TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

海南省

hǎinán shěng

7559035

6245329

1888

8372

450

354

61264

596

50507

1544

786

1694

1350

6984

222

3321

93

36

197

1172181

17

37

274

80

3

72

11

16

37

16

250

55

151

62

23

49

46

89

35

43

4

38

2

29

14

67

-

-

1

123

9

17

1

9

1

1

-

162

23

海口市

hǎikǒu shì

830192

809498

501

818

69

146

815

129

6095

270

245

846

313

553

63

710

5

1

34

8759

5

13

30

8

1

13

1

10

5

-

49

38

15

8

5

1

15

18

27

7

1

6

-

1

10

5

-

-

-

6

5

3

-

2

-

-

-

13

1

振东区zhèndōng qū35652934892327633932473463114869811943299108322513-12377932125-6-6--1111152-81110412--61-------2---7-
博爱南街道bó'àinán jiēdào1750917300541910-15--1831-6---1332-1--------1---------------------------
和平南街道hépíngnán jiēdào28194273429366249294373338-14--2577--2--1----1-------1--------------2-----
海府路街道hǎifǔlù jiēdào956709357060100512956291214712039397771-51144--61---2--541---6-3--1--11-------------
振东街道zhèndōng jiēdào2486924677168-115-3214541-4---101---------------------------------------
白沙街道báishā jiēdào310853068739241521496712675-11---142--1-------1---2--5---------------------
海甸街道hǎidiàn jiēdào46031452384459363681371123751711241--2292-2-1-2----24-5--133-----3--------------
人民路街道rénmínlù jiēdào4480243606634663486186341573151814492-2600--2----4--11----11141------------------
新埠镇xīnbù zhèn11053108597--32115322-22-----15-------------------------------------5-
白龙乡báilóng xiāng5339352141305895574398162080921842--14781--3-3----11-----22--1--2--------------
罗牛山虚拟镇luóniúshān xūnǐ zhèn39233503341113-843-2-217---297-------------------------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新华区xīnhuá qū31750830912117032826283415823438295333137295223652-123633241731514--158513-34161-2-14----641-----51
滨海街道bīnhǎi jiēdào96213945127211718156519239253611554346111--773012-2-212--412-2-1281----1----4-------11
中山路街道zhōngshānlù jiēdào98889761-91-628-134--2---89-----1-----------1---------------------
新华路街道xīnhuálù jiēdào1808817921513-14426245-416---90-1---------------------------1---------
大同街道dàtóng jiēdào503044928433492433714379642297562-1550--61-1-2---23---2-2--1---------------2-
海垦街道hǎikěn jiēdào562565414216214758179921818712059290--3707-13--1-----------11--1--1------------2-
城西乡chéngxī xiāng867598350144119111759935302775371896100--114671-8-1-----115-11---5----12----141-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
秀英区xiùyīng qū15615515145455151117112840226690318177150994-1101347-71--2--5-231992-14312-2---4----12-----1-
秀英街道xiùyīng jiēdào374793648917482203472352011292714332-1-458-5---1----1443----111----------1------1-
海秀街道hǎixiù jiēdào332613248516413171613196259331128242--7302-2---1-----512-1-1---1---------1-------
长流镇chángliú zhèn3131030995515411225796-5210-----140-----------10-------1-------------------
荣山乡róngshān xiāng22384220955202616414011-29263----29--------5---2---4----1---4-------------
丰南乡fēngnán xiāng6318627613-65262-1-------15-------------------------------1-------
新海乡xīnhǎi xiāng6335624552-32254-11101-2---7---------------------------------------
海秀乡hǎixiù xiāng1906816869622-833715562610101871118--3396--1-------9-3----1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

