TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

黑龙江省

hēilóngjiāng shěng

36237576

34465039

141495

124003

1655

1189

3173

2060

2700

856

388458

1037080

940

358

278

2217

78

48

23

83

18

73

112

61

-

118

64

36

8

1473

113

43608

52

25

10

4

7

51

8886

3

17

73

4

1

265

2706

3

7

28

36

11

55

3871

3910

-

7

1

67

59

哈尔滨市

hā'ěrbīn shì

9413359

8796610

13163

39995

540

348

530

537

796

173

119883

433340

193

89

66

566

15

6

9

25

4

17

22

11

-

1

2

5

6

42

45

938

17

2

6

1

3

14

4741

-

7

22

1

-

45

118

-

-

-

3

4

5

141

199

-

5

-

24

24

道里区dàolǐ qū74831372258097740554043465245117856122362910631--22--41--1--4199----1-145-----32----1-179---22
抚顺街道fǔshùn jiēdào39193382333521521252-393301-------------------1------3--------------------
工农街道gōngnóng jiēdào36782355946023251-61-4524211--1---------------1------4-----------1------11
城乡路街道chéngxiānglù jiēdào3262531912597811352-186364---2------2---------------7-------------21-----
康安街道kāng'ān jiēdào29966289483914481-72-504299-----------------4------1-2-------------7------
新华街道xīnhuá jiēdào41790407287320661082913204062114---------------6------3-------------22-----
共乐街道gònglè jiēdào6139759191106507--42142649864103212--11--1--------9------16-----2--------1-----
建国街道jiànguó jiēdào4372742544392391-114-466412-------------------6------12-------------2------
正阳河街道zhèngyánghé jiēdào55231536325135532114145068621-2--------------117------17------2------12-----
新阳路街道xīnyánglù jiēdào303752932229189-121--4763375------------------6------7--------------------
安和街道ānhé jiēdào2833527475181901--42-3502802-21---1-----------6------3--------------------
安静街道ānjìng jiēdào553305348448398139331831524---1----------1----7------14--------------2-----
工程街道gōngchéng jiēdào3887537344504533-22-1326669---2---------------4------18--------------1-----
经纬街道jīngwěi jiēdào347713337254223-332--62946034-3------1--------11------3--------------------
斯大林街道sīdàlín jiēdào2078920209311631-12--1442211------------------8------8--------------------
通江街道tōngjiāng jiēdào2523824320402211-3311283342-112---------------5------13-------------------1
尚志街道shàngzhì jiēdào9777941514581132-1123155---1-------1-------1------------1--------------
兆麟街道zhàolín jiēdào206541988633119-18311-2972823-----1------------6------4--------------------
太平镇tàipíng zhèn284742559645211----82818--------------------------3--------------------
新农镇xīnnóng zhèn28229276554613---1-1223288--------------------------2--------------------
新发镇xīnfā zhèn51454505007693----282776-------------------2------3------------------1-
榆树乡yúshù xiāng19924187712361--1--91107--------------------------3-------------3------
群力乡qúnlì xiāng15377144498351-11--655224-------------------3---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南岗区nángǎng qū97743293503524707416174491528226939758622749553035200421413132---2-1123327822124485-11--1928---2213988---58
大成街道dàchéng jiēdào384123728374217112116-267505---1---------------10------27--------------7-----
燎原街道liáoyuán jiēdào6440062060189646-411841-2811044473512---1-4--------131---1226------1-------------
松花江街道sōnghuājiāng jiēdào4016538734554761251821876551-34-1---1-------1-4------18------1------23-----
花园街道huāyuán jiēdào500884780819741354362067154039701071460---2--2----1--12441----18------1-------1---4-
曲线街道qūxiàn jiēdào269262594462245219221171463---1------1-------23------14------1------11-----
通达街道tōngdá jiēdào356003433066296-24-6-3914653-32---------------7------21-------------22-----
七政街道qīzhèng jiēdào417104030293311-23213-394553-1-1---------------12------16-1----1------32-----
和兴路街道héxìnglù jiēdào103586988662996898631081361016240122212-1---2-------1174---1--64--1---6------416-----
哈西街道hāxī jiēdào6198359313259358312014293529130911339--1---1----1-3124031--1133------4------313---11
保健街道bǎojiàn jiēdào7050667560267481457211-5931457-113-------------1-49-----124-----22------1614----5
荣市街道róngshì jiēdào7035467989118604274313248210387--111-----2-------117------33-----43-----1-12-----
奋斗路街道fèndòulù jiēdào631846080510053932665154110981627--------------211------36-----3-----2--8-----
芦家街道lújiā jiēdào80747777141466136585163878125742212------1--------21------43-----61------31-----
革新街道géxīn jiēdào3596334601452851-2-423066654--21--2---------215------27------2------15-----
文化街道wénhuà jiēdào351733385569301258321312583---2---------------8------21--------------1-----
先锋路街道xiānfēnglù jiēdào42612408071534698511315235972321214------2------1310------16-----12---2--1------
新春街道xīnchūn jiēdào4474443041713954-1-6-3838031--2---------------12--2---15-----33------------2
王岗镇wánggǎng zhèn52659512811237445-432-7910064--5-------2-----2-7------17-------------32-----
红旗满族乡hóngqí mǎnzú xiāng18620127428441-11-11457541--1----------------------16--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
道外区dàowài qū38371837223348948594958112733526283166131-21---11-------1-5491-----56-----15------32-----
大兴街道dàxīng jiēdào3703135684408303-124-134320-1-----------------2------10--------------------
南马街道nánmǎ jiēdào351113407130460739-11011173496--5---------------5------10--------------------
胜利街道shènglì jiēdào17225166911928541--2-691413--3---------------2------5--------------------
靖宇街道jìngyǔ jiēdào3492633978674863-4821110258--------1-------1--3------4--------------------
滨江街道bīnjiāng jiēdào33951328265650224-12-1493973--2--------------22------2--------------1-----
东原街道dōngyuán jiēdào2696126206254555--1--40220--------------------------9--------------------
崇俭街道chóngjiǎn jiēdào1379313460172133-----1189-----------------------------------------------
太古街道tàigǔ jiēdào2080320118214622-241-61131--------------------------1--------------------
仁里街道rénlǐ jiēdào223342163225481---22241147--------------------------2--------------------
东莱街道dōnglái jiēdào15236148381718916811--36119---5--------------33---------------------------
南市街道nánshì jiēdào920789101222---22-17491--3-------------------------------------------
振江街道zhènjiāng jiēdào11762115468105------1885-----------------------------------------------
太阳岛街道tàiyángdǎo jiēdào2273222838------725-------------------1------------1--------------
三电街道sāndiàn jiēdào45774402827----2-2596-------------------6------10------1-------------
松浦镇sōngpǔ zhèn42917410976211114-2--1206421---2---------------5------1------3------2------
松北镇sōngběi zhèn29172282747219111151546231---1---1-----------121-----2------1------11-----
万宝镇wànbǎo zhèn264392627218421221-4188-------------------8---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
太平区tàipíng qū421806406394464424012182027323487655333-1241---1--------17301-----84-----66-----175---9-
大有坊街道dàyǒufāng jiēdào459624398576520424242656672---5---------------4------20-----4--------2-----
太平大街街道tàipíngdàjiē jiēdào287432784418386115-2-122349-------------------4------9--------------1---1-
新乐街道xīnlè jiēdào20644196859749---1--431471--1---------------4------4--------------------
民强街道mínqiáng jiēdào890986292494---18-26117---2---------------41-------------------12-----
南直街道nánzhí jiēdào7244670140837191547915988502--5-------------125------7------2-----12----2-
火车头街道huǒchētóu jiēdào36012348463942131-3--126560---4---------------1------2-----2-------4------
三棵树大街街道sānkēshùdàjiē jiēdào3220531305303911-3---101356---1----------------------11------4-----------2-
黎华街道líhuá jiēdào151871489216154--11--3086---1--------------5-------1--------------------
化工街道huàgōng jiēdào196341869925145-1-2--609143--------1----------7------2--------------------
水泥路街道shuǐnílù jiēdào91708940486---21-28107---------------------------------------------2-
新一街道xīnyì jiēdào506624866753502-3336-3161085--1-1---------------------22--------------------
东风镇dōngfēng zhèn5295651946707214-32-36809---5----------------------6------------------2-
民主乡mínzhǔ xiāng292762681617111-2--2185252-------------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
香坊区xiāngfāng qū367382347117708313856182826371259331003818842711---13------9167------93-----315------106---31
六顺街道liùshùn jiēdào502884803611146932110412164992212131-----2--------8------15------4------12----1
香坊大街街道xiāngfāngdàjiē jiēdào33169316675133715154739667711-1---------------6------4------3------2------
红旗大街街道hóngqídàjiē jiēdào5474252674914302-36516278529----------------3-15------21------3-------------
安埠街道ānbù jiēdào178311697432200--113-205396---2----------------------13------2------2------
通天街道tōngtiān jiēdào3275131150623416-1241383780-------------------2------17------1------1------
新成街道xīnchéng jiēdào315022964457268-21--1847656---4-------------1-12------6------1-------2-----
铁东街道tiědōng jiēdào41263392221535596-31113858801313--------------120------11-----31------42---2-
新香坊街道xīnxiāngfāng jiēdào20297191335876142-1-397611--21-------------5-3------2------------------1-
城高子镇chénggāozǐ zhèn29232256264040831233-13801760-----1-------------1------4--------------------
幸福乡xìngfú xiāng4217440203293945234-659120362-13-----11------------------------------------
向阳乡xiàngyáng xiāng141331278824111-21--51301-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
