TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

青海省

qīnghǎi shěng

4822963

2606050

86301

753378

1086592

431

436

274

618

170

453

7788

148

105

242

978

3

407

4

9

58

6

20

22

7

20

2498

17

-

8

187562

47

23

86

22

87043

23

17

142

1

12

15

4

1

48

12

9

635

140

-

12

6

1

15

11

5

3

23

2

西宁市

xīníng shì

1849713

1375013

10709

306041

96091

105

213

100

323

69

304

6162

48

63

71

465

1

15

4

7

41

1

9

9

2

8

512

15

-

8

49188

26

11

21

-

3727

11

7

119

-

1

10

-

-

30

9

8

72

29

-

6

1

1

14

2

1

3

5

2

西宁城东区xīníng chéngdōng qū270268179326112079630423627471563126012638186150-2-237-331-3371-81746144-2036-120-----3--4221-1--11--3--
东关大街街道dōngguāndàjiē jiēdào301501820311610976271421--9148-218----3-12--20--8109--1-239-----------112----10--3--
清真巷街道qīngzhēnxiàng jiēdào2948314880971355940326453983---11----------171--130--1-258--2--------93----------
大众街街道dàzhòng jiēdào3622317277109175285576638112120-3-36-------1--32---117--2-387--5--------12--1--------
周家泉街道zhōujiāquán jiēdào282181573362110202643--14-4224--311----------186---66----613--------2--13-----------
火车站街道huǒchēzhàn jiēdào3465227223836640252-7-14120312120----34-2-1-31---89----46--8---------2----1-----
八一路街道bāyílù jiēdào375242977846037731950413316110229-4120-2-2------10---94414--289--2-----1--43----------
林家崖街道línjiāyá jiēdào2446011428471251516411-21268-5-2----------25---58----141-----------------------
乐家湾镇lèjiāwān zhèn17177159726967418443261690-1-2----------7---126----27-1---------11----------
韵家口镇yùnjiākǒu zhèn323812883277294519139211179871-40----------9---107----36--3--------2-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西宁城中区xīníng chéngzhōng qū148521132686695930431888361878979962957851144--2-14191--854427-4041112-----12-63--41-1-1-2-
饮马街街道yìnmǎ jiēdào263462216616524209842668213161---15--3-------6---256-2--128--1-----2--------------
南滩街道nántān jiēdào33008294951832065683113517-2221022323-1-3--2-114---1743-1-82-16--------2--2----1---
仓门街街道cāngmén jiēdào1879216857811348228-2212-2312122-7---------3----60--2-36--4--------------1---1-
礼让街街道lǐràng jiēdào308182751918216399015331835181213301-11------81--203----941-------4-6---2------1-
人民街街道rénmín jiēdào150771380855708220-9211-9110---5----------1---104----28--------6--1-----------
南川东路街道nánchuān dōnglù jiēdào2448022841291124172-3-12471793-15--------------571-4-36--1------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西宁城西区xīníng chéngxī qū2254121992621134137496996114224741060123591224128-----1---3246--17722-5-750-226--3--592222---1-2--32
西关大街街道xīguāndàjiē jiēdào3784433222211224714626661011622712418----------5---2471---125--8--2--4--11------2----
古城台街道gǔchéngtái jiēdào33245298201681396994-77102721031616-----1----13---4651-3-97--3--1---6-62----------
虎台街道hǔtái jiēdào5203645984326267520271421541029726124----------3---450--1-191-26------121----1------
胜利路街道shènglìlù jiēdào2019618588112856290-10331714923614--------------89----54--4-----12------------2
兴海路街道xìnghǎilù jiēdào29210245471363093857352151131191-422---------33---230----152-----------1---------3-
南川西路街道nánchuān xīlù jiēdào37406336211551751122416419-2200--328-----------6--260--1-117--5--------3-----------
彭家寨镇péngjiāzhài zhèn1547513480261731142-4-21533---6--------------31----14-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西宁城北区xīníng chéngběi qū21026519336376010358235414341961135019131131063-4-1--14--111--838144-310-247--4--3--31----------
朝阳街道cháoyáng jiēdào5065645795159308389861771621127852313---1--12--41--237--3-107-22--------1-----------
小桥街道xiǎoqiáo jiēdào57733525792263558766472821618411618-1-----2--3---233-4--108--3---------1----------
马坊街道mǎfāng jiēdào200901904152590126-42575134---10-1------------72----32--9--------------------
三其街道sānqí jiēdào27094244751711058852553121511494--12--------------32----10--31--4--3--------------
大堡子镇dàbǔzi zhèn294492891028248100--31-1113---5-1------------34----3--2--------------------
廿里铺镇niànlǐpū zhèn2524322563124182137921---2551-15-1--------4---2301-1-50-----------2-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大通回族土族自治县dàtōng huízú tǔzú zìzhìxiàn4169682213184613119864276921140621114365058330-6--3-32-11096--42347161--13010112-11------3-1--------
桥头镇qiáotóu zhèn61657411327301462427305925112251-516-------2--37---20137---811-2-1------------------
城关镇chéngguān zhèn229669637758972336-4---39--1-----------6---39163---4-----------------------
塔尔镇tǎ'ěr zhèn19205184-1894011---1--4--------------14---14----37-----------------------
东峡镇dōngxiá zhèn148699466941350422----1-------------------251----------------------------
元朔镇yuánshuò zhèn24978236121764943811211211313--2---------11---166-------3--------------------
黄家寨镇huángjiāzhài zhèn2605924973227259219-5-114-21321-7------3---3---125-------7--------------------
青林乡qīnglín xiāng1044148491224263-----1010-----2------------51781----2----------------------
青山乡qīngshān xiāng835939154241240-21---1--1-----1---------31501------------------1--------
多林乡duōlín xiāng91933458235133-----52------------------55641----1----1-----------------
逊让乡xùnràng xiāng120152944517100-11---4---------1---------88921-----1----------3----------
极乐乡jílè xiāng1191012998963579-1-1-2---------------1---883----1-----------------------
新庄乡xīnzhuāng xiāng14066291441357362-------1---1------------147----1-----------------------
西山乡xīshān xiāng76753333113142-------------------------4184-----2----------------------
宝库乡bǎokù xiāng101512678426202323-----42--------1-----382--64692----4----------------------
斜沟乡xiégōu xiāng756029103430887----1-1------------------250----------------------------
良教乡liángjiào xiāng170235531692026-----1-------------------18----------------------------
药草乡yàocǎo xiāng89341218869896--1------------------5---5----------------------------
向化乡xiànghuà xiāng8183362360134441------1------------------45----------------------------
桦林乡huàlín xiāng1433344737857383987--------1----------------56----------------------------
朔北乡shuòběi xiāng119825753110794988----3--------------------121-1--------------------------
吊沟乡diàogōu xiāng5863435111831368-------------------------23----------------------------
石山乡shíshān xiāng764571275595-3-----------------------5----------------------------
新城乡xīnchéng xiāng20099162792472675635-2----22---15-3---------4--212----5-----------------------
清平乡qīngpíng xiāng1078297727396162-------------------------103----------------------------
后子河乡hòuzǐhé xiāng1667414987441384119---2--1--------------4---133----------------------------
长宁乡chángnìng xiāng11163928842172761-1-----------------------44----------------------------
景阳乡jǐngyáng xiāng139001330797271121-----1------------------354----1-----------------------
岗冲乡gǎngchōng xiāng92834557464052600--1---1------------------26----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湟中县huángzhōng xiàn44846533735453270920381533081114138105417219-2--1-----7---12182-1-29--2---------2----2-----
鲁沙尔镇lǔshā'ěr zhèn35280234271318098315131-1--42-7142----------6---369----24--2---------2----------
多巴镇duōbā zhèn42687372875040231196---1-1912-3----1---------109--1-1-----------------2-----
丹麻乡dānmá xiāng15164114213927479371--3--2------------------14----------------------------
田家寨乡tiánjiāzhài xiāng1468014567114732--1-22------------------18----------------------------
什张家乡shénzhāngjiā xiāng799769221102248------2------------------2----------------------------
群加藏族乡qúnjiā zàngzú xiāng2129903-11205-------------------------20----------------------------
土门关乡tǔménguān xiāng14705142265183267-1-2--1------------------20----------------------------
升平乡shēngpíng xiāng44024121124624------1------------------9----------------------------
总寨乡zǒngzhài xiāng338383302275012563-22--51--1--------------38----------------------------
上新庄乡shàngxīnzhuāng xiāng202261308212600010071---2-3--------------1---117----1-----------------------
马场藏族乡mǎcháng zàngzú xiāng1000336293163402-1----------------------27----------------------------
西堡乡xībǎo xiāng217872153213231684---124------------------391---------------------------
大源乡dàyuán xiāng113419330148361032--1---3-----2------------123----------------------------
甘河滩乡gānhétān xiāng117081115761103372-2---131-----------------791---------------------------
坡家乡pōjiā xiāng86728247684032-11---------------------4----------------------------
汉东回族乡hàndōng huízú xiāng167136825785811296-1-1----1----------------1----------------------------
大才回族乡dàcái huízú xiāng228429857312360590-21-1-8-3----------------17----------------------------
维新乡wéixīn xiāng100957637752421-1---11------------------22----------------------------
共和乡gònghé xiāng15278126332552603---11--------------------10----------------------------
盘道乡pándào xiāng4809307712117151----1-------------------2----------------------------
拦隆口乡lánlóngkǒu xiāng2981125781169438453111211--3---------------62----------------------------
拉沙乡lāshā xiāng1350610487486662293------2--3---------------7----------------------------
上五庄回族乡shàngwǔzhuāng huízú xiāng31394671244215163079-11-3---41---------------30----3-----------------------
四营乡sìyíng xiāng108008429291022993---1-1------------------28----------------------------
李家山乡lǐjiāshān xiāng24316194788332814721-1-2-51--2--------------18----------------------------
海子沟乡hǎizigōu xiāng142821356544541962---------1--------------33----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湟源县huángyuán xiàn12981411170418552216134724671214342-------------5---413----68-----2--7--2-----------
城关镇chéngguān zhèn31042267223202072168311110-118--------------2---137----64-----1--7--2-----------
城郊乡chéngjiāo xiāng3404314496229-1-----------------------11----4-----------------------
东峡乡dōngxiá xiāng48264440195353-22---1------------------4----------------------------
日月乡rìyuè xiāng1359172821053161431----17------------------21----------------------------
和平乡hépíng xiāng137901055128533140---1-----------------3---14----------------------------
波航乡bōháng xiāng86037981153590--1----------------------13----------------------------
大华乡dàhuá xiāng133371284083-393----1112-----------------16----------------------------
申中乡shēnzhōng xiāng152791480411016267--1----------------------80----------1-----------------
塔湾乡tǎwān xiāng7306706013331001-2----------------------7----------------------------
巴燕乡bāyān xiāng1099295478942745012---1-------------------70----------------------------
寺寨乡sìzhài xiāng76447333139-124---1--7------------------40----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