三亚市

sānyà shì

482296

284407

159

6290

20

9

3068

27

3052

118

123

255

170

252

31

162

8

8

21

183865

3

-

78

12

-

7

4

1

14

4

22

6

26

6

-

8

1

1

5

1

-

6

-

1

1

8

-

-

-

14

4

1

-

-

-

-

-

16

1

市辖区shìxiá qū482296284407159629020930682730521181232551702523116288211838653-7812-741144226266-81151-6-118---1441-----161
南海街道nánhǎi jiēdào16851166353331143142323--14---150----------1----------------------------
藤桥镇téngqiáo zhèn135899033713-214-3842119----1-44192-15---3-6---10--------------------------
林旺镇línwàng zhèn208391256332--821217-3---1---8227-------------1-------------------------
田独镇tiándú zhèn2786473353111121-43626101312-1120392--2-----421----5--1--------------------
红沙镇hóngshā zhèn11116634143-1111382---6-6---4702--1------------------------------------
荔枝沟镇lìzhīgōu zhèn2171248186---12-1251831014-3---16696-----4--2-54-----------------1---------
羊栏镇yánglán zhèn4075013027758395-7-1663132-613-21824---------------------------------------
天涯镇tiānyá zhèn322405282-2--6-132131--1---26928-----------------------------1---------
崖城镇yáchéng zhèn41041259415-2-5474727----41-14980---------11----------4---1-----1-----1-
保港镇bǎogǎng zhèn21309203505-1--17-11-------942------------------------1--------------
梅山镇méishān zhèn108147413521-4-3----------3384---------1-------------------1---------
高峰乡gāofēng xiāng8651258-2--914-84---------7465---------------------------------------
育才乡yùcái xiāng9080353-1--10522601---85----7598---------------------------------------
雅亮乡yǎliàng xiāng9118204----184--2-----1---8727---------------------------------------
河东虚拟街道hédōng xūnǐ jiēdào555344801041192438463836409731544351-56495--202--11--5-6--2--4------2-------------
河西虚拟街道héxī xūnǐ jiēdào7802573403522023-656359245610840633432-435321-2510-2--2-3222-111-1-2-1-2---1-------1-
国营南田农场虚拟镇guóyíng nántián nóngchǎng xūnǐ zhèn234198703----13131994750231616-1414210--15-------3--3---------------34------141
国营南新农场虚拟镇guóyíng nánxīn nóngchǎng xūnǐ zhèn1050983441410-1201321528649-6---1714------------7----------------1---------
国营南岛农场虚拟镇guóyíng nándǎo nóngchǎng xūnǐ zhèn7765403321--612-2091---6-1---2895-----1-----------------------4---------
国营立才农场虚拟镇guóyíng lìcái nóngchǎng xūnǐ zhèn9620542617--15-78114--29---1-3346----------3-1------------3---2---------
国营南滨农场虚拟镇guóyíng nánbīn nóngchǎng xūnǐ zhèn1245069351---7-2291-167-17--75239---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

