TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

河北省

héběi shěng

66684419

63781603

169887

542639

3096

1785

8088

3721

20832

4258

11783

2118711

2317

1491

946

6354

301

29

229

238

1355

148

226

274

89

383

37

299

36

15

341

705

344

122

15

30

76

161

746

8

15

35

33

2

102

127

6

-

13

29

6

36

85

46

10

5

4

131

16

石家庄市

shíjiāzhuāng shì

9241186

9166132

4067

48575

870

413

1135

718

1109

373

950

14102

223

129

274

936

50

4

61

38

372

14

24

6

28

13

3

146

5

-

60

82

17

21

1

4

4

13

78

2

7

7

-

1

16

11

-

-

1

11

2

8

13

8

3

4

2

40

-

长安区cháng'ān qū4910744807155745627351571169418141349620132111152412-2-45-3--51944---137-----12---1--1----4-
建设大街街道jiànshè dàjiē jiēdào389213835629423-1712-13783--2--------------1-------5--------------------
青园街街道qīngyuán jiēdào2754527000323952210-811868---1---------------8---------------------------
谈南路街道tánnánlù jiēdào270132633211611--1-41-462------------4--------------------------1------
育才街街道yùcái jiēdào3483533962444981-311016278-818---------1-----2------10------1-------------
跃进路街道yuèjìnlù jiēdào461344513456473--5-6244264-213--1------------41-----3--------------------
裕东街道yùdōng jiēdào7273171115100824151238327604--1133--1----2--2---2------4------1-------------
河东街道hédōng jiēdào89041872821168821351022974060525319221-----2--1--1213----1----------1-------4-
东大街街道dōngdàjiē jiēdào8636684534105812161147122217878-1116--2-2-2-------11-1---19-----1--------------
裕华路街道yùhuálù jiēdào6848867000817092192151126041-339--------------2-2-----5--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桥东区qiáodōng qū298668293615260305162857236021811267145151152-31--5----2--5231---49------2--18---2-----
中山东路街道zhōngshān dōnglù jiēdào22120218232218221134--459--24--2--------------------------2-------------
彭后街街道pénghòujiē jiēdào642056326051554111925523266--412-----------1---------1---------------------
东风路街道dōngfēnglù jiēdào3880638285322983---4281621--10-----------------1-------------------------
东华路街道dōnghuálù jiēdào255372510211322-4226-1701--92-----3---------------2--------------------
休门街道xiūmén jiēdào237362335017219--21117107---27--1---1---------------2--------------------
阜康路街道fùkānglù jiēdào209842061616274--4-12359---9-------------------------------------------
建安路街道jiàn'ānlù jiēdào31886311824574-15-112593---7----------------------2--------------------
胜利北街街道shènglìběi jiēdào7139469997107628-1321432930451125937---1--1----1--523----33---------18---2-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桥西区qiáoxī qū27966627311537326225084049165814136255419611911-424-311--9--18-2----9-----41--------22---
东里街道dōnglǐ jiēdào4779146882495353-7583272454-212-----------2---1------4-----2--------------
中山路街道zhōngshānlù jiēdào44304358741-11----20---2-------------------------------------------
永安街街道yǒng'ān jiēdào75797455770-10-1-2130---2---1---------------------------------------
南长街街道náncháng jiēdào147131447716174--1---340---2-------------------------------------------
兴华街街道xìnghuá jiēdào444384373238250577813118320732141---4-1----3---1------3--------------------
裕华西路街道yùhuá xīlù jiēdào193391891916272-1410-515901--1--3-------------------------2--------------
友谊大街街道yǒuyìdàjiē jiēdào774427587111763743111166496726-529--11--21---3---3-2----1------1-------------
红旗大街街道hóngqídàjiē jiēdào6393461421123643496512116133113713229--------1--1--13------1---------------22---
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新华区xīnhuá qū362110353936376479432355530781612924312425587--1-1-3111151-7411-1-113111----------45---2-
革新街街道géxīn jiēdào4405943043594054206141711643341125----------1-1---1----131------------2------
南大街街道nándàjiē jiēdào35283490215--1----5-14-1-------------------------------------------
新华路街道xīnhuálù jiēdào174591687714492276-4-251------------------4----------------------------
宁安路街道nìng'ānlù jiēdào45002434665611021283859319-2-14-----------1--2--1-1-----------------2-----
东焦街道dōngjiāo jiēdào3720936640223681-6-11381351--10------21--------------1--------------------
西焦街道xījiāo jiēdào417724114840277-17-6-1925343110--1---------------------------------2------
合作路街道hézuòlù jiēdào346013380242280-21157-164192226---------------1------2-11-----------------
联盟路街道liánménglù jiēdào7574274240698723154186304668314----1-1-1--4---3-------------------------2-
石岗大街街道shígǎngdàjiē jiēdào6273861230729832125471293505--17---------1----1-------7--------------3-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石家庄市郊区shíjiāzhuāng shìjiāo qū4379124337793661342215751294214103190020861281-36--9-1--1--39-2----2-----31------3-1--1-
西里街道xīlǐ jiēdào444474405225142128913-301122-329---1--5--------4---------------------------
振头街道zhèntóu jiēdào5301152447501934725721424431229----------------------1--------------------
孙村街道sūncūn jiēdào25667255212750---2--152-2-5------1----1--11------------3--------------
槐底街道huáidǐ jiēdào3534635051261091101352111133--6--11----1------2---------------------------
五七路街道wǔqīlù jiēdào2157920697471932-2-5126153--7--------------21-2-------------------------
建国路街道jiànguólù jiēdào141211383513132--428-7113-3-2------------------------------------2------
天苑街道tiānyuàn jiēdào1636916138111391-2111270---2--1----------------------------------------
大郭镇dàguō zhèn24700245791322213413-682--2-------------------------------------------
赵陵铺镇zhàolíngpū zhèn30022298578795282--2341--221-----1------------------------------------
南高营镇nángāoyíng zhèn3906238898128611246323922-2---------------1-------------------------1-
留营乡liúyíng xiāng48761482607510915822-122574-116--14--1---------------1------1------1------
西三庄乡xīsānzhuāng xiāng244302419347292-6-326135---5------1-------------------------------1----
杜北乡dùběi xiāng23728236973211411-89---1-------------------------------------------
谈固乡tángù xiāng3666936554957-2-2--639-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
井陉矿区jǐngxíng kuàng qū10054510027119861382812-133-------------------1------1--------------------
矿市街街道kuàngshìjiē jiēdào2424324184118-3--4--32-------------------1---------------------------
四微街道sìwēi jiēdào2196821785665--7--11-93--------------------------1--------------------
贾庄镇gǔzhuāng zhèn24224242108-1--1---4-----------------------------------------------
横涧乡héngjiàn xiāng1493814929----1141-2-----------------------------------------------
凤山乡fèngshān xiāng151721516343-------2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
井陉县jǐngxíng xiàn328549328170624981102223511933722184-3--2--------1---------1----1-----12----3-
微水镇wēishuǐ zhèn606246052725285-31213176--3-----1------------------------------2------
上安镇shàng'ān zhèn2439324369101--31-131--11-----------------------------------------2-
天长镇tiāncháng zhèn4358543485641-72442211--2-----1-------------------------------------
秀林镇xiùlín zhèn270432702842--4-211-----1------------------------------------------
南峪镇nányù zhèn1509215078-3--421-----12-----------------------------------------1-
威州镇wēizhōu zhèn26924268984--13541-6----2------------------------------------------
小作镇xiǎozuò zhèn1915119135131-311--1---1--3-----------1----------------------------
南障城镇nánzhàngchéng zhèn11744117351---11-4-2-----------------------------------------------
苍岩山镇cāngyánshān zhèn94149408----2-1------3-------------------------------------------
测鱼镇cèyú zhèn145641455121--1-2--1-1-4-----------------------------1-------------
吴家窑乡wújiāyáo xiāng1321313205--1--42-------1------------------------------------------
北正乡běizhèng xiāng1202712026-1-------------------------------------------------------
于家乡yújiā xiāng727072614---3--------1-----------------------------------1-------
孙庄乡sūnzhuāng xiāng1568715687---------------------------------------------------------
南陉乡nánxíng xiāng7869785832--12-1-1----------------------------1------------------
辛庄乡xīnzhuāng xiāng100151001111-------2-----------------------------------------------
南王庄乡nánwángzhuāng xiāng9934990813--2116--1-1-1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
正定县zhèngdìng xiàn59395159004721527961617514171184444123155252-22161---11352-1619-------1--42-----12----1-
正定镇zhèngdìng zhèn130278127431372616135714-141295---1---21--------16------------3-------2------
诸福屯镇zhūfútún zhèn345123443821341643-45--12-----1------72----------------------------1-
新城铺镇xīnchéngpū zhèn3212432045195217282113--31---1-------13----1--------------------------
新安镇xīn'ān zhèn4096540908819-2145-265-22-----------------------------------1-------
西兆通镇xīzhàotōng zhèn34417343291718-11233435-1-1----1-----1--------------------------------
南村镇náncūn zhèn34680346221514-34262-5--42----1--------------------------------------
二十里铺镇èrshílǐpū zhèn4823948081283911438-466--22-------------------------------------------
南牛乡nánniú xiāng41044409351527115410-162-264-----------7-------------------------------
南楼乡nánlóu xiāng5127951237621-4164641---1--11----1-2----------------1--------------
西平乐乡xīpínglè xiāng20661206212-1164-1-14--3-----3------5-------------------------------
北早现乡běizǎoxiàn xiāng3907439003214215253224--6--2-2------------9-------1-----------------