海东地区

hǎidōng dìqū

1391565

783893

6646

283602

128025

64

43

85

79

34

70

626

73

8

36

35

1

1

-

-

7

4

1

2

1

7

518

-

-

-

112131

15

5

44

19

75408

11

3

7

1

4

1

-

1

-

-

-

50

-

-

1

-

-

-

2

1

-

-

-

平安县píng'ān xiàn10686681668301186894980112421329465-328----------13---8123---162-----------5-----------
平安镇píng'ān zhèn48715439752182708947-1222121893-328----------9---5343---155-----------5-----------
小峡乡xiǎoxiá xiāng1018392764071424--1--1562-------------3---52----5-----------------------
三合乡sānhé xiāng639161211962185-------------------------4----------------------------
寺台乡sìtái xiāng54624982512450--1----------------------12----------------------------
洪水泉回族乡hóngshuǐquán huízú xiāng6429428812124101------------------------5----------------------------
石灰窑回族乡shíhuīyáo huízú xiāng71493766122782586-------------------------3----------------------------
古城回族乡gǔchéng huízú xiāng100564475444541089---------------------1---31----2-----------------------
沙沟回族乡shāgōu huízú xiāng8632312624650851-------------------------3----------------------------
巴藏沟回族乡bācánggōu huízú xiāng38491659-1183838----1--------------------168----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
民和回族土族自治县mínhé huízú tǔzú zìzhìxiàn34674815767314113556912828185202263131022102----21----273---396165-6-1724-3-4------22--1--------
川口镇chuānkǒu zhèn594612944870269975291261121030811102----------69---1930--5-53--3-1------2-----------
古鄯镇gǔshàn zhèn13563115612179177-----1-------------------128---------3------------------
马营镇mǎyíng zhèn2142677977127723851242-21--------------25---428----------------------------
官亭镇guāntíng zhèn1424927611112581--------------------142---125221-1-116-----------19-----------
马场垣乡mǎcháng yuán xiāng17231892010821441--1111-1-------------4---37----------------------------
北山乡běishān xiāng412140626436-------------------------13----------------------------
巴州乡bāzhōu xiāng1285959855681336--21---------------------17----------------------------
西沟乡xīgōu xiāng108752352375839211--1---------------------14----------------------------
东沟乡dōnggōu xiāng9127650532209402--2----------------------6----------------------------
联合乡liánhé xiāng78033143-42094431---------------1--------6----------------------------
柴沟乡cháigōu xiāng722153162185812---1---------------------32----------------------------
总堡乡zǒngbǎo xiāng113931094722751572-1----------------------9----------------------------
隆治乡lóngzhì xiāng860485375830---1---------------------23----------------------------
大庄乡dàzhuāng xiāng115535921148222--------------------3---2----------------1-----------
转导乡zhuǎndǎo xiāng9535412915273221----1-------------------108----------------------------
塔城乡tǎchéng xiāng74842634-461645---1---------------------188----------------------------
满坪乡mǎnpíng xiāng141617542105796265---211---------1---------543----------------------------
前河乡qiánhé xiāng97842463131399911-1-1-------------------40731----4----------------------
甘沟乡gāngōu xiāng1178638114400615851-1--101------------------2366----1-----------------------
中川乡zhōngchuān xiāng1742674-4386461---11---------1-----20---128922---1--------------1--------
杏儿藏族乡xìng'ér zàngzú xiāng3550295-224912------------------------760----------------------------
峡口乡xiákǒu xiāng4528152-2767181----3-------------------33771---------------------------
核挑庄乡hétiāozhuāng xiāng105882315-822971-1-1---1------------10---23----------------------------
李二堡乡lǐ'èrbǎo xiāng89883930-4778264-------------------------16----------------------------
塘尔垣乡táng'ěryuán xiāng9153162217155371-------------------------3----1-----------------------
硖门乡xiámén xiāng10709891044171363--1----------------------14----------------------------
新民乡xīnmín xiāng69895240-5141203-------------------------32----------------------------
芦草沟乡lúcǎogōu xiāng53574227-111211------------------------7----------------------------
松树乡sōngshù xiāng722454212165499--1----------------------47----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乐都县lèdōu xiàn262704226920588042831687034620171572312------1---30---84091---104-----------------------
碾伯镇niǎnbó zhèn35702313068272358550-1-7-259-3-1----------22---542----24-----------------------
岗沟镇gǎnggōu zhèn2163020358289263271-112--21--------------6---350----68-----------------------
高庙镇gāomiào zhèn2498723221272117783--14--5------------------212----12-----------------------
瞿昙镇qútán zhèn9097768216913711--1-1-------------------16----------------------------
洪水乡hóngshuǐ xiāng1641316288106422-1-----------------------28----------------------------
雨润乡yǔrùn xiāng15981145278331861711-1---18------------------244----------------------------
高店乡gāodiàn xiāng82807937306746---1--20---1----------1---177----------------------------
达拉土族乡dálā tǔzú xiāng9376419938011563-------------------------3233----------------------------
共和乡gònghé xiāng877751191450-1261------11-1-------1-------9421---------------------------
引胜乡yǐnshèng xiāng11400101624883584-------------------------163----------------------------
寿乐乡shòulè xiāng10983869289310810661--3-327------------------190----------------------------
中岭乡zhōnglǐng xiāng71526795112290-1-----1-----------------52----------------------------
李家乡lǐjiā xiāng97128904105756--1----------------------36----------------------------
芦花乡lúhuā xiāng94687241561647---2--4------------------1517----------------------------
马营乡mǎyíng xiāng1121399261301594-------------------------562----------------------------
马厂乡mǎchǎng xiāng7273711531341------2------------------99----------------------------
中坝藏族乡zhōngbà zàngzú xiāng77845134-72640-----1-------------------2----------------------------
桃红营乡táohóngyíng xiāng60754504561555--1----------------------4----------------------------
