TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

广东省

guǎngdōng shěng

85225007

83955870

20669

25307

7020

3057

120606

8700

570200

23237

10463

17972

55870

202667

5905

135431

1061

46

1256

6550

162

655

28053

142

350

1948

61

144

261

15

4500

158

4814

340

98

89

1263

5782

322

40

32

95

38

42

50

249

7

5

9

285

10

64

26

13

22

8

17

2860

91

广州市

guǎngzhōu shì

9942022

9803149

3094

9168

835

596

15443

1077

56891

2333

1590

6756

5195

11110

767

17286

79

10

104

1159

18

38

1550

32

6

227

18

47

73

7

552

49

659

48

12

20

143

1231

93

8

7

11

5

6

15

49

-

2

-

80

-

6

7

3

4

3

3

336

12

东山区dōngshān qū5562645503852071329271931432163055108975155215485382-1062-5505-1-8-323-1311-5118-----22---10-------5-
东湖街道dōnghú jiēdào701896933336158136242643131432524970---15--3-------10-2-1-2-4-----2----1-------1-
农林街道nónglín jiēdào4589945193331335-353201691301627964--49-153-1-4--1-5----1-------------------1-
梅花村街道méihuācūn jiēdào55838553052290113571014141132430468---3--2----2--3-21---31----------2---------
黄花岗街道huánghuāgǎng jiēdào8088179944601645243623793016547211096--410-111----2-33-1----12------1---2-------1-
华乐街道huáyuè jiēdào49575491571384--13496315961420345------3-------4------------------5---------
建设街道jiànshè jiēdào458924547051112226-1195107927439--12--5-------------12---------------------
大塘街道dàtáng jiēdào420344156012116-1373165-244227147---12--4---------------1--------------------
珠光街道zhūguāng jiēdào5763157090916310-622024848427345---2--42--------1----1---------------------
大东街道dàdōng jiēdào718497123710208393331551769314131252-15-33-------2-2---21-------1-------------
白云街道báiyún jiēdào36476360967102-124-904164719439---4--10--------------2-------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
荔湾区lìwān qū47483047160669805281920810103313335968710212125--612-625--6-1--3-53--162-----11---3-----2-1-
金花街道jīnhuā jiēdào49803494546674-551721-931212-22-----11---------1----1---------------------
岭南街道lǐngnán jiēdào34699344356652-9173318555-6---2--1------------------------------------
南源街道nányuán jiēdào5574955400711621181110-25147119---3--2--2----2-1--------------------------
彩虹街道cǎihóng jiēdào4491144542110645251122-159101645---2-----1-------2--14---------------------
多宝街道duōbǎo jiēdào37035368207452-10171-25081013--1---3--------------------------1---------
龙津街道lóngjīn jiēdào3951739301466614-76-13737-10-----------------------------1-------------
西村街道xīcūn jiēdào39129388207721-7-140614478-7---1--2---------------2----------2-----2---
站前街道zhànqián jiēdào3377133508776-114-83-34655217---1------------21-------------------------
沙面街道shāmiàn jiēdào44564419-71--161664-13------1------------------------------------
逢源街道féngyuán jiēdào540295366012841-514119-5585429--32--7--3---------------------------------
昌华街道chānghuá jiēdào3332733137-49-14-732226214-8-----43-------1-------------1--------------
华林街道huálín jiēdào484044811012525-21-88-9412214116--21-15----1----1----1-------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
越秀区yuèxiù qū3414223371451251372211011841009113011005511852162--171-18--3----4-53---96----------7--1----7-
人民街道rénmín jiēdào343943408412794-281110--26614122---4--2-----------------------------1------
大新街道dàxīn jiēdào447604426621516118-1371210368156---1-------------------------------------1-
诗书街道shīshū jiēdào39090383404190168-13216338814-261--4--2-------2------11----------2-------3-
光塔街道guāngtǎ jiēdào32665319985257334-1391123517-9------2------------------------------------
六榕街道liùróng jiēdào397853934728146--41102-3111412-13---2--1-------1-33---------------4---------
东风街道dōngfēng jiēdào36421361245814-14-704186314-6---1--2--3------1------------------------2-
洪桥街道hóngqiáo jiēdào3616635737101661-12-1002876717125---3--1------------------------------------
广卫街道guǎngwèi jiēdào32265319905762-9193-144111519---11-5---------1--------------------------
北京街道běijīng jiēdào268692645747174--8175-65247-28------2--------------62--------------------
流花街道liúhuā jiēdào1900718802752--13-5122295101221--1--1-------1------23----------1-------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
海珠区hǎizhū qū123727312254172391437643397691473511310511023451089748079-1618426169716181236184412516451222-2-22---5--1---111-
赤岗街道chìgǎng jiēdào10248410149024142-26633304115116248011863-327--6-------215--2-12------1---1---------
新港街道xīngǎng jiēdào7465773685421821017953186522120225124834-43111142---51--29-11-2622---2----1------1--
昌岗街道chānggǎng jiēdào91766911366166341311791415310272251--6-253---1----10-1-22-------1-----------2-
江南中街道jiāngnánzhōng jiēdào723147184220134118115312101818-4---13-3--------1-----1-----1------1---------
滨江街道bīnjiāng jiēdào58237578533611315-15314571926122---6--61--------1----4---------------------
素社街道sùshè jiēdào6021559632666--95118024692171243---4--7---11--2-2----1-----------1-------4-
海幢街道hǎizhuàng jiēdào612936087215831-2131721159411125--26--61------7--1----1--------------------
南华西街道nánhuáxī jiēdào4234942050753217-122114913638---3--3--1-----------1---------------------
龙凤街道lóngfèng jiēdào861448557071033560421431641353220--210--5-------4------1---------------------
沙园街道shāyuán jiēdào5484754561466--12-941157418-15--23--4-------2------2----1----------------
南石头街道nánshítou jiēdào8684885738313251871448528425164474---4--15--1--1-2535---812-----------1---------
凤阳街道fèngyáng jiēdào72497717472694-36140597383074240--14--15-1---421-2----1-------------------2-
瑞宝街道ruìbǎo jiēdào63476624691157321398496817384466266---4--34--1----8-2------------------------1-
江海街道jiānghǎi jiēdào49610490197424146127134211748763--133--13-------3-----14--------------1------
新窖镇xīnjiào zhèn26053625775382812712292141332312076103346132331-1301-36--3-161628--24143------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天河区tiānhé qū110932010922016061480125112152515565422553081232444144112018107425298-228692195111-5221494-3245131-4-2163-2-13-1212--194
五山街道wǔshān jiēdào869008558127128711132144627171414590261312-233-120-12-5--427---681----------1-------4-
员村街道yuáncūn jiēdào74249733661210918-51233068115112188145--112--132-1----527---111---------------1--1-
车陂街道chēpí jiēdào5606155441293532563226216282296578--12--3--1----2211--23-------1-------------
沙河街道shāhé jiēdào4874948408258181728881139714224--17-111-------5------2-----4-------------2
登峰街道dēngfēng jiēdào7953378732521318145611246142889837349--219--7-------5251---33-4--------3-1-------
石牌街道shípái jiēdào1343471321661052571711235145543072263461432028531740--241-13---7-10--3-85------1-2-6--2----41
沙东街道shādōng jiēdào320753172424284-231115116291712-66--16--2-------1-1-----4--------------------
天河南街道tiānhénán jiēdào5753756654221471327192455381371540782--213--42-2----1-5-----2---1----------------
林和街道línhé jiēdào55735549813875546372456128534411166--120--13-------542----85-----2--------11----
兴华街道xìnghuá jiēdào7741576568416412369133549217420731562-18--102-22---3--1--221---1----------------
棠下街道tángxià jiēdào671886588748871614779347111584392297102--251--135--2-5--614---3-3------1---2--------1
天园街道tiānyuán jiēdào319203133324596-236259513571354243---7--8-1---1---1---113--------------------
冼村街道xiǎncūn jiēdào2874628258819216922001281756-92-115--2-------1-1--------------------------
猎德街道lièdé jiēdào1683816417984214612840-791111143---1------------------1--------------------
东圃镇dōngpǔ zhèn108015105458791466112385142759955801149223-2-22--26--6-1--5251--99-------------------8-
沙河镇shāhé zhèn154012151227631068162282814562927856024315325--352--181-2----71-----8-----1-----1-------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
芳村区fāngcūn qū3237583181544918618461735209023171381224982216022--272159--7----20-355--5102----------1-------61
花地街道huādì jiēdào39343390731229-17-9921205192621--7--2---------------1--------------------
白鹤洞街道báihèdòng jiēdào414254100029422-39610556341076355---2--6-------2-2-------------------------1
冲口街道chōngkǒu jiēdào4251241912419--44827051192056-139---3--1--2----4-----1--------------------4-
石围塘街道shíwéitáng jiēdào63105621988315274-5321-26256621001--6--17--3----3-12--1------------1---------
茶窖街道chájiào jiēdào3703436758-19--425882326214355---3--5-------4-23-------------------------
东教镇dōngjiào zhèn100339972137532240116996861360267121191---62128--2----7-30---3101------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白云区báiyún qū174872217203165411326172157238018614832641354831828185512929721642120884219334698-11305293153236721451213128---7----1-2301
三元里街道sānyuánlǐ jiēdào84449833374522115122182856631551254161623-1101-9----3--3-----122-1--------1---------
矿泉街道kuàngquán jiēdào6992169485148024456121613311820-46---4--131-1----52----11-------1-----------1-
景泰街道jǐngtài jiēdào8538583863412686701181235821461335883722612310--21---51--9-5-11-94---------------1-11-
松洲街道sōngzhōu jiēdào9391191924859911743116621549411454238--182-20--2-2--5110---85---------------------
同德街道tóngdé jiēdào659666529014102-1471301511369811501--5-18-------1------1---------------------
黄石街道huángshí jiēdào4338842699208433548254121446206310611-214--7--3-2--1-4----1-------------------11
棠景街道tángjǐng jiēdào9165390479501177107310489214261191023106-2-61119-------7-33--463---1--5-----------3-
新景街道xīnjǐng jiēdào972119496446742598861452282249521184174---36--32--5----9-4----7-4----1------------2-