曲阳桥乡qūyángqiáo xiāng4841048358512123332135-15----5------1-------------------------------
留村乡liúcūn xiāng382683803921481113--41431-22-----------------------------2-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
栾城县luánchéng xiàn37618737560385120165332831117191711321--113---------41-----1--1---------2----1---
栾城镇luánchéng zhèn6539565245225432448-247------------------3-------------------1--------
郄马镇qièmǎ zhèn259212589161---11-216---3-------------------------------------------
方村镇fāngcūn zhèn862308610515311-23210-4311024---------------1---------------------------
冶河镇yěhé zhèn455954549582422267--44-1-2---------------------1--1------------------
窦妪镇dòuyù zhèn4704947003312-656--92-19----2--------------------------------------
南高乡nángāo xiāng2591025887721---1-111-----------------------------------------------
柳林屯乡liǔlíntún xiāng37543375051656-1221122----------------------------------------------
西营乡xīyíng xiāng425444247282111874-1192--3--111---------1-------------------1----1---
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
行唐县xíngtáng xiàn3953823943831284033159517112051117291324213-571395-----3--11-------------31---1--11---7-
龙州镇lóngzhōu zhèn581715809516252563631411-8---1------------------------3--------------
南桥镇nánqiáo zhèn31260312181531121-4-3---4----8--------------------------------------
上碑镇shàngbēi zhèn1600515957841115121---2-2----6---------5----------------------------
口头镇kǒutóu zhèn230302294362718198-1112-1--11261---------------------------1---------
独羊岗乡dúyánggǎng xiāng3862238530521-515452333-13--1-33--------4---------------------11-----
安香乡ānxiāng xiāng388503875025565822101-1-3-12----2--------------------------------------
只里乡zhǐlǐ xiāng41219411251051-109408-9-1-1-------------------------------------------
市同乡shìtóng xiāng220382199752113113211----2---5------------------------------------4-
翟营乡díyíng xiāng33278332061135-1413411----5--219---------1--------------------------2-
城寨乡chéngzhài xiāng201222006421--818410---2------13--------------------------------------
上方乡shàngfāng xiāng24364242291441-14281651511-2--13351-----1--1--------------1-------------
玉亭乡yùtíng xiāng209272086451315682-4-1135---17------1-------------------------------
北河乡běihé xiāng6994696211117161--2---6---5--------------------------------------
上阎庄乡shàngyánzhuāng xiāng55235511-2-125------------1------------------------------------1-
九口子乡jiǔkǒuzi xiāng149791493253-131225211--1---19------1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灵寿县língshòu xiàn31465631425186351519623534982138729--3219------3---4-------11----------------1-
灵寿镇língshòu zhèn54739546681115-61161432-5-2----5--------------------------------------
青同镇qīngtóng zhèn26139261011551-173-21--1-----2--------------------------------------
塔上镇tǎshàng zhèn1057110543513122-1-1-115---13-------------------1------------------
陈庄镇chénzhuāng zhèn240332400143-3945--21--1-------------------------------------------
慈峪镇cíyù zhèn31644316141112132611--11--------------------------------------------
岔头镇chàtóu zhèn16747167155-3-12131-1---4----1------------------------------------1-
三圣院乡sānshèngyuàn xiāng260592603564-1-12--5-------------------4-------1-------------------
北洼乡běiwā xiāng19957199296--15-51121-23----1--------------------------------------
牛城乡niúchéng xiāng216102158731-14351--1--1-----------3-------------------------------
狗台乡gǒutái xiāng21564215473---7-1--4--------2--------------------------------------
南寨乡nánzhài xiāng15575155563-22731----1---------------------------------------------
南燕川乡nányānchuān xiāng11737117251212----13--2--------------------------------------------
北谭庄乡běitánzhuāng xiāng10755107294----4-------13--212--------------------------------------
寨头乡zhàitóu xiāng1374913740421---1---------1----------------------------------------
南营乡nányíng xiāng977797615121121-----------3--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高邑县gāoyì xiàn1775371774466292473928912-81------------------------------------------
高邑镇gāoyì zhèn4468844653-25-121--33-----------------------------------------------
大营乡dàyíng xiāng3175531747-11-1-3--2-----------------------------------------------
中韩乡zhōnghán xiāng2441324397-2-1-22114---3-------------------------------------------
万城乡wànchéng xiāng399613994351113--14-1---1------------------------------------------
西富村乡xīfùcūn xiāng36720367061--11-4----2-5-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
深泽县shēnzé xiàn24979724930910670121728353218259010-130--3----4------4--------------------3-------
深泽镇shēnzé zhèn48744485302350-95192041554---13--------------2----------------------------
铁杆镇tiěgǎn zhèn41920418531536-31243141--15-------------------------------------------
白庄乡báizhuāng xiāng447364467814-1513424168----------------------------------------------
留村乡liúcūn xiāng33579335291682--615421--1-------4-----------------------------------
赵八乡zhàobā xiāng325673252778324241-3---1--3--------------------------------2-------
桥头乡qiáotóu xiāng4825148192311-1333-211--1---------------2--------------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
赞皇县zànhuáng xiàn23053223040232379391010297---1---------------1---------------------------
赞皇镇zànhuáng zhèn535405348315963765132-----------------------------------------------
院头镇yuàntóu zhèn21491214871-1-----11-----------------------------------------------
西龙门乡xīlóngmén xiāng2265722654-2-------1-----------------------------------------------
南邢郭乡nánxíngguō xiāng210872107761---11-1------------------------------------------------
南清河乡nánqīnghé xiāng19550195423-----1-11---1---------------1---------------------------
西阳泽乡xīyángzé xiāng2372723699219--21112------------------------------------------------
土门乡tǔmén xiāng1337813367222--21-11-----------------------------------------------
黄北坪乡huángběipíng xiāng12463124602--------1-----------------------------------------------
嶂石岩乡zhàngshíyán xiāng69546954---------------------------------------------------------
许亭乡xǔtíng xiāng20376203751--------------------------------------------------------
张楞乡zhāngléng xiāng1530915304-4----1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
无极县wújí xiàn483538469840195130253034382181163271109168-1-478-1-41-13--313-------12-----------------
无极镇wújí zhèn7361373219462954143-127182-1--1-----------------------------------------
七汲镇qījí zhèn4246642421112431443210----------1------------------------------------
张段固镇zhāngduàngù zhèn4145341403157412-83-21-12--------4----------------------------------
北苏镇běisū zhèn5432754166289565423235669----432------10----3-------1------------------
郭庄镇guōzhuāng zhèn4303342944944-6221-2121114----18----1-2--1----------------------------
大陈镇dàchén zhèn31774317291611-3131332-1---------------------------1-----------------
高头乡gāotóu xiāng333152061831268341131-1------------------------------------------------
郝庄乡hǎozhuāng xiāng48279482172783-543-73------------------11---------------------------
东侯坊乡dōnghóufāng xiāng489984896131117-13132-1-1----2---------1----------------------------
里城道乡lǐchéngdào xiāng4106840988243115-6242--41----26------1-------------------------------
南流乡nánliú xiāng2521225174132-421---15-----------------------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平山县píngshān xiàn44408444351717236191610135451817381221713---121-----11-----------------------------2-
平山镇píngshān zhèn979499782941145512796892--------------------------------------------2-
东回舍镇dōnghuíshě zhèn3576635722131--7811-111--1-------------------------------------------
温塘镇wēntáng zhèn208652083813--1-461-1--1--------------------------------------------
南甸镇nándiàn zhèn216342160853-13121----------10--------------------------------------
岗南镇gǎngnán zhèn2938229347164112421112----------------------------------------------
中古月镇zhōnggǔyuè zhèn209692093483118222-3--23-------------------------------------------
下槐镇xiàhuái zhèn17073170461-2-11-2114---5-------------------------------------------
孟家庄镇mèngjiāzhuāng zhèn77997791---111--22--1--------------------------------------------
小觉镇xiǎojué zhèn18080180545-11121-32--------1---------------------------------------
蛟潭庄镇jiāotánzhuāng zhèn820381806---15-----11---------------------------------------------
西大吾乡xīdàwú xiāng202042018261--8--1-11-4--------------------------------------------
上三汲乡shàngsānjí xiāng2184121832-12--21------3-------------------------------------------
两河乡liǎnghé xiāng188441883911--111--------------------------------------------------
东王坡乡dōngwángpō xiāng2147221445611-322-2---7-----3--------------------------------------
苏家庄乡sūjiāzhuāng xiāng796879491---118---4-1-----3--------------------------------------
宅北乡zháiběi xiāng1250012467106516-11--11------------1--------------------------------
西柏坡乡xībǎipō xiāng599359825--12-1--1--1--------------------------------------------
北冶乡běiyě xiāng1817718141121-18-5--3---1----5--------------------------------------
下口乡xiàkǒu xiāng871387083--1-1---------------------------------------------------
上观音堂乡shàngguānyīntáng xiāng522052128--------------------------------------------------------
