TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

辽宁省

liáoníng shěng

41824412

35105991

669972

264407

2017

2407

3009

2641

3576

1214

241052

5385287

799

505

449

3757

157

121

104

615

152

129

200

305

14

44

8

86

24

45

171

1282

53

81

4

45

20

89

132615

2

16

46

3

1

150

221

-

-

1

6

9

169

161

82

-

9

-

36

53

沈阳市

shěnyáng shì

7203717

6498673

94530

72811

333

489

572

657

781

188

94600

383376

156

64

116

877

27

17

18

107

-

-

73

59

2

14

1

14

6

4

60

236

21

43

-

5

9

17

54628

-

-

2

-

-

20

29

-

-

-

2

-

-

15

20

-

9

-

17

19

和平区hépíng qū6518746058352687738440857170139231293620885201920145--421--1711-1----51667-5211410-----11---2--11---12
八经街道bājīng jiēdào3528133304164379-3446118511581-31---------------1------67--------------------
砂山街道shāshān jiēdào645216160025855323-6922631709-2-8----------------------106--------------------
新华街道xīnhuá jiēdào24498232588226622481-14065113-2--14-----------2------70-------------------1
胜利街道shènglì jiēdào429014078214941235102911891226---7--11--51------21------94-----1--------------
民主街道mínzhǔ jiēdào2388922628922432922--1376992--7---3--1------------5--57--------------------
南站街道nánzhàn jiēdào177691646093262-334252187694-1-3------2---------------21--------------------
吴淞街道wúsōng jiēdào165011504366180--1---703474---2------2---------------30--------------------
西塔街道xītǎ jiēdào27767201277830611-1636482714---2---------------1------45--------------------
北市街道běishì jiēdào20873186336737561222-1161576---4------1---------------43--------------------
北道口街道běidàokǒu jiēdào218182043961357--1241302570---9------2---------------69------1-------------
北站街道běizhàn jiēdào18708174479432229-2--296481---2---------------2------51--------------------
遂川街道suìchuān jiēdào274242522275410412121881759-------3---1--------------60----------2---------
圆路街道yuánlù jiēdào179861670498188-5-271195739---3--------------23-1----38--------------------
云集街道yúnjí jiēdào210861977880292--3-2-1567251--5---1------------------43--------------------
中华路街道zhōnghuálù jiēdào111041041364111--42--116371-2-----------------2------19--------------------
马路湾街道mǎlùwān jiēdào3532933155190461-3428-20212021--10---3-----------1------86------------------1-
集贤街道jíxián jiēdào45002425691544225-321221671535-3-5--2-------------2---1-118--------------------
新兴街道xīnxīng jiēdào51758489802255341538532061639--26---1------------3-----137--------------------
南湖街道nánhú jiēdào937968746145693810419175067343779981467---5--47-1----1311--11196-------------11----1
十四纬路街道shísìwěilù jiēdào3386331832141373215511-23411845-12-------2---------5----60--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沈河区shěnhé qū601444557286219915618305077671081330852113324-2388--22--910---4--32526----1571-----6--------2---1-
正阳街道zhèngyáng jiēdào346953276811642152364113511061-24---------------2------119--------------------
一经街道yìjīng jiēdào416163855115310283-224137313991--5---------------1------93--------------------
二经街道èrjīng jiēdào415323956017145123664-1681082--3----------------3------71--------------2-----
小西街道xiǎoxī jiēdào29772232471035332-94431132851--------------------------86--------------------
大西街道dàxī jiēdào3584233960116461-3-32-1591037---------------------2----99--------------------
滨河街道bīnhé jiēdào399273727018444811221-14517363-318------5---------------107------------------1-
万莲街道wànlián jiēdào421163964314645414129-2311534---9-------1-------3------78--------------------
中街街道zhōng jiēdào131101235241149-1214-54467---3----------------------36--------------------
小南街道xiǎonán jiēdào4062438176128496452710-1451528--12------2-------25------109-----2--------------
大南街道dànán jiēdào7291068456220716-761313052979--37---1-----------3-1----197-----4--------------
山东庙街道shāndōngmiào jiēdào32840307991094602--4512521126---6-------5---2---2------67--------------------
惠工街道huìgōng jiēdào3456332168105838-544311451170---2--1------------3------114--------------------
朱剪炉街道zhūjiǎnlú jiēdào269332313269271421-41-1697641-1------------------2----73--------------------
新北站街道xīnběizhàn jiēdào1252111474494173-141-176452---1------1---------------32--------------------
风雨坛街道fēngyǔtán jiēdào484894568319065716253118116091----------2--------------148--------------------
文化路街道wénhuàlù jiēdào5395450047299576632915525415229317-1031--11--12---2--1321----142--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大东区dàdōng qū6458386052792483673933724258603129332581613-750312---27---52--15-4----2170-----1--------6---22
小东街道xiǎodōng jiēdào31515297077139221032421381105---1------11---------3----73--------------------
小北街道xiǎoběi jiēdào382943585612768622121-1421296--24---------------1------169--------------2----1
大北街道dàběi jiēdào62230578862498662688423442603---8------11-------2-1----239--------------------
万泉街道wànquán jiēdào45278426821544151321--15717302---1--------------1------129--------------------
洮昌街道táochāng jiēdào4049037570239399-54--13111779--1--------1-------2------174--------------4-----
文官街道wénguān jiēdào516354790418332824938233425294-110-------1---4---2------307--------------------
二台子街道èrtáizi jiēdào742706955034385937-6732692963---2----------------------258--------------------
小津桥街道xiǎojīnqiáo jiēdào26133245491322701-2221611013---1-------1--------------97-------------------1
东站街道dōngzhàn jiēdào5137348736145369591613212018041-362--------------3------146------------------2-
辽沈街道liáoshěn jiēdào450284264417530311353116715844--3--2---------2--2------128--------------------
珠林街道zhūlín jiēdào3473532453114364313252121881484-----1-------------1------93--------------------
长安街道cháng'ān jiēdào56159529481845426279512472045---10-----------1----------151-----1--------------
管城街道guǎnchéng jiēdào765672093965-----132299--------------------------11--------------------
新东街道xīndōng jiēdào487854521821354343-53231723611--4-------2-------1------108--------------------
东塔街道dōngtǎ jiēdào322573036711533817-48110612211--1----------------------87--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
皇姑区huánggū qū7079946528533648104203687857311226106232738739191512234116--912-5-2-210235----92338-----22-------2---31
黄河街道huánghé jiēdào428833968121664322236-40417602--82--3----------2-------145------2-------------
三台子街道sāntáizi jiēdào496684671016648171222240717055---------11------1-------175--------------------
陵北街道língběi jiēdào3155529328163394231-1-415113612-1-------2-------3------103--------------------
辽河街道liáohé jiēdào573825267745770532945895922690411141-1-----------151-----170-----1--------2---1-
黑龙江街道hēilóngjiāng jiēdào5135747698294721-6939335820624-34------21-4-----1------175--------------------
泰山街道tàishān jiēdào61510553796917183265262758370961512---1-------1--11-----1182--------------------
崇山街道chóngshān jiēdào29803274691163513-4-11-55011871--2-2----1---------------106--------------------
长江街道chángjiāng jiēdào23032206978342015-36-1102659---2---------------1------53--------------------
昆山街道kūnshān jiēdào382293512113010351638816021177---10-------1--------------126--------------------
亚明街道yàmíng jiēdào455024267814773319331-3641371--18---1--2--------21----1176--------------------
克俭街道kèjiǎn jiēdào685262934968--1---166259---2----------------------14--------------------
三洞桥街道sāndòngqiáo jiēdào184511674152492212521427620-------3------------------102-------------------1
华山街道huàshān jiēdào160891515054286---3--64441-------------------2------89--------------------
寿泉街道shòuquán jiēdào368834785930------895--------------------------18--------------------
塔湾街道tǎwān jiēdào302142848184466-1-7-2174932------------------3-------64--------------------
怒江街道nùjiāng jiēdào3674934484120515111-5-239124512-----1------------3-----131--------------------
明廉街道mínglián jiēdào3890034774147693-1261-200711655--3-------4--------------92--------------------
向工街道xiànggōng jiēdào419323838412161816132112691402---4-1-----------2--------117--------------------
新乐街道xīnlè jiēdào2527423351176235-1231083200111396234---4---3-1-----3-----784------------------1-
太平街道tàipíng jiēdào5892454279323816913217162517265917318-1-3--3----1--25------216-----1------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铁西区tiěxī qū748834709612285182282142496268143116227011731455-5617--49--1--112021--1-1906--2--1-------13-----
贵和街道guìhé jiēdào293092779096305-12-2-131916--------------------------66--------------------
卫工街道wèigōng jiēdào51352487292055511154312001511-1-2----------------------138--------------------
十二路街道shí'èrlù jiēdào546655190320749753893-2291609------2----1--------2-----184--------------3-----
工人村街道gōngréncūn jiēdào215322054695205---11164579-------1--12-------1------35--------------------
轻工街道qīnggōng jiēdào5262549903170565-4-243205160612-4---3----------13------149--------------------
七路街道qīlù jiēdào5323450507136642313214-1691638--53----------------------111--------------------
重工街道zhònggōng jiēdào32778310778535315136-1261044------13------------------73--------------------
启工街道qǐgōng jiēdào407583854921245911233-18412161--4--2-------------------119--1--1--------------