蒲台乡pútái xiāng743173669353------------------------------------------------------
亲仁乡qīnrén xiāng979494091538215--1-1--------------------7----------------------------
峰堆乡fēngduī xiāng5467481561616-------------------------29----------------------------
城台乡chéngtái xiāng439733564-1035---------------------1---1----------------------------
下营藏族乡xiàyíng zàngzú xiāng431228645-1440-------------------------3----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
互助土族自治县hùzhù tǔzú zìzhìxiàn3570892654562106824216291810283429472-15-----51----4---6278042-11141---1-----------------
威远镇wēiyuǎn zhèn5131840828462381363125-11233--11------1----3---87702---2-----------------------
双树乡shuāngshù xiāng18264171611582958-13---2--2-----1-----1---191----------------------------
沙塘川乡shātángchuān xiāng192931908533741--6----------------------121----------------------------
高寨回族乡gāozhài huízú xiāng121707535343841922----2-------------------44----8-----------------------
红崖子沟乡hóngyázǐgōu xiāng179091346816113961-----3------------------4014----------------------------
五十乡wǔshí xiāng1752761058101083-----36--------1---------1030711---1----1-----------------
哈拉直沟乡hālāzhígōu xiāng1465714187118421-11---------------------406----------------------------
松多藏族乡sōngduō zàngzú xiāng683718981031850---------1---------------3075----------------------------
东山乡dōngshān xiāng113282573-26661------------------------865911---1----------------------
丹麻乡dānmá xiāng21033117446191159-----1-------------------8104----------------------------
东和乡dōnghé xiāng1747814255341233111-231------------------1973---1------------------------
东沟乡dōnggōu xiāng201861063724469--1--11--------2---------9069----------------------------
林川乡línchuān xiāng12579110803-5181-2------1---------------974----------------------------
边滩乡biāntān xiāng13538121459612192-2----------------------155----------------------------
南门峡乡nánménxiá xiāng19993156862494046-3-1--1------------------223----------------------------
台子乡táizi xiāng2169016311551797-11--1-1-------1---------3565-----2----------------------
五峰乡wǔfēng xiāng22511205651014786113-12-------------------1128----------------------------
西山乡xīshān xiāng180361721612712326-31-4-------------------50----------------------------
蔡家堡乡càijiābǎo xiāng821481665114-1-----1-----------------26----------------------------
加定藏族乡jiādìng zàngzú xiāng74263234164852067-------------------------1622----1-1---------------------
巴扎藏族乡bāzhā zàngzú xiāng5102157731931981------------------------304----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
化隆回族自治县huàlóng huízú zìzhìxiàn21370645959751100824593515719781132351-----2-1-282---380--3-1110011-----1---1-----------
巴燕镇bāyān zhèn193839734138729494-52-1-71-41----------9---58----325-----------------------
群科镇qúnkē zhèn2244022723191081033--1-1----------------17--------5-----------------------
甘都镇gāndōu zhèn21899306710107208322121--3--------------28---11--3-721611---------1-----------
牙什尕乡yáshéngǎ xiāng8846716-679413321--2--------------------------1-----------------------
支扎藏族乡zhīzhā zàngzú xiāng27457591171868-------------------------100----------------------------
雄先藏族乡xióngxiān zàngzú xiāng62552492153724-----1----------1--------31----------------------------
查甫藏族乡cháfǔ zàngzú xiāng66972262311742802-21--11-----------------27----1-----------------------
扎巴乡zhābā xiāng1127031163556925671---1---1-------1--------4----7-----------------------
黑城乡hēichéng xiāng1404768121273012291---1---2---------------------3-------1---------------
昂思多乡ángsīduō xiāng106163119757861673--4---------------------------27-----------------------
德加乡déjiā xiāng91594603320202522-111--1------------------7----------------------------
二塘乡èrtáng xiāng108963293454282167-------------------------4----------------------------
加合乡jiāhé xiāng14708569418330656--4-1--------------------5----17-----------------------
谢家滩乡xièjiātān xiāng73243508225508391---1-1-----------------------422-----------------------
德恒隆乡déhénglóng xiāng131583971058923741-12--------------------------145-----------------------
沙连堡乡shāliánbǎo xiāng614840148001262----1-------------------------44-----------------------
阿什努乡āshénnǔ xiāng5310112-292011181-----------------------------1159-----------------------
石大仓乡shídàcāng xiāng66789982231233311-1-1-------------1--2---18----11-----------------------
初麻乡chūmá xiāng6325201154230152-------------------226--------1717-----------------------
金源藏族乡jīnyuán zàngzú xiāng6056381165999--1------1--------------------------------------------
塔加藏族乡tǎjiā zàngzú xiāng37469--36202------------------------115----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
循化撒拉族自治县xúnhuà sālāzú zìzhìxiàn104452621739815525783958612-5--2211-----115116---134233518638592141-------22------21---
积石镇jīshí zhèn2464739731264977252331--3----11-----1-181---8012-413243--3--------9-------1---
道帏藏族乡dàowéi zàngzú xiāng11481682-2678610--248--------------1--------421900---1-------------------
白庄乡báizhuāng xiāng16801502-401451----------1---------1----8-11114795-----------------------
清水乡qīngshuǐ xiāng7488497-22219--21----------------2----15---26728-----------------------
孟达乡mèngdá xiāng227417-43231---------------------7---1----1963-----------12-----------
街子乡jiēzǐ xiāng156943131726120--1------------------11---281-30-150111----------------------
查汗都斯乡cháhàndōusī xiāng1138113461013511--------1---------117---1---810189111--------1-----------
文都藏族乡wéndōu zàngzú xiāng7960744578445---3-2------------------1---121-----------------------
尕楞藏族乡gǎléng zàngzú xiāng508224-75043-1--1----1--------------------3------------------2----
岗察藏族乡gǎngchá zàngzú xiāng16441--16351--------1--------------------6-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

