TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

福建省

fújiàn shěng

34097947

33514147

6114

109880

1290

1080

22065

2615

10818

4206

1785

7094

5768

1226

608

29046

92

6

169

524

21

108

375193

416

26

353

15

49

31

7

890

24

131

99

10

13

86

618

53

3

7

22

27

8

13

12

1

3

3

67

-

47

25

1

24

26

4

889

89

福州市

fúzhōu shì

6386015

6315613

1035

9516

418

363

1717

734

1363

525

537

2505

664

181

54

1867

6

2

30

67

1

43

48152

29

3

28

2

16

7

-

197

3

14

28

4

7

16

122

5

-

-

10

2

3

5

-

-

-

-

17

-

5

4

-

-

-

-

47

48

鼓楼区gǔlóu qū5598585562392137303870806712844108800341713121--12-21072712-82-19132132143--2--3------------6-
鼓东街道gǔdōng jiēdào39267389802350--6741510621-6------722---1-----------------------------1-
鼓西街道gǔxī jiēdào5443554153316914462710551-312-----169-----2-3-----1----1-----------------
温泉街道wēnquán jiēdào48391481093156144481389-217------70--------1---------------------------
东街街道dōng jiēdào2892428761740234210-5541-14------241-------------2------3--------------
南街街道nán jiēdào5416953814266413312176281132-18-----164-------4------2---------------------
安泰街道āntài jiēdào33166329771951213413240-1-6------53-------1------2---------------------
华大街道huádà jiēdào665576612314946712724313842--3------157--2-3--2-------1--------------------
水部街道shuǐbù jiēdào3454634355836113342113913-15------59-------2------3---------------------
五凤街道wǔfèng jiēdào7940678873231018617101461492102-10--1---20141--2--6------22--1-----------------
洪山镇hóngshān zhèn1209971200943116916412412441517128158750---2--303----2--1-321313-------------------5-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
台江区táijiāng qū3684003670217829518505843472437229146237--1--23987------12--123-81--1---------1-----4-
瀛洲街道yíngzhōu jiēdào50110499561323218616694162--1------35-------3----------------------------
后洲街道hòuzhōu jiēdào142491420834--2132-62--1------94-------------4---------------------
义洲街道yìzhōu jiēdào35460353602284-3231217-1-1--1--232-------1----------------------------
新港街道xīngǎng jiēdào3922939082739-111122428----------47-------1------3---1-----------------
上海街道shànghǎi jiēdào67170668521662410881521271411-------102-----------2------------------------
双杭街道shuāngháng jiēdào2084420777-19--6311116---5------111------3----------------------------
苍霞街道cāngxiá jiēdào1143311373214223-4--62-11------212-----------------------------------
帮洲街道bāngzhōu jiēdào167591672053--1-32211---1------11------------------------------------
茶亭街道chátíng jiēdào32560324641225-21-413221--3------22------------------------------------
洋中街道yángzhōng jiēdào28557284371039-3825-213-1-4------29----------1----1------------------2-
鳌峰街道áofēng jiēdào248712476541531126-3141--19------32-------2----3-----------------------
宁化街道nìnghuà jiēdào271582702742433741161923-1------47-------2------1-------------1-----2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
仓山区cāngshān qū482039479857893021041819913183443211847193154-131-47922-1-21-15112---61--1-1-------1-----21
仓前街道cāngqián jiēdào24537244544251-25813101--3------20------------------------------------
东升街道dōngshēng jiēdào92709247----611----1-3------11------------------------------------
对湖街道duìhú jiēdào2703026783103956237263282------1--831------1----------1-1-------1-------
临江街道línjiāng jiēdào22131220082621193816342124------31-------7-1----11--------------------
三叉街街道sānchā jiēdào20291202205126143-6-61--2------22-------11-----1---------------------
上渡街道shàngdù jiēdào12569125222431121--13-1-1------17-------1----------------------------
下渡街道xiàdù jiēdào323123221012136-1384-271--1------32--------------3---------------------
仓山镇cāngshān zhèn4626446002124044638147135-235-----1104----2-----2-------------------------
城门镇chéngmén zhèn903028996568467280175-4128-46------64--1----2------1--------------------1
盖山镇gàishān zhèn8893188734153281186853553-13-----1691----1-1--------------------------2-
建新镇jiànxīn zhèn643596411915291411281661771-18------103-------2----------------------------
螺洲镇luózhōu zhèn1966619545512--3856-7681-1--3--128------------------------------------
福建师范大学虚拟街道fújiànshīfàn dàxué xūnǐ jiēdào1047210290143--2----411-6-1----123------------------------------------
福建农业大学虚拟街道fújiàn nóngyè dàxué xūnǐ jiēdào92419101-39-13-4--12-1-1-----178------------------------------------
红星农场虚拟镇hóngxīng nóngchǎng xūnǐ zhèn46644657--------------------7------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
马尾区mǎwěi qū20352720273336749154725462527322211105---8--3014-1----7--4---1------2------------1-
罗星街道luóxīng jiēdào604466011518643923930913223-138---2--82--1----1------1------2--------------
马尾镇mǎwěi zhèn324623236074-161826421-15---6--324------1--1-----------------------1-
亭江镇tíngjiāng zhèn412414099153251345115217--6------172------------------------------------
琅岐镇lángqí zhèn6937869267634-5113334---46------15-------5--3-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
晋安区jìn'ān qū510611504598115336493920068209544745981268332-133-438672-5-23-56-451--20---21------1-------10-
茶园街道cháyuán jiēdào786677816515100134171037106855-135---1-1154-------3-1----3-------------------1-
王庄街道wángzhuāng jiēdào374553729812301-5-32440-2-5-----152------------------------------------
象园街道xiàngyuán jiēdào4565445478740--33726201--3-----180-------2--------------------------1-
鼓山镇gǔshān zhèn15097015016230541321561748913226395191-----1201--1--3-35--5---7-------------------4-
新店镇xīndiàn zhèn88259871722855144801710018919686275-132--4311-4-1--13-3-1--9----1------1-------4-
岳峰镇yuèfēng zhèn7687376496195388351411878935-16------941------3------1---2-----------------
宦溪镇huànxī zhèn111321045812-23414-4---4------649------------------------------------
岭头乡lǐngtóu xiāng55115487----1-1-2-1---------19------------------------------------
寿山乡shòushān xiāng6860646021-----1-1----------394----1-------------------------------
日溪乡rìxī xiāng67544974-1---11--2---3------1772------------------------------------
鼓岭乡gǔlǐng xiāng247624481----2-----4--------21------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
闽侯县mǐnhóu xiàn580048577638498226211575814435441931061211022-425-613063-1----121-1--11-----------7-------82
甘蔗镇gānzhe zhèn4779847479217361994811589-125------55--1-------1-------------------------
白沙镇báishā zhèn32106319284934163-2231--82-----121------------------------------------
南屿镇nányǔ zhèn50045495951105118115621-1-3--124--359----------------------------------2-
尚干镇shànggàn zhèn179091781332--424110-621-1------3----------------------------------3-
祥谦镇xiángqiān zhèn528345271238212455-112173-12-----227------------------------------------
青口镇qīngkǒu zhèn68873686731120562511161047106-21--2--142-------2------1---------------------
南通镇nántōng zhèn4231942257531-2184141---1-----112------------------------------------
上街镇shàngjiē zhèn6239362284953-711121562--13-----1283---------------------------------12
荆溪镇jīngxī zhèn4749447301431116411-511--12------118-------9------------------7---------
竹岐乡zhúqí xiāng276002739011--2-2914-3---------166-------------1--------------------2-
鸿尾乡hóngwěi xiāng3169631646-11-22-212-1----1---36--------1---------------------------
洋里乡yánglǐ xiāng25943259251--11-43-11------1-13-------1----------------------------
大湖乡dàhú xiāng291022886243112210-4----2------211------------------------------------
廷坪乡tíngpíng xiāng2866128566--1---29--1----------64------------------------------------
闽江乡mǐnjiāng xiāng38933889------1-1----2-------------------------------------------
小箬乡xiǎoruò xiāng856085121------------1------46------------------------------------
江洋农场虚拟乡jiāngyáng nóngchǎng xūnǐ xiāng28222806-------------1------15------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
连江县liánjiāng xiàn599962586711122601282212947553444153746163--211-511918----1--2--2---1-----------1-------1-
凤城镇fèngchéng zhèn5953458931152157911454111619------494------------------------------------
敖江镇áojiāng zhèn349543477242115-15116--3------152------------------------------------
东岱镇dōngdài zhèn3174531716512-12-2-15-----1---9------------------------------------
琯头镇guǎntóu zhèn665506630397211634--27--35---7-1151----------2-------------------------
晓澳镇xiǎo'ào zhèn35634356033312-12-6-4--1------8------------------------------------
东湖镇dōnghú zhèn1531814848421-55-11-----52---1--353------------------------------------
丹阳镇dānyáng zhèn267452609644--11421-3--2------627------------------------------------
长龙镇chánglóng zhèn119641040151---24-122---------1545--------------------------1---------
透堡镇tòubǎo zhèn18106180052331-34-191---5------60------------------------------------
马鼻镇mǎbí zhèn377913749082-213511411-6------266------------------------------------
官坂镇guānbǎn zhèn275862639210544121032-2-11--------617--------------1---------------------
筱埕镇xiǎochéng zhèn2689926702612223911-1--------2167------------------------------------
黄岐镇huángqí zhèn241302388561--1111-1---------1230----1-----------------------------1-
苔菉镇tāilù zhèn27301271961-1-113531--1-27---3--49------------------------------------
浦口镇pǔkǒu zhèn34070340028-2-3313314---------40------------------------------------
坑园镇kēngyuán zhèn209572073582328353112--3--1---178-------2----------------------------
潘渡乡pāndù xiāng171291464731-122-4-----2------2467------------------------------------
江南乡jiāngnán xiāng249212487041--1--32----2-----137------------------------------------
蓼沿乡liǎoyán xiāng26212244497-2--32-------------1749------------------------------------
安凯乡ānkǎi xiāng1653815958352-1-1-1----6------561------------------------------------
下宫乡xiàgōng xiāng12243121093---2---------------129------------------------------------
小沧畲族乡xiǎocāng shēzú xiāng363516014--1----------------2029------------------------------------
马祖乡mǎzǔ xiāng-----------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
罗源县luóyuán xiàn232351213687209462541112107127323-----118495-------11------2---2-----------------
