TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

湖北省

húběi shěng

59508870

56911968

10887

77759

1648

1457

214266

2117

7824

1214

2949

14540

69947

1569

7173

2177409

151

40

141

706

50

66

2523

63

30

94

78

126

15

4

636

37

177

224

9

58

50

385

215

2

12

36

4

-

26

24

-

3

4

42

2

21

7

9

4

5

1

55

8

武汉市

wǔhàn shì

8312700

8258221

2709

20595

291

363

2581

617

4147

363

694

4745

929

744

300

13613

32

24

57

244

9

21

531

30

5

47

9

76

3

1

221

12

66

10

2

43

42

92

110

1

4

6

2

-

20

10

-

-

2

21

-

2

2

6

1

-

-

19

5

江岸区jiāng'àn qū72311871698713340212351324028023624725832197304-87--5--3-8--2514--6-59------1-------2----4
上海街道shànghǎi jiēdào28411281419181-9214171763-191-12-------4--3----------------------------
大智街道dàzhì jiēdào29898296165188-71-6-21532-49----------------4--------------------------
一元街道yìyuán jiēdào22128219454110-25-91226-1121-----------1-------------------------------
车站街道chēzhàn jiēdào26597263374202-64-8-2151--17------1------------------------------------
四唯街道sìwéi jiēdào30121299185115--53121-25---31--1--------2--3----------------------------
永清街道yǒngqīng jiēdào31339311015137-111143-1653-49--3----------------------------------------
西马街道xīmǎ jiēdào570735669121236--8415614337234-----------1----------1--------------------
球场街道qiúchǎng jiēdào35630354445115--4310-32621-17-------------------------------------------
劳动街道láodòng jiēdào697716906020421--161037410685--105---2----------11----1--1--------------------
二七街道èrqī jiēdào8809586632211168192113841059154689--2-----------31---5-32------1-------------
新村街道xīncūn jiēdào64711641219409-19264223723141--------------1------23--------------2-----
丹水池街道dānshuǐchí jiēdào44067437631185--18221-424-1-432-1-------------------2--------------------
岱山街道dàishān jiēdào1384913749-75------1411-15---3---------------------------------------
台北街道táiběi jiēdào32880326732116--6121-22156-27-------------------------------------------
花桥街道huāqiáo jiēdào106462105832163521-16626116756-8991-----2-------1---------------------------4
谌家矶街道chénjiājī jiēdào5189514863--1-----4--27-------------------------------------------
后湖乡hòuhú xiāng3689736816-8--565--1--147------2--3----3----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江汉区jiānghàn qū59676859297341420001550924322921812343913144822-12-717-221--20-31-1--6--1--45-----1-----1-
民族街道mínzú jiēdào416114133116201--72211182-223--------------1----1---------2-----------1-
花楼街道huālóu jiēdào2083620749542-23261-114--10---1---------------------------------------
水塔街道shuǐtǎ jiēdào1951919369868-1245-221---38-----------1-------------------------------
民权街道mínquán jiēdào3747537094352771154610-2102--172------------------------------------------
满春街道mǎnchūn jiēdào25927257769113-1-111-14---11-------------------------------------------
民意街道mínyì jiēdào3144731261221131-62214861-12--------------1--1----2-----4--------------
新华街道xīnhuá jiēdào385483825623166-47-7492631535--------------2----------------------------
万松街道wànsōng jiēdào9463793905873383615823222571074132---1-61--2----7----------1-----------------
唐家墩街道tángjiādūn jiēdào7750877130391692392481122031-60-------5--2---1--------------1-------------
北湖街道běihú jiēdào3111930912301162-42-112162--17--------------2-1------------2-------------
前进街道qiánjìn jiēdào2544525323286016443344---5-------------------------------------------
常青街道chángqīng jiēdào7882478420631353615471362511362-----1----------------4------------1-------
汉兴街道hànxìng jiēdào7387273447492022616641461462-60--1----2------6-2--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
硚口区qiáokǒu qū68631868265091183511241041117014423483836108605-26-1221-2-1--5-3--81-15--------------2-----
易家墩街道yìjiādūn jiēdào89280888286239-411-19-45968-84---------1----5-------6--------------------
韩家墩街道hánjiādūn jiēdào5565355265181614113-10-423631133---1-18---------------1--------------------
宗关街道zōngguān jiēdào503015007211115-32123-219-3342------4------------1-----------------------
汉水桥街道hànshuǐqiáo jiēdào65006646127192-28-20-86383278------1------------------------------2-----
宝丰街道bǎofēng jiēdào63812631011428222314577576107-1994--5--21-----------21----------------------
荣华街道rónghuá jiēdào44996447025209215-14-425-1-201------------------5--2--------------------
崇仁街道chóngrén jiēdào40470402934110-1112-419---33----------------------2--------------------
汉中街道hànzhōng jiēdào2786827672151-412-11-74-2109--2-------------------2--------------------
汉正街道hànzhèng jiēdào13580913541272483113111151311281------6---------3--------------------------
六角亭街道liùjiǎotíng jiēdào449284470611132-5-32-623-3-37-------------------------------------------
长丰乡chángfēng xiāng6819567987796--81115-2137-44------1--1-1----------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
汉阳区hànyáng qū5077725042202211728331144252101042303430118203--13-19--21---14--1--113---2----------------
翠微街道cuìwēi jiēdào506395013717283-1122314-229---109---3----------9----------------------------
建桥街道jiànqiáo jiēdào473514693031258--12-13-1394-158---------2------------2--------------------
五里墩街道wǔlǐdūn jiēdào644086401436246--7-29--1931-46---2----------3-----------2----------------
晴川街道qíngchuān jiēdào24448242908109---67--71--14------5---1--------------------------------
月湖街道yuèhú jiēdào388533857116100--163301-2655269---6--1-------1-------1--------------------
鹦鹉街道yīngwǔ jiēdào468734648516186-530438--3785255---1--1------------------------------------
洲头街道zhōutóu jiēdào3891438629161273101048312222-723----11------------------------------------
琴断口街道qínduànkǒu jiēdào574685715426140--11220--724299--------------1----------------------------
江汉二桥街道jiānghàn'èrqiáo jiēdào450284465431187-317118--3477-69-------------------------------------------
江堤乡jiāngdī xiāng2749227423516-14-32-1---35------1----------1-------------------------
永丰乡yǒngfēng xiāng59895595741845-1152294-9264183---1----------------11---------------------
武汉市良种场虚拟乡wǔhàn shì liáng zhǒngchǎng xūnǐ xiāng64036359131----1------11-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武昌区wǔchāng qū976303964663652498156944716466776161110617610967271161216212-3031102202-26220-11231726-2---3---16--1----4-
积玉桥街道jīyùqiáo jiēdào37580373258160--8-9--1552142------4----1-------------------------------
杨园街道yángyuán jiēdào8676585683663909248410738145262262211-22--3----5--212-----6----------1---------
徐家棚街道xújiāpéng jiēdào9730896293313455535137813106120943582-1---6--1-1--2------71-----3----4---------
新河街道xīnhé jiēdào416894136327129638121323353275---2-----1----3-1----1---------------------
粮道街道liángdào jiēdào6191761134113921145330754921103188---3---1---6-------5-1-------------------1-
中华路街道zhōnghuálù jiēdào37125367518194-52153922427--143----------1---11------2--------------------
黄鹤楼街道huánghèlóu jiēdào52069515341726129253154853711119--1--------2--2----3--1---------1----------
紫阳街道zǐyáng jiēdào6300561976107911317-172104011-119--91--4-----2-1----------------------------
白沙洲街道báishāzhōu jiēdào584905813262162123-5831611-72------11-------------2---------------------
首义路街道shǒuyìlù jiēdào77980767653641313962912013221181912630837-61-1-------1-11---2-3-1--------1---------
中南路街道zhōngnánlù jiēdào136178134862486721241-57422140181310257---2--3-16-2----5--4-35--------------------
水果湖街道shuǐguǒhú jiēdào1614771591203347996865219853427132715629--11--5--1-3--13-----1-3-1-----------1----3-
珞珈山街道luòjiāshān jiēdào5751356544472052216725711213130212818280-5241-31-11---1-1-1--35--------------------
石洞街道shídòng jiēdào72077181314--1----8-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青山区qīngshān qū443643438904169189010131474339121769126047238491-19--151---16--9-----3519-----2----6-------1-
红卫路街道hóngwèilù jiēdào7860877526443033733611412122401015112421-14--2----10--2-----324----------1---------
钢花村街道gānghuācūn jiēdào800547904829412--2779319234435168------4-------5-------4-----1--------------
冶金街道yějīn jiēdào6618665446262981-25770325154913-88---3--3----1--1------25-----1----5---------
新沟桥街道xīngōuqiáo jiēdào6067159973233281-268543151171012388-----------5---------14--------------------
红钢城街道hónggāngchéng jiēdào3753637059182224492391129082357------3---------------2------------------1-
工人村街道gōngréncūn jiēdào2765827492455--6171-351-81---2---------------------------------------
青山镇街道qīngshānzhèn jiēdào2569225555-8011538--153--21-------------------------------------------
厂前街道chǎngqián jiēdào1809217989241-1311--114--39-------------------------------------------
武东街道wǔdōng jiēdào18209180781073--823-316-1-11------3-------1----------------------------
白玉山街道báiyùshān jiēdào30937307381378--562--327-154-------1-----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洪山区hóngshān qū8783798640546263349139709251761563108171110835238611442935112015362439161942611499353110325029-22--114--15-1121--3-
珞南街道luònán jiēdào198904194901201859601723252404308341983713212991-8314-103-3210--2836111011119-1---12--11-1--1--1-
关山街道guānshān jiēdào1957321882482381945443251053965463857022027764176121151172-4211115-15-1145251--182820-1---101---4--1----2-
狮子山街道shīzishān jiēdào5878657612541431536712104198762829125802-21-11--1-1---141--15-------1-------2-----
张家湾街道zhāngjiāwān jiēdào13422132662725--10-143-344-62---2---1-------------1---------------------
红旗街道hóngqí jiēdào524523-------------1-------------------------------------------
葛化街道géhuà jiēdào5282526227114----11--3-------------------------------------------
花山镇huāshān zhèn290242899057--2141--1---4-------------------------------------------
左岭镇zuǒlǐng zhèn3045330406822-210-241---16-------------------------------------------
洪山乡hóngshān xiāng875368702941789728714721108-1261--32--2---1---3-----2----2-----------------
青菱乡qīnglíng xiāng36076359726171-5129-4-7-132----------1--------------------------------
九峰乡jiǔfēng xiāng1974519679831-128--2---427--------------1----------------------------
和平乡hépíng xiāng1087531083858955533-13-719-5-169--2--14-----1-1----------------------------
建设乡jiànshè xiāng535045346138-3-1-1-4---23-------------------------------------------
天兴乡tiānxīng xiāng2942293721------2------------------------------------------------
东湖开发区虚拟镇dōnghú kāifāqū xūnǐ zhèn2454624279181511-161710-231--42------1--------------5---------------------
武钢北湖农场虚拟乡wǔgāng běihú nóngchǎng xūnǐ xiāng131501310458-2419--1---13-------1------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东西湖区dōngxihú qū298479296789762799412712275199109382586275-221--62-2-1--18--1-4-511-1-------2-------1-
吴家山街道wújiāshān jiēdào769117626643796-5421268245191312092-212--2--2-1--7--1-4-211---------1---------
新沟镇xīngōu zhèn162131619721--1----12--9-------------------------------------------
柏泉办事处虚拟街道bǎiquán bànshìchù xūnǐ jiēdào1264712621-8----8------9--------------1----------------------------
三店办事处虚拟街道sāndiàn bànshìchù xūnǐ jiēdào143301419624-121-21---42-75--------------4----------------------------