路官街道lùguān jiēdào4932746795162506-1372-25714761-24---1------------------110--------------------
兴齐街道xìngqí jiēdào217812091544265---1-138451---3-5-------------3------55--------------------
保工街道bǎogōng jiēdào13922130699312431618-79505---2---------------2------28-------------1------
兴顺街道xìngshùn jiēdào30027284571022893621-1909611--7---1-----------4------102--------------------
齐贤街道qíxián jiēdào4506242711181628-1231318512231-34-------3---------1----112--------------------
笃工街道dǔgōng jiēdào2258321299117393---4--78620--------------------------71--1-----------------
艳粉街道yànfěn jiēdào259442477194180--13-170750-------------------4------70--------------------
兴华街道xìnghuá jiēdào39631374451724051-7411114413092-37---7---------1-1------111--------------------
云峰街道yúnfēng jiēdào225862144469268--252-856583------1------------------49--------------------
兴工街道xīnggōng jiēdào469634421122846921246-24616573--14------31--1----1----1-113--------------------
霁虹街道jìhóng jiēdào2673825106136418-1423-1448671--1--1----1-------1------52--------------------
凌空街道língkōng jiēdào680176438524770613-49239221053-1--------1--------------158--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
苏家屯区sūjiātún qū4353423818762720271024910181491633228529-4-2671-4--213-2-1--2711-1----2975------6------1-----1
解放街道jiěfàng jiēdào2394720465752431--2--2170898--------------------------93--------------------
铁友街道tiěyǒu jiēdào236552149670158--1--1912899---1----------------------117--------------------
民主街道mínzhǔ jiēdào197931696163239-----21664723-2-1----------------------138--------------------
临湖街道línhú jiēdào27550240681192152---2119271019-------3-------1----------193--------------------
中兴街道zhōngxīng jiēdào2409622416153130-----1322951---1---------------2------120--------------------
湖西街道húxī jiēdào53603474283032892-3-1-23842839---5-------1------21------345--------------------
陈相镇chénxiāng zhèn32186285111711211--11-412876-2-3-------2--------------456--------------------
十里镇shílǐ zhèn1278610796208106------151630--------------------------31--------------------
红菱镇hónglíng zhèn2924826884135171-71673311917---6------21-------251------33--------------------
林盛镇línshèng zhèn341372997029330610-312-4522992---2---------2------------98------6-------------
姚千镇yáoqiān zhèn1984417167129324---11-182173--------------------------31--------------------
沙河镇shāhé zhèn197961589650926------2302980---2---------------1------152--------------------
八一镇bāyī zhèn19028168116243-1----1465565--------------------------81--------------------
大沟乡dàgōu xiāng12547110616315------31370---3---1-----------1------30--------------------
永落乡yǒngluò xiāng14296138885418---1--13317--------------------------5--------------------
王纲乡wánggāng xiāng16007152793318-122-125626---1---------------1------18--------------------
大淑乡dàshū xiāng174951356744107--2--2756579----71-------------3-1----518--------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng16240128666640---1--1899871-------------------1------495-------------1------
白清乡báiqīng xiāng118541049010510---1--51236--------------------------6-------------------1
佟沟乡tónggōu xiāng72345856652281------1068---1----------------------15--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东陵区dōnglíng qū60148949571557732978442189577717174497585511131113612115--4222-12112331--653151------4------13---93
泉园街道quányuán jiēdào555915062930369713113756133091---10------2-----21-4------201--------------3---5-
南塔街道nántǎ jiēdào335013092519127712554-3831604-237--------------------6-85-------------------1
丰乐街道fēnglè jiēdào4428939720354317102366362331325438323--15---1-------1-1---4166-------------1----4-
马官桥街道mǎguānqiáo jiēdào31746274443891431-216-18534484124---------------4-----1111--------------------
东陵街道dōnglíng jiēdào52536476483463021-32421333919---6---1-------1---2------166--------------------
辉山街道huīshān jiēdào12086897326326------142754--------------------------56--------------------
高坎子镇gāokǎnzi zhèn21021134858635--51-133169741--4----------------------98--------------------
深井子镇shēnjǐngzǐ zhèn224651663728816--421017994407---231--------------1------276--------------------
白塔堡镇báitǎbǎo zhèn281232268517423532-2--7544187-1---1-1-----------3------74-------------------1
祝家屯镇zhùjiātún zhèn1668711919872--6-4-34611--1-----------------------53-------------------1
英达镇yīngdá zhèn1680513222326155---1--113023---2----------------------64------1-------------
桃仙镇táoxiān zhèn20236171215774431-11-152186---3----------------------284--------------------
汪家镇wāngjiā zhèn3116521958211864--2--9147792-----1--------------------197--------------------
古城子镇gǔchéngzǐ zhèn202931588050991413--3223259---14--------------1-------290--------------------
李相镇lǐxiāng zhèn1368711578110142212-151932-------1-----------3------36--------------------
五三乡wǔsān xiāng5928849702646203131731226645798---11---2--2-21------3-----227--------------------
前进乡qiánjìn xiāng41037361503272271274--5203266---3---3-----1-----4------519------3-------------
长白乡chángbái xiāng2540622632238573-834-1402231-1210---1---1--------------75--------------------
浑河站朝鲜族乡húnhézhàn cháoxiǎnzú xiāng3809125724272127-134-1929825623--15----------------------81--------------------
满堂满族乡mǎntáng mǎnzú xiāng83664927436-1-2-263311---1---1-----------1------65--------------------
王滨乡wángbīn xiāng9070675633-------82246--------------------------27--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新城子区xīnchéngzǐ qū3042302422243759199318173027149638627264417346217--2----11--5119----22386------1------11----9
新城子街道xīnchéngzǐ jiēdào41335338634442302-44212523252---12---1-------------3----3264--------------1-----
清水台街道qīngshuǐtái jiēdào171951557228032511-3--32801--------------------------180--------------------
财落堡镇cáiluòbǎo zhèn197301555033473-----141544---5-----------------5----2214--------------------
道义镇dàoyì zhèn2395020691195100-5-23-5361720-1-----1-----------1------688-------------------7
虎石台镇hǔshítái zhèn6563056844810549431782317259823-21-----------1----11----1226-------------1------
蒲河镇púhé zhèn149281170215718--2---152512---------------------2----520--------------------
清水台镇qīngshuǐtái zhèn1881715775584155712222917321-5-------2---------------537-------------------1
兴隆台锡泊族镇xīnglóngtái xībózú zhèn125136171745-1-2--2119620----2----------------1----3518--------------------
新城子乡xīnchéngzǐ xiāng3117324397550456-34241372768---52----------------4----2940--------------------
黄家锡伯族乡huángjiā xībózú xiāng1808011906114183-1211391812---6-1----------1--3-2----4169-------------------1
石佛寺朝鲜族锡伯族乡shífósì cháoxiǎnzú xībózú xiāng1101573914016-1----1397437--------------------------1733--------------------
尹家乡yǐnjiā xiāng137609917794011-2--1756826----2115-------------1----1128--------------------
马刚乡mǎgāng xiāng105308318856-1----111867---5----------------------236------1-------------
望滨乡wàngbīn xiāng55744127132------71391-------------------1------33--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
于洪区yúhóng qū6060085296147050576234686811832181854237264251720071-9--51------1232-1---27117-----83------32-1-1-
迎宾路街道yíngbīnlù jiēdào54051501874584159123173348121843-17---1------------------267--------------------
沈辽路街道shěnliáolù jiēdào3231530093236193-4419311431514---21---------------2------82--------------------
陵西街道língxī jiēdào56570513133366159133154-106828746--61--3-----------1------302------1-------------
北塔街道běitǎ jiēdào4780143390214774321252134818781-4-2--------------------2171--------------2-----
沙岭镇shālǐng zhèn314402598795770612-32-14651806---43---------------------503------1-------------
马三家镇mǎsānjiā zhèn340772912820094-1183--111923663--8---------------2------1135--------------------
大潘镇dàpān zhèn227132149813111-2131-41993---2-------1--------------27-------------2------
平罗镇píngluó zhèn196991471752210771-2---1821022-------------------------1258--------------------
造化镇zàohuà zhèn28443225717291101123--14462987--121--------------2------585------1-----------1-
翟家镇díjiā zhèn204131836821925-111119716181--3----------------------77--------------------
彰驿站镇zhāngyìzhàn zhèn11076104754221-13---1526-------1------------------6--------------------
于洪乡yúhóng xiāng39762346719751751113623100025983--18------2--------7------287--------------------
杨士乡yángshì xiāng5952553545503223310112147137135042--87-1----2-------1210------208-----1--------------
北陵乡běilíng xiāng3670231863364372115741150922143--7---1-----------3------346-----1--------------
陵东乡língdōng xiāng374783250645541633691-848292011127---2--1--------3-1----273-------------1------
大青中朝友谊乡dàqīng zhōng-cháoyǒuyì xiāng12172111859239-1----285552---1---1-----------2------14--------------------
大兴朝鲜族乡dàxīng cháoxiǎnzú xiāng17249970321022--21--5181855---1----------------------1267-----6----------1---
高花乡gāohuā xiāng1384212107216121122--81473---3----------------------17--------------------
老边乡lǎobiān xiāng1707514926128457-1142-2771217---1----------------------61--------------------
解放乡jiěfàng xiāng136051138163511-2--8361083---2----------------------231--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