凤山镇fèngshān zhèn555685420257-28212652-16------1306-------11------2---------------------
松山镇sōngshān zhèn3341031048-1339-36211--4------2329------------------------------------
起步镇qǐbù zhèn26771237845-----4--1---1------2976------------------------------------
中房镇zhōngfáng zhèn19727193813-------1-----------342------------------------------------
飞竹镇fēizhú zhèn1358511854--1---------2-------1728------------------------------------
鉴江镇jiànjiāng zhèn12105117521------1------------351------------------------------------
白塔乡báitǎ xiāng1332311300----3-----7--6------2007------------------------------------
洪洋乡hóngyáng xiāng12068102683--111--1-1---------1792------------------------------------
西兰乡xīlán xiāng1282510940----4--2---7-5------1867------------------------------------
霍口畲族乡huòkǒu shēzú xiāng147791136521--------1--------13407------------------2-----------------
碧里乡bìlǐ xiāng18190177931----131-----1------390------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
闽清县mǐnqīng xiàn28859828779830212311103261332314382228166----19206-112--1-3--6--47-----------2-------9-
梅城镇méichéng zhèn35432353565313143312121--17------9----------------------------------2-
梅溪镇méixī zhèn2241622390--1-7241-71---------3------------------------------------
白樟镇báizhāng zhèn2004819984136-2511554-1--2---------------------------------1---------
金沙镇jīnshā zhèn129481292421--226----8-1------2------------------------------------
白中镇báizhōng zhèn186411860411121161---3-5------4-------1-----13-------------------6-
池园镇chíyuán zhèn22332222211---1211642274-5-----148--4--1----1--2----------------------
坂东镇bǎndōng zhèn392933918334232411145-1101-22------1--1----1--2---4-----------1---------
塔庄镇tǎzhuāng zhèn2121721166-2--4219131-6-9------3--1---------------------------------
省璜镇shěng huáng zhèn176391750631112214-32-1-1------99--3---------------------------------
雄江镇xióngjiāng zhèn51955187--1---3-------------4------------------------------------
东桥镇dōngqiáo zhèn184511843942--1----1-1-1------1-------1----------------------------
云龙乡yúnlóng xiāng1141011375313-8-10--311-1-----------------3-----------------------1-
上莲乡shànglián xiāng769076731-312-31---1-2---------3---------------------------------
佳头乡jiātóu xiāng8668571-------------------7-1----------------------------------
后佳乡hòujiā xiāng332933061-----141------------6-------------1----------------------
三溪乡sānxī xiāng836283531-----31-1-2--------1------------------------------------
桔林乡júlín xiāng63396322-21---11------------12------------------------------------
下祝乡xiàzhù xiāng169901695231311121-81-1-----186------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永泰县yǒngtài xiàn324344319639292919134931170212034138110--212--4231-1--2--1-1---51---1-1---------------
樟城镇zhāngchéng zhèn196581940322231-12-1----------240-------1----------------------------
嵩口镇sōngkǒu zhèn3176331522372246195221-1---1---184-------------2----------------------
梧桐镇wútóng zhèn32377323173432322-311--1--1---32-1----------------1-----------------
葛岭镇gélǐng zhèn1710517054---1324-293--1------26------------------------------------
城峰镇chéngfēng zhèn217302111615123-----11--------600------------------------------------
清凉镇qīngliáng zhèn1212811724-4111---21---6------388------------------------------------
长庆镇chángqìng zhèn2111321041-1--94167-723--------21-------------1------1---------------
同安镇tóng'ān zhèn28227280924141126-25----------109------------------------------------
樟洋镇zhāngyáng zhèn28845286453-2--53-3-----------184------------------------------------
塘前乡tángqián xiāng46944543----1-1--2----------147------------------------------------
富泉乡fùquán xiāng70135978-1-----------1------1031----2-------------------------------
岭路乡lǐnglù xiāng78397380--------------------459------------------------------------
赤锡乡chìxī xiāng13730134432-3-21-1-411--------271--------------1---------------------
伏口乡fúkǒu xiāng12001119911-1-2---2-----------4------------------------------------
盖洋乡gàiyáng xiāng8643863811-----2-1-----------------------------------------------
东洋乡dōngyáng xiāng8289819011--21871---2--------4------------------------------------
霞拔乡xiábá xiāng15617155482--13329-2131-1------20---------1---2----------------------
盘谷乡pángǔ xiāng8420839921--14-31-1---------8------------------------------------
红星乡hóngxīng xiāng875885051---1------------12--239------------------------------------
白云乡báiyún xiāng126321235721--1211-1-----------257------------------------------------
丹云乡dānyún xiāng376237531-----1-------------7------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平潭县píngtán xiàn371922366001345604272130401517203051-12--3--357--------------1---1-----------------
潭城镇tánchéng zhèn657286465381008485782611--2------15------------------------------------
苏澳镇sū'ào zhèn31053310195533121524---3-------------------------------------------
流水镇liúshuǐ zhèn4723146050311572138-3-22----------------------------------------------
澳前镇àoqián zhèn39975386983125424-41122---------22------------------------------------
北厝镇běicuò zhèn3102630502648861481-35---1-----1-------------------------------------
平原镇píngyuán zhèn2225722236-10--7--1-1------2----------------------------------------
敖东镇áodōng zhèn2985729801-43-2321-14-----------------------------------------------
白青乡báiqīng xiāng166281660314-221--3611-3-------------------------1-----------------
屿头乡yǔtóu xiāng1513015119--5--2-121-----------------------------------------------
大练乡dàliàn xiāng60436039-2---1----------1----------------------------------------
芦洋乡lúyáng xiāng529252471371----2-1---3-------------------------------------------
中楼乡zhōnglóu xiāng20587198852665---3-2-21---------27------------------------------------
东庠乡dōngxiáng xiāng92649260-4-------------------------------------------------------
岚城乡lánchéng xiāng225122156149251-51---1----------13--------------1---------------------
南海乡nánhǎi xiāng93399328123--13-1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
福清市fúqīng shì1174540116577512113495252441130189110104771312285522-83-552613-4-1--54-21---26----1------6-------644
融城街道róngchéng jiēdào9117490725201038538721810145--45---1--157--1----3-2---------1----------------
音西镇yīnxī zhèn83629833545764317440734131160---1-1321------1---------------------------1
宏路镇hónglù zhèn67453636961157141927167893622119------2833-------18------19-------------------11
阳下镇yángxià zhèn458244564744--4731566191-57--1---9--------------4-------------------28
海口镇hǎikǒu zhèn8873288550793134671920113-2132-----17-------1----------------------------
城头镇chéngtóu zhèn4651746435352-1112213-311--8------2-----------------------------------10
南岭镇nánlǐng zhèn564756342---1113--2--1------------------------------------------2
龙田镇lóngtián zhèn11449311433012532241221859931311-2--19-------3------1-------------------1-
江镜镇jiāngjìng zhèn79825795058268225522831--4------4-------2---------------------------4
港头镇gǎngtóu zhèn6609965954-4--7141--2-155------70------------------------------------
高山镇gāoshān zhèn602486015899410105129-11-7------162------4----------------------------
沙埔镇shāpǔ zhèn432734320633322413522--16------21------------------------------------
三山镇sānshān zhèn959769448010642618841124--7-----11406----------------------------------25
东瀚镇dōnghàn zhèn3619436144262-6152-112-10------11-----------------------------------1
渔溪镇yúxī zhèn4855448337493-14315583--5--1---71----1--12----------------------------
上迳镇shàngjìng zhèn307473050131533-85535-16--141-----22-------6--1------------------------1
新厝镇xīncuò zhèn28337282454111221132124---31------6--1----2----------------------------
江阴镇jiāngyīn zhèn6481664661147528133623---17--2--159--------------1--------------------3
东张镇dōngzhāng zhèn286302857824--204121121-2--1---11------------------------------------
镜洋镇jìngyáng zhèn307723040991424226626344121--1---255-------2------1---------------------
一都镇yìdōu zhèn1021498752---42192-22--18------259--2---------------------------------
江镜华侨农场虚拟镇jiāngjìng huáqiáo nóngchǎng xūnǐ zhèn38963875-1----71---4-2---------------------------------6---------
东阁华侨农场虚拟镇dōnggé huáqiáo nóngchǎng xūnǐ zhèn34903476----3------1-----1--1-----------------------------------8
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长乐市chánglè shì689815687916998421251996413382304731403071902-32-22481-22---5-34-1434-----1-------34-----1
吴航镇wúháng zhèn6739067156613325155114331212---1--23---------24---1-------------1-------
营前镇yíngqián zhèn393963932474-14282-851511------13--------------------1---------------
首占镇shǒuzhàn zhèn254312538625-1815--17--13---1--1------------------------------------
玉田镇yùtián zhèn3668036615221-24963-16--7--1---2-----------------------------------1
松下镇sōngxià zhèn17676176601---2442-1---1------1------------------------------------
江田镇jiāngtián zhèn417704172743-386552211-2------1------------------------------------
古槐镇gǔhuái zhèn48860487641411-217-1333771-5------4--------------9---------------------
文武砂镇wénwǔshā zhèn179061787522-12-2--13--15-----12------------------------------------
鹤上镇hèshàng zhèn5698756903654233793135-13-----119------------------------------------
漳港镇zhānggǎng zhèn5107750874954332-1513--59-146------7--12--------1-1--------------4------
湖南镇húnán zhèn2654126470102--127441-18--4------3--------------6---------------------
金峰镇jīnfēng zhèn87989877661511745351481016114124--1---34--1----3-1--------------------------
文岭镇wénlǐng zhèn34185340822613781214-181-111-----10-------2------16---------------------
梅花镇méihuā zhèn17952179284-114--11----1--1---10------------------------------------
潭头镇tántóu zhèn58935588121011-26122164622-31-----37------------------------------------
罗联乡luólián xiāng922692011---1163---2-2------41------------4----------------------
猴屿乡hóuyǔ xiāng95919516----1----2----------72------------------------------------
航城未批镇hángchéng wèipī zhèn422234185744--10564527153140------5--------------1-------------2-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