动力区dònglì qū41084239503992124871319464210583487823121239791-23--21-112-52947----2138-11--717------1011---4-
哈平路街道hāpínglù jiēdào352843384672232-1412-432666---1---------------10------13-------------21---1-
建筑街道jiànzhù jiēdào267492593352892-15611624632--14---1--1-------26------5------4-------------
安乐街道ānlè jiēdào223262139446217-212117120038253515---1--1--1-2---71----27-1----------------3-
健康路街道jiànkānglù jiēdào267292568241200--126-205562---2-------------2-2------19--------------5-----
大庆路街道dàqìnglù jiēdào3811836413703141-172-4388501--7---------------2------8-------------31-----
进乡街道jìnxiāng jiēdào54299526016035324554-5936391------------------24------7-----1--------------
通乡街道tōngxiāng jiēdào3037829456461393-2---221502---1---------------2------5------1-------------
和平路街道hépínglù jiēdào25488243853026916--3-2794972-------------------------13-----1--------2-----
民生路街道mínshēnglù jiēdào239982311734248--2531178398---3---------------1------7-----1--------------
文政街道wénzhèng jiēdào37609357122282292-1065413678517202331--1------1----246-----40--1--27------22-----
王兆街道wángzhào jiēdào135041298635801-222199270--2---2------------7------7-----23------3------
朝阳镇cháoyáng zhèn338343225410748-554-21811218-----------------3-3------2------2-------------
黎明镇límíng zhèn4252641260100691114611329333--3-------1-------6------5--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平房区píngfáng qū17201116114230390751017104732044739921-15---------------17------65-----5------1-16----2
友协街道yǒuxié jiēdào289882732452163-3253-36410541--3---------------2------7-----1--------2----2
新疆街道xīnjiāng jiēdào231692191132211216-13-207758-1-7---------------6------5-----4--------5-----
新伟街道xīnwěi jiēdào184481757942126-61-9-72600-------------------4------6--------------3-----
保国街道bǎoguó jiēdào184511678436113---14-4011094---2----------------------13--------------3-----
联盟街道liánméng jiēdào328933025047167--5410273016591------------------2------15------------1-------
兴建街道xīngjiàn jiēdào2191320542571212-1-61212955---1---------------3------9--------------3-----
平房镇píngfáng zhèn1397113612171--2-1-19316---2----------------------1--------------------
平新镇píngxīn zhèn14178131402051---1-39963--------------------------9--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
呼兰县hūlán xiàn6322046148424641135131518171773401484121-10---1-1---------156------298--1---13------102-----
呼兰镇hūlán zhèn1289361260061228662196911221554-1-9---------------29------185------9------32-----
康金镇kāngjīn zhèn482714692914106-13---91198-------------------4------6------1-------------
石人镇shírén zhèn271002621216132-13-22845-------------------3--------------------1------
白奎镇báikuí zhèn269312665051-1--2-2268---------------------------------1------1------
大用镇dàyòng zhèn2357822634145-5-1--1918-----------------------------------------------
莲花镇liánhuā zhèn2188921299255-2---15552-----------------------------------------------
二八镇èrbā zhèn201821949831-1131-1664--------------------------9--------------------
方台镇fāngtái zhèn25311243445141--3-4917-------------------28------3-------------1------
沈家镇shěnjiā zhèn2542524083726---1---1306-------1---------------------1-----------------
双井镇shuāngjǐng zhèn277552618052541-----31462---1-----1----------------1--------------------
腰堡镇yāobǎo zhèn26540253472926---2--2011131---------------------------------------2------
长岭镇chánglǐng zhèn232922275211--2---14518-------------------3------1--------------------
利民镇lìmín zhèn332863290713211--1-10351-----------------------------------------------
对青镇duìqīng zhèn22062218771117------4150-------------------3---------------------------
许堡乡xǔbǎo xiāng25431244548-2-1--2138813--------------------------13--------------------
西井乡xījǐng xiāng17166170602--------104-----------------------------------------------
杨林乡yánglín xiāng25821256345-------3177---------------------------------2-------------
孟家乡mèngjiā xiāng31563303647011-211-510331------------------84---------------------------
乐业乡lèyè xiāng2283822487358------6228-------------------1------73--------------------
台屯乡táitún xiāng151201476373--1----336-------------------1------7-------------2------
李家乡lǐjiā xiāng137071336210-------1334-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
依兰县yīlán xiàn3641083458195512539598157638001115772-151------7----1--2------79--1---19------845----5
依兰镇yīlán zhèn73430700201048173-5545492194211--------------1--1------9--1----------118-----
达连河镇dáliánhé zhèn375223652873205---12-91608-------------------1------13--------------------
宏克力镇hóngkèlì zhèn13885132455--61---1603--------------------------5-------------118-----
道台桥镇dàotáiqiáo zhèn200371947522101--2--7520-----------------------------------------------
三道岗镇sāndàogǎng zhèn2231921632562---1-186081----------------------------------------1-----
德裕镇déyù zhèn15231142971826-1----407480----------------------------------------2------
江湾镇jiāngwān zhèn107481039857--1---6287-----------7--------------32-------------------5
演武基乡yǎnwǔjī xiāng149591297461301--1---11666-----------------------------------------------
珠山乡zhūshān xiāng10406984943-1-----8505-----------------------------------------------
涌泉乡yǒngquán xiāng1418513492365------4647---1-------------------------------------------
愚公乡yúgōng xiāng1714416864173---2--2251-----------------------------------------5-----
团山子乡tuánshānzi xiāng1859617580423------440530----1------------------------------------------
平原乡píngyuán xiāng195661918634-------6334---6-------------------------------------------
护林乡hùlín xiāng1840517399165------17967-----------------------------------------1-----
长岗乡chánggǎng xiāng1610915629192-1-11-9445--------------------------2--------------------
土城子乡tǔchéngzǐ xiāng97178862447-1-1--5761---4----------------------14------14------4------
红星乡hóngxīng xiāng13961133672021------6541---3----------------------3--------------------
迎兰朝鲜族乡yínglán cháoxiǎnzú xiāng17888150224265---2--228046251-1----------------------1------5-------2-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
方正县fāngzhèng xiàn225513219874255307647731330117093--11--1--1------4--5------3-------------9----11
方正镇fāngzhèng zhèn4543544486617422-11-493305---3-----1---------4------2--------------------
会发镇huìfā zhèn12437122448----11-2181-----------------------------------------------
大罗密镇dàluómì zhèn1153510855950--2---56549------1---------------------------------4------
沙河子镇shāhézǐ zhèn8354824183---2--2967----------------4------------------------------
天门乡tiānmén xiāng1955619463143------1363-----------------------------------------------
松南乡sōngnán xiāng14356142141291-11--2395-----------------------------------------------
德善乡déshàn xiāng1363013135264--1---36499----------------------------------------------1
珠河乡zhūhé xiāng814879973-------1147-----------------------------------------------
宝兴乡bǎoxīng xiāng11456106964---11-168270---------------------------------------------1-
伊汉通乡yīhàntōng xiāng118531157619-212---7245--------------------------1--------------------
永丰乡yǒngfēng xiāng74407420611------12-----------------------------------------------
新安乡xīn'ān xiāng4235415111------1070---1---------------1---------------------------
永建乡yǒngjiàn xiāng563646709-------935211----------------------------------------------
育林乡yùlín xiāng1807177711------120---7-------------------------------------------
奋斗乡fèndòu xiāng27402589-4------10839-----------------------------------------------
方正林业局虚拟镇fāngzhèng línyèjú xūnǐ zhèn442074370974156-1-11-502082---------------------------------------5------
沙河子农场虚拟乡shāhézǐ nóngchǎng xūnǐ xiāng26882651-1------1818-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宾县bīn xiàn5387105308093172032311211617810816181-8-1----1------1----------2--2---6------2------
宾州镇bīnzhōu zhèn665636592974301012522126380-1------1--------------------------------------
居仁镇jūrén zhèn187641682541------8561078-----------------------------------------------
宾西镇bīnxī zhèn328003181098-1--2-4966-----------------------------------------------
糖坊镇tángfāng zhèn3438934243173411121-584-----------------------------------------------
宾安镇bīn'ān zhèn2820728058961-112--372-----------------------------------------------
新甸镇xīndiàn zhèn26227259822712131-16201---------------1-------------1-----------------
胜利镇shènglì zhèn3073930572281-11---1131--------------------------2-------------2------
摆渡镇bǎidù zhèn1499714971621---1-412-----------------------------------------------
宁远镇nìngyuǎn zhèn27382272772872---3-255-5-1-----------------------------2-------------
松江镇sōngjiāng zhèn13013127172371-1--19254-----------------------------------------------
新立乡xīnlì xiāng338923353815612--1122306-----------------------------------------------
永和乡yǒnghé xiāng1283812803227----2-13-----------------------------------------------
满井乡mǎnjǐng xiāng24540242299-11211-12284-----------------------------------------------
鸟河乡niǎohé xiāng29849291275--11--1-714-----------------------------------------------
民和乡mínhé xiāng221072206942--111-326-----------------------------------------------
经建乡jīngjiàn xiāng195771948942------181-----------------------------------------------