萝岗镇luógǎng zhèn65722647895925110934523332155113179---24-16---------2--------------------------
新市镇xīnshì zhèn1279541248565245171124216196610315199718722482-111--9--1----21-14---32-------6---1-------7-
石井镇shíjǐng zhèn19958819556859792113431372195126274482325244422-7321-151-15----12-6---69-----3-2-----------4-
龙归镇lóngguī zhèn44930431431665155-146013793678375--25--3-------1-11----1---------------------
人和镇rénhé zhèn853008405212811101575910411194510141--14--7-------4-101----1-------------------3-
蚌湖镇bànghú zhèn2695426339221-453342511276176---3--3---------49----3---------------------
江高镇jiānggāo zhèn91698906631913531243497384175269196---5--6--3----17-439---8-1---------1-------1-
神山镇shénshān zhèn4487544489177215231181410161235-891--1----------2-2---21---1-----------------
雅瑶镇yǎyáo zhèn16137159792-1-262682211025-13---1----------2------11------1-------------
太和镇tàihé zhèn6707765917181552941377924572063478---61-4-------6-6---24---1---------------3-
竹料镇zhúliào zhèn52189516858762644198921415151741--2--4--1----2---1-1--------------------1-
良田镇liángtián zhèn3137930972124214352315-4812-381-11--3--14---3-27--1-----------------------
钟落潭镇zhōngluòtán zhèn5086450494163333381961383725-34---1--2--1----6-----8----------------------
九佛镇jiǔfó zhèn36227359394521243152421721430---2--3--5-----------2-------13-----------3-
同和镇tónghé zhèn1759441733906111897317279933949132217162212963-2172125138---1142631--84----------4------1--
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
黄埔区huángpǔ qū38941338355312018710215043429366853223176420368471-25321591-7-3--145343--3223-----1----4---2---5-
黄埔街道huángpǔ jiēdào4565045316848--291103212613351531--8--4---------------------1--------------
红山街道hóngshān jiēdào575705686923204-6812291422624893109--132-4--1----2-71--11-------------------3-
鱼珠街道yúzhū jiēdào4700246236312-143-4961242613279100---10--7--2------1--------------------------
夏港街道xiàgǎng jiēdào360363520549521178819612144344815201---4-117--2-2--333---163----------1---------
大沙镇dàshā zhèn51137501111319117962598112293272596---9--101--------11---5-----------3---2---1-
南岗镇nángǎng zhèn12503412318015244217171080272549496310252---16--16--2-1--92211--17---------------------
长洲镇chángzhōu zhèn2698426636912--194172-524153336--13--1---------1----3-------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
番禺区fānyú qū1630461159762842556215081525221212931638340266198337496545102527162162207-6915--1586107341336687--3-113---12-1--1--1541
市桥街道shìqiáo jiēdào284223279342931183415604272122475063735330841821-1311584-7----17-18----85---1---1---4-------31
沙湾街道shāwān jiēdào1106751079941239314106107317491323321494--222--26--13------5--1568-------------------6-
钟村街道zhōngcūn jiēdào92835907753533451911585376161547478318714--9--191-13-1--2-11---418------1------1-----8-
大石街道dàshí jiēdào1766101721684313018947819199820578107160335136832-129--271-5-3--45315---5165------2-----------7-
南沙街道nánshā jiēdào601995903228642813359120157133126491---4--6--3----2-5---14-----------1---------
石基镇shíjī zhèn185911180355296518913483016588285843534149982-346-19--2----16312---13462------------------3-
南村镇náncūn zhèn813267925659449531921976411111661246210---16-223--3------5---114---1---------------103-
新造镇xīnzào zhèn3039929922-2--101-2623-24228-213----11-------1------7-------------------3-
化龙镇huàlóng zhèn471914662217261102326671612235554------7--1----3-11--163---------------------
石楼镇shílóu zhèn763007529110859313426120437220498---2--12--151---1------11-------------------1-
莲花山镇liánhuāshān zhèn3239031924372-268183417451013912--3--1--------------4----------------1--1-
东涌镇dōngyǒng zhèn59390577681535684241939127144597510431--16--9--1----15-7-4--60-------------------1-
黄阁镇huánggé zhèn4383742669152520-16345311351026101-237---1--1--2----6-3----5---------------------
鱼窝头镇yúwōtóu zhèn46961461501115641812190225121146-154---2-12-------34-22---10---------------------
万顷沙镇wànqǐngshā zhèn3100830788511-9495-411665-16---1-----------------2---------------------
新垦镇xīnkěn zhèn73097045-1--3-501--5199-3---------------------------1-----1---------
横沥镇hénglì zhèn24496243207622202351--1674-5---------------------2---1---------------3-
灵山镇língshān zhèn7733176416261110811483732671026149187---4--5--2----15-13----9-------------------11-
大岗镇dàgǎng zhèn2727026961181-141188441252-25------5---------1----2---------------------
潭洲镇tánzhōu zhèn5980659144921-16443051145841199------4---------3------------------------1-
榄核镇lǎnhé zhèn518235097864-31652287111312239289-1-4--41-2----1-3----2-------------------3-
珠江农场虚拟镇zhūjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn23171227081---22-243--18158-19------1----1----3----------------6---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
花都区huādōu qū71336370545522619361391329742958273651124207057511004-660-136--1013--153246-111521--1-111---7-4-----29-
新华镇xīnhuá zhèn29893529567415313836284772312095843101176267603841-422-116--5-3--92162-14101--1--11---1-3-----4-
芙蓉镇fúróng zhèn17256169644741107191191-1417-21---1-----2-----------2---------------------
梯面镇tīmiàn zhèn10284100893---3212331-112-95----------------1---120-------------------2-
花山镇huāshān zhèn83334821046311166116064211274512265--119--1--3------6---26-------------------5-
花东镇huādōng zhèn6225061839471-869102593-1572101---4--4-------2-----22-------------------1-
北兴镇běixīng zhèn3283932773523452825--33-5--------------1----------------------------
炭步镇tànbù zhèn512715088615126-586192411739-251--1--3-------1------1-------------------12-
狮岭镇shīlǐng zhèn9543194045201261278104966013613012911762-110--9-------1114--211-----1-------1-----4-
赤坭镇chìní zhèn544995417714124410811116-21915-20---3--2---1--------------------------------
花侨镇huāqiáo zhèn726469042---12-1153-238171-8------1-------1------------------6-------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
增城市zēngchéng shì899644887675342214118801180189574420210710445963713616318-840-2396--441-60-4813141897161-5---9---5--3--1-595
沙庄街道shāzhuāng jiēdào1463914183133-24341837-11319-1091-----2-------11-2--------1---------------42-
荔城镇lìchéng zhèn1896201881548777201812341329281734501032432---13--38-----2-5-1--4-166------2---5-------13-
正果镇zhèngguǒ zhèn393413896077318419152-1-11------312------------------------------------
三江镇sānjiāng zhèn371433621152113558614475217281122--------------7-1---1--------3-------------
石滩镇shítān zhèn730467178921129594146961464141283116---9--1--4--50-1-1---127---------------------
仙村镇xiāncūn zhèn501804970013843110419935-93416561-53----------5-1----1---------------------
沙埔镇shāpǔ zhèn19271189083-1116124021-810475----------------1--------------------------
新塘镇xīntáng zhèn1805671771738655342920728207033283815312155337--26--33--5--1-91231-3723-1-1----------2--1-1-
永和镇yǒnghé zhèn54181528992310721449632138833202311374-11-12-----7----311-2---------------------
宁西镇níngxī zhèn13187129493--177-14012-35-3----------1---1-1--------------------------
朱村镇zhūcūn zhèn3148231118191462471567291131035165---2-----32----6----------------------------
镇龙镇zhènlóng zhèn386493833617512162218015-34448---1--2-------1----------1-----------------
中新镇zhōngxīn zhèn29035289046152866751--14-9---2-14------------------------------------
福和镇fúhé zhèn3621235957125742617135213717-122-------------2------2-------1-------------
派潭镇pàitán zhèn557465530524105-1664109491481866---1--2--3-------------------2------------5
小楼镇xiǎolóu zhèn37345371293555401264123888133---2---------------------2---1------1----3-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
从化市cónghuà shì5175525136141457741211040554514170771212814511283-3362413--9----24-19-1--2141----------6-------10-
街口镇jiēkǒu zhèn848258433223186373201243194273123801-2132-2-------2-2----10-----------4-------1-
太平镇tàipíng zhèn450934490319146228536355116-37---5----------4-3----------------1---------
神岗镇shéngǎng zhèn4546645267102129232378739318---1--1-------4-2-1--2---------------------
江埔镇jiāngpǔ zhèn49537488691210421415275421760-2342--1--1-------11-7----121-------------------2-
灌村镇guàncūn zhèn1862518609-----1532--2-2----------------1--------------------------
桃园镇táoyuán zhèn2262222532614-72125-358-19---1-----------------15-----------1-------1-
温泉镇wēnquán zhèn5552548114--20-23----10-9------4------------------------------------
良口镇liángkǒu zhèn28049279091034136528-51031131--------------1------1---------------------
吕田镇lǚtián zhèn2326522206521-46646-31212817494---1--2--1----1--------------------------6-
东明镇dōngmíng zhèn866386091-1-9-71-111-30---------2---------------------------------
城郊镇chéngjiāo zhèn483894821319103532321331053-44---1-41--------------81--------------------
棋杆镇qígān zhèn2653526335671231-18-6-632-32---2--2--4----1------50---------------------
鳌头镇áotóu zhèn3920539084102715417-4--31-2---------2---------------------------------
龙潭镇lóngtán zhèn3711136979133-222515237319-31--11-----------------5---------------------
民乐镇mínyuè zhèn12430123398---2-11422713-33-------------------------------------------
横江公司虚拟镇héngjiāng gōngsī xūnǐ zhèn775577071---41111--24-19---3-----------------2---------------------
民乐公司虚拟镇mínyuè gōngsī xūnǐ zhèn948293431-2121-5546-1316-9---7------------4--------------------------
流溪河林场虚拟镇liúxīhé línchǎng xūnǐ zhèn49484897-11-2-22---13714-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

