ zhèn414514142141-1-----23----------------------1------------------------
芦头镇lútóu zhèn357463570018-------31---5----------------------1--------------------
东江镇dōngjiāng zhèn5572055671458---2-421---1-------------1--------------3--------------
下丁家镇xiàdīngjiā zhèn22140221051--------2---32-------------------------------------------
七甲镇qījiǎ zhèn12699126921-1--1---2---------2-------------------------------------
田家镇tiánjiā zhèn1449914485----1-----------6--7-------------------------------------
丰仪镇fēngyí zhèn1475514706----31---4------3--34------------4------------------------
石良镇shíliáng zhèn435734353443--14---31-----5--18-------------------------------------
文基镇wénjī zhèn25139251236---1---------3--------------3------3--------------------
兰高镇lángāo zhèn2633126318-3------45-------------------1---------------------------
诸由观镇zhūyóuguān zhèn40918409034---1----10-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莱阳市láiyáng shì8976818964388553988166806103103-15731814-653372252-145--12-31--26---1-2-5---6-1--4-------
城厢街道chéngxiāng jiēdào148907148753182711611-4846--22------1------------------------------------
古柳街道gǔliǔ jiēdào55189551492-----7-198--1---1--2-------------------------------------
沐浴店镇mùyùdiàn zhèn234872346343----1-1----------12--3----------------------------------
团旺镇tuánwàng zhèn355333545744--9815-31-915-3-1-21---------1---------------------------
穴坊镇xuéfāng zhèn424454240961--839-51-1--1-------1----------------------------------
羊郡镇yángjùn zhèn27752277341---14---3------3-2-------------4------------------------
姜疃镇jiāngtuǎn zhèn33950338863-11177--1--1---5--5--31---------1------------------------
万第镇wàndì zhèn3323633134-2--161132----3-31-53--10---2-----8---1-------5------------
龙旺庄镇lóngwàngzhuāng zhèn394043938715--1-----------4--5------------1------------------------
榆科顶镇yúkēdǐng zhèn2339923398----1----------------------------------------------------
西留镇xīliú zhèn2094120926-12--11--2--1---1-51-------------------------------------
谭格庄镇tángézhuāng zhèn31152311093---142-34--1141-1-51------------------1-------1--1-------
柏林庄镇bǎilínzhuāng zhèn31382313543--1245-22---1----42-----1------------1------------------
河洛镇héluò zhèn263022629211--31------------21-----------------------------1-------
冯格庄镇fénggézhuāng zhèn31869318054--1--4-67--141--711321-------1---1-------1----------------
吕格庄镇lǚgézhuāng zhèn276602760751-1533112-212---10-21--4----------------------------------
中荆镇zhōngjīng zhèn33144330665-1111410131-3105----17--13--------------------------2-------
高格庄镇gāogézhuāng zhèn326363258834--121122---1--101-5--10---------5------------------------
前淳于镇qiánchúnyú zhèn18696186401-1--1---1--1------42--7---------2------------------------
大夼镇dàkuǎng zhèn330843298032-14912110--12--11-132--19-----1---2-------2----------------
照旺庄镇zhàowàngzhuāng zhèn34703346863---2-5-3----------3--1----------------------------------
赤山镇chìshān zhèn27062270185----1---1------5--28--3---------1------------------------
山前店镇shānqiándiàn zhèn3110631086--1-12--15---------3--4-----1---1-----------1------------
躬家庄乡gōngjiāzhuāng xiāng1656816556----513-11------1----------------------------------------
岚子乡lánzǐ xiāng19470193903211521--2--4-6----14--37-----------------2----------------
石河头乡shíhétóu xiāng18604185657-1-1323-11---2--2--5--2----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莱州市láizhōu shì8893618888186037411911115542661814242-3---6----1---9-------------2------11---3-
文昌路街道wénchānglù jiēdào664886642658--21--16253--2-------------------------------------------
永安路街道yǒng'ānlù jiēdào456734563681------919--------