李家墩办事处虚拟街道lǐjiādūn bànshìchù xūnǐ jiēdào27249271323131-3110--7--473-------------------------1---------------1-
慈惠墩办事处虚拟街道cíhuìdūn bànshìchù xūnǐ jiēdào228302266215--3-58-2911-87---1---------------------------------------
走马岭办事处虚拟街道zǒumǎlǐng bànshìchù xūnǐ jiēdào1356313528-21-11----5---7-------------------------------------------
常青花园开发区虚拟街道chángqīnghuāyuán kāifāqū xūnǐ jiēdào21385210682191-1186234336107274---8--32------5------3---------------------
径河办事处虚拟镇jìnghé bànshìchù xūnǐ zhèn1352113434224--20-196-----16-------------------------------------------
长青办事处虚拟镇chángqīng bànshìchù xūnǐ zhèn2444724392113111-3--42--252-----1-------1----------------------------
荷包湖办事处虚拟镇hébāohú bànshìchù xūnǐ zhèn9162913115---14122-1113-------------------------------------------
新沟办事处虚拟镇xīngōu bànshìchù xūnǐ zhèn1210812086----4-2------16-------------------------------------------
辛安渡办事处虚拟镇xīn'āndù bànshìchù xūnǐ zhèn1594015923-61-1--------9-------------------------------------------
东山办事处虚拟镇dōngshān bànshìchù xūnǐ zhèn1817318153-9---21----1-51--------------------------------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
汉南区hànnán qū98901987822014122581361--56-------------------------------------------
纱帽街道shāmào jiēdào539565388769--243-361--35-------------------------------------------
邓家口镇dèngjiākǒu zhèn6819681611-----1-------------------------------------------------
大咀乡dàjǔ xiāng563656283----12------2-------------------------------------------
水洪乡shuǐhóng xiāng69386929131----------4-------------------------------------------
东城垸农场虚拟镇dōngchéngyuàn nóngchǎng xūnǐ zhèn731873101--2--1------4-------------------------------------------
乌金农场虚拟乡wūjīn nóngchǎng xūnǐ xiāng492149163------------2-------------------------------------------
汉南农场虚拟乡hànnán nóngchǎng xūnǐ xiāng80248017-1----1------5-------------------------------------------
银莲湖农场虚拟乡yínliánhú nóngchǎng xūnǐ xiāng528952795-----1------4-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蔡甸区càidiàn qū51244451145655161954192015243915--569--23-1--1--2--12----1-12--1-----------------
蔡甸街道càidiàn jiēdào97773975442302211241682--153--12---------------1--2--------------------
新农街道xīnnóng jiēdào367293666618--1-3--63--37--1-----------3----------------------------
奓山街道zhàshān jiēdào3489834861-1--2--------34-------------------------------------------
永安街道yǒng'ān jiēdào3020130182-31-1-11-----12-------------------------------------------
侏儒街道zhūrú jiēdào46553464641232---34--2--55--------------8----------------------------
大集街道dàjí jiēdào2808028025-----1-------53--------1----------------------------------
张湾街道zhāngwān jiēdào2046820463------1--1---3-------------------------------------------
沌阳街道dùnyáng jiēdào453494525015221153-6436--28---1-1-----2---------1---------------------
沌口街道dùnkǒu jiēdào130781306432-11--13----3-------------------------------------------
柏林镇bólín zhèn155821553511------3----42-------------------------------------------
索河镇suǒhé zhèn257672573321--2-2121---22--------------1----------------------------
玉贤镇yùxián zhèn1782517820------2------3-------------------------------------------
黄陵镇huánglíng zhèn1396313935-83-1--------16-------------------------------------------
常福镇chángfú zhèn19786197683---12-1-----11-------------------------------------------
军山镇jūnshān zhèn1204311911238--7-2--81--74-------------------------------------------
成功乡chénggōng xiāng1290612904-------------2-------------------------------------------
消泗乡xiāosì xiāng1340113399-------------2-------------------------------------------
洪北乡hóngběi xiāng49394938----1----------------------------------------------------
曲口乡qūkǒu xiāng328232801-------1------------------------------------------------
神龙虚拟街道shénlóng xūnǐ jiēdào935092601333-1712-4121--16-------------------------------------------
纸厂虚拟街道zhǐchǎng xūnǐ jiēdào74407424-11--1---1----2-------------------------1-----------------
桐湖农场虚拟镇tónghú nóngchǎng xūnǐ zhèn30313030-------------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江夏区jiāngxià qū63414963193673213683301532723014105975797411-47184--17-1--41--4--15-----------2-------81
纸坊街道zhǐfāng jiēdào1308761303182168-48511162194255020474---1-----2----2--4---1--------------------1
金口街道jīnkǒu jiēdào2776527729-13--2-3---38-7-------------------------------------------
乌龙泉街道wūlóngquán jiēdào2413224047-91-723--2---39---------6----16----------------------------
大桥街道dàqiáo jiēdào289452882957-21814-1-12--50-----8-----------------------------------8-
郑店街道zhèngdiàn jiēdào2762327524451-8731-2----5-------------------------------------------
流芳街道liúfāng jiēdào656286474122771-179790414842295359--461-3--1-1--------14-----------2---------
法泗镇fǎsì zhèn261912618012-111-2-1---2-------------------------------------------
安山镇ānshān zhèn2170821707----1----------------------------------------------------
贺站镇hèzhàn zhèn1128511275-4--3--------3-------------------------------------------
湖泗镇húsì zhèn228622285031----1222---1-------------------------------------------
五里界镇wǔlǐjiè zhèn252112509479--7-3--24---661------------------------------------------
豹澥镇bàoxiè zhèn33338333202---2--------14-------------------------------------------
宁港乡nìnggǎng xiāng1376013686312-9271-41---5---------4----17----------------------------
段岭庙乡duànlǐngmiào xiāng12774127571--1-1012-----1------1------------------------------------
金水乡jīnshuǐ xiāng1972019680-2---6-------32-------------------------------------------
河垴乡hénǎo xiāng86978692-4-------1-----------------------------------------------
山坡乡shānpō xiāng1763317629-----------------------4---------------------------------
保福乡bǎofú xiāng87578757---------------------------------------------------------
舒安乡shū'ān xiāng1843418425-2--1--------6-------------------------------------------
大屋陈乡dàwūchén xiāng1440714406-------------1-------------------------------------------
龙泉乡lóngquán xiāng1637616366------7------3-------------------------------------------
土地堂乡tǔdetáng xiāng242322418823--72-------26--------------4----------------------------
范湖乡fànhú xiāng3072030666211-----1----47--------------2----------------------------
省金水农场虚拟乡shěng jīnshuǐ nóngchǎng xūnǐ xiāng30753070-5-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
黄陂区huángpí qū1054046105281411668231833243014214710722790--11----2-----2------2---1-----------------
前川街道qiánchuān jiēdào697266965429622368148---2-------------------------1-----------------
环城街道huánchéng jiēdào5790457880-2--11----2--18-------------------------------------------
鲁台街道lǔtái jiēdào3803138021211-------2--4-------------------------------------------
祁家湾街道qíjiāwān jiēdào536525360514421152225---6--------------2------1---------------------
横店街道héngdiàn jiēdào7247572453-5---------3-14-------------------------------------------
罗汉街道luóhàn jiēdào4625046228----1--------21-------------------------------------------
滠口街道shèkǒu jiēdào7222471916120--13----142421233-------------------------------------------
甘棠街道gāntáng jiēdào4114541144-------------1-------------------------------------------
天河街道tiānhé jiēdào2995729942------8------7-------------------------------------------
姚集镇yáojí zhèn5753457514-3-----------17-------------------------------------------
蔡榨镇càizhà zhèn3471734708---------4---5-------------------------------------------
王家河镇wángjiāhé zhèn41392413882------------2-------------------------------------------
六指镇liùzhǐ zhèn4998349918181297-52154---2-------------------------------------------
李集镇lǐjí zhèn45908458854-22--42411--3-------------------------------------------
长岭镇chánglǐng zhèn2901628982142--1--12-1--13-------------------------------------------
土庙镇tǔmiào zhèn445714452122234323331---4-------------------------------------------
长堰镇chángyàn zhèn2231322309-------2-----2-------------------------------------------
泡桐镇pāotóng zhèn42400423489442-412-1---23--------2----------------------------------
研子镇yánzǐ zhèn3210932107------1----------------------------1---------------------
三里镇sānlǐ zhèn21709216991------------9-------------------------------------------
蔡店乡càidiàn xiāng5274752375---------43--365-------------------------------------------
石门乡shímén xiāng1421214197------1---1--12---1---------------------------------------
塔耳乡tǎ'ěr xiāng3886238842-1---2-------16--1----------------------------------------
武湖农场虚拟镇wǔhú nóngchǎng xūnǐ zhèn3784337815-5------13---19-------------------------------------------
木兰山风景管理处虚拟镇mùlánshān fēngjǐng guǎnlǐchù xūnǐ zhèn24842482-------------2-------------------------------------------
大潭原种场虚拟乡dàtányuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng48824881-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新洲区xīnzhōu qū902380901993635679331232112629112385-1-1-1----------1--111-------------------1-
邾城街道zhūchéng jiēdào9803597988-26--1--139---6----------------1--------------------------
阳逻街道yángluó jiēdào106551106362441556177247141182221---1-1-------------111-------------------1-
仓埠街道cāngbù jiēdào2292422901110-1--1--2---7-1-----------------------------------------
汪集街道wāngjí jiēdào4570345701----1--------1-------------------------------------------
李集街道lǐjí jiēdào3460534594------1------10-------------------------------------------
三店街道sāndiàn jiēdào50850508461-----2--1-----------------------------------------------
潘塘街道pāntáng jiēdào336693364942-1-3-2512----------------------------------------------
旧街街道jiù jiēdào4547945478-----1---------------------------------------------------
双柳街道shuāngliǔ jiēdào345573455011--4-1--------------------------------------------------
辛冲镇xīnchōng zhèn6165361652-------------1-------------------------------------------
新集镇xīnjí zhèn2792827926----1--------1-------------------------------------------
徐古镇xúgǔ zhèn41346413334-2---1-22---2-------------------------------------------
凤凰镇fènghuáng zhèn2891028901----2--------7-------------------------------------------
张店镇zhāngdiàn zhèn2494824939-------------9-------------------------------------------
周铺镇zhōupū zhèn3551835511----6-------1--------------------------------------------
孔埠镇kǒngbù zhèn3716137150---1---------10-------------------------------------------
金台镇jīntái zhèn2991429906------1--11--5-------------------------------------------
大埠镇dàbù zhèn2325723256-------------1-------------------------------------------
刘集乡liújí xiāng4877848774------1--1---2-------------------------------------------
和平乡hépíng xiāng2954129540-------1-------------------------------------------------
方杨乡fāngyáng xiāng251252511081---1--21---2-------------------------------------------
道观河风景旅游管理处虚拟镇dàoguànhé fēngjǐng lǚyóu guǎnlǐchù xūnǐ zhèn48224821-1-------------------------------------------------------
涨渡湖农场虚拟乡zhǎngdùhú nóngchǎng xūnǐ xiāng73087308---------------------------------------------------------
龙王咀农场虚拟乡lóngwángjǔ nóngchǎng xūnǐ xiāng37983797----1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