韶关市

sháoguān shì

2735433

2688989

177

320

51

10

1068

55

2222

203

41

488

366

31042

93

1381

7

-

10

61

12

2

8610

4

12

10

4

6

2

1

72

1

39

11

-

7

2

25

7

1

1

1

1

2

-

4

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

4

2

北江区běijiāng qū13968413850930547213372602261105017152361--6--63----1--1-22---51--------------------
太平街道tàipíng jiēdào2297722873242-5-9--9443-11------15------------------------------------
南门街道nánmén jiēdào3268232083182841101513517359293031431--6--11----1--1-1----2---------------------
和平街道hépíng jiēdào122841222155112-17--24-7-1-------------------------------------------
十里亭镇shílǐtíng zhèn4711646749512--2429253171285274------28----------2---31--------------------
曲仁矿务局虚拟镇qūrén kuàng wùjú xūnǐ zhèn2462524583-5--1-7--156-7------9---------1--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武江区wǔjiāng qū19165519023843613215443102281334226132206--15-293--2-2--22-11----1------4---2---------
新华街道xīnhuá jiēdào836288302317232235-1684154141062697--11--49---------11----1----------2---------
惠民街道huìmín jiēdào79114785422237--4931181377118111546---4-138--1-2--22--------------4-------------
西联镇xīlián zhèn1727117065411-60-174-8536161-----16--1---------------------------------
西河镇xīhé zhèn1164211608----10171--58-2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浈江区zhēnjiāng qū2046402033092867911123312137993231214192--15--113--1-1--1------25-------------------1
东河街道dōnghé jiēdào34978347565232-17127-121675130------11-------1---------------------------1
车站街道chēzhàn jiēdào3900638744812--1515514111062245---1--34----1-------------------------------
新韶镇xīnsháo zhèn269832681526--7-471-10-55-21---2--17------------------------------------
乐园镇lèyuán zhèn2910028932-115-231475-11930610------10------------------------------------
韶关钢铁集团公司虚拟镇sháoguān gāngtiě jítuán gōngsī xūnǐ zhèn3655436329681113-983217545-9------10--------------25--------------------
第十六冶金建设公司虚拟镇dìshíliù yějīn jiànshè gōngsī xūnǐ zhèn5901586024--4-6--3-232---1--14------------------------------------
韶关冶炼厂虚拟镇sháoguān yěliànchǎng xūnǐ zhèn7508746013--11-31-5-3119------1------------------------------------
大宝山矿业有限公司虚拟镇dàbǎoshān kuàngyè yǒuxiàn gōngsī xūnǐ zhèn916190631---20-82-1312-44------6--1---------------------------------
瑶岭钨矿虚拟镇yáolǐng wūkuàng xūnǐ zhèn12451225------1----17--------2------------------------------------
粤北工业开发区虚拟镇yuèběi gōngyè kāifāqū xūnǐ zhèn993398543-1-2-20--8121112--11--8------------------------------------
曲仁矿务局虚拟镇qūrén kuàng wùjú xūnǐ zhèn42714271---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
曲江县qūjiāng xiàn3660313615765501011251129354326533459142602-36--342151---2016---14-----1-----4---------
马坝镇mǎbà zhèn111623110706447819062042332445185112082-35--172151---1115---14---------------------
大桥镇dàqiáo zhèn80198008------3----8---------------------------------------------
周田镇zhōutián zhèn1764317475------61---156-1------4------------------------------------
大塘镇dàtáng zhèn2276122730----2-31--18-11------4--------------------1---------------
枫湾镇fēngwān zhèn1372213418------3----299-1------1------------------------------------
小坑镇xiǎokēng zhèn51805084------2----94---------------------------------------------
沙溪镇shāxī zhèn1243412379----12-11---111-18---1--1------------------------------------
大坑口镇dàkēngkǒu zhèn88548832----3351---5--------5------------------------------------
乌石镇wūshí zhèn88668840----2-----122------------------1--------------------------
樟市镇zhāngshì zhèn2114320680----1-71--1449-----------------------------------4---------
白土镇báitǔ zhèn1017810168----1-2---1--6-------------------------------------------
龙归镇lóngguī zhèn2231022271------327--18---------------------------------------------
重阳镇chóngyáng zhèn1286512474----11-----388--------1------------------------------------
犁市镇líshì zhèn2911629065----4-18--2-837--------------9----------------------------
花坪镇huāpíng zhèn61636150-3----2----5-3-------------------------------------------
黄坑镇huángkēng zhèn1092210770----3-11----138---------------------------------------------
火山镇huǒshān zhèn70877067------2---215--------1------------------------------------
灵溪镇língxī zhèn31282968-----------160---------------------------------------------
白沙镇báishā zhèn65446542----1-1--------------------------------------------------
罗坑镇luókēng zhèn769466551-1-1------1036---------------------------------------------
江湾镇jiāngwān zhèn53674919-----------447-1-------------------------------------------
凤田镇fèngtián zhèn56425628----2-1----8-3-------------------------------------------
梅村镇méicūn zhèn46184612----1-2----3---------------------------------------------
三○九厂虚拟镇sān○jiǔchǎng xūnǐ zhèn17491742------5----1-1-------------------------------------------
韶关电厂虚拟镇sháoguān diànchǎng xūnǐ zhèn24032393--1-112----5---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
始兴县shǐxīng xiàn20568419862833--27181242204115-2---1--278111-12-1--6---11---------------------
太平镇tàipíng zhèn491094850632--17-58-4212186-1---1--309----2-1--5--------------------------
马市镇mǎshì zhèn3209831730----8-31---11--------345------------------------------------
澄江镇chéngjiāng zhèn1226011322----1-2----2--------932--------------1---------------------
顿岗镇dùngǎng zhèn1988519448------2---213--------419---1--------------------------------
罗坝镇luóbà zhèn96929125----------2536--------29------------------------------------
司前镇sīqián zhèn1240011568------11---751--------78-------------1----------------------
隘子镇àizǐ zhèn1566214993-1----1----662--------41-----------------------------------
城南镇chéngnán zhèn1822918088----1-6---2101--------31------------------------------------
沈所镇shěnsuǒ zhèn94809472------2----2-1------3------------------------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn53255312------1---13--------6-1-------1--------------------------
花山乡huāshān xiāng57615258------1----499--------3------------------------------------
都亨乡dōuhēng xiāng43774043------2----4--------328------------------------------------
刘张家山乡liúzhāngjiāshān xiāng31583149-----1-----7--------1------------------------------------
北山乡běishān xiāng19321907------1----21--------3------------------------------------
深渡水瑶族乡shēndùshuǐ yáozú xiāng63164707------1---11317--------290------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
仁化县rénhuà xiàn1632131615151212-651210111811025351----11-393-------1------------1---------------
仁化镇rénhuà zhèn438264343614--52935114-100323----3-153-------1----------------------------
丹霞镇dānxiá zhèn63006239-1--1-3----48-1----7--------------------------------------
闻韶镇wénsháo zhèn44394435------2----1--------1------------------------------------
扶溪镇fúxī zhèn1078710772------3----1------1-10------------------------------------
长江镇chángjiāng zhèn2111020875--1-1------18-9------206------------------------------------
城口镇chéngkǒu zhèn87898673------3----111--------2------------------------------------
红山镇hóngshān zhèn80178003--1--------10-1------2------------------------------------
石塘镇shítáng zhèn1076110619-----------142---------------------------------------------
董塘镇dǒngtáng zhèn3146930847----5126----576-4------9--------------------1---------------
凡口铅锌矿虚拟镇fánkǒu qiānxīn kuàng xūnǐ zhèn1393213860-11--6115--4118-8------8------------------------------------
广东铝厂虚拟镇guǎngdōng lǚchǎng xūnǐ zhèn22822274-1----2------3------2------------------------------------
七四五矿虚拟镇qīsìwǔ kuàng xūnǐ zhèn15011482-4---112------2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
翁源县wēngyuán xiàn3109563087491144298941935-131314405891-21--22-9-------157---3----1--------------31
龙仙镇lóngxiān zhèn742637383291121014722-114306-4------5---------2----3-------------------3-
南浦镇nánpǔ zhèn1637016290----8-63---22------------------5--------------------------
贵联镇guìlián zhèn25342453----2------74--------5------------------------------------
岩庄镇yánzhuāng zhèn1286412837----8-3------10------6------------------------------------
坝仔镇bàzǐ zhèn2472324643-11---11----65-1----------------1--------------------------
仙鹤镇xiānhè zhèn1176311695----1-51--159--------1------------------------------------
江尾镇jiāngwěi zhèn17490174511---2-22---113---------------------------------------------
三华镇sānhuá zhèn857985681---2-8--------------------------------------------------
六里镇liùlǐ zhèn1766517569-1--3-14----75-1------1---------1--------------------------
官渡镇guāndù zhèn1200011924--1-14-10----8-37------3----------3-------------------------
庙墩镇miàodūn zhèn77677681----3-62---2459----------------1--------------------------
周陂镇zhōupí zhèn2076720660----1-91--1-5--------1-6-------1---------1----------------
礤下镇cǎxià zhèn1121311197------6----4-5--1----------------------------------------
翁城镇wēngchéng zhèn2864928401-1--292498-1-153--1-------3-------1--------------------------
新江镇xīnjiāng zhèn2729126909----14163--2354----11---------------------------------------
连新镇liánxīn zhèn66196593--1-2-51---13-3------------------------------------------1
铁龙镇tiělóng zhèn64326111----1227---1273-19----------------34-------------------------
红岭镇hónglǐng zhèn39673935-----------32---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乳源瑶族自治县rǔyuán yáozú zìzhìxiàn1778941576341882-672119625550191215128--1101-658-------7----------------------------
乳城镇rǔchéng zhèn3235530770861-362263252431227153---1--124------------------------------------
附城镇fùchéng zhèn9359846621--2-101-1-86043---3--5-------1----------------------------
侯公渡镇hóugōngdù zhèn2085619822----10-1--22957-41---4--11-------6----------------------------
一六镇yíliù zhèn1362011698----9-1---11909----1---1------------------------------------
桂头镇guìtóu zhèn221212057481----182--11509--------8------------------------------------
龙南镇lóngnán zhèn32532856------2---1349--------45------------------------------------
洛阳镇luòyáng zhèn47233688----4-2---1605--------423------------------------------------
古母水镇gǔmǔshuǐ zhèn32943286------5----2--------1------------------------------------
大布镇dàbù zhèn96629646-----------15--------1------------------------------------
大桥镇dàqiáo zhèn1720017096----2-3----83-16-------------------------------------------
红云镇hóngyún zhèn1030310290-----------5-7------1------------------------------------
东坪镇dōngpíng zhèn54481457-----------3991---------------------------------------------
游溪镇yóuxī zhèn143053------1----1376---------------------------------------------
必背镇bìbèi zhèn49361391-----------3540-5-------------------------------------------
柳坑镇liǔkēng zhèn52233486----3-4----1730---------------------------------------------
杨溪乡yángxī xiāng58395811----1-1----26---------------------------------------------
大坪乡dàpíng xiāng36023598------2----1------1--------------------------------------
乳阳林业局虚拟镇rǔyáng línyèjú xūnǐ zhèn18751845------2----23-----2--3------------------------------------
天井山林场虚拟镇tiānjǐngshān línchǎng xūnǐ zhèn15961434--1---39----84-3------35------------------------------------
方洞林场虚拟乡fāngdòng línchǎng xūnǐ xiāng1199367------2---1829---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新丰县xīnfēng xiàn1793881791664-3248-50--102271457---1--4------------------------------------
丰城镇fēngchéng zhèn67279671854---17-15--435933------4------------------------------------
黄礤镇huángcǎ zhèn1226912250---25-4---1--7-------------------------------------------
马头镇mǎtóu zhèn1945919439----7-2---1-55-------------------------------------------
梅坑镇méikēng zhèn1467214658----2-1---91-1-------------------------------------------
沙田镇shātián zhèn1598915978--3-2-5--1-----------------------------------------------
遥田镇yáotián zhèn1992119916------3--2-----------------------------------------------
回龙镇huílóng zhèn1530015265----2-12---81-11---1---------------------------------------
大席镇dàxí zhèn38823880------2--------------------------------------------------
石角镇shíjiǎo zhèn61006097------3--------------------------------------------------
小正镇xiǎozhèng zhèn45174498----13-3--3-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乐昌市lèchāng shì423444421443314510-21342302673070111211402-224--19-12--1-17-61---5--1----------------1-
乐城镇lèchéng zhèn854678487513348-5231428617341471851--17--9-1---1-8-21---2---------------------
河南镇hénán zhèn32764325691712-12-65-42125-11--11--5--2------1--------------------------
北乡镇běixiāng zhèn1368613311------2---2361-2---1--5--------------2---------------------
九峰镇jiǔfēng zhèn1663116556----1-4----70---------------------------------------------
廊田镇lángtián zhèn2617826079-3--8-31--180-1--1--------------------------------------1-
长来镇chánglái zhèn1764917498----1-5---5133-4---3---------------------------------------
梅花镇méihuā zhèn3241132402----4-4----1---------------------------------------------
三溪镇sānxī zhèn86618655----1------5---------------------------------------------
坪石镇píngshí zhèn29030288341---7014411-61134-16---1--------------------1------------------
老坪石镇lǎopíngshí zhèn1883918747-5--51-2-111010-12-------------------------------------------
黄圃镇huángpǔ zhèn1421414212----1---------1------------------------------------------
五山镇wǔshān zhèn1390913786----1-1---2119---------------------------------------------
两江镇liǎngjiāng zhèn97809775----1------3----------------1----------------------------
沙坪镇shāpíng zhèn1759017585-1--1-3--------------------------------------------------
云岩镇yúnyán zhèn1125511252------3--------------------------------------------------
秀水镇xiùshuǐ zhèn1322613222----1--1-11----------------------------------------------
罗家渡镇luójiādù zhèn1507115065------3---11-----------------------1---------------------
大源镇dàyuán zhèn75547534----6-1---18-----1----------3----------------------------
庆云镇qìngyún zhèn96949692------2--------------------------------------------------
白石镇báishí zhèn1176311758----1-1----3---------------------------------------------
梅田矿务局虚拟镇méitián kuàng wùjú xūnǐ zhèn1042510401-1----2--1-10-5--------------5----------------------------
坪石矿务局虚拟镇píngshí kuàng wùjú xūnǐ zhèn76477635----1-2----2-4----------------3--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南雄市nánxióng shì372844368222371-2624722321319-201--2--44301--2-1-3-3--7-5-1-1-----------------
乌迳镇wūjìng zhèn2630325811----1-49---2-1------471------------4-----------------------
孔江镇kǒngjiāng zhèn650964521---3-2---3--2------45---------1--------------------------
新龙镇xīnlóng zhèn1008710056------36------------22------------------------------------
界址镇jièzhǐ zhèn99759846--------------------129------------------------------------
坪田镇píngtián zhèn88328821------5---1---------5------------------------------------
黄坑镇huángkēng zhèn1965218782----1-12-1----------862--------------3---------------------
邓坊镇dèngfāng zhèn95339211------1-------------320--------------1---------------------
油山镇yóushān zhèn77127690----4---------------18------------------------------------
大塘镇dàtáng zhèn1772717383------1---1---------342------------------------------------
南亩镇nánmǔ zhèn1134011281------1-------------58------------------------------------
水口镇shuǐkǒu zhèn1742717223----1-11--2---------198-------1----------------------------
江头镇jiāngtóu zhèn84628371----3-1-------------87------------------------------------
湖口镇húkǒu zhèn2651626449----3-21---1-----1--59------------------------------------
珠玑镇zhūjī zhèn2605525817----2-3------1------232------------------------------------
梅岭镇méilǐng zhèn70817064-----------1-1------14--------------1---------------------
主田镇zhǔtián zhèn1046510059----1---------------405------------------------------------
古市镇gǔshì zhèn1650316379----2--------2------120------------------------------------
黎口镇líkǒu zhèn1891218804------1---1---------103---2------------1-------------------
全安镇quán'ān zhèn16878164461---111----1-2------425------------------------------------
苍石镇cāngshí zhèn33633361----1---------------1------------------------------------
百顺镇bǎishùn zhèn99979944----------112--------391-----------------------------------
澜河镇lánhé zhèn77967780----1-1-------------14------------------------------------
帽子峰镇màozifēng zhèn71877093------1-------1-----91-----1------------------------------
雄州镇xióngzhōu zhèn6853268099171-211833142-11---1--370-------2-2--3-----1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