杨家桥乡yángjiāqiáo xiāng919191834--1----12-----------------------------------------------
营里乡yínglǐ xiāng10557105486-1-1--------------------1-------------------------------
合河口乡héhékǒu xiāng568456802-----2--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
元氏县yuánshì xiàn3865183861835948884414511093714482-3-171-----2--1-----2-1------------1-------
槐阳镇huáiyáng zhèn70259701731626-11432319---61-2-----------1-------1--------------------
因村镇yīncūn zhèn288672884073-13-821--2---------------------------------------------
南佐镇nánzuǒ zhèn157881576771--3-91-------------------------------------------------
宋曹镇sòngcáo zhèn312353120543-22222191-----------------------2----------------------
南因镇nányīn zhèn3360633591--1-223-14-1----1----------------------------------------
姬村镇jīcūn zhèn25788257813--121---------------------------------------------------
马村乡mǎcūn xiāng320573203726--1-7-1----------1-----2-------------------------------
东张乡dōngzhāng xiāng334993349231--11---1-----------------------------------------------
赵同乡zhàotóng xiāng250302501133413-21---1--1------------------------------------------
北褚乡běichǔ xiāng20917208992111721-12-----------------------------------------------
苏村乡sūcūn xiāng1324713237-1--21--1---22-----------------------------------1-------
苏阳乡sūyáng xiāng2162321606811-4-2--1-----------------------------------------------
北正乡běizhèng xiāng121831217022--8-1--------------------------------------------------
前仙乡qiánxiān xiāng91869148----31132----2-----17--------------------------------------
黑水河乡hēishuǐhé xiāng13233132262-112----1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
赵县zhào xiàn550957550627993912101820276293246-611-----------1-2--1-31----1--1------------1-
赵州镇zhàozhōu zhèn10043910037615723118346---19------------------3-----------------------
范庄镇fànzhuāng zhèn700727004310321143112---1-------------------------------------------
北王里镇běiwánglǐ zhèn4431444280731-546-21-1--1-----------1-1-----1----------------------
新寨店镇xīnzhàidiàn zhèn315203149628--1-1-5113------------------------------1------------1-
韩村镇háncūn zhèn48748487188-112122211-----------------------------------------------
南柏舍镇nánbǎishě zhèn392203920244-11-2--4------------------1----------1-----------------
沙河店镇shāhédiàn zhèn347163470054-1111-2----1-------------------------------------------
前大章乡qiándàzhāng xiāng43909438672252--24-1211-11------------------------------------------
谢庄乡xièzhuāng xiāng69115690741611226--4521-------------------1-------------------------
高村乡gāocūn xiāng4053740514532-31--8----1-------------------------------------------
王西章乡wángxīzhāng xiāng283672835751111--------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
辛集市xīnjí shì623219621964145785172417132413271565-291--2-1--32-1---21----11----1-------2-------
辛集镇xīnjí zhèn133564133146372156127510291061-12-----1---2-----1-----------1---------------
旧城镇jiùchéng zhèn44412443781044132316------------------------------------------------
张古庄镇zhānggǔzhuāng zhèn301443011710312-1-1-7---1---1---------------------------------------
位伯镇wèibó zhèn4038640368731-111--3-------------------------1---------------------
新垒头镇xīnlěitóu zhèn426694266121---1--13-----------------------------------------------
新城镇xīnchéng zhèn259692541610527--1213-7--------------------------1------------1-------
南智邱镇nánzhìqiū zhèn376003759012111----4-----------------------------------------------
王口镇wángkǒu zhèn420864207641----1-3----1-------------------------------------------
夭宫营乡yāogōngyíng xiāng313953137823-12-3-12---1---1-------1-------------------------------
前营乡qiányíng xiāng3599435955187-5-11112-------------------11------------------1-------
马庄乡mǎzhuāng xiāng28405283826611--1124---1-------------------------------------------
和睦井乡hémùjǐng xiāng3428934261128-1---124-----------------------------------------------
田家庄乡tiánjiāzhuāng xiāng4977449747922-2-1--7--1---------3----------------------------------
中里厢乡zhōnglǐxiāng xiāng2221422192111----12111--31------------------------------------------
小辛庄乡xiǎoxīnzhuāng xiāng2431824297621---11163----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
藁城市gǎochéng shì7582697499591697369181956425425283177-39152--64121-14--541-8112-1---5----------------1-3-
廉州镇liánzhōu zhèn11858211785851370-119511412211--562---6---1--3---92-----5----------------1---
兴安镇xīng'ān zhèn5008550037138-242-416--1---------------7----------------------------
贾市庄镇gǔshìzhuāng zhèn488744884710-1--43151------------1--1-------------------------------
南营镇nányíng zhèn4337243353711--2-1-11-------11-----------------------------------3-
梅花镇méihuā zhèn584445837110311-456-2-------------12---1-----1------------------------
岗上镇gǎngshàng zhèn5111351005119--731023351-18----15------3-------------------------------
邱头镇qiūtóu zhèn4557645525122112541117--------1------3--1----------------------------
南董镇nándǒng zhèn431034306910-212141-2--9------1---------1---------------------------
张家庄镇zhāngjiāzhuāng zhèn515445037751142--121--81-2-----3------2-------------------------------
南孟镇nánmèng zhèn44699440441160947123312--2-----4------6-------------------------------
增村镇zēngcūn zhèn56167560781042412-74171-1----65------25-------------------------------
小常安镇xiǎocháng'ān zhèn51197511845-211--11---1-------1------------------------------------
前西关镇qiánxīguān zhèn41982419552111214---2-------4------9-------------------------------
九门回族乡jiǔmén huízú xiāng4066135429551872-19-3-31-17-----2------2-------------------------------
石家庄经济技术开发区虚拟乡shíjiāzhuāng jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ xiāng12870128277511-11-124---1---------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
晋州市jìnzhōu shì5209425204341828614153130141328846--2--------------11---------1-----------------
晋州镇jìnzhōu zhèn11765411746232525874599573------------------1---------------------------
总十庄镇zǒngshízhuāng zhèn5167051637106--1---69-----------------------------1-----------------
营里镇yínglǐ zhèn32353323261621121111-------------------1----------------------------
桃园镇táoyuán zhèn52909528682151-631-22-----------------------------------------------
东卓宿镇dōngzhuósù zhèn4359543516524329111122--1-------------------------------------------
马于镇mǎyú zhèn426714264652--112--23-----------------------------------------------
小樵镇xiǎoqiáo zhèn579065786718321254112-----------------------------------------------
槐树镇huáishù zhèn56204561741151--32-52---1-------------------------------------------
东里庄乡dōnglǐzhuāng xiāng5089850861177133--1-41----------------------------------------------
周家庄乡zhōujiāzhuāng xiāng1508215077-----1--13-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新乐市xīnlè shì4396444326151656288261043349193720920913251-51262-----4----11------21---1----------23-
长寿镇chángshòu zhèn11291711169742102044104428979-15----6-------------------2---------------2--
化皮镇huàpí zhèn2141721383711-218-18111------------2-------------------------------
承安镇chéng'ān zhèn6793667827311852542-7217-31--1--1-------------------1-----------------
正莫镇zhèngmò zhèn200001995910-4-645-3-1--8-------------------------------------------
南大岳镇nándàyuè zhèn196011957510----122-3--52----1--------------------------------------
杜固镇dùgù zhèn273722733011-62-61-47-1-------------------1-----------------------3-
邯邰镇hántái zhèn66547664162632-57351620-124--4111------2-----------------1-------------
东王镇dōngwáng zhèn26790267111111154271-1414--1---7-----------1--------------------------
协神乡xiéshén xiāng3752437486931-113178---4-------------------------------------------
木村乡mùcūn xiāng20663206303-2121321171----------------------------------------------
彭家庄乡péngjiāzhuāng xiāng188771360155242--711--14-211----11-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鹿泉市lùquán shì3974493959511932011218109484046325131555144412125----3-10--3121---15-----------1-------12-
获鹿镇huòlù zhèn690046856886916620125717177--13--11----------12---------------------------
铜冶镇tóngyě zhèn586365843532812103722269---30---------2-3--2------1-------------------7-
寺家庄镇sìjiāzhuāng zhèn364233637973--411--13-3-8----4--------------------------------------
上庄镇shàngzhuāng zhèn419724175023461-6128810712113-1-------1-1-------------------------------
李村镇lǐcūn zhèn3514635083571-13411-12--573-3--------------------------------------1-
宜安镇yí'ān zhèn3094830862411--11582213--243-----------------------------------------3-
黄壁庄镇huángbìzhuāng zhèn1788017848-1-164-1-5--13------------------------------------------1-
大河镇dàhé zhèn421214205126-91681519--45---------------------4---------------------
石井乡shíjǐng xiāng150631501161--822--8--17---11------6---9---------------------------
白鹿泉乡báilùquán xiāng1035510323112-73---10--61--------------------1----------------------
上寨乡shàngzhài xiāng9498944541--445--16---11-17----------------------------------------
山尹村乡shānyǐncūn xiāng1222112205----115--8--------------------1--------------------------
高新技术产业园区虚拟乡gāoxīn jìshù chǎnyè yuánqū xūnǐ xiāng181821799123251-3-3-266---66---------------1-----------------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