厦门市

xiàmén shì

2053070

2028169

874

4770

116

92

2766

182

1070

324

509

946

689

153

54

4490

17

1

27

34

-

22

7115

48

3

25

7

15

6

7

146

12

43

16

-

3

6

145

26

1

2

3

-

-

-

2

-

3

-

4

-

2

-

1

2

-

3

117

2

鼓浪屿区gǔlàngyǔ qū1964019470775--13-3-3174117---3--34--------------2---------------------
鼓浪屿虚拟街道gǔlàngyǔ xūnǐ jiēdào1964019470775--13-3-3174117---3--34--------------2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
思明区sīmíng qū13657913445492883132129870244715229188218--22-123826---21-5222---65----------1---1--1--
思明街道sīmíng jiēdào1513114961876--515-122-116------52-------1----------------------------
中华街道zhōnghuá jiēdào1849818206201332-10-155204--14---1--73-------1-------2----------1---------
文安街道wén'ān jiēdào14764145872845-16--1172--25------30--------------4---------------------
厦港街道shàgǎng jiēdào4614745523183951-16210281492227------1074----1-3--2----1--------------------
滨海街道bīnhǎi jiēdào4203941177441955282554163210912165136--21-121202---2---22----22--------------1--1--
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开元区kāiyuán qū5270375193312302470264263439253601494071832817125941149-416982711128--335144-1-4212--1-----3-1-1----112-
鹭江街道lùjiāng jiēdào53390525171534651484214318112-132------253-------3-4----3---------------------
公园街道gōngyuán jiēdào784487727953493237812261550165-1643-----236312-4----4----31--------3---------1-
梧村街道wúcūn jiēdào7945778266234152112234391947571-1691-31--2415-32---722----35--1---------1-----3-
员筜街道yuándāng jiēdào1285161266694862574120187918361443067266--83--39815---1--3--1-1-5------------------13-
莲前街道liánqián jiēdào1012789978846263532178451130555343420-1-5--277--6----7-21---241------------------3-
嘉莲街道jiālián jiēdào8594884812453285304954312469316107108--3--42934---3--13322---45----------1-------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
杏林区xìnglín qū2270072248591251891314373221792859479271451--28-24405---2-753-8---2114---------------2--11
杏林街道xìnglín jiēdào564335580133106635967210371531--52--11--1701-----618-----131--------------------
杏林镇xìnglín zhèn84092834454619371826229126332-191---3-2711-----115-8----5----------------2--1-
东孚镇dōngfú zhèn27434271921928223073912221120---1--813-------------1---------------------
海沧镇hǎicāng zhèn59048584212736221023468824264-188--13--118----2--20-----123-------------------1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湖里区húlǐ qū41331640492219675136167554128876194218213351114027-66-1401782613--24569--23331-----2----------119-
湖里街道húlǐ jiēdào1193741177236435416211058513998825132348--12--38371112--8134---921-----------------1-
殿前街道diànqián jiēdào10479710377235958415494826244560752414-21--2381------7-11--18---------------------
禾山镇héshān zhèn189145183427973021210491271553771851281548133-33-13396-15-1--9424--1161------2----------118-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
集美区jíměi qū14867814714050117932331578431973241034442--1-13722-3----15-1---292-2----------------41
集美镇jíměi zhèn3715636730237911282401556246261---1--902-------------11-2------------------
灌口镇guànkǒu zhèn4375943349818615582012-67211301----1126-------1-----211------------------3-
后溪镇hòuxī zhèn677636706119202115051816145132-2531-----156--3----14-1----7-------------------11
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
同安区tóng'ān qū58081357799317428519156295719993383214454137094-35-2172--54-5-16-121-2-42---2-------2-1-----81-
大同镇dàtóng zhèn8045780047353947639157851461116-----163-------7--1---4---1---------------4-
莲花镇liánhuā zhèn3286932792631-106822163-15-----110--1-----------1---1-----------------
汀溪镇tīngxī zhèn177401769623--4-73-114--6------1-----1--------2---------------------
新民镇xīnmín zhèn52516522071453261231121032315282---4--3-------3-3----3-------------------28-
西柯镇xīkē zhèn602415977330222-14083518-81222197------23--33-2-1------4-------------------37-
五显镇wǔxiǎn zhèn370603693414411441416141-301-----6--------------------------2-------5-
洪塘镇hóngtáng zhèn387503858313-12382133-7-191------1--------------3-------------------1-
新圩镇xīnwéi zhèn381213803881-11311019-172261-2---9------------------------------------
内厝镇nèicuò zhèn3517535096621-165932-10--15------5--1----2------1-------------------1-
马巷镇mǎxiàng zhèn81882814362617611381412122516361401-11--35---1---1-1--2-2-------------1-----2-
新店镇xīndiàn zhèn762727584612186-1586351046281-41------11-----2---1----22-------------------2-
大嶝镇dàdèng zhèn187951874851--9-9-1121-16--------------2----------------------------
凤南农场虚拟镇fèngnán nóngchǎng xūnǐ zhèn7563744032--273212--1--53------3---------7------------------------1-
大帽山农场虚拟镇dàmàoshān nóngchǎng xūnǐ zhèn33723357----8-21-----11-----2------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