深圳市

shēnzhèn shì

7008831

6782986

4555

6784

1153

722

25567

2257

112559

4398

4004

5061

12707

8802

1645

25987

454

17

239

1292

24

307

1640

27

18

443

16

37

45

2

947

49

1209

124

23

20

200

1082

131

6

3

8

8

8

19

16

3

1

3

48

1

8

2

2

4

-

1

1155

2

罗湖区luóhú qū7748057654665511144124130899151210120336310045664778793064342136-121094350121-498197-51303511---32-1-8--1----11-
桂园街道guìyuán jiēdào79615786876615411207017187154113143489666-34-18-11----4-3--2-2111---------3---------
黄贝街道huángbèi jiēdào11094410979891142153712315177125017551521795122936--8--10----3-4---12-------------------7-
东门街道dōngmén jiēdào79000781194976132895142532028653736311131220--7-15----51-1-2-2--------------1----2-
翠竹街道cuìzhú jiēdào18192517972314521825252143751542771901241442226720-821-2232123-1--23335---118-----2----1---------
南湖街道nánhú jiēdào6809567044401939126283121240109483616942-921-15--311--5111-1--2-----1--1-3-------1-
笋岗街道sǔngǎng jiēdào1268951252798721132513249349546119277981514421-1017-8202-7--1-5-4----84------2---1---------
东湖街道dōnghú jiēdào6501464262266518210951657217311624-80--19--19--1----1-4----23------------------1-
莲塘街道liántáng jiēdào63317625544785119461434145697039573---8--19-------33-----37-1------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
福田区fútián qū909571896059900157115214512714132367272782158271955832816052125521144191611715-10513817291482203236111--1023-281---1--15-
南园街道nányuán jiēdào7387872866601101055861819721116128482611806-28-29--1-3--2-5----21----------4----1----
园岭街道yuánlǐng jiēdào9876497429892173979292711362263574071374-717--7--1-14-111---3-9-----2----1---------
华富街道huáfù jiēdào16858216562919942839133426637365173418198104813341439151123-1--11-11482--1621----42--22-------6-
福田街道fútián jiēdào18613918341619132435212553353490115308991382237712-6302354121-3--101261216913-1---1----11------3-
沙头街道shātóu jiēdào1775051748571212173723226326553417520712814663440101435--40--5---1104104---76-----1------------6-
香蜜湖街道xiāngmìhú jiēdào55788546067465267320213971880702511883156-23-11211-41------116--1--------3------------
梅林街道méilín jiēdào14891514725616621026182103319842123178119792615410119-117--6-2--47211--75--1--2--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南山区nánshān qū7220957087726501240931051432156346130156111039845701521834364478955716131165184-45104717141030461-11321---1-1-11--12-
南头街道nántóu jiēdào109747108073861605231641453540801459668121743-2131115--2-2--2-431-359------------------6-
南山街道nánshān jiēdào126135124428104212159219213202710620211970211962-210--14--2----11431---68--1-------1---1-----
沙河街道shāhé jiēdào8653484626150210312817061323231151531165447183184362315437311574-7-205-31471----11-------------
西丽街道xīlì jiēdào15139114713894197122346726158413772176370157197888-1333-39--9-3--43142--145------------------2-
蛇口街道shékǒu jiēdào551355448429771754716315388336319671-----10--1-4--71----413------------1-----1-
招商街道zhāoshāng jiēdào803147914283173109117720812361389497191302-25--13-------2131-1-53------------------1-
粤海街道yuèhǎi jiēdào112839110881104211196241203284711420615393252962-45-233--1-2--12135--1511---131---------1--2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宝安区bǎo'ān qū273512926028631474175047819913644106081368177716247675646494262111822110469558121663315523264414526917727111583753-465-5--126-5--2-19541
新安街道xīn'ān jiēdào34481433774116121237216881663060119285180411389585725-8110151233-11-1--1014751-4462--12------4-------324-
光明街道guāngmíng jiēdào3763536232181211100174522379752172--14--14-------10-154----------------7---------
西乡镇xīxiāng zhèn393809380156931235371183668970175236884866257310483-3892-981119-1--22269471-535----1--------------28-
福永镇fúyǒng zhèn2435922312411961824526104324476251262126127746311367511566--30--8----26-285-15448-------1---2-2-----4331
沙井镇shājǐng zhèn4501314177222722701014120052642309039838110513101218143207151-20977499523431--69-1651--20842--1-3-3---3-2--1--63-
松岗镇sōnggǎng zhèn2685512553982132076016145271807521163627955394583210-56921471-26--2-39-1105--42114-1-1-2-----7-1-----27-
公明镇gōngmíng zhèn29955127396017317854273707571763025131649166236611891611041-376--94-1-156-2501--1823----1------1-------32-
石岩镇shíyán zhèn15769515100168107202013593130886871503273943987012-521--421-14--1-4031631-316-------------------4-
龙华镇lónghuá zhèn32300731356420230961321161103439716313011555534762146742541-3624282-1-63-4353-73412-12--1---2----1-139-
观澜镇guānlán zhèn21634420584878150468946574688264213394902692029268-720--42--181---117-35-1-1137----------1--------4-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙岗区lónggǎng qū171490816595719229342941408135452227081745639508454921714059464281243733203517421164331-35881841378531428-121-35---5-211---1591
平湖镇pínghú zhèn2357022252469710878118354258001395040242397252392--243--29--3----65-29141611-------------1-----5-
布吉镇bùjí zhèn51301650146329633381481126113442123531220295044865236713-10100-1205-1191-2-1053431246193-111--1---1-------13-
横岗镇hénggǎng zhèn29273128187718418661161841834317368974615293272110906-6131-198883-321-28-64-1931110291------3---3-------61-
龙岗镇lónggǎng zhèn272037264602162121323020988120982118294854440367485-545-3113--142-1-39-575-25413-------------1----7-
坪地镇píngde zhèn884618503739471510694361118166141515918052795--19--181-1----25-3----15-----------1-1-----9-
坪山镇píngshān zhèn12827312305930351110668392654234233146916015350721-212-24-131----314212--1318------31-------1---14-
坑梓镇kēngzǐ zhèn756127308839344463030542352341121689303731--121-26--15----3-121--105---1---------------481
葵涌镇kuíyǒng zhèn4172940709151623148154121641782488205---8--4--1----13-----11-------------------1-
大鹏镇dàpéng zhèn5235949973524897581111511823513868108101--4-110-------101----211------------------1-
南澳镇nán'ào zhèn149881451786113721956-110145177-----------3--3------2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
盐田区yántián qū1523231502555814512318625554100359724384523324-522--59--14----5-131--1111-----11-----------4-
盐田街道yántián jiēdào39850393235604-4561377123431283131--21--10--1------3----7---------------------
梅沙街道méishā jiēdào803277621051-102455361167143---1--1-------1-101--11---------------------
沙头角镇shātóujiǎo zhèn104441103170438073131173728820579649481584-320--48--13----4------31-----11-----------4-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