唐山市

tángshān shì

7040554

6786271

7653

27727

386

190

1575

534

9378

1640

1867

200018

844

606

55

826

20

-

30

47

6

61

18

8

15

61

16

14

5

4

32

115

175

12

2

3

34

25

141

-

-

4

2

-

19

40

5

-

4

9

-

1

14

4

1

-

-

35

2

路南区lùnán qū330195324499231173082029910731033320916-74--27--22------15-----310--2-----------1---2-
学院南路街道xuéyuànnánlù jiēdào4091440194352401-4212-1240421-1--2------------1------2--1-----------------
友谊街道yǒuyì jiēdào24426238213518921--6-11353---4---1------------------3--------------------
广场街道guǎngchǎng jiēdào492514804038414173-31-2266411-16---3----------1------15--------------1---2-
永红桥街道yǒnghóngqiáo jiēdào21063205791522712125212214-1-2-------------------------------------------
小山街道xiǎoshān jiēdào1775217281191951712--6232---4---2--1------------------1-----------------
文化北后街街道wénhuàběihòujiē jiēdào254732489310290--4-1-15254---2------1--------1-----2---------------------
钱家营矿区街道qiánjiāyíng kuàngqū jiēdào81518084-16-----1148-------1---------------------------------------
芦台农场海北镇lútái nóngchǎng hǎiběi zhèn2611925819212--8235--20158-18-------------------------------------------
汉沽农场汉丰镇hàngū nóngchǎng hànfēng zhèn252162517541--1-10-120-4---------------------------------------------
女织寨乡nǚzhīzhài xiāng5846957529295322617-1781111-7---------------3---------------------------
芦台农场虚拟镇lútái nóngchǎng xūnǐ zhèn13917137471856--1---174---20-------------------------------------------
汉沽农场虚拟镇hàngū nóngchǎng xūnǐ zhèn1944419337747-1----545-----------2-----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
路北区lùběi qū567476555289497412932244919841425369219217423-13--443--2--7914----36-----31--1-----1--3-
乔屯街道qiáotún jiēdào4673745610394191-81532661025-5--------2-----1----------------------------
文化路街道wénhuàlù jiēdào660916395111755462118162431343-469--1----41--2---211----7--------------------
钓鱼台街道diàoyútái jiēdào554545428236474212-1232859833-43---------------------3--------------------
东新村街道dōngxīncūn jiēdào1865918304121693-1---4162---1-----------------------------------------3-
缸窑街道gāngyáo jiēdào432354252512293--2-18114369-1---------------------------------------------
机场路街道jīchǎnglù jiēdào722087043776611612143235992-2-13--------------42-2----6--------------------
河北路街道héběilù jiēdào3945738951241911-621120254-3------------------------2------1-------------
龙东街道lóngdōng jiēdào407113963524515-4117-5513-3------------------------------3--------------
大里街道dàli jiēdào8917186933977787393924112623------2----------23------16---------1----------
果园乡guǒyuán xiāng73280726483579-25-8-104751-110------4--------2---------------------------
高新技术开发区虚拟镇gāoxīn jìshù kāifāqū xūnǐ zhèn224732201325466-3-5-27343-------1-------------1----2---------------1----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
古冶区gǔyě qū383209377292267363434525182677816245--178-----21--------4------4-----4-------------1
林西街道línxī jiēdào79515782484874544717124422---------2---------1--------------------------1
唐家庄街道tángjiāzhuāng jiēdào602695944328480--11--11297--------------------------4-----4--------------
古冶街道gǔyě jiēdào2826226961261133--2-7-61242--1-------------------------------------------
赵各庄街道zhàogèzhuāng jiēdào6184060984444995-2--1122912----------------------------------------------
吕家坨街道lǚjiātuó jiēdào1141111147211547-1---773---1-------------------------------------------
南范各庄街道nánfàngèzhuāng jiēdào1755917302111521-2---289-----------------------------------------------
卑家店乡bēijiādiàn xiāng311353093651312-1-6-351-----------------------------------------------
王辇庄乡wángniǎnzhuāng xiāng33267327887596-64149189---176-------------------------------------------
习家套乡xíjiātào xiāng1329613200170411-11-121---------1--------3---------------------------
大庄坨乡dàzhuāngtuó xiāng15929158492121--10--154-----------------------------------------------
范各庄乡fàngèzhuāng xiāng307263043462494-224-322-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开平区kāipíng qū266378256601214567113271541849338428252852-1042-5--2--2311---------29-----1--------------
马家沟街道mǎjiāgōu jiēdào2895228262204072---2-21227---8---------3---------------------------------
开平街道kāipíng jiēdào199441897418574-2331261302823--5----------1----------2------1--------------
税务庄街道shuìwùzhuāng jiēdào212982080123290-11-2-2165-2--2-2--2--2--1----------2--------------------
二十二冶街道èrshi'èryě jiēdào547752232833--2-1-9177--------------------------4--------------------
陡电街道dǒudiàn jiēdào46324514127--1---1178-----------------------------------------------
荆各庄街道jīnggèzhuāng jiēdào71777071-31------471-----------------------------------------------
开平镇kāipíng zhèn570705515149102181121316-52386260--2-------------------------------------------
栗园镇lìyuán zhèn2836328217274------2986-----------------------------------------------
越河乡yuèhé xiāng2743926880446-22222-4933-----3----------------------------------------
双桥乡shuāngqiáo xiāng153481475815-3-1511--2152485--77----------------------1--------------------
郑庄子乡zhèngzhuāngzi xiāng29936293742836---1--8487--------------------------2--------------------
洼里乡wālǐ xiāng207421737613202--9---312514--12-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新区xīn qū1640531606233085059102721901552223823157503-1--1-2-------2-1---134-----310-----------2-
太平路街道tàipínglù jiēdào494644840285236-23182226791-32-----1-2---------1----12------1-----------1-
燕山路街道yānshānlù jiēdào533465161817526357211569626104114152363-1------------1-----122-----31-----------1-
银城铺乡yínchéngpū xiāng289942855915341-5643384---10-------------------------------------------
刘家营乡liújiāyíng xiāng134491332921---3-4-1808-2----------------1---------------------------
常庄乡chángzhuāng xiāng1880018715123----33-54---2-----------------------------8-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丰润县fēngrùn xiàn7158356966621179893331321013920751281821380110816414843-1834--112141-122231--965-----121---7-1-3---12-
丰润镇fēngrùn zhèn130215128290165372133567283112243822---------------6------2----------2---1-----
老庄子镇lǎozhuāngzǐ zhèn376023686458170-151212019339-142-----------1-----11----2------------------2-
任各庄镇rèngèzhuāng zhèn17610172016711--1312322-1-1-------------------------------------------
左家坞镇zuǒjiāwù zhèn41118400419451242178278787101034--------------------32---------------------
泉河头镇quánhétóu zhèn252382499433-1-3143115131-124-----------2---------------------5-------2-
王官营镇wángguānyíng zhèn392163857611710--3021472132126510-18---2-1----------1----1---------------------
火石营镇huǒshíyíng zhèn1674516435345--113311218696-9---1-----------52----3---------------2-----
韩城镇hánchéng zhèn49172483064592-6568213700-914-----1-----------------------1-------------
岔河镇chàhé zhèn29676291974671223412113-247-2-6---4-1-----------------------------------2-
新军屯镇xīnjūntún zhèn383153748735632-17118934491-7-1--------------11------------112-------------
小张各庄镇xiǎozhānggèzhuāng zhèn1618215893115-11232-3209-24-------------------------------------1-------
丰登坞镇fēngdēngwù zhèn394153752911151113332426111424312-73----1---2-21--12---4--------1-------------
李钊庄镇lǐzhāozhuāng zhèn22612221881421-11132-3243115------------------6------------5-------------
白官屯镇báiguāntún zhèn29257285556781-8281041246429-1---------5-------------------------------2-
石各庄镇shígèzhuāng zhèn16453159391824-1712335324-7-7---------3-----71---2----------------------
沙流河镇shāliúhé zhèn3372929587571232-3109314153806-10-2----------------6-----1--------------------
七树庄镇qīshùzhuāng zhèn1845817926335--216535407-6-5-------------------------------------------
杨官林镇yángguānlín zhèn25921248386731-6261139893-3-1--1------------1-------------------------4-
新庄子乡xīnzhuāngzi xiāng17298167752913--3228314425-1-2----3--------------------------------------
三女河乡sānnǚhé xiāng128191244383-1437753263-315-------------------------------------------
姜家营乡jiāngjiāyíng xiāng14364142131621-21154-9614----------------------------------------------
黄昏峪乡huánghūnyù xiāng77077628101--2-12--471--4---------2---------------------------------
岩口乡yánkǒu xiāng6381625823---8-2--87-3---------------------------------------------
欢喜庄乡huānxǐzhuāng xiāng1536314994135--135112-2213------------1------14--------------------------