海北藏族自治州

hǎiběi zàngzú zìzhìzhōu

258922

94841

13087

79190

62520

13

6

5

39

5

15

156

3

6

1

15

-

2

-

-

1

-

2

6

-

-

139

-

-

-

7806

2

-

3

-

901

-

-

4

-

1

-

-

-

2

-

-

66

84

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

门源回族自治县ményuán huízú zìzhìxiàn141426553832992608801591875-20255636-13------1---29---60102-1-72--4---------17----------
浩门镇hàomén zhèn27739122647581019928752--22223-2--------1---15---15581-1-20------------14----------
青石咀镇qīngshíjǔ zhèn20747448612515395513-2-17-123-4-13----------10---145----9--4--------------------
皇城蒙古族乡huángchéng měnggǔzú xiāng1786419641441239------4------------------42----------------------------
苏吉滩乡sūjítān xiāng2225433299591319------5------------------110----------------------------
大滩乡dàtān xiāng9642147997578220-------------------------315----41-----------------------
北山乡běishān xiāng7070512645915246------1------------------737----------------------------
西滩乡xītān xiāng970559489020027821------------------------882----------------------------
旱台乡hàntái xiāng961044812214145331-----1---------------4---4261---------------------------
泉沟台乡quángōutái xiāng81484521722656678-1-----------------------220----------------------------
麻莲乡málián xiāng68284168165------------------------------2-----------------------
阴田乡yīntián xiāng7684704166678197---1---------------------85-----------------3----------
东川乡dōngchuān xiāng99176415211176414181------3-----------------105----------------------------
克图乡kètú xiāng9072433625521271739-----1-------------------614----------------------------
仙米乡xiānmǐ xiāng6072293824088218921-----------------------614----------------------------
珠固乡zhūgù xiāng51811829917316711-----------------------157----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
祁连县qílián xiàn453949915442915713134621-24-328-----------6--36---911--1-760-----------6162----------
八宝镇bābǎo zhèn2107665524991134415491--4-327-----------6--27---310--1-708-----------2718----------
扎麻什乡zhāmáshén xiāng439913116113821281--1----------------------320----9------------34----------
默勒乡mòlè xiāng373631919802231085---------------------3---91----10-----------25-----------
多隆乡duōlóng xiāng382617012705371800-------------------------40----3-----------6-----------
峨堡乡ébǎo xiāng3285680533592160--1------------------1---17----13------------1----------
阿柔乡āróu xiāng2963237601942449------1------------------14----8-----------------------
野牛沟乡yěniúgōu xiāng27773284507301164-------------------------90----6------------9----------
柯柯里乡kēkēlǐ xiāng84326527785------------------------------------------------------
海北州托勒牧场虚拟乡hǎiběi zhōu tuōlè mùchǎng xūnǐ xiāng2489292519171189---------------------5---29----3-----------3-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
海晏县hǎiyàn xiàn3287918095474311778122---8-750--11----1-1---20---598----45-----------55----------
西海镇xīhǎi zhèn802342116576192129---3-725--1-------1---12---313----35-----------55----------
银滩乡yíntān xiāng3663306828127271-------------------------16----------------------------
金滩乡jīntān xiāng626354855272198-------------------------51----------------------------
哈勒景蒙古族乡hālèjǐng měnggǔzú xiāng2356437128446527---------------1---------61----------------------------
青海湖乡qīnghǎihú xiāng14193193941050-------------------------7----------------------------
托勒蒙古族乡tuōlè měnggǔzú xiāng18921171135115501------1------------------23----------------------------
甘子河乡gānzǐhé xiāng363774481522753-------------------------3----4-----------------------
三角城未批镇sānjiǎochéng wèipī zhèn56263714739312693---5--24---1----------8---124----6-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
刚察县gāngchá xiàn392231144892314202501851373-22---1-2--------54---287--1-24----1---2------1-------
沙柳河乡shāliǔhé xiāng5145104584823903---------------------7---24----------------------------
哈尔盖乡hā'ěrgài xiāng812512492161006531211----------------------23-------------2--------------
伊克乌兰乡yīkèwūlán xiāng543836924850161------------------------2----------------------------
泉吉乡quánjí xiāng556412154221040202-----1--------------30---39----4----1------------------
吉尔孟乡jí'ěrmèng xiāng320931640172828---1-----------------5---2----------------------------
城关未批镇chéngguān wèipī zhèn517430542174761281--12--9---1----------11---104----18-----------------------
青海省热水煤矿虚拟镇qīnghǎi shěng rèshuǐ méikuàng xūnǐ zhèn2705199115452158---13-10------------------73--1-----------------1-------
青海湖农场虚拟乡qīnghǎihú nóngchǎng xūnǐ xiāng159712031335333---3--------2--------1---5----2-----------------------
青海省三角城种羊场虚拟乡qīnghǎi shěng sānjiǎo chéngzhǒng yángchǎng xūnǐ xiāng22661006294-948--1---2------------------15----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