青阳乡qīngyáng xiāng140951402692--1-1-650-----------------------------------------------
光恩乡guāng'ēn xiāng10789107054111-71--750-2---------------------------1-----------------
常安乡cháng'ān xiāng2388823737141---2-2-132-----------------------------------------------
三宝乡sānbǎo xiāng279112787712-1--11-316-----------------------------------------------
平坊乡píngfāng xiāng11679112551--1----4418-----------------------------------------------
英杰乡yīngjié xiāng144641357013-2---1-6868---------------------------------4-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巴彦县bāyàn xiàn61155660470629943228151718131449854841--10---2------------------13------5------------1
巴彦镇bāyàn zhèn7411072583531848221352212191--9----------------------13------5-------------
西集镇xījí zhèn353503500110891-112-4241-----------------------------------------------
兴隆镇xīnglóng zhèn528155244921941-1-3-35211-----------------------------------------------
万发镇wànfā zhèn311133072721---1--3379-----------------------------------------------
龙庙镇lóngmiào zhèn147551468722-1-1--161-----------------------------------------------
天增镇tiānzēng zhèn23107230851-3---1-116-----------------------------------------------
爱民镇àimín zhèn137951375171-21-11-31-----------------------------------------------
龙泉镇lóngquán zhèn249902464848--3-111324-----------------------------------------------
洼兴镇wāxīng zhèn158301541265-----133273---1-------------------------------------------
黑山镇hēishān zhèn9019894173211-1--63-----------------------------------------------
巴彦港镇bāyàngǎng zhèn577957544--1-----20-----------------------------------------------
松花江乡sōnghuājiāng xiāng278202769721-1--2-1197-----------------------------------------------
永发乡yǒngfā xiāng169181615335--1-3--2724-----------------------------------------------
富江乡fùjiāng xiāng18981188739211-1-2389-----------------------------------------------
临城乡línchéng xiāng1462713312151----1-61292-----------------------------------------------
丰乐乡fēnglè xiāng17835177846141-3--134-------1---------------------------------------
安宁乡ānníng xiāng14400143438-------148-----------------------------------------------
康庄乡kāngzhuāng xiāng15663156022-------257-----------------------------------------------
榆树乡yúshù xiāng203692027342111--1184-------1---------------------------------------
德祥乡déxiáng xiāng2025120236171--1--14-----------------------------------------------
红光乡hóngguāng xiāng17453174301--11---317-----------------------------------------------
长春乡chángchūn xiāng190671902641-113-2227-----------------------------------------------
山后乡shānhòu xiāng23759237171631-----319-----------------------------------------------
人和乡rénhé xiāng1372713708-11-1----16-----------------------------------------------
华山乡huàshān xiāng210142092792------174----------------------------------------------1
镇东乡zhèndōng xiāng1474214659201---1--160-----------------------------------------------
双山乡shuāngshān xiāng125541251036224----27-----------------------------------------------
东胜乡dōngshèng xiāng1008110015161------544-----------------------------------------------
兴隆林业局虚拟镇xīnglóng línyèjú xūnǐ zhèn116321140312171-----66133-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
木兰县mùlán xiàn2589722519513393761211318159249637061--11---1------------------16-------------2--5---
木兰镇mùlán zhèn4774046719504126-7435723261--1---1------------------1-------------1--5---
柳河镇liǔhé zhèn228282278711--1116--21-----------------------------------------------
利东镇lìdōng zhèn14606138022321-11-167491---10-------------------------------------------
大贵镇dàguì zhèn172461670331911--1-14414-----------------------------------------------
东兴镇dōngxīng zhèn27219257133216431--2-589714--------------------------1--------------------
五站乡wǔzhàn xiāng117611156326-1-----2169-----------------------------------------------
建国乡jiànguó xiāng1207711789321---1-220547-----------------------------------------------
吉兴乡jíxīng xiāng2368723641202---11-121-----------------------------------------------
石河乡shíhé xiāng1423414092123-1-4--5117-----------------------------------------------
东风乡dōngfēng xiāng809180018411-1--1758-----------------------------------------------
龙江乡lóngjiāng xiāng129931283438---1--19107--------------------------3--------------------
新胜乡xīnshèng xiāng978696619331-1--1107-----------------------------------------------
新民乡xīnmín xiāng15718140522249----2-3941198--------------------------1--------------------
满天乡mǎntiān xiāng1411713799212-----117267--------------------------10--------------------
兴隆林业局虚拟镇xīnglóng línyèjú xūnǐ zhèn68696795414------649----------------------------------------1------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
通河县tōnghé xiàn20351519852122216445448227301841---2---------------4------1-------------1-----2
通河镇tōnghé zhèn44116433822610313-12-329267----------------------------------------------2
乌鸦泡镇wūyāpào zhèn72237058623------6868-----------------------------------------------
清河镇qīnghé zhèn178031564738--11-1-1937177--------------------------1--------------------
浓河镇nónghé zhèn155351537322---1---9130-----------------------------------------------
凤山镇fèngshān zhèn63966210571------173-----------------------------------------------
祥顺乡xiángshùn xiāng1311312993251-------94-----------------------------------------------
三站乡sānzhàn xiāng114311128044-1-1--4136---1-------------------------------------------
富乡乡fùxiāng xiāng951494042---1---1106-----------------------------------------------
桦树乡huàshù xiāng8299822313---1--1358-----------------------------------------------
依山乡yīshān xiāng7809750714-------26523-----------------------------------------------
岔林乡chàlín xiāng8286818822----1--174-----------------------------------------------
洪太乡hóngtài xiāng640262844--------114-----------------------------------------------
创业乡chuàngyè xiāng6452635319-----5--74----------------------------------------1------
蚂螂河乡mālanghé xiāng5536546111-1------63-----------------------------------------------
清河林业局虚拟镇qīnghé línyèjú xūnǐ zhèn202692007868-----156118-------------------2---------------------------
兴隆林业局虚拟镇xīnglóng línyèjú xūnǐ zhèn1060710488318---1--1087-----------------------------------------------
岔林河农场虚拟乡chàlínhé nóngchǎng xūnǐ xiāng366136242-1------34-----------------------------------------------
清河农场虚拟乡qīnghé nóngchǎng xūnǐ xiāng1063968--------4745---1---------------2---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
延寿县yánshòu xiàn23765522313451112483913233947943226------1-1---------2------13-1----------2-------
延寿镇yánshòu zhèn56220535341127532-22-18316426-------------------------11--------------------
六团镇liùtuán zhèn143601393648--121-1255116-----------------------------------------------
加信镇jiāxìn zhèn222232022020211-1-2-1779178---------1-------------------------------------
中和镇zhōnghé zhèn138551236915----35-1243219----------------------------1------------------
延河镇yánhé zhèn12894112369-1-----1388260-----------------------------------------------
新村乡xīncūn xiāng10126983520----11-6262--------------------------1--------------------
高台乡gāotái xiāng9303901125---2-1-7257-----------------------------------------------
太安乡tài'ān xiāng7325707099-1--3--2150-----------------------------------------------
华炉乡huálú xiāng82878219151--1-112326-----------------------------------------------
安山乡ānshān xiāng1129710889421------4361-----------------------------------------------
寿山乡shòushān xiāng1428913558316----1-288404---------------------------------------1-------
玉河乡yùhé xiāng16194149151131-212-330929-----------------------------------------------
延安乡yán'ān xiāng7502648014-1---5-91785-----------------------------------------------
平安乡píng'ān xiāng90187705716--1-2-1164122-------1---------------------------------------
青川乡qīngchuān xiāng1716916912351------8213-----------------------------------------------
庆阳虚拟乡qìngyáng xūnǐ xiāng759372458----21123498-------------------2------1------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阿城市āchéng shì63889455702882852362714405045101208863211212105113-1-2--------239-----1172--5---1---11-4------
和平街道hépíng jiēdào74231659411611081429151141813511911-7--------------211------48------1-------------
胜利街道shènglì jiēdào7005163570761562-34831696408111--3-1-------------8------21-------------3------
通城街道tōngchéng jiēdào276012414231539--515-9901863---3----------------------22--------------------
河东街道hédōng jiēdào28616232204361631736-168829933-10----------------1------20--1-------1---------
玉泉镇yùquán zhèn381433618164324224646291199---1---------------7-----17--------------------
永源镇yǒngyuán zhèn354443276941383--1--1292462-------------------1---------------------------
蜚克图镇fěikètú zhèn2215017333214-1-11-94774---3----------------------2-------------1------
亚沟镇yàgōu zhèn1925516793214-11-1-8661553---91---------------------5--------------------
交界镇jiāojiè zhèn19939188622011-2----181019---1----------------------4--2-----------------
小岭镇xiǎolǐng zhèn26120252093332-1121-567802--1---1-1-------------------------------------
平山镇píngshān zhèn251322430324323-12--26848711-------1---------8---------1-----------------