燕子河乡yànzihé xiāng14969145056941218105-3261-331---1-------------------------2-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
滦县luán xiàn536151526704321818186208393382681873103114-16---621---24----93----33---2--------------7-
滦州镇luánzhōu zhèn9578194060483472-1642820612431------1-----2-----1------2--------------------
响堂镇xiǎngtáng zhèn3738134769771-4-272125621----------------------------------------------
东安各庄镇dōng'āngèzhuāng zhèn385473804043371-131116-1281--5-------------------------------------------
雷庄镇léizhuāng zhèn364633570655--3423131703-----------------------------------------------
茨榆坨镇cíyútuó zhèn2553825476715--3142-30-----------------------------------------------
榛子镇zhēnzi zhèn43185427433281316-5413-245-2-----------------5---------------------------
杨柳庄镇yángliǔzhuāng zhèn23586231052622-3116532330152------------4----3-------------------------4-
油榨镇yóuzhà zhèn30002298785231-337714142---------------------------------------------
郑庄乡zhèngzhuāng xiāng129071286218-1--31--17--------21--------------------2----------------
泡石淀乡pàoshídiàn xiāng13373133524---173-15-----------------------------------------------
古马乡gǔmǎ xiāng1483414644311131516-159-----------------------------------------------
兴隆庄乡xīnglóngzhuāng xiāng176231740614-312-2561165-----------------------------------------------
樊各庄乡fángèzhuāng xiāng2305322951321--162618125-------1---------------------------------------
马庄子乡mǎzhuāngzǐ xiāng170071698011----1--24-----------------------------------------------
九百户乡jiǔbǎihù xiāng3287932737107214521013440-1-4---------------------21--------------------
小马庄乡xiǎomǎzhuāng xiāng20709205162411-49468-99---1-------------------------------------------
西晒甲坨乡xīshàijiǎtuó xiāng146651451882--314--124-------4-----------------1---------------------
冯庄乡féngzhuāng xiāng116721141118---2-5116-16024-5----------------3--------------------------
龙坨乡lóngtuó xiāng125161226052--16-2737-169-----------------------------------------------
高城子乡gāochéngzǐ xiāng14430132901623-27-928-104173-1-----------------------------------------3-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
滦南县luánnán xiàn570535555688290443012138344954165413242168-23--2--32-11----51214---1-3--1-----------------
奔城镇bēnchéng zhèn10692610453560103428458558214661-2---------------5---------1-----------------
宋道口镇sòngdàokǒu zhèn51051489311713-8157620532--9--------1------4------3--------------------
长凝镇chángníng zhèn5076747898251--352627279513-----------------1---------------------------
胡各庄镇húgèzhuāng zhèn505564903123451611151014521--6-------------------------------------------
坨里镇tuólǐ zhèn1871018237614-142-1454-----------------------------------------------
姚王庄镇yáowángzhuāng zhèn169351668031--2-7--242-----------------------------------------------
司各庄镇sīgèzhuāng zhèn43059421742651-172137983583---1--------------227---1----------------------
安各庄镇āngèzhuāng zhèn2556425094242--5-1163912783--------1---1---------------------------------
扒齿港镇bāchǐgǎng zhèn3799637281247623264695548622-1--1----------------------------------------
程庄镇chéngzhuāng zhèn50124494692563216335555500----------2---------3--------------------------
青坨营镇qīngtuóyíng zhèn280972761225---1853153334112-1--1-------------4--------------------------
柏各庄镇bǎigèzhuāng zhèn6265960964244422319451626---------2-------------------------------------
杨岭镇yánglǐng zhèn1313712962---------175-----------------------------------------------
柳赞镇liǔzàn zhèn119631194531----22-4---3--------------3----------------------------
南堡镇nánbǎo zhèn299128755111---1-107-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乐亭县lètíng xiàn4971174896792254281683211221473632742928--32-5--24----82115--112-----2-------1-----1
乐亭镇lètíng zhèn8778587294486736212721030926-1-----2--------2--1----------2--------------
汤家河镇tāngjiāhé zhèn275412703592----85-139816-----------4---------------------------------
胡家坨镇hújiātuó zhèn222022208620-----21-755-6-----------------14-----2--------------------
王滩镇wángtān zhèn473024457872111331-42665-2------------------5---11---------------------
闫各庄镇yángèzhuāng zhèn3760537383831-2-4-1194---2-----3-----------4-------------------------
马头营镇mǎtóuyíng zhèn29692290403-1---3-3639-2----------------1----------------------------
新寨镇xīnzhài zhèn266322647313--1--3-7130-1-----2----------2----------------------------
汀流河镇tīngliúhé zhèn277922750217-7-1215-19222---3--------------3---------------------------1
姜各庄镇jiānggèzhuāng zhèn496794874819330----2814543-31-----------------2--------------------------
毛庄乡máozhuāng xiāng3259932368122--112-4204--12--------2----------------------------------
庞各庄乡pánggèzhuāng xiāng22663225276---2---3122-3---------------------------------------------
大相各庄乡dàxiānggèzhuāng xiāng215002135965--3-8-41141----------------------------------------------
古河乡gǔhé xiāng21874215306---513-1328-----------------------------------------------
中堡王庄乡zhōngbǎowángzhuāng xiāng32300319352952-241-2319------1----------------------------------------
长芦大清河盐场虚拟镇chánglú dàqīng hé yánchǎng xūnǐ zhèn496549486-1-1----9-----------------------------------------------
海港开发区虚拟镇hǎigǎng kāifāqū xūnǐ zhèn498648731612--1--1376------2------------1--------------------1------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
迁西县qiānxī xiàn35361634408222617791084271981482685162432116--72--6--4-----83----21--1-------2--4------
兴城镇xīngchéng zhèn746957288734342-42242112165956-----1-----------3------1--------------------
金厂峪镇jīnchǎngyù zhèn162491581688-1--1-44043---------4------------------------------------
洒河桥镇sǎhéqiáo zhèn19487187684725--4---16303--3--2------------------2-----------2---------
太平寨镇tàipíngzhài zhèn3094730146312314723142665-25-2--2-------------2--------------------------
罗家屯镇luójiātún zhèn231042280512-22214132261-----------------------------------------------
东荒峪镇dōnghuāngyù zhèn1434514235311--472290-----------------------------------------------
新集镇xīnjí zhèn268832667210---27554-1254--3---1---------------------------------------
三屯营镇sāntúnyíng zhèn2550925009851--84382-384--12------2------------------------------------
滦阳镇luányáng zhèn17006154072225--8274-1527---1--3----------------------------------------
白庙子乡báimiàozǐ xiāng16436157915---14-8--613-1-----------3-----1---------------------------
上营乡shàngyíng xiāng108561000612-334-26--801----------------------------------------1------
汉儿庄乡hàn'érzhuāng xiāng19282183862----11413873-------------------2---------------------------
渔户寨乡yúhùzhài xiāng95669404----3122--1332----------------------------1-----------------
旧城乡jiùchéng xiāng74807238-3--6142-2251----------------------------------------------
尹庄乡yǐnzhuāng xiāng178361776792--2-118-33---1------------------------------------3------
东莲花院乡dōngliánhuāyuàn xiāng1150211412121--82323-332--4---------1------1--------------------------
新庄子乡xīnzhuāngzi xiāng1243312333114--12-34-604------------------2---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
玉田县yùtián xiàn6504086179321679160810718108562350281672591411611771005-2611---8-7--55271--10612------4-----------1-
玉田镇yùtián zhèn10169493656173663936520737691941037--1--1---5-3----41----4--------------------
亮甲店镇liàngjiǎdiàn zhèn387383591312266-68292-1923291910-2--1-------------5--------------------------
鸦鸿桥镇yāhóngqiáo zhèn52860507169655111651091121353-4-4---1---------------------------------------
窝洛沽镇wōluògū zhèn51552504041421197-81142117639476-9----------------4---4-2--------------------
石臼窝镇shíjiùwō zhèn3509534673474-115216324158-10-16-------------------------------------------
虹桥镇hóngqiáo zhèn31279300781148--8418631852-13111-------------------------------------------
散水头镇sànshuǐtóu zhèn26816262175611213220022291412-13-------------------------------------------
林南仓镇línnáncāng zhèn232642272960185-13-28-2253-3---------------------------------------------
林西镇línxī zhèn303382967012861-5150-4463-1-2---------3-3--1----------------------------
杨家板桥镇yángjiābǎnqiáo zhèn2617825682996512365-4297-7-3----1-----------3--------------------------
彩亭桥镇cǎitíngqiáo zhèn20262185449421--4112-1157542----------------------22---------------------
孤树镇gūshù zhèn2520124420473-24340-167112-4---3---------------------------------------
大安镇dà'ān zhèn29725290649986341651811341084-8--------------4----------------------------