珠海市

zhūhǎi shì

1235437

1209963

474

918

154

74

2165

139

10019

186

345

1012

1164

2613

302

5023

21

-

19

194

4

2

208

4

2

57

-

9

3

-

42

16

82

2

1

2

26

96

28

-

-

-

-

-

5

2

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

53

-

香洲区xiāngzhōu qū83390881562739486810162143011561591483239478551366282455220-1815441194429-92-361646-12236028-----52---1-------42-
翠香街道cuìxiāng jiēdào9399292795521046264543918211485272121221--211-20212-5--148---143-----2------------4-
梅华街道méihuá jiēdào587095777947761370431211508947399134---13--12-------2-5----32------1-------------
明珠街道míngzhū jiēdào135047132858611111713199337171651891021113955712-59--191---2--621---38-------------------5-
吉大街道jídà jiēdào810047946057180741561145612561906180291731--171-15--1----236--24611-----3--------------
拱北街道gǒngběi jiēdào9235290819391121111134115341443165839323181--2242-25--2----2-8---345------1---1---------
香湾街道xiāngwān jiēdào3602335563244371281184511591624337--22--5----1---21----2-------------------2-
狮山街道shīshān jiēdào557475511922911120326209216622328854--118--17--2----4-1----1---------------------
金鼎镇jīndǐng zhèn417634038289421163630311381511244194---5--531------613---28-------------------5-
唐家镇tángjiā zhèn30186293049307-4214241043160436183---7--3--1--2---3---412---------------------
前山镇qiánshān zhèn4388242058242942207558113151611320210572---9--9---------1-1-5--------------------6-
南屏镇nánpíng zhèn56947538468191212567507314286413412718755--11-17-------8-2----72------------------3-
湾仔镇wānzǎi zhèn25339246911424-3405159881237479269---4----------1-2---14-------------------1-
横琴镇héngqín zhèn5311522111--5131-11633-8------2------------------------------------
桂山镇guìshān zhèn277127491---5-13------2---1---------------------------------------
万山镇wànshān zhèn20151644-1--2-249--11111-6-------------------------------------------
担杆镇dāngān zhèn42374038-3--1-164---1010-10-----------------------------------------1-
三灶镇sānzào zhèn284472789015196-341020827910143260--48--5-1-----2-------2------------------10-
南水镇nánshuǐ zhèn1443914208325-1210101-91615161------2--1------1----1---------------------
小林镇xiǎolín zhèn1018010091-21-8-49--4-14-10---1---------------------------------------
金海岸虚拟街道jīnhǎi'àn xūnǐ jiēdào15517151129122-19219234341343-441-44-------1--244-----3------------------5-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
斗门县dòumén xiàn401529394336805053127352438603822653091247204711-140-114--48--1-6-362--336-----------7-------11-
上横镇shànghéng zhèn2358323438121--26-415312512---------------1----------------------------
莲溪镇liánxī zhèn13562133172---41-63--41116-11--------------2-5--------------------------
六乡镇liùxiāng zhèn198491949031714-1421---187-8---1-----3------1--------------------------
斗门镇dòumén zhèn4129439903548124529442--30104-43-----1----------1------------------------1-
五山镇wǔshān zhèn26068255361016-95-22510222070-63---2--9--4------5----4-------------------4-
乾务镇qiánwù zhèn19023187372-1-751661--581-10---------7------1--------------------------
白蕉镇báijiāo zhèn61534608875167330334534826911662---6--1--4----1-6----7-----------1-------2-
井岸镇jǐng'àn zhèn108074106763301844163-601810221281332156---11--3--5----1-72---3---------------------
红旗镇hóngqí zhèn2199921457424-61219231769162-24---6----------1-3----------------1---------
平沙镇píngshā zhèn496894821967153508100752719197-73---13-----25--1---1---322-----------5-------1-
白藤湖虚拟镇báiténghú xūnǐ zhèn975596141-1-8451--9535-191-11--1---------1------------------------3-
城南虚拟镇chéngnán xūnǐ zhèn70996975----5-83--5420-2----------------5--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