松峰山镇sōngfēngshān zhèn1245611980291----1-8437-----------------------------------------------
巨源镇jùyuán zhèn25399247574212--33-108483-----------------------------------------------
新华镇xīnhuá zhèn1970919244761--4-1135307--------------------------4--------------------
双丰镇shuāngfēng zhèn2633922829285011-2--13252089--------------------------13--1-----------------
阿什河乡āshénhé xiāng380263304524884--1-1-10412994---17----------------------19--------------------
杨树乡yángshù xiāng2876918979627----3-297131--1-1-----------------------------------------
利新乡lìxīn xiāng11692106181611--1--110531----------------------------------------------
舍利乡shèlì xiāng2127119874451011-1-2-285956---5---------------1---------------------------
料甸满族乡liàodiàn mǎnzú xiāng248741147311118--5---111612144--------------------------7--------------------
红星乡hóngxīng xiāng151601225263--121-59922921------------------2------------------1--------
大岭乡dàlǐng xiāng13866127481118--11--296790-----1-----------------------------------------
新乡乡xīnxiāng xiāng146511090612954-1---103623-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
双城市shuāngchéng shì749182591151183847622941452065111519796-125-15-3--------429-----63011--7--11------11-----
双城镇shuāngchéng zhèn1732261473493103698431472195244151-122-1--2---------11-----6519--3--1-------1------
兰棱镇lánléng zhèn3588832621222-1512-11633053--------------------------7--1-----------------
周家镇zhōujiā zhèn322362811531871-11--103742--------------------------39--2-----------------
五家镇wǔjiā zhèn351822649947221-6-2-138450--------------------------142--------------------
韩甸镇hándiàn zhèn28406275022621-22--108581-------------------------1--1-----------------
单城镇dānchéng zhèn2341419506122------73876--------------------------11--------------------
东官镇dōngguān zhèn2128615043208----321-5526--------------------------503--------------------
农丰满族锡伯族镇nóngfēng mǎnzú xībózú zhèn2177411936701221751-1193131------3----------416------392--------------------
杏山镇xìngshān zhèn2682825557101111---512141--------1----------------36--------------------
朝阳乡cháoyáng xiāng225762170014141--1-188341------1------------------1--------------------
金城乡jīnchéng xiāng2391322361821--31-41533-----------------------------------------------
前进乡qiánjìn xiāng2330223266621-1-1-1213-----------------------------------------------
青岭满族乡qīnglǐng mǎnzú xiāng178061118862--------64351-------------------------120--------------------
联兴满族乡liánxìng mǎnzú xiāng1830111455343------116749--------------------------49--------------------
幸福满族乡xìngfú mǎnzú xiāng18194842128182--1---9685--------------------------39--------------------
新兴满族乡xīnxīng mǎnzú xiāng2083411815358-------128540--------------------------109--------------------
公正满族乡gōngzhèng mǎnzú xiāng21235111134010--2---69866-------1------------------197--------------------
永胜乡yǒngshèng xiāng1703015240552-----111695-------------------1------35--------------------
临江乡línjiāng xiāng1596715844512-----2103--------------------------10--------------------
水泉乡shuǐquán xiāng21224159341183------14831--------------------------336--------------1-----
乐群满族乡lèqún mǎnzú xiāng199389542211------510278-------------------1------90--------------------
跃进满族乡yuèjìn mǎnzú xiāng140327974141----5-45821----3---------------------210--------------------
团结乡tuánjié xiāng1673714732111-1----11924--------------------------67--------------------
万隆乡wànlóng xiāng23198231391-1121--152-----------------------------------------------
对面城乡duìmiànchéng xiāng199851987811---2---787-----------------------------------------------
希勤满族乡xīqín mǎnzú xiāng192876777111---21-1212458--------------------------25--------------------
同心满族乡tóngxīn mǎnzú xiāng17383664418---9---1010628--------------------------73------1-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尚志市shàngzhì shì582764549842654127421161525261320419103143--51--23-1-------12-6--4--137-44----------151----1
尚志镇shàngzhì zhèn110311101805155443533410459161927---8--2---------------4---15-43-----------------
一面坡镇yímiànpō zhèn329633228934303-2--1271260--------------------------1--------------------
苇河镇wěihé zhèn424084153219162111-1548286-------------------1---------------------------
亚布力镇yàbùlì zhèn334183173419831--1111090482--------------------------6--------------------
帽儿山镇mào'érshān zhèn2328522039226-4-2118573501-------------------------1--------------1-----
黑龙宫镇hēilónggōng zhèn2038618904389412171958460--------------------------1--------------------
元宝镇yuánbǎo zhèn232482210928511311-327770-------------------2---------------------------
石头河子镇shítouhézǐ zhèn167581658121552111--1580-------1---------------------------------------
亮河镇liànghé zhèn2420623401151111-1-1132643-----------------------------------------------
庆阳镇qìngyáng zhèn22988220734261111-1544317---------1-------------------------------------
乌吉密乡wūjímì xiāng107031022520111--3--11407---5---1------------------6-------------13------
三阳乡sānyáng xiāng11927112451730------219416-----------------------------------------------
亮珠乡liàngzhū xiāng103739937121---1-18413-----------------------------------------------
长寿乡chángshòu xiāng1654915261241---12-352908-----------------------------------------------
河东朝鲜族乡hédōng cháoxiǎnzú xiāng13945838946--1-1-5090454-----------------------------------------------
马延乡mǎyán xiāng202921881712192--1--1018423-----------------------------------------------
老街基乡lǎojiējī xiāng18252172592426------461481-------------------1---------------------------
珍珠山乡zhēnzhūshān xiāng1447414236289---2--54136---9-------------------------------------------
新光乡xīnguāng xiāng130331285620111------1133-------1-----------------1---------------------
鱼池朝鲜族乡yúchí cháoxiǎnzú xiāng116539571410------198284--------------------------2--------------------
万山乡wànshān xiāng86198063109--131-288214---29-------------------------1-----------------
蜜蜂乡mìfēng xiāng6557638161------15154-----------------------------------------------
苇河林业局虚拟镇wěihé línyèjú xūnǐ zhèn40812403022145--1-1-72350-----------------12-2------5-------------------1
亚布力镇林业局虚拟镇yàbùlìzhèn línyèjú xūnǐ zhèn356043483359581111--3802662---------------------------------------2------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
五常市wǔcháng shì888782769393553627222127433413287308924323-51--1-4---------12------30---1---------313----1
五常镇wǔcháng zhèn1319121186688923642857172745576---3---------------9------17-------------112-----
山河镇shānhé zhèn33788313671136--1-411937431-----------------------------------------------
拉林满族镇lālín mǎnzú zhèn3375624119281781-1-2-539371-------------------1--------------------2------
杜家镇dùjiā zhèn3084229208131--111-1464153-----------------------------------------------
向阳镇xiàngyáng zhèn20989186639----1--2148166---2-------------------------------------------
沙河子镇shāhézǐ zhèn31310308801211---1--217189-----------------------------------------------
小山子镇xiǎoshānzi zhèn345003157763413-22-1953895-----------------------------------------------
冲河镇chōnghé zhèn297652915231621-42-25541------------------------------1----------------
安家镇ānjiā zhèn2941928396194-33122574415-----------------------------------------------
背荫河镇bèiyìnhé zhèn25141220536-1-24--193054---------1---------1---------------------------
牛家满族镇niújiā mǎnzú zhèn40925295302031-12-11011353--------------------------3--------------1-----
兴盛乡xīngshèng xiāng25900258327111112-945-----------------------------------------------
双兴乡shuāngxīng xiāng262542532010-211---721199-----------------------------------------------
长山乡chángshān xiāng4083839941412--13--79456-----------------------------------------------
保山乡bǎoshān xiāng118911091282111---91254-----------------------------------------------
民意乡mínyì xiāng2161521393201-3112-10094-----------------------------------------------
卫国乡wèiguó xiāng171081630291------128668-----------------------------------------------
常堡乡chángbǎo xiāng1743116589155211----440333-----------------------------------------------
二河乡èrhé xiāng185741739926---1--1321115-----------------------------------------------
光辉乡guānghuī xiāng264022432628----3-11456586--------------------------1-------------------1
志广乡zhìguǎng xiāng2262920654684-15-2711878-----------------------------------------------
龙凤山乡lóngfèngshān xiāng180891647781-1----1408193-------1---------------------------------------
民乐朝鲜族乡mínyuè cháoxiǎnzú xiāng1180769972-1-----478324-----------------------------------------------
八家子乡bājiāzi xiāng3015026998132-1-212431261----------------------------------------------
双桥子满族乡shuāngqiáozǐ mǎnzú xiāng1860281336----121-10459-----------------------------------------------
红旗满族乡hóngqí mǎnzú xiāng38215240306271---3-28413862---------1---------1---------------------------
兴隆乡xīnglóng xiāng3632229168199-222112176891-3-------1----------------6--------------------
营城子满族乡yíngchéngzǐ mǎnzú xiāng26316747694------1618172071--------1-------------------------------------
山河屯林业局虚拟镇shānhétún línyèjú xūnǐ zhèn3829237833193811143-79309----1---------------------3--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