省直辖行政单位

shěng zhíxiá xíngzhèng dānwèi

6246547

5151424

1228

1264

361

199

57381

440

41360

1156

418

593

867

6179

128

2449

80

27

142

979557

9

24

166

60

2

52

6

5

18

12

179

11

110

48

18

40

30

70

3

35

3

26

2

27

3

54

-

-

1

103

-

13

1

7

1

1

-

133

21

3087170

2842271

733

570

194

132

22582

220

17060

611

245

355

548

2479

83

1429

34

5

43

196839

4

17

64

26

1

17

5

5

9

9

142

10

43

39

9

6

19

50

3

29

2

14

2

4

1

25

-

-

-

73

-

2

1

7

1

-

-

87

11

通什市tōngshí shì1008363574220873-472214491733031232146211859400--163---2-1--1--1--11---------1---4-----
冲山镇chōngshān zhèn11043659----32-2---3-131--10340-------------------1---------1---------
南圣镇nánshèng zhèn82431064----2613-191---4-1-1-4538---------1-----1-----------------------
毛阳镇máoyáng zhèn139141182----201-451---------12485---------------------------------------
番阳镇fānyáng zhèn7827271----910-72---3-----6634---------------------------------------
畅好乡chànghǎo xiāng4107298------41-1-10-----3793---------------------------------------
毛道乡máodào xiāng4884350----5-301---28--1--4467--2------------------------------------
红山乡hóngshān xiāng2143129----8-8----3-----1995---------------------------------------
五指山乡wǔzhǐshān xiāng3628184----426-3----21----12993---------------------------------------
保国乡bǎoguó xiāng99817----1------------980---------------------------------------
市直属虚拟街道shìzhíshǔ xūnǐ jiēdào365672624618343-4691235113241638-32--179396--133---2----1-----1--------------4-----
国营畅好农场虚拟镇guóyíng chànghǎo nóngchǎng xūnǐ zhèn74825342253--57-96--512125-10---1779--1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
琼海市qiónghǎi shì44984543194616848263489065240361433644140298111381-23683117--3--4-2526-8212---1---121---3-1--1--322
加积镇jiājī zhèn8224281334482351278917445243221116---436--4-------14-----------------------1--1-
万泉镇wànquán zhèn216272134812---40127-5-2--1---190-------------------------1-------------
石壁镇shíbì zhèn1479112551-11-1789116081-41415---2501---------------4----------------------
温泉镇wēnquán zhèn2120120939811132-454-261-----160-----------1---------------------------
中原镇zhōngyuán zhèn193921906142221711435-1103-5---115--1-----3------18--------------------8-
博熬镇bó'áo zhèn10210100892---1-3413-10------70---------------------------------------
阳江镇yángjiāng zhèn157041530141--75-1541---14-3---150----------1----------------------------
龙江镇lóngjiāng zhèn195751889813--1403319-11------1295-1------------------1----------------1-
福田镇fútián zhèn12797125665---3-140-31-2-----76------------------------1--------------
潭门镇tánmén zhèn152391515931--2-8-31-25-1---35-----------1---------------------------
塔洋镇tǎyáng zhèn2530425033102-213-104413-9-----177---------------------------------------
长坡镇chángpō zhèn301052970411210-2-1211564110-4---214-------------------------------1-------
大路镇dàlù zhèn2530124853151-115-612--2--4---347---------------------------------------
烟塘镇yāntáng zhèn1605915830211-113668---3----1123-----3--------7------------------------
新市乡xīnshì xiāng5902583412--1-31---------60---------------------------------------
朝阳乡cháoyáng xiāng87768645---22-93-1-------111-------------------------------------3-
文市乡wénshì xiāng911688526-12421124----14-1---73---------------------------------------
会山乡huìshān xiāng76871930-1-2534131821---5-----222---------------------------------------
上埇乡shàngyǒng xiāng104191021443-5517328--14128----77--------------1----------------------19-
泮水乡pànshuǐ xiāng1442614294---111218-12---1---95------------1--------------------------
九曲江乡jiǔqūjiāng xiāng14781142373-235-3062-2347-6---172----------2----------------------------
国营东红农场虚拟镇guóyíng dōnghóng nóngchǎng xūnǐ zhèn11135107501---138226-1-37-46---53----------6----1---------20-------------
国营东太农场虚拟镇guóyíng dōngtài nóngchǎng xūnǐ zhèn999188631---31-945---1164-6---66------------4--------------------------
国营东平农场虚拟镇guóyíng dōngpíng nóngchǎng xūnǐ zhèn100219302731-43-5303316641111--43--------1---1--------------------------
国营东升农场虚拟镇guóyíng dōngshēng nóngchǎng xūnǐ zhèn6150603311--24324-1-22-28---30--1------------------------------------
国营南俸农场虚拟镇guóyíng nánfèng nóngchǎng xūnǐ zhèn56524213322-1267-12812-19-----24---------------------------------------
彬村山华侨农场虚拟镇bīncūnshān huáqiáo nóngchǎng xūnǐ zhèn6242611341--3-4732-1212-----19--1-------2------------------3--------2
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
儋州市dānzhōu shì83546576780415615440162176624989134361011498864328712-1158206-21111--31634-2035--736-1-1-3-----26--13---83
那大街道nàdà jiēdào12124311323228314615077632393325944585-26751-23-----1-2-24--2--------------------2-
南丰镇nánfēng zhèn229266796-1--943-2694-116-7---14897---------1-----------------------------
洛基镇luòjī zhèn1668615652-33-44117-1-61-1---893----------1----------------------------
大成镇dàchéng zhèn1229511976111-1-6--2-------307---------------------------------------
雅星镇yǎxīng zhèn126532681--7-13-6215---12-----9851---------18--2---------------1---------
和庆镇héqìng zhèn2445422698514134-2055-1522-9---1464---------------------------------------
兰洋镇lányáng zhèn111994556--3-4023031--205-1---6268---------------------------------------
新州镇xīnzhōu zhèn295262948471--4-1---1------28---------------------------------------
光村镇guāngcūn zhèn18392183601011-6-911--------3---------------------------------------
长坡镇chángpō zhèn280682802624-11-3-1--5-----25---------------------------------------
王五镇wángwǔ zhèn24274241893-1-1239-1-81-----29---------------------------------------