汕头市

shàntóu shì

4671279

4666614

122

204

36

18

822

35

1416

179

31

170

263

219

24

726

4

-

6

138

-

2

156

13

-

12

-

1

-

-

21

-

18

4

-

-

1

9

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

10

-

达濠区dáháo qū18474618463435-16-31514168-15---12--2-------1-11-------------------------
达濠街道dáháo jiēdào7091170893-2--1-5---12-1---5--1------------------------------------
马窖街道mǎjiào jiēdào2687526858----2-121---1-----1---------------------------------------
角石街道jiǎoshí jiēdào219912194313-13-64-434-13---4--1-------1----------------------------
广澳街道guǎng'ào jiēdào31596315682-----8-1-121-1---2-------------1-------------------------
珠园街道zhūyuán jiēdào3337333372------------------------------1--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙湖区lónghú qū25588825514218892495813822538502431741--14-144--5-1--1-71-------------------1-----
金霞街道jīnxiá jiēdào292332920015131-2-1852-3------1------------------------------------
龙湖街道lónghú jiēdào269092681511711192112-79--17---1--4-------1----------------------1-----
珠池街道zhūchí jiēdào56965567561129--2522322141511144---6--16----1----61-------------------------
新津街道xīnjīn jiēdào6410963833433--382768-81712641--4-113--3------1--------------------------
鸥汀街道ōutīng jiēdào2993429905------6----2-20------1------------------------------------
龙津街道lóngjīn jiēdào2021220153-1--7212102135-13---3---------------------------------------
渔洲街道yúzhōu jiēdào1474914731----3-2---13-2------7------------------------------------
龙祥街道lóngxiáng jiēdào137771374914--2-6------11------2--2---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金园区jīnyuán qū459687459099265145882861718803125-98--114--34--1----1-11---1-------3-------------
金砂街道jīnshā jiēdào701117004726--9-917152--9---4---------------------------------------
陵海街道línghǎi jiēdào246772463847--2-5--122--1------6------------------------------------
龙厦街道lóngshà jiēdào3572635701-1211-6--55--4-------------------------------------------
飞厦街道fēishà jiēdào29286292689---111--5---1-------------------------------------------
东墩街道dōngdūn jiēdào4409444061-5--6-41-33--11-------------------------------------------
龙眼街道lóngyǎn jiēdào24065240215102-5--3112---2------3----------------------1-------------
金龙街道jīnlóng jiēdào2539925369-7----1-192------4--6------------------------------------
新兴街道xīnxīng jiēdào1972819717------3--1-6--------1------------------------------------
崎碌街道qílù jiēdào221052207412----8-44-4-4--11-------------------------2-------------
新梅街道xīnméi jiēdào2766827644----20----11--1------1------------------------------------
石炮台街道shípàotái jiēdào205542052851----6-361--3------1------------------------------------
东厦街道dōngshà jiēdào2902129001-5-11--1-311-4---3---------------------------------------
广厦街道guǎngxià jiēdào3787037828-6--318-13-6-11------2----------1-------------------------
岐山街道qíshān jiēdào2523825130-1-319-2811-64-35---1--7-------1-1--------------------------
月浦街道yuèpǔ jiēdào2414524072----21-710-184-12---1--7--1-----------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
升平区shēngpíng qū29076828998217292224241421523351239157---8--254-4----8-7------------------------2-
万安街道wàn'ān jiēdào1005410050----1-1----------------2---------------------------------
南海街道nánhǎi jiēdào1948219467-7--2-3--2----------1------------------------------------
中山街道zhōngshān jiēdào1193211921------7-------------4------------------------------------
中马街道zhōngmǎ jiēdào1363313624-----12--2---2---2---------------------------------------
新华街道xīnhuá jiēdào24957249191---718--642-4---1--3---------1--------------------------
鱼它南街道yútānán jiēdào3261032566--1-10111---72-11------1------------------------------------
新风街道xīnfēng jiēdào153491532912----41-1---6------23-----------------------------------
福合街道fúhé jiēdào1496014865281-18-2051-81-23---2--31---------------------------------2-
乌桥街道wūqiáo jiēdào21324213081--12-1---11-2------1-------1-5--------------------------
光华街道guānghuá jiēdào27297272601---5-101-31--14--------------2----------------------------
吉祥街道jíxiáng jiēdào1905819050------11-1---4---1---------------------------------------
永泰街道yǒngtài jiēdào85018481----15-2--3-----------------------------------------------
鱼它浦街道yútāpǔ jiēdào2558725345811-1871392113158841------7------------------------------------
莲塘街道liántáng jiēdào1657616556-1----14------1---------2----1-1--------------------------
龙泉街道lóngquán jiēdào29448292413---95-195-2159149---2--3-------4----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
河浦区hépǔ qū7902378998--2-12-31-----1---4--2------------------------------------
滨海街道bīnhǎi jiēdào2676526764-----------------1---------------------------------------
三河街道sānhé jiēdào3357033548--2-12-21-----1---2--2------------------------------------
玉新街道yùxīn jiēdào1868818686------1----------1---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南澳县nán'ào xiàn7035270269-2--46-12---8--11------3--1---------------------------------
后宅镇hòuzhái zhèn4171341634-2--46-10---8--9------3--1---------------------------------
云澳镇yún'ào zhèn1695916959---------------------------------------------------------
深澳镇shēn'ào zhèn85828581------1--------------------------------------------------
隆东镇lóngdōng zhèn30983095------1------2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
潮阳市cháoyáng shì24708122469416913233220684123453450484--453-14-------6-1---15-------------------2-
文光街道wénguāng jiēdào134720134705------4--11--5---1--3------------------------------------
棉北街道miánběi jiēdào53669536531---7-2---2--2---2---------------------------------------
城南街道chéngnán jiēdào9627696270----1-3----------2---------------------------------------
金浦街道jīnpǔ jiēdào6728167269----3-7---1--1-------------------------------------------
海门镇hǎimén zhèn105224105198--2-1-18--1-2-1--------------1----------------------------
井都镇jǐngdōu zhèn786127856847-111-12-2--------7---------------------------------------
和平镇hépíng zhèn150894150626-2-1962753--73160--33-1--------5-1----5---------------------
胪岗镇lúgǎng zhèn119545119489--4-10-334-1-------4---------------------------------------
成田镇chéngtián zhèn8005180039--3-2-2---13-1-------------------------------------------
沙陇镇shālǒng zhèn8447084463----1-4---2----------------------------------------------
田心镇tiánxīn zhèn3175431737--1-6-8----------2---------------------------------------
司马浦镇sīmǎpǔ zhèn109836109808---1-124----1-----1---------------------------------------
陈店镇chéndiàn zhèn9028690240--2-1-36-1-14-1-------------------------------------------
仙城镇xiānchéng zhèn8237282363--1-2-5----------1---------------------------------------
两英镇liǎngyīng zhèn1649931648121---3311173-126-2---13-------------------------------------2-
红场镇hóngchǎng zhèn2411124098----1-6----1-----5---------------------------------------
雷岭镇léilǐng zhèn2980129800------1--------------------------------------------------
峡山镇xiáshān zhèn182478182345-32-3-114---3122--11--1------------------------------------
铜盂镇tóngyú zhèn104158104063-1--7-66---61211---1---------------------------------------
谷饶镇gǔráo zhèn1254441253883---4-37---18-----3---------------------------------------
贵屿镇guìyǔ zhèn120357120330--4---16---3--2---2---------------------------------------
金玉镇jīnyù zhèn7015670113----3-2110--1--3---4----------------1----------------------
灶浦镇zàopǔ zhèn4637846351----2-22------2---1---------------------------------------
关埠镇guānbù zhèn112536112436-----18711118---------------------------------------------
西胪镇xīlú zhèn138541138387--2-2511212--2--1-------------------------------------------
河溪镇héxī zhèn6686966865--2-1------1---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
澄海市chénghǎi shì8600038590744915331131516396110738981863-133--429-1----4-11---3-------1-----------6-
凤翔街道fèngxiáng jiēdào833258310112123432762-319115431-----5-------4--------------1-------------
广益街道guǎngyì jiēdào441484407362--7-1461-156-7------29-----------------------------------
澄华街道chénghuá jiēdào7165671538301--11-1512-1125-22---2--5--1-----------1---------------------
上华镇shànghuá zhèn311883115442112-13----3-5---1-------------------------------------2-
湾头镇wāntóu zhèn3434134323----1-37------------3---------1------------------------3-
莲下镇liánxià zhèn724317238414--8955-1-2-6------5--------------1---------------------
莲上镇liánshàng zhèn5414454087-2--22-1---171-6---6--1--------------1---------------------
溪南镇xīnán zhèn641006407111---211---1-18---1--3------------------------------------
东里镇dōnglǐ zhèn7672176642----7-10--2522-22---5--5----------------------------------1-
盐鸿镇yánhóng zhèn4322243194----12-10---1--3---1--1------------------------------------
莲华镇liánhuá zhèn24807247921---2-21-----4---4--1------------------------------------
隆都镇lóngdōu zhèn7443174392----2-24------62--3--1----------1-------------------------
坝头镇bàtóu zhèn4692346864-1----2--3-28316---4--2------------------------------------
外砂镇wàishā zhèn78776787204-1-2-271--46-8---3---------------------------------------
新溪镇xīnxī zhèn59790597391---3191---4-20--13--8------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

佛山市

fóshān shì

5337709

5189133

1375

1087

522

198

13014

976

81776

2870

442

844

7617

8788

922

24809

41

3

32

384

4

21

561

4

9

191

-

6

13

1

473

4

419

26

5

6

267

454

13

1

3

10

4

3

-

14

-

2

-

21

-

6

1

1

2

-

-

331

-

佛山城区fóshān chéng qū296706294562358849-9161121132011952265131822--161-34--4-2--1-61-1732----------3---1---6-
升平街道shēngpíng jiēdào488794857329--37-1272412941141---1--9--1------51-1--1--------------1---1-
祖庙街道zǔmiào jiēdào46746465269221-41104-317314422---61-6--1------1---1----------------------
永安街道yǒng'ān jiēdào435754332461346-9-1001414417-23---3--6----------------------------------5-
普君街道pǔjūn jiēdào62221617487171-12231015291637518---3--7-------------3----------------------
城门头街道chéngméntóu jiēdào36775364995171-1711593-131022-21---1--3--2----1----------------------------
同济街道tóngjì jiēdào4953049186610--121175643410203492--2--3----2--------311--------------------
迳口华侨经济区虚拟镇jìngkǒu huáqiáo jīngjìqū xūnǐ zhèn89808706-----1146----114-8---------------------2-----------3---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石湾区shíwān qū47195046348054911957372350199720952716192911414-238-168-16-24-48-281--1131---------2---1-----2-
江湾街道jiāngwān jiēdào40277396851512--211304144323341285---8-16-11----1-6---11---------2-----------
城南街道chéngnán jiēdào275302717768--25-17287173016349---2--4----2--------22---------------------
石湾镇shíwān zhèn4201741867212--7-66112335-10---2--4-------2-2---1----------------------
张槎镇zhāngchá zhèn149982146460712723741217549411932118466--210--26--1--4-26-13---413-------------1-----2-
澜石镇lánshí zhèn101033992477193-1167110111155613922813--6--11--1----8------9---------------------
环市镇huánshì zhèn1111111090441728931941412011432856177142501--10--17--3----11-71--36---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
顺德市shùndé shì169415216612624773131966824442011875917961832237972431387370010-1487-72001223--51117312674350592--332-7---7-3-----169-
大良街道dàliáng jiēdào2161772137736755291221319123041267813719192151-210-123--1---17-12----91---1--1---1-------11-
德胜街道déshèng jiēdào4308742127238531529448471025731168---2-1---4------11---41-------1-------------
伦教街道lúnjiāo jiēdào13151512817723302953161619902614187427384243-63-521--2----16-10-11139-------------------2-
勒流街道lèliú jiēdào166186161846142814230925240972941511027732287--19--14--7------20---22---1-1-------------28-
容桂镇róngguì zhèn307226302744173684618160483171406038973026168---22--1512-----639---691--12--4-----------6-
陈村镇chéncūn zhèn11348911057727105-27391307191423116755928---3--11--4----15-6---610-----------2-3-----5-
北窖镇běijiào zhèn1663401621753649158461442196862938801951496642-24--28--2----39-186-143---1---1-----------4-
乐从镇lècóng zhèn172247167402281815629712279171011128025894385--310--57--1----13-1812-76-----------3-------7-
龙江镇lóngjiāng zhèn144608142089402316713381350877879432232301--8--25-------11-13-1139-------------------4-
杏坛镇xìngtán zhèn125150124548321063321127821122438858---11--2-----5---3----------------1-------56-
均安镇jūn'ān zhèn108127105804141416498-1589331026022521733--5--4--2----10-6---51-----1-------------46-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南海市nánhǎi shì2133741204911466244819510178392955000773717528742164778328128882121216711023634136-11-248-235161117524081-711-7---9-21-1--123-
桂城街道guìchéng jiēdào173066169278466212457469200339174987190225221--19-224-11--1-5-81--127-------1---1-------8-
平洲街道píngzhōu jiēdào18947318221474492015924184260401610149299331211---19--23--17----8-27---1427---1---1-----------4-
三山港街道sānshāngǎng jiēdào3777536629822117825221521238422491-13--3--4----7-9---619-------------------2-
黄岐街道huángqí jiēdào1174171155326336715124910751725644414011210--110-15-------1-9---72-----------1-------8-
盐步街道yánbù jiēdào15133714645935231133449299726331110490256934-46--22--3----3-92--139-------------------3-
大沥街道dàlì jiēdào2055281995135024968812731736611211093491611361--12--10111----35-123--14302--11--------------13-
狮山街道shīshān jiēdào462564382313221316116122128921319612565---5-43--3----51-67--1756-------1-------------
里水镇lǐshuǐ zhèn1641891563375941189864384260661720383288281590411141-351-5----30-261--819---2---------1-----22-
九江镇jiǔjiāng zhèn1066931032484716111131620456061893326647---1--17--1----7-2---5--------------------14-
沙头镇shātóu zhèn51630492141214324941143411452094207901--1-----1----1-2---53-------------1-----1-
南庄镇nánzhuāng zhèn1547831457202116131977663492816834303010241-27-111-12----19-161--922--2-1-1-------------
丹灶镇dānzào zhèn6624162781157752969213422724821221275---3-1---29----8-2311123-------1-----------3-
罗村镇luócūn zhèn1232451173756645231142415383857135160191368431--15--30--4----8-24---2731-1-----1-----------1-
小塘镇xiǎotáng zhèn6078457124221211248351702443177183510667--1--2--4----5-2---754------------------7-
松岗镇sōnggǎng zhèn76692732884219101304162155252137019112469--18--6--4-1--23-11---45---1-------7--1----3-
官窑镇guānyáo zhèn812487979415115110898242435707743214---11-16--1----5-8----7-------------------6-
和顺镇héshùn zhèn60040586962364599865984354712367---3--17--1----2-6----2---------------------
金沙镇jīnshā zhèn6215551071122113343815699510133519478209524-1-19--6--49----6-17---197----------------1--23-
西樵山旅游度假区镇xīqiáoshān lǚyóu dùjiàqū zhèn2005851964843935141227814261930181312832515465--210--16116----24-18---66-------1-----------5-
西岸镇xī'àn zhèn46044534----2-33-1--6-28-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
三水市sānshuǐ shì44011942415110610031211478416461612833651886473106620111361-29-28--3-43114---23106--1--------2-------28-
西南街道xīnán jiēdào1940301862705967101854035417686215548981535635411-328--9-24----817---2062--1--------1-------18-
河口街道hékǒu jiēdào2370822956651-633033361362231197---------2----5-1---110-------------------2-
金本街道jīnběn jiēdào263612375161013-439811336-170460-205---3-1---1--3-8-1---16-----------1---------
南边街道nánbian jiēdào2861128010731-5911123138-35402269---13----------15------2---------------------
青岐镇qīngqí zhèn7042692153---121---1320-54---------------------2-------------------2-
大塘镇dàtáng zhèn3444634005824252133-3212718276---14----------1------6---------------------
六和镇liùhé zhèn14220129981---11-1911--2512-979---1-----------------1---------------------
乐平镇lèpíng zhèn3040430140521-293128-2-1052747-----1-----------------------------------4-
范湖镇fànhú zhèn1371913456221-20-204-1--4-29-------------------------------------------
白坭镇báiní zhèn321633059454-1255860539151201262363-1-2-----1----6-5---117-------------------2-
芦苞镇lúbāo zhèn354153505022--10-7712-723-241-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高明市gāomíng shì3010412965644147323425352254991155395222596973-1152114--14-1--16-101-11151-2-------------1--3-
荷城街道héchéng jiēdào13412313140726275316230151156745229111354133-1132-12--1----2-11-11151------------------2-
三洲街道sānzhōu jiēdào1561515314-210-191164114-1712150---1-11---------6---------------------1----
西安街道xī'ān jiēdào2726726958-3--102-13911-21713118---------2-------------------------------1-
合水镇héshuǐ zhèn22604224831-1-10-5315--1814-9-------------------------------------------
更楼镇gènglóu zhèn1857918372414-421711-11410-41------1--3----13----------------------------
新圩镇xīnwéi zhèn99689856-11-14-281-21815125-----------1--1-2-------2------------------
明城镇míngchéng zhèn29010286905-2-46-1502--1933154---------8---------------------------------
杨梅镇yángméi zhèn1865218528-36-142392--248620-------------------------------------------
人和镇rénhé zhèn1371913591292-14-30---631447---1---------------------------------------
富湾镇fùwān zhèn1150411365311-2169--5333-20----------------1--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

