TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

广西壮族自治区

guǎngxī zhuàngzú zìzhìqū

43854538

27024974

8651

32512

2194

1550

462956

9712

14207143

20826

2008

9576

303139

1471946

831

4630

214

49

847

2997

59

248

418

409

65

15476

98

52

95

9

438

60

170225

115

49

30

73578

3820

118

19

21

135

43

47

13

35

2

2

48

20123

4

28

20

13

3

1

5

1697

162

南宁市

nánníng shì

3221690

1288241

766

3581

247

165

3826

461

1889060

751

156

2298

3310

21812

143

718

28

4

134

237

25

4

84

37

9

462

20

18

10

1

54

8

2917

46

7

8

1197

188

27

2

8

4

1

1

5

3

1

2

8

550

-

1

4

-

-

-

-

19

21

兴宁区xīngníng qū1318659299980391111122230364183911161160892769215132-92-38----3-154--685221----------20-------1-
民生街道mínshēng jiēdào514733934439233741051510972269757634134721262-8--19----1-75--631111----------11-------1-
朝阳街道cháoyáng jiēdào8039253655411584711715254461328684551422--37--12-19----2-79---5411-----------9---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南宁新城区nánníng xīnchéng qū4263463000021971383279131712911240219845117313285560593055123819226671301115-222120333-3764715--11-51---221-------5-
新竹街道xīnzhú jiēdào1369229899866600113501363291369255443911859191211-4413-34-4416--11-40922-1201410---1-11---85-------3-
建政街道jiànzhèng jiēdào1377239186960314613793041513415289373205219791-4133-42245-2--3-401---133123-----4----59-------2-
中山街道zhōngshān jiēdào12390288151574439437253317478013308486141418913114223217-538-35-8133611-99202--1-------74---------
南湖虚拟街道nánhú xūnǐ jiēdào277992098414261165106229823278235314--15--2--3-----157---241-----------3---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南宁城北区nánníng chéngběi qū39272626254616291146411051112118271130535179525901491611212162113121-129651-1058521112402753--3---2-22152-1-----45
北湖街道běihú jiēdào1551801029198127019127751485944426197233191217554-817--910-37-2--321874--93412--2-----2253-1-----32
衡阳街道héngyáng jiēdào789185884236226731150151860431121251205014182-34-1103-163---2-721--53131----------10--------2
西乡塘街道xīxiāngtáng jiēdào1586281007854541520962446510735515195599348828886110411-128-76331-5359361225621---1---2---89-------11
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南宁江南区nánníng jiāngnán qū192545134825533391072672954232491025324016071149118112-2--422---812941--128143----------38--2----51
福建园街道fújiànyuán jiēdào8433961193242173312614216092331491026006231158--2--17----611121--50103----------21--2----4-
江南街道jiāngnán jiēdào10820673632291227414115326232671041381007526--332----252---2-182---784-----------17-------11
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南宁永新区nánníng yǒngxīn qū13831910217647215821221634335381286127876327--411--13-11----5-117---4041----------27-------23
华强街道huáqiáng jiēdào252161961614301-271536521122595-8--11----------3-6---51--------------------2
新阳街道xīnyáng jiēdào113103825603318572951528970361174102781319--310--13-11----2-111---3531----------27-------21
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南宁市郊区nánníng shìjiāo qū4849002382838614043163527124204985116631728975464-12104-13--33111113-1753--11817-----1----224---------
那龙镇nàlóng zhèn309521732141110-290782-4183-1----------------19---123---------------------
金陵镇jīnlíng zhèn2843669211101-6-214831---13---------------------------------------------
坛洛镇tánluò zhèn555171119955411211441651-23103-----------31-1---1--------------------------
江西镇jiāngxī zhèn5117630697633-5-204062-3144-3--1------1----------------------1----------
心圩镇xīnwéi zhèn229152042095121223712211080-----------1------6---1------------1---------
沙井镇shājǐng zhèn269122217059137-453613-14297-7----------------17---21-----------1---------
三塘镇sāntáng zhèn298705687325-8732301431427957-2--5-1----5---1--212--324-----------4---------
那洪镇nàhóng zhèn2657815339581-4021086319-951183181--1--1--3------17---192-----1-----4---------
安吉镇ānjí zhèn570653702718298277819219142287947814--12-----5----3-38---17------------5---------
石埠镇shíbù zhèn189851707557-15171790-1-669-----1-----1------6---1----------------------
上尧乡shàngyáo xiāng7277550512224911481192135015314794653183-362-12--12101----411--227----------19---------
双定乡shuāngdìng xiāng26038909245141250526---54---------------------------------------------
富庶乡fùshù xiāng1598627491111151307041--149----2------1---------------------------------
津头乡jīntóu xiāng8986506722--10-38002--684-3----1-----------1---8----------------------
亭子乡tíngzi xiāng1270910779121-63185211-1238-----------1------8---4----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
邕宁县yōngnìng xiàn8519048153984138734441745766441155123616123708471-29357-13275-12-3-9411-3093-8-----1--19-------18
蒲庙镇púmiào zhèn1123701460617227537297392123101019828--4122----4------6---211----------6--------1
良庆镇liángqìng zhèn44620213941327-4237713-465-1--5------1------5----1-----------1---------
那马镇nàmǎ zhèn23171508231129-1796551--41-----------54------3---4----------------------
那楼镇nàlóu zhèn525011459914623-5221113--157----51----------------1-1-------------------5
刘圩镇liúwéi zhèn44736991436614458771--15----1---------2---11------------------------1
南阳镇nányáng zhèn253401071-33242242224---26----21---------------------------------------
伶俐镇línglì zhèn269068821031172259535-5221-9-------3------1-------1--------------------
五塘镇wǔtáng zhèn56153102313211415481012---285----1----------------------------------------
四塘镇sìtáng zhèn275681431614111-259394--4164-2---------------------------------1---------
昆仑镇kūnlún zhèn1913419921-15-189143---6-----------2--------------------1------------
吴圩镇wúwéi zhèn649459451923328465482711-550413121-234---1--1----28---72-----------8-------1-
苏圩镇sūwéi zhèn58217121284141315460083--121----3-------------1-------6------------------
那陈镇nàchén zhèn2828610183153412715311-887-----------------------------------1---------
大塘镇dàtáng zhèn406721424192-317389749--119437---5------------4-1------------------------
南晓镇nánxiǎo zhèn34445304-51-12-340789--230----1-------------2-------------------------1
新江乡xīnjiāng xiāng23725979110636-2257691-1122-2----1----8---------------------------------
百济乡bǎijì xiāng3631911511412163349373-11195----21----------------1----------------------
镇龙乡zhènlóng xiāng15511112--313-15360---130-----1---------------------------------------
中和乡zhōnghé xiāng25424179133211-2519210--417----11---------------------------------------
长塘乡chángtáng xiāng312695697553-5-255037-2629-3----------------2----------------2---------
延安乡yán'ān xiāng2282155443-1111172111--251----------------------3---2------------------
大沙田、沿海开发区虚拟镇dàshātián, yánhǎi kāifāqū xūnǐ zhèn3777116875329329014202522621363303213--210--1-16----2-42---125---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武鸣县wǔmíng xiàn6030857587157642935782952491257262517091143-3214-112-4--1---28272-18-12--------449--2----14
城厢镇chéngxiāng zhèn5169960191613542334520661212309-71-24---2-2------18162-8------------16--2------
城东镇chéngdōng zhèn525097192361665451114--315012--6---1--1--1---3---3------------4---------
太平镇tàipíng zhèn29042980312---280162---35----1-----------------------------2----------
双桥镇shuāngqiáo zhèn51273252421819-485564--3158----4-----------------1------------2---------
宁武镇níngwǔ zhèn3478512394--216333972---133----1----------------------------------------
锣圩镇luówéi zhèn4203620182-134-399427--154----3-------------1--------------------------
仙湖镇xiānhú zhèn3365481014-23-327652---61-2--2--------------2-------------------------
府城镇fǔchéng zhèn5084015698781461350104---87-2--24------------------12--------12---------
陆斡镇lùwò zhèn53455599912317247363--1-72--2-11---------------------------------------
两江镇liǎngjiāng zhèn368532019371322345606--1240----1-------------4---2--------------------11
罗波镇luóbō zhèn31393447-1--3-309082-2-28----11---------------------------------------
上江乡shàngjiāng xiāng614010---1--61102---17---------------------------------------------
甘圩乡gānwéi xiāng2117758-311--2107821--33---------------------------------------------
玉泉乡yùquán xiāng1337423-121-4132971---44----1----------------------------------------
灵马乡língmǎ xiāng3448916072421462183158--160-----2-1---1-------8--1-----------1----------
马头乡mǎtóu xiāng22140120141-41219731---32----21---------------------------------------
华侨投资区虚拟镇huáqiáo tóuzīqū xūnǐ zhèn33054129348112243198884-14156-1--51------------21---------------24--------3
东风农场虚拟镇dōngfēng nóngchǎng xūnǐ zhèn517217092-----3417----40----------------------3------------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