排浦镇páipǔ zhèn1671516694-11-5-2--2-------10---------------------------------------
海头镇hǎitóu zhèn398183966736--223122-------130---------------------------------------
三都镇sāndōu zhèn1936619343621-2-----1------11---------------------------------------
木棠镇mùtáng zhèn289042888752-11------------8---------------------------------------
峨蔓镇émàn zhèn17464174484-1---311-1------5---------------------------------------
新英镇xīnyīng zhèn35143351043112214-32-------20---------------------------------------
白马井镇báimǎjǐng zhèn3560635487111121116811311-1---14----------------1--------------------1-
富克镇fùkè zhèn930990731-----106----6-----121-----------------------------2---------
中和镇zhōnghé zhèn360453600793-1-42121-------15---------------------------------------
番加乡fānjiā xiāng41221455----578-1525--76-----1919---------------------------------------
松鸣乡sōngmíng xiāng176721763962-1-----4-------20---------------------------------------
兰训乡lánxùn xiāng93239295------2--111------14---------------------------------------
松林乡sōnglín xiāng149271489634-------1---1---22---------------------------------------
东成乡dōngchéng xiāng2500724877252-16-324---17-3---22------------1----26---------------------
国营西培农场虚拟镇guóyíng xīpéi nóngchǎng xūnǐ zhèn2051915548112-711088--242513--4787--2--------------------------1---------
国营西华农场虚拟镇guóyíng xīhuá nóngchǎng xūnǐ zhèn166611627713--5-136----43-----180-------------2---1-----------13---------
国营西庆农场虚拟镇guóyíng xīqìng nóngchǎng xūnǐ zhèn17670170314-----98----24-17---493----------------11-------------------1-
国营西流农场虚拟镇guóyíng xīliú nóngchǎng xūnǐ zhèn942091101--115-1601--23-----108----------18-----1----------------------
国营西联农场虚拟镇guóyíng xīlián nóngchǎng xūnǐ zhèn163331582423--313295--116-28---115------------2------------------------13
国营兰洋农场虚拟镇guóyíng lányáng nóngchǎng xūnǐ zhèn948677172262-138827431--112-16---1153------------123---------3-----7---------
国营新盈农场虚拟镇guóyíng xīnyíng nóngchǎng xūnǐ zhèn120121187021----123--1-7-2---6---------------------------------------
国营八一农场虚拟镇guóyíng bāyī nóngchǎng xūnǐ zhèn42750348711821-1914128723314244321582--35827--21-----45-11----2-1-1-------2---3---2-
国营龙山农场虚拟镇guóyíng lóngshān nóngchǎng xūnǐ zhèn19741947------9----3-----15---------------------------------------
国营红岭农场虚拟镇guóyíng hónglǐng nóngchǎng xūnǐ zhèn41514083--1---52----9----24---------------------------------------
华南热作两院虚拟镇huánán rèzuò liǎngyuàn xūnǐ zhèn16326132348103-7524188934351819492-42619--3-1--3----23--26--------------1----1-
洋浦开发区虚拟镇yángpǔ kāifāqū xūnǐ zhèn370263677089--381742371981-112--52--1---------11-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
琼山市qióngshān shì678149669840158135522631348223163848583161124247-442701466-13----727-1---619-32--3---2-------161
府城镇fǔchéng zhèn1440451404908098141010176951666645612760--12229--42-6----8-------19-----3---2-------4-
灵山镇língshān zhèn48936487161-2-10648224413115--1102-211-------5---------------------------
东营镇dōngyíng zhèn1257412494------761---------3---------------------------------------
演丰镇yǎnfēng zhèn1657716385141-41902-111-19---58-----6-----------1-------------------2-
演海镇yǎnhǎi zhèn32153191-12-12----------117---------------------------------------
三江镇sānjiāng zhèn12459121903-317111532---4635---25-------------------------------------10-
大致坡镇dàzhìpō zhèn157201551533--74175-213------41-----------2---------------------------
咸来镇xiánlái zhèn788577522---6-436-1116-1---57---------------------------------------
云龙镇yúnlóng zhèn15994158464---8138--12--5---82--1--------------5---1-----------------
红旗镇hóngqí zhèn228972265441-215710111-24147--891--3-----------------------------------
三门坡镇sānménpō zhèn95169435------64----------15----------------------2----------------
潭文镇tánwén zhèn1142111311-2--514110---------51---------------------------------------
甲子镇jiǎzǐ zhèn18471183043-114192-1--1-----63---------------------------------------
大坡镇dàpō zhèn10576103992-9-5-76----6-----79---------------------------------------
旧州镇jiùzhōu zhèn2264622569----5-244-1-------43---------------------------------------
龙塘镇lóngtáng zhèn3093430712311115-611--3-----190---------------------------------------
龙桥镇lóngqiáo zhèn1594515894--4-1----1-------44--------------------------------------1
十字路镇shízìlù zhèn22528224373-1---1-1-1------84---------------------------------------
新坡镇xīnpō zhèn29374293153221-1-----------50---------------------------------------
石山镇shíshān zhèn198831983732-33-2---32-1---27---------------------------------------
美安镇měi'ān zhèn1176411745-11-1-1----------15---------------------------------------
永兴镇yǒngxīng zhèn267312637233-28-20893-228-----91-2-------------------------------------
遵潭镇zūntán zhèn20676204731---3--3---------195---------------------1-----------------
东山镇dōngshān zhèn515245115643224312-311--1---331---------------------1-----------------
新民乡xīnmín xiāng624862232-----2-1----1---19---------------------------------------
美仁坡乡měirénpō xiāng7873780171--1--1-1-------61---------------------------------------
国营桂林洋农场虚拟镇guóyíng guìlínyáng nóngchǎng xūnǐ zhèn19675190691713-22138121857-293---87-----1----64--1-------------------------
国营三江农场虚拟镇guóyíng sānjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn934892951-1-1-161---1-----32---------------------------------------
国营红明农场虚拟镇guóyíng hóngmíng nóngchǎng xūnǐ zhèn16467163224---3-84---11----151---------------------------------------
国营东昌农场虚拟镇guóyíng dōngchāng nóngchǎng xūnǐ zhèn10692104404-8173156221120-19---28---------------------------------------