江门市

jiāngmén shì

3956827

3905043

1320

468

389

152

3755

550

30792

597

380

232

987

5931

181

4532

23

1

15

184

-

33

66

8

6

84

3

5

5

2

436

2

396

10

2

9

44

55

1

2

-

6

1

2

5

40

1

-

1

8

-

3

8

-

1

-

1

37

12

蓬江区péngjiāng qū3472933426731368738334185723347140607944186252--25-419-12--1-772212-3411-------6-----------58
仓后街道cānghòu jiēdào608426048226183717914751017328243---5--8-------2-----22-------2------------4
沙仔尾街道shāzǐwěi jiēdào91576907912429625513355741321903124---2--4-1-----20-----25-------2-----------21
堤东街道dīdōng jiēdào64126637613116764371537139317-391--2--3-------4--------------------------13
北街街道běi jiēdào4501844336206154556352145412613891--3--1-------2612------------2-------------
环市镇huánshì zhèn68303667633116713199186162281623203-299---6-43--2--1-25-192-3-3-------------------1-
潮连镇cháolián zhèn174281654042-149471116-11742-31---7-----------1-----1-------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江海区jiānghǎi qū18902418527962323692603619959037812051394121--10-49--6--1-28-49---64------32-----------3-
江南街道jiāngnán jiēdào376103720689412741527532086263---4-11--1----3-1----1-------1-------------
窖头街道jiàotóu jiēdào1736616746132-142341952210323771--1------------3---4----------------------
窖北街道jiàoběi jiēdào99119674531-29-12932-426328---1-2-----------------------------------1-
外海镇wàihǎi zhèn594715799624122521091366866171512751160---1--8--4----23-5---13------31-----------2-
礼乐镇lǐyuè zhèn646666365712665531662791123594-84---3-1---1--1-2-40---1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
台山市táishān shì9487169399232819097323339863386477881027925229---21-1155-52---15-52---72---51--17---4-11----112
台城镇táichéng zhèn1398581394015618155301417993102937-38---5-31-------1------------------1-1-----11
公益镇gōngyì zhèn16267160572111471659--234-29--------------9-2-------------------1----6-
大江镇dàjiāng zhèn3993939597425-1732241---58-16---2-----1----1-5------------3-------------
水步镇shuǐbù zhèn44853443692177-384311142464547---4-1-3--2---1----------1---1-----------1-
附城镇fùchéng zhèn509825048312203-353365454323-15---1-----1----1-2------------1-----------1-
四九镇sìjiǔ zhèn399963971692121341672241825-20------42--------2----1---1---1-------------
三八镇sānbā zhèn30639302855333231280221126-2---------1----------------1----------------
白沙镇báishā zhèn3745337147244313724416222-4-----1----------1------------1-------------
三合镇sānhé zhèn42475421391053358257892213-5---1-1----------3--------1-----------------
冲蒌镇chōnglóu zhèn39924397521117-27-100-1-54-14---------2---------------------------------
斗山镇dòushān zhèn51288509901335-13-237451210-4-----1-------------------------------------
都斛镇dōuhú zhèn4543845094512-1042531427326-2-----2----------2--------2-----------------
赤溪镇chìxī zhèn1203112020211--2--22---1-------------------------------------------
田头镇tiántóu zhèn16306162697262546112--------------------1--------------------------
端芬镇duānfēn zhèn45299444462125145769-42236-7---2-------------------------2-------------
广海镇guǎnghǎi zhèn34519340661121111373-12346-5----------------1------------4------------1
隆文镇lóngwén zhèn823681092---2-1181---2----------------1-----1----------------------
沙栏镇shālán zhèn14648140093-2-332773-1-336-----3-1----------1---4--------------------2-
海宴镇hǎiyàn zhèn5894058536132427932221711-9----------------1-2---2--------1-------------
汶村镇wèncūn zhèn49644493901741915618113-48-4---1---------------------------------------
深井镇shēnjǐng zhèn27307271863143441052-1129---------------------------------------------
那扶镇nàfú zhèn218412153972-1101270-32-11-----------------1------------3-------------
北陡镇běidǒu zhèn28424278831124-6548612-110-4---1------------7----1---------------------
上川镇shàngchuān zhèn166551634312--31239-21110-51-----1-------------------------------------
下川镇xiàchuān zhèn1518215118---1-148-2813---------------------------------------------
南湾镇nánwān zhèn93039293-----15--13----------------------------------------------
横山镇héngshān zhèn484648361-----8----1---------------------------------------------
海侨镇hǎiqiáo zhèn6423585011--12-502---1218-1---1------------22----------------3---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新会市xīnhuì shì9324259177373319391351303102725516313130218311131130710-830-10173113-532162-164-2512261----1-5--------1-141
会城镇huìchéng zhèn2768532742521373128102192012161544153429643948-77-53-1-----84-14---24-----1-1--------1----
大泽镇dàzé zhèn4231641644195418553063612103494------61-1-1--20-----31-------1-------------
七堡镇qībǎo zhèn1233312286--2-1-28--2-6-6--------------------2----------------------
司前镇sīqián zhèn7184669179264161225131610611013836272341-12---1-2--1-9-33-2-12-------------------4-
牛湾镇niúwān zhèn901789772--121-9----5-2-------------------------------------------
罗坑镇luókēng zhèn25435251906451501841--173-16---2-----------------1---------------------
小冈镇xiǎogāng zhèn23275216445-1-24838213-71074-102---5--31------1-14--------------------------
双水镇shuāngshuǐ zhèn69838680802945112611103924378334-42---4-11--1----2-69------------1------------1
崖西镇yáxī zhèn29634291356631502303-13-1159-36--------------7-2--------------------------
崖南镇yánán zhèn11971118251----156----49-16---4----------9-6---4----------------------
沙堆镇shāduī zhèn3326033079762113585341233-16---3---------------------------------------
古井镇gǔjǐng zhèn408724040711122130111833215124-27-----3---3----2----------------------------
三江镇sānjiāng zhèn456124527211-222641653211100-16---------1----5------1---------------------
睦洲镇mùzhōu zhèn4125140675943381128734--15516------1---------18--------------------------
大鳌镇dà'áo zhèn34127338277--113-1236--3142----------------2------3---------------------
荷塘镇hétáng zhèn49530489211771141611451730-514923-----11--1-------------------1-------------
棠下镇tángxià zhèn6277062348271245346206943842146------1--3--221----5--------------------1--
杜阮镇dùruǎn zhèn5248550996119311891378716522314052311--3--1--1-4--20-8----141------1-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开平市kāipíng shì668692660418196654317252895837954917260559-536---66-18-1421---26-716-1142-2-----51--1-27----2-
三埠区街道sānbùqū jiēdào14590014422447106367141033361632041-336---20--3-1-------111--41-------21------------
长沙区街道chángshāqū jiēdào84558836263114933617617111126958-39---1--1--3----7--1--2----------------------
沙冈区街道shāgāngqū jiēdào365423602112103-14433052-5152-34--------------4----------------------------
水井镇shuǐjǐng zhèn526252102---2-262--211-6----------------1--------------------------
月山镇yuèshān zhèn3607136015341-732511-18-----------2---------------------------------
水口镇shuǐkǒu zhèn357353533419-21263200311257-75---1-1--------1-42-----------2-------------
沙塘镇shātáng zhèn2837127904623-292273-2-2887-6---------18------8-------------------3------
苍城镇cāngchéng zhèn3111430887935-1549211-853-6---------191---3--1--1--------------14------
龙胜镇lóngshèng zhèn316813135881179652294--226-10---5-----------------1---------------------
大沙镇dàshā zhèn273352719751214186132-99-1------1----------1--1--------------------1-
马冈镇mǎgāng zhèn36914367162-1-33136-231228-5--------------------2--------1-------------
塘口镇tángkǒu zhèn2606525904511-43108-2-1026---------------------1-----------------------
赤坎镇chìkǎn zhèn455254506034--9231618111071-12---1--1-------8-1---4--2-----------1-------
百合镇bǎihé zhèn23664231431511-153425144413-6---23--2-------3-1--------------------------
蚬冈镇xiǎngāng zhèn16700165271112-12139-1355-----1------------2--------------------------
金鸡镇jīnjī zhèn195461887292--22640-1-216---------------------------------------------
赤水镇chìshuǐ zhèn270292623841--118695-2--13-----14------------41----------------1-------1-
东山镇dōngshān zhèn10680101825---113467---55------------------2--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鹤山市hèshān shì40577939801680573914965944225852219170270126138481616-26-315----124-152--18------2----3-------1-
沙坪镇shāpíng zhèn14388813944539272410590192613381014951554766211212-15--4----57-82---6-------------------1-
龙口镇lóngkǒu zhèn358883573724--9-5721-1310-40---1------------3--------------------------
雅瑶镇yǎyáo zhèn352363413744--13036555-2264016201---2----------9-1---1----------------------
古劳镇gǔláo zhèn32148317789341394516012-101923392-41-1--3-----2------2---------------------
桃源镇táoyuán zhèn2433324031122-3371843--1593382---------------3--------------------------
鹤城镇hèchéng zhèn2964929248341164-2302---5-64--------------27----------------------------
共和镇gònghé zhèn2392923387322261-1205-1416362683-------------19----------------------------
址山镇zhǐshān zhèn265412634833--19-83411110156---------1----10----------------------------
宅梧镇zháiwú zhèn32354322151181-1325338-76-13------1--10------------------2----1---------
云乡镇yúnxiāng zhèn431542924-4---12-1----2-------------------------------------------
双合镇shuānghé zhèn979897771---5563--1----------------------------------------------
合成镇héchéng zhèn77007621--1-21352---8--1---------------------------------2---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
恩平市ēnpíng shì464898460997234444512224742808292410382452392-116-12--1----4-24----2---1-1-5--1--------111
横陂镇héngpí zhèn248792469210552181013211-1---2------------------------------------------
圣堂镇shèngtáng zhèn275002745324112-3141---------------------1--------------------------
良西镇liángxī zhèn21120209591241-621141211-15--19------------1--------------------------
沙湖镇shāhú zhèn616416098336631105508414944-8-----12---------5---------------1--------10-
牛江镇niújiāng zhèn24502241128262273213--235----------------1--------------1-------------
君堂镇jūntáng zhèn36508362861664-21417143--1-----1---------------------------------------
大田镇dàtián zhèn17854176002---14220031-525-----2---------------------------------------
那吉镇nàjí zhèn166221651712-21836322116-3---1---------------------------------------
大槐镇dàhuái zhèn14965146843-5-112612---7-----1---------------------------------------
东成镇dōngchéng zhèn15679154662422-3117211-13------------------1----2---------------------
恩城镇ēnchéng zhèn996599948453754121254-727414--------------3----------------------------
洪窖镇hóngjiào zhèn1106510985113--26711----------------------------------4-------------
朗底镇lǎngdǐ zhèn903988316-2-111-61---225-------------------------------------------1-
江洲镇jiāngzhōu zhèn13432132879-1-1317811-61-16---2------------16--------------------------
恩侨镇ēnqiáo zhèn506249781---6173----3---------------------------------------------
江南虚拟镇jiāngnán xūnǐ zhèn181911793061--14176-2--69-----------------------------1--------------1
平石虚拟镇píngshí xūnǐ zhèn30852305472732-158217111322-3---------1---------------1-----------------
东安虚拟镇dōng'ān xūnǐ zhèn16328162036331-11091-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