柳州市

liǔzhōu shì

2099840

1175750

642

4397

128

133

11510

301

855250

1087

142

1775

11644

14050

179

559

22

-

67

248

4

12

89

24

8

867

2

11

8

-

117

4

18863

7

3

1

1379

223

11

3

1

9

3

2

-

1

-

-

4

173

-

3

1

1

-

-

1

115

6

柳州城中区liǔzhōu chéngzhōng qū7476459557567068781315111593518258727579145713-421-632740----4-562-1-85--------1---6---------
城中街道chéngzhōng jiēdào775663133103-339-10531235515837---3-----3----4-66---9----------------------
公园街道gōngyuán jiēdào41100319293839574351146742271217450339784213-416-632726------316-1-59------------4---------
中南街道zhōngnán jiēdào2538221122142081-11213350744916712438---2-----10------180---17--------1---2---------
水上街道shuǐshàng jiēdào5261931---311-14---6------------1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鱼峰区yúfēng qū273589201016121927141213872662870148412631746264531912-1333--101-11214--46-1705---27794--3-1-----25-------5-
天马街道tiānmǎ jiēdào326282535124162211371629410115320217347--12-----7----8-158---191---------------------
驾鹤街道jiàhè jiēdào2943623617161381-1368489621235146208-5--14-----12-2--2-163---23----------------------
箭盘街道jiànpán jiēdào7033749865241922337381769238126256585915131-1016--6--141---16-455---7112----1-----19-------1-
五里亭街道wǔlǐtíng jiēdào58578391532212644228517422282433216282291--6--11-31----7-457---463---3-------3-------2-
荣军街道róngjūn jiēdào645394916027276232532132783211543585571027--14--1--29-1--13-389---45-2----------2-------2-
潭中街道tánzhōng jiēdào1807113870833312602328819316154220-10---1--2--19-1----83---734-----------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
柳南区liǔnán qū32589325239717411403158161785634703893951716292111621394-294312155-187-7--11-132061-32057-2-1-------13-21---17-
河西街道héxī jiēdào9919574953493121437534120554205151245617743150--415-11--96----8-454---1597-1---------4-11----4-
柳南街道liǔnán jiēdào369913068525149171398527431250155176-141-12-16--24------2021--278---1---------1-------
柳石街道liǔshí jiēdào336372463412986371933798322-40212161410--37-----9-5----1594--262-----------4-------3-
南站街道nánzhàn jiēdào4877842152262763512410529353416417720115302-65--15-29----1-146---3613-1-------------------
鹅山街道éshān jiēdào6593450948432233-233111330648131082544838161-761----17-2--2-14111-3022-----------5------1--
旧机场街道jiùjīchǎng jiēdào4135829025198246175121106030531270316419--88--7--12------218---425---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
柳北区liǔběi qū28941622038411412492112199936572901461455123392794351381-246-2151-122--3-18-1673-1-300745-1--------28-------2-
解放街道jiěfàng jiēdào57264459142238843392148740435163573429556--111-171-23--2-8-369---49281----------10-------2-
雅儒街道yǎrú jiēdào622954761629305235779119022411036944631131--117-13--37--1-3-380-1-58152----------6---------
胜利街道shènglì jiēdào754715388716306315914184475329863376610251--6--3--35----3-484---7116-----------10---------
雀儿山街道què'érshān jiēdào442823355838133732498900815410728348047---7--2--18----2-280---56102----------1---------
柳州钢铁公司虚拟街liǔzhōu gāngtiě gōngsī xūnǐ jiē50104394099117521901919311280156656519---5-----9----2-160---665--1--------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
柳州市郊区liǔzhōu shìjiāo qū2567301555978117725152338829026316012921973294916392-9163-7--831---1132482---189711---------117-------141
石碑坪镇shíbēipíng zhèn187831336431--681505261-90104-4---2--1--4------77---14---------------------
沙塘镇shātáng zhèn3384321134929314111311002619391582-5---2--3--131----2169---28171----------11---------
长塘镇chángtáng zhèn31081202667967364195651524183482-1---3--3--9------136---16-----------1---------1
洛埠镇luòbù zhèn3662296921--22-6501--511------------------1--------------------------
柳东镇liǔdōng zhèn648164107610895268234209784015857970412141-333----19----5-388---6838-----------4---------
羊角山镇yángjiǎoshān zhèn28035139571011312662115831213348372141-52-----9----3-1412---199-----------1---------
太阳村镇tàiyángcūn zhèn1555162545133147189916474011122---------5----3-52---31---------------------
黄村乡huángcūn xiāng8223513439-23914279619-25674-4---1-----5------49---10--------------------6-
白露乡báilù xiāng12616825496--23513377911-11161241----3------------52---12----------------------
西鹅乡xī'é xiāng4012023189239512043158674428165385-5--1------19-----1146---322-----------1-------8-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
柳江县liǔjiāng xiàn5233001315085214714241022323834781271168115017601461--432-1182-223--5-27132581--12810---221----123-1-1---874
拉堡镇lābǎo zhèn44770195641481216162390833-8202379617---5--4--26------368---26------------3-------2-
里雍镇lǐyōng zhèn2771010457222322-15768-3-13147-----------148------1129---12-----2----------------
百朋镇bǎipéng zhèn569673904141311-5286925212016-9--21--14-----3-1-62---5-----------12-------91
成团镇chéngtuán zhèn4873320205114241466155--1826-----1------------8---4----------------------
洛满镇luòmǎn zhèn19981471742--71-150291--2965-6---2-----2------35---18----------------------
流山镇liúshān zhèn191838252--1141182731--1214-----------5------34---1----------------------
三都镇sāndōu zhèn29087380-2329-28625---612------------------24---24-------------------18-
里高镇lǐgāo zhèn2224118841--137-202071-18614------------------38---12-------------------31-
进德镇jìndé zhèn872804559015262-3637398311511749346151---14-----11----5-3731--25------------2-------22-
穿山镇chuānshān zhèn549701195384224913421012--4626----1------1----20-736---31-------------1------1
土博镇tǔbó zhèn37973753---12-370902--91------------------115--------------------------
白沙乡báishā xiāng158506518-2-422-914722-2489-1---1-----11------24---1--------------------2-
福塘乡fútáng xiāng129751204-1--2-11721---726-----------1------9---22---------------------
柳兴实业开发总公司虚拟镇liǔxìng shíyè kāifāzǒng gōngsī xūnǐ zhèn118624828151-552666219211818617---1-----3-----167---14------------15---------
柳州露塘农场虚拟镇liǔzhōu lòutáng nóngchǎng xūnǐ zhèn106246186435117923873121795206-14---2-1---1--2-1-90---3----2-1-----1---1---12
柳江开发区虚拟镇liǔjiāng kāifāqū xūnǐ zhèn2309410725815--101-117599-68919226--15---2-14------146---111-------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
柳城县liǔchéng xiàn35614815529144511552334251867208272620801212734--657-121131100------7863--180211-31-----261--------1
大埔镇dàpǔ zhèn49648307045301382281552326-22504461-17--330-1105115------1402---382-----------15---------
龙头镇lóngtóu zhèn16722135744--1251120851--20841-5---1-----3------541----------------6---------
太平镇tàipíng zhèn37545620692--2582306165--35138--------4---------52---------1---------------1
沙埔镇shāpǔ zhèn317132542945--3283561442217578---------1-3------63--------2-----------------
东泉镇dōngquán zhèn4273128688784-137-1336111211372091----18--2---------98---12------------35---------
凤山镇fèngshān zhèn2067411853314-785836322-11436-1--14--24-33------164---3----1-----------------
六塘镇liùtáng zhèn2989717515-1131-2750811--4289110---------6------439---1-1--------------------
冲脉镇chōngmài zhèn15586358122-23-145095-11041-----------3------630---1----------------------
西安乡xī'ān xiāng128698153121-31-453231-3320-----1-----23------62---6----------------------
社冲乡shèchōng xiāng147836075--1-68-82597--7818-----2---3-12------253---7----------------------
古砦仫佬族乡gǔzhài mùlǎozú xiāng286321604911--87190931--21030-----1--1---------3145--16------------5---------
洛崖乡luòyá xiāng1795539113---86113437---8518----1---2--1------405---3-----------2----------
寨隆乡zhàilóng xiāng148451353----74-128014--765911--1-------------472---2--1-------------------
马山乡mǎshān xiāng2254811871-1-604210192--57744----------1------137---1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