辽中县liáozhōng xiàn50162746712827083448134131675733326674-4-9---16-----2-----24------1139------3------3--8---
辽中镇liáozhōng zhèn82278770512496102-4114-734044---3----------------------227--------------------
于家房镇yújiāfáng zhèn2143621200116-1-11--209-------------------1------6--------------------
朱家房镇zhūjiāfáng zhèn28806285183310111--1-219---2---------------7------5----------------8---
冷子堡镇lěngzibǎo zhèn270562320411722----5-13655-1------------------------51--------------------
刘二堡镇liú'èrbǎo zhèn19160169951686---25-81924--------------------------52--------------------
茨榆坨镇cíyútuó zhèn5596052830547147--4313-1922133-1-----1-----------4------82-------------3------
新民屯镇xīnmíntún zhèn1327812372136281---22-9473--------------------------3--------------------
满都户镇mǎndōuhù zhèn192411863239143---16-2413-2-----2------------------1--------------------
杨士岗镇yángshìgǎng zhèn1689214144588157---9-62115--------------------------8--------------------
肖寨门镇xiàozhàimén zhèn245752304110436----3-71363---1---------------6------14--------------------
长滩镇chángtān zhèn1943219098344----3-3280-------2-----2------------6--------------------
四方台镇sìfāngtái zhèn193021742310651--12221741-------11------------------8--------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng198471844721371---1-11313--------------------------26--------------------
六间房乡liùjiānfáng xiāng23709232033112-1-11-3434--------------------------23--------------------
乌伯牛乡wūbóniú xiāng165661367497609------11670--------------------------515--------------------
养士堡乡yǎngshìbǎo xiāng1706815267553--1--241685-------------------4------44------3-------------
潘家堡乡pānjiābǎo xiāng16312138541819----7--2215--------------------------46--------------------
老观坨乡lǎoguāntuó xiāng133871312437---1---10198-------------------1------16--------------------
老大房乡lǎodàfáng xiāng1500013429281346-112123187-----------------------------------------------
大黑岗子乡dàhēigǎngzi xiāng133031300523143---12--124---3----------------------2--------------------
牛心坨乡niúxīntuó xiāng190191861710341-11--8279-------------------1------4--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
康平县kāngpíng xiàn324956267169321361561581016286162251012-7----------1-----121-----114-----17------4------
康平镇kāngpíng zhèn54245502951642103---1182972051-------------------2------34--------------------
小城子镇xiǎochéngzǐ zhèn174531648369631-----4266-----------------------------------------------
张强镇zhāngqiáng zhèn2406319386230514-111--82345----------------------------------------2------
方家屯镇fāngjiātún zhèn188141653814421-1-1--8823-----------------------------------------------
东关屯镇dōngguāntún zhèn29156269049334--251-212902-------------------------6------7-------------
郝官屯镇hǎoguāntún zhèn19416180848433---1--10473-------------1------1--------------------------
胜利乡shènglì xiāng193071866732111------5294-------------------2------7--------------------
北四家子乡běisìjiāzi xiāng16488157573543---21-4364-------------------3---------------------------
两家子乡liǎngjiāzi xiāng1338112753195--2-1-22421-------------------3--------------------2------
山东屯乡shāndōngtún xiāng1279611380991-------12412--------------------------1--------------------
海洲窝堡乡hǎizhōuwōbǎo xiāng1403112866930--1-1-1-229-------------------1------2--------------------
二牛所口乡èrniúsuǒkǒu xiāng2112719176123521----16694--------------------------12--------------------
沙金台蒙古族满族乡shājīntái měnggǔzú mǎnzú xiāng166183854633681--11-26407--7-----------------------------1--------------
柳树屯蒙古族满族乡liǔshùtún měnggǔzú mǎnzú xiāng1474173153684----27-13714--------------------------18--------------------
西关屯蒙古族满族乡xīguāntún měnggǔzú mǎnzú xiāng14158541272402816----1462-------------------1------26--------------------
东升满族蒙古族乡dōngshēng mǎnzú měnggǔzú xiāng169201023629182321----3752--------------------------6--------------------
沈阳市三台子畜牧场虚拟乡shěnyáng shì sāntáizixù mùchǎng xūnǐ xiāng2242206371-1-----1104--------------------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
法库县fǎkù xiàn42036237909917751345911101231146149151501--7-1-----4-1--1--2412----4627-------------------1
法库镇fǎkù zhèn5221847722113818714117-2181247--------------------------206-------------------1
大孤家子镇dàgūjiāzi zhèn23264227499112-231--2336-------------------21-----65--------------------
三面船镇sānmiànchuán zhèn2172420235155663---1--83567---1---------------2------17--------------------
秀水河子镇xiùshuǐhézǐ zhèn3030027904418251-213-4432-------------------3------1507--------------------
叶茂台镇yèmàotái zhèn22054194378144--121-31051---4-------4-------4------729--------------------
登仕堡子镇dēngshìbǔzi zhèn1637114403546100-2---27709-------------------3------599--------------------
柏家沟镇bǎijiāgōu zhèn25018246021269---1-26252-------------------1------19--------------------
慈恩寺乡cí'ēnsì xiāng188421714213061--14--2373--------------------------13--------------------
孟家乡mèngjiā xiāng1859217895186121--1--4492--------------------------1--------------------
和平乡hépíng xiāng98369520216-12--1--91--------------------------5--------------------
十间房乡shíjiānfáng xiāng1504314250106--1-2--2651--------------------------31--------------------
冯贝堡乡féngbèibǎo xiāng1573614773402------3843--------------------------75--------------------
依牛堡乡yīniúbǎo xiāng21481186351152-1-35-225681-------------------------149--------------------
五台子乡wǔtáizi xiāng18560167706741--1---21040----------------1--3------68--------------------
四家子蒙古族乡sìjiāzi měnggǔzú xiāng15900810058507---12-21622--------------------------316--------------------
双台子乡shuāngtáizi xiāng16768155227093--111-2437-------------1-----2------89--------------------
卧牛石乡wòniúshí xiāng193021589721801-112---1136---------------------2----82--------------------
包家屯乡bāojiātún xiāng2609822723256673-11--4742-----1-------------3------47--------------------
丁家房乡dīngjiāfáng xiāng199761878122091---31-3304---2----------------------571--------------------
红五月乡hóngwǔyuè xiāng13279120392956481------257-------------------1------38--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新民市xīnmín shì6537196049838765391614161644409255429617--55--1-----------16-1----3724------2-------------
新柳街道xīnliǔ jiēdào2375822360150391---1--14720--------------------------122--------------------
东城街道dōngchéng jiēdào2337522281109289-1-3--18586---2----------------------86--------------------
辽滨街道liáobīn jiēdào29609270882291075------601023---------------------1----133--------------------
西城街道xīchéng jiēdào2011918956108199----2-20744------------------1-------87------2-------------
大红旗镇dàhóngqí zhèn23869222861313864-1217111490--4-----------------------536--------------------
梁山镇liángshān zhèn255452460274611-4-25843--------------------------7--------------------
公主屯镇gōngzhǔtún zhèn3714534165102227-2-1--32616---1----------------------28--------------------
兴隆镇xīnglóng zhèn2756526307199151--2--6837--------------------------198--------------------
前当堡镇qiándāngbǎo zhèn23140212041711-2-1---1619-------------------3------139--------------------
大民屯镇dàmíntún zhèn3354330686157882--11--21769--------------------------45--------------------
大柳屯镇dàliǔtún zhèn276712600980614------3802---1----------------------36--------------------
兴隆堡镇xīnglóngbǎo zhèn154081313520927--4-1-4041566--------------------------62--------------------
胡台镇hútái zhèn289482332036312--24-118923202--------------------------152--------------------
法哈牛镇fǎhāniú zhèn2954822579370110----31193209-------------------1------25--------------------
柳河沟镇liǔhégōu zhèn2603825092832---28-6633--------------------------212--------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng324723143614913--351-4707--------------------------154--------------------
高台子乡gāotáizi xiāng14016135921051-1-1--1308------1-------------------6--------------------
金五台子乡jīnwǔtáizi xiāng174221680885149----129313--------------------------55--------------------
红旗乡hóngqí xiāng13303130804741--2-1-130---1----------------------37--------------------
卢家屯乡lújiātún xiāng1376813171376----5-2265--------------------------282--------------------
姚堡乡yáobǎo xiāng1722616789943-212-12327-------------------1------4--------------------
周坨子乡zhōutuózi xiāng1481214604664-3-4--1122--------------------------8--------------------
于家窝堡乡yújiāwōbǎo xiāng10577933630997--1---903--------------------------12--------------------
新农村乡xīnnóngcūn xiāng1279412525441------5155--------------------------64--------------------
东蛇山子乡dōngshéshānzi xiāng24376224544910-1-3--21765--------------------------92--------------------
陶家屯乡táojiātún xiāng1043399109465---1---333--1-----------------------29--------------------
罗家房乡luójiāfáng xiāng26566251637672--2-1-8864--------------------------380--------------------
三道岗子乡sāndàogǎngzi xiāng20561188959131-3-1--61129-------------------1------404--------------------
大喇嘛乡dàlǎma xiāng1458113936536--21--16322--------------------------245--------------------
张家屯乡zhāngjiātún xiāng15531132148746---21-351315--------------------------84--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