莆田市

pútián shì

2727923

2704925

198

15923

32

13

685

176

372

227

22

92

322

33

45

1820

4

-

11

25

5

10

2782

6

1

41

2

-

-

-

92

-

2

6

1

-

7

17

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

15

6

城厢区chéngxiāng qū230816229215108251113922383021961117245--15--150--10----6-25---9-------------------11
荔城街道lìchéng jiēdào48966487093143-119-105-635-11---2--46-------1--1------------------------1
凤凰山街道fènghuángshān jiēdào742327373322271-4661413-12363143--1---77--8-----------9---------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng60442598272303--661176-12016158---1--24--2----4-2------------------------1-
城南乡chéngnán xiāng47176469463152--85762-22-33---2--3-------1--4-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
涵江区hánjiāng qū2131102103252321023-88179136453721293--1-3-48--12---17-----53---1---------------2-
涵东街道hándōng jiēdào43354430375138--3081812-581-60--1---21-------5-----32---------------------
涵西街道hánxī jiēdào3036930122-146--13-71--7--55------14--12---1----------------------------
三江口镇sānjiāngkǒu zhèn53469533589121-7223--8--61------5----------------------------------1-
白塘镇báitáng zhèn4230740862413741-1211283-3-119------3-------3------1---------------------
国欢镇guóhuān zhèn436114294654321-26652121-111-98----3-5-------8-----2----1---------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莆田县pútián xiàn14285581422693932311189326129139149114720618311116--8131611316-26----50---1-24---1-------1-------12-
西天尾镇xītiānwěi zhèn46331457523335--161813-2114-37------148-------1----------------------------
梧塘镇wútáng zhèn4217641959-7411161131-111-1162------19-------6----------------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn92244912775721178184527-74031630---2--19--1----14------3---------------------
黄石镇huángshí zhèn13888913800135901-1815928377091390---7-214--1----1--------------------------7-
新度镇xīndù zhèn8162481530481-141942-29-115------66-2-----------1---------------------
华亭镇huátíng zhèn9424394067528--2210136-66--59------16-------4-----1----------------------
常太镇chángtài zhèn307443017348--812---3--20------525------------------------------------
秋芦镇qiūlú zhèn2453323897-556--61111-12--27------31------------------------------------
白沙镇báishā zhèn169431681232--3-11-211--10------95-------3----------------------------
庄边镇zhuāngbiān zhèn2326423048-39--22--1-----16------137----------------------------------1-
新县镇xīnxiàn zhèn176471760324--52-------25------4-------1-----1----------------------
北高镇běigāo zhèn743297428645--388--12128-----1-------------------------------------
东峤镇dōngjiào zhèn95866957725961173210271--11--7--21-------6---1----------------------3-
埭头镇dàitóu zhèn1127391126797111-11668-3---5-------------------------1---------------1-
平海镇pínghǎi zhèn7733477269246-381-2111----------------------------------------------
南日镇nánrì zhèn507245071013--522----------1---------------------------------------
笏石镇hùshí zhèn1037581036326332-131042013---21---3--10------------------------------------
秀屿镇xiùyǔ zhèn5306152982319--17227-11-26------4--15---------------------------------
灵川镇língchuān zhèn49329492951131-4112-----7----1-3------------------------------------
东海镇dōnghǎi zhèn379413792512--2--------11-------------------------------------------
忠门镇zhōngmén zhèn2052320489241-62-11--1------------7---------------------------------
东铺镇dōngpù zhèn26524263655113--2954-28--6--1---4------------------------------------
湄洲镇méizhōu zhèn320423195511103245213----1------45------------------------------------
大洋乡dàyáng xiāng1313512757-294--1432---12114------47------------------------------------
山亭乡shāntíng xiāng349703495611--26-1-----------12------------------------------------
月塘乡yuètáng xiāng3488534823730-15233-21--8-------------------------------------------
赤港华侨经济开发区虚拟镇chìgǎng huáqiáo jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn2760267982--516---6--37------1-------14------------------1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
仙游县xiānyóu xiàn855439842692721068510313281041252118261664-17141453-14----19--1---1-----------1------1-5
鲤城镇lǐchéng zhèn565985575957172-9241--13--12------72---------------------------------1-1
枫亭镇fēngtíng zhèn9477193526151090--326--31--23-----119-1----------------------------------
榜头镇bǎngtóu zhèn116958114339925112130-15--51127-----130-------4----------------------------
郊尾镇jiāowěi zhèn80421796362723--19211------5---3-19-------9------1---------------------
度尾镇dùwěi zhèn7012167788122521-9-34-5-1-181--1--35----------1---------------1---------
城东镇chéngdōng zhèn31903314341415--11-1------1------33--2----4---------------------------1
赖店镇làidiàn zhèn68259679902241--5-6--3---6----1-2-------1---------------------------2
盖尾镇gàiwěi zhèn695046921311211318182332--26---3--8-----------------------------------1
园庄镇yuánzhuāng zhèn3773537579519--12-37-----12------78--2---------------------------------
大济镇dàjì zhèn714397094474331-5-44--1--38-----1--------1----------------------------
龙华镇lónghuá zhèn55142546183416--7-4-----22------90------------------------------------
钟山镇zhōngshān zhèn20969206233---1----1----------341------------------------------------
游洋镇yóuyáng zhèn27396262332614--71-------46-----1492------------------------------------
西苑乡xīyuàn xiāng91979184-7-11--11-----------2------------------------------------
凤山乡fèngshān xiāng52184228-990-------------------------------------------------------
石苍乡shícāng xiāng122781214616--2-1---------1---121------------------------------------
社硎乡shèxíng xiāng93709358-5--2-4-----1--------------------------------------------
书峰乡shūfēng xiāng1113111119261-1----1----------1------------------------------------
象溪乡xiàngxī xiāng70296975329------1----1------20------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