黄南藏族自治州

huángnán zàngzú zìzhìzhōu

214642

16194

29071

16411

142360

30

16

12

11

7

2

97

1

1

31

2

-

1

-

1

9

-

4

-

-

-

59

-

-

-

8445

-

1

9

-

1530

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

-

322

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同仁县tóngrén xiàn770406814137329557279105362164-1------9-4---35---7991--9-1086------3-1--285-----------
隆务镇lóngwù zhèn2329458661183065937433-61-63-1------6-4---35---3416--9-1038------3----283-----------
兰采乡láncǎi xiāng35585153547------------------------------------------------------
麻巴乡mábā xiāng528511-852612-1----------------------1----1-----------------------
双朋西乡shuāngpéngxī xiāng3737177114533832-----1------------------2----25-----------1-----------
扎毛乡zhāmáo xiāng36687-3365511-----------------------1----------------------------
保安乡bǎo'ān xiāng478063513483432---------------2---------640----10-----------------------
黄乃亥乡huángnǎihài xiāng29445--2932-------------------------7----------------------------
曲库乎乡qūkùhū xiāng644018-464161--------------------------------------1--------------
牙浪乡yálàng xiāng19466231930-------------------------3----2-----------------------
年都乎乡niándōuhū xiāng806067-940601----1---------1---------3920----------------1-----------
多哇乡duōwā xiāng49866224973--2----------------------1----------------------------
瓜什则乡guāshénzé xiāng38866-23868----1-------------------------9-----------------------
加吾乡jiāwú xiāng44565-14448-1----------------------------1-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尖扎县jiānzhā xiàn51064717938119163149731015--311-21---1------9---236----114-----------1010----------
马克堂镇mǎkètáng zhèn80272631207654399-4-3--171-------------1---104----71-----------56----------
康扬镇kāngyáng zhèn8119674361431265-21------2---------------20----9-----------------------
直岗拉卡乡zhígǎnglākǎ xiāng6644353-36392647-1-----------------------1----3-----------------------
坎布拉乡kǎnbùlā xiāng1109111-1096-------------------------1----------------------------
多加乡duōjiā xiāng21454-22139------------------------------------------------------
贾加乡gǔjiā xiāng20394-320311-----------------------------------------------------
措周乡cuòzhōu xiāng40076-139991-----------------------------------------------------
加让乡jiāràng xiāng31717-5262638------------------------------------------------------
昂拉乡ánglā xiāng259714-1902384-------------------------1----8-----------------------
能科乡néngkē xiāng21213--2117------------------------------1-----------------------
当顺乡dāngshùn xiāng198245-181918---1--------------------------------------------------
尖扎滩乡jiānzhātān xiāng45113-445031-----------------------------------------------------
李家峡地区虚拟镇lǐjiāxiá dìqū xūnǐ zhèn4592342414625361-3-1--14---1---1------8---109----22-----------54----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泽库县zékù xiàn5428875717379527211512-5-2--101----------4---74----285--------1--14-----------
夏德日乡xiàdérì xiāng51615225151------------------------------1-----------------------
宁秀乡nìngxiù xiāng118051432411719512-2-------------------------35-----------------------
和日乡hérì xiāng8816661687183---1----3---------------2----13--------1--2-----------
王加乡wángjiā xiāng321820-183176------------------------------4-----------------------
恰科日乡qiàkērì xiāng442737394377-------------------------1----------------------------
多福顿乡duōfúdùn xiāng848661-5883484--------------------4---2----6-----------3-----------
西卜沙乡xībǔshā xiāng22972--2295------------------------------------------------------
多禾茂乡duōhémào xiāng711718-1770762---2----2--------------------------------------------
锁乃亥未批镇suǒnǎihài wèipī zhèn2961534824518611-----2--51--------------69----226-----------9-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
河南蒙古族自治县hénán měnggǔzú zìzhìxiàn322501444288798218632-6--1---19--1--------11---144-1--45-----------13-----------
智后茂乡zhìhòumào xiāng7580967411-631-1----------------------7----1-----------------------
宁木特乡níngmùtè xiāng81329804213591-2----------------------6----------------------------
托叶玛乡tuōyèmǎ xiāng38271037681131-------------------------6-1--------------------------
赛尔龙乡sài'ěrlóng xiāng31771003016549-------------------------7----------------------------
柯生乡kēshēng xiāng2705192629452-------------------------1----------------------------
多松乡duōsōng xiāng2180521131942--1---------------------------------------------------
优干宁地区未批镇yōugànnìng dìqū wèipī zhèn464912051900769567--2--1---19--1--------11---117----44-----------13-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