黄石市

huángshí shì

2477467

2474264

150

672

43

25

182

48

260

36

48

674

54

44

33

799

2

-

1

21

3

-

10

1

-

3

1

7

-

-

42

-

4

4

-

-

-

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

12

-

黄石港区huángshígǎng qū196569195903202051-33352410105347190---81-1----5--8--4----2--------------------
沈家营街道shěnjiāyíng jiēdào3758337403541--12--1-1221-101--------------5----------------------------
黄石港街道huángshígǎng jiēdào7062970455847--10-241340---40-----------------1-------------------------
红旗桥街道hóngqíqiáo jiēdào4072640599246--6115-120-3522---3----------1-------2--------------------
胜阳港街道shèngyánggǎng jiēdào47631474465711-521326331-227---51-1----5--2--3-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石灰窑区shíhuīyáo qū24403524358771932511834678442-79---3-----1-1--1----------------------------
下窑街道xiàyáo jiēdào26754266582571262222102--7--------------1----------------------------
上窑街道shàngyáo jiēdào3287932840-20-1112--9---5-------------------------------------------
陈家湾街道chénjiāwān jiēdào4969549540352-11-103346-1-33---1-----1---------------------------------
石料山街道shíliàoshān jiēdào5650356420132111341-121--23---2-------1-------------------------------
黄思湾街道huángsīwān jiēdào4312043061132--225-161--9-------------------------------------------
河口镇hékǒu zhèn1910319100---------1---2-------------------------------------------
西塞山乡xīsàishān xiāng1380413792------11-1------------------------------------------------
黄荆山乡huángjīngshān xiāng21772176-----------1---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
下陆区xiàlù qū1466491458331313718-3111110422682018171332--5--4--1----3-4----59----------1---------
新下陆街道xīnxiàlù jiēdào4094640598465--6320--1948-15241---------------------8--------------------
老下陆街道lǎoxiàlù jiēdào3686736725129--1049--40581261-----4-------3-------1--------------------
团城山街道tuánchéngshān jiēdào390663875973918-153814-27710179---5-----1------4----5-----------1---------
东方山乡dōngfāngshān xiāng229212290712---1---7---3-------------------------------------------
肖家铺乡xiàojiāpū xiāng68496844-2------2----1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铁山区tiěshān qū66469658683861217014116131259183192---11------1--4------2-------------------2-
铁山街道tiěshān jiēdào36067356862539-16711889111816370---11------1-----------------------------2-
盛洪卿街道chénghóngqīng jiēdào16315160991322--2-23841412-121--------------4------2---------------------
铁山镇tiěshān zhèn1408714083--2-1--------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳新县yángxīn xiàn949886949713201657116631394--48---1----------5------1---------------------
兴国镇xīngguó zhèn10952110946853-42----11---25--------------3----------------------------
富池镇fùchí zhèn479494792011---1-2-21---2---------------------1---------------------
黄颡口镇huángsǎngkǒu zhèn3527435274---------------------------------------------------------
韦源口镇wéiyuánkǒu zhèn2918429181------1--1---1-------------------------------------------
太子镇tàizǐ zhèn4686346860----1----2-----------------------------------------------
大王镇dàwáng zhèn475744756353-11-----1----------------------------------------------
陶港镇táogǎng zhèn19606196021-11-----1-----------------------------------------------
白沙镇báishā zhèn7164771640----21-1-21----------------------------------------------
浮屠镇fútú zhèn8105781055--1----------1-------------------------------------------
三溪镇sānxī zhèn4249642495------1--------------------------------------------------
富水镇fùshuǐ zhèn4138841385-------------3-------------------------------------------
龙港镇lónggǎng zhèn54795547941--------------------------------------------------------
洋港镇yánggǎng zhèn4008740087---------------------------------------------------------
排市镇páishì zhèn4436944367-1---------------1---------------------------------------
木港镇mùgǎng zhèn52090520871------------2-------------------------------------------
枫林镇fēnglín zhèn44243442382---1---1-1----------------------------------------------
潘桥乡pānqiáo xiāng3358633585----------1----------------------------------------------
国和乡guóhé xiāng1729917297----1--------1-------------------------------------------
王英乡wángyīng xiāng10838108351--1-----1-----------------------------------------------
东源乡dōngyuán xiāng17260172571---11---------------------------------------------------
综合农场虚拟镇zōnghé nóngchǎng xūnǐ zhèn84668458----1-2------5-------------------------------------------
军垦农场虚拟镇jūnkěn nóngchǎng xūnǐ zhèn141001409017--------------------------2----------------------------
网湖开发区虚拟乡wǎnghú kāifāqū xūnǐ xiāng1459414594---------------------------------------------------------
金海开发区虚拟乡jīnhǎi kāifāqū xūnǐ xiāng1386313858--1--12------1-------------------------------------------
半壁山农场虚拟乡bànbìshān nóngchǎng xūnǐ xiāng59995994-----1-------4-------------------------------------------
荆头山农场虚拟乡jīngtóushān nóngchǎng xūnǐ xiāng4513450711---1-------3-------------------------------------------
原种场虚拟乡yuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng12251222--2-1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大冶市dàyě shì87385987336052601512261917315531426157--131-51-11---21------2------------2------10-
东岳路街道dōngyuèlù jiēdào793857929041113911--22---22--------------9-------------------2------10-
东风路街道dōngfēnglù jiēdào2495024926251--11-14---7--------------2----------------------------
金湖街道jīnhú jiēdào553855536023123---12---9------2------------------------------------
罗家桥街道luójiāqiáo jiēdào55326553065311-1211-2--2----------1--------------------------------
铜录山街道tónglùshān jiēdào38369382909862248-191-412--13--31------5----------------------------
金牛镇jīnniú zhèn388793887111-1----3----1----1--------------------------------------
保安镇bǎo'ān zhèn61972619501521-2--151--4-------------------------------------------
灵乡镇língxiāng zhèn3691536851823-212-1610--23--------------4------2---------------------
金山店镇jīnshāndiàn zhèn467374669618---71211-1-19-------------------------------------------
铜山口镇tóngshānkǒu zhèn702270141---5---11-----------------------------------------------
龙角山镇lóngjiǎoshān zhèn4129412413-------1-----------------------------------------------
还地桥镇háideqiáo zhèn5659856589-2----------25-------------------------------------------
殷祖镇yīnzǔ zhèn381233811921---1---------------------------------------------------
汪仁镇wāngrén zhèn284612845411------21---2-------------------------------------------
刘仁八镇liúrénbā zhèn31328313241-------1----2-------------------------------------------
陈贵镇chénguì zhèn54836548221--11--------9---------1----1----------------------------
大箕铺镇dàjīpū zhèn55565555534--121--1----3-------------------------------------------
高河乡gāohé xiāng23027230261--------------------------------------------------------
毛铺乡máopū xiāng135771357511-------------------------------------------------------
茗山乡míngshān xiāng3695036947-1--1------1---------------------------------------------
黄金湖乡huángjīnhú xiāng9766972912----1------33-------------------------------------------
曙光乡shǔguāng xiāng322083220312----1------1-------------------------------------------
四棵乡sìkē xiāng409174090741--1----1---3-------------------------------------------
东风农场虚拟乡dōngfēng nóngchǎng xūnǐ xiāng34343434---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