三明市

sānmíng shì

2574075

2548763

59

1842

133

22

1299

143

510

256

21

244

363

36

36

952

4

-

6

39

4

8

18970

65

3

136

-

5

-

-

19

3

2

4

1

-

-

29

4

-

1

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

23

-

42

3

梅列区méiliè qū156874155152182391202100156315568255-185--15--7728-3----6-------4-----4---------2023-133
列东街道lièdōng jiēdào60835602493115119114320533913--26------1657------5-------------1---------2023-13
列西街道lièxī jiēdào2158221391221-124163-684-67------46----------------------------------2-
北门街道běimén jiēdào25236249785251-133233142--23---4--140--2------------2-----3------------4-
陈大镇chéndà zhèn1061010373-6--24112-3---6------193-------1----------------------------
洋溪乡yángxī xiāng77837758------11--2--4--1---16------------------------------------
徐碧乡xúbì xiāng1062973------1-------------87--1---------------------------------
三钢虚拟街道sāngāng xūnǐ jiēdào2976629430872--257111116-1-59---1--1251--------------2------------------6-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
三元区sānyuán qū180231178853152671112220613964162348--13--7168------131-------------------------4-
城关街道chéngguān jiēdào5955459228-1221-1231314142--24--1---1244------1----------------------------
白沙街道báishā jiēdào3787637568963--96618-164-13------1691---------------------------------3-
富兴堡街道fùxìngbǎo jiēdào2302622858647-116-61110--26------72------------------------------------
荆西街道jīngxī jiēdào36583631-2--812----1--------12----------------------------------1-
莘口镇xīnkǒu zhèn1661116558-4--6-421-----------36------------------------------------
岩前镇yánqián zhèn1909118839----689279---1-2---3--121-------12----------------------------
城东乡chéngdōng xiāng73407253-20---11--1---1------611-------1---------------------------
中村乡zhōngcūn xiāng1307512918-9--3-28-----12------1212-----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
明溪县míngxī xiàn109102108626-207--52101610--132-162-11--1451-----------------------------------
雪峰镇xuěfēng zhèn2371623618-38--5-41---1-9------40------------------------------------
盖洋镇gàiyáng zhèn1828418202-1--27181-----4------40------------------------------------
胡坊镇húfāng zhèn1014910132-10--2-1---1--2------1------------------------------------
瀚仙镇hànxiān zhèn1186711813-27--12112--31--------61-----------------------------------
城关乡chéngguān xiāng1079910764-4--2514------------19------------------------------------
沙溪乡shāxī xiāng76117585-2--3--1--8---1-----11------------------------------------
夏阳乡xiàyáng xiāng1431014297-----3-1--1--1---1--6------------------------------------
枫溪乡fēngxī xiāng52875151-124--1---------------11------------------------------------
夏坊乡xiàfāng xiāng70797064-1----1-------1-1---11------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
清流县qīngliú xiàn1356601336942832-381017131381176------168722---------1---1---------------------
龙津镇lóngjīn zhèn2182221466266--1-1---2--1------26320-----------------------------------
嵩溪镇sōngxī zhèn1559015104-11--41810-----1------451------------------------------------
嵩口镇sōngkǒu zhèn1542715212----4--1-----1------209------------------------------------
灵地镇língde zhèn61426141-1-------------------------------------------------------
长校镇chángjiào zhèn1127811268------1------2------61-----------------------------------
东华乡dōnghuá xiāng92798894----2-----1--4------378------------------------------------
温郊乡wēnjiāo xiāng40784064-1------------------13------------------------------------
林畲乡línshē xiāng95229353-31-1312-1151113------125----------1---1---------------------
田源乡tiányuán xiāng60195971----31-------24------20------------------------------------
沙芜乡shāwú xiāng38413808-11-1-2------20------8------------------------------------
赖坊乡làifāng xiāng78357834-----1---------------------------------------------------
余朋乡yúpéng xiāng56355424----361------7------194------------------------------------
邓家乡dèngjiā xiāng49904986--------------------4------------------------------------
李家乡lǐjiā xiāng87858766----7-12-2---2------41-----------------------------------
里田乡lǐtián xiāng54175403------1------1------12------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宁化县nìnghuà xiàn298434291335-28--26-8--163-14------700310-----------------------------------
翠江镇cuìjiāng zhèn4670145911-9--3-2--1-1-7------7652-----------------------------------
泉上镇quánshàng zhèn1934519020-18--4-3---21--------297------------------------------------
湖村镇húcūn zhèn1617516016------1-------------1508-----------------------------------
石壁镇shíbì zhèn2856628317--------------------249------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng1828218068--------------------214------------------------------------
城南乡chéngnán xiāng80267555--------------------471------------------------------------
济村乡jìcūn xiāng1189811880----4---------------14------------------------------------
淮土乡huáitǔ xiāng2449324468--------------------25------------------------------------
方田乡fāngtián xiāng87578513--------------------244------------------------------------
安乐乡ānlè xiāng1542815277----1-----2--2------146------------------------------------
曹坊乡cáofāng xiāng2029119938----3------1-2------347------------------------------------
治平乡zhìpíng xiāng107468054----5--------3------2684------------------------------------
中沙乡zhōngshā xiāng1228111837-1------------------443------------------------------------
河龙乡hélóng xiāng69746969------1-------------4------------------------------------
水茜乡shuǐqiàn xiāng2304622220----2-1-------------823------------------------------------
安远乡ānyuǎn xiāng2742527292----4-----2---------127------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大田县dàtián xiàn33101932978714721-341188-7522317------5981--------2----15---------------------
均溪镇jūnxī zhèn7078470521-201--2-12--2--6------481-----------------------------------
石牌镇shípái zhèn1539315392----1----------------------------------------------------
上京镇shàngjīng zhèn2343023331-15--11-1--7361-4------8---------1----15---------------------
广平镇guǎngpíng zhèn3449634470-6--3-------3-------14------------------------------------
桃源镇táoyuán zhèn1783217481-4--2---------------345------------------------------------
太华镇tàihuá zhèn3044630358-16--4-1---6--6------55------------------------------------
建设镇jiànshè zhèn2141921408----1-----1---------9------------------------------------
奇韬镇qítāo zhèn125551255112--1----------------------------------------------------
华兴乡huáxīng xiāng94039402----1----------------------------------------------------
屏山乡píngshān xiāng1103911033----------5---------1------------------------------------
吴山乡wúshān xiāng78077786--1-3-10---2--1------3---------1--------------------------
济阳乡jìyáng xiāng67356729------22---1--------1------------------------------------
武陵乡wǔlíng xiāng93969396---------------------------------------------------------
谢洋乡xièyáng xiāng60856074-1---1-4------------5------------------------------------
文江乡wénjiāng xiāng1649316478-12------------------3------------------------------------
梅山乡méishān xiāng2004219935----1-2-------------104------------------------------------
湖美乡húměi xiāng1152611521-1--2-1-------------1------------------------------------
前坪乡qiánpíng xiāng61385921-214--2---------------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尤溪县yóuxī xiàn392759390985-52-5125145103934457---1361458-32-----------1---------------------
城关镇chéngguān zhèn4502244884-31-331-2811--4------101--------------1---------------------
梅仙镇méixiān zhèn3261332583----365------1------15------------------------------------
西滨镇xībīn zhèn2359522983-1--654---11------1-593------------------------------------
洋中镇yángzhōng zhèn2546325428------20-------------15------------------------------------
新阳镇xīnyáng zhèn4136341114----811---311-------233--1---------------------------------
管前镇guǎnqián zhèn2382623786----6-91--15---------8--1---------------------------------
西城镇xīchéng zhèn3490534752----2---1-1---------149------------------------------------
尤溪口镇yóuxīkǒu zhèn938938---------------------------------------------------------
联合乡liánhé xiāng1852618511----61----2-1-------5------------------------------------
汤川乡tāngchuān xiāng1766417612-11-12372-----1----2-5------------------------------------
溪尾乡xīwěi xiāng1365213580----52364-1-131---1-69-3----------------------------------
中仙乡zhōngxiān xiāng3564635565----4431------------69------------------------------------
台溪乡táixī xiāng2957329538----2-11--1---------30------------------------------------
坂面乡bǎnmiàn xiāng3886538628----118----1--------226------------------------------------
八字桥乡bāzìqiáo xiāng1110811083----4-201-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沙县shā xiàn228548227130253-1212622654-282812122------9516-------------3-------------------2-
凤岗镇fènggǎng zhèn6732067106133-1112-422-520--17------872-----------------------------------
青州镇qīngzhōu zhèn2163021439111-13-97-53-276------72--------------1---------------------
夏茂镇xiàmào zhèn2374623713----20-----1--2------10------------------------------------
琅口镇lángkǒu zhèn97879778-1--2-14------------1------------------------------------
高砂镇gāoshā zhèn1525115018----13-2---3--9------206------------------------------------
高桥镇gāoqiáo zhèn1314213043-1--4--1-----11------82------------------------------------
富口镇fùkǒu zhèn1418414105-3--7-21-----4------574---------------------------------1-
大洛镇dàluò zhèn93989246----13-11---1--------136------------------------------------
虬江乡qiújiāng xiāng1229312235-4--201111-1---2------16--------------1-------------------1-
南霞乡nánxiá xiāng86358536------15------------93------------------------------------
际口乡jìkǒu xiāng47754727----25----11----------12------------------------------------
南阳乡nányáng xiāng80657883----3-2-------------177------------------------------------
郑湖乡zhènghú xiāng91549148----3--2------------1------------------------------------
湖源乡húyuán xiāng53205316-----12-------------1------------------------------------
梨树乡líshù xiāng58485837----1-1--61--1---------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
将乐县jiānglè xiàn1584911580423681112210814-1422127---2--1466-------------1--1----------------20-
古镛镇gǔyōng zhèn37327371382141-74532-1322-8------403---------------------------------20-
万安镇wàn'ān zhèn87028678---1102-1----1-------9------------------------------------
高唐镇gāotáng zhèn107901076815--4-21------------8-----------------1------------------
白莲镇báilián zhèn1293412914-4--4--7------------5------------------------------------
黄潭镇huángtán zhèn1204112039------1--1-----------------------------------------------
水南镇shuǐnán zhèn1869418610-44----21-----1------323-------------1---------------------
光明乡guāngmíng xiāng88298820----2---------------7------------------------------------
漠源乡mòyuán xiāng64026398----1--------1---2---------------------------------------
南口乡nánkǒu xiāng1194111917-1--2---------------21------------------------------------
万全乡wànquán xiāng68256808----6--------1------10------------------------------------
安仁乡ānrén xiāng89048888----23-------1------10------------------------------------
大源乡dàyuán xiāng76577649----2--2------------4------------------------------------
余坊乡yúfāng xiāng74457415----15--------15-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泰宁县tàiníng xiàn1141871136593221-529--15161-8---5--441------------------------------------
杉城镇shānchéng zhèn40406401502181-318--15---6---2--200------------------------------------
朱口镇zhūkǒu zhèn1342513381-1---1--------------42------------------------------------
龙湖镇lónghú zhèn845583461---------7---------101------------------------------------
新桥乡xīnqiáo xiāng73347320--------------------14------------------------------------
上青乡shàngqīng xiāng78067798-3---------------2--3------------------------------------
大田乡dàtián xiāng65676541-----------1--------25------------------------------------
梅口乡méikǒu xiāng51695144----------9---------16------------------------------------
下渠乡xiàqú xiāng79977993----1------------1--2------------------------------------
开善乡kāishàn xiāng67666764-------------1------1------------------------------------
大布乡dàbù xiāng69506922----1-1-------------26------------------------------------
龙安乡lóng'ān xiāng33123300-------------1------11------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
建宁县jiànnìng xiàn133918133367-13235174171525-4---2--416----------1-------------------------
濉城镇suīchéng zhèn2075520688-1213-----5----------46------------------------------------
里心镇lǐxīn zhèn2074920693--1-1-117--12--------33------------------------------------
溪口镇xīkǒu zhèn1837418285----1-57----3--------28------------------------------------
均口镇jūnkǒu zhèn1571615690-1--1--------2------21----------1-------------------------
金溪乡jīnxī xiāng1110710913----113------2------187------------------------------------
伊家乡yījiā xiāng1077710715----------1---------61------------------------------------
黄坊乡huángfāng xiāng87718734----1-9----------2--25------------------------------------
溪源乡xīyuán xiāng78357830------3-------------2------------------------------------
客坊乡kèfāng xiāng97109706--------------------4------------------------------------
黄埠乡huángbù xiāng1012410113------1-1-----------9------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永安市yǒng'ān shì33485232813315385336184765765531718214282-3201246373-131-5---2-21--8----------------1--3-
燕东街道yāndōng jiēdào35642353761411-4714413-13112-14------96--3-----1-2---3---------------------
燕西街道yànxī jiēdào2377123566533--1262729271-13------87----------------------------------1-
燕南街道yānnán jiēdào3610435832632--3345-931-431-----154--3-1---1--1--2---------------------
燕北街道yānběi jiēdào2186121674137--351831161124---21-613---1-------------------------------
黄历街道huángli jiēdào1507314936-23--2741--85--18------38--13---------------------------------
兴平街道xìngpíng jiēdào96049538-171-151----7--7------17--1---------------------------------
西洋镇xīyáng zhèn1901718725-105--12-810--49--24------76--8---------------------------------
贡川镇gòngchuān zhèn93939325-5--91113-11-165--1--28--2-2---------1---------------------
安砂镇ānshā zhèn1942919007-6--1904210-3231-40--15--94--42----------------------------1----
小陶镇xiǎotáo zhèn2665926614-3--13233-121--------16--------------1---------------------
大湖镇dàhú zhèn186791858912--3737211---21---2--12----1-------------------------------
曹远镇cáoyuǎn zhèn3251232040162--13641012-6181-151---7--50--12-------------------------------2-
洪田镇hóngtián zhèn1663716293-16-347141--4--57--1---184--26---------------------------------
吉山乡jíshān xiāng49484919--1-8-11--6--8------4------------------------------------
槐南乡huáinán xiāng1868918654----11---1----------32------------------------------------
上坪乡shàngpíng xiāng58105779----21-3----4-------21------------------------------------
罗坊乡luófāng xiāng58485798----161----4--11--3--2--21-----------1---------------------
青水畲族乡qīngshuǐ shēzú xiāng1517611468-3--8--31-5--2---1--3685------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