唐自头镇tángzìtóu zhèn18875178034616-7-60133914---------------------------------4-------------
郭家屯乡guōjiātún xiāng34084312228283-210265112245147-9---------------16------------------------1-
林头屯乡líntóutún xiāng219221880647431-21484132878-6--5--1-----------4---------------------------
杨家套乡yángjiātào xiāng2682523796771-2636981428091715-2----------------------6--------------------
潮洛窝乡cháoluòwō xiāng22160219511611---861581813-----------------5----1---------------------
陈家铺乡chénjiāpū xiāng1583015306402--6-146-3313-4-6--------------------4----------------------
郭家桥乡guōjiāqiáo xiāng177101728294--11164--258---4---1-------1---------3---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
唐海县tánghǎi xiàn138343136811811556-63581535116121-6---------------3---------------------------
唐海镇tánghǎi zhèn265142606919872-212-193112----------------------------------------------
第二农场虚拟镇dì-èr nóngchǎng xūnǐ zhèn11631114901731---15-384-----------------------------------------------
第八农场虚拟镇dì-bā nóngchǎng xūnǐ zhèn270292692634--1-145-70---6-------------------------------------------
第十农场虚拟镇dì-shí nóngchǎng xūnǐ zhèn11404113109-3-1-510165-----------------------------------------------
第一农场虚拟乡dì-yī nóngchǎng xūnǐ xiāng1073810657413--1-1--62-----------------------------------------------
第三农场虚拟乡dì-sān nóngchǎng xūnǐ xiāng6369599141--1-1--371-----------------------------------------------
第四农场虚拟乡dì-sì nóngchǎng xūnǐ xiāng6608652464----14--60-----------------------------------------------
第五农场虚拟乡dì-wǔ nóngchǎng xūnǐ xiāng6968690593----4-245-----------------------------------------------
第六农场虚拟乡dì-liù nóngchǎng xūnǐ xiāng6552650831----6--31-------------------3---------------------------
第七农场虚拟乡dì-qī nóngchǎng xūnǐ xiāng20922073210---1---6-----------------------------------------------
第九农场虚拟乡dì-jiǔ nóngchǎng xūnǐ xiāng149251490421----6--11-1---------------------------------------------
第十一农场虚拟乡dìshíyī nóngchǎng xūnǐ xiāng751374543-1-----1045-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
遵化市zūnhuà shì68366259683411212247241915438121573273812171821012483--3--2--22---1-1742---4-3-----415-3---3----1-
遵化镇zūnhuà zhèn9736687020186132577732814187181--10------2------1-6------3--------------------
堡子店镇bǔzidiàn zhèn376373359050151-3-9463944-2-33-------------------2---------5------------
马兰峪镇mǎlányù zhèn226201945804812-2-25-720074---3---1---------------------------------------
平安城镇píng'ānchéng zhèn4986847240624--2-11532241657-5----------------3-----------31-------------
东新庄镇dōngxīnzhuāng zhèn3861837850401021151715766522------------------------------1--------------
新店子镇xīndiànzi zhèn47057460414511-262779307643312-1----------------15--------------------------
党峪镇dǎngyù zhèn2575325306281-181114-83183311-2---------------75--------------------------
地北头镇dìběitóu zhèn218982075330--111171115920-3-2-------------------------------------------
东旧寨镇dōngjiùzhài zhèn24277238771311-1429035216356-2---------12---------------------------------
铁厂镇tiěchǎng zhèn195981932329-3-5-10116410744-----------------2---------------------------
苏家洼镇sūjiāwā zhèn2720226637498-17-28-445582-1---------2---------------------------------
建明镇jiànmíng zhèn2893728427503--33114--391103-3----------------2--------------------------
石门镇shímén zhèn3078716692821462-33513413790---5----------------3-------------------3------
西留村乡xīliúcūn xiāng214332054518421114538463----------------------------------------------
崔家庄乡cuījiāzhuāng xiāng1800717788133-2--31-1915-1--------------------------------------------
兴旺寨乡xīngwàngzhài xiāng198741852612189--4-21311341------------2---------------------------------
西下营满族乡xīxiàyíng mǎnzú xiāng100355716576----7-134236-----------------------------------------------
汤泉满族乡tāngquán mǎnzú xiāng7754134973----1-163885----------------------------------------------
东陵满族乡dōnglíng mǎnzú xiāng21606771514872-23592513658-3-----2---------------------------------------
刘备寨乡liúbèizhài xiāng2172321195443-18-43221393-------------------28---2--------------------1-
团瓢庄乡tuánpiáozhuāng xiāng2647426064306---39--353-3-3--------------------------------3----------
娘娘庄乡niángniángzhuāng xiāng212922084119111238197714148-35------------------6--------------------------
西三里乡xīsānlǐ xiāng16003153311916-15214-56055----------------------------------------------
侯家寨乡hóujiāzhài xiāng12841122388--17219--5451311----------6---------------------------------
小厂乡xiǎochǎng xiāng150021482524--12117--77497-8-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丰南市fēngnán shì5508725322175506002151592618741678414871166710621-68-42--44--233630-23917-----12------6----3-
胥各庄镇xūgèzhuāng zhèn709676903358320215-57481465-6-2---1--------2--21--------------------------
银丰镇yínfēng zhèn21515210671528--745118325-2-1----------------2-----4--------------------
稻地镇dàode zhèn312063007923164-1-9912196414-2-------------------------------------------
小集镇xiǎojí zhèn34438337415621119458166519251---1-------------1---3--------------------2-
黄各庄镇huánggèzhuāng zhèn48053471084574--214343694-8-2--1--30--1-------1--------------------------
西葛镇xīgé zhèn231552267583--1-301-4291--2-----1--1-------3--------------------------
大新庄镇dàxīnzhuāng zhèn5619050158676--428697625750-5-4--------------1---------------------2------
钱营镇qiányíng zhèn45018443002383-3514435-555-1-3---------2---2-------12-------------3------
唐坊镇tángfāng zhèn1822617747113--5-11611323-6-8-----2---1------1-------------------1------
王兰庄镇wánglánzhuāng zhèn3862237848196225-236-2476-11-----1------------8---6----------------------
柳树瞿镇liǔshùjù zhèn27151266683221---81-9338-45------6--2-----1---2------------------------
黑沿子镇hēiyánzǐ zhèn19803196208---134-11631--------1--------1----------------------------
滨海镇bīnhǎi zhèn1849018135141--1-10-6322----1------------------------------------------
大齐各庄乡dàqígèzhuāng xiāng1337312557242--5-4336713-1-8-----2---1---1--5-----1------------------1-
南孙庄乡nánsūnzhuāng xiāng2201621250154-1813771533836-3---1-----------12--------------------------
东田庄乡dōngtiánzhuāng xiāng16037153622121-4-3298228913----34------------6------------2-------------
尖字沽乡jiānzìgū xiāng162431590544--41102--21715---------------------------------------------
南堡开发区虚拟镇nánbǎo kāifāqū xūnǐ zhèn30369289641071863-162255249916-427--11-----------3---3--------1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
迁安市qiān'ān shì632704615358464508826131927619835185107311419515---2--1-2110-2-21121-----12------1-----------4-
迁安镇qiān'ān zhèn13763713446077789831642952722051-33----------------5-----2--------------------
夏官营镇xiàguānyíng zhèn3134230987165--523761281-2---------------------------------------------
杨各庄镇yánggèzhuāng zhèn36808361271440--111323557014---------------------------------------------
建昌营镇jiànchāngyíng zhèn4256536158262917124-3-13453-----------------------------------------------
赵店子镇zhàodiànzi zhèn20514202411811-91115113203-1---------------------------------------------
野鸡坨镇yějītuó zhèn35609353613664216181719956-----1-----1---------------------------------
大崔庄镇dàcuīzhuāng zhèn242052382264221529135316---2--------2-1-----2------------------------2-
杨店子镇yángdiànzi zhèn5300552321511311432518950532-3------1---8---238-----4------------------2-
蔡园镇càiyuán zhèn2199321765163--2033142163--------------------4--------------------------
马兰庄镇mǎlánzhuāng zhèn19745194963018--26---188---2----------------------3--------------------
沙河驿镇shāhéyì zhèn2588523627291204--125346195223-----1---------------------------------------
木厂口镇mùchǎng kǒu zhèn21697215301971192118-109-----------------------------------------------
扣庄乡kòuzhuāng xiāng399293938241125-436-6467--------------------------3--------------------
彭店子乡péngdiànzi xiāng203221995318--15118310305---3---------------4-------------1-------------
上射雁庄乡shàngshèyànzhuāng xiāng2258322124181-1--76-422-------------------4---------------------------
闫家店乡yánjiādiàn xiāng22672225085411-4914-122----------------2---2--------------------------
五重安乡wǔzhòng'ān xiāng2408523804432-1894135220--21-------------------------------------------
大五里乡dàwǔlǐ xiāng166961657010-1-213369612--1-------------------------------------------
太平庄乡tàipíngzhuāng xiāng15412151223031-2196128-90-1------------1--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