桂林市

guìlín shì

4614670

3887657

1190

17550

181

94

58951

433

216950

579

508

1805

48166

375902

168

876

21

17

68

521

11

71

61

131

17

207

8

17

3

1

44

13

1585

10

1

3

528

65

29

3

1

5

19

6

-

4

-

-

-

138

2

-

9

3

-

-

-

37

1

秀峰区xiùfēng qū12592411486654183254400405589246129239720501761--77--24-13-3--2-1363--3647----------6--2------
秀峰街道xiùfēng jiēdào3097127707197523-981416092812787454626--13---3-5-2----34---10------------1---------
丽君街道líjūn jiēdào4745043046228182316617195714521501619071020--54--11-4-1--1-582--1717----------3---------
甲山乡jiǎshān xiāng475034411313262-1136920238115149689115--1---1--4----1-441--93-----------2--2------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
叠彩区diécǎi qū13440112417548178512534426479629171853822312348811213--1--3----1-104---291-----------3-------31
叠彩街道diécǎi jiēdào5891152951291113442141227131151092101396737-1-6--1---------75---121---------------------
北门街道běimén jiēdào481164432617623819713188314127214278120451-27-----1----1-26---17------------3-------31
大河乡dàhé xiāng2737426898249--3312004-43013576---------2------3--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
象山区xiàngshān qū249135227251197453928107564310708611434777223527191745-8461272926-31-2352272-268173----------112-3----7-
南门街道nánmén jiēdào9308785282652473342631730901642170245116311731-415--2-87-2--5382---2072----------5-------7-
象山街道xiàngshān jiēdào383393515250980113925116914721251094551321-38---2-5-1--3-34--1101---------------------
平山街道píngshān jiēdào1003349002374106473366176126242718233617887573-120115-114--1-1521092-13691----------62-3------
二塘乡èrtáng xiāng17375167948227-35432372-32121-12---3-1----------2---2----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
七星区qīxīng qū227278202404143217411779260151678611544410304003381925-845--12-15415--5-31821-96175----------30-------7-
七星街道qīxīng jiēdào9464882110461236542883880563972198429168614714-411--6-13411--1-2111--4884----------18-------3-
东江街道dōngjiāng jiēdào62733559425561421300173957353715533910232290--419--4--13----2-5511-257-----------11-------2-
穿山乡chuānshān xiāng378823609524145228511043823370317-9---3-----3-4----24---12----------------------
朝阳乡cháoyáng xiāng3201528257181792-1194211144581929772221--12--2--4----2-28---1121----------1-------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
雁山区yànshān qū6783364898111152-1855120234397275315--127-172---------9---5------------8-------10-
雁山镇yànshān zhèn2381122538168--463914-4-35184-6------2---------5---4------------1---------
柘木镇zhèmù zhèn26601259646235-11212463-3277538--16------------2---1------------7---------
大埠乡dàbù xiāng127041264936--7-20---107------------------2--------------------------
草坪回族乡cǎopíng huízú xiāng471737471843--20122---259-1---21-17-----------------------------------10-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阳朔县yángshuò xiàn2646402315265428312326015296321022148825018101--12-3627-1-------108---45---2-------3-------3-
阳朔镇yángshuò zhèn408913825214118--542204113932315-91--6----1-------22----5-----------3-------3-
白沙镇báishā zhèn416213933195721422194558213511----6-3527---------79---4----1-----------------
福利镇fúlì zhèn4143838326972-911536---11544------------------3--------------------------
兴坪镇xīngpíng zhèn3642735935717-15-145-2-12301-1----------------1--------------------------
葡萄镇pútao zhèn28176275695586-145464131643------------------1--------------------------
高田镇gāotián zhèn2961114586781-191149323-211347--------------------------------------------
金宝乡jīnbǎo xiāng26438220031101-2114348-6-541-------1-------------------------------------
普益乡pǔyì xiāng105446408-4--11-3955---4162---------------------------------------------
杨堤乡yángdī xiāng9494911624-1853266---410------------------2--------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
临桂县línguì xiàn42418238982156148074654141582049145897214957354---107-----2-1---155---512---------------------
临桂镇línguì zhèn3691933502438122113217388148130907-5---16------------37---212---------------------
六塘镇liùtáng zhèn421234155752331-131272-112214-1---1------------1--------------------------
会仙镇huìxiān zhèn50351494633252--1-2622-19354-------------1----3--------------------------
两江镇liǎngjiāng zhèn4537742564745--364252511465117-1---------------12---4----------------------
五通镇wǔtōng zhèn38985369186121--662960242148745-2----------------3---6----------------------
庙岭镇miàolǐng zhèn3968539045532--45-290112-66166-14---1-----2------2---4----------------------
南边山乡nánbianshān xiāng2644724705-971-111592-1-3116------------------2--------------------------
四塘乡sìtáng xiāng39458390724891-1711765-23739-----1------------3---11----------------------
茶洞乡chádòng xiāng205471747363--21-28172--114111---------------------------------------------
渡头乡dùtóu xiāng235632210167-136-1186-1-79143------------------1---2----------------------
保宁乡bǎonìng xiāng1634814242541-233143511-885393-----------------1---2----------------------
中庸乡zhōngyōng xiāng178361663741871138-714-2-51172-29-------------------------------------------
宛田瑶族乡wǎntián yáozú xiāng215819722127--240-1362---4810091-2---88---------------------------------------
黄沙瑶族乡huángshā yáozú xiāng49622820-2--4-49117--841543----------------------1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灵川县língchuān xiàn31803629995455199613935020478929167939610169-1133-26----15-3---415--18----------------------
灵川镇língchuān zhèn7220668087274824111611731124611351492-31---4-----3-----45--15----------------------
大圩镇dàwéi zhèn4519444308458112165972-220147-6---1------------1---1----------------------
定江镇dìngjiāng zhèn2469224157225--442221-11152162-4--11-------3----6--------------------------
三街镇sānjiē zhèn1825017906225-124110412-51131-2-------------------------------------------
谭下镇tánxià zhèn34236336004474-6843356312769-652-------1----------------------------------
九屋镇jiǔwū zhèn23775228222711201145-332768---------------------------------------------
潮田乡cháotián xiāng22413216481132--8-3881-144187------------------1---2----------------------
大境瑶族乡dàjìng yáozú xiāng111986575-89--5-362--14489------------------1--------------------------
海洋乡hǎiyáng xiāng228362228761522320-3513-28298------------------1--------------------------
灵田乡língtián xiāng234422306026-1201352--11303--1------------------------------------------
青狮谭乡qīngshītán xiāng3955335513651-34197---419-5--1----------------------------------------
公平乡gōngpíng xiāng101329384348--6-5842--1885-----------2---------------------------------
兰田瑶族乡lántián yáozú xiāng57072765137---1881---32019---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
全州县quánzhōu xiàn652963622599122811611367391185117234917127984731-1314-21-121--2--1541--482-------3------42---1-
全州镇quánzhōu zhèn92556906473852128883769840391192320--1---1-11------15---52-------3------4------
黄沙河镇huángshāhé zhèn21383212853---812611-254-----1------------1--------------------------
庙头镇miàotóu zhèn22398223267122131154---261--------------------------------------------
文桥镇wénqiáo zhèn415614148917213-213-21-30-----------------1---------------------------
大西河镇dàxīhé zhèn2938829319424-26-561-113-1----------------4---2----------------------
龙水镇lóngshuǐ zhèn42684425424---575311-265-3------------1------------------------------
才湾镇cáiwān zhèn44936446491031-1354523-7193-2------------1-------2----------------------
绍水镇shàoshuǐ zhèn447294369835-1141674-14926-1--------------------4----------------------
石塘镇shítáng zhèn37617373851-1-9186222-14832----------5----------5--------------------1-
永岁乡yǒngsuì xiāng32563324411812-11215-2-168-------1--------------1----------------------
枧塘乡jiǎntáng xiāng2476724689--1-4-224-1438------------------3---1----------------------
咸水乡xiánshuǐ xiāng314023079554-1467493-13483-2----------------3--------------------------
凤凰乡fènghuáng xiāng45688453811---31-1095-111125-1---------5------10---8----------------------
蕉江瑶族乡jiāojiāng yáozú xiāng1418012158-2--25-438--61927-----------2------6---2----------------1-----
安和乡ānhé xiāng3284132425-41-271103222-36197-----3-----7------5---8----------------------
朝南乡cháonán xiāng227032210531--15-71181117462------------------3---6----------------------
两河乡liǎnghé xiāng29045287943111201513-1151481------1---1-------1--2----------------------
白宝乡báibǎo xiāng1504314513521192285-24464-1----------------4---2----------------------
东山瑶族乡dōngshān yáozú xiāng274795958-1--3-8---521490---13-----------------------------------1-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴安县xīng'ān xiàn353920341292103193177997132699159101868317618---2--11-14----1-13---4------1-------------1-
兴安镇xīng'ān zhèn83575813003695231919106424690735514---2-----2------10---3------1-------------1-
湘漓镇xiānglí zhèn45632453051862127-5022-28189-1------1------------------------------------
界首镇jièshǒu zhèn36242358583106-3216411-3262----------------1----------------------------
高尚镇gāoshàng zhèn46909466481051-9-133--7211------------------2--------------------------
严关镇yánguān zhèn1940118657211--33-2501--244212-------------------------------------------
溶江镇róngjiāng zhèn446054296410512246210901--37397-----------3---------------------------------
漠川乡mòchuān xiāng2085819229522116-12--441581---------1--------1--------------------------
白石乡báishí xiāng1209811866511-54-2-1-2165----------------------1----------------------
崔家乡cuījiā xiāng20876205645---8110----288---------------------------------------------
华江瑶族乡huájiāng yáozú xiāng1568211372211-429-905--83768-1---------5---------------------------------
金石乡jīnshí xiāng80427529711--152-54-1-5279-----------4---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永福县yǒngfú xiàn235368198874391141633048255645526234728202110--12-----1----1-409---1393121-1-------70---------
永福镇yǒngfú zhèn174971472464981-7231722351748349-2--1-------------23---23101---------7---------
罗锦镇luójǐn zhèn338483048032831-12-302415-335---------------------------1-----------------
百寿镇bǎishòu zhèn2903525546116--28-29901--11093-----1------------241---8----------------------
苏桥镇sūqiáo zhèn22142181624126--171344382169248-----1----------------60----------------------
桃城乡táochéng xiāng283272334541261-33-3093343171671------------------20---5-2--------------------
堡里乡bǎolǐ xiāng2225314703-25--6-5087161-242328-----------------------------------63---------
广福乡guǎngfú xiāng187161412651823473198821113124611----------1------3---4----------------------
三皇乡sānhuáng xiāng2138120567521-261753-2-164------------------1---3----------------------
永安乡yǒng'ān xiāng222992159395--13-54513-8432------------------3---11----------------------
龙江乡lóngjiāng xiāng1987015628242--50-291913170981-8--------------1-118---46----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灌阳县guànyáng xiàn231288212364851958354143528977417971248--27688--16-2----23---342-11191---------------
灌阳镇guànyáng zhèn5726853305142632101145-65413696-2---3-1---5----------2----1-----------------
黄关镇huángguān zhèn38610362681622--1975121-32169111--22-24--1--1----10--------------------------
文市镇wénshì zhèn3001429383143214-53-1-1544------------------7---1----------------------
洞井瑶族乡dòngjǐng yáozú xiāng7917573123----3---321701----1-1----------------2--------------------
观音阁乡guānyīngé xiāng7711730611--1-12---13812----1-1-----1----2----1---------------------
西山瑶族乡xīshān yáozú xiāng106447119-4----2--1-3514-1--1-------------2--------------------------
新街乡xīnjiē xiāng3456233431161311-1434911-2884102--4161----------1----3--1------------------
新圩乡xīnwéi xiāng19283186711631-32332--7541-2---------1------1--------------------------
水车乡shuǐchē xiāng2527921150621-3143-1164072----------------------------191---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙胜各族自治县lóngshèng gèzú zìzhìxiàn160796344301770222484153035831214427182823711631340--1--1------21--132-----1-------------2-
龙胜镇lóngshèng zhèn325981308471911193621048831-45462466-82-125------------1---22-----1-------------2-
瓢里镇piáolǐ zhèn145593264-26--205-7000-1-3649413-----1---------------------------------------
三门镇sānmén zhèn155317465313--28112855--16454252-1--1---1---------1---11----------------------
和平乡hépíng xiāng152442301-5--105-6451---1396242----1----------------------------------------
泗水乡sìshuǐ xiāng125831727-2--1654-2525--11606512-----1-----1---------------------------------
江底乡jiāngdǐ xiāng8597328024--1400-201--71443552-6-----------------1-------------------------
马堤乡mǎdī xiāng10686430----83812263-2-561550-----2---------------------------------------
伟江乡wěijiāng xiāng8852418--1-7591-28---45768-----1---------------------------------------
平等乡píngděng xiāng2497010944---2658-38-721911120481-1--6---------------------------------------
乐江乡lèjiāng xiāng17176136711-1630-509-1314223434-1-1-4---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
资源县zīyuán xiàn15694612365122604427827182252-253050141141--40-----2------1---31---------------1-----
大合镇dàhé zhèn15467128051301-20581120--2414392-11---5-----2------1---11---------------------
中峰乡zhōngfēng xiāng260262449785--485-272--4994-----1----------------2----------------1-----
延东乡yándōng xiāng280652572359111651125--14644---------------------------------------------
梅溪乡méixī xiāng286562643416--2107-19----86-21------------------------------------------
瓜里乡guālǐ xiāng1944918164431-789-13---5436-----34---------------------------------------
车田苗族乡chētián miáozú xiāng23520960324111365429----24211-------------------------------------------
两水苗族乡liǎngshuǐ miáozú xiāng1077840871--258131410----851---------------------------------------------
河口瑶族乡hékǒu yáozú xiāng49852338-3--1270-2---31369---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平乐县pínglè xiàn39457531583786363151046533217443024609155553547211108--13-10---16-601--55-2-1-3-----1-------1-
平乐镇pínglè zhèn596194410725282211412553424444393862231-16------------71---4-------------------1-
二塘镇èrtáng zhèn63992513801126327516152657861089913---1---3------6-10---3------1---------------
沙子镇shāzi zhèn400673577263--12963051-683821-11--3-----3------1----1---------------------
同安镇tóng'ān zhèn4370834243151731331138498-67863113---84------------24------2---1---------------
张家镇zhāngjiā zhèn4014037895572321211712-62073-----1------------5--------------------------
源头镇yuántóu zhèn4536632595212231180442-284657-----9--1---------7--------1-1---------------
福兴乡fúxīng xiāng17505145438161110217474---1171-2-------------------------------------------
阳安乡yáng'ān xiāng2257321794521-7-10331-7647-----3---------------------------------------
青龙乡qīnglóng xiāng1748916545641-2150-1-2877---------------------------------------------
桥亭乡qiáotíng xiāng152241162012--1-78721-22793-1---------7------5---2----------------------
长滩乡chángtān xiāng1126772512---1221545----2454-----------------------------------1---------
大发瑶族乡dàfā yáozú xiāng176258092-3--3-6021--3891214-1-1---------1--1--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
荔浦县lìpǔ xiàn3461692777347013419730112414253893924325893-20--292-5109144----3-38---62-------1---1-------2-
荔城镇lìchéng zhèn73439645411868175753462113230853889-14---7--43112------13--------------------------
东昌镇dōngchāng zhèn23936178471---14-203941-84019-----------3---------------------------------
新坪镇xīnpíng zhèn278421999462112711109-2366620---------68--------2--------------------------
杜莫镇dùmò zhèn22104128253311363691312-272282-1-------3--------3--------------------------
青山镇qīngshān zhèn334243113115---173140852-41779-2---------4------10---51-------------------1-
修仁镇xiūrén zhèn305632877943--12-10138--21684-----2-----31----2-4--------------------------
大塘镇dàtáng zhèn229381949121--18-3238---10177-------------------------------1-------------
花箦镇huāzé zhèn2076220133-1--9-3861-27214---------7------1-1--------------------------
双江镇shuāngjiāng zhèn2605620790135--8-5033--17198-----------------------------------1---------
马岭镇mǎlǐng zhèn3691531123349--9253702-312335-1--1------4-----------1---------------------
三河乡sānhé xiāng9436675111--64-1031---171567------2-1----------------------------------1-
茶城乡cháchéng xiāng949921962---10-59044--21378-2----------------1--------------------------
蒲芦瑶族乡púlú yáozú xiāng9255213321--2-3360----3751----1-------------4---1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
恭城瑶族自治县gōngchéng yáozú zìzhìxiàn271216105981287264154685695204269715893715-1547-6112257---2213---10------------5---------
恭城镇gōngchéng zhèn4532928220114031721096622214615893-1---24-----2------7---8----------------------
栗木镇lìmù zhèn4588118142215--28106515--122699412--3--61113----1-1----------------2---------
莲花镇liánhuā zhèn51352362713113352843-1-1044804----117---2-------11----------------1---------
平安乡píng'ān xiāng355891784773128-329512317369-----1---7------1-3--------------------------
三江乡sānjiāng xiāng13450200-1----5---413239-----1---------------------------------------
嘉会乡jiāhuì xiāng2490213938321-5301491-1210751-2-114----1-7---------2------------1---------
西岭乡xīlǐng xiāng362681945537--316073-21116172---------2-------11--------------------------
观音乡guānyīn xiāng8610288----3-14---28303---------------------------------------------
龙虎乡lónghǔ xiāng9835426411--2121314--75412-----------------------------------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