岭脚热带作物场虚拟镇lǐngjiǎo rèdài zuòwùchǎng xūnǐ zhèn14511414------31----------6---------------------------------------
长昌煤矿虚拟乡chángchāng méikuàng xūnǐ xiāng41044084------15----------5---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
文昌市wénchāng shì5092715031291326157352912121071823319242674733-3275023116------8-43---6111----1---3-------264
文城镇wénchéng zhèn548645429310111761751071810112713---332----------1------1-------------------3-
重兴镇zhòngxīng zhèn28366276361058-13-4275842-45-3--1148--41---------------1-------------------
蓬莱镇pénglái zhèn162121593151-5811112-155-2---133--------------------------------------2
会文镇huìwén zhèn3129930465724-142452242-775-4---237----------4----------------------------
迈号镇màihào zhèn15854154922--4191181512218--2--122-----------------11------1-------------
清澜镇qīnglán zhèn23056228375-4-6-505-4-227---130-22------------------------------------
南阳镇nányáng zhèn103411012741515-113161--20-----47----------1----------------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn101591007461--121134---------47--------------------1------------------
东路镇dōnglù zhèn190281883962-224163611-3----267--5----------3---3---------------------
潭牛镇tánniú zhèn180461791531-111-41---111-----62---------------------------------------
头苑镇tóuyuàn zhèn11066110013-----10--1----1--49-----------------------------1---------
东阁镇dōnggé zhèn1358013473311-2-621--------91---------------------------------------
文教镇wénjiào zhèn19882197125-111031353112-----125---------------------------------------
东郊镇dōngjiāo zhèn3938739196112118-601---1-----106---------------------------------------
龙楼镇lónglóu zhèn1831118224243-331--2-------67-------------------------------------2-
昌洒镇chāngsǎ zhèn1575915518511313-731112-9-----1172------------------------------------21
翁田镇wēngtián zhèn2094020700521110-951---1-----123----------1----------------------------
公坡镇gōngpō zhèn10489104141--1--11----7-----55---------------------------------------
抱罗镇bàoluó zhèn13506134172--13-17-1121-2---58--------------------------------------1
冯坡镇féngpō zhèn1184911636732-5-5712--------135-----------------------------1---------
锦山镇jǐnshān zhèn2638126195144415316-3--3-----132-1-------------------------------------
铺前镇pūqián zhèn3443734092311386-7122-228-19---122------------4----1---------------------
宝芳乡bǎofāng xiāng73437278341---161-1-------38----------1----------------------------
龙马乡lóngmǎ xiāng6487642214----6---1------53---------------------------------------
湖山乡húshān xiāng9170907533-12142--1111---55-----------------------------1-------19-
国营东路农场虚拟镇guóyíng dōnglù nóngchǎng xūnǐ zhèn3436339628-12-119---2-----5---------------------------------------
国营南阳农场虚拟镇guóyíng nányáng nóngchǎng xūnǐ zhèn378337382---3-10----------25---5-----------------------------------
国营罗豆农场虚拟镇guóyíng luódòu nóngchǎng xūnǐ zhèn13441133352-328-3-1-1--29---57---------------------------------------
国营文昌橡胶研究所虚拟镇guóyíng wénchāng xiàngjiāo yánjiūsuǒ xūnǐ zhèn27992698----2-699---6-3---12---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
万宁市wànníng shì5136044338109985162161743632487253761216351246194568530-71310-15-423112-13-2-17-10-1-----38-1-----51
万城镇wànchéng zhèn70808691631592337249-815-4-5---1479--1-----4-1--------9-2-----------------
龙滚镇lónggǔn zhèn214262038563-255712211344101-51--211-1-----------------------------------1-
和乐镇hélè zhèn372463677571-449140223-13-10---335-1-------------------1---------1------1
港北镇gǎngběi zhèn15542153783--1312-2-1---2--149---------------------------------------
后安镇hòu'ān zhèn281722778854-31241411521--211--296-2--------1--------------------------2-
大茂镇dàmào zhèn3164430211161--924445333-24---1244------5------------6-1-----------------
乐来镇lèlái zhèn1507314537214149-3913--32----431---------------------------------------
北坡镇běipō zhèn44079431085321299154121125-----747---------------------------------------
东澳镇dōng'ào zhèn352023392441--27126126-----211204-------------------1-1-1---------------
礼纪镇lǐjì zhèn2630021302112219-2831316----24927---------1-----------1-----------------
长丰镇chángfēng zhèn24054227253312171-3536118-3---1090---------1---------1-------------------
牛漏镇niúlòu zhèn9176827----244-2624-71------7831---------------------------------------
山根乡shāngēn xiāng1197711598471-8-46111-24-----286---------------------------------------
北大乡běidà xiāng94262656----10881114-3---1-1-5656---------------------3-------2---------
禄马乡lùmǎ xiāng916065394---2038-71-21------568---------------------------------------
南桥乡nánqiáo xiāng10736367----804-3152--34--1-9537---------------------------------------
三更罗乡sāngèngluó xiāng9083351--2-687-712--5-3---8024-----------------------------1---------
新梅乡xīnméi xiāng5903596-1--2-11---1-----5300-------------------------------------1-
国营东兴农场虚拟镇guóyíng dōngxìng nóngchǎng xūnǐ zhèn16074141163291-1263243-1--23153--1509-----------18----2---------------------
国营东和农场虚拟镇guóyíng dōnghé nóngchǎng xūnǐ zhèn121776931----34-1492471734-9---4986-13------------------------------------
国营东岭农场虚拟镇guóyíng dōnglǐng nóngchǎng xūnǐ zhèn77086807-1-114-563---10131-39---140-1---1---------------------------------
国营南林农场虚拟镇guóyíng nánlín nóngchǎng xūnǐ zhèn158651194144--202313---1266151---3435--82------1---1--------------3-------1-
国营新中农场虚拟镇guóyíng xīnzhōng nóngchǎng xūnǐ zhèn15044119873111136-462-219126-274---2119---8--------4--------------------------
国营兴隆华侨农场虚拟镇guóyíng xīnglóng huáqiáo nóngchǎng xūnǐ zhèn317292379844-13875293317421822312-27026-11------------3-----1-------32---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