秦皇岛市

qínhuángdǎo shì

2753962

2312961

2847

9298

46

45

494

120

1492

83

3589

421192

76

196

43

157

7

3

3

18

643

2

21

8

-

32

4

-

1

4

8

217

54

9

1

3

9

8

180

-

-

3

20

-

16

12

-

-

1

-

-

-

20

5

-

-

-

7

4

海港区hǎigǎng qū5848065470621431397014231372596820812937230101693323101-167-13--14418565-1-3128--2--129--1---155---2-
文化路街道wénhuàlù jiēdào3179429964100370313-2-15811573-18------4------2-7------8------1------2------
海滨路街道hǎibīnlù jiēdào4747245119704862671111971631-1211---21--------1-81-----5--1--44-------------
友谊路街道yǒuyìlù jiēdào82266765742255581-528-17146468--9-13---6--------10-----234-----11------1------
建设大街街道jiànshè dàjiē jiēdào497704713011649321414118517723-47---2---2------229------10-----2--------------
河东街道hédōng jiēdào5593052890745381--110-6523191--7--------------29------11------1------1------
西港路街道xīgǎnglù jiēdào881708322830075222288423340329711862611-2--52-----1-6013-1-128-----21--1---33---1-
燕山街道yānshān jiēdào57574540391715091-1256-19825752-2102--3-----------21------15-------------2----1-
东港镇dōnggǎng zhèn2159419737393--70-11131712---6---------------512----3------1-------------
海港镇hǎigǎng zhèn5116146257143116-1061629544881--4---1-----13-----53-----7-------------3------
西港镇xīgǎng zhèn2904226536674313-12-2202145---3---------------21---------------------------
北港镇běigǎng zhèn252592389024111-----1313191----------------------------------------------
海阳镇hǎiyáng zhèn25868246564138--233-161106-1-----------------1------1--------------------
秦皇岛经济技术开发区虚拟镇qínhuángdǎo jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ zhèn18906170426153---21-5101205--12------13----1--9------6--1--3-------32-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
山海关区shānhǎiguān qū1583991451103173778376352421528868-4182---123---2---210-2-11225-----12------1------
南关街道nánguān jiēdào237172157762737262411-491255-2112--------------1------5--------------------
东街街道dōng jiēdào9764876123210----1-8755----------3--------1------1-----1--------------
西街街道xījiē jiēdào1691614611321320--113-5943-----------------------------------------------
路南街道lùnán jiēdào3032927634731055--1-32211524-2-1---------------2---1-19--------------------
船厂路街道chuánchǎnglù jiēdào10371952539125-1--3-9650---2-----1----2---26----1-2------2------1------
第一关镇dì-yīguān zhèn176551632124306------27975--------11-------------------------------------
石河镇shíhé zhèn215752068030151-56-2-23766---------------------2-------------------------
孟姜镇mèngjiāng zhèn1841316970214--3---61398---2---------------------18--------------------
渤海乡bóhǎi xiāng96599031136----1-4602---2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北戴河区běidàihé qū74282716851391204-1855313721318--15---4-----------3------5--------------------
西山街道xīshān jiēdào172501652740621-111-155913--7----------------------1--------------------
东山街道dōngshān jiēdào14114134392331--721138562---7---1-----------1------1--------------------
海滨镇hǎibīn zhèn164221605426102-10121272851--1---------------1------1--------------------
戴河镇dàihé zhèn264962566550171--111576934------3-----------1------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青龙满族自治县qīnglóng mǎnzú zìzhìxiàn482424115775217572-21223961639736498273124-1-3589--1--------42-1------20----------------
青龙镇qīnglóng zhèn6383328012440--11-15-134607961--2----7---------------------2----------------
祖山镇zǔshān zhèn2120213117121--1711-67980--5-----55---------------------7----------------
木头凳镇mùtoudèng zhèn29853152431----3-428228--4----184---------------------1----------------
双山子镇shuāngshānzi zhèn20243318121--3-2-817018--------28--------------------------------------
马圈子镇mǎquānzǐ zhèn228731302123--321-121545--------4--------------------------------------
肖营子镇xiàoyíngzǐ zhèn3189712025-----11230681-2---1--2--------------------------------------
凤凰山乡fènghuángshān xiāng101271568-1--1-2-28509--------44--------------------------------------
龙王庙乡lóngwángmiào xiāng15139379915---1-6-111300-11-----13--------------1------1----------------
三星口乡sānxīngkǒu xiāng12520461611--511--78413-------51--------------------------------------
干沟乡gàngōu xiāng84254290141--1-1--41031-------14--------------------------------------
大巫岚乡dàwūlán xiāng264906790281------319650--1-----13------------2--------2----------------
土门子乡tǔménzǐ xiāng2473319318---4--4122781--------4--------------------------------------
大石岭乡dàshílǐng xiāng111862229------1-10953--------1--------------------------------------
隔河头乡géhétóu xiāng235111683281--3-1-86625--------33--------------------------------------
官场乡guānchǎng xiāng11260505072--15-24-561461-------6-----------3---------1----------------
茨榆山乡cíyúshān xiāng169731598------4-715329--------34--1-----------------------------------
平方子乡píngfāngzi xiāng106062548411-----17991--------57---------------------3----------------
安子岭乡ānzǐlǐng xiāng13782110005---112-32682--1-----85---------------------2----------------
朱杖子乡zhūzhàngzi xiāng1254839------1--12508-----------------------------------------------
草碾乡cǎoniǎn xiāng9211115------1--9094---1-------------------------------------------
七道河乡qīdàohé xiāng80544361----11327610-----------------------------------------------
八道河乡bādàohé xiāng26246672722---138---18819154--------17--------------------------------------
娄杖子乡lóuzhàngzi xiāng21486121815---527315201811--1----36-----------1---------1----------------
三拨子乡sānbōzi xiāng115637192-1--623324353--------1--------------------------------------
凉水河乡liángshuǐhé xiāng18663166772221-1479141924-------2---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
昌黎县chānglí xiàn54644053901836810351362229553710851261379-81--1-----5----21215---4-11--1--2-------1------
昌黎镇chānglí zhèn1083361067241132075-41211144120121-3----------------------5-----2-------1------
靖安镇jìng'ān zhèn42818414532679131-259119443-19------------------1--------------------------
安山镇ānshān zhèn4709846653209111293-12285-11-----1-----------33-----3--------------------
龙家店镇lóngjiādiàn zhèn44379439184521-3274-10321-1------------------2--------------------------
泥井镇níjǐng zhèn2673126293154-24-46-4336-15------------------6---3-3--------------------
大蒲河镇dàpúhé zhèn2881928312291--111-3467---3---------1---------------------------------
新集镇xīnjí zhèn33060327231511--127-4280------------------26---------------------------
刘台庄镇liútáizhuāng zhèn2307422699192-11216-132515------------------2--------------------------
朱各庄乡zhūgèzhuāng xiāng3059030528151--2217-11812--1--------------2---------------------------
团林乡tuánlín xiāng20576203455---1-131120316---------------------------------------------
葛条港乡gétiáogǎng xiāng2299722753710----413219-----------------------------------------------
马坨店乡mǎtuódiàn xiāng3861237838295113214813553218-1---------4------1---1----1-----------------
荒佃庄乡huāngdiànzhuāng xiāng2916228779121--1123--34041---------------------------------------------
茹荷乡rúhé xiāng16441163449----16-2762------------------1---------------------------
两山乡liǎngshān xiāng2036320281611-11142154---1-------------------------------------------
十里铺乡shílǐpū xiāng13384133753-----1--5-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
抚宁县fǔnìng xiàn5040644964822099566181557256476396142681---50----102----41-----4-----1------------41
抚宁镇fǔnìng zhèn10690310575268261111623110026112---------------1------1--------------------
留守营镇liúshǒuyíng zhèn639296261995--213-421867-1------------------1--------------------------
榆关镇yúguān zhèn4867148062162--1-915570---1---------3--------------------------------1
牛头崖镇niútóuyá zhèn60908593763753112-6118312442-------1-----------------------1--------------
石门寨镇shíménzhài zhèn461524553616143222-25661--1----16--------------------------------------
台营镇táiyíng zhèn435524329614---51111223--11----8--------------------------------------
大新寨镇dàxīnzhài zhèn346563437982---2181-2291-3-----6----5-------------------------------2-
驻操营镇zhùcāoyíng zhèn2370823159171--1310-1491--121---18----------3---------------------------
茶棚乡chápéng xiāng388643842372--3421913943------------22------------------------------2-
杜庄乡dùzhuāng xiāng205351998282--11--1538---1----------------------1--------------------
深河乡shēnhé xiāng161861589891-1----12721-------1-----------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
卢龙县lúlóng xiàn40354739782916624343241866122674317498821----2-2--4-----328-1-437------1------3----13
卢龙镇lúlóng zhèn6411363285142222-134321451842-2----1--------------------------------------
潘庄镇pānzhuāng zhèn24918246294311115311217-1-1----------------3---1----------------------
燕河营镇yānhéyíng zhèn343923402412---2122-1320-5------1-----------1-------------------3------
双望镇shuāngwàng zhèn2924928782125-19-3444386-22-----------------3-----4------1-------------
刘田各庄镇liútiángèzhuāng zhèn4474444121484----6994472-3-7----------------7--------------------------
石门镇shímén zhèn4216641852224--511115-3126-10-11---------------32-1---1--------------------
下寨乡xiàzhài xiāng20248200293-----1212197--4--------------------------------------------
刘家营乡liújiāyíng xiāng157061485373--2-13236665-29-----------3------2----1---------------------
陈官屯乡chénguāntún xiāng27455271166--12-3412259-30-----------1----------1--------------------11
印庄乡yìnzhuāng xiāng2772027367112----7-2325--2-------2-----------------------------------2
蛤泊乡gébó xiāng289782840411-1-2-18-22506-4------------------9----1---------------------
木井乡mùjǐng xiāng438584336716----212216326-12------------------1---212--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