湛江市

zhànjiāng shì

6070702

6028113

1017

442

480

145

1695

340

32147

767

289

529

620

1677

88

480

156

5

215

344

33

78

15

12

229

65

5

6

20

1

86

6

324

3

11

3

38

30

2

5

4

10

3

-

-

42

1

-

-

19

-

13

1

-

1

-

6

58

23

赤坎区chìkǎn qū2259972245078856271792127976420717841456--715-12----12-15-141--------1--2---6---------
中华街道zhōnghuá jiēdào3312732964832212585346514-8------1---------3----------------2---------
寸金街道cùnjīn jiēdào565815630529249319-1027425713122---5------------3---------1------2---------
民主街道mínzhǔ jiēdào5699256720281431217-14556224424---2-1-----1-----------------2-------------
中山街道zhōngshān jiēdào662666082---418111-----------------------------------------------
调顺街道diàoshùn jiēdào83618098161-9-18939--2212--34--------2-2----------------------------
沙湾街道shāwān jiēdào1306312956513-10-7011212----13----------5------------------2---------
南桥街道nánqiáo jiēdào35428351001388-1951488214594-19--21--1-------8-81-------------------------
北桥街道běiqiáo jiēdào15819157562-1-2150-21-2-1--1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
霞山区xiáshān qū3836433812481221094014118151326127271515250221275-52312431913--63181--131------1---1-------3-
解放街道jiěfàng jiēdào742267387822265-204161974188515---4--1-1------36------------------------2-
爱国街道àiguó jiēdào2885828798734-71271132111---------------------1---------------------
工农街道gōngnóng jiēdào6121160815192699151253652141415---2-1-3--------2--------------------------
友谊街道yǒuyì jiēdào3603035775786-22199-21023-32-14------------4--------------------------
新兴街道xīnxīng jiēdào48176478721513212121791712436-14--1211-----------------------1-------------
海滨街道hǎibīn jiēdào158461579055423-17-113-3-1-----------------1----1--------------------
泉庄街道quánzhuāng jiēdào175401723013113116-11583213152318---2-----9----1-2------------------------1-
乐华街道lèhuá jiēdào24854246432134-93953114775133-39--3---13--2-2--------------------------
海头镇hǎitóu zhèn5145751306108-1101922713137--------------3-2--------------------------
湛江港务局虚拟街道zhànjiāng gǎngwùjú xūnǐ jiēdào2544525141363-1511886-1185450--------------------12-----------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
坡头区pōtóu qū329405326860563238417427171722182917309583715630818--631114-23320-1-13-311---6-----2----4206
南调街道nándiào jiēdào478434760813152-222466121611539--118----8-1-1-533--------1---5-------------
麻斜街道máxié jiēdào1034510316361-2-3---11--3----3--3-----2--------------------------1-
南三镇nánsān zhèn71881716615461674765412---1--4-1--2--11-14-13------------------------26
坡头镇pōtóu zhèn5962759347847289113361123321-30239--30------------2-------------------13-
乾塘镇qiántáng zhèn3672936652512-623022-41---171-3--5-----------1-------------------4--
龙头镇lóngtóu zhèn556075431772614311153522-121166-8311--101--1-2-2------------1-----------3-
官渡镇guāndù zhèn473734695915-14-26929613433--6-10241--5---1---2-1--1-31----------2-----1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
麻章区mázhāng qū41162041010164321912991287573211740141840-41241512--2----3-5---12----1--------------5-
麻章镇mázhāng zhèn800537945815135545532053322362317---15-11--2------4---1----------------------
太平镇tàipíng zhèn738507382091133-433-3----------------------------------------------
湖光镇húguāng zhèn7185571601121042123149836712513--1---1-------2-1----2----1----------------
东山镇dōngshān zhèn5230452200422-3-20313141-4----15------------------------------------5-
东简镇dōngjiǎn zhèn3804737943431-10-76-11-6-2-------------------------------------------
民安镇mín'ān zhèn423004226622113-713--5-1---8---------------------------------------
硇洲镇náozhōu zhèn41404412561015115373375513-3-4-----------------------------------------
湖光农场虚拟镇húguāng nóngchǎng xūnǐ zhèn11807115578---812262--12-----1----------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
遂溪县suìxī xiàn80701580507810131421321141965843294162202382--10-----7----1-4-1-2----1---4-----11-1-174
遂城镇suìchéng zhèn72996728291231-20779439252141--3--------------1---------------------1--
黄略镇huánglüè zhèn82572824176533541154161---------------------------------------------2
洋青镇yángqīng zhèn3696336866312-5143302-23-----------3----------1--------------------1-
沙古镇shāgǔ zhèn2435724336--212-9111-1-----1-------------------------------------2-
界炮镇jièpào zhèn4967049602447-64713222--2------------------------------------1----41
北潭镇běitán zhèn1488914879----2241-----1-------------------------------------------
杨柑镇yánggān zhèn72505723731523112-73341125---------------------------1-----------------
城月镇chéngyuè zhèn798437952982--22123164-165-------------------------------------1-------
乌塘镇wūtáng zhèn14485144682--231351------------------------------------------------
建新镇jiànxīn zhèn1791717906----1-6-1-2------1---------------------------------------
岭北镇lǐngběi zhèn213552132421--2-125---3-----1-----4----1----------------------------
北坡镇běipō zhèn4148441425411-71233-2-14-----1------------2--------------------------
港门镇gǎngmén zhèn297962975722613382111-----------------------------------------------
草潭镇cǎotán zhèn285942857231113-8--4----1------------------------------------------
下六镇xiàliù zhèn2677826752315-2-852------------------------------------------------
河头镇hétóu zhèn2895028920111-1429--1