3159377

2309153

495

694

167

67

34799

220

24300

545

173

238

319

3700

45

1020

46

22

99

782718

5

7

102

34

1

35

1

-

9

3

37

1

67

9

9

34

11

20

-

6

1

12

-

23

2

29

-

-

1

30

-

11

-

-

-

1

-

46

10

东方市dōngfāng shì358318
东河镇dōnghé zhèn17711
抱板镇bàobǎn zhèn12156
板桥镇bǎnqiáo zhèn22654
感城镇gǎnchéng zhèn38907
八所镇bāsuǒ zhèn68638
新街镇xīnjiē zhèn13955
墩头镇dūntóu zhèn5647
四更镇sìgèng zhèn23889
新龙镇xīnlóng zhèn16351
天安乡tiān'ān xiāng6055
公爱乡gōng'ài xiāng5806
广坝乡guǎngbà xiāng3378
江边乡jiāngbiān xiāng6128
大田乡dàtián xiāng12204
中沙乡zhōngshā xiāng7598
罗带乡luódài xiāng32681
三家乡sānjiā xiāng31603
国营广坝农场虚拟镇guóyíng guǎngbà nóngchǎng xūnǐ zhèn7472
国营红泉农场虚拟镇guóyíng hóngquán nóngchǎng xūnǐ zhèn5546
国营公爱农场虚拟镇guóyíng gōng'ài nóngchǎng xūnǐ zhèn2735
国营东方华侨农场虚拟镇guóyíng dōngfāng huáqiáo nóngchǎng xūnǐ zhèn6720
八所港务总公司虚拟镇bāsuǒgǎng wùzǒng gōngsī xūnǐ zhèn5825
海南铁路总公司虚拟镇hǎinán tiělù zǒng gōngsī xūnǐ zhèn4659
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
定安县dìng'ān xiàn279335
定城镇dìngchéng zhèn44147
新竹镇xīnzhú zhèn16146
仙沟镇xiāngōu zhèn18955
居丁镇jūdīng zhèn11753
黄竹镇huángzhú zhèn10086
雷鸣镇léimíng zhèn26971
龙门镇lóngmén zhèn20917
龙塘镇lóngtáng zhèn27589
岭口镇lǐngkǒu zhèn20609
翰林镇hànlín zhèn13940
龙州乡lóngzhōu xiāng14398
永丰乡yǒngfēng xiāng6186
富文乡fùwén xiāng7864
坡寨乡pōzhài xiāng8242
国营中瑞农场虚拟镇guóyíng zhōngruì nóngchǎng xūnǐ zhèn8420
国营南海农场虚拟镇guóyíng nánhǎi nóngchǎng xūnǐ zhèn17634
国营金鸡岭农场虚拟镇guóyíng jīnjīlǐng nóngchǎng xūnǐ zhèn4693
农垦定安热带作物研究所虚拟镇nóngkěn dìng'ān rèdàizuòwù yánjiūsuǒ xūnǐ zhèn785
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
屯昌县túnchāng xiàn251121
屯昌镇túnchāng zhèn42074
新兴镇xīnxīng zhèn22602
南吕镇nánlǚ zhèn25968
枫木镇fēngmù zhèn13080
乌坡镇wūpō zhèn18798
南坤镇nánkūn zhèn8374
屯郊乡túnjiāo xiāng16081
大同乡dàtóng xiāng11093
西昌乡xīchāng xiāng7745
藤寨乡téngzhài xiāng12178
黄岭乡huánglǐng xiāng9420
坡心乡pōxīn xiāng11207
国营中坤农场虚拟镇guóyíng zhōngkūn nóngchǎng xūnǐ zhèn12302
国营中建农场虚拟镇guóyíng zhōngjiàn nóngchǎng xūnǐ zhèn13290
国营广青农场虚拟镇guóyíng guǎngqīng nóngchǎng xūnǐ zhèn4663
国营晨星农场虚拟镇guóyíng chénxīng nóngchǎng xūnǐ zhèn8602
国营黄岭农场虚拟镇guóyíng huánglǐng nóngchǎng xūnǐ zhèn6591
国营南吕农场虚拟镇guóyíng nánlǚ nóngchǎng xūnǐ zhèn7053
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
澄迈县chéngmài xiàn434598
金江镇jīnjiāng zhèn67178
长安镇cháng'ān zhèn23597
加乐镇jiālè zhèn19215
瑞溪镇ruìxī zhèn29489
永发镇yǒngfā zhèn26295
新吴镇xīnwú zhèn9755
白莲镇báilián zhèn20099
老城镇lǎochéng zhèn19703
马村镇mǎcūn zhèn8500
中兴镇zhōngxīng zhèn10808
福山镇fúshān zhèn15806
桥头镇qiáotóu zhèn19150
山口乡shānkǒu xiāng14927
太平乡tàipíng xiāng14120
文儒乡wénrú xiāng12408
石浮乡shífú xiāng10707
美亭乡měitíng xiāng15245
仁兴乡rénxīng xiāng7688
仁兴热带作物场虚拟镇rénxìng rèdài zuòwùchǎng xūnǐ zhèn1041
国营红光农场虚拟镇guóyíng hóngguāng nóngchǎng xūnǐ zhèn18702
国营红岗农场虚拟镇guóyíng hónggǎng nóngchǎng xūnǐ zhèn9509
国营西达农场虚拟镇guóyíng xīdá nóngchǎng xūnǐ zhèn17481
国营昆仑农场虚拟镇guóyíng kūnlún nóngchǎng xūnǐ zhèn11958