邯郸市

hándān shì

8386814

8335031

2243

42680

387

212

595

322

942

213

424

2998

143

22

54

289

7

3

17

11

-

10

19

22

5

-

-

5

3

2

12

39

6

5

1

2

-

3

51

-

-

7

-

-

-

10

-

-

-

3

1

3

-

2

2

-

-

6

2

邯山区hánshān qū28454027768414657353111643353278944536-222--4----1-2-11------4--1---4-------------
火磨街道huǒmò jiēdào10878103986455------1142-------------------------2--------------------
陵园路街道língyuánlù jiēdào13391129645385-11-12126---3-2-----------------------------------------
光明路街道guāngmínglù jiēdào14382139986326----3-440---2---------------3---------------------------
滏东街道fǔdōng jiēdào30801301038543----5-71171--8---1-----------3------2------3-------------
罗城头街道luóchéngtóu jiēdào58521571406394012738111316-449--2---2----1---5---------1---1-------------
渚河路街道zhǔhélù jiēdào3773936713158991-6-101389---2-------------------------------------------
浴新南街道yùxīnnán jiēdào23113226705361-1--31265---5-------------------------------------------
农林路街道nónglínlù jiēdào11787112729448--2-2-150---3-------------------------------------------
贸东街道màodōng jiēdào162251543613739-4----127---3---1---------1-----------------------------
贸西街道màoxī jiēdào16616160513539-2-----20-----------------1-----------------------------
马头镇mǎtóu zhèn3341633329104211-11-1251-11------2------------------------------------
马庄乡mǎzhuāng xiāng1767117610358-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丛台区cóngtái qū30246029655619644211014621444407487817-8722-33--4----2-----4---231----------3---------
丛台西街道cóngtáixī jiēdào17569172613274-12--14151-122---------------------2--------------------
联纺西街道liánfǎngxī jiēdào2941028636156761--16-5671--2-------------------------------------------
联纺东街道liánfǎngdōng jiēdào3379832972136732242647771--35-------------------------------------------
光明桥街道guāngmíngqiáo jiēdào3480934014326052-9-8204944--12--21--2------------------------------------
丛台东街道cóngtáidōng jiēdào50750497844843222335812133679--5------2----2---------221----------3---------
四季青街道sìjìqīng jiēdào1695916773101421---4-518---4-----------------2-------------------------
和平街道hépíng jiēdào1485214430339216212-49--11-------------------------------------------
中华街道zhōnghuá jiēdào168201627218446--5-12462---3-----------------2----5--------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào224792199322360-22-4-7801-62-------------------------------------------
柳林桥街道liǔlínqiáo jiēdào3635735907253221134412066------1-------------------2--------------------
苏曹乡sūcáo xiāng2865728514799--211-123---6---2------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
复兴区fùxīng qū235387231716200242521575412220367091331341--24--3----2--1164----111--------------2---1-
胜利桥街道shènglìqiáo jiēdào2112920419245551-10552792---3--2------------2------2--------------------
百家村街道bǎijiācūn jiēdào248122418923407-12-11111683-13-----------2-------------------------------
铁路大院街道tiělù dàyuàn jiēdào2147021017113781-6314735---6---1---------------------------------------
化林路街道huàlínlù jiēdào330843247129414911141431144--6---2--2--------24-----2------------------1-
庞村街道pángcūn jiēdào86838507121202-1----371------------------------12--------------------
二六七二街道èrliùqī'èr jiēdào16024158477861-9--115611-12-------------------------------------2-----
石化街道shíhuà jiēdào8350819812682-----650---3---------------11---------------------------
彭家寨乡péngjiāzhài xiāng4619645909271972243118371--2---1----------1----------------------------
邯郸矿务局虚拟街道hándān kuàng wùjú xūnǐ jiēdào315223132624782-3126-4293-123------1--------1---------------------------
邯邢冶金矿山管理局虚拟街道hánxíng yějīn kuàngshān guǎnlǐjú xūnǐ jiēdào219132166129102111-321102-2-3----------------------5--------------------
华北冶金建设公司虚拟街道huáběi yějīn jiànshè gōngsī xūnǐ jiēdào22042172220-----1-9-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
峰峰矿区fēngfēng kuàng qū5073475056161421057402048156217182479-330---1---13-------3---1--3--1------------1----
临水镇línshuǐ zhèn1074591069823029057116927843--3---1---13-------3------3--------------------
峰峰镇fēngfēng zhèn8224381819242858-102-52841--2-------------------1-----------------------
新坡镇xīnpō zhèn30299302491127--1-3212--3--------------------------------------------
大社镇dàshè zhèn476744755713843231-2-71--1-------------------------------------------
和村镇hécūn zhèn71336710571518612394123182--24-------------------------------------------
义井镇yìjǐng zhèn583725825912423-5-2913171----------------------------------------------
彭城镇péngchéng zhèn58979588331588677-2-218-----------------------------1-----------------
界城镇jièchéng zhèn303343026311251-2-61222------------------------------------------1----
大峪镇dàyù zhèn2065120597113021-211-51----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
邯郸县hándān xiàn3926083922297914116731202642029-1-4--------------1----------------------------
尚璧镇shàngbì zhèn46619465886341363-3----2-------------------------------------------
黄粱梦镇huángliángmèng zhèn505575054336-1--1-3------------------------------------------------
河沙镇héshā zhèn353823535213131135-11-1---------------------------------------------
北张庄镇běizhāngzhuāng zhèn2550525472783-52-1-6---1-------------------------------------------
户村镇hùcūn zhèn25595255689421121-61-----------------------------------------------
南堡乡nánbǎo xiāng56331561932386-264-2411-----------------------------------------------
南吕固乡nánlǚgù xiāng2906529061--1-2--------1-------------------------------------------
兼庄乡jiānzhuāng xiāng400113995511292-111-29-----------------------------------------------
代召乡dàizhào xiāng2977629774-----11--------------------------------------------------
康庄乡kāngzhuāng xiāng28695286786-1-2-6-1-------------------1----------------------------
三陵乡sānlíng xiāng250722504514-110181-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
临漳县línzhāng xiàn5727775724118144291736198814101042-2--2--1-12------11--------1---1-------------
临漳镇línzhāng zhèn751267505116983531551211----1-----2------11------------1-------------
南东坊镇nándōngfāng zhèn24349243236--1321031------------------------------------------------
孙陶集镇sūntáojí zhèn546175456813484524313------1--1-------------------------------------
柳园镇liǔyuán zhèn5305653048311--1---2-----------------------------------------------
称勾集镇chēnggōují zhèn413654132411235324-11-----------------------------------------------
狄邱乡díqiū xiāng2766027641452-213---1--1-------------------------------------------
张村集乡zhāngcūnjí xiāng5045650443211132111------------------------------------------------
西羊羔乡xīyánggāo xiāng21014209931112-1-6--------------------------------------------------
香菜营乡xiāngcàiyíng xiāng292702926212--121---1----------------------------------------------
杜村集乡dùcūnjí xiāng4559345580-413--212------------------------------------------------
章里集乡zhānglǐjí xiāng368183680961--1-1--------------------------------------------------
习文乡xíwén xiāng34361343201611214211--1--1-------------------------1-----------------
砖寨营乡zhuānzhàiyíng xiāng41099410821-21315-22-----------------------------------------------
柏鹤集乡bǎihèjí xiāng379933796714--3-15-1--1---------1-----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
成安县chéng'ān xiàn3529443524838453181321102115161863-2--------1----------------------------------
成安镇chéng'ān zhèn6077460710928323-8-172--1-------------------------------------------
商城镇shāngchéng zhèn539545391714-4-424233------------1----------------------------------
漳河店镇zhānghédiàn zhèn334403339817532229-2------------------------------------------------
李家疃镇lǐjiātuǎn zhèn3665936562834123661351----------------------------------------------
辛义乡xīnyì xiāng41746416461051133711131----------------------------------------------
柏寺营乡bǎisìyíng xiāng207402069754111-27-1-12---------------------------------------------
道东堡乡dàodōngbǎo xiāng434904345684232-13-1--1---------------------------------------------
北乡义乡běixiāngyì xiāng385583854562-14----------------------------------------------------
长巷乡chángxiàng xiāng235832355272-2--1314-1--1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大名县dàmíng xiàn71358469475524618295412330294018323517--6-------81-----13-1-------2--------1--------
大名镇dàmíng zhèn5065841012249574453223-132--5-------3-------3-1-------2-----------------
杨桥镇yángqiáo zhèn41260412271553321--4------------------------------------------------
万堤镇wàndī zhèn30422303801816-31112-------------------------------------------------
龙王庙镇lóngwángmiào zhèn474114707433292-111--------------------------------------------------
束馆镇shùguǎn zhèn3402433990483-344242-----------------------------------------------
金滩镇jīntān zhèn44966424941424452--2-12------------5------1----------------------------
沙圪塔乡shāgētǎ xiāng332503321514432251-2-1-----------1----------------------------------
王村乡wángcūn xiāng3845938425172312112221----------------------------------------------
铺上乡pūshàng xiāng25915258891581----2-------------------------------------------------
黄金堤乡huángjīndī xiāng31343297451015842-1---1------------------------------------------------
大街乡dàjiē xiāng3534535046112592-62112410--1-------------------------------------------
旧治乡jiùzhì xiāng38840385451426923-11113-----------------------------------------------
西未庄乡xīwèizhuāng xiāng26399263121165111-5-12-----------------------------------------------
孙甘店乡sūngāndiàn xiāng35166351392822133-42-----------------------------------------------
西付集乡xīfùjí xiāng413444131510712141--21----------------------------------------------
埝头乡niàntóu xiāng44808447821931-1--1-1-----------------------------------------------
北峰乡běifēng xiāng30151301383-1-1--2311-------------------------------------1--------
张铁集乡zhāngtiějí xiāng36809367532492---16122-----------------------------------------------
红庙乡hóngmiào xiāng318953167915190512-3--------------------------------------------------
营镇回族乡yíngzhèn huízú xiāng1511911595335101-22--411----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
涉县shè xiàn383284382965785011855184735243-122----1--1---1-1--------------4-----------22
涉城镇shèchéng zhèn5552555434419214391-19---1-----------------------------------------1-
河南店镇hénándiàn zhèn3072430700135------141----------------------------------------------
索堡镇suǒbǎo zhèn2448824474211-2-6-------1----1-------------------------------------
西戌镇xīxū zhèn149421493272------1------------------------------------------------
井店镇jǐngdiàn zhèn391593913510---1112-81----------------------------------------------
更乐镇gènglè zhèn2119321167911-2-1--111----------------------------------------------
固新镇gùxīn zhèn24744247381-2-1--------11------------------------------------------
西达镇xīdá zhèn161371613221----1------------------------------------------------1-
偏城镇piānchéng zhèn14203141748---2-17--2-----------------------------------------------
神头乡shéntóu xiāng14074140595621-1---------------------------------------------------
辽城乡liáochéng xiāng1961519602212--52-------------------1------------------------------
偏店乡piāndiàn xiāng176471763642-12-1---------------------1----------------------------
龙虎乡lónghǔ xiāng212692125611-1114-----1---------1---------------------------------2
木井乡mùjǐng xiāng16336163276-----2-1------------------------------------------------
关防乡guānfáng xiāng1660116596111-1--1-------------------------------------------------
合漳乡hézhāng xiāng19967199602-112-1--------------------------------------------------
鹿头乡lùtóu xiāng16660166431--1--11------------------------------------4-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
磁县cí xiàn634470633469111659231431333114162519--161----21-------11---------1---------------2-
磁州镇cízhōu zhèn12408212363913396412271113---11-----1------------------------------------
高臾镇gāoyú zhèn3987739840226-2-42-1------------------------------------------------
西光录镇xīguānglù zhèn355853556264212-114-1-----------------1----------------------------
讲武城镇jiǎngwǔchéng zhèn46581463555214-1-6---------------------------------------------------
岳城镇yuèchéng zhèn32983329531011-614--21--4-------------------------------------------
观台镇guāntái zhèn31946319181111215-21-1--3-------------------------------------------
林坦镇líntǎn zhèn305663055054--3--2-11----------------------------------------------
白土镇báitǔ zhèn2186321847612-141-1------------------------------------------------
黄沙镇huángshā zhèn16447164268111131-5------------------------------------------------
路村营乡lùcūnyíng xiāng2191321898411-2-1--41--1-------------------------------------------
西固义乡xīgùyì xiāng2100520974812211212-11----------------------------------------------
辛庄营乡xīnzhuāngyíng xiāng3940039383432---34-1-----------------------------------------------
花官营乡huāguānyíng xiāng327693276411--1----2-----------------------------------------------
时村营乡shícūnyíng xiāng25310252938-212111-----------1-------------------------------------
南城乡nánchéng xiāng241732415611--2211--1--7-----------------------------------------1-
台城乡táichéng xiāng23998239758331-12-111--------1---------1---------------------------
陶泉乡táoquán xiāng19691196796--11-2---1----------------------------1-----------------
都党乡dōudǎng xiāng16547165442---1----------------------------------------------------
北贾璧乡běigǔbì xiāng297342971331215331-1---------------------------------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
肥乡县féixiāng xiàn30810530787762331691983110151151-4--4----------------------------------------
肥乡镇féixiāng zhèn64331642918121-4-21142--1--4------------