齐齐哈尔市

qíqíhā'ěr shì

5419621

5222846

26652

21023

195

176

291

272

239

137

16806

94542

64

22

28

137

8

7

1

2

4

13

13

-

-

8

-

5

-

1332

3

31814

-

2

-

-

-

-

1135

-

-

8

-

-

25

1389

-

-

-

-

2

13

315

79

-

-

-

3

10

龙沙区lóngshā qū34251132830512332786112922191919271959861225203----2-------3621149------56-----1136------28----1-
民航街道mínháng jiēdào330373187712324815113-895405----------------2-129------6------6------1------
彩虹街道cǎihóng jiēdào272792625398245--3---105476--33---------------86------2-----4------------1-
正阳街道zhèngyáng jiēdào367983535713434429131-2255742-21-------------2-120------7------10------4------
五龙街道wǔlóng jiēdào4600343977190610372276263729---3-------------122177------6-----25-------------
安顺街道ānshùn jiēdào51100492771664361341210312697-1-1-----1-------12-151------9-----34------9------
铁南街道tiěnán jiēdào37176360281042561-3-3-965423--3---------------124------9-------------4------
湖滨街道húbīn jiēdào3680835365171333332622228535---4-------------6-136------5-----24------1------
江岸街道jiāng'àn jiēdào4410842604137252-264112526402--3-------------2-184------10-------------8------
大民镇dàmín zhèn13549125533911---1--11910---------1---------19-------------4-------------
龙沙乡lóngshā xiāng16653150147151---1--1138343-1-23--------------23------2------3------1------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
建华区jiànhuá qū236028221718162644511611111012221114103163422-3----6------43-1652------59-----465------5326----1
西大桥街道xīdàqiáo jiēdào214762061110229923221-602801----------------5-104------3-------------------1
文化街道wénhuà jiēdào73978685798298773254821501141452213-------------13-588------30-----434------4122-----
东五街道dōngwǔ jiēdào30537291531205161112--119462-----------------3-151------4------4-------------
东市场街道dōngshìchǎng jiēdào2717826028157321133-1-994082-24-1----6--------123------8------9------2------
卜奎街道bǔkuí jiēdào1993517682401728-2--2-109298---4-2-----------4-58--------------------24-----
中华街道zhōnghuá jiēdào204171970074267---1--612564------------------43------5------3------3------
建设街道jiànshè jiēdào2374522776913993--1--632984------------------95------5------7------3------
建华乡jiànhuá xiāng1876217189213446-----99687-1-1-------------18-490------4------8------2------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铁锋区tiěfēng qū332341320423128325471911261736774963113--15-----21--5---37-675------97-----465-----611-----
龙华街道lónghuá jiēdào39359378671284173--1-2214580---6-------------4-102------19------14-----2-------
站前街道zhànqián jiēdào303452935170364111---52438---2-------------2-44------15------3-------1-----
南浦街道nánpǔ jiēdào2687526178101155247451453021---------1------2-60------2------3-----2-------
通东街道tōngdōng jiēdào375653657897367212-6-80373-----------------6-38------9-----23------1------
光荣街道guāngróng jiēdào22637220735313421324-392442----------------2-60------16------2-------------
北局宅街道běijúzhái jiēdào3129730293136338--219-50397---3---------------59------2-----25-------------
曙光街道shǔguāng jiēdào32184312736523211416251447-----------------7-77------12------5-------------
东湖街道dōnghú jiēdào3204231191852594-216-30383-----------------1-59------4------15-----2-------
新工地街道xīngōngdì jiēdào299202904990192-12--199405---4-------------4-65------6------2-------------
铁锋镇tiěfēng zhèn280132689210873-212--10847---------1-------5-63-------------9-------------
边屯乡biāntún xiāng778271197914---1--11531-------------4-----18------1------4-------------
扎龙乡zhālóng xiāng5737465034-1------1045---------1---1-----5---------------------------
省齐齐哈尔种畜场虚拟乡shěng qíqíhā'ěr zhǒngchùchǎng xūnǐ xiāng8585790923723-24-168319-----------------4-25------11--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
昂昂溪区áng'ángxī qū9064782776557583316526-47859723--1---------------214------15------3-----21-----1
新兴街道xīnxīng jiēdào158501508560324--1-7-36289-------------------37------9------2-------------
新建街道xīnjiàn jiēdào11240107596669----9-48240-------------------47------2--------------------
化工街道huàgōng jiēdào1127210515913121-33-615311--1---------------31-------------------1-------
三间房街道sānjiānfáng jiēdào581956105017------9127-------------------5--------------------1------
林机街道línjī jiēdào382736762714------3967-------------------3-------------1-------------
道北街道dàoběi jiēdào12806123995658--116-13247-------------------21------3-------------------1
水师营满族镇shuǐshīyíng mǎnzú zhèn126081037394241-211-720572------------------45------1--------------------
昂昂溪乡áng'ángxī xiāng78956932406--1---265636-------------------14-------------------1-------
榆树屯乡yúshùtún xiāng933074277340--1----1778-------------------11---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
富拉尔基区fùlā'ěrjī qū2857622694218503888817439292994744832732-2--2--------2-5824-1----123--3--154-----183-----
红岸街道hóng'àn jiēdào3728235746665202-3---129523-1-----------------261------21------7-----1-2-----
兴隆街道xīnglóng jiēdào238622281457442-54-4185282-----1-------------161------1------5-------------
沿江街道yánjiāng jiēdào304882887786622-1101241505741------------------141-1----17--1-----------------
电力街道diànlì jiēdào1617515459105134---11-66249-------------------144------10------5------1------
幸福街道xìngfú jiēdào3844837061109331--7112161814841222----1--------2-208------25-------------21-----
红宝石街道hóngbǎoshí jiēdào15295147853179-221-250252-1-----------------77------9------4-------------
北兴街道běixìng jiēdào3525133679104745-712-1587391-2---1-------------185------28--1--1-------2------
铁北街道tiěběi jiēdào3590334614904004-32--160481-------------------144------3-------------2------
科研街道kēyán jiēdào110061053344139--1-3-11168-------------------100------2--1---4-------------
长青乡chángqīng xiāng200281773376472--11418327-1------1----------1378------3------22-------------
富国乡fùguó xiāng8193721838111-11-13525-------------------390------2------2-------------
杜尔门沁达斡尔族乡dù'ěrménqìn dáwò'ěrzú xiāng138311090244311-11-7227--1----------------2635------2------5------1------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
碾子山区niǎnzishān qū82507795352564241-7-324781687-------1-----------61------28-----214-------5---21
富强街道fùqiáng jiēdào16079155635977----2156298-------1-----------14------8--------------------
跃进街道yuèjìn jiēdào183561772455113----1-66378-------------------15-------------3-------1-----
繁荣街道fánróng jiēdào151571454364921-----94330-------------------23------7--------------3-----
东安街道dōng'ān jiēdào136611313141126------103226-------------------9------12-----29-----------2-
华安乡huá'ān xiāng19254185743716--7--1159455--------------------------1------2-------1----1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
梅里斯达斡尔族区méilǐsī dáwò'ěrzú qū170293148987126849844556-177951725--82------------6-12368------23------135------126-----
梅里斯街道méilǐsī jiēdào10577887098171-31--86455-------------------1025-------------21-------------
共和镇gònghé zhèn1986018598120303-11-2-143691------------------448--------------------3------
达呼店镇dáhūdiàn zhèn19672180251522---12--693-----------------2-793-------------2-------------
雅尔塞镇yǎ'ěrsài zhèn21070173871739------1108216----2--------------2159-------------8------8------
卧牛吐达斡尔族镇wòniútǔ dáwò'ěrzú zhèn126178361787----1-150716-------------------3262-------------42-------------
梅里斯乡méilǐsī xiāng2846725730171271-----2786861--2---------------1562-------------9-------------
哈力乡hālì xiāng173441543598101-----1214511------------------328-------------2-------6-----
瑞廷乡ruìtíng xiāng16130147691783---31-5362---5-------------2-793------4------5-------------
莽格吐达斡尔族乡mǎnggétǔ dáwò'ěrzú xiāng73815135101211-----10862----------------2-1976-------------46------1------
哈拉海军马场虚拟镇hālāhǎijūn mǎcháng xūnǐ zhèn426841415810------535-------------------15------4--------------------
双河农场虚拟镇shuānghé nóngchǎng xūnǐ zhèn12907125364189-31---111103---1---------------7------15--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙江县lóngjiāng xiàn570606544606253217611172117491745177374-161-1115-------1-1872------160--1--144-----13026-----
龙江镇lóngjiāng zhèn106332102367396104713125-438118252-11--11-1-------1-219------26------13------223-----
景星镇jǐngxīng zhèn26067253688149-----22554-------------------8---------------------3-----
龙兴镇lóngxīng zhèn3160228659167591---1--92148---------1---------17------9--------------------
山泉镇shānquán zhèn213402061357-------8660-------------------1-------------------1-------
七棵树镇qīkēshù zhèn1802517540904------2378-------------------8-------------3-------------
白山乡báishān xiāng27102263636042132218576----1---12---------69------7--------------------
黑岗乡hēigǎng xiāng22779218591032---1---5681--2---------------225------10--1-----------7-----
华民乡huámín xiāng2825525892991113-11-1251358-------------------634-------------3------1------
广厚乡guǎnghòu xiāng1932418832852--311117254-------------------119------6-------------3------
对宝乡duìbǎo xiāng18958181232513------6769-------------------20--------------------2------
永发乡yǒngfā xiāng1730616895331------2354-------------------17------4--------------------
头站乡tóuzhàn xiāng2723526522131-1----1-564-------------------15--------------------1------
东华乡dōnghuá xiāng145311382019442--2--7495-------------------7---------------------------
杏山乡xìngshān xiāng25534241903182------1982-------------------26------1-------------113-----
兴隆川乡xīnglóngchuān xiāng16888163499911-----1423-------------------11------3--------------------
柳树乡liǔshù xiāng16352159661003------3274-------------------6---------------------------
济沁河乡jìqìnhé xiāng186291617410232-21--42296-------------------11------22------12-------------
雅鲁河乡yǎlǔhé xiāng172001529010141--2--201774---1---------------2-------------5-------------
鲁河乡lǔhé xiāng2442023730955------15552-------------------13------4------6-------------
合山乡héshān xiāng2380823090679--11--45691------------------3------63--------------------
发达乡fādá xiāng1362213193471-------359---2---------------14------5-----1--------------
福山永乡fúshānyǒng xiāng1599215706465------1222-------------------11-------------1-------------
哈拉海乡hālāhǎi xiāng193051806536-------3783---------1---------416-------------1-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
依安县yī'ān xiàn4477064431676006199162122711167297718-3-1--1--------9-35------20------6------24-----
依安镇yī'ān zhèn74233734019129224885266326-2---1-----------5-13------3------1-------3-----
依龙镇yīlóng zhèn31080308241812-48-1192001------------------2---------------------------
双阳镇shuāngyáng zhèn2180421462237-1----3308-----------------------------------------------
三兴镇sānxīng zhèn228232269963-------159-------------------1---------------------------
中心镇zhōngxīn zhèn22877227767-12-2-1385-----------------------------------------------
太东乡tàidōng xiāng192121882754264-21--3356---------------------------------2-------------
上游乡shàngyóu xiāng20887206721511------4177-------------------7-------------1-------------
红星乡hóngxīng xiāng2109720878134--11--3178-------------------6------13--------------------
先锋乡xiānfēng xiāng2554125175372-1----5313--------1--------4-1------2--------------------
新屯乡xīntún xiāng2336623144411--1---2175---1---------------1---------------------------
向前乡xiàngqián xiāng147731470010-------752---------------------------------2------2------
新兴乡xīnxīng xiāng248782474934----3--485-------------------3---------------------------
庆丰乡qìngfēng xiāng197931964722311-1-113102--------------------------2--------------------
富饶乡fùráo xiāng2459424480211121--2104-----------------------------------------------
解放乡jiěfàng xiāng18092178532171--1--7202-----------------------------------------------
阳春乡yángchūn xiāng21842216262322--41112171-----------------------------------------------
新发乡xīnfā xiāng1893118749222---1-111138-6---------------------------------------1-----
向阳乡xiàngyáng xiāng181481781594-1----112223---2-------------------------------------------