海南藏族自治州

hǎinán zàngzú zìzhìzhōu

375426

105337

2637

26152

235663

54

40

20

29

13

12

169

3

5

15

32

1

8

-

-

-

-

2

-

-

-

198

-

-

-

3750

4

3

2

-

1231

1

2

3

-

2

2

-

-

4

-

1

25

-

-

-

1

-

1

4

-

-

-

-

共和县gònghé xiàn1119743570519136271660029551747126-2-1117----1---110---13022---464-2--------17-----------
恰卜恰镇qiàbǔqià zhèn3083316709393195410698212104584-2-1116----1---88---634----223-----------5-----------
恰卜恰乡qiàbǔqià xiāng812421601415024364-------------------------27----57-----------------------
廿地乡niànde xiāng3967110113854-------------------------1----------------------------
沙珠玉乡shāzhūyù xiāng61732889431403013---------------------1---86----1-----------------------
英德尔乡yīngdé'ěr xiāng4232249132636231------------------------25----7-----------------------
铁盖乡tiěgài xiāng5774181117031532602-----1------------------201----14-----------------------
曲沟乡qūgōu xiāng716132796217734112-----4------------------169----57-----------------------
东巴乡dōngbā xiāng3987350204503163-------------------------3----1-----------------------
倒淌河乡dàotǎnghé xiāng1133654011091209549-21------------------5---8------2---------------------
江西沟乡jiāngxīgōu xiāng5504705311694568------11------------------9----11-----------------------
黑马河乡hēimǎhé xiāng449059921153771------------------------------3-----------------------
石乃亥乡shínǎihài xiāng603866213425312-------------------------3----5----------1------------
切吉乡qièjí xiāng814212591047680021-1---------------------22----------------------------
龙羊峡虚拟镇lóngyángxiá xūnǐ zhèn3258204325540460--21-117--------------8---96----64-----------1-----------
塘格木农场虚拟乡tánggémù nóngchǎng xūnǐ xiāng2955234019373156-1-5-19-----1--------8---182---21-----------1-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
同德县tóngdé xiàn487414779693734326965211-2--1-----------6---136--2-87-----------2-----------
巴水乡bāshuǐ xiāng11692472-116392-1------1--------------------------------------------
巴沟乡bāgōu xiāng77421252412563633--11--------------------55----1-----------------------
谷芒乡gǔmáng xiāng567126115634-11----------------------7----------------------------
唐干乡tánggàn xiāng490125-64869------1-----------------------------------------------
秀麻乡xiùmá xiāng611538-1607411----------------------------------------------------
河北乡héběi xiāng588373-425748-------------------------4----16-----------------------
尕巴松多未批镇gǎbāsōngduō wèipī zhèn49502222192752294-3-------------------6---70----59-----------2-----------
省牧草良种繁殖场虚拟乡shěng mùcǎo liángzhǒng fánzhíchǎng xūnǐ xiāng17871096623648------1---------------------2-11-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贵德县guìdé xiàn9155245076951178332877912562237-2813-1--------13---13052---2861-3--------10---1-12----
河阴镇héyīn zhèn17908132163124241595-313-120-2-1-1--------5---5642---33--3--------3-----------
河东乡hédōng xiāng12219816519795305721--1-4--11--------------173----------------------------
河西乡héxī xiāng2104811266303696553747221-12--25--------------422----581--------------1-11----
东沟乡dōnggōu xiāng7804253131335089---------2-----------1---45----------------------------
新街乡xīnjiē xiāng53241576-23041221-1---1----6--------------22----186-----------7-----------
尕让乡gǎràng xiāng133397036419854252---------------------1---51----9------------------1----
罗汉堂乡luóhàntáng xiāng64171228644147022-1---1--3-----------6---27----------------------------
常牧乡chángmù xiāng7493582574241-11---------------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴海县xīnghǎi xiàn59580815922148624565514841-32--15----------59---279----297----12--2--5-----------
河卡乡hékǎ xiāng11565106851406996213---1---------------14---40----16-----2--1--------------
温泉乡wēnquán xiāng5457132173517622-1-----1-----------4---6----59-----------------------
唐乃亥乡tángnǎihài xiāng6945170853178432511-2------------------3---37----106-----------------------
大河坝乡dàhébà xiāng7674498461710132-----------------------5----------------------------
曲什安乡qūshén'ān xiāng51522154365742323--1--1----2----------15---45---------1------------------
中铁乡zhōngtiě xiāng528570714515331-------------------2--------35-----------------------
桑当乡sāngdāng xiāng3917128164831391-----------------------------------------------------
龙藏乡lóngcáng xiāng4600322-45433------------------------8----11--------1--------------
子科滩城关未批镇zǐkētān chéngguān wèipī zhèn643122226412522654-----12---3----------21---137----70-----------5-----------
赛什塘牧场虚拟乡sàishítáng mùchǎng xūnǐ xiāng1521271101481--1----------------------1----------------------------
河卡种羊场虚拟乡hékǎzhǒng yángchǎng xūnǐ xiāng1033120140872------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贵南县guìnán xiàn63579116183392863478601610446-23153------1---10---728-3--97----1---2--1------2----
拉乙亥乡lāyǐhài xiāng7613316210218911964611-1---1----------------429----55-----------------------
森多乡sēnduō xiāng11776101-471161631-------1---------------7----------------------------
茫拉乡mánglā xiāng6778371181036253-2-----------------------30----------------1-----------
塔秀乡tǎxiù xiāng823270644974371--------------------1---15----19-----------------------
过马营乡guòmǎyíng xiāng113054671302810655--115-22-4-------1-------6-------------1---------2----
沙沟乡shāgōu xiāng7393101710663241111---1-----------------30---------1------------------
茫拉琼托未批镇mánglāqióngtuō wèipī zhèn4675214859541173521-2------3----------1---165-3--14--------1--------------
贵南牧场虚拟乡guìnán mùchǎng xūnǐ xiāng58073646161981876341------------------8---46----9-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

果洛藏族自治州

guǒluò zàngzú zìzhìzhōu

137940

9096

90

1529

126395

19

13

9

4

3

1

31

-

1

46

6

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

32

-

-

-

302

-

-

5

-

329

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

玛沁县mǎqìn xiàn35778493643868295536423--13--316----------14---176--3-99-1--1------19-----------
大武镇dàwǔ zhèn1286944282871474062413--13--316----------9---125--3-83-1---------12-----------
大武乡dàwǔ xiāng292541-22878-------------------------1----2----1------------------
拉加乡lājiā xiāng549980121153782------------------------13----------------3-----------
军功乡jūngōng xiāng3815277-1043405-------------------------28----------------1-----------
东倾沟乡dōngqīnggōu xiāng180416-2017611------------------------3----------------3-----------
雪山乡xuěshān xiāng155828-101512------------------------------8-----------------------
下大武乡xiàdàwǔ xiāng153915-41511--1----------------------2----6-----------------------
优云乡yōuyún xiāng213226-220941--------------------5---4----------------------------
当洛乡dāngluò xiāng178714111771------------------------------------------------------
当项乡dāngxiàng xiāng12268--1218------------------------------------------------------
昌麻河乡chāngmáhé xiāng62432-619------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
班玛县bānmǎ xiàn220881371131292049063111-2--3---------------40--1-24-----------3-----------
达卡乡dákǎ xiāng24049224229811-----------------------6----------------------------
吉卡乡jíkǎ xiāng1814191217911-----------------------------------------------------
知钦乡zhīqīn xiāng18883--18841-----------------------------------------------------
玛柯河乡mǎkēhé xiāng145441-1448----1-------------------------------------------------
多贡麻乡duōgòngmá xiāng20454--203911----------------------------------------------------
莫巴乡mòbā xiāng19585--1953------------------------------------------------------
江日堂乡jiāngrìtáng xiāng25592--2557------------------------------------------------------
亚尔堂乡yà'ěrtáng xiāng206191-20501-----------------------------------------------------
班前乡bānqián xiāng13621351141189---1---------------------12----8-----------2-----------
灯塔乡dēngtǎ xiāng17094--170311----------------------------------------------------
赛来塘未批镇sàiláitáng wèipī zhèn2834109471091578--1---2--3---------------22--1-16-----------1-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
甘德县gāndé xiàn254946084102246933-2---6--3---------1-5---22--1-44-----------------------
上贡麻乡shànggòngmá xiāng22592--22551-1---------------------------------------------------
下贡麻乡xiàgòngmá xiāng29207-42909------------------------------------------------------
东吉乡dōngjí xiāng22962--2293--1---------------------------------------------------
柯曲乡kēqū xiāng21851-12183------------------------------------------------------
岗龙乡gǎnglóng xiāng30744--3068-------------------------1--1-------------------------
青珍乡qīngzhēn xiāng4159271-4131------------------------------------------------------
江千乡jiāngqiān xiāng256915-225441-----------------------------7-----------------------
下藏科乡xiàcángkē xiāng384611-73827-------------------1----------------------------------
吾勤未批镇wúqín wèipī zhèn218653938814831-----6--3-----------5---21----37-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
达日县dárì xiàn24354711719423371412-1-1--7-----------1---24----28--1---1----------------
吉迈乡jímài xiāng2047---20461-----------------------------------------------------
上红科乡shànghóngkē xiāng2601---2601------------------------------------------------------
下红科乡xiàhóngkē xiāng21882--2186------------------------------------------------------
桑日麻乡sāngrìmá xiāng2184---2184------------------------------------------------------
特合土乡tèhétǔ xiāng1622---1622------------------------------------------------------
建设乡jiànshè xiāng26322-12628-------------------------1----------------------------
满掌乡mǎnzhǎng xiāng25233-12519------------------------------------------------------
窝赛乡wōsài xiāng17007--16921-----------------------------------------------------
德昂乡dé'áng xiāng21771--21751-----------------------------------------------------
莫坝乡mòbà xiāng1464---1464------------------------------------------------------
吉迈未批镇jímài wèipī zhèn321669671922254112-1-1--7-----------1---23----28--1---1----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
久治县jiǔzhì xiàn193366981115518413-51--19--2-----------5---17----19-----------------------
康赛乡kāngsài xiāng29756112967------------------------------------------------------
门堂乡méntáng xiāng186714-21851------------------------------------------------------
哇赛乡wāsài xiāng246715--2451-1----------------------------------------------------
索乎日麻乡suǒhūrìmá xiāng325662163227-2----------------------------3-----------------------
白玉乡báiyù xiāng390113--3888------------------------------------------------------
哇尔依乡wā'ěryī xiāng282917-12811------------------------------------------------------
知青松多未批镇zhīqīngsōngduō wèipī zhèn204162781351218-21--19--2-----------5---17----16-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
玛多县mǎduō xiàn1089077212819875--1-1---1------------7---23----115-----------2-----------
黄河乡huánghé xiāng19002-11897------------------------------------------------------
黑河乡hēihé xiāng16428111630-------------------------1----1-----------------------
扎陵湖乡zhālínghú xiāng156481-1554-------------------------1----------------------------
花石峡乡huāshíxiá xiāng18681331371645----1----------------5---2----42-----------2-----------
黑海乡hēihǎi xiāng106814-21052------------------------------------------------------
清水乡qīngshuǐ xiāng7656--759------------------------------------------------------
玛查理未批镇mǎchálǐ wèipī zhèn20836019401338--1-----1------------2---19----72-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