大连市

dàlián shì

5893692

5556712

15159

14942

214

850

473

373

661

227

13846

274377

120

95

96

751

10

51

20

60

3

10

34

20

1

8

-

19

-

4

27

355

9

13

1

3

3

27

13897

-

1

3

-

1

72

65

-

-

-

1

4

5

42

9

-

-

-

9

9

中山区zhōngshān qū37800436636084011381341292667112704643414711443116--31---7--4201----2204--1--62-----------21
枫林街道fēnglín jiēdào2543024129111102-35241169854-1161--1---1---2---7-----129--------------------
春海街道chūnhǎi jiēdào3463633828527212-3--239404--310--------------23------15------2-------------
春和街道chūnhé jiēdào24892241231950-132--355325-2-31-1-------------------6--1-----------------
桂林街道guìlín jiēdào184321795423611--14-86296---1--------------11------3--------------------
明泽街道míngzé jiēdào16778160922856--3-1-2822966--2----------------------11-----1--------------
民主街道mínzhǔ jiēdào18219176158163336111-1223001--4------1----1----1-----6--------------------
天津街道tiānjīn jiēdào1312612779224111112-77195--1-----------------------5--------------------
青泥街道qīngní jiēdào12490121487230--1---46182--------------------------11--------------------
昆明街道kūnmíng jiēdào34999340623296--342221655212-1---3-----------2------21--------------------
葵英街道kuíyīng jiēdào6256860908851883221110-290100812-5---1-----------1-----136-----2------------21
桃源街道táoyuán jiēdào715596927617227929562443701344--411---1--1----4---4------42-----1--------------
虎滩街道hǔtān jiēdào11039106107117---2331561601-211--------------2------10--------------------
转山街道zhuǎnshān jiēdào338363283672832-13612965184----1----1-------1-------9-----2--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西岗区xīgǎng qū3450983353006111412818272388914735802910144711----45---2--1281-----194-----81------------1
工人村街道gōngréncūn jiēdào224602179838121--2-4-23454---2---------------3------12-----3--------------
香炉礁街道xiānglújiāo jiēdào32572317683615022227185485--44---------------1------23--------------------
民乐街道mínyuè jiēdào27419266535198-1-3102804981132---------------2------14--------------------
建设街道jiànshè jiēdào2598025392349031-172102322-2-9--------------1-1-----13--------------------
日新街道rìxīn jiēdào954593151556------301211--1---------------4------2--------------------
北京街道běijīng jiēdào294922880957120-1-1102784031--3------1--------2------4--------------------
黄河路街道huánghélù jiēdào15643152033083--42--532362-17---------------3------19--------------------
民运街道mínyùn jiēdào17018164402939-25-7-1143621-32-------3-------2------9--------------------
长春路街道chángchūnlù jiēdào244222365131113--3-10-198396-21-1------2-------3------9-----2--------------
红岩街道hóngyán jiēdào357083438911617827334-232728-425-1---------2----------28-----31-------------
八一路街道bāyílù jiēdào5171450388961821354622147801--4------1--------1------26--------------------
石道街街道shídào jiēdào33453325264298-12618-168556---7------2--------5------22--------------------
白云街道báiyún jiēdào19672189683684--115-9646121-1---------------2------13-------------------1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沙河口区shāhékǒu qū638366616632190927025513565721552524571334829132510221257267----6-2537261124487--2--192----14102---44
民权街道mínquán jiēdào1589515417457211-22-35308-1-----------------1------10--------------------
中山公园街道zhōngshān gōngyuán jiēdào203971960542356---121623121--1----------------------9-----2-------3------
长兴街道chángxìng jiēdào13815134312258-4241141234---------3-------------1--13--------------------
白山路街道báishānlù jiēdào319073104743184-62-5-95482---5----------------------37-----1--------------
兴工街道xīnggōng jiēdào2602625437399646524-45367---1---------------1-----214--1----------------2
春柳街道chūnliǔ jiēdào27317267493770-72315-573531--3---3--3--------5------9--------------------
侯家沟街道hóujiāgōu jiēdào33286323097413223443-14358752-9----------------------9--------------------
马栏街道mǎlán jiēdào9667392643429327471418311423264252513--3-11-----3--21011----84-----2------------1-
南沙河口街道nánshāhékǒu jiēdào767967410225232159128518253167894115---1-----------6-----150-----21-----13----12
黑石礁街道hēishíjiāo jiēdào4985646816364197105176733561889239231812111----3-1-61-1---79--1--2-----11-1---1-
李家街道lǐjiā jiēdào652996280217022561424943711612---4-3-1-----------1-----168-----1------1-------
富国街道fùguó jiēdào222712167549872--42278347---8------1-------2-------9-----5--------------
西山街道xīshān jiēdào39656388994714229515244471--24--1-------------------20-----11-------------
泉涌街道quányǒng jiēdào30813300046710784476-117457---5-----1--------12-5----16-------------1----1-
莲花山街道liánhuāshān jiēdào18625181822364-2-52164269----1---------------------11-----1--------------
华北路街道huáběilù jiēdào31711310035511858133-1004021----1-------------3------7------------1-------
星海街道xīnghǎi jiēdào3802336511151146645-7217393851811------2------1-2----2-42-----2-------31-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
甘井子区gānjǐngzǐ qū7851317566782288168638641105214138273720199292813202-161161164-8---265831--112636-----2018----11102---31
周水子街道zhōushuǐzǐ jiēdào570195515513518763586-184126713216-1-------------1-----133-----21------2------
金家街道jīnjiā jiēdào3419033282641461-2-13427611---3---1-----------1------35--------------------
椒房街道jiāofáng jiēdào171311672835474-111-27262---2---------------------617--------------------
甘井子街道gānjǐngzǐ jiēdào482984720676106--54222717433--21----------------------35-----21------------1
山中街道shānzhōng jiēdào3455133616598311721-656659--5--------------1-------33------3-------------
南关岭街道nánguānlǐng jiēdào507324877414961-41713-931556--12---------------2------69--------------------
泡崖街道pàoyá jiēdào6153358563234151324545528193713312---1-----------4------68-----1-------22-----
金南路街道jīnnánlù jiēdào260782553024781-1-1-54372---3------3---------------10-----1--------------
兴华街道xìnghuá jiēdào244552385538106111322458362-1-2-----1----------------9--------------------
机场前街道jīchǎngqián jiēdào3359432256124774-1251-195838--237---------3-----8------29-------------2----1-
华中街道huázhōng jiēdào27386267883573--211-46418-5-2---1------------------14--------------------
华东路街道huá dōnglù jiēdào18763181793752--3-111003612------1-----------6------15------5-------------
华西路街道huá xīlù jiēdào284772770561811-5--162544---2-------2-------1------11------1-------------
革镇堡镇gézhènbǎo zhèn3018329211135123-134186702--16---2-----------1-----48-----12-------------
营城子镇yíngchéngzǐ zhèn44436436809712-151-757560---5--1-------------------7------3-------------
辛寨子镇xīnzhàizǐ zhèn517814918517228-1337326620532--28---------------5------24------------1-------
红旗镇hóngqí zhèn337363249470642-21--90959--26---1------------------43------------------2-
凌水镇língshuǐ zhèn817967705645328283920967246431371116236-15-91-3------112331--11120-----13-----1-1------
大连湾镇dàliánwān zhèn80992774152904032126782642852---14-------2-5---146------56------2------3------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
旅顺口区lǚshùnkǒu qū2649982567968681661089271948473496354322108--33-25-1------22------69-----12------2------
登峰街道dēngfēng jiēdào2215921681281112-13-4736512-6--2------------3------5-------------1------
市场街道shìchǎng jiēdào259822528664261-11112136483---47---1-1---------4------8--------------------
得胜街道déshèng jiēdào33003323006128--326640498--238------3--------4------10-----1-------1------
光荣街道guāngróng jiēdào16445158005611-1--4-86471---5---------------1------10--------------------
水师营街道shuǐshīyíng jiēdào302302962375613-23113491----------2---------------10--------------------
龙王塘街道lóngwángtáng jiēdào202951964516427242759349344------1------------3------3--------------------
铁山镇tiěshān zhèn26147254847142-135-56513---2---------------5------1--------------------
江西镇jiāngxī zhèn11734108778631---112761---1---------------1---------------------------
双岛湾镇shuāngdǎowān zhèn15495150327515-10112183471------------------1------1--------------------
北海镇běihǎi zhèn75187133136-411--43531--2-------------------------------------------
三涧堡镇sānjiànbǎo zhèn192161813884211---124961---1----------------------3--------------------
长城镇chángchéng zhèn1378013577346120131210118---3-----1--1-------------2--------------------
龙头镇lóngtóu zhèn81938016149------6146--------------------------1------1-------------
经济开发区虚拟镇jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn10748102263511--1-2-8444---3---2------------------15------1-------------
大连市奶牛场虚拟镇dàliánshì nǎiniúchǎng xūnǐ zhèn4053397881-61----59-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金州区jīnzhōu qū83359474614434741091316483617444323578227222718196-20415-151---3--11108-6---5575-1--11619----2-73-----
中长街道zhōngcháng jiēdào36958344258950-31294692280-222---1-----------5------12------2-------------
拥政街道yōngzhèng jiēdào308592850611036123232110204631-9------1---------------24--------------------
友谊街道yǒuyì jiēdào349833231312819-4343-17022873-318------1-------19------15------2-------------
光明街道guāngmíng jiēdào4617042173133423419410132134051-44---1-----------7------32-----12----1-2------
站前街道zhànqián jiēdào5095647645147481345-121428471--15--21-1----------------17-1-----------12-----
先进街道xiānjìn jiēdào500174632613451141221231053298-1-20-----------3---5------39------1-------------
新港街道xīngǎng jiēdào989389941141-1---227731---3-2-------------11------7--------------------
马桥子街道mǎqiáozǐ jiēdào9844188562987627932126132814776348812330-1815--31------141-1----192----1154----1-3------
海青岛街道hǎiqīngdǎo jiēdào4312740011258652-14513782315-1-13---6-----------9-----452------2-------------
大孤山街道dàgūshān jiēdào1780017007113621-1--38622---3---------------1------6--------------------
得胜镇déshèng zhèn1679815861683-1-7--6848-------------------4---------------------------
大李家镇dàlǐjiā zhèn19071179443371--1--51077---1----------------------2--------------------
登沙河镇dēngshāhé zhèn4039637325921421231-142918---5----------------------19--------------------
杏树屯镇xìngshùtún zhèn3110330812507-12---5212---4----------------------10--------------------