依安农场虚拟乡yī'ān nóngchǎng xūnǐ xiāng373536901011-------23-------------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泰来县tàilái xiàn3101602934691025548214101416133186631697-510-----1-------1-752------47------3-----121-----1
泰来镇tàilái zhèn629296108494029323166-1433872--------1-------1-42------14------1------3------
汤池镇tāngchí zhèn192191684242111-3----2911027--3----------------616------5--------------------
大兴镇dàxīng zhèn199061900621992-213-12636-------------------15------1--------------------
江桥镇jiāngqiáo zhèn2246919912232951-111-63120--1----------------23------12--------------------
平洋镇píngyáng zhèn223092144676722-----187-------------------4---------------------------
塔子城镇tǎzǐchéng zhèn1707816928874011-1--2171----------------------------------------------
托力河乡tuōlìhé xiāng8706835859-------5265-------------------18-------------------1-------
克利乡kèlì xiāng12915125403071-1---1558-------------------2---------------------------
街基乡jiējī xiāng144031407029061-1--1126---5---------------2---------------------------
宏升乡hóngshēng xiāng15680152503214------298-------------------5---------------------------
和平乡hépíng xiāng19378192846914--21-115-------------------1---------------------------
大榆树乡dàyúshù xiāng13292129722164---2--175---2---------------3------15------2-------------
四里五乡sìlǐwǔ xiāng19085175532213---1--126042---3---------------2---------------------------
好新乡hǎoxīn xiāng7175594312062--1-11-18-------------------3---------------------------
宁姜乡nìngjiāng xiāng93938165106247-------116-------------------2--------------------------1
胜利乡shènglì xiāng159641429715976-2-1--352--1----------------5---------------------------
六三监狱虚拟乡liùsān jiānyù xūnǐ xiāng7482715661481-811-76994------------------9--------------------18------
省泰来农场虚拟乡shěng tàilái nóngchǎng xūnǐ xiāng2777266383--------31-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
甘南县gānnán xiàn360555353646998276662229129135335173-127-------------15-392------162--1---59------142----5
甘南镇gānnán zhèn595785834617310033310122385611--2---------------87------37------11-------------
音河镇yīnhé zhèn142731410922351--112-991------------------2---------------------------
平阳镇píngyáng zhèn1592515487422--1---43309--13---------------13------4------11------9------
东阳镇dōngyáng zhèn28179276165223-1-33-19406---2---------------51-------------3-------------
巨宝镇jùbǎo zhèn1963419129781----1-4273-----------------3-140-------------5-------------
宏建乡hóngjiàn xiāng255702520897-1-1111-147---13---------------1------98-------------------1
长山乡chángshān xiāng250932486771---162--113-------------------25------8--------------------
中兴乡zhōngxīng xiāng3497134634463--22--3274-------------------6---------1-----------------
兴隆乡xīnglóng xiāng2344322798106--11-2-2802121------------------29------1------9------------3
宝山乡bǎoshān xiāng3236032025109811113118191-------------------1---------------------------
查哈阳乡cháhāyáng xiāng15572150891932--11--4419---1---------------2-------------4-------------
长吉岗乡chángjígǎng xiāng101791007518-------181-------------------2--------------------2------
查哈阳农场虚拟镇cháhāyáng nóngchǎng xūnǐ zhèn557785426316572--12-3753432---6-------------12-33------14------16------32----1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
富裕县fùyù xiàn2849642673032237327147111023831571681--4------6------1155-6049-1----139------111------75------
富裕镇fùyù zhèn7749773631493248232512220115031--3------4------281-968------84------41------13------
富路镇fùlù zhèn29039286891011-13---19158-----------------22-45---------------------------
富海镇fùhǎi zhèn197311900442465-135-12166-----------------20-44------10-------------31------
二道湾镇èrdàowān zhèn23340226971025--3--15466-----------------1-44------4------8------4------
龙安桥镇lóng'ānqiáo zhèn14470141395124---12-12154-----------------31-56---------------------------
繁荣乡fánróng xiāng192151900016-------1160-----------------7-30-1-------------------------
绍文乡shàowén xiāng1619016043722----1-1745-----------------2-8---------------------------
忠厚乡zhōnghòu xiāng1246412263193-1-1--7153---1-------------11-5---------------------------
友谊乡yǒuyì xiāng269022409619915-1--2-3659----------2------329-1557------6------19------14------
塔哈乡tǎhā xiāng252901807735220--1-15163499-----------------178-3075------24------35------7------
富裕牧场虚拟镇fùyù mùchǎng xūnǐ zhèn10643964139426-1---21107-----------------270-176------11------8------6------
繁荣种畜场虚拟镇fánróng zhǒngchùchǎng xūnǐ zhèn101831002314111----198-----------------3-41---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
克山县kèshān xiàn45068744267975569421812319615961933--4-------------16149------27------8------102-----
克山镇kèshān zhèn8190180440144403451622468151-----------------123------1------2------41-----
古城镇gǔchéng zhèn292162907657211-21-264-----------------3-7---------------------------
西河镇xīhé zhèn245702437222---11127164-----------------------------------------------
西城镇xīchéng zhèn250332387667166-1-1-1310271------------------9------15-------------1------
北联镇běilián zhèn2168921311527--11--26288-------------------2--------------------1------
北兴镇běixīng zhèn2637026011164---2--4313-----------------12-1------7--------------------
河南乡hénán xiāng2628726198342--12--1432---------------------------------4-------------
双河乡shuānghé xiāng14984148986212211--70--------------------------1--------------------
滨河乡bīnhé xiāng15921156702141--1-112191------------------2---------------------------
河北乡héběi xiāng25966253977255---4--8425-------------------2--------------------3------
古北乡gǔběi xiāng218632124116158---21-10435-----------------------------------------------
西联乡xīlián xiāng2227321125193---321-1117---1-----------------------------1------1------
发展乡fāzhǎn xiāng21562213333652-1----183-------------------2---------------------------
西建乡xījiàn xiāng192281895166121-1----196-----------------------------------------1-----
向华乡xiànghuá xiāng1401813739251---2--9242-----------------------------------------------
涌泉乡yǒngquán xiāng15906157642512--2--5104---3-------------------------------------------
曙光乡shǔguāng xiāng20877204664412--2--1359-------------------1-------------1-------------
克山农场虚拟镇kèshān nóngchǎng xūnǐ zhèn230232281133181-3---13140-----------------1--------3--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
克东县kèdōng xiàn2645632609703432129251253530242722-4-----1---------5------23------8-------------
克东镇kèdōng zhèn5010049456876721142-14232522-----------------3-------------6-------------
宝泉镇bǎoquán zhèn34807344883233--12-211226--------------------------12--------------------
千丰镇qiānfēng zhèn232062283843---111--322-----------------------------------------------
玉岗镇yùgǎng zhèn24725244852416---1---199-----------------------------------------------
金城乡jīnchéng xiāng13785133784911--1---355-----------------------------------------------
金南乡jīnnán xiāng113321119272-1-----126---4-------------------------------------------
润津乡rùnjīn xiāng152131506341--1---4138---------------------------------2-------------
双庆乡shuāngqìng xiāng168951671824141----11135--------------------------1--------------------
昌盛乡chāngshèng xiāng218762162915291-1---2190---------1----------------8--------------------
爱国乡àiguó xiāng15563154617----11-388--------------------------2--------------------
新农乡xīnnóng xiāng14251140013929------8174-----------------------------------------------
名山乡míngshān xiāng19964194751174--11-325140-----------------------------------------------
建业农场虚拟乡jiànyè nóngchǎng xūnǐ xiāng28462786113---1--349-------------------2---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
拜泉县bàiquán xiàn517996510869441493241829251577559571--31--------------9------26--1-----------2-----
拜泉镇bàiquán zhèn710737027149362312931393241------------------4------4--------------------
三道镇sāndào zhèn24506243203753213112118--------------------------13--------------------
兴农镇xīngnóng zhèn1996119867813-11--575-----------------------------------------------
长春镇chángchūn zhèn2204221933131----1-589-----------------------------------------------
龙泉镇lóngquán zhèn185061833016---4-1-1153-------------------1---------------------------
国富镇guófù zhèn26815265812581-161--2116---2-------------------------------------------
富强镇fùqiáng zhèn2402322843545---1--31115---1---------------1---------------------------
新生乡xīnshēng xiāng27313271191441---2-182-----------------------------------------------
兴国乡xīngguó xiāng187041858351----1--114-----------------------------------------------
华光乡huáguāng xiāng2065520576623132----8-----------------------------------------------
上升乡shàngshēng xiāng215572145811---1---90-------------------1------5--------------------
兴华乡xīnghuá xiāng2627725997243--11--2249-----------------------------------------------
建国乡jiànguó xiāng196891956717--411--198-----------------------------------------------
大众乡dàzhòng xiāng217382163092---12-191-------------------2---------------------------
新建乡xīnjiàn xiāng15767157202-1-1---142-----------------------------------------------
长荣乡chángróng xiāng168311673261-1-11-581--------------------------3--------------------
丰产乡fēngchǎn xiāng21540213592561---1-6140--------------------------1--1-----------------
永勤乡yǒngqín xiāng196751852093112-11-1135-----------------------------------------2-----
自强乡zìqiáng xiāng11593110151422151-2-550----1------------------------------------------
爱农乡àinóng xiāng166321653020233333-164-----------------------------------------------
兴泉乡xīngquán xiāng1809717689136-------389-----------------------------------------------
时中乡shízhōng xiāng183811800520-2-----1353-----------------------------------------------
民乐乡mínyuè xiāng1662116224114---1---381-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
讷河市nèhé shì67229565497214189822529364520221335116831-9811---2---3-5-11-708------130--2--2778----22602----1
讷河镇nèhé zhèn904808797018851815326223912341-1--1---1---------189------23------86------10------
拉哈镇lāhā zhèn372183617868322-153--18544-------------------17------28------31------3------
二克浅镇èrkèqiǎn zhèn34582338317134312--119509--24---------------32--------------------1------
学田镇xuétián zhèn33605328676112241113578---------------3---43------35------3-------------
龙河镇lónghé zhèn2944729075609-1-2136217-------------------62-------------------182-----
讷南镇nènán zhèn3261132238385---42-1319-------------------2---------1----------1------
六合镇liùhé zhèn273962626332501-44--338680--1----------------8-------------14------1------
长发镇chángfà zhèn2581525286681-5-2225433----1--------------9------------------1--------
通南镇tōngnán zhèn38633379565995-36115580-----------------2--------4--1--------1--------
同义镇tóngyì zhèn353203465160101133214557-------------------3------4-----19------10------
九井镇jiǔjǐng zhèn35002345182471121112432-------------------12---------------------------
老莱镇lǎolái zhèn507335007116622-1-1114416--11---------------20-------------18------19------
清和乡qīnghé xiāng1481014444351-112--18227---------------2---58------3------18-------------
孔国乡kǒngguó xiāng20070198228924--1-1-144-------------------3-------------4-------------
进化乡jìnhuà xiāng1843418249321-221123133-------------------5--------------------2-----1
友好乡yǒuhǎo xiāng173411708227---1-1-7198-------------------25---------------------------
巨和乡jùhé xiāng16118157096816-121-212296--4----------------6--------------------1------
全胜乡quánshèng xiāng135251285022-1-14--510136----------------------------------------1------
团结乡tuánjié xiāng216521953272524-2--21803---------1---3-----68------24------133-----1-------
和盛乡héchéng xiāng257482459420111-1-441105-----------------2-5-------------10-------------
同心乡tóngxīn xiāng172671706929---2---3158---3----------------------3--------------------
永丰乡yǒngfēng xiāng1742216980512-1-2115354-------------------24------1--------------------
兴旺鄂温克族乡xīngwàng èwēnkèzú xiāng1173410541462--11---569-----------------7-110------5------452-------------
老莱监狱虚拟镇lǎolái jiānyù xūnǐ zhèn733271963215------1761-------------------7------------1-------3------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