梧州市

wúzhōu shì

2796087

2734343

618

351

105

58

1049

124

24997

314

69

206

914

32021

25

124

4

1

15

41

1

5

13

15

2

154

-

-

-

-

8

2

351

3

-

-

92

32

3

-

1

5

-

2

-

-

-

-

-

10

-

-

2

-

-

-

-

6

1

万秀区wànxiù qū11396911043072765753162150797455942-6---6-1---1----1-39---152-------------------2-
城东街道chéngdōng jiēdào388473738024433223479412534487-----3------------11---101-------------------2-
城南街道chéngnán jiēdào2914828718136-434287-25992-2----------------2----1---------------------
城中街道chéngzhōng jiēdào186441820313121122256-385117-3---3------------13---2----------------------
城北街道chéngběi jiēdào273302612922151-25681362837246-1-----1---1----1-13---3----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蝶山区diéshān qū186594179269821001722361346042216464421573826-134--128-22----6-532--1291----1-----2-------2-
角嘴街道jiǎozuǐ jiēdào31481305891431-1191517-1121824323--32--88--------5---4----------------------
东兴街道dōngxìng jiēdào644036234938279-151699271114303436313---1--3--14----2-21---11-----1---------------
富民街道fùmín jiēdào5450152423152961362142963106042139---1--1--8----1-192--661----------1-------2-
大塘街道dàtáng jiēdào362093390815132-3041666911061473-1-1------------3-8---12-----------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
梧州市郊区wúzhōu shìjiāo qū804807880426195-49495748216513455---------1------10---1------1-----1---------
长洲镇chángzhōu zhèn38364382371364-5-64141127----------------------1----------------------
龙湖镇lónghú zhèn265952539769--18375921-1136547---------1------10----------1-----1---------
城东镇chéngdōng zhèn1552115170741-2611341314121-48-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
苍梧县cāngwú xiàn64685564213322754422753362091281631352023312--24-3--2------2221--3---12---------------2-
龙圩镇lóngwéi zhèn7361572327531210293756711320371-11--11----2-------11---3----2-----------------
大坡镇dàpō zhèn48422483651852171201--1--1-------------------------------------------
广平镇guǎngpíng zhèn6005558880272-54710761-5344----1----------------------------------------
新地镇xīndì zhèn573525730097--122251113---------------------------------------------
人和镇rénhé zhèn25761257171011121224---2---------------------------------------------
岭脚镇lǐngjiǎo zhèn280042793311-413224--3-12-----2------------9--------------------------
倒水镇dàoshuǐ zhèn355363549962112-13321-41------1-------------------------------------
长发镇chángfà zhèn2023320170526-143---141---------------------------------------------
京南镇jīngnán zhèn193241929591321272-1-1---------------------------------------------
狮寨镇shīzhài zhèn1741116588931-314-3--799---------------------------------------------
旺甫镇wàngfǔ zhèn40586404807513556311119-----1------------21-------------------------
夏郢镇xiàyǐng zhèn4554645488144-244921-216---------------------------------------------
六堡镇liùbǎo zhèn234262296952--2-7-22-436-----------------1---------------------------
梨埠镇líbù zhèn308383048411-33224511-22792------1-----------------------------------2-
木双镇mùshuāng zhèn145461453442-1--3-1--1---------------------------------------------
石桥镇shíqiáo zhèn514905145282127-9-1-41-------1---------1--------1------------------
沙头镇shātóu zhèn547105465221493-28124-4---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
藤县téng xiàn848648842290682715121891114271019291284101681-14-1-4-64------111---337-----------1---------
藤城镇téngchéng zhèn5540255070282-49-1524-1410831----1---4--------2--------------------------
潭东镇tándōng zhèn580365794721116-46----31----1----------------------------------------
津北镇jīnběi zhèn203892037141112-61---2---------------------------------------------
南安镇nán'ān zhèn370733701731--8223---86----------------------14---------------------
琅南镇lángnán zhèn40241401764-1-1-48---15-11--------1------1----------------1---------
同心镇tóngxīn zhèn20849208023-1-2-7---2365--------------------------------------------
金鸡镇jīnjī zhèn5767057529211-51616-3-40----------------------21----------------------
新庆镇xīnqìng zhèn3522335028151-220111522-315-1---2------------14---11---------------------
象棋镇xiàngqí zhèn371323699741-118-40482338------------------4---21---------------------
岭景镇lǐngjǐng zhèn343533423361--813526--304------------------5---4----------------------
天平镇tiānpíng zhèn6733167083422-11-150112521-3----------------44---2----------------------
蒙江镇méngjiāng zhèn65998658343--152871-5347-2-----1----------7--------------------------
和平镇hépíng zhèn6859868418312372961-1431------------------28---1----------------------
太平镇tàipíng zhèn853528526123--3132---247-----1---------------------------------------
古龙镇gǔlóng zhèn378543776911117-3811-230------------------2--------------------------
东荣镇dōngróng zhèn3299732880111-4-4942-1536-1----------------3--------------------------
大黎镇dàlí zhèn3703336803-2--27-1044-11363-----------15-----------1---------------------
平福乡píngfú xiāng274422736912-21-52---113------------------1--------------------------
宁康乡níngkāng xiāng16836129032-1-5-25721-53612-----------48---------------------------------
赤水乡chìshuǐ xiāng12839128006-1--129----1----------------------1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蒙山县méngshān xiàn18791815261843406419681210480381242258734--31---2-65------11---22-----------2--1-----1
蒙山镇méngshān zhèn44548382649101-373138210121448042----------2------3----------------2--1-----1
西河镇xīhé zhèn299812645572--7-5052-232991-----1-----2------3---1----------------------
新圩镇xīnwéi zhèn21127874328--81-88841711843304-1----------------1--------------------------
文圩镇wénwéi zhèn3136227064481145117842-1113959-----------44------1----2---------------------
黄村镇huángcūn zhèn200861977752-311-763-16183----3------12------3---1----------------------
陈塘镇chéntáng zhèn2105620261854-92671-1-488-----------3---------------------------------
汉豪乡hànháo xiāng113251091072--213441-1253-1---------1---------------------------------
长坪瑶族乡chángpíng yáozú xiāng2820366------10----2442---------2-----------------------------------
夏宜瑶族乡xiàyí yáozú xiāng561377813--41545---476312---------1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岑溪市cénxī shì73162372879910035156273361664728161142821133-6221-11-1----1-105---26122--3-------4--1------
岑城镇cénchéng zhèn7261872342252-153156--61948-51-14------------1---3-2--1-------2---------
樟木镇zhāngmù zhèn3969539605811-7-423--47------1-----------8---17---------------------
马路镇mǎlù zhèn33922338274-11241311-185-2----------------5---11----------------------
南渡镇nándù zhèn64725644985---65-107711620--------1---------13----1---------------------
昙容镇tánróng zhèn26292261932---52-321-246---------------------------------------------
水汶镇shuǐwèn zhèn5054950268521-1222052--2011-----13------------1---22---1-------2---------
大隆镇dàlóng zhèn312263101462--2111322--325-----2------------18--------------------------
黎木镇límù zhèn4259542496321-417021-951--------------------------------------------
大业镇dàyè zhèn4185441673112-110-1063-316-1----------------35---1---------------1------
筋竹镇jīnzhú zhèn408784076873--915231-1220------------------1---1----------------------
城谏镇chéngjiàn zhèn399253976862--10190101-227---------1--------4---3----------------------
归义镇guīyì zhèn6544965256811-1031309-1213----13-----1------6---4----------------------
糯垌镇nuòdòng zhèn6166861370841-141518322-853-4--3------------------1---------------------
安平镇ānpíng zhèn25542254705-1-3243--196------------------1--------1-----------------
三堡镇sānbǎo zhèn5383353751147545321-11513-1--1-------------1--------------------------
波塘镇bōtáng zhèn3310532972521-9373271-18--1---------------2--------------------------
吉太乡jítài xiāng7747752812--3-191---19--1-------------1-9----1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