华家屯镇huájiātún zhèn2210121217491---2--78241----------------------------------------------
亮甲店镇liàngjiǎdiàn zhèn28127260192710-1--1252045--11----------------------15--------------------
向应镇xiàngyīng zhèn169531484459211----62025---9---------------2------2------2-------------
石河满族镇shíhé mǎnzú zhèn3130820055221111121--310989---3---------------3------17------1-------------
三十里堡镇sānshílǐbǎo zhèn542244380511813--12810-7110109---14--------------92------52------1-------------
二十里堡镇èrshílǐbǎo zhèn3072127328565--72--363259---19---1-----------3------5--------------------
大魏家镇dàwèijiā zhèn24798196817014-1----224996---6----------------------8--------------------
董家沟镇dǒngjiāgōu zhèn21746194427083111--172197---2---------------1------2------1-------------
满家滩镇mǎnjiātān zhèn1945618676947----2-18649-3-1---------------1------4-------------1------
湾里乡wānlǐ xiāng36631339921854342264-102221557511--1------------4-----140------1-------1-----
七顶山满族乡qīdǐngshān mǎnzú xiāng2095713181691----1-97685---3-----------------5----3--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长海县chánghǎi xiàn99532979313668113-41441133-2-----1-----------3------30------4-------------
大长山岛镇dàchángshāndǎo zhèn3035829751705-1--4-17498-2-----------------1------9--------------------
獐子岛镇zhāngzidǎo zhèn185331827310421-2---10137-------------------2------2--------------------
王家镇wángjiā zhèn5878577230--------76-----------------------------------------------
小长山乡xiǎochángshān xiāng16404160441261-----15219--------------------------8--------------------
广鹿乡guǎnglù xiāng122991219624---1---570-------1------------------2--------------------
海洋乡hǎiyáng xiāng604759936-------142--------------------------5--------------------
石城乡shíchéng xiāng1001399026-------691--------------------------4------4-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
瓦房店市wǎfángdiàn shì95606386811615633857203670544415308703122-8252118--2--------272--2--11584-----21------------1
新华街道xīnhuá jiēdào51077477187356213139-402380--2-1--3-----------3------277------1-------------
文兰街道wénlán jiēdào63100587441056192-344-463085--1-------2--------4---2--479--------------------
岭东街道lǐngdōng jiēdào185781719151105--21-1-41117---3----------------------85--------------------
共济街道gòngjì jiēdào4013937182933882-2-11142180--11---------------2------271-------------------1
铁东街道tiědōng jiēdào38175359237131924136-431650---4----------------------149--------------------
祝华街道zhùhuá jiēdào382353671538207--132-191148---5----------------------97--------------------
岗店街道gǎngdiàn jiēdào31967305314259--531-91211--------------------------106--------------------
复州城镇fùzhōuchéng zhèn480583926668919-----2767971-------------------------998--------------------
复州湾镇fùzhōuwān zhèn356143501543179-515-24330-------------------3------27--------------------
松树镇sōngshù zhèn31513303591810411-3--41017--41----------------------1--------------------
李官镇lǐguān zhèn26610214834610---2--145036-------2------------2-----15--------------------
得利寺镇délìsì zhèn23358230093545-1----2261--------------------------5--------------------
万家岭镇wànjiālǐng zhèn231362217812196---24-2736--------------------------6--------------------
许屯镇xǔtún zhèn3486733417202153548-81372--------------------------4--------------------
永宁镇yǒngnìng zhèn34121321654713-1621181873--------------------------4--------------------
谢屯镇xiètún zhèn2459724418141--22-31135---1---------------12------8--------------------
炮台镇pàotái zhèn46848459567611221-2-43701---2----------------------50-----2--------------
李店镇lǐdiàn zhèn2801825483214---11-22381---2----------------------123--------------------
老虎屯满族镇lǎohǔtún mǎnzú zhèn25102149532426--1----7805---1---2------------------2290--------------------
长兴岛镇chángxīngdǎo zhèn380433766012822-1425241176---1---------------1------27--------------------
东岗镇dōnggǎng zhèn152061417352------1543--------------------------482--------------------
仙浴湾镇xiānyùwān zhèn110849616542-----11295--------------------------161--------------------
赵屯乡zhàotún xiāng3132230718182-1-41-4563-------------------2------9--------------------
土城乡tǔchéng xiāng1992318770332--1---11171---111-------------------23--------------------
闫店乡yándiàn xiāng23806225273641---11-14870---1---1------------------26--------------------
西杨乡xīyáng xiāng2773926981631---21--668---1----------------------22--------------------
驼山乡tuóshān xiāng2089319364221--1---101307--------------------------188--------------------
三台满族乡sāntái mǎnzú xiāng2260812353173-121--77814--------------------------2410--------------------
交流岛乡jiāoliúdǎo xiāng16288162208----1---57---1----------------------1--------------------
泡崖乡pàoyá xiāng17285155821022--321--1594---1----------------------70--------------------
杨家满族乡yángjiā mǎnzú xiāng216141258977---1-147309--------------------------1696--------------------
太阳升乡tàiyángshēng xiāng27139198571611-----65784--------------------------1474--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
普兰店市pǔlándiàn shì7578447371449661939223843239251925216848104417---4--22---1---25-----288------7------52----1
丰荣街道fēngróng jiēdào1023761000411681934867411271761-3-2---4---2-------6------35-------------22-----
铁西街道tiěxī jiēdào4064839083353721-2-1141460---5----------------------8--------------------
太平街道tàipíng jiēdào213602078422622-1--5530----------1--------1------6--------------------
皮口镇píkǒu zhèn551305442713530134321216212-------------------14------7------3-------------
城子坦镇chéngzǐtǎn zhèn6704565708757163357-44-261471--1------1--------2---------------------------
唐家房镇tángjiāfáng zhèn1486714725311--1---2105---------------------------------2-------------
大刘家镇dàliújiā zhèn14467141921021--3----166--------------------------3--------------------
杨树房镇yángshùfáng zhèn28128278545021--15-4206---------------1---2------2--------------------
双塔镇shuāngtǎ zhèn33575316601211-2--141892--1-----------------------1--------------------
安波镇ānbō zhèn2397322971201-2-----977----------------------------------------1-----1
四平镇sìpíng zhèn2120220644209-212-2-521---1-------------------------------------------
沙包镇shābāo zhèn27787275792522--2124170-----------------------------------------------
瓦窝镇wǎwō zhèn224262133320514-----5-550--------------------------4--------------------
元台镇yuántái zhèn21689213023314--9---2320---1----------------------8--------------------
大田镇dàtián zhèn210102066372-1--1-33271------------------------23--------------------
大谭镇dàtán zhèn2589225609274----216242--------------------------1--------------------
夹河庙镇jiāhémiào zhèn1451014255663-1----5180-----------------------------------------------
徐大屯镇xúdàtún zhèn19404193292428--1----21---1-------------------------------------------
莲山镇liánshān zhèn257112553840711-2--8114-----------------------------------------------
星台镇xīngtái zhèn297452963120301323-21138--------------------------2-------------2------
泡子乡pāozi xiāng2891728206221--22-11676---1----------------------5--------------------
赞子河乡zànzǐhé xiāng220052190616321-22-367--11----------------------1--------------------
墨盘乡mòpán xiāng219022182318----1--4478--1-------------------------------------------
俭汤乡jiǎntāng xiāng144221415131---11-1259--21----------------------2--------------------
同益乡tóngyì xiāng2078820585171-112--1180-----------------------------------------------
乐甲乡lèjiǎ xiāng1886513145181--154155680-1-2-----------------------------2-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
庄河市zhuānghé shì835062775611227494316182727151828755720221102-5----7-------27-----230------9---1--8------
城关街道chéngguān jiēdào4942547133128226-1432-371877-----------5--------------9--------------------
兴达街道xīngdá jiēdào41402391711101001-1--1261980------1------------2------7-------------2------
新华街道xīnhuá jiēdào542175168613967----212522831-14---------------3------1------2------2------
青堆镇qīngduī zhèn500744592864315-1312-33753-------------------3------1--------------------
徐岭镇xúlǐng zhèn3247729207472-1----63210--------------------------3------1-------------
吴炉镇wúlú zhèn360432663852922--1--688611------------------3---------------------------
黑岛镇hēidǎo zhèn315372992320311---1101577--------------------------1--------------------
大营镇dàyíng zhèn2130920063160---2-1-61075----------------------------------------2------
长岭镇chánglǐng zhèn268062578875-------6935---------------------------------2-------------
城山镇chéngshān zhèn332783313079--22-32121---1-----------------------------1-------------
大郑镇dàzhèng zhèn551375484834531611-45214---2--4----------------------------------------
明阳镇míngyáng zhèn58422578374214232311325359-------------------3------1--------------------
栗子房镇lìzǐfáng zhèn541725363094271212-17406-------------------------------------1---------
蓉花山镇rónghuāshān zhèn359393450213114-331-121282-----------------------------------------------
光明山镇guāngmíngshān zhèn5132048723141-11--2122566-----------------------------------------------
荷花山镇héhuāshān zhèn11783114356211-----336----2------------------------------------------
塔岭满族镇tǎlǐng mǎnzú zhèn2306417323723-2-16125641-2-2-------2-------1------6--------------------
兰店乡lándiàn xiāng224952195216151------507-------------------4---------------------------
观驾山乡guānjiàshān xiāng14702145283--------170--------------------------1--------------------
鞍子山乡ānzishān xiāng43590425944361--2--2939-------------------------2--------------1------
步云山乡bùyúnshān xiāng177751760741----1-4156-------------------2---------------------------
太平岭满族乡tàipínglǐng mǎnzú xiāng202541600223511-----54009----------------------------------------1------
三架山满族乡sānjiàshān mǎnzú xiāng181009690561---2--48346---1-------------------------------------------
桂云花满族乡guìyúnhuā mǎnzú xiāng1854713965115---1---904370-------------------3-------------3-------------
辽宁仙人洞国家自然保护区镇liáoníng xiānréndòng guójiā zìrán bǎohùqū zhèn1319412308130112----2747-------------------3---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