泉州市

quánzhōu shì

7283040

7145688

2798

63397

306

328

11307

821

6117

1610

422

2620

2536

566

258

16146

40

1

34

272

8

8

26309

38

8

49

4

8

12

-

306

1

52

29

4

-

45

232

14

-

2

3

11

5

2

8

1

-

-

17

-

34

21

-

1

3

-

517

21

鲤城区lǐchéng qū292157287432741449615688452998332248191143010542-1181-4017-3-31-12-43---137------------------21-
海滨街道hǎibīn jiēdào40275397147229-13585175143384598------58----1---------41------------------1-
临江街道línjiāng jiēdào231602284412195--23-76275-130---8--172---1-------------------------------
鲤中街道lǐzhōng jiēdào51115503221038951612359478201-851--1--802-1-1--1-------5------------------1-
开元街道kāiyuán jiēdào619296087330556-142831561061711861-1-1-1533-------------61--------------------
浮桥镇fúqiáo zhèn50041492949261-17816416-104329344---5--45-----1-1--2-----------------------8-
江南镇jiāngnán zhèn6563764385654--326141685261498614411---4--48--2----10-41---3-------------------11-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丰泽区fēngzé qū397847387876972253211822172252112342165450692331396-4111-58451423--56-714--1474-----21---3-------55-
东湖街道dōnghú jiēdào4910848232253131112713917521258-1953-----862-1----1-1----3-------------------1-
丰泽街道fēngzé jiēdào550425420110343217832698332334217---1--69-1-----2------33----------2---------
泉秀街道quánxiù jiēdào62221610401323439213689149216092400--1---78-------7--1---10-------------------2-
清源街道qīngyuán jiēdào44465434518185112083781333155613052--4--100-------3--1---3-------------------3-
华大街道huádà jiēdào220252148716109117611935341355191---4--42----------3---31-----21---1-------2-
城东镇chéngdōng zhèn372873634951286-213-6912-25414-368---1--53----1--5-11--14---------------------
东海镇dōnghǎi zhèn712796897410871-155328219101391164528----1-533-222--30-22---8---------------------
北峰镇běifēng zhèn5642054142107074749611936210129879351-31--103--1----8-36---13-------------------47-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洛江区luòjiāng qū160071155128192608172570123192921987412318---62-86511--1--5-1---55-------------------42
万安街道wàn'ān jiēdào261002334162203312123489-246271167---5--23-------2------1---------------------
罗溪镇luóxī zhèn2845028320335-153603--14-29------2-------------2----------------------
马甲镇mǎjiǎ zhèn49771493292197-355125925246116----2-17711--1--1-1---1--------------------1-
河市镇héshì zhèn326173145331452-2551404-542-52---1--648-------1------1---------------------
双阳镇shuāngyáng zhèn15009146073237--49-252-6102-46------14-------------21-------------------32
虹山乡hóngshān xiāng8124807821-14-212-12--8------1-------1------2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泉港区quángǎng qū3422113231791749112321325100314829192429148873-285-155211-1----2-11---5-------------------1-
南埔镇nánpǔ zhèn696776929814259-810-10331422231--12--25--------------2---------------------
界山镇jièshān zhèn4488244801620-445215-2--4---19--9------------------------------------
后龙镇hòulóng zhèn382023612281972-4371421-13-14---6--27------------------------------------
峰尾镇fēngwěi zhèn46039395522643331332---1-1----17--21------------------------------------
山腰镇shānyāo zhèn57094494352022883218101542271139--215--52271--------1----1---------------------
前黄镇qiánhuáng zhèn35735353222016032736331-2-3---10--189-------1----------------------------
涂岭镇túlǐng zhèn45668438391674423321991623253142--6-19--1-------1---2-------------------1-
福建炼油化工虚拟镇fújiàn liànyóu huàgōng xūnǐ zhèn4914481055811----317-4--------14-------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
惠安县huì'ān xiàn8973818768411691686927179251203611371825270451072210-642--687211--1---2-1-19-----------3-------59-
螺城镇luóchéng zhèn9031988770778972-4113202572375-1896--3--222--------------2-------------------1-
螺阳镇luóyáng zhèn77007766031115335381218533352-83--22--26--------------1-------------------2-
黄塘镇huángtáng zhèn3363032231813291181344--12-8------2------------------------------------
紫山镇zǐshān zhèn308883070491381-6-81---2-6--1---2--------------1-----------1-------8-
洛阳镇luòyáng zhèn6429163782141944-78218611467-1071--7--21--------------------------2---------
东园镇dōngyuán zhèn565095368041975--560393547--595177--14--12--------------1-------------------9-
张坂镇zhāngbǎn zhèn68153672153712443510737-131242421--3--71--------1---1--------------------3-
崇武镇chóngwǔ zhèn82826823654137--32771523653289--23--28-1---------1----------------------6-
山霞镇shānxiá zhèn4540245335916-465533-1-13------10--1---------------------------------
涂寨镇túzhài zhèn743307295239961-8232522-55-201--1--284---------1------------------------1-
东岭镇dōnglǐng zhèn51181511202114-12-181---1-6---2--21----1------------------------------
东桥镇dōngqiáo zhèn5410754053312413282-122-5---1--7--------------1---------------------
净峰镇jìngfēng zhèn5719657172141-31-1-1-2-----2--7--------------1---------------------
小岞镇xiǎozuò zhèn2774127721181------1---5---3--1------------------------------------
辋川镇wǎngchuān zhèn6693866761182011164158--52-241--11--50--------------1---------------------
百崎回族乡bǎiqí huízú xiāng168636377210267-17911320--23458------6--------------1-------------------29-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安溪县ānxī xiàn101143710005278277741817536126699224057635184--58--8673415--1-4-----43-----------2--------2
凤城镇fèngchéng zhèn68232677611012-124438261395-24------313--------------1---------------------
蓬莱镇pénglái zhèn6831568240451291181-127-1---1--18--------------------------2--------2
湖头镇hútóu zhèn7591775729882-121--25---1------1452------2----------------------------
官桥镇guānqiáo zhèn7399769855115-727018-714-9--21--4012-----1--------1---------------------
剑斗镇jiàndòu zhèn40870406454511143-21-1-5------197------------------------------------
城厢镇chéngxiāng zhèn652336484012145422618918-21917-47---2--30212----1----------------------------
金谷镇jīngǔ zhèn4355243508221-52311-3--5------13--3----------3----------------------
龙门镇lóngmén zhèn6132861034118338-14041172-22--11--82------------------------------------
虎邱镇hǔqiū zhèn4408943803244110215644528-1---1--82------------------------------------
芦田镇lútián zhèn1494514827436-43822--1531--1---2--------------1---------------------
感德镇gǎndé zhèn510685105511---11-12---3---1--2------------------------------------
魁斗镇kuídòu zhèn25734256593--16-4312--317------6-------1-----1----------------------
西坪镇xīpíng zhèn54323538402939-20-3834-235-3--1---12------------------------------------
参内乡cānnèi xiāng245112447121--7-20421-2-1-------------------------------------------
白濑乡báilài xiāng82298012-------6-----2------209------------------------------------
湖上乡húshàng xiāng2306619512---212-22-3---40------3493------------------------------------
尚卿乡shàngqīng xiāng371423711321--119-1121-2---1--7------------------------------------
大坪乡dàpíng xiāng16077159942-5122594-11-12------3------------------------------------
龙涓乡lóngjuān xiāng6220762164321-4-202211--1------6------------------------------------
长坑乡chángkēng xiāng777007766871--623--31--3------6------------------------------------
蓝田乡lántián xiāng24330242931-1-9-191-1-1--------4------------------------------------
祥华乡xiánghuá xiāng3092730905----417-2-42-2-------------------------------------------
桃舟乡táozhōu xiāng11210112021--2-4--1------------------------------------------------
福田乡fútián xiāng84358397----2-11--1--2------31------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永春县yǒngchūn xiàn5167815142814163417132002242750515172261332--6-28695------8---1----------------------41
桃城镇táochéng zhèn6301962780449432389-15-2-40------282------7----------------------------
五里街镇wǔlǐjiē zhèn35736356186241-72391---122---2-130------------------------------------
一都镇yìdōu zhèn1614716080-1--711--11--3---3--49------------------------------------
下洋镇xiàyáng zhèn218832183037--5-48-----10------16------------------------------------
蓬壶镇pénghú zhèn604586041522-43314-11-3--------73-----------------------------------
达铺镇dápū zhèn6368763423371138141224-243-5---1--49-----------------------------------1
吾峰镇wúfēng zhèn1668616426-31-7134--12--3------208------------------------------------