十堰市

shíyàn shì

3415912

3402873

341

10530

35

41

127

25

316

37

130

748

29

25

20

566

3

2

2

9

1

1

9

4

-

-

-

3

1

-

11

4

2

1

-

-

-

3

11

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

茅箭区máojiàn qū2678552662147799733424523341897861962--2--4-----1-3------16------------1-------
武当街道wǔdāng jiēdào542685392519165--163141155833-42------3-------1----------------------------
二堰街道èryàn jiēdào756487522412262--20-82-45212672----------------------------------1-------
五堰街道wǔyàn jiēdào833148265825475315-16-94122167---2--1-----1-2-------3--------------------
白浪街道báilàng jiēdào37868376562193-21113-1044-2318---------------------13--------------------
大川镇dàchuān zhèn46154613-1----1--------------------------------------------------
小川乡xiǎochuān xiāng12641263-1-------------------------------------------------------
大坪乡dàpíng xiāng25392539---------------------------------------------------------
茅塔乡máotǎ xiāng33083308---------------------------------------------------------
鸳鸯乡yuānyang xiāng50315028---------1---2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
张湾区zhāngwān qū3219693200347892291946663157742378422911-2-1-1---3--8411----5------1-------------
花果街道huāguǒ jiēdào439644370011176---1--34911119-----------------1----1--------------------
红卫街道hóngwèi jiēdào552635491415964121294711244367-------------------------------------------
车城街道chēchéng jiēdào10175210079044419593142094921313-13011-2-1-----3--84------4------1-------------
汉江街道hànjiāng jiēdào61872615528197-911-12218471--13-------1--------1--------------------------
黄龙镇huánglóng zhèn1516215141-18--2----1-----------------------------------------------
柏林镇bólín zhèn98849878-5----1--------------------------------------------------
舒家乡shūjiā xiāng44614460-1-------------------------------------------------------
方滩乡fāngtān xiāng72077207---------------------------------------------------------
大路乡dàlù xiāng58615857-4-------------------------------------------------------
西沟乡xīgōu xiāng52425241-1-------------------------------------------------------
茅坪乡máopíng xiāng59825981---------1-----------------------------------------------
西城开发区虚拟街道xīchéng kāifāqū xūnǐ jiēdào53195313-5----1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
郧县yún xiàn584315582977313001-524-37-1-9---21--------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn75147745192615----2--6---2---1---------------------------------------
安阳镇ānyáng zhèn3409634054-42-------------------------------------------------------
杨溪镇yángxī zhèn2209021757-333-------------------------------------------------------
青曲镇qīngqū zhèn2457624574-2-------------------------------------------------------
白桑镇báisāng zhèn1283312825-6---11--------------------------------------------------
南化镇nánhuà zhèn3257532561113-------------------------------------------------------
白浪镇báilàng zhèn1151011509-1-------------------------------------------------------
刘洞镇liúdòng zhèn1789717891-6-------------------------------------------------------
谭山镇tánshān zhèn2948829486-2-------------------------------------------------------
梅铺镇méipù zhèn2760727603-3----------------1--------------------------------------
青山镇qīngshān zhèn1835918357-2-------------------------------------------------------
茶店镇chádiàn zhèn2476424762-2-------------------------------------------------------
柳陂镇liǔpí zhèn3606336006-50--4---21-----------------------------------------------
鲍峡镇bàoxiá zhèn2172321720-3-------------------------------------------------------
胡家营镇hújiāyíng zhèn2359523591-1--1-1----------1---------------------------------------
桂花乡guìhuā xiāng1224612245-1-------------------------------------------------------
大堰乡dàyàn xiāng1646916460-9-------------------------------------------------------
大柳乡dàliǔ xiāng1419514193-2-------------------------------------------------------
高庙乡gāomiào xiāng1902119019-1---------1---------------------------------------------
黄柿乡huángshì xiāng2058020410-167-----------3-------------------------------------------
辽瓦乡liáowǎ xiāng1632916327-2-------------------------------------------------------
安城乡ānchéng xiāng1979619795-1-------------------------------------------------------
五峰乡wǔfēng xiāng1441314411-------------2-------------------------------------------
东河乡dōnghé xiāng92479246-1-------------------------------------------------------
叶大乡yèdà xiāng80938093---------------------------------------------------------
叶滩乡yètān xiāng94149411--1--1--1------------------------------------------------
原种场虚拟乡yuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng1108111044-35-----------2-------------------------------------------
红岩背林场虚拟乡hóngyánbèi línchǎng xūnǐ xiāng11081108---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
郧西县yúnxī xiàn49201548747541445011-3-5211423-6--2----------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn6135761108262023-1-2-16-3-4--1----------------------------------------
土门镇tǔmén zhèn2787927876-2----1--------------------------------------------------
上津镇shàngjīn zhèn2910329099-3--------1----------------------------------------------
店子镇diànzi zhèn2630626298-8-------------------------------------------------------
夹河镇jiāhé zhèn2345023271-179-------------------------------------------------------
羊尾镇yángwěi zhèn23505234622401------------------------------------------------------
观音镇guānyīn zhèn2781327656-157-------------------------------------------------------
马安镇mǎ'ān zhèn231352312725-----1-------------------------------------------------
河夹镇héjiā zhèn2082620824-2-------------------------------------------------------
茅坪乡máopíng xiāng86428641-1-------------------------------------------------------
香口乡xiāngkǒu xiāng202752026717-------------------------------------------------------
六斗乡liùdòu xiāng82658265---------------------------------------------------------
槐树乡huáishù xiāng72807280---------------------------------------------------------
关防乡guānfáng xiāng1789317881-9--2-1--------------------------------------------------
湖北口回族乡húběikǒu huízú xiāng2451820692338153------41----------------------------------------------
景阳乡jǐngyáng xiāng1841618414-2-------------------------------------------------------
泥沟乡nígōu xiāng1612416124---------------------------------------------------------
六郎乡liùláng xiāng2865928657-1-----------1-------------------------------------------
黑虎乡hēihǔ xiāng131011309433-------1-----------------------------------------------
涧池乡jiànchí xiāng191761916843-----------1-------------------------------------------
五顶乡wǔdǐng xiāng1409614080-84----1-3-----------------------------------------------
童元乡tóngyuán xiāng1420214201------1--------------------------------------------------
安家乡ānjiā xiāng1131911318-1-------------------------------------------------------
三官洞乡sānguāndòng xiāng66756672-2--------------1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
竹山县zhúshān xiàn43878743818423532217832831--11----------------1----1---------------------
城关镇chéngguān zhèn43903434387449------41---4-------------------------------------------
溢水镇yìshuǐ zhèn237582375123-------1---1-------------------------------------------
麻家渡镇májiādù zhèn2158121574-4--------1--2-------------------------------------------
宝丰镇bǎofēng zhèn3409334062-24---4-------3-------------------------------------------
擂鼓镇léigǔ zhèn2722127218-2-------1-----------------------------------------------
秦古镇qíngǔ zhèn2665426648-4----2--------------------------------------------------
得胜镇déshèng zhèn2934629343-3-------------------------------------------------------
田家镇tiánjiā zhèn129911297377-11--11------------------------------------------------
官渡镇guāndù zhèn15689156673101--4-13------------------------------------------------
茅塔镇máotǎ zhèn1130411297-1--5-1--------------------------------------------------
潘口乡pānkǒu xiāng1557615568-71------------------------------------------------------
牌楼乡páilou xiāng74087408---------------------------------------------------------
黄栗乡huánglì xiāng2140421402-2-------------------------------------------------------
竹坪乡zhúpíng xiāng2717527170-4--1----------------------------------------------------
大庙乡dàmiào xiāng1277812777-1-------------------------------------------------------
三台乡sāntái xiāng1101611015-1-------------------------------------------------------
双台乡shuāngtái xiāng72757274-1-------------------------------------------------------
楼台乡lóutái xiāng1059710593-4-------------------------------------------------------
沧浪乡cānglàng xiāng1089410892-2-------------------------------------------------------
文峰乡wénfēng xiāng17582175754------------1----------------1----1---------------------
深河乡shēnhé xiāng1397413973-1-------------------------------------------------------
峪口乡yùkǒu xiāng1269612695-1-------------------------------------------------------
梁家乡liángjiā xiāng63096308-1-------------------------------------------------------
柳林乡liǔlín xiāng1016710167---------------------------------------------------------
洪坪乡hóngpíng xiāng73967396---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
竹溪县zhúxī xiàn3385343379639549-22111-3---3-------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn44536440311497-2--1--3---1-------------------------------------------
蒋家堰镇jiǎngjiāyàn zhèn3403734015-22-------------------------------------------------------
中峰镇zhōngfēng zhèn3040030393-6-----1-------------------------------------------------
水坪镇shuǐpíng zhèn357053570022---1---------------------------------------------------
县河镇xiànhé zhèn2216522163-1--1----------------------------------------------------
泉溪镇quánxī zhèn142971429313-------------------------------------------------------
丰溪镇fēngxī zhèn135021349732-------------------------------------------------------
龙坝乡lóngbà xiāng1920119200-1-------------------------------------------------------
洛河乡luòhé xiāng1322913229---------------------------------------------------------
鄂坪乡èpíng xiāng1092410919-5-------------------------------------------------------
汇湾乡huìwān xiāng2048920483-6-------------------------------------------------------
龙滩乡lóngtān xiāng92789278---------------------------------------------------------
天宝乡tiānbǎo xiāng1155611553-1-----------2-------------------------------------------
兵营乡bīngyíng xiāng149271492511-------------------------------------------------------
新洲乡xīnzhōu xiāng1578815787----1----------------------------------------------------
马家河乡mǎjiāhé xiāng79887988---------------------------------------------------------
瓦沧乡wǎcāng xiāng30333033---------------------------------------------------------
桃源乡táoyuán xiāng748774861--------------------------------------------------------
向坝乡xiàngbà xiāng70387037-1-------------------------------------------------------
双桥乡shuāngqiáo xiāng29542953-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
房县fáng xiàn47131147001550117151551183183--10------5--------------1---------------------
城关镇chéngguān zhèn747867422814508412--102-3---4---------------------1---------------------
军店镇jūndiàn zhèn39436392991135-------1-----------------------------------------------
化龙堰镇huàlóngyàn zhèn2581225407-403--1----1-----------------------------------------------
土城镇tǔchéng zhèn1619316189-1--2--------1-------------------------------------------
大木厂镇dà mùchǎng zhèn2108621030152-1-1----1----------------------------------------------
青峰镇qīngfēng zhèn2256322557-6-------------------------------------------------------
门古镇méngǔ zhèn185251851118--1----22----------------------------------------------
红塔乡hóngtǎ xiāng4042740419-6----2--------------------------------------------------
白窝乡báiwō xiāng2460324600-1------11-----------------------------------------------
窑淮乡yáohuái xiāng1843218427-5-------------------------------------------------------
板桥铺乡bǎnqiáopū xiāng127771276911----6--------------------------------------------------
姚坪乡yáopíng xiāng156171560214---1----------------------------------------------------
秦口乡qínkǒu xiāng13518134891118-------------------------------------------------------
通省乡tōngshěng xiāng1484414842-2-------------------------------------------------------
中堰河乡zhōngyànhé xiāng1480714794-13-------------------------------------------------------
榔口乡lángkǒu xiāng1117511174-1-------------------------------------------------------
沙河乡shāhé xiāng1290212899-3-------------------------------------------------------
万峪乡wànyù xiāng1071910718-1-------------------------------------------------------
桥上乡qiáoshàng xiāng122181221022-----------4-------------------------------------------
安阳乡ānyáng xiāng65216515-1------------------5------------------------------------
上龛乡shàngkān xiāng85238522-1-------------------------------------------------------
中坝乡zhōngbà xiāng12799127944------------1-------------------------------------------
九道乡jiǔdào xiāng1265912657-2-------------------------------------------------------
迥龙乡jiǒnglóng xiāng485048451112-----------------------------------------------------
五台林场虚拟乡wǔtái línchǎng xūnǐ xiāng55195518-------1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丹江口市dānjiāngkǒu shì50112650001160609411731701161019510102-1-3---3-----------------------------------
均州路街道jūnzhōulù jiēdào430784288418156----5-153--5---1---------------------------------------
大坝路街道dàbàlù jiēdào476014734021171--611-32324321---2---3-----------------------------------
丹赵路街道dānzhàolù jiēdào3428634164249--6-11191-646-------------------------------------------
新港街道xīngǎng jiēdào9915989687-------3---1-------------------------------------------
三官殿街道sānguāndiàn jiēdào2793027870155-----------4-------------------------------------------
土关垭镇tǔguānyā zhèn1318613179-5--11---------------------------------------------------
浪河镇lànghé zhèn229592295017----1--------------------------------------------------
丁家营镇dīngjiāyíng zhèn1584115838-1-----------2-------------------------------------------
六里坪镇liùlǐpíng zhèn5468554464536113-159-14-1-10-------------------------------------------
盐池河镇yánchíhé zhèn1149911498-1-------------------------------------------------------
均县镇jūnxiàn zhèn2788527873-9----2------1-------------------------------------------
习家店镇xíjiādiàn zhèn3660036565-25-------10-----------------------------------------------
蒿坪镇hāopíng zhèn1193811922-14-------1---1-------------------------------------------
石鼓镇shígǔ zhèn1559615561-9-------23---3-------------------------------------------
凉水河镇liángshuǐhé zhèn2927729276-1-------------------------------------------------------
官山镇guānshān zhèn1373113731---------------------------------------------------------
牛河乡niúhé xiāng9941993621----------11-------------------------------------------
土台乡tǔtái xiāng1714217142---------------------------------------------------------
白杨坪乡báiyángpíng xiāng3250324721-------------------------------------------------------
凤凰乡fènghuáng xiāng58745860--3------11-----------------------------------------------
武当山特区虚拟镇wǔdāngshān tèqū xūnǐ zhèn4891248815-61--11110-123--7-1-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