鞍山市

ānshān shì

3584039

3020564

7946

23383

128

99

340

195

227

76

10052

519608

43

43

31

346

52

1

14

7

1

3

6

8

3

1

4

10

-

-

14

101

7

-

-

-

-

5

677

2

-

1

-

-

3

17

-

-

-

-

-

1

15

1

-

-

-

-

4

铁东区tiědōng qū452872437659881354719255933571813318809141112982217---541-46--6333-----1972-1---5-----1------1
胜利街道shènglì jiēdào32334311384526341216-1107271-32--------------114------12--1---3-------------
对炉街道duìlú jiēdào4898847526674851-5-2-78787--27----------------------232-----2-----1-------
和平街道hépíng jiēdào320733097365249417441916431--92------2-------5------12--------------------
钢城街道gāngchéng jiēdào3201931056483051211--149435---62--------------3------10--------------------
站前街道zhànqián jiēdào918088172089-2--2150191---2------1--------3------2--------------------
山南街道shānnán jiēdào456734448565266264254113687---22----------------------12--------------------
园林街道yuánlín jiēdào39148374071312843-11118279116121-8-1------------221-----33-------------------1
湖南街道húnán jiēdào5204250196110344258210124210852---2-1--------3--1-------28--------------------
常青街道chángqīng jiēdào301852927036176--2-2312254712-52-----4----3----------10--------------------
解放街道jiěfàng jiēdào451634388071386-3412-10066022-146-2----1--4---2-------23--------------------
长甸街道chángdiàn jiēdào3860837458713482-720156957534-128-2----1-------5------17--------------------
东长甸街道dōngchángdiàn jiēdào4745945453152352-58151128131122711--2-----1------12-----15--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铁西区tiěxī qū31163029961044242902017232514331313936512228----2--------12------67-----24------21-----
八家子街道bājiāzi jiēdào304792919344623-279-2191385---76----2----------------6------2-------------
启明街道qǐmíng jiēdào2289621979204676-1---133284----2---------------------4--------------------
繁荣街道fánróng jiēdào200661936219350----3-90240--------------------------1--------------1-----
兴盛街道xīngshèng jiēdào2620825268294011221--209281--23----------------------7-------------2------
永乐街道yǒnglè jiēdào607185701211478442124-1793982---3--------------1-------14------2-------------
共和街道gònghé jiēdào41930404475359027952-3654373-------------------------10--------------------
北陶官街道běitáoguān jiēdào285682774447318--131-108327---2----------------------17--------------------
新陶官街道xīntáoguān jiēdào250702445516218---121822852--2---------------1------3-----2--------------
南华街道nánhuá jiēdào3041129512632743--42-99449---1---------------1------3--------------------
大陆街道dàlù jiēdào252842463837265442---61266-1-4----------------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
立山区lìshān qū42556241356361536342354426241469366608256122-1----22--3--33-----3143-----1-------2------
立山街道lìshān jiēdào822378003684804--61-110311753--11----------------------13--------------------
友好街道yǒuhǎo jiēdào600515827862554812-4-1209942--1--------2-----11------20-----1--------------
双山街道shuāngshān jiēdào755497333610479041929-1251111--1102------2--------------43--------------------
灵山街道língshān jiēdào3603534891108895-311478828---4-----------3---1------19--------------------
曙光街道shǔguāng jiēdào48540474575729421422164625---12----------------------17-------------2------
深南街道shēnnán jiēdào566405502410060031131573110724--41416---------------------6--------------------
深北街道shēnběi jiēdào665106454110050311751593120332-94-1-----------21-----325--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
千山区qiānshān qū366221349018132814424810411261438981020114640--53--1--------12-----192------1------------1
旧堡街道jiùbǎo jiēdào279852717550153--314-21553-3-1----------------------21--------------------
大孤山街道dàgūshān jiēdào24581241362740------33341---2----------------------2--------------------
沙河街道shāhé jiēdào185531791835134--7-1-12440--------------------------6--------------------
东鞍山镇dōng'ānshān zhèn33223319719089-61622236994---2------1--------2------9------1-------------
唐家房镇tángjiāfáng zhèn21203206455591--2-210469---1---------------1------8--------------------
大孤山镇dàgūshān zhèn20762201074912--1---7573--49-------------------------------------------
千山镇qiānshān zhèn2903628186249271-213-17538--11--4-------------------6--------------------
齐大山镇qídàshān zhèn287592781222035---1-211670-1------------------------7--------------------
沙河镇shāhé zhèn16855158465333--1---43866---6----------------------7--------------------
宋三镇sòngsān zhèn414043566468199--1112343320311-----1-------------------2--------------------
宁远镇nìngyuǎn zhèn417493989697573-169-14131962---1---2-----------5------6-------------------1
大阳气镇dàyángqì zhèn79057757811-----115112---1-------------------------------------------
汤岗子镇tānggǎngzi zhèn185691787720413--3---26442---3----------------------1--------------------
高新区虚拟街道gāoxīnqū xūnǐ jiēdào2401222716108109-11-14191941--111---1-----------------116--------------------
风景区虚拟镇fēngjǐngqū xūnǐ zhèn11625113121552--3--12269---2---------------4------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
台安县tái'ān xiàn354706347154385226517152948810112460779-8---11-----------4----119-------------6------
台安镇tái'ān zhèn514994902261175111-44-15619--------------------------17-------------4------
西佛镇xīfó zhèn2778227192261442173-46390---1----1-----------4----1---------------------
新开镇xīnkāi zhèn297422944817813-4--13248-----------------------------------------------
黄沙镇huángshā zhèn3399833699124-213--42721----------------------------------------------
高力房镇gāolìfáng zhèn377773727121831-2-117451--------------------------2--------------------
桑林镇sānglín zhèn234242300126321122--83566--7-------------------------------------------
富家镇fùjiā zhèn1737016975101733--21-2204-----------------------------------------------
达牛镇dániú zhèn2578925507301403338-1679-9---------------------------------------------
大张镇dàzhāng zhèn12268120122211-2133240-------1---------------------------------------
韭菜台镇jiǔcàitái zhèn1517015061172-1-2-1680-----------------------------------------------
新台镇xīntái zhèn168781654730-1--51-17277-----------------------------------------------
桓洞镇huándòng zhèn1555015247603-115--9224-----------------------------------------------
新华镇xīnhuá zhèn5526549710---2-1--16-----------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng32418312745127--36--61049----------------------------------------2------
洪家乡hóngjiā xiāng5351528010--------61-----------------------------------------------
西平乡xīpíng xiāng416441212--------41-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岫岩满族自治县xiùyán mǎnzú zìzhìxiàn49191836807207418477450779-200450755214613---------------7------45-------------1------
岫岩镇xiùyán zhèn828271907527417053430121-80616131266----------------------6--------------------
三家子镇sānjiāzi zhèn1681119924----1-116603---1-------------------------------------------
石庙子镇shímiàozǐ zhèn17089349253------216710-----------------------------------------------
汤沟镇tānggōu zhèn1530231346-------214940---1-------------------------------------------
黄花甸镇huánghuādiàn zhèn2314125210916---5--822751-----------------------------------------------
大营子镇dàyíngzǐ zhèn22817114426411---54-1321332---4----------------------4--------------------
苏子沟镇sūzǐgōu zhèn1369150537161-------12754-----------------------------------------------
偏岭镇piānlǐng zhèn2610870659---17---825312-------------------6---------------------------
哈达碑镇hǎdábēi zhèn2775337851------227367-----------------------------------------------
石灰窑镇shíhuīyáo zhèn21519827141------720669--------------------------1--------------------
前营子镇qiányíngzǐ zhèn2082246421253--1---5415997-----------------------------------------------
龙潭镇lóngtán zhèn1618776378------115407-1---------------------------------------------
新甸镇xīndiàn zhèn2011810465---1---119065-----------------------------------------------
兴隆镇xīnglóng zhèn3132012542522-------30011-8---------------------------------------------
杨家堡镇yángjiābǎo zhèn13308513472------312743-----------------------------------------------
洋河镇yánghé zhèn17625296--------617323-----------------------------------------------
牧牛乡mùniú xiāng153581551-3---3--151951----------------------------------------------
韭菜沟乡jiǔcàigōu xiāng11329497---1----11272-----------------------------------------------
大房身乡dàfángshēn xiāng130365277-------212498-1-----------------1---------------------------
朝阳乡cháoyáng xiāng1487012576606---1--412941--------------------------1--------------------
红旗营子乡hóngqíyíngzǐ xiāng14588808135------413752---1----------------------5--------------------
雅河乡yǎhé xiāng1710891058------116182-2---------------------------------------------
岭沟乡lǐnggōu xiāng9460510---------8926--------------------------23-------------1------
哨子河乡shàozihé xiāng973132931------19392--------------------------5--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
海城市hǎichéng shì11811301136753222163583825314519176873464062-104--13-1-2-1-1--444------114------7------4-----2
兴海街道xìnghǎi jiēdào99456966141194663289316721341--10---------------8------11--------------------
海州街道hǎizhōu jiēdào14046913434015132744631023121248411-46---------------7------13-------------2-----1
响堂街道xiǎngtáng jiēdào3707034530155132--31--202224---1----------------------2------2-------------
验军街道yànjūn jiēdào257702414474992----5414381--3-------------------------------------------
孤山满族镇gūshān mǎnzú zhèn222631425338---1--47994-----------------------------------------------
岔沟镇chàgōu zhèn24667241261793-11---6423-----------------------------------------------
接文镇jiēwén zhèn2232321660233---1--3633-----------------------------------------------
析木镇xīmù zhèn294922906947---1--3408-----------------------------------------------
马风镇mǎfēng zhèn339873347736202-31-16441-----------------------------------------------
什司县镇shénsīxiàn zhèn13209130322193------128-----------1--------------15--------------------
牌楼镇páilou zhèn39860391725641-114214605-----------------------------------------------
八里镇bālǐ zhèn3788337107538-1-22-12698-----------------------------------------------
毛祁镇máoqí zhèn2283222378592541----7355-------2------------------1--------------------
英落镇yīngluò zhèn4064340081709-222-118457--------------------------1--------------------
感王镇gǎnwáng zhèn44631439551471112-1-1154921--3-------1--------------1--------------------
西柳镇xīliǔ zhèn7757774539306732442-11072493-1-26--1-----------44------10--------------------
中小镇zhōngxiǎo zhèn23733230632012--111-4627-------1------------------3--------------------
王石镇wángshí zhèn2696026016752632-3--10821---4-------------------------------------------
南台镇nántái zhèn5895356454253753-2131342098---5-----1---------4------12------5------2------
甘泉镇gānquán zhèn24172236261085------8421--------------------------4--------------------
大屯镇dàtún zhèn285332779055301-----13642--------------------------2--------------------
腾鳌镇téng'áo zhèn54133519051937223--2-17912012--2-----------1---10------12--------------------
新台子镇xīntáizi zhèn18271175642538---1--10630--------------------------3--------------------
东四方台镇dōngsìfāngtái zhèn1657316438178--12--4103-----------------------------------------------
耿庄镇gěngzhuāng zhèn4076040033264---11-24667-------------1-----2--------------------------1
东四镇dōngsì zhèn253262425768111-1-2-5977---4-------------------------------------------
牛庄镇niúzhuāng zhèn36889343221511512-----91381--------------------------9--------------------
西四镇xīsì zhèn301902967727131---1-5463-------------------3---------------------------
望台镇wàngtái zhèn245492372315422----71728--------------------------4--------------------
温香镇wēnxiāng zhèn4013639880122-211--2222-------------------4------10--------------------
高坨镇gāotuó zhèn19820195281816---1--2252-------------------2------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