鸡西市

jīxī shì

1946057

1852345

4184

3270

104

71

408

182

308

98

50580

33512

137

32

8

229

18

5

-

3

1

4

3

12

-

18

-

-

-

-

8

51

12

5

-

1

4

7

356

-

4

7

-

-

-

8

-

-

-

-

3

5

15

34

-

-

-

2

3

鸡冠区jīguān qū33607832413583410192620272728133943588211212552---2--------244----254--2---5-----111-----
红军路街道hóngjūnlù jiēdào2918128296429566432-425296---2-----1----------------3--------------------
西山街道xīshān jiēdào594195720922020674726-8748601--65-------------11------9--1-----------------
南山街道nánshān jiēdào57422558351711371383245366972-15----------------4----112--------------------
向阳街道xiàngyáng jiēdào4206440564651121-1221624673-1-4-1-------------1------5--1---4-----11------
东风街道dōngfēng jiēdào6399061788871905755122110177171-1-----1---------2-----12------1-------1-----
西鸡西街道xījīxī jiēdào3617635125982032--4-32924461----1------------1----------------------------
立新街道lìxīn jiēdào61826136-15---3--226-----------------------------------------------
西郊乡xījiāo xiāng18771176968140--24-351869---3----------------------22--------------------
红星乡hóngxīng xiāng228732148670214--14-381244---4----------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
恒山区héngshān qū1771091716114123151149115569439634--361---------------------17-1-----------64-----
奋斗街道fèndòu jiēdào199261930255781-2-2-564213--3----------------------2-1------------------
大恒山街道dàhéngshān jiēdào332043289158612211-158123--------------------------6--------------------
小恒山街道xiǎohéngshān jiēdào35713351903071111112883171-------------------------5--------------4-----
二道河街道èrdàohé jiēdào260922581852575-14115697-----------------------------------------------
张新街道zhāngxīn jiēdào12123119601523-11---18105-----------------------------------------------
柳毛街道liǔmáo jiēdào7939778973---3-125111-----------------------------------------------
桦木林街道huàmùlín jiēdào106910421--------26-----------------------------------------------
红旗乡hóngqí xiāng14441131808018---1--338814---71---------------------2--------------------
柳毛乡liǔmáo xiāng16894153154722-1---301471---26-------------------------------------------
民主乡mínzhǔ xiāng97089124672--211-25478--------------------------2-------------6------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
滴道区dīdào qū1212161171332684861092146515081753-------------------1------18-1------------2-----
东兴街道dōngxìng jiēdào234942237855714--713666306--------------------------3--------------------
矿里街道kuànglǐ jiēdào530545226997328381341165168-------------------1------3-1------------2-----
洗煤街道xǐméi jiēdào630561848531--1-1453-----------------------------------------------
大同沟街道dàtónggōu jiēdào5757557216---1---23145-----------------------------------------------
滴道河乡dīdàohé xiāng1826117187153311-2--396623--------------------------3--------------------
兰岭乡lánlǐng xiāng14345135437711--11-254458--------------------------9--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
梨树区líshù qū954309349610451410186107669622--3-1-------------3------2------------1-------
街里街道jiēlǐ jiēdào1963918841541122--13530193-----1-------------1---------------------------
穆棱街道mùléng jiēdào346483413917211615-21483061--------------------------------------1-------
石磷街道shílín jiēdào331432271--1-2-238391--3-------------------------------------------
碱场街道jiǎnchǎng jiēdào9337927468-1--23140-------------------2---------------------------
平岗街道pínggǎng jiēdào20204199889101--11-22172-----------------------------------------------
梨树乡líshù xiāng82888027171----2-27212--------------------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
城子河区chéngzǐhé qū14644914043522727711617723330721052--5---------------10------33------------2-------
城子河街道chéngzǐhé jiēdào4532344044531131-21-16924021------------------1------12--------------------
城西街道chéngxī jiēdào2578325256277421-1--1312891------------------1---------------------------
正阳街道zhèngyáng jiēdào197431936449403333-242232---------------------------------------2-------
杏花街道xìnghuā jiēdào1558415248136------56251--------------------------10--------------------
东海街道dōnghǎi jiēdào14553142023523211111-62209---4----------------------2--------------------
长青乡chángqīng xiāng12273117683793-11--29416--------------------------9--------------------
永丰乡yǒngfēng xiāng13190105531312-1--1-2295306---1---------------8---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
麻山区máshān qū345003259373521--3114041370--------------------------1--1-----------------
麻山街道máshān jiēdào172041668929481--21-105328--------------------------1--------------------
麻山乡máshān xiāng1729615904444---1-12991042-----------------------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鸡东县jīdōng xiàn285489261294736150832481241725458822--88--------------5-1----83-12----------2-----2
鸡东镇jīdōng zhèn478814446611565---341216410492--11--------------1------9--------------------
平阳镇píngyáng zhèn1990119032142--121--357482----1------------------------------------------
向阳镇xiàngyáng zhèn1924318846166----1-39332---1----------------------1-------------------1
哈达镇hǎdá zhèn23338225844151-21--83585---------------------1----35--------------------
永安镇yǒng'ān zhèn21100198655114--1---897261----6---------------------5--------------------
永和镇yǒnghé zhèn173401650548-2-1---305463--------------------------15--1-----------------
东海镇dōnghǎi zhèn164811563484---1-1219610-------------------4---------------------------
兴农镇xīngnóng zhèn18035173971409421---77393---1----------------------11--------------------
鸡林乡jīlín xiāng72691991-------70681-----------------------------------------------
新华乡xīnhuá xiāng1265612428284--1---20170---3------------------------1-----------------1
综合乡zōnghé xiāng110271031058---1---521137-----------------------------------------------
银丰乡yínfēng xiāng21565185188191--27-2275671-----------------------------1-----------------
前卫乡qiánwèi xiāng3235317620--1----236-----------------------------------------------
明德乡míngdé xiāng821459908-------216155-----------------------------------------------
下亮子乡xiàliàngzi xiāng79006954167------696227-----------------------------------------------
八五一0农场虚拟镇bāwǔyī0 nóngchǎng xūnǐ zhèn14739142812411--5--1137269---2----------------------7-------------2------
鸡东煤矿虚拟镇jīdōng méikuàng xūnǐ zhèn11906115204014-----1225106-----------------------------------------------
鸡东林业局虚拟镇jīdōng línyèjú xūnǐ zhèn3659358927-------835-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
虎林市hǔlín shì311509302618738260103281511553722614726791456221-1-139-17----61384-14-111--2---2-----1119---21
虎林镇hǔlín zhèn5722655707765621118341407880-1-8-1------------18------19--1-----------3----1
东方红镇dōngfānghóng zhèn41144000252-----1971--------------------------4------------------2-
迎春镇yíngchūn zhèn7800765346--16-1-2773---------1-8------1-------8--------------2-----
虎头镇hǔtóu zhèn1103210516257------231235---------------------2----16--------------------
东风镇dōngfēng zhèn7912757632121-3---1281--------------------------6--------------------
杨岗镇yánggǎng zhèn141041262691---543-9513923--2---------------4------23--------------------
宝东镇bǎodōng zhèn7126701511-------396--------------------------1--------------------
太和乡tàihé xiāng58925733181---1---138---1-------------------------------------------
义和乡yìhé xiāng9443934115--1-11-277------------------2-------3--------------------
新乐乡xīnlè xiāng9195904612----1--9125--------------------------1-------------1------
伟光乡wěiguāng xiāng7418727815-1--1--13110-----------------------------------------------
忠诚乡zhōngchéng xiāng290928572-------345--------------------------2--------------------
小木河乡xiǎomùhé xiāng4938450620---411-133265-------1---------------------------------7-----
阿北乡āběi xiāng4992472121----11-10237-----------------------------1-----------------
云山农场虚拟镇yúnshān nóngchǎng xūnǐ zhèn128091256515231-4529-4511141--2----------------2-------------------2-----
八五0农场虚拟镇bāwǔ0 nóngchǎng xūnǐ zhèn17934175495621--8251532177328-------1-----------------------------1-----
八五六农场虚拟镇bāwǔliù nóngchǎng xūnǐ zhèn2291622199100592-129253694158-38----------------------4--------------------
八五八农场虚拟镇bāwǔbā nóngchǎng xūnǐ zhèn1600115594569-1-815492203-2-11----------------4-----2--------------------
庆丰农场虚拟镇qìngfēng nóngchǎng xūnǐ zhèn14393141594172-11-2-14145---9---------2----1----------------------------
八五四农场虚拟镇bāwǔsì nóngchǎng xūnǐ zhèn2316222778338--57222191416329--7------3--15------4--1--6------------1-------
迎春林业局虚拟镇yíngchūn línyèjú xūnǐ zhèn130421281991--71-1-2788107-1----------------------7------1-------------
东方红林业局虚拟镇dōngfānghóng línyèjú xūnǐ zhèn371513638061481-79715814835918--7--------------11----4-9------1-------4-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
密山市mìshān shì438277409030792660231647539320204436869371629021-211-3-1-----15-----537-1----1----3-58-----
密山镇mìshān zhèn939258869215536695202064378181111--30----1--3--------------2-1---------1--7-----
连珠山镇liánzhūshān zhèn15415144724952-1622-5402786--6---------------1---------------------------
知一镇zhīyí zhèn12376116671527------461206-----------------------------------------------
黑台镇hēitái zhèn2199518286575------30805548------------------1------4--------------------
裴德镇péidé zhèn282792702471223-3110-612506--23-1-------1-----9------9------1------1------
兴凯镇xīngkǎi zhèn1450910898495-2112-32982491--1---2---------------------------------------
当壁镇dāngbì zhèn2330230561-------18-----------------------------------------------
柳毛乡liǔmáo xiāng975296392321--2--382-----------------------------------------------
杨木乡yángmù xiāng18909185175611-7-113358-----------------------------------------------
兴凯湖乡xīngkǎihú xiāng1004297757-11----3255-----------------------------------------------
承紫河乡chéngzǐhé xiāng704369127-1--1--11174----------------------------------------------
白泡子乡báipāozi xiāng168791675118-----124103-----------------------------------------------
三梭通乡sānsuōtōng xiāng1089310663104-----114200-------------------1---------------------------
二人班乡èrrénbān xiāng110171070671-311--21276---1-------------------------------------------
集贤乡jíxián xiāng8084663122------1187255--------------------------7--------------------
太平乡tàipíng xiāng14429136295-1-11--517273-------------------1------------------1--------
连珠山乡liánzhūshān xiāng177141509520911-3--2307275----2---------------------------------1--------
和平朝鲜族乡hépíng cháoxiǎnzú xiāng18984146913121--3--39083451--------1---------1---------------------------
双胜乡shuāngshèng xiāng18202176283848---23-289192--------------------------2--------------------
富源乡fùyuán xiāng17029166162851-----7368--------------------------4--------------------
新村乡xīncūn xiāng61085994421-1--15100-----------------------------------------------
兴凯湖农场虚拟镇xìngkǎihú nóngchǎng xūnǐ zhèn17808172764550--132153361---11----------------------3-------------11-----
八五五农场虚拟镇bāwǔwǔ nóngchǎng xūnǐ zhèn13896135063322112112-772282--6---------------------5---------------------
八五七农场虚拟镇bāwǔqī nóngchǎng xūnǐ zhèn19143186816371-52321047266413-5----------------------5-------------2------
八五一一农场虚拟镇bāwǔyīyī nóngchǎng xūnǐ zhèn13516129764422-16323-215193-3-27---------------1------1-------------1------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