国营和岭农场虚拟镇guóyíng hélǐng nóngchǎng xūnǐ zhèn10035
国营金安农场虚拟镇guóyíng jīn'ān nóngchǎng xūnǐ zhèn8898
澄迈华侨农场虚拟镇chéngmài huáqiáo nóngchǎng xūnǐ zhèn12284
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
临高县língāo xiàn389734
临城镇línchéng zhèn56113
波莲镇bōlián zhèn29220
东英镇dōngyīng zhèn24052
博厚镇bóhòu zhèn32516
多文镇duōwén zhèn13073
龙波镇lóngbō zhèn9131
和舍镇héshě zhèn20635
新盈镇xīnyíng zhèn42852
美良镇měiliáng zhèn21299
调楼镇diàolóu zhèn22457
美台乡měitái xiāng20111
皇桐乡huángtóng xiāng10352
东江乡dōngjiāng xiāng6563
南宝乡nánbǎo xiāng13031
马袅乡mǎniǎo xiāng10202
美夏乡měixià xiāng6035
国营红华农场虚拟镇guóyíng hónghuá nóngchǎng xūnǐ zhèn24476
国营加来农场虚拟镇guóyíng jiālái nóngchǎng xūnǐ zhèn27616
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白沙黎族自治县báishā lízú zìzhìxiàn164494
牙叉镇yáchā zhèn22159
光雅镇guāngyǎ zhèn7459
白沙镇báishā zhèn5118
七坊镇qīfāng zhèn14071
邦溪镇bāngxī zhèn10368
元门乡yuánmén xiāng6897
细水乡xìshuǐ xiāng4611
金波乡jīnbō xiāng3930
南开乡nánkāi xiāng4362
荣邦乡róngbāng xiāng5673
狮球乡shīqiú xiāng5185
打安乡dǎ'ān xiāng5868
青松乡qīngsōng xiāng8578
南叉乡nánchā xiāng6821
阜龙乡fùlóng xiāng4587
国营金波农场虚拟镇guóyíng jīnbō nóngchǎng xūnǐ zhèn4910
国营芙蓉田农场虚拟镇guóyíng fúróngtián nóngchǎng xūnǐ zhèn5074
国营珠碧江农场虚拟镇guóyíng zhūbìjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn3241
国营卫星农场虚拟镇guóyíng wèixīng nóngchǎng xūnǐ zhèn5841
国营龙江农场虚拟镇guóyíng lóngjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn14414
国营牙叉农场虚拟镇guóyíng yáchā nóngchǎng xūnǐ zhèn4206
国营白沙农场虚拟镇guóyíng báishā nóngchǎng xūnǐ zhèn4225
国营邦溪农场虚拟镇guóyíng bāngxī nóngchǎng xūnǐ zhèn3030
国营大岭农场虚拟镇guóyíng dàlǐng nóngchǎng xūnǐ zhèn3866
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
昌江黎族自治县chāngjiāng lízú zìzhìxiàn219502
石碌镇shílù zhèn37462
太坡镇tàipō zhèn11167
叉河镇chāhé zhèn8979
十月田镇shíyuètián zhèn10437
乌烈镇wūliè zhèn27078
昌化镇chānghuà zhèn4722
海尾镇hǎiwěi zhèn16162
南罗镇nánluó zhèn9848
七差乡qīchà xiāng15241
王下乡wángxià xiāng3483
保平乡bǎopíng xiāng13526
昌城乡chāngchéng xiāng18138
海南钢铁公司虚拟镇hǎinán gāngtiě gōngsī xūnǐ zhèn27700
国营红田农场虚拟镇guóyíng hóngtián nóngchǎng xūnǐ zhèn3909
国营红林农场虚拟镇guóyíng hónglín nóngchǎng xūnǐ zhèn6888
叉河水泥厂虚拟镇chāhé shuǐníchǎng xūnǐ zhèn2556
国营坝王岭林业公司虚拟镇guóyíng bàwánglǐng línyè gōngsī xūnǐ zhèn2206
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乐东黎族自治县lèdōng lízú zìzhìxiàn447382
抱由镇bàoyóu zhèn37454
志仲镇zhìzhòng zhèn26320
万冲镇wànchōng zhèn9345
千家镇qiānjiā zhèn17267
九所镇jiǔsuǒ zhèn34484
乐罗镇lèluó zhèn19601
冲坡镇chōngpō zhèn59804
黄流镇huángliú zhèn61481
佛罗镇fóluó zhèn31409
尖峰镇jiānfēng zhèn19017
莺歌海镇yīnggēhǎi zhèn17363
永明乡yǒngmíng xiāng8882
山荣乡shānróng xiāng9197
大安乡dà'ān xiāng19639
三平乡sānpíng xiāng18369
福报乡fúbào xiāng7153
国营保国农场虚拟镇guóyíng bǎoguó nóngchǎng xūnǐ zhèn5138
国营保显农场虚拟镇guóyíng bǎoxiǎn nóngchǎng xūnǐ zhèn7219
国营乐中农场虚拟镇guóyíng lèzhōng nóngchǎng xūnǐ zhèn4451
国营山荣农场虚拟镇guóyíng shānróng nóngchǎng xūnǐ zhèn5113
国营乐光农场虚拟镇guóyíng lèguāng nóngchǎng xūnǐ zhèn5646