北海市

běihǎi shì

1423236

1396888

530

218

40

57

497

121

20581

241

107

228

252

2561

32

159

2

-

20

30

2

21

4

6

2

101

2

3

3

-

4

4

152

7

5

-

113

108

-

-

-

10

-

1

1

-

-

-

-

120

-

1

-

-

-

-

-

-

2

海城区hǎichéng qū273413264752191141816163406628736814914948318103--61611626126232-3410571-5988---2--1----79-1-------
中街街道zhōng jiēdào46402447083032124191284167222194742--16--14-5-1---1352--41---1--1----23---------
东街街道dōng jiēdào407983930724182434121169512263087-5--141----3-----222---95-----------15-1-------
西街街道xījiē jiēdào44995430044036-1131115261874338113226--13-16---1221--3-1851-196---1-------29---------
海角街道hǎijiǎo jiēdào39914392422419221514855182394045--1------1-12---3---63-----------3---------
地角街道dìjiǎo jiēdào1543415187912222110781-317-2------1-------------368---------------------
靖海镇jìnghǎi zhèn2890028355256--614344-7104124----------------5--------------------------
涠洲镇wéizhōu zhèn1197811932311-5128-2--5---------------------------------------------
驿马镇yìmǎ zhèn44992430173628-527415951721283886319--23---215-----122---185-----------9---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
银海区yínhǎi qū138852132467462057751254421372338551320--211-1--65------23---710---1-------12---------
福成镇fúchéng zhèn744377069188332093522222792----111----38------16---64-----------1---------
西塘镇xītáng zhèn2415823520161-1615347311531-15----------------3----2-----------2---------
高德镇gāodé zhèn125031085961-130111552-6140533------1--23------1----3-----------2---------
侨港镇qiáogǎng zhèn169731683718111--82-11316-1--1-------------3----------------7---------
咸田镇xiántián zhèn1078110560134-291149213227-1---------4----------11---1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铁山港区tiěshāngǎng qū146370145637518852710482786650127---2-----1------1-4-211---2-------5---------
南康镇nánkāng zhèn51565512293336241227-34116125---------1------1-4-2----2-----------------
营盘镇yíngpán zhèn5313652957221-20411622-326-----------------------1---------------------
兴港镇xīnggǎng zhèn4166941451163133513953228-2---2----------------19------------5---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合浦县hépǔ xiàn86460185403224249192923259802914824505914771092-1211-51-19--1-1-23---269---5-1-----24--------2
廉州镇liánzhōu zhèn1687211657634713814361524095012222624118--15-2--14--1---13---61-----------22---------
党江镇dǎngjiāng zhèn4480944706102--83672-227---------------------------------------------
西场镇xīchǎng zhèn8093380485345--1613431-2241-----1----------------1----1-----------------
沙岗镇shāgǎng zhèn3248832418101111440---111---------------------------------------------
乌家镇wūjiā zhèn13161127503---743003---92-----------------------------------2---------
闸口镇zhákǒu zhèn33299329437-117121610-5-107-----1---------------------------------------
公馆镇gōngguǎn zhèn1150721119931810-456621583516117378-2-22--1--4----1-2---123---------------------
白沙镇báishā zhèn79986794992825115113661426421-1--6--1----------1---3----------------------
山口镇shānkǒu zhèn6463064335114156124574521-------1-------------------2-----------------
沙田镇shātián zhèn172751718142--1-85--------------------------------2-----------------
石湾镇shíwān zhèn412504089571--1232718--151------------------1--------------------------
石康镇shíkāng zhèn4765646992282-133609312-8-------1----------1----1--------------------1
常乐镇chánglè zhèn6457864232163328325152-734----32-----1------2---4----------------------
曲樟乡qūzhāng xiāng165791637831--16-16031-113------------------2----------1---------------
星岛湖乡xīngdǎohú xiāng248612426171--35343571-11031-----------------1----4--------------------1
十字路乡shízìlù xiāng193031920192--5174---110---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

防城港市

fángchénggǎng shì

735952

384968

137

134

27

10

606

47

295774

69

29

108

992

34074

10

75

10

1

17

224

3

3

6

-

1

24

-

1

9

1

3

-

369

-

-

1

57

22

-

1

-

5

-

-

1

2

-

-

1

18106

-

-

-

3

-

-

-

16

5

港口区gǎngkǒu qū10640388212562515220414150052715541841462442-1436-11--11-1--1-43---2913---2-------930---3---24
渔洲坪街道yúzhōupíng jiēdào1696612872612149-3464851028328-7--12--1--1-1----13---10------------153---3-----
白沙万街道báishāwàn jiēdào324252392812212-14010673715-3389676435--123-----10----1-30---1912-----------625-------11
企沙镇qǐshā zhèn269912630925-2-31489-5-756-----5-----------------------------86-------12
光坡镇guāngpō zhèn171711610752313-9581121836----14-----------------1-----------27--------1
公车镇gōngchē zhèn128508996816-93335734942366---112-1-------------------2-------39---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
防城区fángchéng qū3161112063774883821562384281111234555208402214-6127-21--9--81--309---81-1-1---2---3163-------141
防城镇fángchéng zhèn55549398081354413631162244241202041193--52-----2---1--13---6--1-1---2---1717-------7-
大菉镇dàlù zhèn362772445811--1318083-1-83414----15--1---------259----------------31---------
华石镇huáshí zhèn13203863832--6139822-11468-3--41--------8---1---11-----------80---------
那梭镇nàsuō zhèn2271213405821---7290-4271614----12-----------------------------376---------
那良镇nàliáng zhèn257982068531--1712859---2371898151--2------------1----------------80-------7-
峒中镇tóngzhōng zhèn113504035-12-3-6032--1101223-----2-----------------------------41---------
附城乡fùchéng xiāng384162621046--201210348-24521337-4---25-1---2------14---1------------374---------
茅岭乡máolǐng xiāng16336146741---1-1507--11586-----------------------------------50--------1
那勤乡nàqín xiāng14506109651---26-3161---15266------------------10----------------62---------
扶隆乡fúlóng xiāng1295783471---13-3837---10703-------1---4-----------------------41---------
滩营乡tānyíng xiāng225011355846--14-861921-4251-----2-----1------9----------------30---------
平旺乡píngwàng xiāng5955240411--4-3514----23-----------------------------------8---------
板八乡bǎnbā xiāng1102582926----71811--32981-----------------------------------22---------
那垌乡nàdòng xiāng144085387-3--1-5183---33813-----------------------------------18---------
江山乡jiāngshān xiāng15118129746-112510632-170722-----36------------2----------------233---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
上思县shàngsī xiàn2053071645915142569117983724-21408666385-116----12--1---5---13----1-------17---------
思阳镇sīyáng zhèn31257274012---2312815215--72197383--8-----2------5---3------------13---------
在妙镇zàimiào zhèn1503335791---8-110133--25404---------------------------------------------
思阳乡sīyáng xiāng33452138313126-319742--1363-----1----1---1------------1-----------------
叫安乡jiào'ān xiāng3595677418-25-328652--32293--2--1---------------------------------------
华兰乡huálán xiāng1024551-1--1-9998---1186-----5----------------1------------1---------
南屏瑶族乡nánpíng yáozú xiāng11216114-2--1-6166---14930-----------------------------------2---------
平福乡píngfú xiāng183344705----1-13477--110140---------------------------------------------
七门乡qīmén xiāng13162629--1-4-122851--7233----1-----------------1----------------------
那琴乡nàqín xiāng16744202----2-16480--1545-----1----------------8----------------------
东屏乡dōngpíng xiāng541245----5-5285---176---------------------------------------------
公正乡gōngzhèng xiāng798922---15-78711---89---------------------------------------------
昌菱实业公司虚拟镇chānglíng shíyè gōngsī xūnǐ zhèn65072215----8-4271---210-----------------------------------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东兴市dōngxìng shì1081317392018122117791665172181133106141-6453-4--2----2-12--178---1--1---113996---------
东兴镇dōngxīng zhèn55679437861581-147872663113631778141-332--4--1----2-8---48----------12521---------
江平镇jiāngpíng zhèn3860220458131111157494-123987----313-----1------4--------1--1----11339---------
马路镇mǎlù zhèn13850967621--19-3636-1427341------3--------------13------------136---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