玉树藏族自治州

yùshù zàngzú zìzhìzhōu

262661

5970

41

809

255167

30

12

13

16

19

7

3

1

-

35

1

-

-

-

1

-

-

-

-

3

3

14

-

-

-

148

-

-

-

2

348

-

-

1

-

3

-

-

-

9

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

玉树县yùshù xiàn778543438244587373981-11611-25----1-----3----75----65--1-1---4---1----------
结古镇jiégǔ zhèn3086933811343226860-1---61--25----1-----3----75----65--1-----4---1----------
仲达乡zhòngdá xiāng36596--3653------------------------------------------------------
巴塘乡bātáng xiāng5490101-54771------1----------------------------------------------
小苏莽乡xiǎosūmǎng xiāng71723552471025----------------------------------1------------------
上拉秀乡shànglāxiù xiāng6900---6900------------------------------------------------------
下拉秀乡xiàlāxiù xiāng10713211107071---1-------------------------------------------------
结隆乡jiélóng xiāng5704---5704------------------------------------------------------
哈秀乡hāxiù xiāng37324--3728------------------------------------------------------
安冲乡ānchōng xiāng3615-4136081--1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
杂多县záduō xiàn3865446229337956124213----21----------1---10----104----1------------------
结扎乡jiézā xiāng43344--432432-------1--------------------------------------------
昂赛乡ángsài xiāng332351133103111--------------------------------------------------
结多乡jiéduō xiāng41802--41762-----------------------------------------------------
阿多乡āduō xiāng38571--38531-1--------------------------------1------------------
苏鲁乡sūlǔ xiāng38894-138831-----------------------------------------------------
旦荣乡dànróng xiāng34481--3447------------------------------------------------------
扎青乡zhāqīng xiāng47232--4721------------------------------------------------------
莫云乡mòyún xiāng2904---2903---------1--------------------------------------------
萨呼腾未批镇sàhūténg wèipī zhèn7996443191733921--3-----1----------1---10----104-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
称多县chēngduō xiàn403914895893975042-1--1--4---------1-----6----37----1-------------1----
扎朵乡zhāduǒ xiāng628452--6230-2----------------------------------------------------
清水河乡qīngshuǐhé xiāng623279-6560771--------4--------------------6-----------------------
珍秦乡zhēnqín xiāng75034327493-------------------------1----------------------------
尕朵乡gǎduǒ xiāng50216--5015------------------------------------------------------
赛河乡sàihé xiāng102215--1007------------------------------------------------------
歇武乡xiēwǔ xiāng432129-74259-------------------1----------24----1------------------
拉布乡lābù xiāng29796--29721-----------------------------------------------------
称文乡chēngwén xiāng338810-133742--1--------------------------------------------------
周均未批镇zhōujūn wèipī zhèn36412882143323------1------------------5----7------------------1----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
治多县zhìduō xiàn2419460636823407-251212-1------------1-9---15---149--------1--2-----------
索加乡suǒjiā xiāng36604--3656------------------------------------------------------
扎河乡zhāhé xiāng455741--4511-------------------------2----3-----------------------
多彩乡duōcǎi xiāng474736--4704---6-----------------------------------1--------------
治渠乡zhìqú xiāng269913--2685-------------------------1----------------------------
当江乡dāngjiāng xiāng210134--2043-24612-------------------------------------------------
立新乡lìxīn xiāng17877--1779--1---------------------------------------------------
加吉博洛格未批镇jiājíbóluògé wèipī zhèn46434713684029------1------------1-9---12---146-----------2-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
囊谦县nángqiān xiàn5738751146156714323-21---3-----------3---30---148-----------1-----------
香达乡xiāngdá xiāng83441-38339----1-------------------------------------------------
白扎乡báizhā xiāng75368--75251-2---------------------------------------------------
娘拉乡niánglā xiāng311755-43047-11----------------------1----8-----------------------
毛庄乡máozhuāng xiāng33277--3320------------------------------------------------------
觉拉乡juélā xiāng476441-475711----------------------------------------------------
东坝乡dōngbà xiāng49592-14956------------------------------------------------------
吉曲乡jíqū xiāng64044--63991-----------------------------------------------------
尕羊乡gǎyáng xiāng2886-1-2885------------------------------------------------------
吉尼赛乡jínísài xiāng42214--4217------------------------------------------------------
着晓乡zhexiǎo xiāng5353--25350-----------------------------1------------------------
香达未批镇xiāngdá wèipī zhèn64764262515919----11---3-----------3---29----40-----------1-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
曲麻莱县qūmálái xiàn241814643402360131311----1---------1-1---12----45--------4--------------
巴干乡bāgàn xiāng359218-13572----1-------------------------------------------------
东风乡dōngfēng xiāng326820--3246-11---------------------------------------------------
秋智乡qiūzhì xiāng3537101-35251-----------------------------------------------------
叶格乡yègé xiāng26964--26872-11-----1--------------------------------------------
麻多乡máduō xiāng413513--4121---------------------------------------1--------------
曲麻河乡qūmáhé xiāng345129-203398-------------------1-----1-------------2--------------
约改滩未批镇yuēgǎitān wèipī zhèn35023702193052--1------------------1---11----45--------1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