石鼓镇shígǔ zhèn322733220046-13-162-12--52-----31------------------------------------
岵山镇hùshān zhèn21863218195-1-7-15-----111------4------------------------------------
东平镇dōngpíng zhèn17582175046--118-312---4-5------11------------------------------------
湖洋镇húyáng zhèn38979388611571-14221611---9------5------------------------------------
坑仔口镇kēngzǐkǒu zhèn16312162271---13231--4-16------53-------1----------------------------
玉斗镇yùdòu zhèn1716317152-1-1-2-2111--1------1------------------------------------
锦斗镇jǐndòu zhèn1528015254313-3-9---1--5------1------------------------------------
东关镇dōngguān zhèn1244911624-407--8-23--2-2117-----1364------------------------------------
桂洋镇guìyáng zhèn1248512473----1-1----3-5------1----------------------------------1-
苏坑镇sūkēng zhèn1373413695214-4-18----1-2------6----------------------------------1-
横口乡héngkǒu xiāng7897787713---153--11-2------3------------------------------------
呈祥乡chéngxiáng xiāng70196987-1----28----1-------------------------------------------2-
介福乡jièfú xiāng84688403----14-481--11---------------------------------------------
仙夹乡xiānjiā xiāng1231812308--1---6-1----2-------------------------------------------
外山乡wàishān xiāng53435325----3110-----1-------2-----------1------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
德化县déhuà xiàn30183430029234113482771896301117372879---4--787--1----1------131----------1---------
浔中镇xúnzhōng zhèn4612645770721-21833141121141148------44-------1------21--------------------
龙浔镇lóngxún zhèn844948407111694581651146923--18---3--122--1---------------------------------
三班镇sānbān zhèn176751765516--1-7-----4-------1------------------------------------
龙门滩镇lóngméntān zhèn100069723----1-111----1------278------------------------------------
雷峰镇léifēng zhèn118541179012-1-----3--210------45------------------------------------
南埕镇nánchéng zhèn927992742----12--------------------------------------------------
水口镇shuǐkǒu zhèn12910128861---7-10-----11---------------------4---------------------
赤水镇chìshuǐ zhèn1103611033-1------1-----------1------------------------------------
杨梅乡yángméi xiāng604560431-------1------------------------------------------------
葛坑乡gékēng xiāng139971371631---------1--------268--------------7-----------1---------
汤头乡tāngtóu xiāng70116998------1-------------12------------------------------------
上涌乡shàngyǒng xiāng172081718811---11--1----------15------------------------------------
桂阳乡guìyáng xiāng670066901----7---2-----------------------------------------------
盖德乡gàidé xiāng139361392711--2-32-------------------------------------------------
国宝乡guóbǎo xiāng78767872-1----21-------------------------------------------------
美湖乡měihú xiāng123531234422----11-1---1---1---------------------------------------
大铭乡dàmíng xiāng466346601---1-1--------------------------------------------------
春美乡chūnměi xiāng8665865218--1-2-------------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石狮市shíshī shì49878649005612454351643860412401633049274351199711-10--2996-1--1-7172--220-------------------4212
湖滨街道húbīn jiēdào81494807682831837827337109262-121---1--61--------------4-------------------7-
凤里街道fènglǐ jiēdào7905278425301773256644113592832166------49-------1--2--1--------------------2-
灵秀镇língxiù zhèn752617471415732311116272157198-143---1--85-----1-112---11-------------------4-
宝盖镇bǎogài zhèn5475753214151154-28552430243962111---3--43-------2--------------------------412
蚶江镇hānjiāng zhèn5695353797142735521082263634587212111----19---------4----3-------------------5-
祥芝镇xiángzhī zhèn4371443155414522127382231331-174---4--14---------1----8-------------------7-
鸿山镇hóngshān zhèn3315732941330--643815-1146346------66-1-----------3-------------------7-
锦尚镇jǐnshàng zhèn2466624433627-2112110722161236--------------3--------------------------6-
永宁镇yǒngnìng zhèn497324860997761-105-6312-12411-79---1--22--------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
晋江市jìnjiāng shì1479259144029817321953264436801679105961197238521447464898-5232324953-13212-55-179--5911-1-----1--5--1----2671
青阳镇qīngyáng zhèn13230013036914795342701310840151810014163511--4--901-5-1--3-2----10--1----------------52-
安海镇ānhǎi zhèn15816315411813248-6779331151484916163322731-2221113--51-1-12-1---113--------1----------34-
磁灶镇cízào zhèn1139611127946611-113277064917721772-----113--1------1----1---------------------
陈埭镇chéndài zhèn2268722080814116639596342415758405120215802---3-2150--1----10-14--1111-------------1----46-
东石镇dōngshí zhèn1321991302059539322791451125772134236431--1--24-------3--------------------------46-
深沪镇shēnhù zhèn71008704538141226212396582523124--1---101------4------1---------------------
金井镇jīnjǐng zhèn798097850179053-8284817357471-80---2--35-------13----------------------------
池店镇chídiàn zhèn98440970301112363435141026111355611449---1--411-1------24---19-----------2-------49-
罗山镇luóshān zhèn116802115079121051251681439442655101256---1--24-------3------5-------------------25-
内坑镇nèikēng zhèn656606315320232-189165220318283661-----1758-----1---11---31-------------------31
龙湖镇lónghú zhèn10207299942138841414512333312532225-3742--7--31-------5-9---3--------------------3-
永和镇yǒnghé zhèn8604385197539-21935731559105-403---1--77---1---1--------------------------2-
英林镇yīnglín zhèn76225759041129-56711312681211124--21--26-------1------------------1---------
紫帽镇zǐmào zhèn1407414017210--14-41-112-15------2----------------------------------5-
西滨镇xībīn zhèn56315455143-13152271-61152------1--------------------------2-------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南安市nán'ān shì13852761369778236774851251615307163027112212952721178129448-11592251284420--6-156-13-2-27261-13115-7---3-3420-13-643
溪美街道xīměi jiēdào8358883000733337512538741052262------90--3--1-6-1----1-------------2-------
柳城街道liǔchéng jiēdào6808367377181675872460771917523481-46--65-----1--------3-----1-------------3-
美林街道měilín jiēdào692496873081546701010214516922151-151-20-1-----11------4----7--------------1-
省新镇shěng xīn zhèn468604648647235291431811209360---1--28-------3-3-1--2----2---------------2
仑仓镇lúncāng zhèn376243705913411423106210-664227------375--1----1-1---22-------------------1-
东田镇dōngtián zhèn3877238652105526946422172122-----3-------1-----1----------------------
英都镇yīngdōu zhèn423554219757231646212-461131--1--24-----1-1-3------------------------1-
翔云镇xiángyún zhèn209372081371132291-41-6-1------2---------1---2----------------------
金淘镇jīntáo zhèn647966462679241513661381-2451--2-11012-----2-----------1---------1------
诗山镇shīshān zhèn723407205261977299127176696213------21-------------2--------2-------------
蓬华镇pénghuá zhèn168441676842942122--111-22------2----------------------------32------
码头镇mǎtou zhèn5573751317361252949123123282-99---41-3999-------6---------1----1-----1-------
九都镇jiǔdōu zhèn1297212899132110-81125-122------8--4----1--------------------------3-
乐峰镇lèfēng zhèn2995329882551322341821--4------4-------------1------1-1-----41------
罗东镇luódōng zhèn4865248452843218383552171733---4--13--4----------2--------1-----1-----11-
梅山镇méishān zhèn5903058697915274739185762150---5-166-------4--------------------------4-
洪濑镇hónglài zhèn8313082929910-4222023713710-438------28---------2------------------4-------
洪梅镇hóngméi zhèn365693649653--96202472-13------2----------------------------18------
康美镇kāngměi zhèn49482492314133273319331226152-32--110--32-------3------------------3--------1
丰州镇fēngzhōu zhèn472034691249--67101712461327109---2--222-1----------11-------------------2-
霞美镇xiáměi zhèn6291861556108133551045116981179---1--7-11----4----------1---------5-----3-
官桥镇guānqiáo zhèn1001859935417355310743693101031535138---7--23--1----4-------1---------------1--4-
水头镇shuǐtóu zhèn1216201196052771593152999571512293221944--43--202--5--1-91-----113---2-3-1-----136--3-2-
石井镇shíjǐng zhèn86902853686141-848616168418-88613399--15--801----2-17---1-410----1--1------2----29-
眉山乡méishān xiāng1648316367444549624---6-72--2------------2---1----------------------
向阳乡xiàngyáng xiāng1299212953233-21103-11--9---1--2-------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