钦州市

qīnzhōu shì

2894407

2598550

993

241

192

115

1271

385

287065

589

159

141

472

3031

28

90

9

1

16

129

1

19

3

1

5

40

-

-

4

1

14

-

134

3

12

-

78

22

-

1

1

3

5

-

-

-

-

-

1

496

-

3

-

-

-

-

-

67

16

钦南区qīnnán qū5089224469802494429103265258571572256143164017761-995-62147--311-50---3215-11--------396-------205
向阳街道xiàngyáng jiēdào36761306931551-3055578622137196110---18----11------8---107-----------116---------
水东街道shuǐdōng jiēdào2530822761161--12-2374--599813---7------------5----------------16---------
文峰街道wénfēng jiēdào48198427992912122291049028210201971371--24-3-13---31--1---4------------83-------4-
南珠街道nánzhū jiēdào545024584239822346807432926274-15---12-----2------24---82-----------115-------21
沙埠镇shābù zhèn26799260048---307614311109524--11----------------3---1--------2-------102
康熙岭镇kāngxīlǐng zhèn352893042472--1614717-6-56493--52-1--------------3------------22-------2-
黄屋屯镇huángwūtún zhèn389971058452--22228133121-10203----34-1---1------2----------------11--------1
尖山镇jiānshān zhèn1935319117112212-207111-7-----1---------------------------------------
大番坡镇dàfānpō zhèn14304139641021396294-1-210-----------------------------------2---------
龙门港镇lóngméngǎng zhèn841282145---3-1721---11-----------------------------------6---------
犀牛脚镇xīniújiǎo zhèn5598555577344112013115-2813-1---7---------------------------------------
久隆镇jiǔlóng zhèn28531275349-2-1258521342100-----1------------3----------------2--------1
东场镇dōngchǎng zhèn14795143421433-15135941-440-----4------------5--------------------------
那丽镇nàlì zhèn37605367265---47270371--762----13-----2----1--------1---------17-------2-
那彭镇nàpéng zhèn3217831581--3-1614521-21111--------2-------------35---------------------
那思镇nàsī zhèn21406207921-1-1754513--8125-------1---1----------1----------------------
钦州港虚拟镇qīnzhōugǎng xūnǐ zhèn10499100264131112-37821112013---1------------2----1-----------4---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
钦北区qīnběi qū52658231543096623117280332094601261572076461---123-2---2------36---19-----------141-------442
大垌镇dàdòng zhèn360733105573132744908621128-----2------------13---1------------7-------22
平吉镇píngjí zhèn5658754816168--183166833-144-----------1----------5------------1---------
青塘镇qīngtáng zhèn310513011546--37180421-571-------1---------------------------3-------1-
小董镇xiǎodǒng zhèn694456231826611203690838443557----17------------6----------------4-------6-
板城镇bǎnchéng zhèn4695940554721-22-617921-9281-------1----------1---5------------5-------6-
那香镇nàxiāng zhèn2085689753512495117057--18751----3------------1---6----------------------
那蒙镇nàméng zhèn38985173051073112121594141-623-----1------------2----------------3-------2-
长滩镇chángtān zhèn4099627124104--2321367637--3472------------------7----------------4-------3-
新棠镇xīntáng zhèn359431260244482346365-1-12-----------1------1---2-----------1----------
大直镇dàzhí zhèn585172876712723332960342-1168-----1------------3----------------8-------2-
大寺镇dàsì zhèn66813103835135221756288411446-----9------------1----------------1-------22-
贵台镇guìtái zhèn2435727585282102214914---69------------------1----------------5---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灵山县língshān xiàn1140799112101030780654037113417715197664346568893-5619--129----3-1711-191----3------28-3-----28
灵城镇língchéng zhèn45553450182871441142992775-6-----1--1-------1----------------10--------2
三海镇sānhǎi zhèn85042848112275531101061575-42----------8----------1-----2------1---------
新圩镇xīnwéi zhèn82389822231355130965162--5----1------11----------1------------1--------1
丰塘镇fēngtáng zhèn3450534400733117162213-3----------------------2----------------------
平山镇píngshān zhèn36667365137-2-26480141-18-----1-1---1----1-7--------------------------
石塘镇shítáng zhèn39230390491234327992123223----1--1---1----------3-----1--------1-----1-
佛子镇fózǐ zhèn4981249712103--10664211-1--1---------------1--------------------------
平南镇píngnán zhèn429104273214144761022663121------1-------------------------------------
烟墩镇yāndūn zhèn58371559391652122323431583391----------1---------------------------------
檀圩镇tánwéi zhèn87025867342072-1682264-112-------1----------1---2----------------------
那隆镇nàlóng zhèn84432842651842-881006-12141----------1-----------1--------------------1
三隆镇sānlóng zhèn5395953520824-723905--116-------3--------------1----------------------
陆屋镇lùwū zhèn76749754152064627181113452510311---1--------------1-2------------11-------13
旧州镇jiùzhōu zhèn7576074437263363518113914813621----------3------1--------------------------
太平镇tàipíng zhèn88145795183878232584558117835--2-22------------21--2----------------------
沙坪镇shāpíng zhèn40445385271265-1931847411113-1----------------1---3------------1---------
武利镇wǔlì zhèn5852958214103521741952142445----------------1-1------------------1-------
文利镇wénlì zhèn2798927364941-1944575233107----11-----1----1-2---1------------3--------1
伯劳镇bóláo zhèn7328772619174551754501541413111---111---2----------1------------1-1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浦北县pǔběi xiàn7181047151303415567482941661319209563576177255115-21--2--1-10-31211-86---32------31-------11
小江镇xiǎojiāng zhèn3598135813211-391113221110-11---------------2--------------------------
泉水镇quánshuǐ zhèn23875237581013211651141-10--1-------------1-3-8-2-----2----------------
石槣镇shíjī zhèn156191548573-13-10521-18--1---------------2--------------------------
安石镇ānshí zhèn2877028552294118626133-232---1-----------------------2-----------------
张黄镇zhānghuáng zhèn681846789238112923138132544-1---3--1-----1-7-9---12---------------------
大成镇dàchéng zhèn28129280204221131259-3-39-1-------------------------------------------
石白水镇shíbáishuǐ zhèn34811345852031513217125-2832----------------1-121------1---------------1-
北通镇běitōng zhèn499624957954101044521204147226111-------------------1----------------------
三合镇sānhé zhèn2972529615181232653924113-----1--------------1-21---------------------
龙门镇lóngmén zhèn680316781420113336157424111241-1--1-1----------4---1------------4---------
江城镇jiāngchéng zhèn67557674291826232182822193-----------------------3-----------1--------1
福旺镇fúwàng zhèn6480264538138734116139194334----1-----------1-2--------------------------
寨圩镇zhàiwéi zhèn605076025426184229113569140-------1---1------5-1-1----------------------
乐民镇lèmín zhèn38119380381811-3129145261---------------------------------------------
六橱镇liùchú zhèn3392333835143324319642235---------------------------------------------
平睦镇píngmù zhèn19540195286-1-2---3------------------------------------------------
官垌镇guāndòng zhèn329623288116132473151-45-1----------------1--------------------------
樟家乡zhāngjiā xiāng176071751492125162611--1-----------1------2----------------26---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