鹤岗市

hègǎng shì

1099079

1059944

1557

7535

70

39

115

83

184

27

7351

21695

19

21

1

127

1

-

3

-

2

5

5

6

-

10

-

1

-

-

-

50

-

4

1

-

-

-

134

-

1

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

7

4

72

-

-

-

-

-

向阳区xiàngyáng qū965629483585713325251267612---6--1-------------------19-------------24-----
光明街道guāngmíng jiēdào251382466527181-1----78179---2----------------------3-------------2------
红军街道hóngjūn jiēdào27396269012917021114-101174---3----------------------9--------------------
胜利街道shènglì jiēdào14821145934115--41--3958------1-------------------6--------------------
南翼街道nányì jiēdào1664816355141471---1-15111-----------------------------------------4-----
北山街道běishān jiēdào125591232111100-----13490---1----------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
工农区gōngnóng qū135973133121171134623117104842680711-12-----1-1-------4------14--------------5-----
育才街道yùcái jiēdào2477524361271955231-274971--2-------1--------------4--------------------
团结路街道tuánjiélù jiēdào207082020923251121-4194118--------------------------4--------------------
湖滨街道húbīn jiēdào2189621547191153321--60141-------------------4------1--------------------
解放路街道jiěfànglù jiēdào2100720442343395-14-148125---3-----1-------------------------------4-----
新南街道xīnnán jiēdào31493308494428631-3-173221-1-7----------------------4--------------------
红旗街道hóngqí jiēdào16094157132416063-1-377105--------------------------1--------------1-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南山区nánshān qū13246412947514120034123102122682---3---------------6------6-------------22-----
铁西街道tiěxī jiēdào1792417055266811---1-35122---3-------------------------------------------
铁东街道tiědōng jiēdào237112302525488--1-5-26138--------------------------3--------------------
六号街道liùhào jiēdào1987419406263381-----1489-----------------------------------------------
大陆街道dàlù jiēdào229472261622165-1-1--9125-------------------6--------------------2------
富力街道fùlì jiēdào213612112223109---14-793-----------------------------------------2-----
鹿林山街道lùlínshān jiēdào2664726251192222-11-231115--------------------------3--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴安区xìng'ān qū9410891991131113738174-837161--9---------------10------7--------------------
兴安路街道xìng'ānlù jiēdào21809212493137711-2--16128---3----------------------1--------------------
兴建路街道xīngjiànlù jiēdào201711979814191---41-181301--6---------------3------5--------------------
河东路街道hé dōnglù jiēdào1229812072211161-----681-------------------1---------------------------
峻德路街道jùndélù jiēdào279272727149282-5113-24285-------------------6---------------------------
兴长路街道xìngchánglù jiēdào11903116011617112----1992--------------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东山区dōngshān qū1769461719491996431422612101209119621--81----------1----------24--------------2-----
东山街道dōngshān jiēdào2376023451131391-5-1-281161-------------------------5--------------------
三街街道sān jiēdào100149915135------2142-----------------------------------------------
工人村街道gōngréncūn jiēdào14086138881368----4-2388--------------------------2--------------------
新一街道xīnyì jiēdào25477251132899311012-111109-----------------------------------------------
新华镇xīnhuá zhèn175811633818451-6---847324--------------------------1--------------1-----
红旗乡hóngqí xiāng1417713903237011-1--8169---------------1-------------------------------
蔬园乡shūyuán xiāng221952164115531-21--8465---5----------------------4--------------------
东方红乡dōngfānghóng xiāng148221456620151-2-2133181----1------------------------------------------
团结乡tuánjié xiāng709360687----2--861155-----------------------------------------------
林业局虚拟镇línyèjú xūnǐ zhèn38293783211------1320-----------------------------------------------
新华农场虚拟镇xīnhuá nóngchǎng xūnǐ zhèn2391223283591086-171-138293---3----------------------12--------------1-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴山区xìngshān qū585875711656110622-21-941962--3---------------2---------------------5-----
沟南街道gōunán jiēdào1035510240669-1----1125-------------------1---------------------2-----
沟北街道gōuběi jiēdào17017168261897------2154-------------------1---------------------------
岭南街道lǐngnán jiēdào14183138521319111-2--48672--3-------------------------------------3-----
岭北街道lǐngběi jiēdào1703216198197491---1-1450-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
萝北县luóběi xiàn228353218614512243694520136940834523320-57--2-2252-10-----19------21------4-----4-2-----
凤翔镇fèngxiáng zhèn4210939220122491-5324-14361215-4-13----2-4--8-----3---------------------------
鹤北镇hèběi zhèn39893846810---1--15103-------------------3------3--------------------
名山镇míngshān zhèn4104398621-2-13-1104--------------------------3--------------1-----
团结镇tuánjié zhèn9038856956-------6406--------------------------1--------------------
肇兴镇zhàoxīng zhèn90738580721-----1482-----------------------------------------------
东明朝鲜族乡dōngmíng cháoxiǎnzú xiāng3001828--------213241-------------------