抚顺市

fǔshùn shì

2260290

1638808

4020

14468

56

28

89

10

140

17

43538

555761

46

33

26

71

-

-

1

2

-

3

12

5

-

-

-

2

2

-

8

26

-

-

1

35

-

1

3053

-

-

1

-

-

6

4

-

-

-

-

1

-

5

9

-

-

-

-

2

新抚区xīnfǔ qū3035792799716884004648432225121588837823---2--31------52-----1404-----1--------------
永安台街道yǒng'āntái jiēdào6317758112267552--3110-3363766--615----------------------109--------------------
站前街道zhànqián jiēdào6747562753122765-1524262331001-22--------------22-----188--------------------
福民街道fúmín jiēdào6531059774103138552--1-76931991---------31--------------67--------------------
新抚街道xīnfǔ jiēdào462754292257764----1-231223311-2---2----------2-------59--------------------
榆林街道yúlín jiēdào2034018589431241--14-1601396-2------------------------20--------------------
公园街道gōngyuán jiēdào410023782196414-1--12-3932194-4-4--------------1-------61-----1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东洲区dōngzhōu qū345778320788443258316615-25-2634189912--4--------------21--135--226-----12-------2----1
搭连街道dālián jiēdào286882686525189262-1-2511336--------------------------11--------------------
东洲街道dōngzhōu jiēdào7654770252151676--4-11-125641021--2----------------------92--------------------
张甸街道zhāngdiàn jiēdào8976781410472-----5145861-------------------------2--------------------
龙凤街道lóngfèng jiēdào430094152726385----1-79973--------------------------18--------------------
新屯街道xīntún jiēdào3333831353402532-5-7-1121512-------------------1---35--16------1------------1
万新街道wànxīn jiēdào3407132687382506-2---441037--------------------------4------1-------2-----
老虎台街道lǎohǔtái jiēdào373593401936332--1-3-392914------------------2-------12-----1--------------
平山街道píngshān jiēdào14998139481770--1---56885--------------------------21--------------------
南花园街道nánhuāyuán jiēdào222912084425209------811113----------------------1---18--------------------
刘山街道liúshān jiēdào1953618498221644---1-42781---2----------------------22--------------------
碾盘乡niǎnpán xiāng9678864476------135884--------------------------2--------------------
千金乡qiānjīn xiāng1728714337462----1-252868--------------------------8--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
望花区wànghuā qū387473344910894253761141216955529145221422------2--------10------320-----------1-------1
建设街道jiànshè jiēdào55753514041594013-6111-44232557125----------------------54-----------1-------1
五老街道wǔlǎo jiēdào196841817218130------2991060--------------------------5--------------------
古城子街道gǔchéngzǐ jiēdào2213420916311882-----21968--------------------------8--------------------
演武街道yǎnwǔ jiēdào114771050432681-----50812--------------------------10--------------------
朴屯街道pǔtún jiēdào471064388873445------3102348--------------------------42--------------------
光明街道guāngmíng jiēdào293022719758307-----21591546---5---------------4------24--------------------
和平街道hépíng jiēdào5007846489121394--6---376263911--1------2--------4------35--------------------
新民街道xīnmín jiēdào369883421778296--1-4431620263--2---------------2------39--------------------
工农街道gōngnóng jiēdào367593282098226----1-7742819--2-----------------------19--------------------
田屯街道tiántún jiēdào16088141312837--1---2201653--------------------------18--------------------
李石街道lǐshí jiēdào457733227114528----5-608271681--9----------------------64--------------------
塔峪镇tǎyù zhèn16331129015317-1----5062851--------------------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
顺城区shùnchéng qū3976173481738784231141318336612787298811320310------3----2--13------1515--1--4-------2------
河东街道hédōng jiēdào309702589696268-14-4-12993304--1----------------2------95--------------------
施家街道shījiā jiēdào212171707762136------16602219-------------------1------62--------------------
新华街道xīnhuá jiēdào538004771110953415--13-19803368-3-1------1----2----------71--1-----------------
抚顺城街道fǔshùnchéng jiēdào7531066985165772753-6-2402479211513----------------------151-----2--------------
将军堡街道jiāngjūnbǎo jiēdào928978369617512815-10245129462709214------1-------1-------136-----1--------------
戈布街道gēbù jiēdào487204483484948-11-2-28624941-------------------------67-------------2------
戈布新村街道gēbùxīncūn jiēdào194691738438221---13112116722--2----------------------23-----1--------------
前甸镇qiándiàn zhèn190551391831311---2-34221572--------------------------78--------------------
河北乡héběi xiāng20612167918535----1-2742650----------1---------------775--------------------
会元乡huìyuán xiāng1556713881335-1--1-491540--------------------------57--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
抚顺县fǔshùn xiàn223297180272558223134111632160397324412------1--------10------285--------------7-----
章党街道zhāngdǎng jiēdào284592538194101--2---95018994--2----------------------24--------------2-----
章党镇zhāngdǎng zhèn26670230154635--11--6682702-------------------3------199--------------------
石文镇shíwén zhèn225251767169176-----1034652--1-----------------------6--------------------
后安镇hòu'ān zhèn1750815573151-----2161900----------1------------------------------------
哈达乡hǎdá xiāng28100248745319332-1-1742948-4-----------------7------7--------------5-----
上马乡shàngmǎ xiāng1960416159245------153398--------------------------3--------------------
兰山乡lánshān xiāng611852346-------2876-----------------------------------------------
拉古乡lāgǔ xiāng1706711425586-16---195531--------------------------21--------------------
救兵乡jiùbīng xiāng2152516498257-----11874791--------------------------16--------------------
夹河乡jiāhé xiāng88658062106-4-----1692-----------------------------------------------
海浪乡hǎilàng xiāng1322311490214----5-81692--------------------------3--------------------
汤图乡tāngtú xiāng749512191227------126223--------------------------2--------------------
马圈子乡mǎquānzǐ xiāng61383671291------52428--------------------------4--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新宾满族自治县xīnbīn mǎnzú zìzhìxiàn284704512132101911-22-2-989922294321-10-----3------2---------203-------------2------
新宾镇xīnbīn zhèn631891324338115--1-1-31124653411-8----------------------133-------------2------
永陵镇yǒnglíng zhèn374515481311------1356305551-------------------------26--------------------
南杂木镇nánzámù zhèn2031372163524------67112336---------1----------------30--------------------
旺清门镇wàngqīngmén zhèn1403425491024------18709580---------1-------------------------------------
平顶山镇píngdǐngshān zhèn18354360743------1014730-----------------------------------------------
苇子峪镇wěiziyù zhèn147451783-8------18812766-----------------------------------------------
木奇镇mùqí zhèn1879238581921-2-1-8014825---2------------2------------------------------
上夹河镇shàngjiāhé zhèn156781348136------1114298--------------------------2--------------------
大四平镇dàsìpíng zhèn21146477856------716343--------------------------7--------------------
红升乡hóngshēng xiāng8035129831------5626171-----------------------------------------------
北四平乡běisìpíng xiāng889512962---6---337558-----------------------------------------------
响水河子乡xiǎngshuǐhézǐ xiāng77511159--------7075884---------1-------------------------------------
红庙子乡hóngmiàozǐ xiāng135802557471--13---12099753-----------------------------------------------
榆树乡yúshù xiāng131395752-------712553--------------------------2--------------------
下夹河乡xiàjiāhé xiāng96024651-------769057--------------------------3--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
清原满族自治县qīngyuán mǎnzú zìzhìxiàn317842113481349699--1118-3991199181--10---1---34--------------100------2------1------
清原镇qīngyuán zhèn864893734289255----8-232946431-----------1--------------34--------------------
红透山镇hóngtòushān zhèn31656170973489------6014365--------------------------11--------------------
草市镇cǎoshì zhèn1536760861297------2138955--4--------------------------------------------
南山城镇nánshānchéng zhèn27393103494013----1-58516376----------33--------------23--------------------
南口前镇nánkǒuqián zhèn234287486349------11215782--------------------------5--------------------
夏家堡镇xiàjiābǎo zhèn279364637935------723247----------------------------------------1------
英额门镇yīng'émén zhèn166454169183------15812295---------------------------------2-------------
湾甸子镇wāndiànzi zhèn156355291232----7-2510286------1----------------------------------------
大孤家镇dàgūjiā zhèn18983355327164--1-2-9315115--5-----------------------23--------------------
敖家堡乡áojiābǎo xiāng97653943-----1--15820-----------------------------------------------
北三家乡běisānjiā xiāng147963214204------20511351--------------------------2--------------------
土口子乡tǔkǒuzǐ xiāng1415427312219------19811181--1-----------------------2--------------------
大苏河乡dàsūhé xiāng8595511781------53464-----------------------------------------------
枸乃甸乡gǒunǎidiàn xiāng70002466138-------4513-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