贵港市

guìgǎng shì

3827945

3216039

886

430

230

148

1577

299

533587

889

201

516

517

71063

18

117

6

4

59

68

3

41

13

2

1

185

2

-

6

-

22

7

642

2

6

1

231

24

1

-

2

46

1

3

3

-

-

-

5

10

1

11

-

-

2

-

-

4

14

港北区gǎngběi qū102070159244932517774515806342434333141122231129612422-357241011571-4-143247---135101--3--3---42-6--1---11
贵城镇guìchéng zhèn24724421967717362219184272586215117831235621026--151-1011151-1-81121---776------3----2-2------1
港城镇gǎngchéng zhèn59588262497632312331592124163-2--11-----20--1-4-7-------------------------2
大圩镇dàwéi zhèn76917544821336529322261272112131----3------2------9---9----------------------
庆丰镇qìngfēng zhèn67117426891562-6612420340-5941----2------1------24---13----------------------
覃塘镇tántáng zhèn67252401718176275426798104-991----21-1---1----1-42---9----------------------
东龙镇dōnglóng zhèn484001363714-2-501346607--813----1-----------------4---------------------3
三里镇sānlǐ zhèn420842681181121132150786--4134--1--------2------6---4-----------1----------
黄练镇huángliàn zhèn34647766931242352690811---17----------------------31---------------------
石卡镇shíkǎ zhèn6305958809171131124439841121219111-14--1--1---9----1-8----3---3---------1-------
五里镇wǔlǐ zhèn317622801763227335613213149----1--1----------1--------------------------
奇石乡qíshí xiāng25003485-62-4-2449821-------3-----------------------------2----------
中里乡zhōnglǐ xiāng624853475211597166588931413-2----14--1---------1----1-1------------3--1---1
根竹乡gēnzhú xiāng24862206952--1214134231-15------------------6--------------------------
武乐乡wǔlè xiāng2751126365711-30-100395-31221-1--------1-----120---13----------------------
山北乡shānběi xiāng30163570038--2-244432-1-1----1---------------------------------------2
古樟乡gǔzhāng xiāng4324626521648432405407--33----1-1---------------1---------------------1
振南乡zhènnán xiāng16493814--31216398-1--1----1-----------------1----------------------
蒙公乡ménggōng xiāng295103796885-8-25671211-31---2------1--1---1-------------------------1
大岭乡dàlǐng xiāng2335810989-15--12-122896---37----1------5--1---2---------------1----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
港南区gǎngnán qū392427385369113723016161475847189282440242422--517-51--62----1168-5-376---81------2-------31
桥圩镇qiáowéi zhèn79445780042717422416113746123858121--51-1---22------6-5-212----1--------------1-
木格镇mùgé zhèn5093450495135241583242041721-----5-----1------6---12---------------------
木梓镇mùzǐ zhèn390303807716103-3388023215325-----6-----1------7--------1-----------------
湛江镇zhànjiāng zhèn46320456041415832459131221221----1-1---3-----17---3----3----------------1
东津镇dōngjīn zhèn5258151575744150284520464342----1-1---15------1---1----2-------2---------
八塘镇bātáng zhèn2589825255572-25576612-21-----1-----2------8---4----1-----------------
新塘乡xīntáng xiāng242242400310512611631--27-1----------------20---11---------------------
瓦塘乡wǎtáng xiāng258612526865211215201111-20-------2---1------3---4----1---------------2-
平悦乡píngyuè xiāng1834617953733181331131--10--------1--11----1-1----1---------------------
横岭乡hénglǐng xiāng1618215850811261285-1-216-----------6------1---2----------------------
思怀乡sīhuái xiāng1360613285----3-273914138-----2------------8--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平南县píngnán xiàn10557829776512229954422825610126735518912566391-2814727-2511-23--1--223011-306--117-3----1-13--1---2
平南镇píngnán zhèn747087200912215525125891322871938-9---13-1----------10---42---3-----------------
平山镇píngshān zhèn35582355034--26-32202-28-----1-1----------1--------------------------
寺面镇sìmiàn zhèn346173456322226221524-4-----1-------------------------------1-------
六陈镇liùchén zhèn66565664791233310-24235212-------2----------1-1-----12-----------------
大新镇dàxīn zhèn7175571714732-151012333-------1-------------------------------------
大安镇dà'ān zhèn82006818043035632105-41333-------1---1----------4----1-----------------
武林镇wǔlín zhèn20500204621611-2110----6-------1-------------------------------------
大坡镇dàpō zhèn277592768832237-30-1759------------------1------------------1-------
大洲镇dàzhōu zhèn284142838614113213-11-1---------------------------------------------
镇隆镇zhènlóng zhèn46239461957--31123-12-1-------2----------2----1---------------------
上渡镇shàngdù zhèn3520434943531-32172-111156-----2-1----------2--------1-----------------
环城镇huánchéng zhèn527615248671522662112611104-------4---------13--------2---------1-------
安怀镇ānhuái zhèn4358842987125512764269-15561-------4---8-----113---2----1-----------------
丹竹镇dānzhú zhèn56403561851943112361-313-94-------2----------1--------2-----------------
官成镇guānchéng zhèn719486901423512313689957321989--1----11--12------116---6-----------------1----
思旺镇sīwàng zhèn74903711271469267-22695215101352----1--3------1---7---33---4------1---------2
大鹏镇dàpéng zhèn310264289-83125-41011-31122564----58-----1------31--2----------------------
同和镇tónghé zhèn388353811317414126681419585----1--1----------2---5----1-----------------
大成乡dàchéng xiāng2158021561813-1-2-2--2---------------------------------------------
富藏乡fùcáng xiāng204772042821-31-28-53-5------------------------------------1--------
东华乡dōnghuá xiāng29785296914--12468--2-7------------------4---2----------------------
赤马乡chìmǎ xiāng22779226071021-3157---345-14----------------36--------------------------
思界乡sījiè xiāng2380223403721-17-2113--8133------------------16---1----------------------
国安瑶族乡guó'ān yáozú xiāng14489550-18--2-220--5313683-3-1-1------------1---1------1---------------
马练瑶族乡mǎliàn yáozú xiāng300575464----13-8353322023696-2-3-1---1-1------11----------2---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桂平市guìpíng shì13590351260570226827239554133932712967718112131342253-1217171--431-1-71971-1292--118-------6-2-----1-
桂平镇guìpíng zhèn3989438662182312221078219778-2---------1------6--------------------------
木乐镇mùlè zhèn47950477708441222126123-1-----1-1--------1-2--------1-----------------
木圭镇mùguī zhèn4939445317931-514013794711------1----3----------2----1-----------------
石咀镇shíjǔ zhèn378393496224-2542823--3426----2------1---------------1-----------------
油麻镇yóumá zhèn39018388966231815715-1717----1------1------2--------------------------
社坡镇shèpō zhèn46278461631151122433201223-----------1------8----------------1---------
罗秀镇luóxiù zhèn60373599868682763135715102821-1---1-----1------3--13----4-----------------
麻垌镇mádòng zhèn7322473056111428591195523-------1--------3-6---2----------------------
社步镇shèbù zhèn4899648892135159550-4-21----13----------3-----1----1-----------------
下湾镇xiàwān zhèn494584929143112-129738-5------------------1--------3-----------------
木根镇mùgēn zhèn429664287031-18-676-2-4-----------1----------3----------------------
中沙镇zhōngshā zhèn23732234747---48112871512138-----1-----8------4---11---1-------3---------
中和镇zhōnghé zhèn1941619118532-5111911411220-----1----------------5---1------------------
大洋镇dàyáng zhèn50486503221448110484112165-----------12------1--------1-----------------
大湾镇dàwān zhèn513315086242432-4217-1310-11-----1--5----------2--------------1-----1-
白沙镇báishā zhèn53865533308333133467-11122------------------10--------------------------
石龙镇shílóng zhèn601971793411---814221971145----4--1----------1--------------------------
蒙圩镇méngwéi zhèn6540748497941125-166511-35207----1-------------1--------1-----------------
西山镇xīshān zhèn94111911153184314726362585081552192-19-----21-----81--1------------1---------
南木镇nánmù zhèn59445550009132-14401314314----1-------------2--------------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn7403570654817112163297646168161----1-------------6---2----------------------
金田镇jīntián zhèn6167359233334115-21893-112187------------------21--------1-----------------
紫荆镇zǐjīng zhèn1853111082-7--3715568--271823------------------1---3----------------------
马皮乡mǎpí xiāng2914224559412-414558162---------1------1--------------------1-1-------
理端乡lǐduān xiāng1354513347----7-17216---3---------------------------------------------
寻旺乡xúnwàng xiāng48423482497223-214022722-----------1---------------2-----------------
罗播乡luóbō xiāng3112030946361351123133331-1---1-----4----------21---------------------
厚禄乡hòulù xiāng32840317167151719873412171-1----------------5--------------------------
思宜乡sīyí xiāng20418202391-----159----15-------1---2---------------1-----------------
垌心乡dòngxīn xiāng15928150282----19599--1-265-------2---------19---2----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