宜昌市

yíchāng shì

4149308

3714512

543

3078

132

189

2289

231

385

127

136

1052

417

96

148

425548

16

1

11

35

11

9

34

5

13

6

-

10

3

-

128

3

12

3

1

6

1

80

22

-

-

1

-

-

1

3

-

3

-

1

-

1

-

-

1

1

-

3

-

西陵区xīlíng qū42729941532318413693938369611903933459131334088766-6192113-135-11-19-31-4-135-----1------------2-
西陵街道xīlíng jiēdào67948659132527610136413274298186714252-25115-23----15-11-4-5---------------------
学院街道xuéyuàn jiēdào2421623698121096-7-4263171-328---4------------------------1--------------
云集街道yúnjí jiēdào6845666093342173-32150536320771901---1--6-7---1-1------31--------------------
鼓楼街道gǔlóu jiēdào4672845609142187152431826337-7760--------------3-------2--------------------
西坝街道xībà jiēdào43401424248134-12555642326-37312--1----3----------------------------------
葛洲坝街道gézhōubà jiēdào4269641639211363-6081731479-3743--24---------------------------------------
夜明珠街道yèmíngzhū jiēdào7108168943352009712514521741023891214972-211-1----1----2----5-------------------2-
窑湾乡yáowān xiāng18931183671614-18129--42--493---3--1-1----------------------------------
宜昌开发区虚拟街道yíchāng kāifāqū xūnǐ jiēdào40489392901965112457-7584101993---------2------------2--------------------
峡口风景区虚拟乡xiákǒu fēngjǐngqū xūnǐ xiāng33533347------1------5-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
伍家岗区wǔjiāgǎng qū184000180122523793109493578114457213068---9-------6---1----1-6--------3-----------
万寿桥街道wànshòuqiáo jiēdào4554544545161051-3316-1251053791---2----------------1----------------------
大公桥街道dàgōngqiáo jiēdào3137730674161081-1438-2231029496-----------6----------2--------3-----------
宝塔河街道bǎotǎhé jiēdào30817301731068-214-12311719-4493---1---------------------------------------
伍家岗街道wǔjiāgǎng jiēdào32937323143651174742393-5474---4------------------4--------------------
伍家乡wǔjiā xiāng4332442416733-72612-2103--814---2-----------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
点军区diǎnjūn qū48612473477315471772128231-1069-----5----------------4--------------------
朱市街街道zhūshìjiē jiēdào13711132806294369661-28231-246-----5----------------4--------------------
点军乡diǎnjūn xiāng2165621421-1-1-11------231-------------------------------------------
联棚乡liánpéng xiāng1324512646111-2--11----592-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
猇亭区xiāotíng qū52827519301117221642-427--824----2---------4----------------------------
古老背街道gǔlǎobèi jiēdào2064120392421-21--225--230-------------------------------------------
虎牙街道hǔyá jiēdào13968137353911422-1----208----2--------------------------------------
云池街道yúnchí jiēdào157711544346-191----2--302--------------3----------------------------
三峡航空小区虚拟街道sānxiá hángkōng xiǎoqū xūnǐ jiēdào24472360----1---1----84--------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜昌县yíchāng xiàn625208618922605953013228904237291482926647883-42433----3--89-3112-7---1-------1-1-----1-
小溪塔镇xiǎoxītǎ zhèn13717913583013493339324637210--1118---1-------------1---2---1-------1---------
樟村坪镇zhāngcūnpíng zhèn1771717695-1-11-------118-------------------------------------------
务渡河镇wùdùhé zhèn2980329793---1-11--1---6-------------------------------------------
分乡镇fēnxiāng zhèn39025389891--11---1----32-------------------------------------------
太平溪镇tàipíngxī zhèn2895928762853-23722514-13121--2--1-------------------------------------
三斗坪镇sāndòupíng zhèn35609355092------1--2--94-----------------------------------------1-
乐天溪镇lètiānxī zhèn39425389387134725412182135-121762-1--12----1--42-2--2-1---------------------
龙泉镇lóngquán zhèn506125021523127--2422--371----------------1--------------------------
艾家镇àijiā zhèn821281651-1-1---1----43-------------------------------------------
桥边镇qiáobiān zhèn26920263581--------1---560-------------------------------------------
鸦鹊岭镇yāquèlǐng zhèn573585710161--11-1-3-2--233-------------------------------------------
殷家坪乡yīnjiāpíng xiāng83918373-------------17-----------------------------------1-------
下堡坪乡xiàbǎopíng xiāng1388713882---------1---4-------------------------------------------
栗子坪乡lìzipíng xiāng1008510078---11--------4------1------------------------------------
邓村乡dèngcūn xiāng28453284392-1-2----4---5-------------------------------------------
晓峰乡xiǎofēng xiāng183451833111-----------12-------------------------------------------
上洋乡shàngyáng xiāng92059187-------------17---1---------------------------------------
黄花乡huánghuā xiāng150101496221--2--11----40-----1-------------------------------------
金狮洞乡jīnshīdòng xiāng746274421--------1---18-------------------------------------------
土城乡tǔchéng xiāng245712316111-11-11--1--1403-------------------------------------------
三峡坝区虚拟镇sānxiábàqū xūnǐ zhèn1898017712123991418567121693971504961-1-4------2--47---1--4---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
远安县yuǎn'ān xiàn21738921651127904463922616108363214392---2-1--1----211----56--------------------
鸣凤镇míngfèng zhèn5291352542121--558151857341411432---1-1--1----2-1----5---------------------
花林寺镇huālínsì zhèn2063520532522211-12210---51----1-----------------5--------------------
旧县镇jiùxiàn zhèn2769927565-42------32227-57---------------1---------------------------
洋坪镇yángpíng zhèn36242362241-1-111112---9-------------------------------------------
茅坪埸镇máopíngyì zhèn2033320237152-22-4-113-9-47----------------------1--------------------
苟家垭镇gǒujiāyā zhèn1753717519---12----4---11-------------------------------------------
河口乡hékǒu xiāng16774167631---2-121----4-------------------------------------------
晓坪乡xiǎopíng xiāng121201200212-----------115-------------------------------------------
望家乡wàngjiā xiāng1313613127311--------2-2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴山县xīngshān xiàn182691182051913717844842-1571---1---------------------------------------
高阳镇gāoyáng zhèn3974439609544-4212532--103-------------------------------------------
峡口镇xiákǒu zhèn1948719478----1--------8-------------------------------------------
南阳镇nányáng zhèn71287122-21---1--1---1-------------------------------------------
古夫镇gǔfū zhèn1985019842-1-----1-----6-------------------------------------------
黄粮镇huángliáng zhèn1711117098-------------13-------------------------------------------
高岚镇gāolán zhèn1108911087-----11--------------------------------------------------
水月寺镇shuǐyuèsì zhèn1459614582232--2------14-------------------------------------------
高桥乡gāoqiáo xiāng16051156451----1112----400-------------------------------------------
湘坪乡xiāngpíng xiāng58115782-------------29-------------------------------------------
平水乡píngshuǐ xiāng44404433----11--1----3---1---------------------------------------
榛子乡zhēnzi xiāng1084710844---1-1-------1-------------------------------------------
火石岭乡huǒshílǐng xiāng731473111------------2-------------------------------------------
建阳坪乡jiànyángpíng xiāng92239218-3--1--------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
秭归县zǐguī xiàn39804339607534179918931010167--1819---1--4--------1----------------------1----
茅坪镇máopíng zhèn779667766126311131-261--269-------------------------------------------
香溪镇xiāngxī zhèn3564335616331--2-11----12------4------------------------------------
屈原镇qūyuán zhèn21472214421-1-1-1------26-------------------------------------------
沙溪镇shāxī zhèn37831376281----1--213--195-------------------------------------------
两河口镇liǎnghékǒu zhèn318483167941-21--1-2---158-------------------------------------------