本溪市

běnxī shì

1567408

1047685

4376

25261

109

327

155

225

241

293

13354

473723

45

31

30

138

10

17

7

87

-

40

-

21

-

-

-

23

-

-

1

61

7

-

-

-

-

8

932

-

6

25

-

-

7

4

-

-

-

-

-

134

11

11

-

-

-

-

3

平山区píngshān qū35643031423411236887351373896881651282317631425104017322-30-----7---30------266-516--2------9437-----
南地街道nándì jiēdào45282406911161112512299333492901---4---1-----------1------37--------------------
工人街道gōngrén jiēdào37604338771217404663851052686---4-----------2---1------36--------------------
平山街道píngshān jiēdào5282648034137110141669131219632186-38---1-4-----2---6------32--6---------10-2-----
东明街道dōngmíng jiēdào4463040171122103432741512351662960-4-3-2-8-4-----1---1------45--2---------10-1-----
崔东街道cuīdōng jiēdào57640516101891307103474634521574005313371326-11-----2---14------48--7---------65-4-----
站前街道zhànqián jiēdào195711745182304-131-315616361--2----------------------21--------------------
千金街道qiānjīn jiēdào46999419171409382216761112737733--9---1-2---------1------26-----1------8-------
桥头镇qiáotóu zhèn180591538946493311-2172539--1----1-3---------4---------------------------
北台镇běitái zhèn3381925094170302455631410980451833-214-6---------2------21-51--1------13------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
溪湖区xīhú qū2237351886997171137712965343277694621444353-15-28----------114------160-13--3------16-1----1
河东街道hédōng jiēdào336762802310229172119558742488-------4-----------2------24--1-----------1-----
河西街道héxī jiēdào277082274179312913351-371676-53----------------1------21-----3--------------
彩屯街道cǎitún jiēdào28795258027281631589313681941----1--5-----------2------31--1---------5-------
竖井街道shùjǐng jiēdào26214221231061525119772132923441----4-10-----------4------17------------2-------
彩北街道cǎiběi jiēdào24352216537892212710355615932------------------2------13-11---------2------1
火连寨回族满族镇huǒliánzhài huízú mǎnzú zhèn118399330721318---111361072--------------------------8--------------------
歪头山镇wāitóushān zhèn23684196287537124316410344523027-------5----------13------6------------7-------
东风镇dōngfēng zhèn1882615964573242----2222429-----1-2------------------23--------------------
石桥子镇shíqiáozǐ zhèn18876159263948-3322-1582683--------------------------12--------------------
张其寨乡zhāngqízhài xiāng97657509377------142191-------2------------------5--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
明山区míngshān qū3116152607681123596740572546793014064165426193222113-5-----8---67----8273--4--2------181-----2
北地街道běidì jiēdào371573339913778429333116226314-3----1-------2----------11------------11------
明山街道míngshān jiēdào66553590152111813435711228851134-17---1-1-----3---------657-----1--------------
紫金街道zǐjīn jiēdào57406515241941167498618828241289--2-----2---------1------43------------1-------
东兴街道dōngxìng jiēdào52053454402479941388133711390478171391118-1-----3---17----258--2--1------5-------
高峪街道gāoyù jiēdào1908316628473901110-2121031861--131----1---------1------15--1---------5-------
新明街道xīnmíng jiēdào1259810077582952--1--5620881--1---1-----------3------14--1-----------------
高台子镇gāotáizi zhèn195707491704721--411711914---1----------------------22--------------------
牛心台镇niúxīntái zhèn252961937787331231432615370--18-1-1------------------38------------4------2
卧龙镇wòlóng zhèn218991781772146-14-10234737681--1---1------------------15------------2-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南芬区nánfēn qū882896589419029072612155149221651--213-235-2-----6---1------54------------14------
南芬街道nánfēn jiēdào310062697964125559428333723--19-114-------2----------30------------1-------
铁山街道tiěshān jiēdào197331800637136-101425301475---1--1--1-----3---1------20--------------------
下马塘满族镇xiàmǎtáng mǎnzú zhèn137705035194--23--128686--1-----------------------4-------------4------
南芬乡nánfēn xiāng12521104083922211-41182020---1-111-1-------------------------------------
思山岭满族乡sīshānlǐng mǎnzú xiāng112595466313------95747---2-----------1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
本溪满族自治县běnxī mǎnzú zìzhìxiàn293834976268475077781121628381917211-1483--7-2-12---2---6------138--1---4-----433-----
小市镇xiǎoshì zhèn85035322182522952164231111510341--351--6-----------2------53------4-----113-----
草河掌镇cǎohézhǎng zhèn1125722276-------2178788---4-------12-------2------1--------------------
草河城镇cǎohéchéng zhèn130201694263-1--7-4111242---1---1-----------1-------------------3-------
草河口镇cǎohékǒu zhèn260771071583961--2-17515093---2----------------------9--------------------
连山关镇liánshānguān zhèn147634950215--11-1149764---3-----------2----------1--------------------
偏岭镇piānlǐng zhèn14973423323912-1--2710670--------------------------7--------------------
清河城镇qīnghéchéng zhèn118962737104-1--1-269116-------------------1---------------------------
山城子镇shānchéngzǐ zhèn107482699127------9947030---12---------------------1-------------2------
泉水镇quánshuǐ zhèn101771980187---1--1188045--------------------------8--------------------
田师傅镇tiánshīfu zhèn330001802399352--25-9014697--------------------------47--------------------
南甸镇nándiàn zhèn165574928212712---14911350--------------------------6--1-----------------
碱厂镇jiǎnchǎng zhèn2055747114411--1---2815754---2-----2----------------4--------------------
高官乡gāoguān xiāng7634974819------56628-----------------------------------------------
东营房乡dōngyíngfáng xiāng93893323125----6-296014-----------------------------------------------
兰河峪乡lánhéyù xiāng87512214214------146496--1-----------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桓仁满族自治县huánrén mǎnzú zìzhìxiàn29350512046437623384191421267901654901-5531-12-1-9-------4------41--1---------1-------
桓仁镇huánrén zhèn694803595812814622537-1972312421--32--2---2--------------5--------------------
二棚甸子镇èrpéngdiànzi zhèn1474198691391123--5484293-----------2-----------------------------------
普乐堡朝鲜族镇pǔlèbǎo cháoxiǎnzú zhèn130195037717------4637494-----1-----------------------------------------
沙尖子镇shājiānzǐ zhèn194078682191-1-1--11210585-----------5--------------1--------------------
五里甸子镇wǔlǐdiànzi zhèn1091130938711----14827244---------1----------------1--------------------
二户来镇èrhùlái zhèn202668959322---2--8411184--12-------------------------------------------
铧尖子镇huájiānzi zhèn1409545681271--1--119491--4--------------------------------------------
木盂子镇mùyúzǐ zhèn12509306016------499379-------10------------------4--------------------
八里甸子镇bālǐdiànzi zhèn1712647121461-1---9812290-------------------4---------------------------
拐磨子镇guǎimòzi zhèn161384005108--2---81911293----1------------------------------------------
雅河朝鲜族乡yǎhé cháoxiǎnzú xiāng1954291241016--1---8739502--------------------------16--------------------
向阳乡xiàngyáng xiāng9204348121---1--125707-----------------------------------------------
六道河子朝鲜族乡liùdàohézǐ cháoxiǎnzú xiāng112093197174---11-4367553-----------------------------------------------
四河乡sìhé xiāng811129761-----13-815038--------------------------2--------------------
黑沟乡hēigōu xiāng120674832622--2-11047118-----------------------------------------------
业主沟乡yèzhǔgōu xiāng91233121-1------2675734-----------------------------------------------
北甸子乡běidiànzi xiāng65353105164--5---2113194-----------------------------------------------
四平乡sìpíng xiāng10022268512--3---1687149--------------------------12--1---------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

丹东市

dāndōng shì

2390524

1532585

27421

16887

35

56

98

92

138

40

15567

788525

51

15

6

84

-

12

1

47

1

-

6

6

2

-

1

1

-

13

15

66

-

2

-

-

2

1

8710

-

2

-

-

-

5

12

-

-

-

-

-

-

14

5

-

-

-

-

-

元宝区yuánbǎo qū195890173187811433822631391102716290--16---7---4-------3-1--2-157------2-------------
六道口街道liùdàokǒu jiēdào264052369192483-10-22-2901825-------------------1------9--------------------
七道街道qīdào jiēdào45892404191531927-11-82-2573084-----------1------------2-28--------------------
八道街道bādào jiēdào2536222987716092---1-891593-------2------------------8--------------------
九道街道jiǔdào jiēdào202831821577252--1-2-441664--------------------------28--------------------
广济街道guǎngjì jiēdào232992109946686-51---1431294-------1---3--------------21--------------------
兴东街道xìngdōng jiēdào230052128686235---32-951286-------1-----------1------10--------------------
蛤蟆塘镇hámatáng zhèn3164425490286146--1--11095544--16---3-----------1-1----53------2-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
振兴区zhènxīng qū38637034843813746460-333141917339026190175338--17--1---11---8------337-2---21------35-----
头道桥街道tóudàoqiáo jiēdào41340363031491310--3-1111992348------1-------1-----------24--------------------
站前街道zhànqián jiēdào3151928051971019-1-2--2612048-2-6---------------2------30--------------------
临江街道línjiāng jiēdào4801443499131807--2-1-5642955---3---------------2------45-----21-------2-----
六道沟街道liùdàogōu jiēdào366013359093691--1---21219846--6---2------------------13--------------3-----
帽盔山街道màokuīshān jiēdào3900734120200545-171361383910-115---1-----------2------66--------------------
纤维街道xiānwéi jiēdào4222538809158554--3-633292321-227---4-----------2------25--------------------
永昌街道yǒngchāng jiēdào3728033984122594--112522482274---9----------------------29--------------------
花园街道huāyuán jiēdào3366529634167552--431-16830924--2----------------------38--------------------
浪头镇làngtou zhèn5869853698219364-1262522541037---------1----1----------59-2-----------3------
安民镇ānmín zhèn18021167503824------461155--------------------------8--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
振安区zhèn'ān qū19815416174717479918441110-833325714117-1-7--212------5-1----191------2------3------
鸭绿江街道yālǜjiāng jiēdào3927134677300322--122-1863735--1--1-3--2-2------1------34------2-------------
金矿街道jīnkuàng jiēdào69006008488------17810--------------------------9--------------------
珍珠街道zhēnzhū jiēdào17589161175515611----8511451--4---1---1--------------19-------------3------
太平湾街道tàipíngwān jiēdào11542933324563--12-1082002-1-1-----------------1----10--------------------
五龙背镇wǔlóngbèi zhèn386133231828917121133-28554913-------------------------46--------------------
九连城镇jiǔliánchéng zhèn280082448511696-2143-623229--------------------------10--------------------
同兴镇tóngxīng zhèn192871720456551-----301906-------2-----------4------29--------------------
楼房镇lóufáng zhèn16903148181296--1---141931---2---1------------------1--------------------
汤山城镇tāngshānchéng zhèn2004167877301211--1--4612322--------------------------33--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宽甸满族自治县kuāndiàn mǎnzú zìzhìxiàn4093861700501562398178124744925232248136-11---10---------9-5------70--------------------
宽甸镇kuāndiàn zhèn8196954262272270-53126112302586755-3-------------5-3------11--------------------
灌水镇guànshuǐ zhèn2951174866821-1--112632166021-----1---------4--------2--------------------
长甸镇chángdiàn zhèn2720811127254----3-17515871-------1-----------2---------------------------
永甸镇yǒngdiàn zhèn24462102765118---3--7914016--------------------------19--------------------
太平哨镇tàipíngshào zhèn177717883156-1-1111559707--------------------------1--------------------
下露河朝鲜族镇xiàlòuhé cháoxiǎnzú zhèn101453217952------9045927-----------------------------------------------
青椅山镇qīngyǐshān zhèn12260612011927---1--135978---1---1---------------------------------------
毛甸子镇máodiànzi zhèn143904435714--11--1039770--------------------------5--------------------
杨木川镇yángmùchuān zhèn1219644404357--3---567248---1---3------------------3--------------------
虎山镇hǔshān zhèn120135408283------106563-------1---------------------