玉林市

yùlín shì

5086215

5024571

1058

606

309

178

2590

437

46158

1866

370

1012

1073

3626

39

147

22

3

51

102

4

49

10

2

4

554

1

-

3

1

32

8

722

-

4

-

452

45

-

-

6

44

2

1

1

6

-

-

1

20

-

9

-

-

1

-

2

9

4

玉州区yùzhōu qū91822990422727917332515611819956400132225298108323474-124-23-1273--2-8-115---8424--141------7-2-----41
玉林镇yùlín zhèn2017211952716511373512037502744851346254413363-116-12--8--2-7-58---201--111------6---------
南江镇nánjiāng zhèn778137664728121395174471093614559-2---5-----206------4---1014---------------------
城西镇chéngxī zhèn5151651004135--682305245325281------1---18------3---83---------------------
城北镇chéngběi zhèn4506144986372-51311213-3-----1------------1---5----------------------
名山镇míngshān zhèn722207092515182235-9962915620118141-----1-110----1-14---3------------1-------2-
茂林镇màolín zhèn514085102233321942178154531132-----------17----------2----2-----------------
仁东镇réndōng zhèn49296490721612112116292-2812----------------5--------------------------
福绵镇fúmián zhèn690536878321-22144185833210-----1-----1------12---1----1-----------------
成均镇chéngjūn zhèn64811638602555481376764427131971---------2------1---20--------------------2-
樟木镇zhāngmù zhèn70497698392954-1215527721-37-----------4------6---9----------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn51823512561321128123972942464-----------3------4---2---------------------1
沙田镇shātián zhèn44758444302612-74265-45110-----------1------1---1----------------------
仁厚乡rénhòu xiāng24193240161--11071193---21-1----------------5---16-------------2-------
大塘乡dàtáng xiāng19173190139-1-1517845--17-1---1----------------1----------------------
石和乡shíhé xiāng2488624103121--401563222212123-----------3------1---1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
容县róng xiàn62149861554796352284313139115062348324354-173-327-21-129------37---332--21---2---2---------
容城镇róngchéng zhèn6743767021544113226673241263-5------1--1------2---2------------1---------
容厢镇róngxiāng zhèn5499654829212-1639512-8713-2--1------4---------------1-----------------
杨梅镇yángméi zhèn4148541226531-17-1772--2516-1---5----14----------1------------1---------
灵山镇língshān zhèn354423476922211343420126214210-1--13-----6------3---3--------1-------------
六王镇liùwáng zhèn4963349261421-92321618-1914-13-11-----2------3---1----------------------
黎村镇lícūn zhèn6454662875521-3711420303-6261-----7-----9------17---16----------------------
杨村镇yángcūn zhèn415854097824331391475852635-----3------------1----1---------------------
县底镇xiàndǐ zhèn4315142832761-36377145-2726-1---2------------4---11---------------------
自良镇zìliáng zhèn27700275253-1-111381061341------------------2---4----------------------
松山镇sōngshān zhèn343783412323-1402130132-1441-1---3-2---1---------------------------------
罗江镇luójiāng zhèn2047320326-2-21468723--57------------------1--------------------------
石头镇shítou zhèn4981549412621-38126544-4927-1---------1------3---1----------------------
容西乡róngxī xiāng131041307432-1328-1-22-2--------------------2---2------------------
石寨乡shízhài xiāng2757827389121-6-12711--929-1---1------------1--------------------------
十里乡shílǐ xiāng3215832027413127-7622155-----2-----1-------------------1-------------
浪水乡làngshuǐ xiāng18017178803-2-833473-164-1--------------------2----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
陆川县lùchuān xiàn718439709507138638227303546690104393419650556--13831931-26----93262---8210--1201-1---15-2----243
陆城镇lùchéng zhèn301712985173521821551-1365611--52------------27---101---2-------3---------
温泉镇wēnquán zhèn8342982476139633813586261091186931---1-3---7----7-26---163--11------1--1-------
米场镇mǐchǎng zhèn4305942479661214146913-8829-3---------15------5--------------------------
马坡镇mǎpō zhèn6954868927103944144665720334-----1-1---------12---5----1-------2-------2-
珊罗镇shānluó zhèn42049417591122210-233-14415------------------4---1----1-----------------
平乐镇pínglè zhèn3500234705632172217--4028-------3----------1--------4---------1-------
沙坡镇shāpō zhèn5262651860105831426646212521-------2----------8---3----1-----------------
大桥镇dàqiáo zhèn4179441052317133465631919-----1------------4---7----1---------------1-
乌石镇wūshí zhèn6780466925231113532867016528532----21-3--------1115---24---2-----------------
良田镇liángtián zhèn6241661614634217259984231848----11-21--------151---8----1---------------11
清湖镇qīnghú zhèn47561469471847-1323893-12669-----1-21---------69---151---2-----------------
古城镇gǔchéng zhèn4622345600649-1834327360936-------111------1-26---3-----1-------------2--
沙湖乡shāhú xiāng206392034561-1422412217221-----------------1----1---1--1--------------
横山乡héngshān xiāng3089230361733-237449315211----4------2------8---3----------------------
月垌乡yuèdòng xiāng21208208931141812492-5121-1--1--2---1------7---7----2-----------------
滩面乡tānmiàn xiāng2401823713542-1312159310125------3----1------8---2----1----------------2
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
博白县bóbái xiàn12475181235263215836531499709455153451291289613141211314-121-261---32179-4-1227---7-1-3---4-1-------
博白镇bóbái zhèn641186381628104213-20333976-4---------1------1---71---------------------
城厢镇chéngxiāng zhèn6779367603122-110187-23963---------------------------------------------
三育镇sānyù zhèn154311509017-1-712951--38------------------7---1----------------------
双凤镇shuāngfèng zhèn1842918362624182171-1119-----1------------4--------------------------
绿珠镇lǜzhū zhèn26321262642-1---4511223---------------------------------------------
大利镇dàlì zhèn17866178251--2642111-23---------------------------------------------
顿谷镇dùngǔ zhèn35271350521321-1411672--313-----1------------2--------------------------
水鸣镇shuǐmíng zhèn30356303052-11111301-11------------1------1--------------------------
那林镇nàlín zhèn394393940085-414941111---------------------------------------------
江宁镇jiāngnìng zhèn39513393291912-22-11912628----1----------------------1-----------------
三滩镇sāntān zhèn5499654760631-8-191-11322---------------------------------------------
黄凌镇huánglíng zhèn1878817962221122164811-1111131-1--------1------10--------------------------
亚山镇yàshān zhèn5859358197832-10327114-4473----------------1-----3----------------------
旺茂镇wàngmào zhèn47540470685-5-154360348251------------------11---12---1-----------------
合江镇héjiāng zhèn220092189541215379131113---------------------------------------------
东平镇dōngpíng zhèn634266268211341237651724220----1------------1----6----1-----------------
沙河镇shāhé zhèn53604533357141173195443321-----------1------3--------1---------1-------
菱角镇língjiao zhèn323953164363241976365-6541--1-23------------4---6----2-----------------
新田镇xīntián zhèn32951322406102125-554871316441-111------2------9---10----------------------
凤山镇fèngshān zhèn58626580158-2131445317-9665--2-----11-6------2---21---------------------
宁潭镇nìngtán zhèn45507448732-212415539-2220-1---------2------7-4-4----------------------
文地镇wéndì zhèn455814499523-12314964281216-1---3-----1------11---1------------1---------
英桥镇yīngqiáo zhèn481904710684212438891022783-2--11-----6----2-20---151-----------1---------
那卜镇nàbǔ zhèn1507314771---126-2262-1-22------------------11---12------------1---------
大垌镇dàdòng zhèn224812192461413024178-1838-11-11-----2------6---25--------3---1---------
沙陂镇shāpí zhèn299552936391-2191470731343-1--14--1---------17---9----------------------
双旺镇shuāngwàng zhèn2780827590114-84158311125-----------------19----------1---------------
松旺镇sōngwàng zhèn3338332781212-2524414414559-24-2--1---2------26---5----1-----------------
龙潭镇lóngtán zhèn67130667179971275281811332-1---------1------13---122---------------------
大坝镇dàbà zhèn2060420505-2--2-731-1-15-1--1-------------2---1----------------------
径口乡jìngkǒu xiāng2680926474111-1432911-1217------------------2---1----------------------
浪平乡làngpíng xiāng2356223530-1115-18111-2----------------------1----------------------
永安乡yǒng'ān xiāng246362458861111-2810-------------------------------------------------
三江乡sānjiāng xiāng19334192038-2-4283--22121-2-2-------1-----1--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴业县xīngyè xiàn53149651974116644432229864985342335799125055311311-21--163--116-59---751---1---1---1-------1-
石南镇shínán zhèn67911671831525-2821430432302128431--24-11--50--1---8---1----------------------
大平山镇dàpíngshān zhèn4012239775632-2121905931358-31--1-----6------20---4----------------------
葵阳镇kuíyáng zhèn51644515548-117-5232717-----------------------------------1---------
城隍镇chénghuáng zhèn446464441522512143145151-413-1---1-----3------1--------------------------
山心镇shānxīn zhèn483794069421542744743563111040-8--1------2------5---9----------------------
沙塘镇shātáng zhèn42735420301861481345653233814---1-------2----1-1---12----------------------
蒲塘镇pútáng zhèn38530382531012-81132291-23331----------16----4-1---15----------------------
北市镇běishì zhèn426724252363142745220-617-----1-----12----------4----1-----------------
龙安乡lóng'ān xiāng30307299351031-34-203423-242-6---1-----4----1-5---15----------------------
铁联乡tiělián xiāng105181037431--879761-15-1---------13------1--------------------------
博爱乡bó'ài xiāng1001397974---1431441411228-----2-----2-----------1---------------------
高峰乡gāofēng xiāng328323243371152472465542318-2---------20------2---10--------------------1-
洛阳乡luòyáng xiāng175711745814422424858-73-----------9---1--1---2--------1-------------
小平山乡xiǎopíngshān xiāng28731285485-5139566313233-----1-----16------3--------------------------
卖酒乡màijiǔ xiāng248852476917---31486214-1-1-----1---8------11---3----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北流市běiliú shì10490351040286164208653949837629328096190136473310211818123--237----6370---561--211-------1-4--1----
北流镇běiliú zhèn16053815936758150485956441971193079-2---4----------4-6---8--------------1-------
新荣镇xīnróng zhèn31453313091421101985111151----1----------------1----1-----------------
民安镇mín'ān zhèn3230332218--1-516471-15---------------------------------------------
山围镇shānwéi zhèn286782851053221017316-6167-2-----17--21------5--------------------------
民乐镇mínyuè zhèn5662156343211-1232021110112----17--3---------11---8----2-----------------
西垠镇xīyín zhèn4711846898532-1021778-433-----1-----------------------------1-1-------
新圩镇xīnwéi zhèn5876758459541-29222228-437-1---1---------------------1-----------------
大里镇dàli zhèn41244411651215514012--38-----------1---------------------------------
塘岸镇táng'àn zhèn43851435465524101203644340-----------12----2-3---1----------------------
清水口镇qīngshuǐkǒu zhèn380283776777227220721-119--2----1--------------1----------------------
隆盛镇lóngshèng zhèn650926438023-116325383816820-1---1------------5---3----1-----------------
大坡外镇dàpōwài zhèn3759637146544-20138113-7471----11--------------------1-----------------
六麻镇liùmá zhèn657606470524423219426-5535---11-------------10---5----------------------
新丰镇xīnfēng zhèn3971739315--4-13329365-2211-----------2------3---3----1-----------------
沙垌镇shādòng zhèn2461923995413143646931-11019-----1-----13------7---14----1-----------------
平政镇píngzhèng zhèn5543254887448519-3914373620-----3-1----------2---1--------------1-------
白马镇báimǎ zhèn32888327086---39-924-1188-----2-----1------8---1----------------------
大伦镇dàlún zhèn261062571833224341971223683-----------1------12---3---2----------1-------
扶新镇fúxīn zhèn1866118537121-33-65--552-----3-----4------3--------------------------
六靖镇liùjìng zhèn60029594719412115-46284262214---------1------2---21---1------------1----
石窝镇shíwō zhèn3745337018544381345443-44-------1---------22---4----1-----------------
华东镇huádōng zhèn1131711218113423-7111-11-----------1---------------------------------
清湾镇qīngwān zhèn35764356062---10-117121436------------------1---1----1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

南宁地区

nánníng dìqū

4839536

1612205

471

501

210

171

1613

240

3150600

909

63

218

1062

68975

45

163

31

1

112

76

2

4

12

32

5

338

51

-

6

2

11

-

758

1

-

1

201

44

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

332

-

-

-

-

-

-

-

35

31

凭祥市píngxiáng shì10704620482141211-12748560312218316287220-184--4--4---11-20---61-----------76-------64
凭祥镇píngxiáng zhèn4678612430792-64133836611753226217-164--3--4---11-17---41-----------67-------6-
友谊镇yǒuyì zhèn111532551221-26-85132-11327----1---1---------3---1------------8--------1
白云镇báiyún zhèn11199718313-7-104481--510-2--------------------1----------------------
上石镇shàngshí zhèn159996971-2-163152642--56-----------------------------------1--------2
夏石镇xiàshí zhèn2190940861-3-14-1754211-24018-1--1---------------------------------------1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
横县héng xiàn8897335642469726187384106323428244225921577610211-38-