郭家坝镇guōjiābà zhèn36208361674--111--11---31---1---------------------------------------
杨林桥镇yánglínqiáo zhèn281552770232-3---2-----443-------------------------------------------
水田坝乡shuǐtiánbà xiāng368993688052-1---1-1---9-------------------------------------------
泄滩乡xiètān xiāng1543915410111------1---25-------------------------------------------
梅家河乡méijiāhé xiāng1946519369212-41-1132--78--------------------------------------1----
磨坪乡mópíng xiāng1313012792111------1---333---------------1---------------------------
文化乡wénhuà xiāng18314182712---------1--40-------------------------------------------
周坪乡zhōupíng xiāng13479134731-----1-1----3-------------------------------------------
芝兰乡zhīlán xiāng12194119854--1-1-42----197-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长阳土家族自治县chángyáng tǔjiāzú zìzhìxiàn4167822054102311377207182122721512111294-1-1-2-----2-1-------1------3---------1---
龙舟坪镇lóngzhōupíng zhèn470313066012116221115102-16319----1-2-------1-------1------3-------------
津洋口镇jīnyángkǒu zhèn410102552531-1411---1--15473-------------------------------------------
高家堰镇gāojiāyàn zhèn22160155403-1-2-1---11-6611-------------------------------------------
磨市镇móshì zhèn329322556151---1--2----7362-------------------------------------------
都镇湾镇dōuzhènwān zhèn35003116641--15-13-1-1--23317-------------------------------------------
资丘镇zīqiū zhèn300992663-2--21--112-1274232--------------------------------------1---
渔峡口镇yúxiákǒu zhèn208232517---1-----4-1-18299------------1------------------------------
榔坪镇lángpíng zhèn25495112602-15-1113-1--14219--1----------------------------------------
贺家坪镇hèjiāpíng zhèn2964725304-1------13---4337------------1------------------------------
大堰乡dàyàn xiāng37379249522--29----1-1--12394-------------------------------------------
鸭子口乡yāzikǒu xiāng2345841831--35-1---4---19234-------------------------------------------
麻池乡máchí xiāng210115397---2------2--15610-------------------------------------------
黄柏山乡huángbòshān xiāng10210824-----------1-9385-------------------------------------------
火烧坪乡huǒshāopíng xiāng843134472---------2--4980-------------------------------------------
枝柘坪乡zhīzhèpíng xiāng1615378561------------8296-------------------------------------------
乐园乡lèyuán xiāng15940805724-21---2----78702------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
五峰土家族自治县wǔfēng tǔjiāzú zìzhìxiàn2058973127515-138-8-1917217454611-1---------------------------------------
五峰镇wǔfēng zhèn400162477-2--6-5--4--137521-------------------------------------------
长乐坪镇chánglèpíng zhèn24487229----1-1----4-24252-------------------------------------------
渔洋关镇yúyángguān zhèn4565010814-2-12----4---34826---1---------------------------------------
仁和坪镇rénhépíng zhèn24020169891-------11-3-7025-------------------------------------------
湾潭镇wāntán zhèn17573324----28-1-----1172181------------------------------------------
付家堰乡fùjiāyàn xiāng1752250-1-----------17470-1-----------------------------------------
牛庄乡niúzhuāng xiāng872070----------1--8649-------------------------------------------
采花乡cǎihuā xiāng27909322----1-1------27585-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜都市yídōu shì385779372174263849411034651811613383------5------------------------------------
陆城街道lùchéng jiēdào85627843401417-7143234136--1200------4------------------------------------
红花套镇hónghuātào zhèn2812827362--22--1------761-------------------------------------------
高坝洲镇gāobàzhōu zhèn324033180823---2---12-9576-------------------------------------------
聂家河镇nièjiāhé zhèn224002214525--71---5--6229-------------------------------------------
松木坪镇sōngmùpíng zhèn3262732556222--1-1-1---61------1------------------------------------
洋溪镇yángxī zhèn1820218171-1------2----28-------------------------------------------
枝城镇zhīchéng zhèn556785528468--10----28--1341-------------------------------------------
姚家店乡yáojiādiàn xiāng2494324283-2--12-------655-------------------------------------------
五眼泉乡wǔyǎnquán xiāng2244821485---------1---962-------------------------------------------
潘家湾乡pānjiāwān xiāng1662310121----9--------6493-------------------------------------------
毛湖淌乡máohútǎng xiāng1658614926---------2-1-1657-------------------------------------------
王家畈乡wángjiāfàn xiāng1698116648-----1-------332-------------------------------------------
黎家坪乡líjiāpíng xiāng1313313045-------------88-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
当阳市dāngyáng shì495946493780585511118210167638418-1753-------5------4-51---55---------------------
玉阳街道yùyáng jiēdào87219869041214112015411965-225-----------------1-------------------------
坝陵街道bàlíng jiēdào23695236272151---1--5-3-41-------------------------------------------
玉泉街道yùquán jiēdào248302461792116-2--1---191-------------------------------------------
慈化镇cíhuà zhèn312513119544-----2--1--45-------------------------------------------
两河镇liǎnghé zhèn3211732085------1------31-------------------------------------------
河溶镇héróng zhèn40298402135111--1-12---73-------------------------------------------
育溪镇yùxī zhèn32626322011102-81--2220--334----------------5----40---------------------
庙前镇miàoqián zhèn16383163323--------1---47-------------------------------------------
干溪镇gànxī zhèn223162227221--42--11---32--------------1----------------------------
王店镇wángdiàn zhèn22537224554--12-1--21--71-------------------------------------------
半月镇bànyuè zhèn319043180261-227---1-5--60-------------------------------------------
胡场乡húchǎng xiāng22043220192213-131-11--6--------------3----------------------------
官当乡guāndāng xiāng17695175812-1-6-----6--94-------5-----------------------------------
脚东乡jiǎodōng xiāng15606154061---3-1---1--179---------------------15---------------------
陈院乡chényuàn xiāng866485822--111-------77-------------------------------------------
烟集乡yānjí xiāng2449424418-22-1-1--1---69-------------------------------------------
双莲乡shuānglián xiāng1804217977----1--------64-------------------------------------------
草埠湖管理区虚拟乡cǎobùhú guǎnlǐqū xūnǐ xiāng2422624094331134---3---114-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
枝江市zhījiāng shì5088355035925145815101242735924866--3283---2--6-------9----------------------------
马家店街道mǎjiādiàn jiēdào952999445414207362212331281--530------6------------------------------------
安福寺镇ānfúsì zhèn19814196621-1-37--------113-------------------------------------------
紫荆岭镇zǐjīnglǐng zhèn150151476439--42--3-11--189--------------3----------------------------
白洋镇báiyáng zhèn3945338891112--14511-1522--374-------------------------------------------
顾家店镇gùjiādiàn zhèn3050930359321-1----11--141-------------------------------------------
姚家港镇yáojiāgǎng zhèn152951513822--311--11--146-------------------------------------------
董市镇dǒngshì zhèn40020394337--1313-11--28--236-------------------------------------------
仙女镇xiānnǚ zhèn34822340352---3541---24--424-------------------------------------------
问安镇wèn'ān zhèn366033620448-158-1--31--323-------------------------------------------
七星台镇qīxīngtái zhèn48810483712344-412--51--385---1---------------------------------------
百里洲镇bǎilǐzhōu zhèn9135091032938211-51-----255--------------6----------------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn234382316821451128----1---91---1---------------------------------------
瑶华乡yáohuá xiāng1840718081113-234211-16--76-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