海西蒙古族藏族自治州

hǎixī měnggǔzú zàngzú zìzhìzhōu

332094

215706

24020

39644

40371

116

93

30

117

20

42

544

19

21

7

422

-

380

-

-

-

1

2

5

-

2

1026

2

-

-

5792

-

3

2

1

3569

-

4

7

-

-

2

-

-

1

3

-

73

16

-

5

3

-

-

2

3

-

18

-

格尔木市gé'ěrmù shì1358979669928562580554561864244816232272134178-378---1-5--8212--1601-3111608-21------1-27---2--2--8-
昆仑路街道kūnlúnlù jiēdào382143484550614217356371218613125-3-69-3-----5--12--233----164--1------1-1------2--5-
金峰路街道jīnfēnglù jiēdào2656790541841497954123623113--148-12---1----363---176-3--1164-2---------7---2-------
河西街道héxī jiēdào27417212642844676728913212143411334-1--------97---122----128---------------------3-
郭勒木德乡guōlèmùdé xiāng15775101417102806831-11--15---4-348--------4---799---1123-----------------------
大格勒乡dàgélè xiāng210414381360556--1-------1--------------24----11-----------------------
乌图美仁乡wūtúměirén xiāng1808860912924----1--------------------2----------------------------
唐古拉山乡tánggǔlāshān xiāng1880122-631678-1--1----------------1---1----13-----------------------
格尔木铁路虚拟街道gé'ěrmù tiělù xūnǐ jiēdào122491143277465116-5242147-1-2-14--------9---65--1-4-----------2-----------
国营格尔木农场总场虚拟街道guóyíng gé'ěrmù nóngchǎng zǒngchǎng xūnǐ jiēdào98837543170132624714-1223318-20----------346---179----1-----------17-----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
德令哈市délìnghā shì83585646327279476438549214238112227132-149-2----2--232---2045----393-26-----1--18-51---3-3-
大柴旦镇dàcháidàn zhèn440538484332759---31171--9----------5---29----72-----------------------
锡铁山镇xītiěshān zhèn34313155238165-4-1--616--3--------------18----14-----------------------
冷湖镇lěnghú zhèn21851993169540---4--5---4--------------24----1-2-------------1-------
花土沟镇huātǔgōu zhèn111311003515568910055616--18---5------2-------31----24--2-----1---1----------
茫崖镇mángyá zhèn52134874172102526--4--3--------------8---42----2--------------2--------
宗务隆乡zōngwùlóng xiāng55033712978223303------1------------------286----------------------------
郭里木乡guōlǐmù xiāng999267867151266697----------4--------------486----38-----------------------
蓄集乡xùjí xiāng1334267960437----------5--------------52----------------------------
戈壁乡gēbì xiāng79725663952216583--13-111-1-7--------------534----------------------------
怀头他拉乡huáitóutālā xiāng28931985509183491------------------------28----3-----------------------
鱼卡乡yúkǎ xiāng11056692902250-----2----63--------------9----------------------------
尕斯乡gǎsī xiāng16422128338-----------------------------------------------------
河西虚拟街道héxī xūnǐ jiēdào1069784584329533112--4-235-1-15---------217---265----193------------2-2----3---
河东青新路北虚拟街道hédōngqīng xīnlùběi xūnǐ jiēdào78355797880317656-3-5-339---12--------------103----18--------------1------1-
河东青新路南虚拟街道hédōngqīng xīnlùnán xūnǐ jiēdào972573681181301606-1-8-3476--22-2--------2---138----28--4--------15--------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌兰县wūlán xiàn3601521130643837152198-1132173933-84----------25---1317----989-----2---2-318--------7-
希里沟镇xīlǐgōu zhèn12454671415442372633-4----9---39----------7---179----922---------2-25---------4-
茶卡镇chákǎ zhèn2451187514821292-321-232--2----------17---70----22-----------------------
柯柯镇kēkē zhèn78936670161167395-3-11-25---1--------------466----3-----------------------
巴音乡bāyīn xiāng256611401126102172----------9--------------17----------------------------
铜普乡tóngpǔ xiāng42641527158969519-11--521-----------------540----2------------8----------
赛什克乡sàishénkè xiāng638732041870793387--------3-33----------1---45----40-----2-----6---------3-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
都兰县dōulán xiàn5767030320742350331350331-28--3913311----------135---670----490-----------7-----------
察汗乌苏镇cháhànwūsū zhèn1795111957952118835281--2--171228----------20---226----47-----------------------
香日德镇xiāngrìdé zhèn13400802532928851393---24--8---3----------75---217----434-----------7-----------
夏日哈乡xiàrìhā xiāng594525482916531402--------1---------------60----------------------------
热水乡rèshuǐ xiāng355620736-3305-------------------------7----1-----------------------
沟里乡gōulǐ xiāng1358726-1280------------------------------------------------------
香加乡xiāngjiā xiāng508621152416222297---------------------7---28----1-----------------------
巴隆乡bālóng xiāng446218191895374324-1-------------------23---26----------------------------
宗加乡zōngjiā xiāng1935622114010063---1----1------------8--------------------------------
诺木洪乡nuòmùhóng xiāng3977295562099173---1--14--------------2---106----7-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天峻县tiānjùn xiàn189272925243271536033112-12--------------13---159--1-89-----------7-----------
江河乡jiānghé xiāng186582-11775-------------------------7----------------------------
天棚乡tiānpéng xiāng1913335-141561--1----------------------2----------------------------
阳康乡yángkāng xiāng10109-179781------------------------1----------------4-----------
知合玛乡zhīhémǎ xiāng135713--1336-1-1---------------------6----------------------------
木里乡mùlǐ xiāng90815-10881----1--------------------1----------------------------
龙门乡lóngmén xiāng11251-511161------------------------2----------------------------
快尔玛乡kuài'ěrmǎ xiāng14823--1478----------------------------1-------------------------
苏里乡sūlǐ xiāng113215-21115------------------------------------------------------
尕河乡gǎhé xiāng1043--101------------------------------------------------------
生格乡shēnggé xiāng110225--10521------------------------24----------------------------
关角乡guānjiǎo xiāng104418113857----1-------------------------1-----------------------
舟群乡zhōuqún xiāng108422--1057-------------------------3----------------2-----------
新源未批镇xīnyuán wèipī zhèn48012221232752053-2----12--------------13---113----88-----------1-----------

© Tim Bespyatov, 2008-2020