国营抱伦农场虚拟镇guóyíng bàolún nóngchǎng xūnǐ zhèn5721
国营福报农场虚拟镇guóyíng fúbào nóngchǎng xūnǐ zhèn4247
国营莺歌海盐场虚拟镇guóyíng yīnggēhǎi yánchǎng xūnǐ zhèn5664
国营尖峰岭林业公司虚拟镇guóyíng jiānfēnglǐng línyè gōngsī xūnǐ zhèn5963
乐东监狱虚拟镇lèdōng jiānyù xūnǐ zhèn1435
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
陵水黎族自治县língshuǐ lízú zìzhìxiàn303272
陵城镇língchéng zhèn30384
光坡镇guāngpō zhèn19706
三才镇sāncái zhèn12478
英州镇yīngzhōu zhèn14553
隆广镇lóngguǎng zhèn18573
文罗镇wénluó zhèn13976
本号镇běnhào zhèn17965
祖关镇zǔguān zhèn8666
新村镇xīncūn zhèn16824
黎安镇lí'ān zhèn13621
椰林乡yēlín xiāng53366
提蒙乡tíméng xiāng16337
长城乡chángchéng xiāng13458
军田乡jūntián xiāng10110
田仔乡tiánzǐ xiāng9245
群英乡qúnyīng xiāng6521
大里乡dàli xiāng1255
国营岭门农场虚拟镇guóyíng lǐngmén nóngchǎng xūnǐ zhèn11825
国营南平农场虚拟镇guóyíng nánpíng nóngchǎng xūnǐ zhèn12713
国营吊罗山林业公司虚拟镇guóyíng diàoluóshān línyè gōngsī xūnǐ zhèn1696
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
保亭黎族苗族自治县bǎotíng lízú miáozú zìzhìxiàn139506
保城镇bǎochéng zhèn25651
什玲镇shénlíng zhèn11042
加茂镇jiāmào zhèn8379
响水镇xiǎngshuǐ zhèn9454
新政镇xīnzhèng zhèn10108
三道镇sāndào zhèn10332
毛岸镇máo'àn zhèn2891
六弓乡liùgōng xiāng6371
南林乡nánlín xiāng4949
毛感乡máogǎn xiāng3723
八村乡bācūn xiāng2471
报什乡bàoshén xiāng2601
国营通什茶场虚拟镇guóyíng tōngshí cháchǎng xūnǐ zhèn2571
国营新星农场虚拟镇guóyíng xīnxīng nóngchǎng xūnǐ zhèn9739
国营保亭热作物研究所虚拟镇guóyíng bǎotíng rèzuòwù yánjiūsuǒ xūnǐ zhèn2825
国营金江农场虚拟镇guóyíng jīnjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn8687
国营南茂农场虚拟镇guóyíng nánmào nóngchǎng xūnǐ zhèn11585
国营三道农场虚拟镇guóyíng sāndào nóngchǎng xūnǐ zhèn6127
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
琼中黎族苗族自治县qióngzhōng lízú miáozú zìzhìxiàn171598
营根镇yínggēn zhèn29594
乌石镇wūshí zhèn7496
湾岭镇wānlǐng zhèn10789
黎母山镇límǔshān zhèn12908
长征镇chángzhēng zhèn7302
和平镇hépíng zhèn5649
中平镇zhōngpíng zhèn7482
红毛镇hóngmáo zhèn8650
红岛乡hóngdǎo xiāng7090
松涛乡sōngtāo xiāng3447
上安乡shàng'ān xiāng5668
吊罗山乡diàoluóshān xiāng4835
什运乡shényùn xiāng5012
长兴乡chángxīng xiāng2376
国营新进农场虚拟镇guóyíng xīnjìn nóngchǎng xūnǐ zhèn6778
国营大丰农场虚拟镇guóyíng dàfēng nóngchǎng xūnǐ zhèn4605
国营阳江农场虚拟镇guóyíng yángjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn9548
国营乌石农场虚拟镇guóyíng wūshí nóngchǎng xūnǐ zhèn8328
国营南方农场虚拟镇guóyíng nánfāng nóngchǎng xūnǐ zhèn4295
国营岭头茶场虚拟镇guóyíng lǐngtóucháchǎng xūnǐ zhèn2768
国营加钗农场虚拟镇guóyíng jiāchāi nóngchǎng xūnǐ zhèn4866
国营长征农场虚拟镇guóyíng chángzhēng nóngchǎng xūnǐ zhèn3359
国营乘坡农场虚拟镇guóyíng chéngpō nóngchǎng xūnǐ zhèn3935
国营太平农场虚拟镇guóyíng tàipíng nóngchǎng xūnǐ zhèn1806
国营新伟农场虚拟镇guóyíng xīnwěi nóngchǎng xūnǐ zhèn2257
国营黎母山林业公司虚拟镇guóyíng límǔshān línyè gōngsī xūnǐ zhèn755
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西沙群岛xīshā qúndǎo517
永兴岛虚拟镇yǒngxìngdǎo xūnǐ zhèn517
南沙群岛nánshā qúndǎo-
永署礁虚拟镇yǒngshǔjiāo xūnǐ zhèn-
中沙群岛的岛礁及其海域zhōngshā qúndǎo de dǎojiāo jíqí hǎiyù-
中沙虚拟镇zhōngshā xūnǐ zhèn-

© Tim Bespyatov, 2008-2020