漳州市

zhāngzhōu shì

4581675

4523718

313

549

148

134

1396

209

480

589

140

263

332

156

79

2151

5

1

10

30

-

-

50534

156

-

31

-

1

-

-

59

-

3

4

-

1

8

24

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

26

-

2

-

-

-

-

-

113

4

芗城区xiāngchéng qū43319442693364224131529519734613104885497902169--433231------7-1--1121----------3-------66-
东铺头街道dōngpūtóu jiēdào43885435091233-2391833196-735--2---1997-----------------------------------
西桥街道xīqiáo jiēdào3204831774132811182471156-1341-----1384-----------------------------------
新桥街道xīnqiáo jiēdào4014739816333--184820-84-250--2---177---------1--1-----------------------
巷口街道xiàngkǒu jiēdào5873058368643-116213122119-135---2--1877------2------------------3-------1-
南坑街道nánkēng jiēdào6475964159123432835223-2626491371125--1549--------------1------------------61-
通北街道tōngběi jiēdào50245498498492932-3751491122------231-------1-----1--------------------1-
浦南镇pǔnán zhèn29526273453-2-223------1------2168------------------------------------
天宝镇tiānbǎo zhèn4568344683--1-4-5-2----20------9624-------------2---------------------
芝山镇zhīshān zhèn27657270166-4-69-54-112-28442---2--64-------1--------------------------3-
石亭镇shítíng zhèn405144041414--14321--6--14------52-------3----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙文区lóngwén qū13469013398682012424387261447111193---5--981------5------------------1---------
蓝田镇lántián zhèn390893878525-1130-28-118-1098---1--271-----------------------------------
步文镇bùwén zhèn3692936757451339233--3--67---4--34-------3------------------1---------
朝阳镇cháoyáng zhèn399983989913--39323--5-119------23------------------------------------
郭坑镇guōkēng zhèn186741854517-20353-1213211-9------14-------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
云霄县yúnxiāo xiàn4036174022332713111252103724226102-20---2--111910------2------------------5---------
云陵镇yúnlíng zhèn65356652128931012410-5341-4------656-----------------------------------
陈岱镇chéndài zhèn355363550811216-236----2------4------------------------------------
东厦镇dōngshà zhèn510855105631114184--1--1------4------------------------------------
莆美镇púměi zhèn62895627985---7134113--12---1--553------1----------------------------
列屿镇lièyǔ zhèn2115821157-----1---------------------------------------------------
火田镇huǒtián zhèn5084850819311-3-1115-2---------2------------------------------------
下河乡xiàhé xiāng39630386463-1-828-1--------1--960------------------------------------
马铺乡mǎpù xiāng35876358552-2-4112-1---1------51------1----------------------------
和平乡hépíng xiāng2245622435--1-3---31----------13------------------------------------
常山华侨经济开发区虚拟镇chángshān huáqiáo jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn187771874721--5-4-1--1--------11--------------------------5---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
漳浦县zhāngpǔ xiàn795347774116475538177834342320211818179------2072915-1-----------2--------------------1
绥安镇suí'ān zhèn1020531014426114210431443--11------53314-------------1---------------------
旧镇镇jiùzhèn zhèn683006823723144311111--14------27------------------------------------
佛昙镇fótán zhèn52672521202351633122---1------523------------------------------------
赤湖镇chìhú zhèn5269552416533-1313322--2------251------------------------------------
杜浔镇dùxún zhèn6021060185361122233-----------2------------------------------------
霞美镇xiáměi zhèn555345549211111131-2---17------13------------------------------------
官浔镇guānxún zhèn235282308021--1411--1--1-------425--------------1--------------------1
石榴镇shíliu zhèn4600245959211-151122-1---------161-----------------------------------
盘陀镇pántuó zhèn2594325917-711-132------------11------------------------------------
长桥镇chángqiáo zhèn176181751713114-12-1---1------86------------------------------------
前亭镇qiántíng zhèn31184309525-512411--1--2------210------------------------------------
马坪镇mǎpíng zhèn1879117068211--141--21-3------1707------------------------------------
深土镇shēntǔ zhèn46976469244331151---1---------33------------------------------------
六鳌镇liù'áo zhèn242132419612-111-1--1---------9------------------------------------
沙西镇shāxī zhèn43618435886241513--2---1------5------------------------------------
古雷镇gǔléi zhèn33242332161-3-13--31-1--------13------------------------------------
大南坂镇dànánbǎn zhèn91368834251---11-12--14------275------------------------------------
南浦乡nánpǔ xiāng1349013465--2-1---------------22------------------------------------
赤岭畲族乡chìlǐng shēzú xiāng144984730------3-11-15--------9748------------------------------------
湖西畲族乡húxī shēzú xiāng241201760912-18-12134--12------6475--1---------------------------------
赤土乡chìtǔ xiāng1777217724-11-2-11---1--------41------------------------------------
漳浦盐场虚拟镇zhāngpǔ yánchǎng xūnǐ zhèn79097903---1----------------5------------------------------------
万安虚拟乡wàn'ān xūnǐ xiāng584355421------------1------299------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
诏安县zhào'ān xiàn56815655685313131112167936771651391-12--11048-------1-1----------------3---------
南诏镇nánzhào zhèn6549465037112-4252219--31---1--395--------------------------1---------
四都镇sìdōu zhèn523885218513--3-3---1--7------185------------------------------------
梅岭镇méilǐng zhèn30115300571112-1----1---------51------------------------------------
桥东镇qiáodōng zhèn5912258996---1--1------1--1---122------------------------------------
深桥镇shēnqiáo zhèn560555394613131-12111---1-----2093------------------------------------
太平镇tàipíng zhèn469234678611211-4-22--1-------122------------------------------------
霞葛镇xiágé zhèn30656306531---1--1-------------------------------------------------
官陂镇guānpí zhèn45840457513----3--1-2---------79---------1--------------------------
秀篆镇xiùzhuàn zhèn3851838508-1121-1--21---------1------------------------------------
金星乡jīnxīng xiāng1691416870----1-2-------------41------------------------------------
西潭乡xītán xiāng418673679921-11--111----------5060------------------------------------
白洋乡báiyáng xiāng2938826523-1312-4---1---------2853------------------------------------
建设乡jiànshè xiāng1126511230-----13-------------31------------------------------------
红星乡hóngxīng xiāng1463514628--1-1-2-------------3------------------------------------
梅洲乡méizhōu xiāng17973178942--1--67----5--------2--------------------------2---------
旅游区虚拟镇lǚyóuqū xūnǐ zhèn1100310990-1---------------1--10-------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长泰县chángtài xiàn1902881897211116978723411513816961291-----1626------3--4---1---------------------
武安镇wǔ'ān zhèn4635146232295116754656-124------244-----------------------------------
岩溪镇yánxī zhèn38490384516-111118-1-11-1------3----------4-------------------------
陈巷镇chénxiàng zhèn369923690011-125514422-6-251-----5------------------------------------
枋洋镇fāngyáng zhèn34637345591211968-3-1--23------20-------3----------------------------
坂里乡bǎnlǐ xiāng1314813039--1-4-11-----7------95------------------------------------
福建省古农农场虚拟镇fújiàn shěng gǔnóng nóngchǎng xūnǐ zhèn1158211519141-8332-141-23------12------------------------------------
兴泰工业区虚拟镇xìngtài gōngyèqū xūnǐ zhèn90889021---3141241-41526------32-------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东山县dōngshān xiàn206152206019621351513833133--16------204-----------------------------------
西埔镇xīpǔ zhèn438554381018--8531-3---6------73-----------------------------------
樟塘镇zhāngtáng zhèn1602116014-1-1-2111------------------------------------------------
康美镇kāngměi zhèn2046420454---21-11-21---------2------------------------------------
杏陈镇xìngchén zhèn264182640022113-1-21---4------1------------------------------------
陈城镇chénchéng zhèn3386333852122-11---31----------------------------------------------
前楼镇qiánlóu zhèn1257512565-3----1---1---------41-----------------------------------
铜陵虚拟镇tónglíng xūnǐ zhèn529565292425-1251--4---6------6------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南靖县nánjìng xiàn3421653412223236129921623279163910282--14--523--3-----------1-----------5-------1-
山城镇shānchéng zhèn8403483625483214556244--35------315--2---------------------------------
丰田镇fēngtián zhèn8910884927--19-----21-3------22--------------------------5---------
靖城镇jìngchéng zhèn6635866273462-81542-4--10--1---38------------------------------------
龙山镇lóngshān zhèn36996368604---15117----113------92--1-----------1---------------------
金山镇jīnshān zhèn359603589225211134-123--3------31------------------------------------
和溪镇héxī zhèn229242285944--51111-229-----4--13------------------------------------
奎洋镇kuíyáng zhèn13924138973-1141441-2--2------3----------------------------------1-
梅林镇méilín zhèn12876128644-1--11-------------5------------------------------------
书洋镇shūyáng zhèn216542163022-322-1-3--16------2------------------------------------
船场镇chuánchǎng zhèn245042446721311312-212--7------2------------------------------------
南坑镇nánkēng zhèn140251400613-11--4-6---3-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平和县pínghé xiàn5326495306881915171259133125131841-12------17153---1--1------1--------------------1
小溪镇xiǎoxī zhèn818258175123138-1312---3------452-----------------------------------
山格镇shāngé zhèn43691435152--18-1-121---------1591-----------------------------------
文峰镇wénfēng zhèn18904188561-3-43-1511----------20------------------------------------
南胜镇nánshèng zhèn26714262213-2-521--1-1-2------475-------1----------------------------
坂仔镇bǎnzǐ zhèn4001139991133-211-21---3------3------------------------------------
安厚镇ānhòu zhèn53230532102113431-111--2-------------------------------------------
大溪镇dàxī zhèn484004838312112-2-15---1------1------------------------------------
霞寨镇xiázhài zhèn4707147032-4-1112121----------26------------------------------------
九峰镇jiǔfēng zhèn448054467421322-131-----------116------------------------------------
芦溪镇lúxī zhèn3905238911211-52122-11---------114------------------------------------
五寨乡wǔzhài xiāng17026170141--1-----1----------9------------------------------------
国强乡guóqiáng xiāng2132821313--2-11513-----------1-----------------------------------1
崎岭乡qílǐng xiāng24135237701---1----1----------362------------------------------------
长乐乡chánglè xiāng10797107751---16----1---1------2--------------1---------------------
秀峰乡xiùfēng xiāng1566015272------4---1---------382----1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
华安县huá'ān xiàn15909915757213124107928441221288211-23--120572-2----------12-----------1-------3-
华丰镇huáfēng zhèn323443217042-233524-33------1--7732-------------2-----------1-------3-
丰山镇fēngshān zhèn2037120352-1-12----1----------14------------------------------------
沙建镇shājiàn zhèn254062535413-23154-8-21----2--614-----------------------------------
新圩镇xīnwéi zhèn12632121921--27215---21----1---407--2---------------------------------
高安镇gāo'ān zhèn1228311597-2-12--1--3---------677------------------------------------
仙都镇xiāndōu zhèn2758827519441212583---1111-1---519------------1----------------------
高车乡gāochē xiāng66996687--2-3-1----2--------4------------------------------------
马坑乡mǎkēng xiāng574657331-1-324-------------2------------------------------------
良村乡liángcūn xiāng62106176----7112-1--1--------57-----------------------------------
湖林乡húlín xiāng982097922---727-1--1--------8------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙海市lónghǎi shì8163188043757312429113803889382375483977790---5--958314-25----40-1---6151---1-----38-2-----432
石码镇shímǎ zhèn6768967211837313412717514--36------3064-------------3---------------------
海澄镇hǎichéng zhèn7752875689332-27-431481-36------1743---------1----1-----------2---------
角美镇jiǎoměi zhèn127179126642435815982834--22402104------1644-13----------64-------------------1-
白水镇báishuǐ zhèn45014448122-4272--362--28------143--------------1--------------------2
浮宫镇fúgōng zhèn524025226111--1121-323--61------43-------4------1-------------------8-
程溪镇chéngxī zhèn3895338883-21-3453111--2------47------------------------------------
港尾镇gǎngwěi zhèn585625791516731573155114314316------4851-1----1-------1--------------------
九湖镇jiǔhú zhèn59507591491141-15322531