襄樊市

xiāngfán shì

5658723

5638930

1402

13336

162

105

447

159

422

120

187

1106

173

70

32

1877

4

2

3

12

4

8

15

6

1

6

-

1

1

2

35

4

5

2

-

1

-

28

25

-

-

17

1

-

1

-

-

-

-

2

-

1

-

-

2

-

-

5

1

襄城区xiāngchéng qū2898262869081411321711145181691320340602595841--7--7211----711----176----------2-------2-
王府街道wángfǔ jiēdào685046762223342117222581563764288-------1------111----12---------------------
昭明街道zhāomíng jiēdào54161536243430721114633621154-56------1-1-----4------4---------------------
庞公街道pánggōng jiēdào67354666325235838283212513264484---1--1--1----2------14------------------2-
檀溪街道tánxī jiēdào467964628721220-114847-8100191681--5--2---------------2----------1---------
余家湖街道yújiāhú jiēdào11558115132341-2----1---4-------1-----------------------------------
隆中街道lóngzhōng jiēdào2958229362958--18-13--3012-84---1--3--------------------------1---------
尹集乡yǐnjí xiāng1187111868-2---1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
樊城区fánchéng qū58156257673737330802523103201304455346392912489--123133-3--128-21-1-516---------------1--31
汉江街道hànjiāng jiēdào881268735843578-2511427349-267-----------------1---12--------------------
王寨街道wángzhài jiēdào5898558573352664285133401-238--------------3------1---------------------
中原街道zhōngyuán jiēdào10554710469372470833614241366522122--1------3---------1---------------------21
定中门街道dìngzhōngmén jiēdào282482787318317-8-133262--14--------------1----------------------------
清河口街道qīnghékǒu jiēdào4607245741351922-12-9182036-36---2---3--------2--------------------------
屏襄门街道píngxiāngmén jiēdào533375286938304328117373011-47------2---------------4--------------------
米公街道mǐgōng jiēdào56952561203469822429552563-36------------1------------------------------
柿铺乡shìpū xiāng2508325064114---1-1---1-1-------------------------------------------
高新区虚拟街道gāoxīnqū xūnǐ jiēdào5948159186417344184238-5266540----311-------2-------3------------------1-
汽车区虚拟街道qìchēqū xūnǐ jiēdào5632755870361772-11412141073610186-------------22------37---------------1----
渔梁洲虚拟街道yúliángzhōu xūnǐ jiēdào34043390101--1--------2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
襄阳县xiāngyáng xiàn1289584128732922314182920824436203772241-225--23-411-2----2------6---3-----------------
张湾镇zhāngwān zhèn152391151985221681159-10682612--83------1--2----2------5---------------------
竹条镇zhútiáo zhèn3771137682104---2222-4------3---------------------------------------
牛首镇niúshǒu zhèn402104018764311211111--1-------------------------------------------
太平店镇tàipíngdiàn zhèn6687366816152712232-22-1---------------------------------------------
龙王镇lóngwáng zhèn35833358089712112-11-----------------------------------------------
石桥镇shíqiáo zhèn361493598520127-1341331-----------------------------1-----------------
黑龙集镇hēilóngjí zhèn313303129813112111---11-----1----------------------------------------
黄集镇huángjí zhèn51947517283170--1-6--6---33-------------------------------------------
伙牌镇huǒpái zhèn4819148179-7-----------5-------------------------------------------
古驿镇gǔyì zhèn3014829998221161-2--23----4-------------------------------------------
黄渠河镇huángqúhé zhèn392953924973213------2--1-------------------------------------------
朱集镇zhūjí zhèn6266262598171123151-611--13--1--2-------------------------------------
埠口镇bùkǒu zhèn3013830113-25-------------------------------------------------------
程河镇chénghé zhèn3388433881----1----1---1-------------------------------------------
双沟镇shuānggōu zhèn86456858521594-------1---8-------------------------------------------
张家集镇zhāngjiājí zhèn516525159914-7221122411--5-----1-------------------1-----------------
黄龙镇huánglóng zhèn42435424129611-2111-1----------------------------------------------
方集镇fāngjí zhèn1803718027-22--2--12-------------------------1---------------------
峪山镇yùshān zhèn3211232095-4-----------13-------------------------------------------
东津镇dōngjīn zhèn55258552235141-211-2----8-----1-------------------------------------
欧庙镇ōumiào zhèn605166050437--1----------------1-----------------------------------
法龙镇fǎlóng zhèn39042390198212131113-----------------------------------------------
新集镇xīnjí zhèn2839228381-10-----------1-------------------------------------------
泥咀镇níjǔ zhèn45180451311844-2542251--1-------------------------1-----------------
朱坡乡zhūpō xiāng2363223630-2-------------------------------------------------------
肖集乡xiàojí xiāng2889428885-9-------------------------------------------------------
马集乡mǎjí xiāng2510725102-5-------------------------------------------------------
王河乡wánghé xiāng4257342528-2--1--------42-------------------------------------------
湖北化纤húběi huàxiān1353613434214811122--20---6-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南漳县nánzhāng xiàn57330357259877467107177778457-1371-----1-------3--1-------11----------------
城关镇chéngguān zhèn8899688861-107-63----21--15--------------1----------------------------
胡营镇húyíng zhèn447734473714122-1-11111--2-------------------------------------------
刘集镇liújí zhèn3537135369-1--------1----------------------------------------------
安集镇ānjí zhèn32932329051032-1214-2---1-------------------------1-----------------
九集镇jiǔjí zhèn4447144445101--1---491----------------------------------------------
涌泉镇yǒngquán zhèn21128211253--------------------------------------------------------
龙门镇lóngmén zhèn2689926897-2-------------------------------------------------------
李庙镇lǐmiào zhèn18267182522-2113---3---11----------------1-------------------------
长坪镇chángpíng zhèn2108921085----1--1-----2-------------------------------------------
薛坪镇xuēpíng zhèn2646726449621---2113------------------2----------------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn13537135311-2--11---1----------------------------------------------
峡口镇xiákǒu zhèn15982159729------------1-------------------------------------------
巡检镇xúnjiǎn zhèn1931319306-4-----------3-------------------------------------------
东巩镇dōnggǒng zhèn215342150951--9-1--2---6--------------------------1----------------
肖埝镇xiàoniàn zhèn1839118391---------------------------------------------------------
花庄镇huāzhuāng zhèn1814418139-4-------1-----------------------------------------------
武安镇wǔ'ān zhèn3861038271-323-------8--16------1------------------------------------
闫坪乡yánpíng xiāng1489314878541--1---22----------------------------------------------
三景乡sānjǐng xiāng14151141435-------21-----------------------------------------------
雷坪乡léipíng xiāng1014510142-2-------1-----------------------------------------------
双坪乡shuāngpíng xiāng162051618941----1--10-----------------------------------------------
清河农场虚拟乡qīnghé nóngchǎng xūnǐ xiāng12005120023--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
谷城县gǔchéng xiàn55104254983285915298152019101632752301---113-------71---------3-----------------
城关镇chéngguān zhèn981069741836422-2-9--734-6------3-------7----------------------------
北河镇běihé zhèn46485464051224123473692-21---------------1---------3-----------------
石花镇shíhuā zhèn6934569186161198134112----31------------------------------------------
大峪桥镇dàyùqiáo zhèn309503094612-----------1-------------------------------------------
盛土康镇shèngtǔkāng zhèn4290042884-16-------------------------------------------------------
庙滩镇miàotān zhèn38050380022354134-132-1-1-------------------------------------------
茨河镇cíhé zhèn2147321437-132------5---16-------------------------------------------
南河镇nánhé zhèn2621526202-11--1-------------1--------------------------------------
紫金镇zǐjīn zhèn1606716065-2-------------------------------------------------------
谢湾镇xièwān zhèn1834218339-3-------------------------------------------------------
冷集镇lěngjí zhèn384983839520657-3--3-41----------------------------------------------
当铺镇dàngpù zhèn22990229675532-2-113---1-------------------------------------------
五山镇wǔshān zhèn1828618285-------------------1-------------------------------------
沈湾镇shěnwān zhèn16838168201122-5-141---1-------------------------------------------
黄畈乡huángfàn xiāng1617316171-2-------------------------------------------------------
官坊乡guānfāng xiāng89818977-2---1----1----------------------------------------------
赵湾乡zhàowān xiāng153001529142----2--1-----------------------------------------------
薤山林场虚拟乡xièshān línchǎng xūnǐ xiāng60436042-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
保康县bǎokāng xiàn2867292863444525751153445244-3121------------------------1------------1----
城关镇chéngguān zhèn511185083612230--7-2--20--37--------------------------------------1----
黄堡镇huángbǎo zhèn167111668591413--1222---1------------------------------------------
后坪镇hòupíng zhèn108761087312-------------------------------------------------------
龙坪镇lóngpíng zhèn117961178533--1--121-----------------------------------------------
店垭镇diànyā zhèn176201761531-----------1-------------------------------------------
马良镇mǎliáng zhèn233372332941--1--------2-------------------------------------------
歇马镇xiēmǎ zhèn2299222992---------------------------------------------------------
欧店镇ōudiàn zhèn1558315583---------------------------------------------------------
马桥镇mǎqiáo zhèn2424724231113-----1--1----------------------------------------------
寺坪镇sìpíng zhèn2980429801----1--1-1-----------------------------------------------
过渡湾镇guòdùwān zhèn129841297243---12------2-------------------------------------------
大湾乡dàwān xiāng96079596611-21---------------------------------------------------
两峪乡liǎngyù xiāng11264112621----1---------------------------------------------------
重阳乡chóngyáng xiāng110921109011-------------------------------------------------------
百峰乡bǎifēng xiāng1025210250--------1-1----------------------------------------------
金斗乡jīndǒu xiāng74467444-1-------------------------------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
老河口市lǎohékǒu shì5094685063731802571161823162182013976258-----------1---11-----3--2--1------1-------
光化街道guānghuà jiēdào73645725482410451-315--7-2-9-------------------------------------------
中山街道zhōngshān jiēdào521735149611615-4615-21021-19----------------1--------------------------
酂阳街道cuóyáng jiēdào530885262438381-2-1-13311-15-------------------------------------------
洪山咀街道hóngshānjǔ jiēdào31161309422999-11----67---18-----------1----------3--------------------
李楼街道lǐlóu jiēdào4124741214517131-----2--3-----------------------------------1-------
付家寨镇fùjiāzhài zhèn14363143353921511-21-1-2-------------------------------------------
孟楼镇mènglóu zhèn321513203116897212--2----1-------------------------------------------
纪洪镇jìhóng zhèn167301671518--1-2-12-----------------------------------------------
张集镇zhāngjí zhèn44945448301570311231611---1----------------------------1--------------
仙人渡镇xiānréndù zhèn40795407491215---31416121--------------------------------------------
竹林桥镇zhúlínqiáo zhèn35345351318195-124--21-------------------1---------------------------
秦集镇qínjí zhèn150781506842-1--1--1-----------------------------1-----------------
薛集镇xuējí zhèn267682672762222-132-2-----------------------------1-----------------
袁冲乡yuánchōng xiāng176201761152------1-1----------------------------------------------
赵岗乡zhàogǎng xiāng143591435232--2----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
枣阳市zǎoyáng shì1054374105127018824883613392525919541632173-----2--------411--------6-----------------
北城街道běichéng jiēdào50310494382680266232-1101--13-------------------------------------------
南城街道nánchéng jiēdào8840388138371627-134233871-15--------------1----------2-----------------
环城街道huánchéng jiēdào54111538932116223212------25-------------------------------------------
琚湾镇jūwān zhèn51260511996411347--341-26--------------1----------------------------
七方镇qīfāng zhèn4528145244-5------1----31-------------------------------------------
罗岗镇luógǎng zhèn3068630674321---1--1---3----------------1--------------------------
杨当镇yángdāng zhèn42928428951524--1432----2-------------------------------------------
太平镇tàipíng zhèn583475815151802-1---12---5-------------------------------------------
姚岗镇yáogǎng zhèn40521404661401-1221-----7-------------------------------------------
新市镇xīnshì zhèn3681336713-971----------1--------------1----------------------------
鹿头镇lùtóu zhèn36408359411466-------------------------------------------------------
刘升镇liúshēng zhèn418204175021282-412--11--9-------------------------1-----------------
兴隆镇xīnglóng zhèn5682056773-47-------------------------------------------------------
王城镇wángchéng zhèn27586275355361-11--33-----------------------------1-----------------
资山镇zīshān zhèn2136721295456----1--81--1-----1-------------------------------------
吴店镇wúdiàn zhèn5914759107-361----------3-------------------------------------------
梁集镇liángjí zhèn33425333049982-23--21---4-------------------------------------------
熊集镇xióngjí zhèn253002528183--2---2----2-----1--------1----------------------------
耿集镇gěngjí zhèn1711017074521-1-2---3---4-------------------------------------------
平林镇pínglín zhèn2865128637-14-------------------------------------------------------
清潭镇qīngtán zhèn2870928618-83-------1---7-------------------------------------------
蔡阳镇càiyáng zhèn3457934555431-121-13-1-5---------------1---------1-----------------
徐寨镇xúzhài zhèn4084440806154311--1332-23-------------------------------------------
钱岗乡qiángǎng xiāng1999919993-31----------2-------------------------------------------
吉河乡jíhé xiāng3049130465-17--5--------4-------------------------------------------
西城虚拟街道xīchéng xūnǐ jiēdào3632636214-102--111--6-----------------------------1-----------------
随阳农场虚拟乡suíyáng nóngchǎng xūnǐ xiāng67466746---------------------------------------------------------
车河农场虚拟乡chēhé nóngchǎng xūnǐ xiāng1038610365215-1---1-1---1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜城市yíchéng shì522835521539908195486115754911269-2------------4----------1-----------------
鄢城街道yānchéng jiēdào53464533377101----1--2---14-2-----------------------------------------
龙头街道lóngtóu jiēdào60341602671055-----------9-------------------------------------------
雷河街道léihé jiēdào346283456261812-11--145-114--------------2----------1-----------------
郑集镇zhèngjí zhèn3840338367-25-11--------9-------------------------------------------
小河镇xiǎohé zhèn3152031456454---12------3-------------------------------------------
朱市镇zhūshì zhèn24428243799331--14-1------------------------------------------------
刘猴镇liúhóu zhèn22624226162-1-31--1----------------------------<